Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca Provincial de Huelva

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca Provincial de Huelva"

Transcript

1 Proyectos y servicios innovadores en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía Καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες στο Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ανδαλουσίας Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca Provincial de Huelva

2 Datos generales 46.6 mill/hab CCAA 8112 municipios 6523 bibliotecas / 8066 sucursales 46.6 εκατομμύρια κάτοικοι (01/2009) Αυτόνομες κοινότητες 8112 δήμοι 6523 βιβλιοθήκες / 8066 σημεία εξυπηρέτησης 3777 BPMs / Δημοτικές βιβλιοθήκες (96 %) 52 BPEs / Επαρχιακές Βιβλιοθήκες 13 Regionales / Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Γενικά Στοιχεία

3 Comparación geográfica Ελλάδα km κάτοικοι 81 κάτοικοι /km2 Andalucía km κάτοικοι 94 κάτοικοι/km2 Σύγκριση Γεωγραφικών δεδομένων

4 Datos estadísticos de la RBPA 710 bibliotecas registros ejemplares lectores 710 βιβλιοθήκες βιβλιογραφικές εγγραφές αντίτυπα αναγνώστες Στατιστικά στοιχεία ΔΔΒΑ

5 Automatización bibliotecaria en Andalucía Plan de automatización de bibliotecas en Andalucía ( ). Licencia corporativa (incluía instalación gratuita) Entorno multiusuario (UNIX, Cliente/Servidor) Entorno monopuesto (Windows) Mantenimiento (nuevas versiones) Cursos de formación Asistencia Técnica Σχέδιο αυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών στην Ανδαλουσία ( ): Εταιρική Άδεια (συμπεριλάμβανε δωρεάν εγκατάσταση) Περιβάλλον Multiuser (UNIX, Client / Server) Ατομικός υπολογιστής (Windows) Συντήρηση των νέων εκδόσεων Μαθήματα κατάρτισης Τεχνική Βοήθεια Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών

6 Resultados del I Plan ( ) Implantación 294 BPMs Desarrollo muy variado Red atomizada en islas de información Problemas: Muchas bibliotecas no culminaban la catalogación automatizada de sus fondos No utilizaban todos los módulos Ίδρυση 294 δημοτικών βιβλιοθηκών Διαφορετική ανάπτυξη Εξατομικευμένο δίκτυο στο "νησίδες πληροφορίας" Προβλήματα Πολλές βιβλιοθήκες δεν ολοκλήρωσαν την αυτοματοποίηση των καταλόγων τους Δεν χρησιμοποιούσαν όλες τις ενότητες λογισμικού Τα αποτελέσματα του πρώτου σχεδίου ( )

7 Año 2003: el cambio Medidas impulsadas por la Consejería de Cultura en el ejercicio 2003: Μέτρα που έλαβε η περιφερειακή διοίκηση το 2003: Programa Internet en las bibliotecas Πρόγραμμα «Το διαδίκτυο στις βιβλιοθήκες» Puesta en marcha del Catálogo Unificado de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía Εφαρμογή του Ενιαίου καταλόγου του Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ανδαλουσίας 2003, το έτος της αλλαγής

8 Puesta en marcha de la RBPA Catálogo colectivo en Red Trabajo previo de planificación Parametrización Proveedor SIGB: Baratz Servidor centralizado Grupos de trabajo Normalización Foro de discusión Συλλογικός Κατάλογος στο Διαδίκτυο Εργασίες που προηγήθηκαν του σχεδιασμού Παραμετροποίηση Προμηθευτής SIGB: Εταιρεία Baratz Κεντρικός διακομιστής Ομάδες Εργασίας Κανονικοποίηση Online Forum Εφαρμογή του ΔΔΒΑ

9 Implantación definitiva de absysnet Marzo 2004 Arquitectura de red Lenguaje XML Μάρτιος του 2004 Αρχιτεκτονική του δικτύου Γλώσσα XML Implantación pionera en España Πρωτοπόρα εφαρμογή στην Ισπανία Sucesivas fusiones de catálogos Διαδοχικές συγχωνεύσεις καταλόγων Tελική εφαρμογή του absysnet

10 Evolución del nº de sucursales Εξέλιξη του αριθμού των υποκαταστημάτων ª fusión ª fusión ª fusión ª fusión Julio Βιβλιοθήκη Παραρτήματα

11 Evolución del nº de registros Εξέλιξη του αριθμού των βιβλιογραφικών εγγραφών ª fusión ª fusión ª fusión ª fusión Julio 0 Βιβλιογραφικές εγγραφές

12 Evolución del nº de ejemplares Εξέλιξη του αριθμού των αντιτύπων ª fusión ª fusión ª fusión ª fusión Julio 0 Θέματα

13 Evolución del nº de socios Εξέλιξη του αριθμού των εταίρων ª fusión ª fusión ª fusión ª fusión Julio 0 Συνεργάτες

14 Ventajas del Catálogo en Red Para los ciudadanos Για τους πολίτες Portal Web de servicios personalizados Πύλη Web για προσωπικές υπηρεσίες Renovaciones, desideratas, reservas Ανανεώσεις, προτάσεις αγοράς, κρατήσεις Mayores posibilidades de búsqueda y recuperación Μεγαλύτερες δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης Tarjeta de lector única Políticas de préstamo comunes Préstamo interbibliotecario en pequeñas localidades Ενιαία κάρτα για όλες τις βιβλιοθήκες Οι κοινές πολιτικές δανεισμού Διαδανεισμός Πλεονεκτήματα του online καταλόγου

15 Ventajas del Catálogo en Red Para los profesionales Agilización procesos de catalogación El personal puede dedicarse a otras tareas Grandes ventajas para las bibliotecas pequeñas (alta de ejemplares) Manual de procedimiento común Liberación tareas mantenimiento informático Trabajo en equipo Για τους επαγγελματίες Διευκολύνει τις διαδικασίες καταλογοποίησης Το προσωπικό μπορεί να επικεντρωθεί σε άλλα καθήκοντα Μεγάλα οφέλη για τις μικρές βιβλιοθήκες (εγγραφή αντιτύπων) Κοινό Εγχειρίδιο Χρήσης Απελευθέρωση από τις εργασίες συντήρησης υπολογιστών Ομαδική εργασία Πλεονεκτήματα του online καταλόγου

16 Inconvenientes en el proceso Para los profesionales Για τους επαγγελματίες Pérdida de independencia en la parametrización Απώλεια της ανεξαρτησίας κατά την παραμετροποίηση Pérdida de calidad para algunas bibliotecas Απώλεια της ποιότητας για ορισμένες βιβλιοθήκες Procesos de fusión son momentos críticos Οι διαδικασίες συνένωσης είναι στιγμές δυσκολίας Alto índice de duplicados: detección y eliminación Dependencia de las telecomunicaciones Υψηλό ποσοστό διπλοεγγραφών: ανίχνευση και εξάλειψη Εξάρτηση από τις τηλεπικοινωνίες Μειονεκτήματα της διαδικασίας

17 El futuro de la automatización en bibliotecas Del software propietario al software libre Από το ιδιόκτητο στο ελεύθερο λογισμικό Productos Open Source Προϊόντα Open Source Koha, Alfresco Koha, Alfresco LibrAE (desarrollo regional de Andalucía y Extremadura) LibrAE (περιφερειακή ανάπτυξη Ανδαλουσίας και Εξτρεμαδούρας) Catálogo 2.0 y Opacweb Social Κατάλογος 2.0 και Κοινωνικής Opacweb Το μέλλον της αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

18 Programa Internet en las bibliotecas Proyecto estatal: Entidad Pública red.es Fondos FEDER ( Euros) 663 BPMs y 534 municipios Centro de Atención a Usuarios Κρατικό Πρόγραμμα: Δημόσιος Φορέας red.es Πόροι ΕΤΠΑ ( Ευρώ) 663 δημοτικές βιβλιοθήκες και 534 δήμους Κέντρο Εξυπηρέτησης Χρηστών Πρόγραμμα Internet στις βιβλιοθήκες

19 Programa Internet en las bibliotecas Conexión a Internet de banda ancha Ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο 1870 equipos multifunción Software: desarrollo de Linux Red inalámbrica 1870 πολυλειτουργικοί υπολογιστές Το λειτουργικό σύστημα Linux Ασύρματο Δίκτυο Πρόγραμμα Internet στις βιβλιοθήκες

20 Proyecto Banda Ancha Móvil Municipios < hab. (zonas rurales y aisladas) 100% de los 770 municipios andaluces Centros Guadalinfo: Red de Centros de Acceso Público a Internet más grande de Europa (692) Δήμοι < κάτοικοι (αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές) 100% των 770 δήμων της Ανδαλουσίας Κέντρα Guadalinfo: Το μεγαλύτερο δίκτυο Κέντρων Δημόσιας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο της Ευρώπης (692) Πρόγραμμα Κινητή ευρυζωνική

21 Andalucía Compromiso Digital Acercar las TIC a toda la sociedad y reducir la brecha digital Red de voluntarios (2000) Φέρνει τις ΤΠΕ στην κοινωνία και γεφυρώνει το ψηφιακό χάσμα Δίκτυο Εθελοντών (2000) Acompañamientos digitales Bibliotecas centros colaboradores Συμβουλευτική κατά την χρήση Βιβλιοθήκες συνεργαζόμενων κέντρων Ανδαλουσία Ψηφιακή Δέσμευση

22 Plan ALBA Plan de formación de profesionales Cursos presenciales: 200 bibliotecarios Wiki para el intercambio de ideas y buenas prácticas Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών Μάθημα με παρουσία: συμμετείχαν 200 βιβλιοθηκονόμοι Βικι για ανταλλαγή ιδεών και Ορθής Πρακτικής Κατάρτιση σχεδίου για χρήση των νέων τεχνολογιών

23 La Biblioteca Responde Servicio de referencia cooperativo tipo Ask a librarian Συνεργατική υπηρεσία αναφοράς Ask a librarian Temas locales y andaluces Pregunte: las bibliotecas responden Τοπικά ζητήματα και σχετικά με την Ανδαλουσία Ρωτήστε: οι βιβλιοθήκες απαντούν Η Βιβλιοθήκη Απαντά

24 Biblioteca Virtual de Andalucía Difusión del patrimonio bibliográfico andaluz Διάδοση της βιβλιογραφικής κληρονομιάς της Ανδαλουσίας Difusión de la Memoria Local y el Patrimonio Cultural de Andalucía Διάδοση της Τοπικής Μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανδαλουσίας Εικονική βιβλιοθήκη της Ανδαλουσίας

25 Biblioteca Virtual de Andalucía Biblioteca Digital Europea Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 2 millones de imágenes 2 εκατομμύρια εικόνες Nuevas secciones que ayudan a difundir los contenidos Νέα τμήματα με σκοπό τη διάδοση του περιεχομένου Entrevistas audiovisuales a escritores, fotografías antiguas, audiolibros, grabaciones de cuentos y leyendas populares, exposiciones virtuales, prensa histórica Οπτικοακουστικές συνεντεύξεις σε συγγραφείς, παλιές φωτογραφίες, Audiobooks, καταγραφές των ιστοριών και των θρύλων, εικονικές εκθέσεις, ιστορικός τύπος Εικονική βιβλιοθήκη της Ανδαλουσίας

26 Bibliotecas Interculturales en Andalucía Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Asegurar el acceso de la población inmigrante Biblioteca lugar de encuentro e intercambio cultural 37 bibliotecas participantes Convenio municipios administración regional Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη μετανάστευση στην Ανδαλουσία Καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των μεταναστών Βιβλιοθήκη τόπος συνάντησης και πολιτιστικών ανταλλαγών Συμμετέχουν 37 βιβλιοθήκες Σύμβαση δήμων περιφερειακής διοίκησης Διαπολιτισμικές Βιβλιοθήκες στην Ανδαλουσία

27 Andalucía Entreculturas Recursos de información para minorías étnicas, lingüísticas y culturales en Andalucía Πληροφορίες για τις εθνικές, γλωσσικές και πολιτιστικές μειονότητες στην Ανδαλουσία Derechos y obligaciones, Educación, Empleo, Sanidad, Vivienda, etc Δικαιώματα και υποχρεώσεις, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία, Κατοικία, κλπ Ανδαλουσία Μεταξύ των πολιτισμών

28 Víctor Fernández Hagamos que la biblioteca sea realmente un centro de encuentro y de intercambio cultural "Ας κάνουμε τη βιβλιοθήκη ένα πραγματικό τόπο συνάντησης και πολιτιστικών ανταλλαγών"

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία

Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία Εφαρμογες Λογισμικου Ανοιχτου Κωδικα (Open Source Software) στη Δημοσια Διοικηση και την Τοπικη Αυτοδιοικηση: Διεθνής Εμπειρία Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ. Βάιος Κολοφωτιάς:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ελεύθερου Λογισμικού για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες

Έργα Ελεύθερου Λογισμικού για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες Έργα Ελεύθερου Λογισμικού για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες Έργα που αναπτύχθηκαν με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και μπορούν να αξιοποιηθούν στον Δημόσιο Τομέα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα κοινωνίας της πληροφορίας/ γνώσης

Θέματα κοινωνίας της πληροφορίας/ γνώσης Θέματα κοινωνίας της πληροφορίας/ γνώσης 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ομάδα INFOSTRAG / Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ΜΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο: Μπεληγιάννης Γρηγόριος Αγρίνιο, Απρίλιος 2014 Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Πληροφορική Υγείας. Πληροφορική και Κοινωνία. Ενότητες μαθήματος. Το νέο τοπίο ανάπτυξης. Πληροφορική και Κοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Πληροφορική Υγείας. Πληροφορική και Κοινωνία. Ενότητες μαθήματος. Το νέο τοπίο ανάπτυξης. Πληροφορική και Κοινωνία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Θεωρία: 2 ώρες Πληροφορική Υγείας Εργαστήριο (ομάδες): ρ. Ιωάννης Κουμπούρος Καθ. Εφ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας Επικοινωνία: ykoump@teiath.gr, 210-5385805 Ώρες γραφείου: Πέμπτη 09:00-11:00 Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP Φεβρουάριος 2009 *γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης μεταναστών Το εγχειρίδιο αυτό έχει γραφεί από τις : Catarina Reis Oliveira (ACIDI, I.P.), Maria

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 1. Εκπαίδευση από απόσταση βάση ανοιχτού εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΗΓΟΣ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Ορισμός της e-επιχείρησης... 6 1.1 Ορισμός της e-επιχείρησης 2.0... 6 1.2.1 Τι μέσα διαθέτει μια επιχείρηση 2.0 ;... 8 1.2.2 Ποια τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα