Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς"

Transcript

1 Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/ του Σ της ΕΚ όπως τροποιήθηκε µε την 9/572/ απόφαση του Σ της ΕΚ. Ηµεροµηνία Αναφοράς : 31/12/ Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες Στην κάθε µία από τις ενότητες γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τις κατηγορίες κινδύνου που αντιµετωπίζει η Εταιρία. Όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά σε συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα αναφερόµενα στη συγκεκριµένη ενότητα αφορούν εξίσου το σύνολο των κινδύνων που αφορούν την Εταιρία Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, και συγκεκριµένα σε : πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, λειτουργικό κίνδυνο, συναλλαγµατικό κίνδυνο, επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στην διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και την µείωση της αρνητικής επίδρασης των κινδύνων στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, Ν.3601/2007 και την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/572/ ), η εταιρεία υποβάλλει σε µηνιαία βάση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στοιχεία για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Την , ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας υπολογίστηκε σε %, υψηλότερος σε σύγκριση µε το ελάχιστο όριο του 8% που απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 1 of 15

2 Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 8.386,37 Σταθµισµένο Ενεργητικό από κίνδυνο αγοράς 0,00 Σταθµισµένο Ενεργητικό από πιστωτικό κίνδυνο 5.474,79 Σταθµισµένο Ενεργητικό από λειτουργικό κίνδυνο 2.149,20 είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας % 110,00 Ειδικότερα, οι αρχές διαχείρισης ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι ακόλουθες: Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα.προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας και των οµάδων συνδεδεµένων πελατών γίνεται σε καθηµερινή βάση. Μηνιαία αποστέλλονται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτικά όλα τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που υπερβαίνουν το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σύµφωνα µε την παρ.7 Αρθ. 6 Απόφ.ΕΚ 1/459/ (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/572/ ). Παράλληλα γνωστοποιείται άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα το οποίο υπερβαίνει τα όρια της παρ. 2 Αρθ. 4 Απόφ. ΕΚ 7/459/ , (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 Άρθ. 4 της Απόφ.ΕΚ 7/572/ ), όπως ρητά επιβάλλεται από την διάταξη της παρ. 4 Αρθ. 4 Απόφ. ΕΚ 7/459/ υπό τη νέα αρίθµηση 3 του άρθρου 4 της Απόφ. ΕΚ 7/572/ Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας, και αφορούν µετοχικά ή παράγωγα προιόντα που διαπραγµατεύονται στην ελληνική αγορά.. Οι διακυµάνσεις στην τιµή αυτών των προιόντων, µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στην εταιρεία. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 2 of 15

3 Τα όρια του κινδύνου αγοράς που έχουν εγκριθεί από την ιοίκηση είναι πολύ µικρά. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών παρακολουθείται από την µονάδα διαχείρισης κινδύνου, και καθηµερινά υποβάλλονται αναφορές στην ιοίκηση. Για την µέτρηση του κινδύνου αγοράς, η εταιρεία χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο, όπως αυτή περιγράφεται στην Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/572/ Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η πλειοψηφία των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ, και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο από την διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών Κίνδυνος επιτοκίου Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Την 31/12/2010 η εταιρεία δεν είχε Τραπεζικό δανεισµό. Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων επιτοκίων Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την ενδεχόµενη αδυναµία της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των περιόδων λήξης, µεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού Λειτουργικός Κίνδυνος. Αφορά τις ζηµίες που µπορεί να υποστεί η εταιρεία, από λάθος διαδικασίες, πληροφοριακά συστήµατα ή ανθρώπινους χειρισµούς. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο µετριούνται σύµφωνα µε την µέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 1/459/ Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ιάρθρωση και οργάνωση αρµόδιου τµήµατος ή άλλων σχετικών µηχανισµών Σε συµµόρφωση µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/572/ ), στην Εταιρία λειτουργεί Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνου, ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, µε βάση τα ανεκτά επίπεδα κινδύνου τα οποία αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, είναι επιφορτισµένη µε τον : εντοπισµό και καταγραφή των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρία στο περιβάλλον λειτουργίας της και την αντίστοιχη ενηµέρωση του ιοικητικού Συµβουλίου την µέτρηση αυτών των κινδύνων ή, και σε περίπτωση που αυτοί δεν µπορούν να αξιολογηθούν µε ποσοτικά κριτήρια, γίνεται ποιοτική αξιολόγηση αυτών των κινδύνων ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 3 of 15

4 την παρακολούθηση των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις από τους επιµέρους κινδύνους και να εξασφαλίζεται η υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρίας Την υποβολή στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς Έκταση και φύση των συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης των κινδύνων Για την παρακολούθηση και µέτρηση των κινδύνων χρησιµοποιούνται µηχανογραφικά συστήµατα τα οποία παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις θέσεις της εταιρείας σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις απαιτήσεις έναντι ιδρυµάτων και πελατών. Η µεθοδολογία µέτρησης των κινδύνων γίνεται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, όπως αυτή ορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Πεδίο εφαρµογής Οι δηµοσιοποιούµενες στο παρόν πληροφορίες αφορούν την ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίεςεπιχειρήσεις και δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 3. Ίδια κεφάλαια Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιµέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας που αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/572/ ). ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 4 of 15

5 Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ Ι ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν τ η ς 3 1 /1 2 /1 0 β ά σ ε ι τ η ς α π ό φ..σ. Τ η ς Ε.Κ. 2 /4 5 9 / Α. Β α σ ικ ά Ί δ ια Κ ε φ ά λ α ια Α.1 Κ ύ ρ ια σ τ ο ιχ ε ία τ ω ν β α σ ικ ώ ν Ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν Α.1.α - Κ α τ α β ε β λ η µ έ ν ο Μ ε τ ο χ ικ ό Κ ε φ ά λ α ιο ,0 0 - ια φ ο ρ ά α π ό έ κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ιο : Α.1.β - Α π ο θ ε µ α τ ικ ά κ α ι ια φ ο ρ έ ς α ν α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς ,2 6 Α.1.γ - Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α (Κ έ ρ δ η /Ζ η µ ίε ς ) ε ις ν έ ο ν ,9 1 - Τ ο τ υ χ ό ν σ χ η µ α τ ισ µ έ ν ο, π ρ ιν τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν Λ Π κ ε φ ά λ α ιο γ ια Γ ε ν ικ ο ύ ς Κ ιν δ ύ ν ο υ ς π ο υ µ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η λ ο γ ισ τ ικ ή κ α θ α ρ ή θ έ σ η κ α τ ά τ η ν α ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν Λ Π - Σ χ ε τ ικ έ ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις - Σ η µ. Ο ρ κ ω τ ο ύ Ε λ ε γ κ τ ή Λ ο γ ισ τ ή Α.1.δ - Ε ν δ ιά µ ε σ α α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α π ε ρ ιό δ ο υ ( κ έ ρ δ η υ π ό ό ρ ο υ ς /ζ η µ ίε ς ) ,9 9 Α.1.ε - ικ α ιώ µ α τ α µ ε ιο ψ η φ ία ς (σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η τ ω ν ε ν ο π ο ιη µ έ ν ω ν ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν ) Σ ύ ν ο λ ο Α ,3 6 Α.2 Π ρ ό σ θ ε τ α σ τ ο ιχ ε ία τ ω ν β α σ ικ ώ ν Ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν - Υ β ρ ιδ ικ ο ί τ ίτ λ ο ι ε κ δ ό σ ε ω ς θ υ γ α τ ρ ικ ώ ν ε τ α ιρ ιώ ν τ η ς Ε Π Ε Υ π ο υ κ α τ ό π ιν ε ιδ ικ ή ς έ γ κ ρ ισ η ς τ η ς Ε π ιρ ο π ή ς Κ ε φ α λ α ια γ ο ρ ά ς π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τ α ι σ τ α β α σ ικ ά ίδ ια κ ε φ ά λ α ια σ ε ε ν ο π ο ιη µ έ ν η ή /κ α ι α τ ο µ ικ ή β ά σ η Σ ύ ν ο λ ο Α 2 0,0 0 Α.3 Α φ α ιρ ε τ ικ ά σ τ ο ιχ ε ία Β α σ ικ ώ ν Ιδ ίω ν Κ ε φ α λ α ίω ν Α.3.α - Ά υ λ α π ά γ ια π ε ρ ιο υ σ ια κ ά σ τ ο ιχ ε ία ,7 0 Α.3.β - Η θ ε τ ικ ή δ ια φ ο ρ ά α π ο τ ίµ η σ η ς σ τ η ν ε ύ λ ο γ η α ξ ία ( σ ε δ ια ρ κ ή β ά σ η ) τ ω ν ά υ λ ω ν π ε ρ ιο υ σ ια κ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν Α.3.γ - Σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ ε Σ υ ν ε γ γ υ η τ ικ ό Κ ε φ ά λ α ιο Ε ξ α σ φ ά λ ισ η ς Ε π ε ν δ υ τ ικ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν ,0 0 Σ ύ ν ο λ ο Α ,7 0 Σ ύ ν ο λ ο Β α σ ικ ώ ν Ιδ ίω ν Κ ε φ α λ α ίω ν ( Α 1 + Α 2 - Α 3 ) ,6 6 Β. Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ά Ί δ ια Κ ε φ ά λ α ια Β.1 Κ ύ ρ ια σ τ ο ιχ ε ία Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ώ ν Ιδ ίω ν Κ ε φ α λ α ίω ν Β.1.α. - Α π ο θ ε µ α τ ικ ά α ν α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς κ α τ ά τ η ν α ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν Λ Π σ τ η ν ε ύ λ ο γ η α ξ ία ε ν σ ώ µ α τ ω ν π α γ ίω ν π ε ρ ιο υ σ ια κ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν Β.1.β % κ α θ α ρ ώ ν κ ε ρ δ ώ ν α π ό α ν α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ιδ ιο χ ρ η σ ιµ ο π ο ιο ύ µ ε ν ω ν π α γ ίω ν π ε ρ ιο υ σ ια κ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν σ ε µ ό ν ιµ η β ά σ η, σ τ η ν ε ύ λ ο γ η α ξ ία Β.1.γ % κ α θ α ρ ώ ν κ ε ρ δ ώ ν α π ό α π ο τ ίµ η σ η σ τ η ν ε ύ λ ο γ η α ξ ία δ ια θ ε σ ίµ ω ν π ρ ο ς π ώ λ η σ η µ ε τ ο χ ικ ώ ν τ ίτ λ ω ν Β.1.δ - ά ν ε ια µ ε ιω µ έ ν η ς ε ξ α σ φ ά λ ισ η ς κ α ι π ρ ο ν ο µ ιο ύ χ ε ς µ ε τ ο χ έ ς µ ε δ ικ α ίω µ α σ ω ρ ε υ τ ικ ο ύ µ ε ρ ίσ µ α τ ο ς, α ό ρ ισ τ η ς δ ιά ρ κ ε ια ς Β.1.ε. - Η θ ε τ ικ ή δ ια φ ο ρ ά µ ε τ α ξ ύ λ ο γ ισ τ ικ ώ ν π ρ ο β λ έ ψ ε ω ν ε π ισ φ α λ ώ ν α π α ιτ ή σ ε ω ν κ α ι α ν τ ίσ τ ο ιχ η ς α ν α µ ε ν ό µ ε ν η ς ζ η µ ία ς γ ια Ε Π Ε Υ π ο υ ε φ α ρ µ ό ζ ο υ ν τ η ν Π Ε Σ ύ ν ο λ ο Β 1 Β.2 Π ρ ό σ θ ε τ α σ τ ο ιχ ε ία Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ώ ν Ιδ ίω ν Κ ε φ α λ α ίω ν ά ν ε ια µ ε ιω µ έ ν η ς ε ξ α σ φ ά λ ισ η ς κ α ι π ρ ο ν ο µ ιο ύ χ ε ς µ ε τ ο χ έ ς µ ε δ ικ α ίω µ α σ ω ρ ε υ τ ικ ο ύ µ ε ρ ίσ µ α τ ο ς, ο ρ ισ µ έ ν η ς δ ιά ρ κ ε ια ς Σ ύ ν ο λ ο Β 2 Σ ύ ν ο λ ο Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ώ ν Ι.Κ.( Β 1 + Β 2 ) Γ. Σ τ ο ιχ ε ία π ο υ α φ α ιρ ο ύ ν τ α ι κ α τ ά 5 0 % α π ό τ α β α σ ικ ά Ί δ ια Κ ε φ ά λ α ια κ α ι κ α τ ά 5 0 % α π ό τ α σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ά Ί δ ια Κ ε φ ά λ α ια Γ.1 - Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ις σ ε σ τ ο ιχ ε ία ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν ά λ λ ω ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν κ α ιχ ρ η µ α τ ο δ ο τ ικ ώ ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν σ τ α ο π ο ία η Ε Π Ε Υ σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι µ ε π ο σ ο σ τ ό ά ν ω τ ο υ 1 0 % τ ο υ κ ε φ α λ α ίο υ τ ω ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν α υ τ ώ ν Γ.2 - Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ις σ ε σ τ ο ιχ ε ία ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν ά λ λ ω ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν ή χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ικ ώ ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν, π ο σ ο σ τ ο ύ κ ά τ ω τ ο υ 1 0 % τ ο υ κ ε φ α λ α ίο υ τ ω ν ιδ ρ υ µ ά τ ω ν α υ τ ώ ν, π ο υ υ π ε ρ β α ίν ο υ ν σ υ ν ο λ ικ ά τ ο 1 0 % τ ω ν ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν τ η ς Ε Π Ε Υ. Γ.3 - Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ις σ ε σ τ ο ιχ ε ία ιδ ίω ν κ ε φ α λ α ίω ν α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν κ α ι α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν ε τ α ιρ ιώ ν χ α ρ τ ο φ υ λ α κ ίο υ, µ ε π ο σ ο σ τ ό ά ν ω τ ο υ 2 0 % τ ο υ κ ε φ α λ α ίο υ τ ο υ ς Γ.4 - Α ρ ν η τ ικ ή δ ια φ ο ρ ά µ ε τ α ξ ύ λ ο γ ισ τ ικ ώ ν π ρ ο β λ έ ψ ε ω ν (α φ ο ρ ά τ ις Ε Π Ε Υ π ο υ ε φ α ρ µ ό ζ ο υ ν τ η ν Π Ε ), σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α π ρ ο β λ ε π ό µ ε ν α σ τ η ν Π /Τ Ε / "Υ π ο λ ο γ ισ µ ό ς Κ ε φ α λ α ια κ ώ ν α π α ιτ ή σ ε ω ν έ ν α ν τ ι τ ο υ Π ισ τ ω τ ικ ο ύ Κ ιν δ ύ ν ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η ν "Π ρ ο σ έ γ γ ισ η Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν ια β α θ µ ίσ ε ω ν " Γ.5 - Χ ρ ε ω σ τ ικ ά υ π ό λ ο ιπ α π ε λ α τ ώ ν, π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό σ υ ν α λ λ α γ έ ς γ ια τ ις ο π ο ίε ς έ χ ε ι π α ρ έ λ θ ε ι δ ιά σ τ η µ α 1 2 µ η ν ώ ν α π ό τ η ν ε κ κ α θ ά ρ ισ ή τ ο υ ς, κ α τ ά τ ο µ έ ρ ο ς π ο υ δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι α π ό τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α α ξ ία τ ίτ λ ω ν τ ο υ ς. Σ ύ ν ο λ ο α φ α ιρ ε τ ικ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ά Ιδ ια Κ ε φ ά λ α ια γ ια κ ά λ υ ψ η κ ιν δ ύ ν ο υ α γ ο ρ ά ς - ά ν ε ια µ ε ιω µ έ ν η ς ε ξ α σ φ ά λ ισ η ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ η ς δ ιά ρ κ ε ια ς Σ ύ ν ο λ ο Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ώ ν Ι.Κ γ ια κ ά λ υ ψ η κ ιν δ ύ ν ο υ α γ ο ρ ά ς Ε Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ι ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν [ Α 1 + Α 2 - Α 3 - (5 0 % * Γ ) ]+ [ Β 1 + Β 2 - (5 0 % * Γ ) ] , Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων Παρακάτω εκτίθενται πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Εταιρίας 4.1. Περίληψη της εφαρµοζόµενης µεθόδου για την εκτίµηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που η Εταιρία θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και µελλοντικές δραστηριότητές της κατά το Αρθρο 73 του Ν.3601/2007 και την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιγοράςς 8/459/ (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/572/ ). ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 5 of 15

6 Η Εταιρία υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ για τον πιστωτικό κίνδυνο µε την τυποποιηµένη προσέγγιση, 4/459/ για τον κίνδυνο αγοράς, 5/459/ για τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και 6/459/ για τον λειτουργικό κίνδυνο (όπως αυτές αντίστοιχα τροποποιήθηκαν µε τις Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/572/ για τον πιστωτικό κίνδυνο, 4/572/ για τον κίνδυνο αγοράς, 5/572/ για τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και 6/572/ για τον λειτουργικό κίνδυνο). Επιπλέον υπολογίζει και προσαύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των υπολοίπων κινδύνων οι οποίοι δεν αναφέρονται στις ως άνω Αποφάσεις αλλά η εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί (ενδεικτικά Κίνδυνος Συγκέντρωσης, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος ιακανονισµού) Την , το 8% του σταθµισµένου ποσού αξίας 5, χιλιάδες ευρώ για καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω, «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», είναι ίσο µε χιλιάδες ευρώ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω, «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ανέρχονται την σε 0.00 ευρώ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω, «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ανέρχονται την σε 0.00 ευρώ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω, «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου» ανέρχονται την σε χιλιάδες ευρώ. 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1. Γενικές πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο Ορισµοί, για λογιστικούς σκοπούς α) των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε καθυστέρηση και β) των επισφαλών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 6 of 15

7 Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα Περιγραφή των προσεγγίσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων. Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Για να προσδιορίσει αν πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρεία, κατά την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο υπόλοιπο πελάτη του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρία χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς συµψηφισµούς (µη λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου) και µέσο ποσό κάθε κατηγορίας ανοίγµατος. Την : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 7 of 15

8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , ανά κατηγορία ανοίγµατος Ενήµερα Σε καθυστέρηση Αποµειωµένα Σύνολο Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 8 of 15

9 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , µε βάση τον συντελεστή στάθµισης Συντελεστές Στάθµισης Aξία Ανοίγµατος 0% 20% 50% 100% Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων. Τα κριτήρια της παρακάτω γεωγραφικής κατανοµής έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Την , είχαν ως εξής : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 9 of 15

10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , µε βάση την γεωγραφική τους κατανοµή Aξία Ανοίγµατος Ελλάδα Ευρώπη Λοιπές Χώρες Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 0 0 Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλόµενου την Οι παρακάτω αντισυµβαλλόµενοι έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 10 of 15

11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , ανά είδος αντισυµβαλλοµένου Aξία Ανοίγµατος Χρηµατοπιστωτι κά Ιδρύµατα ηµόσιος τοµέας Λοιποί κλάδοι Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Ιδιώτες Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 0 0 Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτοφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 11 of 15

12 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα 31/12/2010 Εως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες και χρηµατιστήριο Λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηµατιστήριο Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Συνολικό άνοιγµα ρευστότητας Ποσά επισφαλών ανοιγµάτων και ανοιγµάτων σε καθυστέρηση, κατανεµηµένων κατά σηµαντικές γεωγραφικές περιοχές. εν υφίστανται ανοίγµατα σε καθυστέρηση στις εν έχουν γίνει προσαρµογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσµατα. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 12 of 15

13 5.2 Τυποποιηµένη Μέθοδος Η Εταιρία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση». Σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου αυτής δηµοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κατηγορία ανοιγµάτων του άρθρου 3 της εν λόγω Απόφασης: Εξωτερικοί οργανισµοί πιστοληπτικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισµοί εξαγωγικών πιστώσεων (Ο.Ε.Π).που χρησιµοποιούνται για την στάθµιση των ανοιγµάτων: Moody s, Fitch, Standard & Poor s Κατηγορίες ανοιγµάτων, για τις οποίες χρησιµοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από τους Ε.Ο.Π.Α. / Ο.Ε.Π, είναι τα ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων Περιγραφή της διαδικασίας για τη µεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών τίτλων και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών:. εν υπάρχουν στοιχεία εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών Αξίες ανοίγµατος, πριν και µετά την επίδραση των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθµίδες πιστωτικής ποιότητας της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω. - (Αξίες ανοίγµατος) που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια H εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις ή δάνεια σε επενδυτές για διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην οποία µεσολαβεί η εταιρεία, και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό της στάθµισης των ανοιγµάτων. 6. Τεχνικές µείωσης κινδύνου H εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις ή δάνεια σε επενδυτές για διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην οποία µεσολαβεί η εταιρεία, και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποίησε τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό της στάθµισης των ανοιγµάτων 7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν το άνοιγµα της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου»: Η Εταιρία δεν είχε έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου την ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 13 of 15

14 8. Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς µέσω της τυποποιηµένης µεθόδου, σύµφωνα µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω.. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της , αναφέρονται χωριστά για κάθε κίνδυνο. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (σε χιλ.ευρώ) 1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ 0, ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 0, ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 0, ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 0, ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α. 0, Λειτουργικός κίνδυνος Οι παρακάτω πληροφορίες δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω Προσεγγίσεις εκτίµησης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια για λειτουργικό κίνδυνο που ακολουθεί η Εταιρία. Η Εταιρία κάνει χρήση της ευχέρειας του Άρθρου 4 της 1/459/ Απόφασης Ε.Κ. όσον αφορά τον υπολογισµό κεφαλαιακής απαίτησης του Λειτουργικού Κινδύνου, και συγκεκριµένα τον υπολογισµό που περιγράφεται στο εδάφιο 2.(β).i) του ιδίου Άρθρου. 10. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών εν υπάρχουν ανοίγµατα. µετοχών εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 11. Συνοπτική παρουσίαση πολιτικής συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών Γενικές Πληροφορίες Η εν λόγω πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών (στο εξής η «Πολιτική») περιλαµβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που ακολουθεί η Εταιρεία προκειµένου να τελεί σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών της απόφασης 9/459/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/572/ ). Αντικείµενο της Πολιτικής αποτελούν α) ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 14 of 15

15 έγκαιρης και προσήκουσας δηµοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από το παράρτηµα Ι της απόφασης 9/459/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/572/ ) και β) ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως άνω δηµοσιοποιήσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και προσαρµογής της Πολιτικής συµµόρφωσης και είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών Ειδικές αρµοδιότητες οργάνων της Εταιρίας 1. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρµόδιος για τον καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δηµοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών, βάσει του Παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/459/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ανωτέρω. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία µε το Λογιστήριο της Εταιρείας, ετοιµάζει κατάσταση στην οποία περιέχονται το σύνολο των αναγκαίων εποπτικών πληροφοριών προς δηµοσιοποίηση. 2. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης πραγµατοποίησης της δηµοσιοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του περιεχοµένου της. 3. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για τον έλεγχο και εντοπισµό τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ως προς τη συχνότητα, τα µέσα και το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αναφέρει τα ευρήµατά του στο ιοικητικό Συµβούλιο, στον Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων και στον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου Ενηµέρωση των εποπτικών αρχών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την παρούσα πολιτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά τη θέσπισή της, καθώς και σε κάθε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης αυτής Προθεσµία Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας ή, εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων δηµοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόµενης από το νόµο προθεσµίας δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Τόπος Η δηµοσιοποίηση πραγµατοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Το εν λόγω αρχείο περιλαµβάνεται σε σύνδεσµο που βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που παραπέµπει στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας Αξιολόγηση δηµοσιοποιήσεων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχοµένου, την εφαρµοζόµενη συχνότητα δηµοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δηµοσιοποιήσεων της Εταιρίας. Αθήνα, ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 15 of 15

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 και 9/572/23.12.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 www.versal.gre-mail:info@versal.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2009. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2009. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2011. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2011. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 3.996,59. Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού ,74. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 28,25%

Συνολικά Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 3.996,59. Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού ,74. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 28,25% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου EUROCORP, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010 1 Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ηµοσιοποίηση πληροφοριών σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΕ 575 (2013) (άρθρα 431-451) και πολιτική συµµόρφωσης µε βάση το Νόµο 4261/2014 (άρθρα 80 έως 88) Ηµεροµηνία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάρτιος 2011 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ιούνιος 2014 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάιος 2013 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον Kανονισμό ΕΕ 575 (2013) (άρθρα 431-451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση το Νόμο 4261/2014 (άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάιος 2012 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως Κεφαλαιακή Επάρκεια και Διαχείριση Κινδύνου Ημερομηνία αναφοράς: 31.12.2018 (Απ. 9/459/27.12.2007 Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα