Η σχέση γεωργίας-περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Η περίπτωση της Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σχέση γεωργίας-περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Η περίπτωση της Θεσσαλίας"

Transcript

1 Η σχέση γεωργίας-περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Η περίπτωση της Θεσσαλίας Χρ. Λαδιάς, Λέκτορας, Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Χρ. Γενιτσαρόπουλος, Επιστηµονικός Συνεργάτης, Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας και ΤΕΙ Λαµίας Ν. Χασάναγας, Ταµείο ιοίκησης και ιαχείρισης Πανεπιστηµιακών ασών Α. Οµπαϊντού, ιπλωµατούχος Τµήµατος Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη σχέση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος δίνοντας έµφαση στην πρόσβαση των αγροτών στην ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή περιβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τη σηµασία της εφαρµογής ολοκληρωµένων µεθόδων στη γεωργία. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται, καταρχήν, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας καθώς και µέτρων µείωσης της νιτρορύπανσης. Κατόπιν, επιλέγοντας ως µελέτη περίπτωσης την Περιφέρεια Θεσσαλίας διερευνάται κατά πόσο παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η ενηµέρωση κ.α. επηρεάζουν τη στάση των γεωργών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. Τέλος, προτείνονται δράσεις για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου λαµβάνοντας υπόψη και την οικονοµική κρίση που βιώνει η Χώρα µας. Λέξεις κλειδιά: αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα, αειφόρος γεωργία, ολοκληρωµένη ανάπτυξη. 1.Εισαγωγή Σήµερα η σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα στη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής και εν γένει της αειφορικής γεωργίας. Επιπρόσθετα, η πληθυσµιακή έκρηξη στα αστικά κέντρα µε την ταυτόχρονη εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και κατά συνέπεια και των καλλιεργούµενων εκτάσεων συνεπικουρούµενα από τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση προϊόντων, οδήγησαν στην ανάγκη προώθησης της βιώσιµης διαχείρισης και ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (Zizumbo-Villarrea, Roja-Caldelas, 2011). Ωστόσο, πολλοί έχουν την λανθασµένη εντύπωση ότι οι έννοιες «Ανάπτυξη» και «Ποιότητα» είναι δυο ασυµβίβαστα γεγονότα. Με άλλα λόγια η ανάπτυξη αποκλείει την ποιότητα και αντίστροφα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές φορές ερµηνεύεται η έννοια της ανάπτυξης µονοσήµαντα από την πλευρά της οικονοµικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι η εντατική καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων έχει ως άµεσο αποτέλεσµα αφενός την οικονοµική ανάπτυξη του κλάδου αφετέρου, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την υποβάθµιση ή την εξάντληση του φυσικού πλούτου. Το ζητούµενο εποµένως είναι να βρεθεί η χρυσή τοµή και να ισορροπήσουµε ως κοινωνία και οικονοµία ανάµεσα στην «Ανάπτυξη» και την «Ποιότητα». Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η ανάγκη εξεύρεσης διεξόδου από την περιβαλλοντική υποβάθµιση και οι δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης µιας διαφορετικής αντίληψης και προσέγγισης της αναπτυξιακής διαδικασίας, ήτοι τη βιώσιµη ολοκληρωµένη ανάπτυξη (Παπαδοπούλου Ε., κ.α. 2008). Κατά συνέπεια, µε αυτό

2 τον τρόπο οι έννοιες «Ανάπτυξη» και «Ποιότητα» αποκτούν συµπληρωµατικό χαρακτήρα καθώς η επίτευξη της ποιότητας αποτελεί κίνητρο και στόχο της ανάπτυξης. Οι σύγχρονες απαιτήσεις και προσεγγίσεις για τη γεωργική δραστηριότητα επιβάλλουν την αλλαγή της νοοτροπίας και των πρακτικών στην παραγωγή µε τη χρήση µεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Για παράδειγµα, η στροφή των αγροτών σε νέες εναλλακτικές µορφές γεωργίας, όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, θεωρούνται αναγκαίες και σηµαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος. 2.Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και Αειφόρος γεωργία 2.1. Γενικά Ως ολοκληρωµένη ανάπτυξη ορίζεται η ταυτόχρονα στον χώρο και στον χρόνο κατάλληλη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική / τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, µέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά, ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής του. (Ρόκος 1998, 2000,2003). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο επίκεντρο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης βρίσκεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, ως αειφορική γεωργία ορίζεται η παραγωγή προϊόντων µέσω της εφαρµογής ενός πλέγµατος µεθόδων και τεχνικών µε στόχο την περιβαλλοντική και οικονοµική αειφορικότητα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άριστη παραγωγικότητα και η ελαχιστοποίηση των επιζήµιων µονοµερών επεµβάσεων του ανθρώπου. Κύρια µορφή της αειφορικής γεωργίας είναι η βιολογική γεωργία. Η γεωργία και γενικότερα ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη ποιότητα ζωής του ανθρώπου και αυτό γιατί αφενός επιδρά άµεσα στην ανθρώπινη επιβίωση αφετέρου αποτελεί παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Ειδικότερα, ο γεωργικός τοµέας από τη µια δηµιουργεί θέσεις εργασίας και εισόδηµα ενώ από την άλλη πρωταγωνιστεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση του φυσικού πλούτου. [Στρατηγέα Α., Παπαδοπούλου Χ.Α. (2012), Giaoutzi Μ. και Stratigea Α. (2009)] Στην Ελλάδα η άσκηση και ο σχεδιασµός της αγροτικής πολιτικής διαµορφώνεται σε συνδυασµό µιας σειράς παραγόντων. Σύµφωνα µε τις Στρατηγέα-Παπαδοπούλου (2012) οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι: Πρώτον, η εφαρµογή Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάγκη εφαρµογής βιώσιµων συστηµάτων παραγωγής. εύτερον, η εξέλιξη των διατροφικών προτύπων όπως για παράδειγµα η αύξηση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα. Τρίτον, τα ζητήµατα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων. Τέταρτον, η κλιµατική αλλαγή. Πέµπτον, η περιβαλλοντική υποβάθµιση όπως για παράδειγµα η εντατική εκµετάλλευση της αγροτικής γης. Έκτον, οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και των εφαρµογών της στην αγροτική παραγωγή. Τέλος, η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ο εφαρµογές τους στην παραγωγική διαδικασία. 2.2.Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα Στο πλαίσιο υιοθέτησης της ολοκληρωµένης ανάπτυξης και της αειφόρου γεωργίας εντάσσεται η εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (ΓΠΜ). Μέσω των ΓΠΜ επιδιώκεται η αντιµετώπιση της σπατάλης φυσικών πόρων καθώς επίσης και η αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, στα ΓΠΜ περιλαµβάνονται µέτρα προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αλλά και µέτρα καταστολής της νιτρορύπανσης ιδίως από τις αγροτικές καλλιέργειες. 2

3 Άρχισαν να εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο στις διάφορες χώρες της ΕΕ από τα µέσα του 1980 και έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1985 στο άρθρο 19 του Κανονισµού 797/85. Αρχικά η εφαρµογή τους ήταν αρκετά περιορισµένη και η δράση τους ξεκίνησε ουσιαστικά µε τον Κανονισµό 2078/92, που διεύρυνε και καθόρισε αναλυτικότερα το περιεχόµενο τους και έδωσε κίνητρο στους απασχολούµενους µε την γεωργία να παράγουν χρησιµοποιώντας συµβατές µε το περιβάλλον πρακτικές. Ο Κανονισµός αυτός χρηµατοδοτεί περιβαλλοντικές υπηρεσίες που αφορούν είτε στη µείωση αρνητικών δράσεων είτε στην ενίσχυση θετικών (European Commission, 2005). Σε χώρες όπου υπήρχε προηγούµενη πείρα στη διαχείριση προγραµµάτων η ενσωµάτωση των ΓΠΜ πραγµατοποιήθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς, ενώ για τις χώρες και περιφέρειες όπου τα ΓΠΜ αποτέλεσαν καινοτοµία, ανάµεσα τους και η Ελλάδα, παρατηρηθήκαν σηµαντικές ελλείψεις και χρονική καθυστέρηση στην εφαρµογή τους. Η υλοποίηση τους εντάχθηκε στις αρµοδιότητες των Κρατών Μελών, λαµβάνοντας όµως υπόψη τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες, και συµπεριλήφθηκαν στα αντίστοιχα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Για τα µέτρα αυτά η συµµετοχή της κοινότητας ανέρχεται σε ποσοστό 75% σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση (Περιοχές Στόχου 1) και 50% στις υπόλοιπες (COM (97) 620) Η βιολογική γεωργία Ο όρος της βιολογικής γεωργίας εµφανίστηκε κυρίως στις αρχές του 20 ου αιώνα και αποτελεί µια από τις εναλλακτικές µορφές γεωργικής παραγωγής και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, µε την µέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας ελαχιστοποιείται ή αποφεύγεται πλήρως η χρήση συνθετικών λιπασµάτων, ορµονών και φυτοφαρµάκων. Στόχος της είναι, ο δεσµός ανάµεσα στη γεωργία και τη φύση, καθώς και ο σεβασµός των φυσικών ισορροπιών (Lampkin, 1994, Lichthouse, 2010). Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που ορίζονται από τους κανονισµούς, η βιολογική γεωργία πρέπει να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος αγροτικής παραγωγής το οποίο να βασίζεται σε ανανεώσιµους φυσικούς πόρους και σε οικολογικές διαδικασίες διαχείρισης (Μυγδάκος, Πατσιάλης, 2001). Οι επιµέρους στόχοι έτσι όπως αναφέροντα στον Κώδικα Τροφίµων είναι: Πρώτον, να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα. εύτερον, να αλληλεπιδράσει µε εποικοδοµητικό και ζωτικό τρόπο µε όλα τα φυσικά συστήµατα και κύκλους. Τρίτον, να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µικροοργανισµών, της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας, των φυτών και των ζώων. Τέταρτον, να διατηρήσει και να αυξήσει µακροπρόθεσµα τη γονιµότητα του εδάφους. Πέµπτον, να χρησιµοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, ανανεώσιµες πηγές σε αγροτικά συστήµατα οργανωµένα σε τοπικό επίπεδο. Έκτον, να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, µέσα σε κλειστά συστήµατα σε σχέση µε την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία, µε υλικά και ουσίες που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε µία αγροτική εκµετάλλευση. Τέλος, να περιορίσει όλες τις µορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη γεωργική δραστηριότητα διατηρώντας τη γενετική ποικιλοµορφία των αγροτικών οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων. (Guillou, Scharpé, 2001). Το ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία αυξάνεται αλµατωδώς τα τελευταία χρόνια γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συµβολή της για την αντιµετώπιση σηµαντικών περιβαλλοντικών αλλά και κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ανεπτυγµένες χώρες. Αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα ενίσχυσης της οικολογικής ευαισθησίας για την προστασίας του περιβάλλοντος. 3

4 Σε γενικές γραµµές παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (βλ. Πίνακα 1) κάτι που οφείλεται κυρίως στο πολιτικό περιβάλλον, το κυρίαρχο καθεστώς και τις στρατηγικές που ακολουθεί κάθε χώρα και επηρεάζουν άµεσα τα δίκτυα πολιτικής χάραξης της βιολογικής γεωργίας. Πίνακας 1: Οι βιολογικές εκτάσεις στην Ευρώπη. 4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (%) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛ/ΓΙΕΣ (ΕΚΤΑΡΙΑ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 25 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΕΚΤΑΡΙΟ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΕΚΤΑΡΙΟ/ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Βέλγιο Τσέχικη ηµοκρατία ανία Γερµανία : Εσθονία : : : : : : Ιρλνδία : Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα Ολλανδία Αυστρία : Πολωνία Πορτογαλία Σλοβενία Σλοβακία Φιλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο EU : Πηγή: (2005) Η νιτρορρύπανση Η κακή αξιοποίηση της επιστήµης και η λανθασµένη χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής του και την ικανοποίηση των αναγκών του έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχιζόµενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των φυσικών οικοσυστηµάτων. Τα κατάλοιπα των αγροτικών δραστηριοτήτων εναποτίθενται µε τη µορφή φωσφορούχων και αζωτούχων ενώσεων στα οικοσυστήµατα ενισχύοντας σε υπερβολικό τα θρεπτικά συστατικά οδηγώντας στη διατάραξη της ισορροπίας τους, µε υπερβολική ανάπτυξη της υδρόβιας βλάστησης, ενώ δηµιουργούνται συνθήκες ευτροφισµού. Καταστροφική είναι επίσης η περίπτωση όπου της διείσδυσης των ενώσεων αυτών στους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι τροφοδοτούν τα δίκτυα ύδρευσης των οικισµών διότι σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων δηµιουργούνται κίνδυνοι και για την ανθρώπινη υγεία (Ιορδανίδης, 2010). Στον άνθρωπο, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, προκαλούνται από τις υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών ιδίως στο πόσιµο νερό. Τα νιτρικά άλατα περνώντας από τις καλλιέργειες στους υδροφορείς µπορούν αν προκαλέσουν δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία του, όπως κυάνωση κυρίως των βρεφών (αδυναµία του οργανισµού να µεταφέρει

5 αίµα στους ιστούς), αυξηµένη συχνότητα λεµφώµατος και καρκίνου καθώς και αύξηση της συχνότητας µεταλλάξεων στα ανθρώπινα λεµφοκύτταρα (Αντωνόπουλος, 2010, Πάσσαµ, 2002). Εξαιτίας των κινδύνων που προκύπτουν για την ανθρώπινη υγεία έχουν θεσπιστεί όρια συγκέντρωσης νιτρικών και νιτρωδών στο πόσιµο νερό. 3. Μεθοδολογία Έρευνας Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και µε στόχο την επίτευξη της αειφόρου γεωργίας, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος. Ειδικότερα, εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των γεωργών σε θέµατα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στην υιοθέτηση µέτρων µείωσης της νιτρορύπνασης και της εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας. Η έρευνα είναι πιλοτική και διενεργήθηκε µέσω τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα). Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας αφενός λόγω του έντονου αγροτικού χαρακτήρα της και αφετέρου λόγω της ένταξης της στα µέτρα νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών. Το πλήθος του δείγµατος ανέρχεται σε 246 άτοµα και η συλλογή του πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος- εκέµβριος Μεθοδολογικά, το ερωτηµατολόγιο διακρίνεται σε τρείς θεµατικές ενότητες. Η πρώτη αφορά κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία όπως είναι για παράδειγµα η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η δεύτερη αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα όπως είναι η ενηµέρωση για τα µέτρα νιτρρύπανσης και των βιολογικών καλλιεργειών και η αξιολόγηση της ποιότητας της ενώ η τρίτη ενότητα αφορά περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και τα κίνητρα για την ενηµέρωση. Με την ανάλυση του ερωτηµατολογίου επιχειρείται η οµαδοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε τρείς βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την πρόσβαση των γεωργών στην ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή περιβαλλοντικών µέτρων. Ο δεύτερος άξονας αφορά τον υιοθέτησης των µέτρων µείωσης της νιτρορύπανσης και της εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας. Τέλος, ο τρίτος άξονας διερευνά κατά πόσο παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, η ενηµέρωση, η ηλικία, ο ς κατανόησης των στόχων και των τρόπων εφαρµογής των περιβαλλοντικών µέτρων και η χιλιοµετρική απόσταση του τόπου διαµονής µε τα αστικά κέντρα επηρεάζουν τη στάση των γεωργών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. 4. Εµπειρικά Αποτελέσµατα Όσο αναφορά των πρόσβαση των γεωργών στην ενηµέρωση, καταγράψαµε καταρχήν κατά πόσο οι ερωτώµενοι ενηµερώνονται για γενικά θέµατα µέσω του διαδικτύου και κατά πόσο το χρησιµοποιούν στα πλαίσια της δουλειάς τους. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι το 35,81% δεν ενηµερώνεται ποτέ από το ιαδίκτυο ενώ το 64,19% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για την ενηµέρωση του αρκετές φορές την εβδοµάδα. Πίνακας 2: Ενηµέρωση-χρήση ιαδικτύου. Ενηµέρωση από ιαδίκτυο (Ιντερνέτ) f % F% Κάθε µέρα (ή σχεδόν κάθε µέρα) 23,45 23,45 Μερικές φορές την εβδοµάδα 27,16 50,61 Αραιότερα από µερικές φορές την εβδοµάδα 13,58 64,19 Ποτέ 35, Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να απαντήσουν κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από την πληροφόρηση που έχουν και αν επιθυµούν περισσότερη ενηµέρωση 5

6 ενώ παράλληλα καταγράφηκε ο τρόπος και η πηγή ενηµέρωσης τους τόσο για τα µέτρα νιτρορύπανσης όσο και για τις βιολογικές καλλιέργειες. Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι, το 38,77% (15,1% και 23,67%) των ερωτηθέντων απαντούν ότι είναι γενικά ικανοποιηµένοι από την ενηµέρωση για την νιτρορύπανση, το 44,01% πολύ λίγο και το 17,15% καθόλου. Αντίστοιχα, για τη βιολογική καλλιέργεια το 53,78% (16,9% και 36,88%), το 39,11% πολύ λίγο και το 7,1% καθόλου. Φαίνεται εποµένως, ότι υπάρχουν κάποιες υστερήσεις όσο αναφορά την ενηµέρωση των γεωργών για τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα. Αναφορικά µε τον τρόπο ενηµέρωσης προκύπτει ότι η περισσότεροι αγρότες ενηµερώνονται από κάποιο συνάδελφο ή φίλο (36,17% για τη νιτρορύπανση και 39,78% για τις βιολογικές καλλιέργειες) ενώ σηµαντικό ποσοστό κατέχουν και οι ενηµερωτικές συναντήσεις (22,19% και 23,05% αντίστοιχα). Τέλος, οι πηγές ενηµέρωσης ποικίλουν, µε τις σηµαντικότερες να είναι είτε κάποιο συλλογικό όργανο των γεωργών όπως για παράδειγµα είναι οι ενώσεις και οι συνεταιρισµοί (37,5% για τη νιτρορύπανση και 25,6% για τις βιολογικές καλλιέργειες) είτε κάποια άλλη πηγή όπως για παράδειγµα το διαδίκτυο, σχολείο κ.α. (39% για τη νιτρορύπανση και 27,6% για τις βιολογικές καλλιέργειες). Πίνακας 3: Βαθµός ικανοποίησης από την ενηµέρωση, τρόπος και πηγή ενηµέρωσης. Βαθµός Ικανοποίησης από την ενηµέρωση Νιτρορύπανση Βιολογικές καλλιέργειες Ναι, σε µεγάλο 15,1% 16,9% Ναι, αλλά όχι αρκετά 23,67% 36,88% Πολύ λίγο 44,01% 39,11% Μάλλον καθόλου 17,15% 7,1% 6 Τρόπος Ενηµέρωσης Νιτρορύπανση Βιολογικές καλλιέργειες Εφηµερίδα 18,23% 17,73% Ιντερνέτ 16,41% 17,70% Ενηµερωτική συνάντηση 22,19% 23,05% Άλλο πρόσωπο (συνάδελφο, φίλο κ.α.) 36,17% 29,78% εν θυµάµαι 6,9% 11,74% Πηγή Ενηµέρωσης Νιτρορύπανση Βιολογικές καλλιέργειες ΠΑΣΕΓΕΣ 13% 8,3% Άλλο συλλογικό όργανο γεωργών 37,5% 25,6% (ενώσεις, συνεταιρισµοί) ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 22,1% 19,5% Άλλο (π.χ. διαδίκτυο, σχολείο) 39% 27,6% Στη συνέχεια εξετάζεται ο ς υιοθέτησης των µέτρων µείωσης της νιτρορύπανσης καθώς και της εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας από τους γεωργούς. Σε αυτή την κατεύθυνση προκύπτει, µε βάση τα στοιχεία του δείγµατος µας, ότι το 49% έχει εφαρµόσει µέτρα για την αντιµετώπιση της νιτρορύπανσης ενώ µόλις το 9,5% έχει εφαρµόσει µεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Παράλληλα, στον Πίνακα 4 ιεραρχούνται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν, κατά την άποψη των ερωτώµενων, προκειµένου να εφαρµοστούν τα µέτρα µείωσης της νιτρορύπανσης και εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στα κίνητρα που αφορούν στην επίτευξη άµεσου οικονοµικού οφέλους όπως είναι για παράδειγµα η επιδότηση, η δωρεάν επίβλεψη από γεωπόνους κ.α. ενώ µικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν, κίνητρα που αφορούν τη βελτίωση στην ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος (15,9% για τη νιτρορύπανση και 16,3% για τη βιολογική καλλιέργεια). Προκύπτει εποµένως

7 το συµπέρασµα ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί µια πολιτική που θα έχει ως βασική κατεύθυνση την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσµου απέναντι στην ολοκληρωµένη και αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (Στρατηγέα- Παπαδοπούλου, 2012). Πίνακας 4: Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων νιτρορύπανσης και βιολογικής καλλιέργειας. Κίνητρα Νιτρορύπανση Να µην µου ζητηθεί επιστροφή χρηµάτων ούτε να µου επιβληθεί πρόστιµο σε περίπτωση που αποτύχει 40,7% Να υπάρχει επαρκής δωρεάν επίβλεψη απ τους γεωπόνους 41,1% Να είναι απλά στην εφαρµογή τους 47,2% Να τα έχουν δοκιµάσει άλλοι παραγωγοί µε θετικά αποτελέσµατα 34,1% Να λάβω άµεσα την επιδότηση 43,1% Να δω άµεση βελτίωση στην ποιότητα/προστασία του περιβάλλοντος 15,9% Κίνητρα Βιολογική καλλιέργεια Να µπορώ να χρησιµοποιήσω σε αυτές τα µηχανήµατα, υλικά κ.α. µέσα ή εµπειρία που ήδη έχω 41,1% Να υπάρχει επαρκής δωρεάν επίβλεψη απ τους γεωπόνους 39,4% Να είναι απλές στην παραγωγή τους 38,6% Να τα έχουν δοκιµάσει άλλοι παραγωγοί µε θετικά αποτελέσµατα 30,9% Να λάβω άµεσα την επιδότηση 30,1% Να δω άµεση βελτίωση στην ποιότητα/προστασία του περιβάλλοντος/καταναλωτών 16,3% Τέλος, ελέγχεται κατά πόσο παράγοντες όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανόηση των στόχων και των µεθόδων εφαρµογής των µέτρων καθώς και η χιλιοµετρική απόσταση από τα αστικά κέντρα µπορεί να επηρεάσουν τη στάση των γεωργών σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Να σηµειωθεί εδώ ότι τη στάση των γεωργών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος προκύπτει από το ερώτηµα που αφορά το κατά πόσο τα µέτρα µείωσης της νιτρορύπανσης και εφαρµογής των µεθόδων βιολογικής καλλιέργειας λειτουργούν προς το κοινό συµφέρον. Η τεχνική που ακολουθείτε στην παρούσα έρευνα, προκειµένου να ελεγχθεί η των παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν τη στάση των γεωργών απέναντι στα περιβαλλοντικά µέτρα, είναι ο µη παραµετρικός χ 2 έλεγχος ς (The Chisquare Test for Independence). Η υπόθεση που τίθεται υπό έλεγχο κάθε φορά είναι ότι τα δυο χαρακτηριστικά (ή µεταβλητές) Α και Β είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης ότι δεν είναι ανεξάρτητα, µε την υπόθεση ότι το δείγµα είναι τυχαίο (βλ. Πίνακα 5). Από τους ελέγχους, προκύπτει ότι, η στάση των γεωργών απέναντι στην εξυπηρέτηση κοινών συµφερόντων µέσω της εφαρµογής µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως είναι τα µέτρα µείωσης της νιτρορύπανσης και εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας, εξαρτάται, από την ποιότητα της ενηµέρωσης που παρέχεται καθώς επίσης και από το κατανόησης τόσο των επιδιωκόµενων στόχων όσο και των µεθόδων/τρόπων επίτευξης τους. 7

8 Πίνακας 5: Έλεγχοι ς µεταξύ της στάσης των γεωργών και λοιπών προσδιοριστικών παραγόντων. ράσεις Μέτρα µείωσης νιτρο- Ρύπανσης Χαρακτηριστικό Α Στάση γεωργών. Τα µέτρα µείωσης της νιτρορύπανσης λειτουργούν προς το κοινό συµφέρον Μεταβλητές Χαρακτηριστικό Β χ 2 έλεγχος ς Ελεγχοσυνάρτηση P (Τ) Επίπεδο εκπαίδευσης 11,95 0,449 Βαθµός ικανοποίησης από την παρεχόµενη ενηµέρωση Ηλικία (<35, 36-45, 46-55, 56-65, >65) Βαθµός κατανόησης των επιδιωκόµενων στόχων των µέτρων Βαθµός κατανόησης των µεθόδων/τρόπων επίτευξης των στόχων Μέση απόσταση από τα αστικά κέντρα 29,616 0,001* 8,319 0,760 51,02 0,001* 51,72 0,001* 5,284 0,152 Συµπεράσµατα εν απορρίπτεται η Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) εν απορρίπτεται η Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) εν απορρίπτεται η Μέτρα εφαρµογής βιολογικής καλλιέργειας Στάση γεωργών. Η εφαρµογή µεθόδων βιολογικής καλλιέργειας λειτουργεί προς το κοινό συµφέρον Επίπεδο εκπαίδευσης 7,818 0,799 Βαθµός ικανοποίησης από την παρεχόµενη ενηµέρωση Ηλικία (<35, 36-45, 46-55, 56-65, >65) Βαθµός κατανόησης των επιδιωκόµενων στόχων των µέτρων Βαθµός κατανόησης των µεθόδων/τρόπων επίτευξης των στόχων Μέση απόσταση από τα αστικά κέντρα *οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 17,831 0,037* 9,584 0,652 43,72 0,001* 43,78 0,001* 3,673 0,299 εν απορρίπτεται η Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) εν απορρίπτεται η Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) Απορρίπτεται η (εξάρτηση Α, Β) εν απορρίπτεται η Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στον τοµέα της τεχνογνωσίας και ειδικότερα, όσο αναφορά την κατάρτιση των γεωργών, το σύνολο των ενηµερωτικών δράσεων και ενεργειών που υλοποιούνται θα πρέπει να στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση µε κριτήριο την κατανόηση από τους γεωργούς τόσο των επιδιωκόµενων στόχων όσο και των µεθόδων επίτευξη τους. Από την άλλη, δεν υπάρχει σηµαντική σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία και την µέση χιλιοµετρική απόσταση από τα αστικά κέντρα. 5. ράσεις και ενέργειες για την επίτευξη της ολοκληρωµένη ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη περισσότερης προβολής των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Ειδικότερα, για την ελληνική περιφέρεια είναι σηµαντικό τα θέµατα που άπτονται του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων να ενταχθούν στη πολιτική και την επιχειρηµατική ατζέντα σε µεγαλύτερο και σε εντονότερο ρυθµό. Επιπλέον, σε καµία περίπτωση, η οικονοµική κρίση και η παρατεταµένη υφεσιακή κατάσταση που βιώνει η οικονοµία της Χώρας µας δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο στην ολοκληρωµένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αντίθετα, ο αγροτικός τοµέας µπορεί αφενός να αποτελέσει δυναµικό κλάδο 8

9 για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και αφετέρου ως ρυθµιστής-διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος να αποτελέσει τον οδηγό για τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να εξυπηρετηθούν κοινωνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Συνεπώς, επιβάλλεται η αλλαγή αντιλήψεων για την αξία της φύσης η οποία έχει καταστεί αντικείµενο ρύθµισης τόσο από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, όσο και από το εθνικό. Η πρόσβαση των αγροτών στην περιβαλλοντική πληροφορία καθώς επίσης και η συµµετοχή τους στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό καθώς και στη λήψη αποφάσεων αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες ευαισθητοποίησης τους σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα (θεωρητικά και εµπειρικά), προτείνεται µια σειρά ενεργειών και δράσεων για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται: - Η προώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο αγροτικός κόσµος πρέπει να ασκήσει πιο έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Πρέπει να καλλιεργηθεί, από την ελληνική πολιτεία, το πνεύµα του επιχειρείν σε αυτή την κατεύθυνση καθώς η Ελλάδα έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων χωρών. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν, η αξιοποίηση αποβλήτων από γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις για την παραγωγή ενέργειας, η ανάπτυξη του αγροτουρισµού και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. - Η διεξαγωγή από γεωργικές ενώσεις και συνεταιρισµούς, σεµιναρίων ειδικής θεµατολογίας στον αγροτικό κόσµο µε αντικείµενο την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας και την ενίσχυση της γνώσης για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητη η γνώση όλων των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε σκοπό να γίνει αντιληπτή η πραγµατική διάσταση τους. - Η υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και χρήσης του ιαδικτύου. - Μεταφορά καλών πρακτικών από το εξωτερικό για ζητήµατα όπως είναι: i) η χρήση και οι εφαρµογές του ιαδικτύου π.χ. on-line σύνδεση µε την αγορά, το ηλεκτρονικό εµπόριο, καιρικά δεδοµένα κ.α., ii) η δικτύωση µε οµοειδείς ή άλλες επιχειρήσεις, κ.α. - Η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα µέσω της παραγωγής ποιοτικών και πιστοποιηµένων προϊόντων. - Η αξιοποίηση των αγροτικών απορριµµάτων και παραγωγή βιοκαυσίµων. Με αυτόν τρόπο, θα ενισχυθούν οι πηγές ανανεώσιµης ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργηθούν νέοι ορίζοντες για τη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου. - Η βελτίωση της δασοκοµίας και αξιοποίηση των βοσκοτόπων. - Η βελτίωση της τεχνικής υποδοµής που αφορούν έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων, έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα αξιοποίησης των περιοχών φυσικού κάλλους και των αρχαιολογικών χώρων. 6. Συµπεράσµατα Προκειµένου να επιτύχουµε την ολοκληρωµένη ανάπτυξη είναι απαραίτητο το αναπτυξιακό πλαίσιο της αγροτικής οικονοµίας να κινηθεί παράλληλα µε την ποιοτική εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου, δηλαδή να υπάρξει αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και περιβάλλοντος. Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε προκύπτει ότι η στάση των γεωργών απέναντι στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως είναι τα µέτρα µείωσης της νιτρορύπανσης και εφαρµογής της βιολογικής καλλιέργειας, εξαρτάται από το 9

10 κατανόησης τόσο των επιδιωκόµενων στόχων όσο και των µεθόδων/τρόπων επίτευξης τους. Προκύπτει εποµένως το συµπέρασµα ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί µια πολιτική που θα έχει ως βασική κατεύθυνση την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσµου απέναντι στην ολοκληρωµένη και αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Εν κατά κλείδι, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στον τοµέα της τεχνογνωσίας και ειδικότερα, όσο αναφορά την κατάρτιση των γεωργών, το σύνολο των ενηµερωτικών δράσεων και ενεργειών που υλοποιούνται θα πρέπει να στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση µε κριτήριο την κατανόηση από τους γεωργούς τόσο των επιδιωκόµενων στόχων όσο και των µεθόδων επίτευξη τους. Τέλος, η ασκούµενη πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής ευθύνης καθώς της ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηµατικότητας µε γνώµονα την αειφορία. Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση European Commission Directorate General for Agriculture and Rural Development (2005), Unit G-4 - Evaluation of Measures applied to Agriculture, Studies, Agri-environment Measures Overview on General Principles, Types of Measures, and Application (http: // ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/agrienv/rep_en.pdf),[προσβάσιµο στις ]. Giaoutzi M. and Stratigea A., «Assessment of Alternative Policy Scenarios on a Global Level», D5.5, AG2020 Project Foresight analysis for world agricultural markets (2020) and Europe, Contract no.: AG2020, STREP, , Guillou, G., Scharpé, A., Guide to community rules, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Howitt D, Cramer D., Στατιστική µε το SPSS 13. Αθήνα. Εκδόσεις κλειδάριθµος Lampkin, N., Padel, S. (1994), The Economics of Organic agriculture: An International Perspective, published by CAB International, Wallingford, UK Zizumbo-Villarrea, R., Roja-Caldelas, R., Assessment of a sustainable rural development model: best practices in Comala, Colima, Mexico, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 150, 2011 Ελληνική Αντωνόπουλος, Β., Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Βιολογική Γεωργία», ιεύθυνση: /qual/organic/index_el.htm, Πρόσβαση Ιορδανίδης, Ηλ., ιερεύνησης της νιτρορύπανσης λεκάνης απορροής από αγροτικές δραστηριότητες, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Καγκράκης Κ., Προς µια Ανάπτυξη µε Πυξίδα την Ποιότητα, ΠΜΣ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κείµενα για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Μυγδάκος, Ε., Πατσιαλής Κ., Συµβατική και οικολογική καλλιέργεια βαµβακιού: Οικονοµικά αποτελέσµατα, Ηµερίδα: Βιολογική γεωργία, φυτική και ζωική παραγωγή, Θεσσαλονίκη, Ξεκαλάκη Ε., Μη Παραµετρική Στατιστική, Αθήνα, 2001 Παπαδοπούλου Ε., Παπάς Α., Ναστης, Σ., Συλλογικές δράσεις στην προστασία του περιβάλλοντος: η περίπτωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής, ράση Jean Monnet, Πρακτικά συνεδρίου, Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιµη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη,

11 Ρέππας, Π., Οικονοµική Ανάπτυξη. Θεωρίες και στρατηγικές. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Ρόκος,., «Η ιεπιστηµονικότητα στην Ολοκληρωµένη Προσέγγιση και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονοµικής Πραγµατικότητας» στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµέας Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία, Επιστήµες και Πολιτική», Συγκοµιδή προς τιµήν του Οµ. Καθ. Ευτ. Μπιτσάκη (επιµ. Π. Νούτσος), Τυπωθήτω - Γ. αρδανός, Αθήνα, Ρόκος,., Θεµελιώδεις Προϋποθέσεις για ένα Σχέδιο Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η Περίπτωση µιας Ελληνικής Περιφέρειας. Από τη Θεωρία στην Πράξη, 6ο Συνέδριο Προβλήµατα Σοσιαλισµού Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολική Εποχή, Χανιά, 2000 Ρόκος,., "Από τη "βιώσιµη" ή "αειφόρο" στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη", Εκδοτικός Οργανισµός Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, σελ. 551, Ρόκος,., Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη, στα Πρακτικά του 3ου ιεπιστηµονικού ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Ρόκος,., "Αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσµο." στο «Ανάπτυξη και περιβάλλον. ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις», Επιστηµ.Επιµ..Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ , Αθήνα, Ρόκος,., Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήµατα, υνατότητες και Περιορισµοί, στα Πρακτικά του 4ου ιεπιστηµονικού ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Σεπτεµβρίου 2004, σελ , Στρατηγέα A., Παπαδοπούλου Χ.-Α., «Στρατηγικές Βιώσιµης Ανάπτυξης του Αγροτικού Τουρισµού στην Ελλάδα». Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τόµος ΙΙΙ (1),σελ ,

12 The Agriculture - Environment Relationship in the context of integrated development. The case of Thessaly. Ch. Ladias, Lecturer University Of Central Greece, Regional Economic Development Department C. Genitsaropoulos, Research Associate University of Central Greece and TEI of Lamia N. Chasanagas, Fund Administration and Management University Forests A. Obaidou, Graduate Department of Planning and Development Aristotle University of Thessaloniki Abstract In this current research deals with the relationship between agriculture and the environment, focusing on farmer s access to information relating to the implementation of environmental measures in the context of integrated development. In particular, the aim of the paper is to highlight the importance of applying integrated methods in agriculture. In this context recorded, in principle, the benefits resulting from the implementation of organic farming as well as measures to reduce nitrates. Then, choosing as a case study of the region of Thessaly investigated whether factors such as education, information, etc. affect the "attitude" of farmers in environmental protection issues. Finally, proposed actions for the integrated rural development taking into account the economic crisis afflicting our country. Keywords: agro-environmental measures, sustainable agriculture, integrated development. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου : / /, Περιοχή: Φύλο: Άντρας Γυναίκα Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: (µόνο 1 ) άγαµος/η έγγαµος/η διαζευγµένος/η χήρος/α Έχετε παιδιά; Ναι Όχι Η ηλικία του νεαρότερου παιδιού: -Είστε: (µόνο 1 ) απόφοιτος δηµοτικού απόφοιτος γυµνασίου απόφοιτος λυκείου (ή παλιού 6-τάξιου γυµνασίου) απόφοιτος επαγγελµατικής σχολής Σχολή... απόφοιτος ΤΕΙ Σχολή απόφοιτος Πανεπιστηµίου Σχολή... κάτοχος µεταπτυχιακού (Master) Αντικείµενο κάτοχος διδακτορικού Αντικείµενο Σε ποιες άλλες γλώσσες ή διαλέκτους εκτός των καθοµιλουµένων ελληνικών µπορείτε να συνεννοηθείτε επαρκώς;.. Αναφέρατε τα είδη που παράγετε και εκτρέφετε: (τοποθετείστε πρώτο το αυτό που δίνει το µεγαλύτερο εισόδηµα και τελευταίο αυτό που δίνει το µικρότερο εισόδηµα): α) β) γ). δ) ε). στ). Πόσα στρέµµατα συνολικά καλύπτει η (µη θερµοκηπιακή) καλλιέργειά σας που δίνει το µεγαλύτερο εισόδηµα; (αν πρόκειται για εκτροφή ζώων, αναφέρατε αριθµών ζώων: ) Και που βρίσκεται: Πόσα στρέµµατα καλύπτουν οι θερµοκηπιακές σας καλλιέργειες, αν έχετε; _ Και που βρίσκονται: Κατά πόσα στρέµµατα τις επεκτείνατε τις θερµοκηπιακές σας καλλιέργειες την τελευταία 5-ετία, αν έχετε; _ Πόσες φορές βγήκατε εκτός Ελλάδας µε αεροπλάνο µέσα στα τελευταία 3 χρόνια (όχι για λόγους υγείας); (µόνο 1 ) καθόλου 1-2 φορές 3-5 φορές πάνω από 5 φορές Μπαίνετε στο διαδίκτυο («ιντερνέτ»); (µόνο 1 ) κάθε µέρα (ή µερικές φορές τη αραιότερα από µερικές φορές τη ποτέ σχεδόν κάθε µέρα) βδοµάδα βδοµάδα Χειρίζεστε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τη δουλειά σας; (µόνο 1 ) καθόλου λίγο πολύ Το επάγγελµα του «αγρότη» το κάνετε επειδή: (µόνο 1 ) είναι αυτό που θέλετε και σας ενδιαφέρει αυτό έκανε και ο πατέρας σας Άλλος λόγος (παρακαλούµε αναφέρατε τι)... Θεωρείτε ότι η παραγωγή γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων είναι το πρωτεύον σας επάγγελµα; (µόνο 1 ) ναι όχι, κυρίως ασχολούµαι µε άλλη δραστηριότητα (παρακαλούµε αναφέρατε ποια: ) Πωλείτε τα γεωργικά και/ή κτηνοτροφικά προϊόντα σας: σε (απεριόριστα ) χονδρεµπόρους σουπερµάρκετ µανάβηδες/µπακάλιδες άλλο 1. άλλο 2. εντός (απεριόριστα ) νοµού περιφέρειας χώρας εκτός χώρας 13

14 σε τιµές συνήθως (µόνο 1 ) ικανοποιητικές µετρίως ικανοποιητικές µη ικανοποιητικές Θωρείτε ότι έχετε αρκετή ενηµέρωση σχετικά: Α) µε µέτρα νιτρορύπανσης (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Θα θέλατε να έχετε περισσότερη πληροφόρηση πάνω σε αυτά: Ναι Όχι Αν δυσκολευτήκατε να έχετε πληροφόρηση, ποιοι ήταν οι λόγοι: Που ενηµερωθήκατε για τα παραπάνω µέτρα: (απεριόριστα ) εφηµερίδα διαδίκτυο (ιντερνέτ) ενηµερωτική συνάντηση από άλλο πρόσωπο από άλλο πρόσωπο άλλο1. άλλο2 δεν θυµάµαι Ποιο έτος περίπου: Και από ποια πηγή: (απεριόριστα ) ΠΑΣΕΓΕΣ άλλο συλλογικό όργανο αγροτών (πχ ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, συνεταιρισµούς, συλλόγους) ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης άλλο1. άλλο1. Σας φάνηκαν άµεσα κατανοητοί οι στόχοι των µέτρων αυτών (τι προσπαθούν να πετύχουν) (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου και ο τρόπος/µέσα (το πώς θα το πετύχουν) (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Β) µε µέτρα βιολογικών καλλιεργειών (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Θα θέλατε να έχετε περισσότερη πληροφόρηση πάνω σε αυτά: Ναι Όχι Αν δυσκολευτήκατε να έχετε πληροφόρηση, ποιοι ήταν οι λόγοι: Που ενηµερωθήκατε για τα παραπάνω µέτρα: (απεριόριστα ) εφηµερίδα διαδίκτυο (ιντερνέτ) ενηµερωτική συνάντηση από άλλο πρόσωπο από άλλο πρόσωπο άλλο1. άλλο2 δεν θυµάµαι Ποιο έτος περίπου: Και από ποια πηγή: (απεριόριστα ) ΠΑΣΕΓΕΣ άλλο συλλογικό όργανο αγροτών (πχ ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, συνεταιρισµούς, συλλόγους) ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης άλλο1. άλλο1. Σας φάνηκαν άµεσα κατανοητοί οι στόχοι των µέτρων αυτών (τι προσπαθούν να πετύχουν) (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου και ο τρόπος/µέσα (το πώς θα το πετύχουν) (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Γενικά φροντίζετε να ενηµερώνεστε για αγροτικά θέµατα (µόνο 1 ) ναι, και συστηµατικά ναι, αλλά όχι συστηµατικά πολύ σπάνια µάλλον καθόλου Γενικά τι αντιλαµβάνεστε µε τον όρο «επιστηµονική πληροφόρηση»; Θα χαρακτηρίζατε την πληροφόρηση που είχατε ως «επιστηµονική»; Α) σχετικά µε µέτρα νιτρορύπανσης (µόνο 1 ) 14

15 ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Β) σχετικά µε µέτρα βιολογικών καλλιεργειών (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι αρκετά πολύ λίγο µάλλον καθόλου Έχετε εφαρµόσει µέτρα νιτρορύπανσης; Ναι Όχι Έχετε εφαρµόσει µέτρα βιολογικών καλλιεργειών; Ναι Όχι Θεωρείτε ότι γενικά υπάρχουν «περιβαλλοντικά προβλήµατα» που µας απειλούν; (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι σε σε ελάχιστο µάλλον δεν µε έχει µεγάλο καθόλου απασχολήσει Θεωρείτε ότι λειτουργούν για το κοινό συµφέρον: Α) τα µέτρα νιτρορύπανσης (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι σε µεγάλο σε ελάχιστο µάλλον καθόλου δεν µε έχει απασχολήσει Β) τα µέτρα βιολογικών καλλιεργειών (µόνο 1 ) ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι σε µεγάλο σε ελάχιστο µάλλον καθόλου δεν µε έχει απασχολήσει Παίρνετε µέρος σε: (απεριόριστα ) ηµερίδες/ ενηµερωτικές συγκεντρώσεις/ οµαδικές συναντήσεις/ σεµινάρια σχετικά διαµαρτυρίες/ καταλήψεις µε αγροτικά/ περιβαλλοντικά σχετικά µε αγροτικά/ ζητήµατα περιβαλλοντικά ζητήµατα συνελεύσεις αγροτικών οργανώσεων/συλ λόγων άλλη µαζική δραστηριότητα (τι..) σχετικά µε αγροτικά/ περιβαλλοντικά ζητήµατα Ποιά θα ήταν τα κυριότερα κίνητρα για να εφαρµόσετε µέτρα νιτρορύπανσης; (µέχρι 3 ) Να υπάρχει Να είναι απλά Να τα έχουν Να λάβω επαρκής δωρεάν στην εφαρµογή δοκιµάσει άλλοι άµεσα την επίβλεψη απ τους τους παραγωγοί µε θετικά επιδότηση γεωπόνους αποτελέσµατα Να µην µου ζητηθεί επιστροφή χρηµάτων ούτε να µου επιβληθεί πρόστιµο σε περίπτωση που αποτύχει Να δω άµεση βελτίωση στην ποιότητα/προστασ ία του περιβάλλοντος Άλλο κίνητρο (παρακαλούµε αναφέρατε τι)... Ποια θα ήταν τα κυριότερα κίνητρα για να δοκιµάσετε να εφαρµόσετε βιολογικές καλλιέργειες; (µέχρι 3 ) Να υπάρχει Να είναι απλές Να τις έχουν Να λάβω Να δω άµεση επαρκής στον τρόπο δοκιµάσει άλλοι άµεσα την βελτίωση στην δωρεάν παραγωγής/ παραγωγοί µε επιδότηση ποιότητα/προστ επίβλεψη απ περιποίησης θετικά ασία του τις γεωπόνους αποτελέσµατα περιβάλλοντος/κ αταναλωτών Να µπορώ να χρησιµοποιήσω σε αυτές τα µηχανήµατα, υλικά κ.α. µέσα ή εµπειρία που ήδη έχω Αισθάνεστε ότι έχετε ήδη όλες τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για να εφαρµόσετε: Α) µέτρα νιτρορύπανσης ναι, αλλά όχι σε µεγάλο ναι, σε µεγάλο Άλλο κίνητρο (παρακαλού µε αναφέρατε τι)... σε ελάχιστο µάλλον καθόλου δεν µε έχει απασχολήσει Β) βιολογικές καλλιέργειες ναι, σε µεγάλο ναι, αλλά όχι σε µεγάλο σε ελάχιστο µάλλον καθόλου δεν µε έχει απασχολήσει 15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» :

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : Α.Σ. : ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων

Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων Δρ Διονυσία ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ Ειδική Επιστήμων Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Τομέας Βιοποικιλότητα &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Γεωπόνος Msc ιευθύντρια Πιστοποίησης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Από το 1950 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ) και µετά η γεωργική παραγωγή έχει εντατικοποιηθεί εστιάζοντας το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

«Η προστιθέμενη αξία των βιολογικών προϊόντων» Βασιλική Ρούση Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Υπεύθυνη Πιστοποίησης Συστημάτων, Διεθνών & Ιδιωτικών Προτύπων Ινστιτούτου Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα