Φθινόπωρο «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»"

Transcript

1 «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ Ναύπακτο webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο 2011 Ε ναι δυνατή σωτηρία ξω πό τήν ρθόδοξη κκλησία; (Μέρο πρ τον). πάντηση στί σφαλµένε θέσει το π. Ε θυµίου Τρικαµην καί το Π. Σηµάτη. Λειτουργικέ πορίε καί παντήσει. Περί τ συχν Θεία Μεταλήψεω. παντήσει σέ Νεοηµερολογίτε. καί Ο κουµενιστέ. Τά "σχίσµατα" πί το γίου Θεοδώρου το Στουδίτου. γιοπατερικέ διηγήσει καί στορίε. ιδασκαλία γίου Γέροντο ερωνύµου το ν Α γίν περί τ σωτηρία. Ε ναι δυνατή σωτηρία ξω πό τήν ρθόδοξη κκλησία; νατροπή τ βάσεω το δολίου καί λεθρίου Ο κουµενισµο Μέρο πρ το Λίαν γαπητέ µοι Τηλέµαχε! Χα ρε ν Κυρί ησο Χριστ πάντοτε. Χα ρε τήν χαράν το Κυρίου ησο Χριστο µα τ θανάτου καί πολυτίµου ψυχ! Χάρηκα πού ρχόµενο στή Γερµανία ε δα καί πάλι τόν ζ λο Σα καί τήν γάπην Σα στόν Θεόν! Ο Θε ε Λειτουργίε στού γίου ποστόλου µα ταν µιά µυσταγωγία τ ν ψυχ ν µα! ε λογία το Κυρίου µα ε ναι µαζί µα καί διαίτερα κδηλη Χάρι Του σέ λε τί κολουθίε µα. Παναγία µα νά Σ σκεπάζει πάντοτε καί ο γιοι πόστολοι νά Σ στηρίζουν µέ τήν γάπη του, προστατεύοντά Σα πό κάθε κίνδυνο καί νάγκη. Τώρα γράφω µία πιστολή πρό τού λίαν γαπητού µου λία καί Φωτεινή, γιά νά καταλάβουν, τί ε ναι Ο κουµενισµό καί γιατί κανεί δέν σώζεται, ν δέν ε ναι µέλο τ κκλησία το Χριστο µα καί το σώµατό Του, τ ρθοδόξου κκλησία! Τήν δηµοσιεύω καί στού " γίου Κολλυβάδε ", γιατί πολλοί χουν α τή τήν πορία, πού µ θέτουν πονηρά ο σύγχρονοι ουδα ζοντε, Νεοηµερολογίτε καί Ο κουµενιστέ, πού νοµίζουν τι τσι τάχα µ " φοπλίζουν" καί µ "κατατροπώνουν", πιστεύοντα καί κηρύσσοντα δηλ. τι α τοί βαδίζουν σωστά, βρισκόµενοι µέ κάποιε διαµαρτυρίε σέ κοινωνία µέ τού α ρετικού Ο κουµενιστέ ψευδοποιµένε του!... Μ θέτουν, λοιπόν, τό πονηρό ρώτηµα: -Μόνον σε σώζεσθε;

2 -Ο λλοι, πού ε ναι "καλοί" καί "δίκαιοι", χάνονται; έν θά δο ν παράδεισο; -Μά π ε ναι δυνατόν νά γίνει α τό; Ε ναι τόσο δικο Θεό πού θά καταδικάσει τού δίκαιου τ ν λλων µολογι ν λλά καί τ ν λλων θρησκει ν; - κε νοι πού δέν κουσαν γιά τόν Χριστό καί δέν ε ναι µέλη τ ρθόδοξη κκλησία δέν θά πολαύσουν τήν βασιλεία Του; -Καί µάλιστα λέτε, -θά µ κατηγορήσουν καί θά µ ε ρωνευτο ν ο σύγχρονοι ουδα ζοντε Ο κουµενιστέ,- -τι µόνον κε νοι πού ε ναι µέλη τ Μι γία Καθολικ καί ποστολικ, ρθόδοξη κκλησία τ ν Παραδόσεων, πού διακρατε τήν ρθόδοξη Πίστη µέχρι κεραία καί τό Πάτριο ορτολόγιο, µόνον κε νοι θά σωθο ν; -Ο τε κ ν ο λλοι ο "καλοί χριστιανοί" πού νήκουν σέ µολογίε, πω ο Ρωµαιοκαθολικοί, (Παπικοί), ο Ε αγγελικοί (Προτεστάντε ), ο ντιχαλκηδόνιοι (Μονοφυσίτε ) καί κατ' ξοχήν, ο ρθόδοξοι (Νεοηµερολογίτε - Ο κουµενιστέ ) δέν θά σωθο ν; - ηλαδή µέ να λόγο µ κατηγορο ν γιά µισαλόδοξου, φονταµενταλιστέ καί γιά γωιστέ, ταν µε, ο Γνήσιοι ρθόδοξοι, πιστεύουµε καί κηρύσσουµε τι µόνον σοι ε ναι µέλη τ ρθόδοξη κκλησία τ Πατρώα ε σέβεια χουν προοπτικέ α ώνια ζω καί σωτηρία! Α τά λένε καί ποστηρίζουν ο Ο κουµενιστέ, τι ε ναι δικο καί πώ δέν τό θεωρο ν σωστό, νά χαθο ν σοι ε ναι δίκαιοι καί σοι νεργο ν σύµφωνα µέ τήν κρίση τ συνειδήσεώ του! Πολύ περισσότερο ε ναι παράδεκτο, κατά τήν γνώµη του, µάλιστα νά καταδικαστο ν σοι δέν κουσαν κ ν τό κήρυγµα το Ε αγγελίου! Μέ τήν πρόχειρη κρίση του λοι α τοί, πού µέ λαφριά τήν συνείδηση καί πολύ µεγάλη πιπολαιότητα παίρνουν µία τέτοια θέση, µιµούµενοι τήν ουδα κή πονηρία, θέλοντα µάλιστα ταυτόχρονα νά λένε τι µπορο ν νά ε ναι ρθόδοξοι χριστιανοί, ταν τά ποστηρίζουν α τά, κατατάσσονται στού χθρού τ Παναγία µα καί το Υ ο Τη! Καί µ ρωτο ν: -Π ε ναι δυνατόν α τό; - φο Θεό δέν ε ναι δικο! Καί βέβαια Θεό ε ναι δίκαιο καί ο δένα δικε στήν κρίση Του! -Μάθε µω, σύ, ληθινέ φίλε το Χριστο καί τ Παρθένου καί Παναγία Μητρό Του, τι: Ο πάντε, µετά τήν νανθρώπηση το Κυρίου, τήν νδοξή Του Σταύρωση, τήν νάσταση καί τήν νάληψή Του, θά κριθο ν µέ βάση τό Ε αγγέλιό Του. Α τό τό κηρύσσει καί τό διαβεβαιώνει Μέγα πόστολο Πα λο. Καί σοι κουσαν τό κήρυγµα το Ε αγγελίου καί τό θέτησαν. λλά καί σοι δέν γνώρισαν τόν Θεό δέν σώζονται. κατάσταση τ ν µέν πό τού δέ θά διαφέρει βεβαίω, γιατί α τό πού γνωρίζει καί δέν πράττει θά δαρε πολύ, καί α τό πού δέν γνωρίζει καί δέν πράττει θά δαρε λιγότερο. στόσο καί ο µέν καί ο δέ θά κολασθο ν. Καί σοι δέν γνωρίζουν Θεό θά ποστο ν λέθρια πώλεια κατά τόν θε ο πόστολο. -Γιατί θά γίνει α τό; Τό ναπτύσσω στή συνέχεια. - ν δεχθο µε τι σώζονται καί σοι ε ναι ξω πό τήν κκλησία καί πού κάνουν ργα δικαιοσύνη, -( ν α τό ε ναι δυνατόν νά πάρξει δικαιοσύνη καί γαθωσύνη ξω πό τόν Χριστό!),- λλά δέν πιστεύουν στόν ησο ν Χριστόν, κυρώνουµε λο τό Ε αγγέλιο! - τσι βλασφηµε ται καί θετε ται λο τό µυστήριο τ θεία Ο κονοµία! - νανθρώπηση το Κυρίου µα ησο Χριστο, ποµένω, δέν θά ταν καί τόσο ναγκαία! φο καί µόνο µέ κάποια καλά ργα δικαιοσύνη καί γάπη θά σωζόταν κανεί! -Καί Χριστό µα, µέ α τή τήν θεώρηση, δέν θά ταν µόνο ληθινό Θεό, φο καί λλοι τάχα σώζονται, καί 2

3 µάλιστα προερχόµενοι χι µόνον πό τί χριστιανικέ λεγόµενε µολογίε, λλά καί κε νοι πού πιστεύουν σέ ψευδοθεού, ο Μωαµεθανοί, ο Βουδιστέ καί ο Ε δωλολάτρε µέ τά κάποια καλά του ργα πού τυχόν κάνουν καί προσπαθο ν νά ε ναι δίκαιοι... - τσι περιφρονε ται τό ργο τ ν γίων ποστόλων, πού γωνίσθηκαν µέχρι α µατο καί θανάτου, δεσµ ν καί φυλακ γιά τήν διάδοση το Ε αγγελίου! -Τότε τό α µα τ ν κατοµµυρίων γίων Μαρτύρων καί τ ν Νεοµαρτύρων χύθηκε χωρί λόγο! -Ο σύληπτοι σκητικοί γ νε τ ν σίων θλητ ν το Χριστο καί τ ν µεγάλων ρηµιτ ν δέν θά ταν καί τόσο ναγκα οι! -Ο γρυπνίε, ο νηστε ε, ο κολουθίε, ο σκητικοί δρ τε καί ο πειροι κόποι λων κείνων πού ζησαν στά σπήλαια καί στί πέ τ γ, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι καί στενοχωρούµενοι, λλά καί ο διωκόµενοι, λοιδωρούµενοι καί θανατούµενοι κήρυκε το Ε αγγελίου, ν ο κ ν ξιο κόσµο, δέν θά χρειάζονταν! - φο τάχα, πω λένε, καί ο λλοι σώζονται, ε τε πιστοι, ε τε βρα οι, πού ρνήθηκαν τόν Θεό Λόγο, πού γινε νθρωπο γιά µ, ε τε θεοι, ε τε Μωαµεθανοί, ε τε Βουδδιστέ, ε τε νδουιστέ, ε τε Ε δωλολάτρε, πού πιστεύουν στά ε δωλα καί προσκυνο ν θεού τού δαίµονε! -Γιατί τά ε δωλα τ ν θν ν, κατά τήν Γραφή, ε ναι ργύριον καί χρυσίον, στόµα χουσιν καί ο λαλήσουσιν, φθαλ- µού χουσιν καί ο κ ψονται, τα χουσιν καί ο κ νωτισθήσονται! -Καί, βέβαια, π τού πονέµετε τήν διότητα το καλο καί δικαίου νθρώπου πού τάχα ξίζει νά σωθε ; Ε ναι ντω δίκαιοι καί καλοί; πάρχει δικαιοσύνη καί καλωσύνη ξω πό τόν Χριστό καί τήν κκλησία Του; -Π θωώνετε τόν πιστο, τόν ε δωλολάτρη, τόν λλόθρησκο, λέγοντα τι δέν κουσε γιά τό Χριστό; -Π τόν δικαιολογε τε, άν ταν διάφορο κόµη καί πολέµιο το Χριστο καί τ κκλησία του, λλά χει, πω λέτε, κάποια καλά ργα νά πιδείξει; -Π τρέχετε νά βρ τε τόν ε δικό καλό γιατρό, γιά νά θεραπευτε τε, ταν κινδυνεύει γεία σα ; Ψάχνετε, ρωτ τε καί ρευν τε, δέν φείδεσθε χρηµάτων καί φθάνετε µέχρι τήν λλη κρη τ γ, στήν Ε ρώπη, στήν µερική καί στήν Α στραλία κόµη, ρκε µόνο νά κούσετε τι κε πάρχει ε δικό γιατρό πού θά σ γχειρίσει καί θά βρε τε τήν γεία σα ; Ρωτ τε, νησυχε τε, ρευν τε καί δέν συχάζετε µέχρι νά βρε τε α τό πού θέλετε, γιά νά παρατείνετε τήν πρόσκαιρη ζωή σα γιά λίγο σ' α τήν τήν γ! -Καί γιά νά βρ τε τήν πνευµατική καί τήν ψυχική σα γεία δέν κάνετε τό παραµικρό; - λλά διαφορε τε! παναπαύεστε στήν δαιµονική ποβολή: - ρκε νά ε ναι κανεί καλό νθρωπο, νά ε ναι δίκαιο καί νά µήν βλάπτει κανένα, καί τότε τάχα θά σωθ!... λλά στήν γία Γραφή διαβάζουµε τι, άν δίκαιο κατά Θεόν µόλι σώζεται, µαρτωλό πο φανε ται; Τό γιον Ε αγγέλιο κηρύχθηκε παντο, το Κυρίου συνεργο ντο καί τόν λόγον βεβαιο ντο διά τ ν πακολουθούντων σηµείων. γένοντο διά τ ν χειρ ν τ ν γίων ποστόλων σηµε α καί τέρατα! Ε π σαν τήν γ ν ξ λθεν φθόγγο α τ ν καί ε τά πέρατα τ ο κουµένη τά ρήµατα α τ ν. γιο ωάννη Χρυσόστοµο γράφει τι δη στά χρόνια του ε χε κπληρωθε α τή προφητεία. Πάντω παράβαση το Νόµου το Θεο ε ναι µαρτία ε τε α τή γίνεται ν γνώσει ε τε ν γνοί. Για τό καί γιο Κύριλλο λεξανδρεία διδάσκει τι λήθεια περί τ µαρτία βρίσκεται στί συγχωρητικέ ε χέ πού διαβάζει κκλησία µα, γιά τά ν γνώσει καί ν γνοί πληµµεληθέντα πό τόν ξοµολογούµενο. 3

4 Κανεί βεβαίω δέν θά µπορέσει νά δε τόν Θεό χωρί ρθόδοξο βάπτισµα καί προσωπικό γ να κατά τ µαρτία. Τό βάπτισµα δίνει τήν δυνατότητα στόν βαπτισθέντα νά µπορέσει νά δε τήν δόξα καί τό φ το Θεο καί νά µήν καταφλεγε. Νά µήν τυφλωθε! Νά µήν συντριβε καί λιώσει µπροστά στό κτιστο φ το Θεο. Τό διο θά συµβε καί µέ τού βαπτισθέντε µέν λλά µετανόητου - µαρτωλού, πού σφάλλουν θανάσιµα! Α τό τό διδάσκει κκλησία το Χριστο, ταν µνε τήν νάστασή Του: " τίκεται κηρό πό προσώπου πυρό, ο τω πολο νται ο µαρτωλοί πό προσώπου το Θεο." Α τό τό βλέπουµε, ταν διδάσκει Κύριο, µέ τήν παραβολή το γάµου, τι ποιο δέν χει νδυµα γάµου δέν µπορε νά συνεορτάσει µέ κείνου πού ε χαν τήν στολή το βαπτίσµατο καί τόν χιτ να καθαρό καί κβάλλεται πό τόν Νυµφ να Του πό τού γίου γγέλου. Τό βλέπουµε καί στήν παραβολή τ ν δέκα παρθένων, που ο µωρέ δέν χουν ποκτήσει τί πνευµατικέ προ ποθέσει νά ε σέλθουν στού γάµου. λοι α τοί δέν θά ντέξουν τήν παρουσία το κτίστου φωτό το Χριστο. έν ε ναι Θεό πού τού κολάζει λλά λλειψη το χιτ να το γίου βαπτίσµατο καί τά ργα του! Α τό ποδηλώνει καί νάβαση στό ρο Σιν, που Κύριο θά ποκαλυπτόταν στού σραηλίτε. έν φτασε προσωρινό τριήµερο ξαγνισµό του ο τε τριήµερη γκράτεια πό τί γυνα κε, γιά νά µπορέσουν νά δο ν τόν Κύριο τ όξη. ταν κατέβηκε Κύριο στό ρο Σιν, τό βλεπαν νά καπνίζει καί νά σείεται συθθέµελα! Τό βλεπαν νά καταφλέγεται καί νά στράπτει, για τό πεσαν λοι κάτω καί ζήτησαν πό τόν Μω σ νά νεβε α τό στό ρο γιά νά συνοµιλήσει µέ τόν Θεό! Π Μω σ µπ κε µέσα στήν "φωτιά", στί " στραπέ " καί στόν "καπνό" καί δέν κατακάηκε; Ο στραπέ καί φωτιά, καπνό καί ο βροντέ π ρχαν γιά κείνου πού ε χαν µόνον πρόσκαιρα ξαγνισθε! 1 Γιά τόν Μω σ ταν χαρά καί γαλλίαση καί φ φωτιστικόν συνάντηση µέ τόν Θεόν, σον α τό ταν δυνατόν νά γίνει πρίν τήν νσάρκωση το Κυρίου! Τό διο συνέβη καί µέ τού τρε πα δε. κε νοι ο µακάριοι δροσίζονταν µέσα στήν κάµινο το πυρό καί α νο σαν τόν Κύριο, ν ο γύρω π' α τού καίγονταν καί δέν ντεχαν τό π ρ! 1 σοι ντιτίθενται στό θέληµα το Θεο ε ναι χθροί το Θεο µέ τί µαρτίε του καί τήν τύφλωσή του, κόµη καί ταν νοµίζουν τι τά χουν καλά µέ τόν Θεόν! δη πό α τή τήν ζωή βλέπουν τόν Θεόν χθραίνοντα παρά τήν πραγµατικότητα τ φιλία καί τ γάπη το Θεο πρό α τού. ξ α τία τ σκληρύνσεω τ ν συναισθηµατικά φελ ν καί κείνων, πού θεωρο ν φαντάζονται τόν Θεόν χθρό, γάπη καί φιλία καί θεωτική χάρι καί δόξα καί βασιλεία καί τόπο καί µονή το Θεο καταφθάνει στού µετανόητου φελε καί χθρού το Θεο καί στού πεπτωκότε γγέλου α ώνιο π ρ, σκότο ξώτερον καί τόπο βασάνων. Σέ κε νον τόν πιστόν πού δέν νέβη στό " ρο " καί παραµένει κτό τ θεωρία καί πρόσκαιρα µόνον χει ξαγνισθε, παραγγέλλει γιο Γρηγόριο Θεολόγο "καπνιζόµενόν τε τό ρο βλεπέτω καί καταστραπτόµενον, πειλήν τε µο καί θα µα το νιέναι µή δυναµένοι ". Καί περί τ κολάσεω πού προγεύονται σοι κόλλησαν µέ τό χ µα καί τήν σάρκα, Μέγα Θεολόγο διδάσκει τά ξ : " στι δέ πό τ συζυγία χείρων γένετο, καί τοσο τον τ πυλ συνεσχέθη, µή δυνηθ ναι µβλέψαι πρό τά νω καλούµενο θλιο ο το µοί τ τυφλώσεω, κ ν ε ρ το ντα θα καί τοσούτ πλέον, σ περ ν µ λλον πό τ ε ροία παίζηται, καί πείθηται λλο τι καλόν ε ναι πρό το ντο καλο, πονηρόν πονηρ δόξη καρπόν δρεπόµενο, ζόφον κατακριθ ναι, π ρ δε ν, ν φ ο κ γνώρισεν". 4

5 Θεό ποτέ δέν παύει νά ε ναι καί στού χθρού Του φίλο κατά τήν γάπη Του. Θεό γίνεται χθρό καί κολαστική δύναµη µόνον ξ πόψεω τ ν κατά τήν δική του θέληση καί ντίληψη κείνων πού ντιτίθενται κατά τ γάπη το Θεο. 2 να ε ναι Χριστό µα λλά Α τό κε ται ε πτ σιν γιά τού πίστου καί ε νάστασιν γιά τού πιστεύοντε! Α τό διο Λόγο το Θεο ε ναι καί τώρα! καί πολύ περισσότερο τότε, φ' νό µέν φοβερό σέ 'κείνου πού δέν ε ναι ξιοι, δέν χουν δηλ. θεραπεύσει πό τά πάθη τήν φύση του, τήν καρδιά του λλά καί τό σ µα του, καί φ' τέρου γίνεται χωρητό, κατοικε καί διαµένει λόγ τ φιλανθρωπία του σ' α τού πού χουν ε τρεπισθε µέ τά ργα τ µετάνοια, τ γάπη καί τ λεηµοσύνη στό νοµά Του. άν, λοιπόν, δέν φωτισθο ν ο νθρωποι µέ τό µυστήριο το βαπτίσµατο, καί στή συνέχεια, φ' σον µαρτάνουν δέν γωνισθο ν µέ τήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν γκράτεια καί τά ργα τ γάπη στό νοµα το Χριστο, γιά νά καθαρισθο ν, νά φωτισθο ν καί νά θεραπευθο ν, δέν ε ναι δυνατόν νά πετύχουν τήν καταλλαγή πρό τόν Θεό. ηλ. νά δο ν τόν Θεό φίλο του! καί νά προσλάβουν τήν παρουσία Του φ! Για τό ε ναι δύνατη σωτηρία, κόµη καί α τ ν τ ν βαπτισθέντων, άν δέν µετανοήσουν, ταν, προδίδοντα τό γιο βάπτισµα, χουν µαρτήσει θανάσιµα. Πόσον µ λλον ε ναι δύνατη σωτηρία τ ν βαπτίστων καί τ ν ξω το Σώµατο το Χριστο, τ κκλησία, ε ρισκοµένων! Συµπέρασµα: ποµένω ε ναι δύνατη σωτηρία γιά κείνου πού δέν βαπτίσθηκαν, πού δέν π ραν ν δυνάµει τό χάρισµα νά µπορο ν νά πιστρέφουν, νά µετανοο ν, ξαγορευό- 2 κριβ γιά τόν λόγο α τό γιο ωάννη Χρυσόστοµο ρµηνεύοντα τόν πόστολον Πα λον γράφει: "καταλλάγητε τ Θε. καί ο κ ε πε καταλλάξατε αυτο τόν Θεόν, ο γάρ κε νό στιν χθραίνων, λλ ' µε Θεό γάρ ο δέποτε χθραίνει". µενοι τί µαρτίε του, νά µετέχουν το µυστηρίου το Σταυρο µέ τήν κάθαρση πού χαρίζει νηστεία, διάλειπτη προσευχή, σκηση καί τά καλά ργα στό νοµα το Χριστο, καί παίρνοντα τήν φεση στό µυστήριο τ ξοµολογήσεω,. Στό ναστηµένό καί δοξασµένο Σ µα το Χριστο µα µπορο ν στή συνέχεια νά µετέχουν µέ τήν Θεία Ε χαριστία, γιά νά θεοποιο νται καί νά συνδοξάζονται µέ τόν Χριστόν! (Συνεχίζεται...) Τί σηµαίνει καλλαγή το νθρώπου πρό τόν Θεόν; νθρωπο καί χι Θεό καταλλάσσεται πρό τόν Θεόν µέ τό µυστήριον το Σταυρο, δηλ. τήν µετάνοια, τήν σκηση, τήν διάλειπτη προσευχή, τήν νηστεία καί τά καλά ργα χάριν το Χριστο, καί µέ α τήν τήν καταλλαγή µεταµορφώνεται πό χθρό σέ φίλο το Θεο! τσι δύναµη το Σταυρο παρέχει τήν µέθεξη στήν νάσταση το Χριστο µα. Μέ τήν µόνιµη κατάσταση τ θεώσεω, τό µυστήριο το Σταυρο γίνεται νάσταση τ ν θεουµένων 3. Τό µυστήριο α τό το Σταυρο, τό πο ον ε ναι τό µυστήριον τ ναστάσεω τ ν θεουµένων πού µετέχουν µόνιµα σ' α τό, ε ναι κείνη θεία δύναµη, ποία συνέχει καί µορφοποιε τήν ερά Παράδοση, λλά καί χωρίζει πό α τήν τόν παλαιό κόσµο τ πλάνη καί τ πώλεια. 3 Ρωµανίδη, ογµατική Α, Θεσσαλονίκη 1999, κδ. σελ

6 Ποιά ε ναι τά διάβλητα καί ποιά τά διαβλητά πάθη; Συνέπεια τ ποστασία καί τ πτώσεω το νθρώπου ε ναι µφάνιση τ ν διαβλήτων παθ ν, πω ε ναι πε να, δίψα, κόπο καί πόνο, τά πο α κουσίω νέλαβε Υ ό καί Λόγο το Θεο µέ τήν νανθρώπησή Του, γιά νά πελευθερώσει κριβ τού νθρώπου πό α τά τά πάθη. Τά διάβλητα πάθη µω µεταβάλλονται σέ διαβλητά, σ α τού πού χουν σκοτισµένη τήν καρδιά πό τού λογισµού τ διάνοια, πού ντικαθιστο ν τόν φωτισµό το γίου Πνεύµατο στόν σωτερικό νθρωπο, καί τσι µετατρέπεται νιδιοτελή γάπη σέ διοτελ. 4 ποιο δηλ. γνοε τήν σθένεια τ καρδι του, µεταµορφώνει τόν Θεό σέ µοίωµα τ σθένειά του, πού ε ναι διοτελή γάπη. Μέ α τόν τόν τρόπο φαντάζεται τόν Θεόν χι θεραπευτή τ ρρωστη διοτέλειά του, λλά τι κανοποιε α τήν, µέσ τ ε δαιµονία, ε τε στόν παρόντα κόσµον σέ λλον. 5 Ποιό ε ναι σκοπό τ πνευµατικ ζω ; 4 Σέ α τή τήν πεπτωκυ α κατάσταση ο νθρωποι "φάσκοντε ε ναι σοφοί µωράνθησαν, καί λλαξαν τήν δόξαν το φθάρτου Θεο ν µοιώµατι ε κόνο φθαρτο νθρώπου καί πετειν ν καί τετραπόδων καί ρπετ ν", Ρωµ. 1, Πρόκειται δηλ. γιά τήν σφαλµένη καί πεπλανηµένην ντίληψη τ Φραγκολατινικ παραδόσεω πού κολούθησε τί τεροδιδασκαλίε το Α γουστίνου. Θε ο ποστολο Πα λο φλέγεται πό τόν πόθο νά κάνει κοινωνού τ πνευµατικ καταστάσεω, πού διο βιώνει, λου τού δελφού του. Νά γίνει δηλ. σω νθρωπο, καρδιά, κάθε πνευµατικο του δελφο, τόπο προσευχ καί φανερώσεω τ δόξη το Χριστο. Νά περάσουν ο προσευχέ καί ο ψαλµοί πό τόν νο στό πνε µα το κάθε πιστο. Α τό σηµαίνει "προσεύξοµαι τ πνεύµατι, προσεύξοµαι δέ καί τ νο. Ψαλ τ πνεύµατι, ψαλ δέ καί τ νο " 6 Α τή ε ναι κυρίω µετάνοια, µέ τήν ποία ρχίζει µετατροπή τ ν διαβλητ ν παθ ν σέ διάβλητα, πού δηγε στή θέωση, δηλ. στήν κατάργηση τ ν παθ ν καί στήν φανέρωση τη βασιλεία το Θεο στή ζωή µα. Ποιοί ε ναι ο Προφ τε τ πρώτη κκλησία ; Ναοί το γίου Πνεύµατο καί µέλη το σώµατο το Χριστο µα ε ναι κατ ξοχήν α τοί πού πόστολο Πα λο ριθµο στήν Α Κορ. 12, 28: δηλ. πρώτα ο πόστολοι καί ο Προφ τε, πού φτασαν στήν θεοπτία ν Χριστ. ηλ. λοι σοι φτασαν στήν ποκάλυψη καί στήν φανέρωση το Χριστο το Θεο µ ν στήν ζωή του. Σέ α τού ναφέρεται ο ρανοβάµων Πα λο στό προ µιο το ρισµο τ κκλησία κατά τάξιν λέγοντα : "Ε τε δοξάζεται ν µέλο, συγχαίρει πάντα τά µέλη." 7 Τό ρ µα δοξάζεται σηµαίνει θεο ται! ηλ. σηµαίνει φανέρωση το Χριστο µα στήν ζωή το δοξαζοµένου µέλου τ κκλησία. Σηµαίνει θεία ποκάλυψη ν Πνεύ-µατι. Σηµαίνει θέωση! Πρόκειται γιά κε νο τό µυστήριο τό πο ο "κατά ποκάλυψιν γνωρίσθη" στόν πόστολο Πα λο! Σέ λλε γενεέ δέν γνωρίσθηκε στού υ ού τ ν νθρώπων, πω τώρα ποκαλύφθηκε στού γίου 6 Α Κορ. 14, Α Κορ. 12, 27. 6

7 ποστόλου το Χριστο καί στού Προφ τε ν Πνεύµατι! 8 πρόγευση α τή ε ναι το δίου το Θεο γιά τόν καθένα πό µ πού, λοίµονο, θά δε : " π ρ... ν φ ο κ γνώρισεν". 9 προσευχόµενο ν Πνεύµατι βλέπει τόν Χριστόν µα "δι σόπτρου ν α νίγµατι", ν θεούµενο Τόν βλέπει "πρόσωπον πρό πρόσωπον", γι α τό καί ο δύο καταστάσει νοµάζονται θεωρία Θεο ν Χριστ δι γίου Πνεύµατο. τσι γίνεται σαφέ τι νάσταση το Χριστο µα καί µφάνισή Του γινε καί γίνεται γιά τήν θέωση κείνων πού ε ναι κατάλληλα προετοιµασµένοι. µφάνιση α τή δέν γινε µόνον σέ ρισµένου "τυχερού " πού βρέθηκαν στά εροσόλυµα κατά τά γεγονότα τ ν Παθ ν, τ ναστάσεω, τ ναλήψεω καί τ Πεντηκοστ, λλά γίνεται σέ λου πού θέλουν νά κολουθήσουν τόν διο δρόµο θεραπεία τ σθένεια τ διοτέλεια, γιά τήν πόκτηση τ γεία τ νιδιοτέλεια. θέωση δέν φορ µόνον σέ κείνου πού βρέθηκαν στό περιβάλλον το Χριστο µα, λλά σέ λου καί σέ λον τόν κόσµο. Α τό κριβ σηµαίνει παρουσία Προφητ ν στί νορίε, πού δρύονται πό τού γίου ποστόλου µακριά πό τά εροσόλυµα. Κατά τού Θεοφόρου ιδασκάλου καί Πατέρε τ γιωτάτη ρθοδόξου κκλησία µα Γρηγόριον τόν Παλαµ ν καί Μ ρκον τόν Ε γενικόν, µπειρία το Θείου δέν χει νά κάνει µέ τήν χωρική µετάβαση σέ πνευµατικού κόσµου λλά µέ τήν χρονική πρόγευση τ ν µελλόντων γαθ ν δη, καί χι µόνον ν πνεύµατι, λλά καί ν σώµατι (!), ρα στόν νεστ τα καί παρόντα κόσµο, στόν πο ο τρόπο τ ζω µα προδιαγράφει τήν µέλλουσα. 8 φεσ. 3, 5. κε να τά µέλη πού δέν φθασαν στήν Θέωση, ε ναι τά πόλοιπα µέλη τ κκλησία πού ναφέρονται στήν Α Κορ. 12, 28. πάρχουν σήµερα Προφ τε, πω τού περιγράφει πόστολο Πα λο ; γιο Χαραλάµπη, διά Χριστόν Σαλό, πιβεβαιώνει µέ τά χαρίσµατα πού τόν στόλισε τό Πανάγιον Πνε µα, τι ησο Χριστό Α τό καί χθέ καί σήµερον καί ε τού α να. Μέ τό κοσµοσωτήριο ργο Του Κύριό µα καί Θεό µα προκατέλαβε καί νακατασκεύασε δη τό µέλλον µα, φο " γγικεν βασιλεία τ ν Ο ραν ν" καί µ δωσε τήν δυνατότητα νά τό προγευό- µαστε, πω γινε στό Θαβώρ, καί γίνεται πάντα στό Μυστήριο τ ν Μυστηρίων τ Θεία Ε χαριστία, που καθένα µα θε ται τήν δόξαν το Χριστο µα "καθώ δύναται".,τι ρατό καί όρατο πάρχει, τό προσδιορίζουµε διά τ Χάριτο το γίου Πνεύµατο µέ τήν ζωή µα καί τί πιλογέ µα. 10 Μετά τήν νάσταση, Κύριό µα µφανίζεται µόνον γιά τήν θέωση καί τήν τελείωση τ ν µαθητ ν του στόν στορικό 9 γίου Γρηγορίου Θεολόγου, λόγο 21ο, Ε τόν Μ. θανάσιον, 2, ΒΕΠΕΣ 59, 149, φο " γί Πνεύµατι π σα ψυχή ζωο ται καί καθάρσει ψο ται, λαµπρύνεται, τ Τριαδικ Μονάδι εροκρυφίω ". 7

8 χρόνο τ πί γ Παρουσία Του, στά εροσόλυµα, καί σέ µ, " σοι λαβον Α τόν", πάντα, µέχρι νά φύγουµε γιά τήν νω ερουσαλήµ! έν µφανίζεται µω στόν κόσµο, γιατί κόσµο δέν Τόν γνώρισε καί δέν θά Τόν γνωρίσει καί ο τε θά ντεχε νά Τόν δε! " τι µικρόν καί κόσµο µε ο κέτι θεωρε, µε δέ θεωρε τέ µε". 11 Γιά τόν κόσµο πάρχει µόνον τό κενό µνηµε ο!... νατροπ τ ρθοδόξου κκλησιολογία µέ τ ν α ρεση το Ο κουµενισµο πού κηρύσσει πατριάρχη κ. Βαρθολοµα ο πί µία ε κοσαετία Στ ν Παλαι ιαθήκη Κύριο Σαβα θ ποκαλύπτεται τι µόνον Α τό ε ναι να καί Μοναδικό Θεό, στόν πο ο φείλει νά πιστεύει καί Α τόν νά προσκυνε σραηλιτικό λαό : «κουε σραήλ, Κύριο Θεό σου Ε στίν. Α τ µόν προσκυνήσει κα α τ µόν λατρεύσει. Ο κ σονταί σοι θεοί τεροι πλ ν µο». Στ ν δέ Καιν ιαθήκη µαθητ τ γάπη καί υ τ Βροντ, γιο ωάννη Θεολόγο δικηρύσσει: «ν ρχ ν Λόγο, κα Λόγο ν πρ τ ν Θεόν, κα Θε ν Λόγο. 11 ωάν. 14,19. Ο το ν ν ρχ πρ τ ν Θεόν. Πάντα δι α το γένετο, κα χωρ α το γένετο ο δ ν, γέγονεν». «ν α τ ζω ν, κα ζω ν τ φ τ ν νθρώπων. Κα τ φ ν τ σκοτί φαίνει, κα σκοτία α τ ο κατέλαβεν.». Γνωρίζουµε π τ ν διδασκαλία το γίου Ε αγγελίου, τού γίου Πατέρε µα καί τήν πνευµατική µα µπειρία µα τι µόνον Χριστ ε ναι τ φ, νάσταση, δό, λήθεια καί ζωή! " γώ", λέγει Κύριο, «ε µ τ φ το κόσµου, κολουθ ν µο ο µ περιπατήσει ν τ σκοτί, λλ ξει τ φ τ ζω.» " ν τ φ τ ληθιν ν, φωτίζει πάντα νθρωπον ρχόµενον ε τ ν κόσµον. ν τ κόσµ ν κα κόσµο δι α το γένετο, κα κόσµο α τ ν ο κ γνω". "Ε τ δια λθε" Κύριο τ δόξη, γινε νθρωπο δι µ καί δι τ ν µετέραν σωτηρίαν, "κα ο διοι Α τ ν ο παρέλαβον", κτό λίγων καί κλεκτ ν. Ο τε τότε Τόν δέχθηκαν κατά τήν νανθρώπησή Του καί τήν παρουσία Του νάµεσα στού νθρώπου, ο τε κατά τήν διάρκεια το ο το χρόνου τ νθρώπινη στορία. Πολύ περισσότερο σήµερα δέν Τόν δέχονται ο πολλοί, στ ν ποχ τ ποστασία τ ν προδρόµων το ντιχρίστου. "... σοι µω λαβον Α τόν, δωκεν α το ξουσίαν τέκνα Θεο γενέσθαι, το πιστεύουσιν ε τ νοµα Α το, ο ο κ ξ α µάτων, ο δ κ θελήµατο σαρκ, ο δ κ θελήµατο νδρό, λλ κ Θεο γεννήθησαν. " σοι δέν ε ναι γεννηµένοι ξ α µατο ο τε πό τό θέληµα τ σάρκα, ο υ οί τ βασιλεία, ο τινε ο µή γεύσονται θανάτου ω ν δωσιν τήν βασιλείαν το Θεο ρχοµένην καί λθο σνα ν δυνάµει, πιστεύουν καί κηρύσσουν τι Υ ό καί Λόγο το Θεο ε ναι µόνο ληθινό Θεό, ε ναι δό πού δηγε πρό τόν Πατέρα, πού "σ ρξ γέντο κα σκήνωσεν ν µ ν κα θεασάµεθα τ ν δόξαν Α το, δόξαν µονογενο παρ Πατρ, πλήρη χάριτο κα ληθεία ". 8

9 γιο ωάννη Πρόδροµο µαρτυρε διά µέσου τ ν α ώνων περ Α το, κα κέκραγεν λέγων, "ο το ν ν ε πον, πίσω µου ρχόµενο, µπροσθέν µου γέγονεν, τι πρ τό µου ν ". «Κα κ το πληρώµατο Α το µε πάντε λάβοµεν κα χάριν ντ χάριτο, τι Νόµο δι Μω σέω δόθη», «Χάρι κα λήθεια", στ ν ποία ζ κκλησία µετ τ ν γίαν Πεντηκοστ ν, "δι ησο Χριστο γένετο.» ντελ ντίθετο πρό τό νωτέρω κήρυγµα το υ ο τ Βροντ, τ ν Προφητ ν, λου του Ε αγγελίου, τ ν θεοφόρων Πατέρων µα Μεγάλων ιδασκάλων καί εραρχ ν καί τ Παλαι ιαθήκη ε ναι τό κήρυγµα τ ν Ο κου- µενιστ ν καί κατ' ξοχήν το πρωτοστάτου το Ο κουµενισµο πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου. - Τί ε ναι Ο κουµενισµό πού κηρύσ-σει ε κοσι χρόνια τώρα κ. Βαρθολοµα ο ; Ο κουµενισµό ε ναι ρνηση τη Πίστεω στόν Χριστόν. Ακυρώνει τό ργο τ νσάρκου ο κονοµία Του, φο κηρύσσει τι λοι πρό τόν Θεόν πηγαίνουµε καθένα πό τόν δικό του δρόµο. δρόµο α τό δέν ε ναι γιά τόν κ. Βαρθολοµα ο µόνον Χριστό! Τό σ µα το Χριστο δέν ε ναι γιά τόν κ. Βαρθολοµα ο µόνον γιωτάτη ρθοδοξία. πάρχουν γιά τόν κ. Βαρθολοµα ο καί λλοι δρόµοι, κηρύσσει µπρακτα κ. Βαρθολοµα ο, γιατί συµπροσεύχεται κόµη καί µέ Μωαµεθανού, Βουδιστέ, νδουιστέ, Ε δωλολάτρε καί βραίου. Τό σ µα το Χριστο, κκλησία ε ναι διασπασµένη σέ πολλά τµήµατα τ ν Παπικ ν, τ ν Προτεσταντ ν καί τ ν Μονοφυσιτ ν γιά τόν κ. Βαρθολοµα ο καί µόνον ταν α τά τά κοµµάτια θά πανενωθο ν θά συναποτελέσουν τήν µία, γία, καθολική καί ποστολική κκλησία. νατρέπει, ποµένω, κ. Βαρθολοµα ο τό να καί µοναδικό θεµέλιό τη σωτηρία, φο θεµέλιο λλο δέν ε ναι δυνατόν νά θέσει κανεί κτό πό τόν ησο ν Χριστόν. ουδαίοι µέν σκάνδαλο, λλησι δέ µωρία, λλά µ ν το πιστο τε χο καί κραταίωµα καί καταφυγή καί σωτηρία. Ο κουµενισµό ε ναι α ρεση κκλησιοµάχο. νατρέπει τό θεµέλιο τ ν µ ν λπίδο, τήν πίστη στόν Χριστόν µα, τόν µόνον ληθινόν Θεόν, τήν λπίδα καί τήν ζωή το κόσµου. προσδοκία τ ν θν ν, πατήρ το µέλλοντο α νο, θαυµαστό σύµβουλο, ρχων τ ε ρήνη Θεό σχυρό ε ναι µόνον Χριστό µα. Μόλι ποδεχθε κανεί πε τι σώζονται καί ο α ρετικοί ο λλόθρησκοι, πού δέν ε ναι µέλη το Σώµατο τ ρθόδοξη κκλησία το Χριστο, ναχωρε Χάρι το Θεο πό τήν ψυχή του. λοι ο νησυχο ντε γιά τήν σωτηρία του σήµερα χουν ντιληφθε τί συµβαίνει στόν χ ρο τ κκλησία. Πολλοί, στόσο, πιστεύουν τι τότε θά πρέπει νά ποκηρύξουν τού ποιµένε πο κολουθο ν µέχρι σήµερα, ταν λθει µέ πίσηµε νώσει τό κοινό ποτήριο µέ τού Λατίνου. ποψη α τή ε ναι πέρα γιά πέρα σφαλµένη. Ο συµπροσευχέ τ ν Νεοηµερολογιτ ν πισκόπων, ερέων, διακόνων καί πιστ ν µέ τού Λατίνου καί τού Προτεστάντε, τού Μωαµεθανού, τού βραίου καί τού Βουδιστέ, ο νιτική συνιερουργία µέ τόν Πάπα καί διακοινωνία το κ. Βαρθολοµαίου µέ τού Λατίνου, νωση µέ τού Μονοφυσίτε στό Σαµπεζύ, καί στό Μπαλαµάντ µέ τού Λατίνου, καί τά κοινά διαγγέλµατα µέ τόν Πάπα, λα α τά συνθέτουν τήν τραγική ε κόνα το πάλαι ποτέ διαλάµψαντο νδόξου πατριαρχείου τ Πόλεω. δη µω ψυχορραγο ν πνευµατικά καί ο πιστοί πο κολουθο ν τέτοιου ποιµένε. ποσύνθεση ρχισε. δεύτερο θάνατο πί θύραι. γιο Γρηγόριο Θεολόγο, θεολογ ντα περί το γίου Πνεύµατο καί συνοψίζοντα τήν Παλαιά καί τήν Καινή ιαθήκη, ταν τόν κατηγόρησαν καί το ε παν: 9

10 «πόθεν µ ν πεισάγει ξένον Θεόν καί γραφον;» τοι τό γιον Πνε µα, πάντησε τά ξ : -Στήν Παλαιά ιαθήκην δηλώθη Θεό Πατήρ, ε δέ τήν Καινήν Υ ό, καί ε τήν κκλησίαν µπολιτεύεται τό Πνε µα τό γιον. Στήν Χάριν τ Πεντηκοστ, στήν Χάριν το Παναγίου Πνεύµατο ζο µε κι µε ο σχατοι καί περιλειπόµενοι ρθόδοξοι σήµερα καί θησαυρόν πολύτιµον διακρατο µε κόρην φθαλµο τήν γιωτάτην ρθόδοξον Πίστιν καθαρή πό κάθε α ρετική πιµειξία! Θά ρωτήσουν πολλοί, ραγε, γώνα τόν πο ο κάνουν ο ρθόδοξοι γιά τήν διατήρηση παραχάρακτη τ ρθοδόξου ληθεία καί το δόγµατο, µήπω ε ναι να γώνα θεωρητικό ; Θά θέσουµε καί µε µω τό ρώτηµα: -Γιατί ο Πατέρε µ γωνίσθηκαν µέχρι α µατο γιά τήν διαφύλαξη τ ληθεία καί τ καθαρότητο το δόγµατο µέσα κατ' ξοχήν πό τί Ο κουµενικέ καί Πανορθόδοξε Συνόδου ; -Γιατί κατεδίκασαν τού α ρετικού καί τού πέβαλαν σέ φρικτά ναθέµατα καί φρικτέ ρέ ; -Γιατί γιναν ο πτά Ο κουµενικέ Σύνοδοι; -Γιατί γιναν ο Πανορθόδοξε Σύνοδοι; - Γιατί π ρξαν µυριάδε µυριάδων µολογητέ πέρ τ Πίστεω ; -Ποιά ε ναι σηµασία ν κατακλείδι το δόγµατο στήν ρθόδοξη κκλησία µα ; Τήν πάντηση γιά τή σηµασία το δόγµατο τήν δίνει µεγάλο Σέρβο θεολόγο, πατήρ ουστίνο Πόποβιτ. Στού γίου, λέγει, στού βίου τ ν γίων! Στή θριαµβεύουσα κκλησία! Σ α τήν τήν κκλησία πού ε ναι ε τόν Ο ρανόν. κείνων τ ν γίων, ο πο οι κατεγράφησαν ε τό Βιβλίον τ ζω. Στού βίου τ ν γίων καταδεικνύεται κατά τόν πλέον φθαλµοφαν τρόπον, τι τά δόγµατα δέν ε ναι µόνον ντολογικέ λήθειε, καθ' αυτέ, καί δι αυτέ. λλά τι τό κάθε δόγµα ε ναι πηγή ζω α ωνίου, πηγή ζω ληθιν, καί τ γνησία πνευµατικότητο, σύµφωνα µέ τό παναληθέ Ε αγγέλιον το Κυρίου µ ησο Χριστο, το Μοναδικο καί ναντικαταστάτου Σωτ ρο καί Κυρίου, πο ο λέγει: «Τά ρήµατα γώ λαλ πνε µά στι καί ζωή». ιότι κάθε ρ µα Κυρίου, κάθε λόγο το Θεο, προχέει µίαν δύναµιν σωστικήν, γιαστικήν, ποία χαριτώνει, ζωοποιε καί µεταµορφώνει θαυµατουργικά. νευ τ γία δογµατικ ληθεία περί τ γία Τριάδο, δέν θά ε χαµε τί θε ε νέργειε πό τήν γίαν Τριάδα, τί πο ε ντλο µε κ τ ρθ Πίστεω καί ο πο ε µ ζωοποιο ν, µ γιάζουν, µ σώζουν καί µ θεώνουν. νευ τ γία ληθεία περί το Θεανθρώπου Κυρίου µα ησο Χριστο δέν πάρχει σωτηρία γιά τόν νθρωπο, διότι πό τήν λήθειαν α τήν, ταν τήν ζε νθρωπο, πηγάζει Θεία δύναµι, πού σώζει πό τήν µαρτία, πό τόν θάνατο καί πό τόν διάβολο. Καί α τή δογµατική λήθεια περί το Θεανθρώπου ησο, µήπω δέν χει µαρτυρηθε σαφέστατα στού βίου τ ν ναριθµήτων γίων; πειδή δι α τό κριβ ο γιοι ε ναι ντω γιοι, διότι ζο ν λον τόν Θεάνθρωπον Κύριον ησο ν Χριστόν, τήν ψυχήν τ ψυχ του, τήν συνείδησιν τ συνειδήσεώ του, τόν νο ν το νοό του, τήν παρξιν τ πάρξεώ του. Α τό τό διετύπωσε µέγα πόστολο Πα λο, Κήρυκα τ ν θν ν, ταν λέγει: «ζ δέ ο κέτι, ζε δέ ν µοί Χριστό». Ο γιοι ε χαν νχριστωθε, ε χαν γκολπωθε τόν Χριστόν, καί ζο σαν διά τόν Χριστόν, νέπνεαν διά τόν Χριστόν, τόν µόνον ληθινόν Θεόν! µβαθύνατε κι σε δελφοί, µ προτρέπουν ο γιοι, µβαθύνατε ε τού βίου τ ν γίων. Ε τήν ζωήν κείνων, ο πο οι ποτελο ν τήν Θριαµβεύουσαν κκλησίαν καί γωνίσθηκαν µέχρι α µατο γιά τήν γιωτάτην ρθόδοξον πίστιν καί τήν ρθόδοξη κκλησία, πο ποτελε Α τή µόνη τό Σ µα το Χριστο µα. ι' Α τ παρατείνεται Χριστό ε τού α να, καί Α τή ποτελε τήν γγύηση τ µονιµότητο τ θεώσεω διά τ παροχ στού πιστού Τη τ Σάρκα καί το Α µατό Του, ε φεσιν µαρτι ν καί ε ζωήν α ώνιον! 10

11 δού πό λου α τού τού µετόχοου τ θανασία καί τ α ώνια ζω, τού γίου, κτινοβολε χαρισµατική, ζωοποιό καί σωστική δύναµι τ περαγία µα Θεοτόκου, ποία τού δήγησεν πό σκηση σέ σκηση, πό ρετή ε ρετήν, πό τήν νίκη κατά τ µαρτία στήν νίκη κατά το θανάτου, πό τήν νίκη κατά το θανάτου στήν νίκη κατά το διαβόλου. Α τή τού ε σάγει ε τήν πνευµατικήν χαράν, που δέν πάρχει δύνη, λύπη καί στεναγµό, λλά ε ρήνη καί χαρά ν Πνεύµατι γί. Χαρά καί ε ρήνη πό τήν κερδισµένη νίκη ναντίον κάθε µαρτία, κάθε πάθου, κάθε θανάτου καί κάθε πονηρο πνεύµατο διά τ ρθοδόξου Πίστεω πού ε ναι νίκη νικήσασα τόν κόσµον! Στή συνέχεια θά δο µε πιό ναλυτικά π νατρέπεται τ ρθόδοξο κκλησιαστικ δόγµα πό τήν α ρεση το Ο κουµενισµο καί πό τού πρωτοστάτε του, πω α τό γίνεται κατ' ξοχήν πό τόν ο κουµενιστή πατριάρχη κ. Βαρθολοµα ο; Πρέπει, στόσο, νά γνωρίζουµε λοι τι χουµε Προτεσταντικ Ο κουµενισµό, χουµε Παπικ Ο κουµενισµό, χουµε Πανθρησκειακ Ο κουµενισµό, χουµε Ο κονοµικ Ο κουµενισµό, χουµε Πολιτισµικ Ο κουµενισµό, χουµε ατρικ, κόµη, Ο κουµενισµό. Ο κουµενισµ, πω λεγαν παλαιότεροι ο γέροντε τ ρθοδοξία, κυλάει σήµερα στ φλέβε λη τ νθρωπότητα κα µολύνει τ Σ µα το Χριστο. Προτεσταντικ Ο κουµενισµ πού κηρύσσει καί κ. Βαρθολοµα ο νατρέπει τ ο κοδόµηµα τ ρθόδοξη κκλησία. ρνε ται τ ν παρξή τ, Μι γία κκλησία, πο µολογο µε ο ρθόδοξοι στ Σύµβολο τ Πίστεω, ταν λέµε, µ λη µα τ ν ψυχ καί µ λη µα τ ν δύναµη, τι πιστεύουµε ε Μίαν, γίαν, Καθολικ ν κα ποστολικ ν κκλησίαν, ποία ποτελε τ Σ µα το Χριστο, ποία ε ναι Χριστ παρατεινόµενο ε το α να. ρθόδοξη κκλησία, διωκο- µένη κκλησία, χει τ ν α τοσυνειδησία τι ε ναι Μία, Μόνη, γία Καθολικ κα ποστολικ κκλησία, Μόνη σφαλ δ τ σωτηρία το νθρώπου. Ο γιοι Πατέρε τ κκλησία, πο ε ναι τ στόµα το Χριστο µα, κατ τ ν γιο ωάννη τ ν αµασκηνό, τ ν θεοφόρο α τ διδάσκαλο τ Ο κουµένη, τ ν θεωρο ν ποκλειστικ ν δ ν τ σωτηρία! διο Κύριο λέγει τι «ο δε ρχεται πρ τ ν Πατέρα ε µ δι µο». Κα πάλιν λέγει Κύριο : «γ ε µί δ κα λήθεια κα ζωή», δ ν λέγει πώ ε ναι µία δ, µία λήθεια τι χει ζωή, λλ τι ε ναι µόνη δό, µόνη λήθεια, ντω Ζωή. Α τ µολογο µε, α τ πιστεύουµε, κα α τ θ κηρύσσουµε µέχρι τέλου τ ζω µα ο ρθόδοξοι. σοι ποσχίσθηκαν π τ ν ληθιν κκλησία, α το ε ναι ο α ρετικοί. α ρεση κα τ σχίσµα δηγο ν τ ν νθρωπο στ ν α ώνια πώλεια. µόνο τρόπο γι τ ν νωση λων τ ν χριστιαν ν ε ναι πάνοδό του στ ν µόναδική ληθιν κκλησία, στ ν Μία, γία, Καθολικ καί ποστολική, ρθόδοξη κκλησία. διείσδυση, κυρίω, πρώτα το Προτεσταντικο Ο κουµενισµο στ χ ρο τ ρθοδοξία, πω γνωρίζουµε, ρχισε µ τ ν γκύκλιο το 1902 το Πατριάρχη Κων/πόλεω ωακε µ το Γ. Σ α τ ν ναγνωρίζεται γι πρώτη φορ τι ο κοινότητε τ ύσεω, ο ναδενδράδε το Χριστιανισµο, ε ναι καί ναγνωρίζονται ληθιν κκλησίε, µ τ πο ε ζητο σε ωακείµ Γ προσέγγιση κα προλείανση το δάφου, γι ν καταστο ν λοι ο χριστιανο µία ποίµνη π να ποιµένα. ωακε µ Γ θεωρε ται να π το πρωτεργάτε το Προτεσταντικο Ο κουµενισµο. Μετ, βεβαίω, ρχεται περιβόητη γκύκλιο το 1920, που ξισώνεται ρθόδοξη κκλησία µ τ πολλ κα πλανεµένε παρασυναγωγ τ ν α ρετικ ν. Τ Πατριαρχε ο τ ναγνωρίζει κα τ νοµάζει «κκλησίε το Χριστο», «ο κεία ν Χριστ, συσσώµου κα συγκληρονόµου τ Βασιλεία το Θεο ν Χριστ»! Βλάσφηµε φράσει, βλάσφηµα κηρύγµατα! 11

12 Ε ναι α τ τ διάγγελµα, πο πετέλεσε, πω ο διοι ο Ο κουµενιστ τ νοµάζουν, τ ν «Καταστατικ Χάρτη» τ συµµετοχ τ ν ρθοδόξων στ ν Ο κου- µενικ κίνηση. Τ 1948 τ Ο κουµενικ Πατριαρχε ο γίνεται, δυστυχ, δρυτικ µέλο το λεγο- µένου «Παγκοσµίου Συµβουλίου τ ν κκλησι ν» µ λλον τ ν κακοδοξι ν. κτ π τ Ο κουµενικ Πατριαρχε ο, σταδιακ, λα τ λοιπ Πατριαρχε α κα ο λοιπ Α τοκέφαλε ρθόδοξε κκλησίε ζήτησαν κα γιναν µέλη το Παγκοσµίου Συµβουλίου κκλησι ν. στερα φθάνουµε στ ν διαβόητο θηναγόρα, τ ν µεγάλο α τ ποστάτη, πο ο, κατ µαρτυρίε α τοπτ ν κα διαβλήτων µαρτύρων, τυµπανίσθηκε, ταν πέθανε. Κατέρριψε κάθε φραγµ τ ρθοδοξία πρ τ ν α ρεση. θηναγόρα µέχρι τ τέλη τ δεκαετία το 1950 κολούθησε πιστ τ ν Προτεσταντικ Ο κουµενισµό. φθασε στ σηµε ο ν ναγνωρίζει το πάστορε το Προτεσταντισµο πραγµατικο ερε, πο τελο ν τ Μυστήρια τ κκλησία! πευθυνόµενο σ ναν τέτοιο πάστορα, τ ν Ρότζερ Σούλτ, γούµενο τ Προτεσταντικ Μον το Τεζ στ Γαλλία, το ε πε: «Ε σθε ερεύ! Θ µπορο σα ν λάβω τ Σ µα κα τ Α µα το Χριστο π τ χέρια σα, θ µπορο σα ν ξοµολογηθ σ σ!». ξάλου σ Πατριαρχικ µήνυµα, τ 1968, τόνισε τι, ταν νωθο ν λε ο πάρχουσε σήµερα κκλησίε, θ «πανιδρύσουν» τ ν Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία, βλασφηµ ντα κατ' ε θε αν τό Πανάγιο Πνε µα καί τό ργο Του, τ ν Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία! Τ περίεργο ε ναι τ π δ ν ξεσηκώθηκαν τότε ο ρθόδοξοι, κα πολ περισσότερο ο δ θεν γρυπνο ντε π ρ τ ρθοδοξία, παρ µόνον τ λ µµα τ ε σεβεία, ο λίγοι, πω πάντοτε λίγοι σαν α το ο πο οι καλο ντο «ν κρατήσουν Θερµοπ λε» κα ν περασπιστο ν τ ν λήθεια τ Πίστεω. κολούθω, πόµενο Πατριάρχη ηµήτριο, πο ταν ξελέγη Πατριάρχη, ποσχέθηκε, γι ν ε ναι ρεστ στ φεντικά του, τι θ κολουθήσει πιστ τ ν γραµµ το προκατόχου του θηναγόρα, στ Πασχαλιν µήνυµά του, τ 1974, γραφε: «θεν κα µε π τ καθ µ νατολ µετ πάντων π γ τ ν ε Χριστ ν βαπτισθέντων κα Α τόν νδυσαµένων ορτάζοµεν τ Πάσχα, κα διαίρετον σ µα βιο µεν Α το τ ν νάστασιν, καθ ν ε Υ το Θεο κα ναστ κ νεκρ ν, ν ε ναι καί τ σ µα α το κκλησία κα τ Πάσχα τ ν Χριστιαν ν». ννο ντα, βεβαίω, κα λου το κακοδόξου, ο πο οι δ ν χουν βάπτισµα λλά χουν ψευδ βάπτισµα, κατ το γίου Πατέρε τ κκλησία µα. Στ δεύτερο διάγγελµά του γι τ 25 χρόνια π τ ν δρυση το Παγκοσµίου Συµβουλίου τ ν κκλησι ν ε πε, τι θεωρε τ ν δρυση κα τ ν λειτουργία το Παγκοσµίου Συµβουλίου τ ν κκλησι ν «µίαν τ ν δ ν τ ν ποίαν ξέλεξεν Κύριο -(µ λλον διάβολο )- τ ν ξέλεξε δι ν καταστήση περισσότερον κουστ ν στο νθρώπου τ ν καιν ν ντολ ν τ γάπη κα περισσότερον σεβαστ ν ε τ κκλησία Α το τ παράγγελµα πρ καταλλαγήν, ε ρήνην κα µόνοιαν». πίση κατ τ ν πίσηµον πίσκεψίν του στ ν γγλία, στο φιλτάτου του γγλικανού, ο πο οι χειροτόνησαν κα ερίνε -παστορίνε λλά κα πισκοπίνε ε πε: «Θ το διανόητον ν πισθοχωρήσουν α κκλησίαι κα ν διακόψουν το θεολογικο νωτικο διαλόγου των -(λόγω τ χειροτονία κείνη τ ποχ τ ν γυναικ ν)- τόσον το διµερε, σον κα το πολυµερε, διότι ναµφιβόλω σήµερον ο χριστιανο δ ν δυνάµεθα ν ζήσωµεν λλοτε ν ποµονώσει λλήλων, λλ ντιθέτω χοµεν µοιβαίαν ε θύνην κα λληλεξάρτησιν το σώµατο το Χριστο. " ( πονο ντα λου το α ρετικού ). 12

13 πατριάρχη δ Βαρθολοµα ο, ν ν πατριάρχη, πω πισηµάνθηκε στή ε σαγωγή το κειµένου µα, δ ν στέρησε σ πόψει π ρ το Προτεσταντικο Ο κου- µενισµο τήν τελευταία ε κοσαετία τ πατριαρχεία του. ξ λλου διαβεβαίωσε τι θά κολουθο σε τήν γραµµή τ ν προκατόχων του, ηµητρίου καί θηναγόρα! Γάλλο Νέο-ορθόδοξο Θεολόγο λιβι Κλεµ ν, πρώην Παπικ πο µεταστράφηκε στ ν Νεοηµερολογίτικη ρθόδοξη κκλησία, ναφέρει σ βιβλία του πο γραψε γι τ ν Βαρθολοµα ο, τι τελευτα ο πρεσβεύει τι, ρθόδοξη κκλησία δ ν πιστεύει τι ε ναι Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία το Συµβόλου τ Πίστεω, λλ πλ µία π τ µείζονε κφράσει το Χριστιανισµο, πο χει συνείδηση τι µέσα τη πάρχει κόµα Μία, γία, Καθολική κα ποστολικ κκλησία - γιατ βεβαίω κκλησία θεωρο σε κα τ ν Λατινικ κκλησία κα το Προτεστάντε. Για τό πρωτοστατε σέ συµπροσευχέ µέ τού Λατίνου καί τού Προτεστάντε, µέ τόν διο τόν Πάπα συλλειτουργε τακτικά ο νιτικά στή Ρώµη καί στήν Κωνσταντινούπολη, τόν πο ον µάλιστα ποκαλε δελφό καί συλλειτουργό. πό τόν διαχριστιανικό Ο κουµενισµό πέρασε πρό πολλο δη στόν διαθρησκειακό, για τό δέν διστάζει νά συµπροσεύχεται καί µέ κπροσώπου τ ν διαφόρων δαιµονοθρησκει ν, Μωαµεθαν ν, Βουδδιστ ν, νδουιστ ν, ε δωλολατρ ν καί βραίων, στόν µαζώνιο, στού πάγου τ Γροιλανδία, στή Νέα όρκη τ ν νωµένων Πολιτει ν τ µερικ, στό Βανκο βερ το Καναδ, στό Νέο ελχί καί σέ λο τόν κόσµο. κ. Βαρθολοµα ο πειλε συχνά, διαγράφει κηρύσσει κπτώτου, καί διώκει σκληρά, ταν µπορε, ντιοικουµενιστέ ερε καί θεολόγου πω τόν π. Θεόδωρο Ζήση, µότιµο καθηγητή τ Θεολογικ Σχολ Θεσσαλονίκη, τόν καθηγούµενο τ ν Μετεώρων ρχιµανδρίτη π. θανασίου καί τόν καθηγούµενο τ ερ Μον Ξηροποτάµου π. ωσήφ. ποκινε συνεχ τήν ερά πιστασία το γίου ρου νά λαµβάνει σκληρά µέτρα ποκλεισµο κατά τ γωνιζοµένη πέρ τ φιλτάτη ρθοδοξία ερ Μον σφιγµένου, πειδή το ε ναι µπόδιο στά σχέδιά του, γιά τήν πλήρη ποταγή τ ρθοδοξία στόν ντίχριστο Πάπα, τόν πρόδροµο το ντιχρίστου. Πάπα, ργανο το διεθνο Σιωνισµο πρίν πό λίγε µέρε κάλεσε τήν νθρωπότητα νά παραδώσει τήν διακυβέρνησή τη στήν παγκόσµια κυβέρνηση γιά νά πιλυθε τάχα τεχνητή ο κονοµική κρίση. παγκόσµια κυβέρνηση τοιµάζεται νά περάσει πισήµω πλέον στό προσκήνιο πό τήν φάνεια, πό τήν ποία παρασκηνιακά διακανόνιζε µέχρι τώρα τί τύχε τ ν θν ν. κ. Βαρθολοµα ο συνετέλεσε τήν τελευταία ε κοσαετία τά µέγιστα στόν στυνοµικό καί λιµενικό ποκλεισµό τ νόµιµη καί πολυπληθο δελφότητο τ ερ Μον σφιγµένου, µέ συνέπεια νά κινδυνεύουν ο δελφοί νά πεθάνουν πό τήν πε να καί ο γέροντε Μοναχοί νά µήν χουν ατροφαρµακευτική περίθαλψη. Θεµελίωσε λλο κονάκι στί Καρυέ, που γκατέστησε παρανόµω καί κατά παράβαση το Καταστατικο Χάρτη το γίου ρου λλη δελφότητα, πό µή γιορε τε µοναχού, πού σφετερίζεται τό νοµα τ Παραδοσιακ Μον. Ταυτόχρονα πιδιώκει τήν κατάλυση το πό α νε α τοδιοικήτου το γίου ρου, το ποίου θέλει νά ε ναι καί πραγµατικό διοικητή καί χι νά χει µόνον τήν πνευµατική διοίκηση, φο ξαρτ τί νέργειε τ ν γουµένων πό τήν προηγούµενη δειά του! Μέ τήν συµπαράσταση καί τήν πόδειξη το κ. Βαρθολοµαίου διώκονται ο Πατέρε τ ερ Μον σφιγµένου καί δικαστικά. Σύρονται στά δικαστήρια γκληµατίε, πειδή πιµένουν νά µήν γκαταλείψουν τήν Μονήν τ µετανοία του καί πειδή χουν διακόψει τό µνηµόσυνόν του κατά τού ερού Κανόνε! Προσπαθε, τέλο, νά συγκαλέσει µίαν "µεγάλην σύνοδον", γιά νά πιλύσει δ θεν πάρχοντα προβλήµατα τ παγκόσµια ρθοδοξία. ληθινό σκοπό µω τ Συνόδου α τ θά ε ναι µνήστευση λων τ ν α ρετικ ν παραφυάδων τ ύσεω µέ τί πο ε θά συναποτελέσει 13

14 ρθόδοξη κκλησία, κατά τό ο κουµενιστικό κήρυγµά του, τήν νιαία παγκόσµια κκλησία, πού µω δέν θά ε ναι κκλησία το Χριστο λλά κκλησία το να- µενοµένου ντιχρίστου! Ταυτόχρονα, σ' α τήν τήν τοιµαζό- µενη ληστρική "µεγάλη σύνοδο", θά προσπαθήσει νά λάβει ποφάσει γιά καταδίκη τ ν ρθοδόξων, πού δέν τόν µνηµονεύουν καί ποκαλύπτουν τά α ρετικά του φρονήµατα! Στά θέµατα τ ληστρικ ψευδοσυνόδου περιλαµβάνονται πό παλαιότερα συντόµευση τ νηστεία τ ν τεσσαρακοστ ν καί τ Τετάρτη καί Παρασκευ, ναθεώρηση το µερολογίου τ κκλησία καί στί περιοχέ πού κολουθε ται κόµη τό παλαιό µερολόγιο, καί καθορισµό νιαίου ορτασµο το Πάσχα παγκοσµίω γιά λου τού χριστιανού, ρθοδόξου, παπικού, Προτεστάντε καί Μονοφυσίτε! ντίδικο τοιµάζεται νά κάνει τήν τελευταία λυσσαλέα πίθεσή του κατά τ µωµήτου νύµφη το Χριστο, τ φιλτάτη ρθοδοξία καί νά συµπαρασύρει µέ τά ργανά του, πω κ. Βαρθολοµα ο καί σοι συντάσσονται µαζί του, στήν πώλεια σον τό δυνατόν περισσοτέρου, µε µω θά µείνουµε πιστοί ε πιστώθηµεν καί διδάχθηµεν, πιστοί στό κέλευσµα το ποστόλου Παύλου "στήκετε καί κρατε τε τά παραδόσει ". δράµουµε, λοιπόν, ε λογηµένοι, δελφοί, καί πάλι πί τά πηγά τ ν δάτων. πιο µε τό δωρ τό ζ ν πό τήν µόνη καθαρή πηγή τ 'Ορθοδοξία καί πτάµεθα σφαλε µετά τ ν ετ ν τ Θεολογία στό πνευµατικό στερέωµα τ ν Θεοφόρων Πατέρων καί τ ν Ο κουµενικ ν Συνόδων. Κοινωνήσατε σοι θέλετε νά συγκαταλεχθ τε µέ τού φίλου τ Παρθένου καί το Χριστο µα µέ τού γωνιζοµένου καί χλευαζοµένου ( παλαιοηµερολογίτα ) δελφού Σα, πού κρατο ν µέ µύριε θυσίε τόν πολύτιµον µαργαρίτην τ Πίστεω. Κοινωνήσατε το φωτό καί τ Χάρητο τ διαίρετη κκλησία τ ν γίων Πατέρων καί τ ν θεοκηρύκων ποστόλων καί τότε τά µάτια πού πίστευαν τι βλέπουν θά δο ν τό φ τό ληθινόν. Κύριο στού σχατου καιρού πού ζο µε, που τελειώνουν ο καροί τ ν θν ν καί ρχίζουν ο χρόνοι τ βασιλεία Του, καλε πό τά πέρατα τ ο κουµένη καί συνάζει τού δούλου του, γιά νά τοιµαστο ν νά πολεµήσουν τόν ρυόµενο λέοντα, ντίδικόν µα, πού γνωρίζει τι λίγον χρόνον χει καί πού ζητε πεγνωσµένα ποιόν νά καταπιε. Κύριο τ όξη ησο Χριστό ξ λθεν νικ ν καί να νικήσει! Α τό ε ναι ρχή καί τό τέλο. Τό Α καί τό Ω τ παγκόσµια στορία. " ξ λθεν νικ ν καί να νικήση καί ποδώσει κάστ κατά τά ργα α το ", ταν πάλιν λθει καί θά τρέµουν τά Σύµπαντα. ταν λθει γιά νά κρίνει ζ ντα καί νεκρού. Τ βασιλεία Α το ο κ σται τέλο. Α τ, τ Χριστ, τ µόν ληθιν Θε, σύν τ νάρχ Α το Πατρί καί τ γί Πνεύµατι ε η δόξα καί τό κράτο, τιµή καί προσκήνυσι ν ν καί εί καί ε τού α να τ ν α ώνων. µήν. ιδάγµατα πό τήν θεοφώτιστη διδασκαλία τ ν γίων Πατέρων µα µετάνοια ( γίου ωάννου το Χρυσοστόµου) - ν χει µαρτίε, νά µήν πελπιστε! Α τά δέν παύω νά σ τά λέγω συνεχ ; Καί ν κάθε µέρα µαρτάνει, νά µετανοε, νά µετανοε καθηµερινά; Καί κε νο πού κάνουµε στά παλιά σπίτια, ταν φθαρο ν, φαιρο µε δηλαδή τά σαπισµένα µέρη καί τοιµάζουµε καινούργια καί ποτέ δέν ξεχν µε νά τά φροντίζουµε συνέχεια! Α τό κάνουµε καί γιά µ! - ν παλιώσει σήµερα πό τήν µαρτία, νά νακαινίσει τόν αυτό σου µέ τήν µετάνοια. Καί ε ναι δυνατόν, µπορε νά πε κανεί, νά σωθ, φο µετανοήσω; -Καί βέβαια ε ναι! 14

15 - λη τήν ζωή µου τήν πέρασα µέσα στί µαρτίε καί άν µετανοήσω βρίσκω τήν σωτηρία; -Βεβαίω! -Καί πό πο γίνεται α τό φανερό; - πό τήν φιλανθρωπία το Κυρίου σου Γιατί δέν µετριέται φιλανθρωπία το Θεο, ο τε µπορε νά ρµηνευθε µέ λόγια γαθότητά Του Σκέψου µία σπίθα πού πεσε µέσα στή θάλασσα, µήπω µπορε νά σταθε κε νά φανε ; ση σχέση χει µία σπίθα µέ τό πέλαγο, τόση σχέση χει µαρτία σέ σύγκριση µέ τή φιλανθρωπία το Θεο! Καί καλύτερα χι τόση, λλά πιό πολλή! Γιατί τό πέλαγο, κόµη καί ν ε ναι µεγάλο, χει ριο πού µετριέται, ν φιλανθρωπία το Θεο ε ναι περιόριστη. Ε αγγ. Θεοδώρου - Κάθηγητο τ Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστηµίου θην ν, νθολόγιο Πατερικ ν Κειµένων, θ να: ΟΕ Β 1982, σελ. 87, περικοπ πό τήν 8η µιλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου γιά τήν µετάνοια, σέ µετάφραση [Ε.Π. 49, 337] συχνή Θεία Κοινωνία ( γίου Μεγάλου Βασιλείου) Ε ναι καλό καί φέλιµο νά κοινωνε καθηµερινά καί νά µεταλαµβάνει τό γιον Σ µα καί Α µα το Χριστο, γιατί διο Χριστό σαφ µ λέγει: ποιο τρώει τήν σάρκα µου καί πίνει τό α µα µου χει ζωή α ώνια. Γιατί, ποιό µφιβάλλει, τι τό νά παίρνει κανεί µέρο στήν ζωή το Χριστο δέν ε ναι τίποτε λλο πό τό νά ζε τήν ζωή α τή µέ πολλού τρόπου ; µε µω, βέβαια, παίρνουµε τήν Θεία Κοινωνία τέσσερι φορέ κάθε βδοµάδα, τήν Κυριακή, τήν Τετάρτη, τήν Παρασκευή, καί τό Σάββατο. Κοινωνο µε κόµη καί τί πόλοιπε µέρε τ βδοµάδα, σέ περίπτωση µω πού ορτάζεται µνήµη κάποιου γίου. Ε αγγ. Θεοδώρου - Κάθηγητο τ Θεολογικ το Πανεπιστηµίου θην ν, νθολόγιο Πατερικ ν Κειµένων, θήνα: ΟΕ Β 1982, σελ. 87, 89, περικοπή πό τήν 93η πιστολή το γίου Μ. Βασιλείου Πρό Καισαρίαν πατρικίαν περί κοινωνία [Ε.Π. 32, 484]. περικοπή α τή πό τήν διδασκαλία το Ο ρανοφάντορο συνιστ τήν συχνή Θεία Κοινωνία, πρ γµα πού ταν κανόνα στήν ρχαία κκλησία. Η Θεία Ε χαριστία ε ναι πεµπτουσία τ ρθοδόξου λατρευτικ ζω, ποία δικαίω ποκαλε ται Θεία, διότι πράγµατι ε ναι Ε χαριστία θε κή καί ο ράνιο. έν ε ναι δικό µα φεύρηµα. Ε ναι δωρεά το Πανάγαθου Θεο σέ µ τού χο κού νθρώπου.,τι δέ τελε ται κατά τό κορυφα ο α τό µυστήριο ε ναι ε κόνα καί πρόγευση τ ν σχάτων τ Βασιλεία το Θεο καί τ τελικ νότητο το λαο το Θεο. Τά πάντα στή Θεία Ε χαριστία ε ναι θεανθρώπινα καί µόνον µετέχοντα πιστό στήν ναίµακτη α τή µυσταγωγία µπορε νά µείνει ληθινά πιστό, µέλο τ γία το Χριστο κκλησία. Γι' α τό κατά τήν τέλεση τ Θεία Λειτουργία δέν χωρε καµία ταξία, τίποτα τό ντικανονικό καί ντιπαραδοσιακό. Θεό µα ε ναι Θεό τάξεω καί χι καταστασία. άν διάφορε ταξίε καί παρεκτροπέ δέν ρέσουν σέ µ, πολύ περισσότερο δέν ρέσουν στόν Θεόν καί Τόν θλίβουν. Λειτουργικέ καί Λατρευτικέ ρωτήσει καί παντήσει στόσο, γενν νται µερικέ φορέ διάφορα ρωτήµατα, τά πο α σχετίζονται µέ τή λατρευτική ζωή. κκλησία στά ποικίλα α τά ρωτήµατα δέν µένει βέβαια παθή. παντ, στηριζόµενη στή ζ σα θεολογία τη, στήν ερά Παράδοση καί στού ερού Κανόνε τη. Μερικά π' α τά τά ρωτήµατα παρουσιάζουµε στί παρα- 15

16 κάτω γραµµέ, δίνοντα συγχρόνω καί τί δέουσε ποκρίσει. 1. Μπορε ερουργό ερεύ νά χρησι- µοποιήσει λευκόν ο νον γιά τήν Θεία Ε χαριστία; Κατ' ρχήν, κατά τόν 37ο ερό Κανόνα τ Καρθαγένη : «ν το γίοι µηδέν πλέον τόν σώµατο καί το α µατο το Κυρίου προσενεχθείη, καί α τό Κύριο παρέδωκε, το τέστιν, ρτον καί ο νον δατι µεµιγµένον». Καί 3ο ποστολικό ερό Κανόνα µιλε σαφ γιά ο νον καί χι γιά κάποιο ε δο ο νου. Κατά τήν ποψή µα ο νο πρέπει νά ε ναι ρυθρό γλυκό πό µπέλια, δηλωτικό το α µατο. Σήµερα µάλιστα πού ε ναι φθονο ρυθρό ο νο, δέν δικαιολογε ται χρήση λευκο ο νου γιά τήν Θεία Ε χαριστία. ννοε ται τι ερεύ φείλει νά λέγχει φ' σπέρα τόν ο νον τόν πο ον θά χρησιµοποιήσει κατά τήν Προσκοµιδήν, στε νά ε ναι καθαρό καί πραγµατικό ο νο. 2. Μπορο µε νά χρησιµοποιήσουµε τό «ζέον» κτό τη Θεία Ε χαριστία ; πάντηση ε ναι χι. Τό «ζέον», τοι τό θερµόν δωρ, τό πο ο ρίχνει ερουργ ν ερεύ ντό του γίου Ποτηρίου µετά τόν µελισµόν το γίου ρτου, µόνον κατ' α τήν τήν περίσταση χει θέση. Κάθε λλη χρήση το «ζέοντο» κτό τη Θεία Ε χαριστία ε ναι παντελ νεπίτρεπτο! Στό «ζέον» µάλιστα ναφέρεται 13ο Κανών το γίου Νικηφόρου το µολογητο, πο ο ρίζει τά ξ : «Ο χρή νευ θερµο λειτουργ σαι πρεσβύτερον, ε µή κατά πολλήν περίστασιν καί ε ο δαµ ε ρίσκεται θερµόν». ηλο ται τι τό ζέον δωρ χρησιµοποιε ται κατά τήν Θείαν Ε χαριστίαν καί, ρµηνεύουν ο θεοφόροι Πατέρε, συµβολίζει «τήν κάθοδον τόν γίου Πνεύµατο πί τήν κκλησίαν». Νικολαο Καβάσιλα γράφει: «Τό µέν γάρ δωρ, το το α τό τε δωρ ν καί πυρό µετέχον, τό Πνε µα σηµαίνει τό γιον, καί δωρ λέγεται καί π ρ φάνη τότε το το Χριστο µαθητα µπεσόν. δέ καιρό ο το τόν καιρόν κε νον σηµαίνει. Τότε µέν γάρ κατ λθε µετά τό πληρωθ ναι τά κατά Χριστόν παντα, ν ν δέ τελειωθέντων τ ν δώρων τό δωρ πεισάγεται το το» (Νικολάου το Καβάσιλα "Ε τήν Θείαν Λειτουργίαν", κεφ. ΛΗ, 4). 3. πάρχει νηστεία πρό τ Θ. Κοινωνία ; έν χωρε µφιβολία τι «π ν καλόν καί γαθόν διά τ νηστεία κατορθο ται καί τελειο ται» ( γίου Γρήγορίου το Παλαµ, µιλία Θ, Ρ.G. 151, 105 Β). Καί κόµη, νηστεία δέν ρίζεται µόνον «ποχή βρωµάτων» λλά καί «λλοτρίωσι τ ν κακ ν», λέγει Μέγα Βασίλειο. Πρωτίστω ο εροί Κανόνε τ κκλησία ρίζουν περί το θεσµο τ νηστεία, σέ ναφορά µέ τό γιον Πάθο το Κυρίου. Ο 69ο ποστολικό Κανών ε ναι βάση. ιακελεύει τά ξ : «Ε τί πίσκοπο πρεσβύτερο διάκονο ποδιάκονο ναγνώστη ψάλτη τήν γίαν Τεσσαρακοστήν το Πάσχα ο νηστεύει Τετράδα Παρασκενήν, καθαιρείσθω, κτό ε µή δι' σθένειαν σωµατικήν µποδίζοιτο, ε δέ λα κό ε η, φοριζέσθω». Φυσικά κτό πό τί ρχαιότατε α τέ µέρε νηστει ν Μέγάλη Τεσσαρακοστ καί Τετάρτη καί Παρασκευ, πάρχουν καί ο λλε γνωστέ µέρε νηστεία, Χριστουγέννων, εκαπενταύγουστου, γίων ποστόλων, παραµον Θεοφανείων, ψώσεω Τιµίου Σταυρο, ποτοµ τ κεφαλ το γίου ωάννου το Προδρόµου το Βαπτιστο καί λλε. Ε δικότερα γιά τό θέµα τ νηστεία πρό τ Θ. Κοινωνία, ο εροί Κανόνε δέν προβλέπουν κάποια λλη ε δική νηστεία. ννοε ται βέβαια τι πιστό πο ο προσέρχεται στήν Θεία Κοινωνία τι τηρε τί καθιερωµένε πό τήν κκλησία νηστε ε λλά καί τήν τυχόν νηστεία πού χει πιβάλει πνευµατικό πατέρα πιτίµιο. πάρχει κόµη καί 29ο κανών τ Πενθέκτη Ο κουµενικ Συνόδου, πο ο ρίζει τι ο πιστοί, κληρικοί καί λα κοί, 16

17 φείλουν νά προσέρχονται στή θεία Ε χαριστία νηστικοί. Νηστεία καί γκράτεια πρό τ Θεία Μεταλήψεω. Κατ' ξοχήν Θεία Μετάληψη γίνεται ν µέρ Κυριακ. Ο βασικέ ρχέ γιά τήν Θεία Μετάληψη τίθενται νωτέρω πό τού ερού Κανόνε. µεγαλύτερο Ο κουµενικό διδάσκαλο καί Πατέρα τ ρθοδόξου κκλησία, γιο Γρηγόριο Παλαµ ε ναι κε νο πού π ρξε -πρίν πό τόν γιο Νικόδηµο καί τόν γιο Μακάριο Κορίνθου, τόν Νοταρ - πρωτεργάτη τ νανεώσεω τ µυστηριακ ζω τόν 14ο α να. Στήν 60η µιλία του βεβαιώνει τι µέσα στά δύο Μυστήρια το Βαπτίσµατο καί τ Θεία Ε χαριστία βρίσκεται λη σωτηρία µα, διότι ο κονοµία το Θεανθρώπου συνοψίζεται δ. Στού λόγου του στήν Θεσσαλονίκη, Μέγα Παλαµ κηρύσσει, (στήν 50η µιλία του), µέ ζ λο τήν τήρηση τ ν κκλησιαστικ ν διατάξεων πού ναφέρονται στήν Θεία Λειτουργία τ Κυριακ, διότι νθρωπο πού περιφρονε τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία βρίσκεται µακριά πό τόν Θεό. Στήν δέ 38η µιλία του διδάσκει τήν καθηµερινή σχεδόν Θεία Κοινωνία, πω Μέγα Βασίλειο. 12 γιο Νικόδηµο γιορείτη π ρξε κύριο νανεωτή τ συχν Θεία Μεταλήψεω στό γιον ρο καί στήν ρθόδοξη γενικά κκλησία. κφράζει τήν ρθόδοξη συχαστική παράδοση. Τό 1783 δηµοσίευσε στήν Βενετία τό ργο του περί Συνεχο Θεία Μεταλήψεω καί προκάλεσε τήν γρια ντίθεση µερικ ν, λλά διδασκαλία το Μεγάλου καί σοφο ιδασκάλου το Γένου, το δευτέρου Χρυσοστόµου, κατά τού Θεολόγου τ κκλησία µα, πιβεβαιώθηκε καί µέ πίσηµη πόφαση τ Συνόδου τ Κωνσταντινουπόλεω, πού χρονολογε ται 12 κτενέστερη ναφορά γίνεται στό παρόν τε χο τ ν " γίων Κολλυβάδων", διότι σύντοµο σχετικό κείµενο χει δηµοσιευθε σέ προηγούµενο τε χο το περιοδικο µα. τόν Α γουστο το 1819 καί πού θεσε τέρµα στή διαµάχη καί πιδοκίµασε τήν ρχή τ Θεία Κοινωνία τ ν πιστ ν σέ κάθε Ε χαριστιακή Λειτουργία παραγγέλλοντα τήν Κοινωνία κάθε Κυριακή, 13 χι βέβαια χωρί τί προ ποθέσει πού διο Μέγα γιο τονίζει: "Γίνεσθε τοιµοι, τρε µέρε µή προσέλθετε γυναικί" ( ξ. κεφ. ιθ, 15), διέταξε Θεό, γιά νά λάβουν τόν Παλαιόν Νόµον ο βρα οι, πόσο µ λλον πρέπει νά φυλάττουν ταύτα καί κε νοι πού µέλλουν νά λάβουν µέσα ε τόν αυτόν του τόν διον τόν Νοµοθέτην Θεόν διά τ Θεία Ε χαριστία ;... " ντε θεν", γράφει γιο Νικόδηµο, "συµπεραίνοµεν κ το µείζονο τό λαττον τι ν ε ναι ρκετή ε τοιµασίαν τ Θεία Κοινωνία τριήµερο ποχή τ σαρκικ µίξεω, πολλ µ λλον ε ναι ρκετή ε α τήν τριήµερο νηστεία. Καί µ' λον πού πό τού Θείου Κανόνα νηστεία πρό τ Μεταλήψεω ο διορίζεται ο δυνάµενοι δέ νηστεύειν πρό α τ καί λόκληρον βδοµάδα καλ ποιο σιν." Mansi-Petit, Collectio Conciliorum, XL, Πηδάλιον, σελ. 230, ποσ. 1. γιο, κφράζει τήν παράδοση τ κκλησία µα, τονίζοντα τι µερικοί καί µία βδοµάδα γκρατεύονται καί νηστεύουν γιά νά προσέλθουν στήν Θεία Μετάληψη, προετοιµαζόµενοι καταλλήλω. ταν καί ε ναι δηλ. παράδοση στήν κκλησία µα καί νηστεία καί γκράτεια πρό τ Θεία Μεταλήψεω. Προηγε ται, βεβαίω, µετάνοια καί ξο-- µολογήση τ ν πιστ ν καί ε λογία το πνευµατικο, στήν κρίση το ποίου βρίσκονται τά πάντα κατά τήν γία Στ Ο κουµενική Σύνοδο καί τόν ΡΒ Κανόνα α τ. φείλει νά ξετάζεται διάθεση τ ν ξο- µολογουµένων. µετάνοια νά συνδέεται µέ συντριβή καρδία, µέ δάκρυα, µέ συνδιαλλαγή µέ λου, σοι µ λύπησαν τού λυπήσαµε, µέ λεηµοσύνε, προσευχέ καί γρήγορση, δηλ. τήρηση το νοό πό προσβολέ το χθρο καί νυπόκριτη γάπη πρό λου. Τέλο, νά λαµβάνεται π' ψιν καί σθένεια το σώµατο καί ψυχική καί πνευµατική ντοχή τ ν ξοµολογουµένων, καί ναλόγω νά ο κονο- µο νται ο πιστοί, κατά τού ερού Κανόνε, γιά νά κερδηθο ν ο ψυχέ καί νά στερεωθο ν στήν πίστη το γλυκυτάτου µα Χριστο. Α τά ζητε πό τού πνευµατικού γία Στ Ο κουµενική Σύνοδο : " ε δέ τού ξουσίαν λύειν καί δεσµε ν παρά Θεο λαβόντα, σκοπε ν τήν τ 17

18 Ε ναι πολύ σηµαντική ρµηνεία α τή το γίου Νικοδήµου, γιατί µαζί µέ τόν γιον Μακάριον τόν Νοταρ ν ε ναι ο συγγραφε το θαυµασίου βιβλίου "Περί τ συνεχο Θεία Μεταλήψεω ". 15 Ε ναι διαίτερα σηµαντικέ ο πόψει το γίου καί γιά τόν λόγο τι τά το Πηδαλίου νεκρίθησαν καί πό τί δύο λλε µεγάλε µορφέ τ κκλησία µα, τόν γιον Μακάριον τόν Νοταρ ν καί τόν θανάσιον τόν Πάριον! 16 Καί ο δεί γιο ναφέρεται στήν στορίαν τ κκλησία µα, πο ο νά µαρτία ποιότητα, καί τήν το µαρτηκότο πρό πιστροφήν τοιµότητα, καί ο τω κατάλληλον τήν θεραπείαν προσάγειν τ ρρωστήµατι, να µή τ µετρί καθ' κάτερον χρώµενο, ποσφαλοίη πρό τήν σωτηρίαν το κάµνοντο. Ο γάρ πλ τ µαρτία νόσο, λλά ποικίλη καί πολυειδή, καί πολλά τ βλάβη παραφυάδα βλαστάνουσα, ξ ν τό κακόν πί πολύ διαχε ται, καί πρόσω βαίνει µέχρι ν ντισταίη τ δυνάµει το θεραπεύοντο." τσι ρµηνεύει καί γιο Νικόδηµο τόν ΡΒ ερόν Κανόνα τονίζοντα τι, " φο Σύνοδο α τη διώρισε περί πολλ ν καί διαφόρων πιτιµίων, τελευτα ον ε τόν παρόντα Κανόνα φήνει τό π ν ε τήν κρίσιν τ ν πισκόπων καί Πνευµατικ ν καί τήν ξουσίαν το δεσµε ν καί λύειν, λέγουσα τι α τή πρέπει νά στοχάζωνται καί τήν ποιότητα τ µαρτία, ε τε συγγνωστή ε ναι α τη, ε τε θανάσιµο, καί τήν διάθεσιν που χει µαρτωλό ε τήν µετάνοιαν, καί τσι νά προσφέρουσιν ρµοδίαν τήν ατρείαν ε τήν α το σθένειαν µήπω δίδοντε ε τού µέν µεγαλοψύχου καί προθύµου ε τήν µετάνοιαν συγγαταβατικά πιτίµια, ε δέ τού µελεστέρου καί µικροψύχου κ το ναντίου α στηρού κανόνα, µήτε τόν να διορθώσωσι µήτε τόν λλον, λλά µ λλον α τού πολέσωσι. Πηδάλιον, σελ διαίτερα σήµερα πρέπει νά λαµβάνεται π' ψιν θυσία καί µολογία τ ν συγχρόνων ρθοδόξων µολογητ ν το Πατρίου ορτολογίου πιστ ν µα, πού µέ µύριε θυσίε, µέ µεγάλο κόστο κοινωνικό καί ψυχικό, µέ νιδιοτέλεια λλά καί µέ κόστο σέ χρ µα καί χρόνο, κολουθο ν τόν δύσκολο δρόµο τ ν Θεοφόρων Πατέρων µα καί τ φιλτάτη ρθοδοξία καί µέ πιείκειαν καί πολλήν γάπη καί συγκατάβαση νά ο κονοµο ν ο Πνευµατικοί τά πνευµατικά του τέκνα, πού πό τί σύγχρονε συνθ κε βρίσκονται σέ να διαρκ κανόνα, φο διά τού λόγου τ ν χειλέων το Κυρίου µα καί τ ν γίων Πατέρων φυλάττουν δού σκληρά. 15 Βλ. πρόσφατη κδοση "Μυριόβιβλο ", Βλ. Πηδάλιον, Ε σαγωγή το κδότου, Σεργίου Ραφτάνη, Πρό τού ρθοδόξου Χριστιανού. διδάσκει τι πρό τ Θεία Μεταλήψεω γίνεται κατάλυσι καί τι πιτρέπεται τήν ποµένην µετάληψι τ ν φρικτ ν Μυστηρίων το Χριστο µα, κτό άν συντρέχει κίνδυνο ζω καί κτακτε συνθ κε, πού θά κρίνει πνευµατικό. Ε ναι πίση καταλυτικέ ο παρατηρήσει το γίου Νικοδήµου στόν Α Κανόνα Θεοφίλου λεξανδρεία, που νηστεία τ παραµον τ ν Θεοφανείων λύεται µόνον µέ νερό κατά τόν γιον Τιµόθεον λεξανδρεία καί κατά τόν γιον Μ ρκον φέσου τόν Ε γενικόν, κόµη καί ν ε ναι Σάββατον Κυριακή. Βλ. καί τήν ρµηνείαν το γίου Νικοδήµου στόν Α Θεοφίλου. 17 πότε καί ο ν Σαββάτ ν Κυριακ γκρατευόµενοι, κατά τά νωτέρω, γιά νά προσέλθουν τήν ποµένην στήν Θείαν Μετάληψιν, δύνανται νά λύουν τήν νηστείαν µέ νερό, σύκα καί σταφίδε καί γενικά ξηροφαγο ντε πρό τ ννάτη, πότε λύουν σοφ τήν νηστείαν ξηροφαγο ντε, πειδή δέν πιτρέπεται νηστεία τό Σάββατο τήν Κυριακή, λλά δέν καταλύουν. Νηστεία σηµαίνει παντελή ποχή πό ποιαδήποτε τροφή καθ' λην τήν µέραν, µετάληψι ξηρ τροφ µετά τήν ννάτην. πότε σοφ πολιτευόµενοι, κατά τού Θεοφόρου Πατέρε, ο θέλοντε νά µετάχουν τ Θεία Μεταλήψεω τήν ποµένην, µεταλαµβάνοντε δατο καί ξηρ τροφ πρό τ ννάτη δέν παραβαίνουν τόν Κανόνα τ παγορεύσεω τ νηστεία το Σαββάτου τ Κυριακ! 18 Λύουν λλά δέν καταλύουν τήν νηστείαν καί προσέρχονται στήν Θεία Μετάληψη τήν Κυριακή τήν ευτέρα, άν ε ναι εσποτική Θεοµητορική ορτή 19 ορτή Μεγάλου ορταζοµένου 17 Πηδάλιον, σελ. 677 ποσ. 1 καί σελ Πηδάλιον, σελ 83 καί διαίτερα σελ. 84, ρµηνεία στόν Ξ ποστολικόν Κανόνα. 19 Κατά τού Κανόνε τ κκλησία µα, γιά νά µπορε κανεί νά κοινωνε καί τήν βδοµάδα τ ιακαινισίµου, φείλει νά διάγει µέ πολλή σύνεση, µέ µνου καί ψαλµού πνευµατικού, µή φιστάµενο τ κκλησία καί τ ν ερ ν κολουθι ν, φυλάσσοντα τά νωτέρω διατεταγµένα πό τ ν γίων Πατέρων. 18

19 γίου τοιµάζεται κάποιο πιστό, γιά νά προσέλθει στήν Θείαν Ε χαριστίαν. Α τά λα νισχύονται καί πό τόν γιον Μέγαν Χρυσόστοµον, πού καθοδηγε καί µέ παραινέσει προειδοποιε τού α θάδει καί σεβε γιά τί ρνητικέ συνέπειε πό τήν τυχόν νάξια συµµετοχή του στό Μυστήριο: "Σκόπει τοίνυν, µή καί α τό νοχο γέν το Σώµατο καί το Α µατο το Χριστο ". 20 α ώνια κόλαση ε ναι τιµωρία, γιά σου µέ προπέτεια καί α θάδεια τολµο ν νά προσεγγίζουν τά για. "Ο τοι δέ, ταν ναξίω προσίωσιν, θανάτ παραδίδονται τιµωρί." 21 πρό τόν δελφόν καταλλαγή ε ναι παραίτητη προ πόθεση " ν τ καιρ τ θυσία ", 22 γιά τήν ξια συµµετοχή µα στό Μυστήριο. Χρυσορρόα Μέγα Πατήρ συνιστ τήν νήψη, τήν γρήγορση, τήν καθαρή συνείδηση, τήν νηστεία, καί τήν προσευχή παραίτητα φόδια, τά πο α πρέπει νά συνοδεύουν τού µετέχοντα στό Μυστήριο. "Μετά φόβου καί τρόµου το το ποιε τε, µετά καθαρο συνειδότο, µετά νηστεία καί προσευχ... νήψωµεν, γρηγορήσωµεν, µετά φόβου καί τρόµου το το γινέσθω, να µή κατάραν πισπασώµεθα διά τ ραθυµία." 23 Μέγα Πατήρ ποδεικνύει καί τήν πρέπουσα στάση τ ν πιστ ν καί ντό το Ναο, κατά τήν συµµετοχή του στό Μυστήριο. "Μετά πολλ τοίνυν τ σιγ, µετά πολλ τ ε ταξία, µετά τ προσηκούση ε λαβεία τ ερ ταύτη πώµεθα θυσία " Κάθε πότε πρέπει νά κοινωνε πιστό ; Θεία Λειτουργία τελε ται γιά νά κοινωνήσουν ο πιστοί, ταν βέβαια πάρχουν ο προ ποθέσει καί χει προηγηθε κατάλληλη πνευµατική προετοιµασία. ποτελε ταξία τέλεση το µυστηρίου τ 20 Ε τό κατά Ματθα ον, 82, ΕΠΕ, 12, π. σελ Ε τήν προδοσίαν το ούδα, Λόγο 2, ΕΠΕ, 35, Ε τό Γενέθλιον το Σωτ ρο µ ν ησο Χριστο, Λόγο 1, ΕΠΕ 35, 456 καί Ε τό γιον Βάπτισµα, ΕΠΕ, 35, 518. Θεία Ε χαριστία χωρί τήν συµµετοχή τ ν πιστ ν στήν γία Μετάληψη το Σώµατο καί το Α µατο το Χριστο. διο Κύριο, Μέγα ρχιερεύ, προσενεγκών αυτόν ε θυσίαν, συνέστησε: «τρώγων µου τήν σάρκα καί πίνων µου τό α µα χει ζωήν α ώνιον». έν ε πε «φαγών καί πιών», λλά σέ νεστ τα χρόνο «τρώγων καί πίνων». Ο µαρτυρίε λλωστε τ ν πρώτων χριστιανικ ν α ώνων, τ ν ποστολικ ν καί τ ν λλων Πατέρων τ κκλησία πέρ τ συχν µάλιστα θεία Κοινωνία ε ναι πολλέ καί πολύ χαρακτηριστικέ. φ' σον δέν φίσταται κάποιο κώλυµα, πιστό πρέπει νά κοινωνε, πνευµατικό του πατέρα χει κανονίσει. Ε ναι ξιο διαίτερη προσοχ τι καί ο εροί Κανόνε τ κκλησία µιλο ν γιά τήν συχνή Θεία Κοινωνία. 9ο ποστολικό Κανών ριζει τά ξ : «Πάντα τού ε σιόντα πιστού, καί τ ν γραφ ν κούοντα, µή παρα- µένοντα δέ τ προσευχ καί τ γί µεταλήψει, ταξίαν µποιο ντα τ κκλησί φορίζεσθαι χρή». ηλαδή, λοι ο πιστοί πού προσέρχονται στήν κκλησία, ταν τελε ται Θεία Λειτουργία καί κο νε τί Γραφέ, λλά δέν παραµένουν στήν ρα τ προσευχ καί τ γία Μεταλήψεω, πειδή προκαλο ν ταξία στήν κκλησία, πρέπει νά φορίζονται. Συναφή ε ναι καί 2ο κανών τ Συνόδου τ ντιοχεία, πο ο λέγει τά ξ : «Πάντα τού ε σιόντα ε τήν κκλησίαν καί τ ν ερ ν Γραφ ν κούοντα, µή κοινωνο ντα δέ ε χ µα τ λα, ποστρεφοµένου τήν γίαν µετάληψιν τ ε χαριστία κατά τινα τα- 19

20 ξίαν, τούτου ποβλήτου γίνεσθαι τ κκλησία, ω ν ξοµολογησάµενοι καί δείξαντε καρπού µετανοία καί παρακαλέσαντε, τυχε ν δυνηθ σι συγγνώ- µη...». ξηγε µάλιστα Ζωναρ τήν ννοια τ ποστροφ, πού ναφέρει ερό Κανών, λέγοντα - τι ο Πατέρε τ Συνόδου α τ «ποστροφήν... ο τό µισε ν τήν Θείαν Μετάληψιν νόµασαν, καί διά το το µή νέχεσθαι τ κοινωνία, λλά τό ποφεύγειν α τήν, δι' ε λάβειαν τάχα, καί ο ον διά ταπεινοφροσύνη». ιαφορετικά, άν ε χαµε περίπτωση µίσου βδελυγµία, τότε θά ε χαµε τήν καταδίκη του µέ τόν µέγαν φορισµόν. Ε δικότερα γιά τήν νηστεία πρό τ Θεία Μεταλήψεω πρέπει νά σηµειωθε τι σύµφωνα µέ λου τού Πατέρε νηστεία, κάθε νηστεία, ε ναι παθοκτόνο καί γιοποιό ρετή. Γιά κάθε προσερχόµενο πιστό ποτελε πόδειξη θληση λευθερία λλά καί κανονικό µέσο ψυχοσωµατικ προετοιµασία, πιβαλόµενο µέ διάκριση πό τού πνευµατικού κατ' ξοχήν καί πρό τ Θεία Μεταλήψεω. Σκοπό τ πιτελέσεω τ Θεία Λειτουργία ε ναι πρωτίστω προσέλευση καί µετοχή τ ν πιστ ν στά για Μυστήρια το Χριστο µα, για τό λλωστε νοµάζεται ε χαριστιακή σύναξη. γία Γραφή, ο εροί Κανόνε, τά λειτουργικά κείµενα, διδασκαλία τ ν θεοφόρων Πατέρων, τά Τυπικά τ ν Μον ν καί µοναχική παράδοση συνηγορο ν πέρ α τ τ ληθεία. Ο γιοι Κολλυβάδε γνωρίζουν πολύ καλά τά κείµενα, για τό δέν καινοτοµο ν ταν περαµύνονται τ συνεχο θεία Μεταλήψεω, λλά ναθερµαίνουν σοφοί παραδοσιακοί νανεωτέ τό ε χαριστιακό θο το πληρώµατο τ κκλησία, πω τό βίωσαν ο γιοι Πάτέρε µα διά µέσου τ ν α ώνων. Συχνή θεία Μετάληψη δέν σηµαίνει ναγκαστικά καθηµερινή. πό τήν κρα καί α στηρή τοποθέτηση το Νεοφύτου το Καυσοκαλυβίτου γιά τήν καθηµερινή κοινωνία, µέχρι τήν παράδεκτη τυποποίηση τ δί τρί το του προσελεύσεω, µελίρρητο γιό µα Μέγα Νικόδηµο γιορείτη βρίσκει τήν βασιλική δό καί τήν διακριτική µεσότητα στήν δυνατότητα τ ν ε λαβ ν καί γωνιζοµένων πιστ ν χριστιαν ν νά κοινωνο ν το λάχιστον κάθε Κυριακή, πω πιβεβαιώθηκε καί πό τήν Σύνοδο το Πατριαρχείου τ Πόλη, καί σέ κάθε µεγάλη καί ξέχουσα ορτή τ κκλησία µα. πέρ τ Παραδόσεω διδασκαλία τ ν γίων Κολλυβάδων Πατέρων κτείνεται, πέραν το ζητήµατο τ συνεχο θεία Μεταλήψεω, καί στήν προβολή καί διατήρηση λώβητου το δεσποτικο, πέρτιµου καί ναστάσιµου χαρκτ ρο τ µέρα το Κυρίου. Κυριακή πό τί βιβλικέ ναφορέ καί προτυπώσει το Σαββάτου, µέχρι τήν ξαίσια περί α τ πατερική θεολογία, δέν ε ναι µόνον χρονική γία µέρα, λλά µέλλει νά γίνει α ώνια γία µέρα το Κυρίου, κατά τήν ποία θά ε σοδεύσει στό ρο τό γιο καί θά προσευχηθε κάθε θνο γιο στόν πουράνιο ο κο Του. Ε ναι µέρα πρώτη καί γδόη, πού θά περβε τόν βδοµατικό χρόνο, τόν νοµικό Σαββατισµό καί τί προφητικέ σχατολογικέ παρχέ, γιά νά ναχθε στή α ώνια καινή µέρα το ναστάντο Κυρίου. Τό πνε µα τ Κυριακ, ναστάσιµη βδοµατική νακύκληση το Πασχαλίου ορτασµο, διαχέεται στό σύνολο τ ρθόδοξη λατρεία καί διαποτίζει τήν λειτουργική ζωή τ ν πιστ ν, ποτελ ντα τό βδοµαδια ο Πάσχα τ κκλησία, κατά τό πο ο καταπαύουν ο χριστιανοί καί λατρεύουν τόν Κύριο. Γράφει Μέγα γιο Νικόδηµο : µε φρίττουµε δελφοί, ννο ντα τά ψηλά καί µεγάλα καί θαυµαστά τ Κυριακ καί ναστασίµου µέρα προνόµια, τά πο α ε ναι τά ξ : Α : Πρ τον µέν Κυριακή ε ναι ρχή τ ηµιουργία τ α σθητή Κτίσεω, τήν ποία Πατήρ διαιτέρω νήργησε, καίτοι συνεργούντων καί το Υ ο καί το Πνεύµατο. Β : Κυριακή γινεν ρχή κ µέρου τ νακαινίσεω τ Κτίσεω, τήν ποία νήργησε Υ ό δαιτέρω µέ τήν νάστασή Του. Γ : Κυριακή ε ναι κ µέρου τελείωση τ Κτίσεω τήν ποία νήργησε 20

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία πό τά Σύμβολα στήν Πραγματικότητα*

Θεία Λειτουργία πό τά Σύμβολα στήν Πραγματικότητα* Θεία Λειτουργία πό τά Σύμβολα στήν Πραγματικότητα* * Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Θεολογία», τόμ. 75, ούλιος-δεκέμβριος 2004, τε χ. 2, σ. 469-486 Ε σαγωγικά πωσδήποτε θεία λειτουργία χει ς κύριο μέλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα)

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) Λ Σ Λ Φ Σ Π Σ Σ-Ψ Λ Π Σ Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) ISBN : 978-960-93-4758-7 νας γιορείτης Γέροντας κάποτε κρατώντας τό ψαλτήρι λεγε: " Θεός σκυψε καί ε πε στό παιδί του τόν αβίδ α τά πού θέλει ν'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1) Πατρολογία 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς.

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου. Ρωμανίδου ( ) από το βιβλίο Πατερική Θεολογία Εκδόζεις Παρακαηαθήκη Περί της εννοίας του δόγματος Οι Πατέρες τονίζουν ότι η σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A O ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Α.1 Ὁ Ναός ὡς κατοικία τοῦ Θεοῦ ρχα ος στορικός Πλούταρχος γραφε: «νιέρου δ πόλεως κα θέου μ χρωμένης ε χα ς μηδ ρκοις μηδ μαντείαις μηδ θυσίαις π γαθο ς μηδ ποτροπα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα