ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Transcript

1

2 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

3 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο Ναηάζα Βινπηφγινπ: Φπρνιφγνο Μαξνπζψ Λχθαξε: Φπρνιφγνο Δηξήλε Μαξίλνπ: Κνηλσληνιφγνο Ισάλλεο Νέδεο: Κνηλσληνιφγνο Ιθηγέλεηα ακπάλε: Κνηλσληνιφγνο Ναηαιία Σδνβάξα: Φπρνιφγνο Μαξηλάζε Σζαγθαιάθε: Δθπαηδεπηηθφο Αλδξέαο Φνπληνπιάθεο: Κνηλσληνιφγνο-Δγθιεκαηνιφγνο Αληηγφλε Φνπξθηψηε: Δθπαηδεπηηθφο νθία Υηψηε: Δθπαηδεπηηθφο ISBN Σρεδηαζκόο Εμσθύιισλ - Επηκέιεηα Έθδνζεο: VISUAL ART / Χάξεο Χαιαθαηεβάθεο / ηει: Κέληξν Πξφιεςεο ηεο Δμάξηεζεο θαη Αγσγήο Τγείαο «Αζελά - Τγεία»

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δλφηεηα 1: «Σν φκνξθν δάζνο» ζει.1 Δλφηεηα 2: «Σν ζπκβνχιην ησλ δψσλ»... ζει.3 Δλφηεηα 3: «Η θσηηά». ζει.5 Δλφηεηα 4: «Φηηάρλνληαο ηε βάξθα γηα λα ζσζνχλ» ζει.6 Δλφηεηα 5: «Η επίζεζε ηνπ θαξραξία». ζει.8 Δλφηεηα 6: «Η πξψηε κέξα ζην λεζί»... ζει.10 Δλφηεηα 7: «Η θαηλνχξγηα γεηηνληά»... ζει.12 Δλφηεηα 8: «Οη δπζθνιίεο ζην λεζί».. ζει.14 Δλφηεηα 9: «Σν λαπάγην». ζει.16 Δλφηεηα 10: «Η απφθαζε γηα ζπλεξγαζία».. ζει.18 Δλφηεηα 11: «Μηα γλψξηκε κπξσδηά» ζει.21 Δλφηεηα 12: «θη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα!!!»... ζει. 23 Οδεγφο εθαξκνγήο γηα ζηειέρε πξφιεςεο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζει Δηζαγσγή. ζει Δθαξκνγή ζει Δλφηεηεο... ζει. 29

5 Το όκορθο δάζος Μ ηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, έλα καθξηλφ θαη θαηαπξάζηλν δάζνο έζθπδε απφ δσή. ην μέθσην, δίπια ζην ξπάθη, ν θάζηνξαο ζπλέρηδε ην ρηίζηκν ηεο θσιηάο ηνπ, πνπ θαηξφ ηψξα πξνζπαζνχζε λα θηηάμεη. Κάζε κέξα κε ππνκνλή θνπβαινχζε μχια πνπ ρξεηαδφηαλ θαη ηξαγνπδνχζε: Υφπη, ρνπ, ρφπη, ρνπ, ηψξα ήξζε ε ψξα μχια λα καδέςσ, γηα λα θηηάμσ αηψξα. -Κνίηα πφζα μχια θνπβαιάεη θάζε κέξα ν θάζηνξαο! Καη πφζν βαξηά είλαη, έιεγαλ ηα άιια δψα. Ξαθληθά, ρσξίο λα ην θαηαιάβεη ν ηξππνθάξπδνο έλησζε θάηη βαξχ λα πέθηεη πάλσ ζην θηεξφ ηνπ. - Άνπ, άνπ, ην θηεξφ κνπ, πνλάσ, πνλάσ. Ο θάζηνξαο ζαζηηζκέλνο, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ θαη βιέπεη ηνλ ηξππνθάξπδν πνπ δελ ηνλ είρε θαλ δεη έσο ηφηε. Σνλ είρε ρηππήζεη ζην θηεξφ κε ην μχιν πνπ πέηαμε απξφζεθηα. -Πσ, πσ, ηη ζνπ έθαλα θαεκέλε ηξππνθάξπδε, δελ ην ήζεια! Βνήζεηα, βνήζεηα! Φψλαμε ν θάζηνξαο θαη ηα άιια δψα έηξεμαλ. Πξψηε ηνλ άθνπζε ε ιχθαηλα θαη πήγε λα δεη ηη ζπκβαίλεη. -Γξήγνξα λα ηνλ πάκε ζην γηαηξφ ζην ζνθφ-θίδη! Καη κε κηα θίλεζε ηνλ έβαιε ζηελ πιάηε ηεο. Η ιχθαηλα ηξέρνληαο ζαλ ηνλ άλεκν έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ γηαηξνχ. 1

6 Ήμεξε, φπσο θη φια ηα δψα ηνπ δάζνπο, φηη κφλν ν ζνθφο-γηαηξφο κπνξνχζε λα ζπλδπάδεη ηα δηάθνξα βφηαλα γηα λα ηα θάλεη θάξκαθα. Σαθ, ηαθ, ρηππνχλ ηελ πνξηνχια ζηελ θνπθάια ηνπ δέληξνπ. Σν θίδη ζεθψλεηαη κε δπζθνιία απφ ηελ θαξέθια ηνπ - ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ κέζε ηνπ - θαη θνξά ηα γπαιηά ηνπ. -Καιψο ηελ αγαπεκέλε κνπ θίιε. νπ ζπκβαίλεη θάηη; ξσηάεη θαζψο εθείλε πιεζηάδεη ζην γξαθείν ηνπ κε ηα πνιιά ρξσκαηηζηά κπνπθαιάθηα. - Γηαηξέ ν ηξππνθάξπδνο ρηχπεζε ην θηεξφ ηνπ, θάλε θάηη, πνλάεη πνιχ! Σν κεγάιν δσκάηην κχξηδε έληνλα απφ ηα θάξκαθα θαη ε κπξσδηά αλαθαηεπφηαλ κ εθείλε ηνπ μχιηλνπ ζπηηηνχ. Η ιχθαηλα δελ κπνξνχζε λα αηζζαλζεί ηε κπξσδηά απηή γηαηί είρε γελλεζεί κε δπζθνιία ζηελ φζθξεζε. Μφλν εθείλε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο δελ κπνξνχζε λα κπξίζεη, πξάγκα πνιχ πεξίεξγν γηα έλαλ ιχθν. Ο γηαηξφο πξνζπάζεζε λα ηελ θάλεη θαιά, φκσο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφ. Η ιχθαηλα κε ηνλ θαηξφ ην θαηάιαβε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ άιισλ δψσλ, ην απνδέρηεθε θη αλέπηπμε άιιεο ηθαλφηεηεο: άθνπγε θαιχηεξα, έηξερε πην γξήγνξα θη έγηλε πην δπλαηή. Δλησκεηαμχ ν γηαηξφο εμέηαδε ηνλ ηξππνθάξπδν: -Υκ! Δίλαη ζνβαξά ρηππεκέλν ην θηεξφ ζνπ. Γελ ζα κπνξέζεηο λα πεηάμεηο γηα ηηο επφκελεο εβδνκάδεο. Θα ζην δέζσ γηα λα γίλεη ηειείσο θαιά θαη λα πξνζέρεηο. Μα πψο ρηχπεζεο ηφζν πνιχ; ηελνρσξεκέλνο ν ηξππνθάξπδνο δηεγήζεθε ην πεξηζηαηηθφ ζην γηαηξφ. -Φαίλεηαη φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ν θάζηνξαο δελ είλαη φζν πξνζεθηηθφο ζα έπξεπε, είπε ν γηαηξφο. Μήπσο λα ην ζπδεηήζνπκε ζην ζπκβνχιην ηεο επφκελεο εβδνκάδαο; 2

7 Το ζσκβούιηο ηωλ δώωλ Φ ηαίεη ν θάζηνξαο πνπ δελ πξνζέρεη πνχ πεηάεη ηα θιαδηά ηνπ, θσλάδεη ε αιεπνχ. -Φηαίεη ν ηξππνθάξπδνο, πνπ δελ πξνζέρεη πνχ ζηέθεηαη, θσλάδεη ν θάζηνξαο. -Σν μεξα πσο ζα γηλφηαλ απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ βάιακε κηα ηακπέια πξνζνρή έξγα, φινη μέξακε φηη ν θάζηνξαο θηηάρλεη ην ζπίηη ηνπ, ιέεη ην θίδη. -Ηζπράζηε! Γη απηφ ήξζακε ζην ζπκβνχιην θαη εξρφκαζηε θάζε θνξά πνπ θάηη καο απαζρνιεί κέζα ζην δάζνο καο, γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γη απηφ, αθνχγεηαη ε ιχθαηλα. -Ση λα ζπδεηήζνπκε; ιέεη ε αιεπνχ. Δίλαη νινθάλεξν πνηνο θηαίεη! αλ αξρεγφο ηνπ ζπκβνπιίνπ απνθαζίδσ φηη έλνρνο είλαη ν θάζηνξαο θαη γηα λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ γηα έλα κήλα δελ ζα ηνπ κηιά θαλείο. Σα δψα ζθφξπηζαλ κε πνιιέο ζθέςεηο. Γελ ήηαλ θαζφινπ ζίγνπξα φηη είρε γίλεη ην ζσζηφ. -Μα ε αιεπνχ απνθάζηζε κφλε ηεο, ρσξίο λα αθνχζεη θαλέλαλ, κνλνινγνχζε ε αξθνχδα πεγαίλνληαο ζηε θσιηά ηεο. Γελ πξνιάβακε λα ςεθίζνπκε. Δγψ βέβαηα δελ ζα ςήθηδα γηαηί κνπ αξέζεη λα ηα έρσ θαιά κε φινπο. Μφλν ηφηε ςήθηζα γηα αξρεγφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αιεπνχ θη απηφ γηαηί κνπ είρε δψζεη 5 θνπηηά κέιη. Νφζηηκα ήηαλ, δελ ιέσ, αιιά ηψξα ηελ πιεξψλεη ν θαεκέλνο ν θάζηνξαο θη φινη καο. Αρ! Απηή ε ιαηκαξγία κνπ. 3

8 Σελ άιιε κέξα ηίπνηα δε ζχκηδε ην ραξνχκελν ειηφινπζην δάζνο. Ο ήιηνο είρε θξπθηεί πίζσ απφ ηα καχξα ζχλλεθα, ν αέξαο θπζνχζε δπλαηά. Σα δψα ζθέθηνληαλ φζα έγηλαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θη αλαξσηηφληαλ αλ έθαλαλ ην θαιχηεξν. Μφλν ε αιεπνχ ζηγνηξαγνπδνχζε. Καη νη κέξεο ζην δάζνο πεξλνχζαλ 4

9 Η θωηηά Δ θείλν ην πξσηλφ ν ηξππνθάξπδνο, κε δεκέλν αθφκα ην θηεξφ, πεξπαηνχζε ζην δάζνο ςάρλνληαο γηα ην θαγεηφ ηνπ. Δλησκεηαμχ, ιίγν πην θάησ ζε έλα μέθσην, κηα παξέα αλζξψπσλ έθεπγαλ ρσξίο λα ζβήζνπλ θαιά ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη. Γελ πέξαζε πνιιή ψξα θαη ε θσηηά μαλαθνχλησζε. Σν αεξάθη πνπ θπζνχζε έζηεηιε κηα ζπίζα ζην πξψην δέληξν. Η θσηηά εμαπιψζεθε ακέζσο. - Απφ πνχ έξρεηαη απηφο ν θαπλφο; αλαξσηηέηαη ν Σξππνθάξπδνο. Πξέπεη λα πάσ λα δσ, ζθέθηεηαη θαη αξρίδεη λα ηξέρεη πξνο ηα εθεί. Φηάλνληαο ζην μέθσην, βιέπεη ηε θσηηά πνπ φιν θαη κεγαιψλεη. - Σν δάζνο θαίγεηαη. Κάηη πξέπεη λα θάλσ, ζθέθηεηαη. Άκα ηξέμσ πξνο ην κνλνπάηη πξνιαβαίλσ λα ζσζψ. Ση ζα γίλεη φκσο κε ηνπο άιινπο; Πνηνο ζα ηνπο εηδνπνηήζεη; Θα γπξίζσ πίζσ, απνθαζίδεη. Η θσηηά φκσο πξνρσξάεη γξήγνξα. - Μφλν αλ κπνξέζσ λα πεηάμσ ζα πξνιάβσ λα ηνπο εηδνπνηήζσ, κνλνινγεί θαη ιχλεη ηνπο επηδέζκνπο απφ ην ρηππεκέλν ηνπ θηεξφ. Σν δάζνο θαίγεηαη! Η θσηηά πιεζηάδεη! Σξέμηε λα ζσζείηε! Φψλαδε ν ηξππνθάξπδνο πεηψληαο κε δπζθνιία πάλσ απφ ηα ςειά δέληξα. Σα δψα παληθνβιήζεθαλ. Άξρηζαλ λα ηξέρνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά. -ινη πξνο ηε ζάιαζζα γξήγνξα, αθνχζηεθε κία θσλή, κφλν εθεί ζα είκαζηε αζθαιείο. ινη άθνπζαλ ηε ζπκβνπιή θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα εθεί. 5

10 Φηηάτλοληας ηε βάρθα γηα λα ζωζούλ Φ ηάλνληαο ζηελ παξαιία ηα δψα ηνπ δάζνπο κπνξνχζαλ πηα λα δνπλ ηηο πξψηεο θιφγεο λα πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά. -Δίκαζηε φινη εδψ; Υηχπεζε θαλείο; ξσηά ε αξθνχδα. Γελ βιέπσ ηελ αιεπνχ, ηελ αξρεγφ καο! -Μα λα! Έξρεηαη θνξησκέλε, απαληά ν θάζηνξαο. Ση είλαη φια απηά πνπ θνπβαιάεη; Καη ελψ φια ηα δψα θνηηνχλ ηελ αιεπνχ κε αγσλία πεξηκέλνληαο λα ηνπο πεη ηη λα θάλνπλ, ηελ αθνχλ λα ιέεη ηξαπιίδνληαο απφ ην θφβν ηεο: -Γδδ δελ πξφιαβα λλλα...λα ζζζψζσ φιν κνπ ην θθα θαγεηφ. -Αο εξεκήζνπκε ιίγν λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Η θσηηά καο πεξηθπθιψλεη. Μφλν απφ ηε ζάιαζζα κπνξνχκε πηα λα θχγνπκε, παίξλεη ην ιφγν ε ιχθαηλα. -Μα εγψ δελ μέξσ θαιφ θνιχκπη, ιέεη ε αξθνχδα. -Καη πφζν ζα αληέμνπκε λα θνιπκπήζνπκε; ηεξηά δελ θαίλεηαη πνπζελά! πλερίδεη ν θάζηνξαο. -Καη ην θαγεηφ ; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. -Γελ είλαη ζηηγκή λα ζθέθηεηαη ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ. ινη καδί ζα ηα θαηαθέξνπκε. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα βάξθα γηα φινπο καο, πξνηείλεη ε ιχθαηλα. Έηζη, ην θάζε δψν αλέιαβε θαη θάηη λα θάλεη. Ο θάζηνξαο θαη ν ηξππνθάξπδνο έθνβαλ ηα μχια. Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα ηα θνπβάιαγαλ. Η αιεπνχ έπιεθε ζθνηληά απφ ρφξηα θαη ην θίδη έδελε κε γεξνχο θφκπνπο ηα μχια κεηαμχ ηνπο. 6

11 Σα δψα ινηπφλ, ληθψληαο ηνλ παληθφ ηνπο θαη δνπιεχνληαο φια καδί θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ γξήγνξα ηε βάξθα ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα έλα θαηλνχξγην άγλσζην ηφπν. 7

12 Η επίζεζε ηοσ θαρταρία Σ α ξεχκαηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην αεξάθη πνπ θπζνχζε απνκάθξπλαλ γξήγνξα ηε βάξθα απφ ην δάζνο. Σα δψα αλαθνπθηζκέλα πνπ πέξαζε ν άκεζνο θίλδπλνο, θαηάθεξαλ ζηγά ζηγά λα εξεκήζνπλ. Σηο επφκελεο κέξεο άξρηζαλ λα ζαπκάδνπλ ηελ απέξαληε γαιάδηα ζάιαζζα, λα παξαηεξνχλ ηνπο γιάξνπο πνπ επηδέμηα έβξηζθαλ ην θαΐ ηνπο θαη λα δηαζθεδάδνπλ κε ηα παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ δειθηληψλ. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ηαμηδηνχ θάπνπ ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα δηέθξηλαλ έλα λεζί. -ηεξηά ζηεξηά, γξήγνξα ηα θνππηά λα θηάζνπκε, θψλαμαλ ηα δψα πξηλ αληηιεθζνχλ φηη θάηη ηνπο πιεζηάδεη. -Μα ηη παξάμελν ςάξη είλαη απηφ πνπ έξρεηαη πξνο ηελ βάξθα καο! Αλαξσηήζεθε έθπιεθηνο ν ζθίνπξνο. -Ση είλαη απηφ ην κπηεξφ πνπ έρεη ζηελ πιάηε ηνπ; θσλάδεη έληξνκνο ν ηξππνθάξπδνο. -Καξραξίαο θαξραξίαο! θσλάδεη ην θίδη. Μα πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηε θξάζε ηνπ, ηνπο έρεη ήδε επηηεζεί. Η κηθξή βάξθα κ έλαλ δπλαηφ ηξηγκφ αξρίδεη λα δηαιχεηαη. -Γξήγνξα λα βγνχκε ζηελ αθηή. Πέζηε φινη ζην λεξφ, ιέεη ην θίδη. Θα ηα θαηαθέξνπκε. Δίκαζηε θνληά. Καη πξάγκαηη, θνιπκπψληαο κε φζε δχλακε είρε ν θαζέλαο ηνπο θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ φινη ζψνη ζηελ αθηή. 8

13 Βγαίλνληαο έμσ ζηελ παξαιία, άξρηζαλ λα κηιάλε φινη καδί. -Δπηηέινπο, ζηεξηά θάησ απφ ηα πφδηα καο! -Δίκαζηε φινη θαιά; - ια κνηάδνπλ αιιηψηηθα! Ση πεξίεξγα δέληξα είλαη απηά! -Κάλεη θαη πνιιή δέζηε! -Έρεηε πηάζεη ηελ θνπβέληα θαη ζα ράζνπκε φηη έρεη απνκείλεη απφ ηε βάξθα, ιέεη ε ιχθαηλα θαη ηνπο καδεχεη φινπο λα ηελ ηξαβήμνπλ έμσ απφ ην λεξφ. 9

14 Η πρώηε κέρα ζηο λεζί Κ αζψο φκσο πέξλαγε ε ψξα ηα δψα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη ζε ιίγν ζα λχρησλε θη εθείλα ήηαλ θνπξαζκέλα, πεηλαζκέλα θαη δηςαζκέλα. Ξεθίλεζαλ ινηπφλ ηελ εμεξεχλεζε ηνπο. Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο έρνπλ απνκαθξπλζεί αξθεηά απφ ηελ αθηή, αιιά δελ έρνπλ βξεη ηίπνηα πνπ λα κνηάδεη κε θαγεηφ. -Δη, ηξππνθάξπδε, εζχ πνπ είζαη ςειά βιέπεηο ηίπνηα; Έρσ θνπξαζηεί λα ςάρλσ θαη ην ζηνκάρη κνπ γνπξγνπξίδεη. Γελ πξφιαβε λα ηειεηψζεη ηα ιφγηα ηνπ ν θάζηνξαο θαη Μ π α κ! Μηα ηξηρσηή θαθέ κπάια ζθάεη κε δχλακε κπξνζηά ηνπ. -ηγά βξε ηξππνθάξπδε, ζα κε ρηππήζεηο! -Υα, ρα, ρα! Με ζπγρσξείο, δελ ήζεια λα ζε ηξνκάμσ, αθνχγεηαη κηα άγλσζηε θσλή. Άθνπζα φηη πεηλάο. Απηφ είλαη έλα πνιχ λφζηηκν θξνχην. Σν ιέλε θαξχδα. -Πνηνο, ηη είζαη εζχ; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο θαζψο πιεζίαδε ην δψν πνπ ηνπ κίιαγε θαη φκνηφ ηνπ δελ είρε μαλαδεί. -Δγψ είκαη ε κατκνχ. Δζείο πνηνη είζηε; Γελ ζαο έρσ μαλαδεί. Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο ηεο κίιεζαλ γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο θαη ηελ θάιεζαλ λα γλσξίζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θίινπο ηνπο. Κάπσο έηζη έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο γλσξηκία ζηνλ παξάμελν απηφλ ηφπν. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, νη θίινη καο, ε ιχθαηλα θαη ην θίδη ζα ζπλαληνχζαλ κε αλαπάληερν ηξφπν έλαλ αθφκα θάηνηθφ ηνπ. 10

15 Δλψ πεξπαηνχζαλ αλάκεζα ζηελ ππθλή, ηξνπηθή βιάζηεζε, απνξξνθεκέλνη απφ ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ, ηηο κπξσδηέο θαη ηα ρξψκαηα, ιίγν έιεηςε κηα κεγααααάιε γθξίδα παηνχζα, λα θάλεη ιηψκα ην θίδη. -Δ, πξφζερε! Θα παηήζεηο ην θίιν κνπ, θσλάδεη ε ιχθαηλα. -πγγλψκε, δελ ην ήζεια, δηθαηνινγήζεθε ν ειέθαληαο. Πεξπαηνχζα αθεξεκέλνο θαη δελ ζαο είδα. Κη φινη κνπ ην ιέλε λα είκαη πην πξνζεθηηθφο. Σν ίδην βξάδπ, καδεκέλα γχξσ απφ ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη ζηελ παξαιία ηα δψα ηνπ δάζνπο, ζπληξνθηά κε ηε κατκνχ απνιάκβαλαλ ηα θξνχηα πνπ δνθίκαδαλ γηα πξψηε θνξά. Μεηά απφ ηέηνηα πεξηπέηεηα θαη ηφζεο δπζθνιίεο ήξζε ε ψξα γηα ηνπο θίινπο καο λα εξεκήζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνχλ. Η θηιηθή δηάζεζε ηεο κατκνχο θαη ε βνήζεηά ηεο ζην λα γλσξίζνπλ ηνλ θαηλνχξγην απηφ ηφπν ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ γηα πξψηε θνξά ζην λεζί αζθαιείο. 11

16 Η θαηλούργηα γεηηοληά Ξ αθληθά έλαο ηξνκαθηηθφο βξπρεζκφο θαιχπηεη ηηο θσλέο ηεο ραξνχκελεο παξέαο. Σα δψα ηνπ δάζνπο πάγσζαλ. -Με θνβάζηε! Δίλαη ην Ληνληάξη, ιέεη ε κατκνχ. -Δίλαη πάληα ηφζν ηξνκαθηηθφο; ξσηάεη ν θάζηνξαο. -Δάλ δελ ηνλ μέξεηο ζε ηξνκάδεη, απαληάεη ε κατκνχ. Δίλαη κεγαιφζσκνο, κε βξνληεξή θσλή. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο πάλησο ηνλ αθνχσ θάπσο δηαθνξεηηθφ. -Αθνχγεηαη ζαλ λα πνλάεη, ιέεη ην θίδη. Ίζσο κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ. -Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηνλ μέξσ πνιχ θαιά. Σνλ έρσ δεη κεξηθέο θνξέο λα ηξηγπξλά ζην λεζί θαη ηνλ αθνχσ ζπρλά ηα βξάδηα. κσο είλαη ιίγν κνλαρηθφο, δελ θάλνπκε παξέα. Σα δψα αλαθνπθίζηεθαλ απφ ηηο εμεγήζεηο ηεο κατκνχο θαη ζπλέρηζαλ ηελ θνπβέληα ηνπο γχξσ απφ ηε θσηηά. Σηο επφκελεο κέξεο ηα δψα θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ ηα θαηλνχξγηα ηνπο ζπίηηα. Ο θάζηνξαο έρηηζε ην δηθφ ηνπ ζηε βάζε κηαο κπαλαληάο ζηελ άθξε ηεο παξαιίαο. Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα βξήθαλ δχν άλεηεο ζπειηέο, ελψ δίπια ζηε βάζε ελφο γέξηθνπ δέληξνπ θψιηαζε ε αιεπνχ. ηηο ξίδεο ελφο θνθθνθνίληθα ην θίδη έζηεζε ην λέν ηνπ ηαηξείν, ελψ ν ηξππνθάξπδνο θαζεκεξηλά απνιάκβαλε ηε ζέα πνπ πξφζθεξαλ ηα ςειά ηνπ θιαδηά. Η γεηηνληά ηνπο έζθπδε απφ δσή. ια θπινχζαλ ήξεκα πηα, ηα δψα αλαγλψξηδαλ ηα θξνχηα θαη κάδεπαλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο ελψ έπηλαλ λεξφ απφ ην ξπάθη πνπ εξρφηαλ απφ ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ ζηα βάζε ηεο δνχγθιαο. Απηφο πνπ επραξηζηηφηαλ 12

17 πεξηζζφηεξν ήηαλ ν θάζηνξαο γηαηί ην λεξφ πνπ έξεε ηνπ ζχκηδε ην πνηάκη δίπια ζην νπνίν είρε κεγαιψζεη. Αιιά θαη ζηα ππφινηπα δψα άξεζαλ νη κπξσδηέο ηεο θχζεο γχξσ απφ ην ξπάθη γηαηί ηνπο ζχκηδαλ ην δάζνο πνπ είραλ αθήζεη πίζσ. Παξφια απηά ηα βξάδηα ηνπο δελ ήηαλ ηφζν ήζπρα. Σν ιηνληάξη εμαθνινπζνχζε λα νπξιηάδεη θαη ην θίδη ήηαλ πηα ζίγνπξν φηη ππέθεξε. -Θα πάσ λα ηνλ δσ, αλαθνίλσζε απνθαζηζκέλν ζηνπο άιινπο θαη κηα θαη δπν μεθίλεζε γηα ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ. Σνθ, ηνθ, ρηχπεζε ηελ πφξηα. -Πνηνο είζαη; ξψηεζε ην ιηνληάξη. Ση ζέιεηο; -ε αθνχσ κέξεο ηψξα πνπ ππνθέξεηο θαη επεηδή είκαη γηαηξφο θαηάιαβα φηη ρξεηάδεζαη βνήζεηα, γη απηφ ήξζα. -Η αιήζεηα είλαη φηη κέξα κε ηε κέξα ην πφδη κνπ ρεηξνηεξεχεη. Σψξα πηα δελ κπνξψ νχηε λα ην παηήζσ. -Άζε κε λα ξίμσ κηα καηηά Γελ είλαη ηίπνηα ζνβαξφ. Έρεη κπεη έλα αγθάζη. Μπνξψ λα ην βγάισ ακέζσο. Έηζη, κε κηα θίλεζε ην θίδη αλαθνχθηζε ην ιηνληάξη. 13

18 Οη δσζθοιίες ζηο λεζί Λ ίγνπο κήλεο αξγφηεξα θη ελψ είρε πεξάζεη ε επνρή ησλ βξνρψλ, άξρηζαλ πάιη νη δεζηέο κέξεο ζην ηξνπηθφ λεζί. Σα δψα, δνπιεχνληαο θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην έλησζαλ ζπρλά ηελ αλάγθε λα δξνζίδνληαη ζην ξπάθη. -Γηςάσ πνιχ. Αο πησ λεξφ, ιέεη ε αιεπνχ. - ρη! Δγψ ζα πησ πξψηε, ιέεη ε αξθνχδα ζπξψρλνληαο ηελ αιεπνχ. -Σν λεξφ δελ είλαη δηθφ ζαο. Θέισ θη εγψ λα πησ! θσλάδεη ζπκσκέλε ε ιχθαηλα. -Δγψ δεζηαίλνκαη πνιχ. Θα κπσ κέζα λα δξνζηζηψ, πεηάγεηαη ν ειέθαληαο. Σέηνηνη θαβγάδεο άξρηζαλ λα γίλνληαη θαζεκεξηλά θη φιν θαη ρεηξνηέξεπαλ. Σα δψα είραλ δίθην, ην ξπάθη ήηαλ ζηελφ θαη ην λεξφ ιηγνζηφ. ζν ζην λεζί δνχζαλ κφλν ηα δψα ηεο δνχγθιαο ηνπο ήηαλ αξθεηφ ηψξα φκσο πνπ ηα δψα ήηαλ πεξηζζφηεξα δελ έθηαλε πηα. -Γελ θηάλεη πνπ ην λεξφ είλαη ιίγν, δελ βξίζθσ θαη αξθεηέο κπαλάλεο, παξαπνληφηαλ ε κατκνχ. -ινη νη θαξπνί ιηγνζηεχνπλ, ζπκθψλεζαλ ηα δψα. -Φηαίεη ην φηη δελ ππάξρεη αξθεηφ λεξφ. Γελ δηςάκε κφλν εκείο, δηςάλε θαη ηα δέληξα, ηνπο εμήγεζε ην θίδη. Σα πξάγκαηα δείρλνπλ αξθεηά δχζθνια θαη λα ζθεθηείηε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ. Καζψο ιηγφζηεπαλ ζην λεζί ην θαγεηφ θαη ην λεξφ, ηα δψα γίλνληαλ φιν θαη πην λεπξηθά. Μηα κέξα ε αιεπνχ πεηλαζκέλε αθφκα, αθνχ δελ κπφξεζε λα βξεη αξθεηφ θαγεηφ, κνλνινγνχζε: 14

19 -Ση δσή είλαη απηή, δελ αληέρσ άιιν απηή ηελ θαηάζηαζε, ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη φιε κέξα. Θα θχγσ απφ εδψ! Κάπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα κέξνο κε άθζνλν θαγεηφ θαη λεξφ. -Να έξζσ θη εγψ ζ απηφ ην κέξνο; αθνχγεηαη κηα θσλή κέζα απφ ηηο ππθλέο θπιισζηέο. Καη κ έλα ζάιην, ε κατκνχ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηελ αιεπνχ. -Αιήζεηα ην ιεο; Φπζηθά θαη κπνξείο. Υαίξνκαη πνιχ πνπ ζα έρσ παξέα. Πψο λα θχγνπκε; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. -Δζείο δελ είραηε κηα βάξθα; M απηήλ λα θχγνπκε, είπε κε λφεκα ε κατκνχ. -Γελ είλαη θαθή ηδέα, αιιά πξέπεη λα ηε θηηάμνπκε. Δίλαη ιίγν ζηξαπαηζαξηζκέλε, ζα πξέπεη λα ηελ επηζθεπάζνπκε, είπε ε αιεπνχ. Πάκε θξπθά λα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη. -Γηαηί θξπθά; απφξεζε ε κατκνχ. Μπνξεί λα ζέινπλ λα έξζνπλ θη άιινη. -Μπνξεί. Αιιά κέρξη λα ζπλελλνεζνχκε, απαληά ε αιεπνχ, ζα πάξεη πνιχ ρξφλν. Πάκε εκείο, θη φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα θχγεη κφλνο ηνπ. Μηα θαη δπν πξνζέρνληαο λα κελ ηνπο δνχλε ηα άιια δψα έθηαζαλ ζην κέξνο πνπ βξηζθφηαλ ε βάξθα. -Απ φηη θαίλεηαη ζα κπνξέζνπκε λα ηε θηηάμνπκε νη δπν καο. Θα καδέςσ θχιια κπαλαληάο θαη θνίληθα, ζα θέξνπκε θαη κεξηθνχο θνξκνχο θαη ζε ιίγεο εκέξεο ζα είλαη έηνηκε, είπε ε κατκνχ. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε, λα δνπιεχνπκε βξάδπ γηα λα κελ θαηαιάβνπλ ηίπνηα νη άιινη, ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ. 15

20 Το λασάγηο Σ ξεηο κέξεο κεηά ε βάξθα ήηαλ έηνηκε, ηα πξάγκαηά ηνπο θνξησκέλα θαη ην ηαμίδη μεθηλνχζε ηελ ψξα πνπ μεκέξσλε. -Κνίηα ηη ήξεκε πνπ είλαη ε ζάιαζζα, δελ θπζάεη ζρεδφλ θαζφινπ. Μπνξνχκε λα δηαιέμνπκε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ζέινπκε. Πξνο ηα πνχ ιεο λα πάκε; ξσηάεη ε αιεπνχ θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αθηή. Πξηλ φκσο πξνιάβεη λα απαληήζεη ε κατκνχ, έλα ηεξάζηην ζηφκα αλνίγεη κπξνζηά ηνπο θαη δαγθψλεη έλα θνκκάηη απφ ηε βάξθα. -Βνήζεηα! Βνήζεηα! Πληγφκαζηε! Φψλαμαλ ηα δψα, ελψ πξνζπαζνχζαλ απεγλσζκέλα λα γξαπσζνχλ απφ ηα απνκεηλάξηα ηεο βάξθαο θαη νη θσλέο ηνπο αθνχζηεθαλ ζηα πέξαηα ηνπ λεζηνχ. Γηα θαιή ηνπο ηχρε ν ειέθαληαο πνπ ήηαλ εθεί θνληά έζπεπζε γηα βνήζεηα. -Σξέμηε λα ηνπο ζψζνπκε, θψλαμε θαη φξκεζε πξνο ηελ αθξνγηαιηά. Υσξίο λα δηζηάζεη κπήθε ζηε ζάιαζζα, θιψηζεζε ηνλ θαξραξία θαη ηπιίγνληαο ηελ πξνβνζθίδα ηνπ γχξσ απφ ηα δχν δψα, ηα έβγαιε ζηε ζηεξηά. Με φιε απηή ηε θαζαξία, ηα ππφινηπα δψα έληξνκα θαηαθζάλνπλ ζηε παξαιία φπνπ αληηθξίδνπλ ηνλ ειέθαληα ηε κατκνχ θαη ηελ αιεπνχ κνπζθεκέλνπο θαη ηαιαηπσξεκέλνπο. -Ση έγηλε εδψ; Ση ζαο ζπλέβε; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο. -Ση λα ζαο πσ; Άθνπζα ηηο θσλέο, έηξεμα θαη ηηο βξήθα κέζα ζηε ζάιαζζα λα παιεχνπλ κε ηνλ θαξραξία, απάληεζε ν ειέθαληαο. -Πψο βξεζήθαηε ζηε ζάιαζζα πξσί πξσί; Γηα πνχ ην βάιαηε; απνξεί ε ιχθαηλα. 16

21 -Να Ξέξεηε Δκείο Πεηλάγακε, ην λεξφ ήηαλ ιίγν, δελ αληέρακε άιιν θαη είπακε λα θχγνπκε απφ απηφ ην λεζί, απάληεζαλ κε κηα θσλή ε αιεπνχ θαη ε κατκνχ. -Καη εγψ πεηλάσ, αιιά δελ πήγα λα ην ζθάζσ! Δίπε κε ζπκφ ν θάζηνξαο. -Πψο πήξαηε ηε βάξθα; Γηθή ζαο είλαη; ξψηεζε αγαλαθηηζκέλν ην θίδη. -Σε ραιάζαηε θηφιαο! Φψλαμε νξγηζκέλε ε αξθνχδα. -Έρσ λα θάλσ κπάλην ηφζεο κέξεο! Άζε πνπ γνπξγνπξίδεη ε θνηιηά κνπ απφ ηελ πείλα! δηακαξηπξήζεθε έληνλα ην ιηνληάξη. Οη θσλέο φιν θαη δπλάκσλαλ. ινη κάισλαλ κε φινπο, θαλείο δελ άθνπγε θαλέλαλ θαη ν θαπγάο θνχλησλε. -ηακαηήζηε πηα! Αθνχζηεθε ε απζηεξή θσλή ηεο ιχθαηλαο. Γελ είλαη ηξφπνο απηφο λα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα. Αο εξεκήζνπκε ιίγν θαη ην ζπδεηάκε φινη καδί αξγφηεξα. 17

22 Η απόθαζε γηα ζσλεργαζία Σ ν ίδην βξάδπ ηα δψα καδεχηεθαλ, γχξσ απφ ηε θσηηά, ζην μέθσην ηνπ λεζηνχ. -Σψξα πνπ εξεκήζακε, θαη ήκαζηε φινη εδψ, αο ζπδεηήζνπκε απηφ πνπ έγηλε θαη θαιφ ζα είλαη λα πνχκε φινη ηε γλψκε καο, πξφηεηλε ε ιχθαηλα. -Δγψ δελ έρσ θαηαιάβεη αθφκα γηαηί έπξεπε λα έξζνπκε εδψ, είπε βαξηεζηεκέλα ην ιηνληάξη. -Γίθην έρεη, εκείο δελ θηαίκε θαζφινπ γηα φ,ηη έγηλε, ζπκθψλεζε ν ηξππνθάξπδνο. Σν θίδη είρε άιιε άπνςε. -Αο ζθεθηνχκε ην γηαηί νη δχν καο θίινη ζέιεζαλ λα θχγνπλ. Μήπσο αλαγθάζηεθαλ; ινη μέξνπκε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπκε πξφβιεκα κε ην θαγεηφ θαη ην λεξφ. -πκθσλψ θαη γηα απηφ δήηεζα λα βξεζνχκε φινη εδψ, ζπκπιήξσζε ε ιχθαηλα. Σν ζέκα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη κφλν αλ ζπλεξγαζηνχκε ζα ην ιχζνπκε. -Ση ελλνείο λα ζπλεξγαζηνχκε; Σφζα ρξφληα, εκείο πνπ δνχζακε ζ απηφ ην λεζί, πνηέ δε καδεπηήθακε έηζη λα ζπδεηήζνπκε θάηη, είπε ην ιηνληάξη. -Η ζπδήηεζε δελ αθνχγεηαη θαθή ηδέα ηειηθά. Θπκάζηε εθείλν ην ρεηκψλα πνπ δελ είρε βξνρέο θαη πεηλνχζακε πάιη; Πξνζπαζήζακε λα ζπδεηήζνπκε, ηζαθσζήθακε θαη απφ ηφηε ν θαζέλαο αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 18

23 Αο θαζίζνπκε απηή ηε θνξά λα ην ζπδεηήζνπκε ήξεκα, ζπκπιήξσζε ν ειέθαληαο. -ζν ήκαζηαλ νη ηξεηο καο ηα θαηαθέξλακε. Απφ ηφηε πνπ γίλακε ηφζνη πνιινί, άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα. Σν λεξφ είλαη ιίγν, ην θαγεηφ δελ θηάλεη. Σν λεζί δελ καο ρσξάεη φινπο, είπε ην ιηνληάξη. -Ση πξνηείλεηο ιηνληάξη; Μαο δεηάο λα θχγνπκε; ξψηεζε ν θάζηνξαο. -Ναη, είλαη θαη απηφ κηα ιχζε. Γη απηφ θη εκείο ην πξνζπαζήζακε, ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ. -Δγψ ζθέθηνκαη θάηη άιιν. Να ηξψκε θαη λα πίλνπκε απφ ιίγν, ψζηε λα θηάλεη γηα φινπο, πεηάρηεθε ν ηξππνθάξπδνο. -Πφζν πην ιίγν! ιε κέξα ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη. Να! αθνχζηε. Γηακαξηπξήζεθε ε αξθνχδα. -Γελ κπνξεί, θάπνηα άιιε ιχζε ζα ππάξρεη, αθνχζηεθε ε κατκνχ. Κξίκα πνπ ηφζν λεξφ απφ ην ξπάθη ρχλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη πάεη ρακέλν -Ση σξαία πνπ ζα ήηαλ αλ κπνξνχζακε λα ην καδεχνπκε. Θα είρακε ηψξα αξθεηφ λεξφ γηα φινπο, ζθέθηεηαη θσλαρηά ε ιχθαηλα. -Χξαία ηδέα! Πψο δελ ην ζθέθηεθα! Αλ δνπιέςνπκε φινη καδί, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα κεγάιν θξάγκα. Θα ζαο δείμσ εγψ πψο γίλεηαη, θψλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν θάζηνξαο. Δληάμεη κε ην λεξφ αιιά κε ην θαγεηφ ηη ζα γίλεη; Σνπο πξνζγείσζε ε αιεπνχ θαη φινη ζψπαζαλ κέλνληαο ζθεπηηθνί. -Σν βξήθα!!! Έζπαζε ηε ζησπή ν ειέθαληαο. Απφ ηε ιίκλε πνπ ζα ζρεκαηηζηεί απφ ην θξάγκα πνπ ζα θηηάμνπκε, κπνξνχκε λα ραξάμνπκε ξπάθηα πνπ ζα πνηίδνπλ φια ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. 19

24 Έηζη ινηπφλ, φινη αλαθνπθηζκέλνη, ραξνχκελνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαλ, πήγαλ γηα χπλν, γλσξίδνληαο φηη αχξην μεκεξψλεη κηα θνπηαζηηθή αιιά δεκηνπξγηθή κέξα. 20

25 Μηα γλώρηκε κσρωδηά Π ξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εκεξψλ, ηα δψα κε πνιχ θέθη θαη θαιή δηάζεζε δνχιεπαλ φια καδί πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο φ,ηη κπνξνχζε. Ο θάζηνξαο γλσξίδνληαο πψο θηηάρλεηαη έλα θξάγκα, εμήγεζε ζηα άιια δψα ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη κνίξαζε ηηο δνπιεηέο. Ο ειέθαληαο θαη ε αξθνχδα πξνζθέξζεθαλ λα κεηαθέξνπλ ηα μχια πνπ έθνβαλ ν θάζηνξαο θαη ν ηξππνθάξπδνο. Άιινη ηα ζηνίβαδαλ, άιινη ηα έδελαλ θαη νη ππφινηπνη έζθαβαλ θαηλνχξγηα ξπάθηα. Σν θαηλνχξγην θξάγκα εηνηκάζηεθε γξήγνξα. Η δσή ζην λεζί άιιαμε κε πνιινχο ηξφπνπο. Σν λεξφ ήηαλ πηα αξθεηφ, ηα δέληξα πνηίδνληαλ θαιά θαη έδηλαλ θαξπνχο πνπ ηψξα έθηαλαλ γηα φινπο. Μέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά ηα δψα ήξζαλ πην θνληά, δφζεθε ε επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα δείμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη είδαλ ζηελ πξάμε φηη φηαλ ζπλεξγάδνληαη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πνιιά. Δθείλν ην πξσηλφ, ν ηξππνθάξπδνο μχπλεζε πνιχ ραξνχκελνο θαη άξρηζε λα ηξαγνπδάεη θαζαξίδνληαο ην ζπίηη ηνπ. Πήγαηλε, εξρφηαλ, πέηαγε εδψ θαη εθεί καδεχνληαο θαζαξά θιαξάθηα γηα ηε θσιηά ηνπ. Σν ηξαγνχδη ηνπ ήηαλ ηφζν δπλαηφ πνπ μεζήθσζε φιε ηε γεηηνληά. Σν θίδη πνπ είρε βγεη θαη κάδεπε βφηαλα ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηνλ άθνπζε. -Καιεκέξα ηξππνθάξπδε! Πνιχ πξσηλφο είζαη ζήκεξα θαη θεθάηνο. Ση έγηλε; ε έπηαζε ε άλνημε; -Ακάλ βξε ηξππνθάξπδε! Μηα βδνκάδα ηψξα κε μππλάο απφ ηα ραξάκαηα κε ην ηξαγνχδη ζνπ, ηεληψζεθε αγνπξνμππλεκέλε ε αξθνχδα. 21

26 -Ση σξαία πνπ ζαο βξίζθσ φινπο μχπληνπο! Δξρφκνπλ λα ζαο θαιέζσ φινπο γηα πξσηλφ ζην ζπίηη κνπ. αο έρσ εηνηκάζεη κία έθπιεμε, είπε ην ιηνληάξη. -Έθπιεμε; Φχγακε! Δίπαλ κε ραξά φια ηα δψα. Απφ ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ, κηα γλψξηκε, γηα ηα δψα ηνπ δάζνπο, κπξσδηά, έθηαλε ζηα ξνπζνχληα ηνπο. -Ση είλαη απηφ πνπ κνζρνβνιάεη; Κάπνπ ηελ μέξσ απηή ηε κπξσδηά! Αθνχζηεθε κηα θσλή. -Δίλαη ε έθπιεμε πνπ ζαο έιεγα, είπε ραξνχκελν ην ιηνληάξη. Έθηηαμα καξκειάδα βαηφκνπξν πνπ μέξσ φηη ζαο άξεζε πνιχ λα ηελ ηξψηε ζηνλ ηφπν ζαο. -Αρ! Ση σξαία! Έηζη κχξηδε θαη ην δάζνο καο φηαλ ηε θηηάρλακε. Ση επγεληθφ πνπ ην ζπκήζεθεο θαη κπήθεο ζε ηφζν θφπν γηα καο! Λέεη κε ζπγθίλεζε ε ιχθαηλα. Σα δψα ηξψγνληαο ην πξσηλφ ηνπο άξρηζαλ λα ληψζνπλ λνζηαιγία. -Πψο λα είλαη άξαγε ηψξα ην δάζνο καο; Πνιχ ζα ήζεια λα κπνξνχζα λα ην μαλαδψ. -Πσ πσ! ηη κνπ ζχκηζεο ηψξα! Σα φκνξθα πξσηλά πνπ καδεπφκαζηαλ ζην μέθσην -Ναη λαη! Θπκάζηε ηη φκνξθν πνπ ήηαλ ην πνηάκη καο; Πψο θειάξπδε ην λεξφ ηνπ! -Καη ηη δξνζηά πνπ είρε θάησ απφ ηηο κεγάιεο βειαληδηέο! 22

27 θη έδεζαλ ασηοί θαιά θαη εκείς θαιύηερα!!! Σ ηο επφκελεο κέξεο ηα δψα ηνπ δάζνπο άξρηζαλ λα κηιάλε φιν θαη πην ζπρλά γηα ηε δσή ηνπο πξηλ έξζνπλ ζην λεζί. Ση λα ζεκαίλεη άξαγε απηφ;;;;;; 23

28 Παξακχζη Υσξίο χλνξα ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

29 1. ΕΘΣΑΓΩΓΗ Σν «Παξακχζη Υσξίο χλνξα» είλαη ε ηζηνξία έμη δψσλ (ν Κάζηνξαο, ν Σξππνθάξπδνο, ε Λχθαηλα, ην Φίδη, ε Αιεπνχ θαη ε Αξθνχδα) πνπ δνπλ ζε έλα δάζνο ην νπνίν δελ πξνζδηνξίδεηαη ρσξνρξνληθά θαη εμαηηίαο κηαο ππξθαγηάο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ εζπεπζκέλα ηελ παηξίδα ηνπο. Μεηά απφ έλα πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη, λαπαγνχλ ζε έλα άγλσζην λεζί φπνπ ζπλαληνχλ ηξεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ (ηε Ματκνχ, ην Ληνληάξη θαη ηνλ Διέθαληα). Δθεί, γηα λα επηβηψζνπλ θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα γλσξίζνπλ ην λέν ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, λα απνδερζνχλ ην έλα ην άιιν θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ησλ εξψσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά, κέζα απφ ην ζπκβνιηζκφ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο πξνβνιήο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αζθψληαο παξάιιεια, κε επράξηζην ηξφπν, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Χο εξγαιείν πξφιεςεο, ην παξακχζη 1 απνζθνπεί ζην λα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά, κε βησκαηηθφ ηξφπν, δεηήκαηα, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε αηνκηθή θαη ε θνηλσληθή επζχλε θ.ά., ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο Σν παξακχζη άιισζηε σο είδνο απνηειεί κέζνδν ζεξαπείαο, εξγαιείν γλψζεο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο φζν θαη ηερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο. αληαγθνζηίλν Πάνια «Πψο λα δηεγνχκαζηε έλα παξακχζη θαη λα επηλννχκε άιια εθαηφ», 2003.

30 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σν παξακχζη εθηπιίζζεηαη ζε 12 ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα. Κάζε κία απφ απηέο πξαγκαηεχεηαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα, φκσο είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ε ζεηξά θαη ε αιιεινπρία ησλ ελνηήησλ. Η δηάξθεηα θάζε ζπλάληεζεο είλαη κία δηδαθηηθή ψξα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο λα αλαδπζνχλ φια ηα ζέκαηα. Χζηφζν ην πξφγξακκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ρξνληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε απηφο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, είηε θάπνηνο άιινο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, είηε κηα αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο, είηε νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο, θαιφ ζα ήηαλ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θηλνχληαη ειεχζεξα, λα πξαγκαηνπνηνχλ άλεηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, λα ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο αλ ρξεηαζηεί ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Υξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα αμηνπνηήζεη πνηθίιεο ηερληθέο γηα λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε ελφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζωγραθηθή Σα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ, θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε ή φζα θαληάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηνπο ήξσεο θαη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θαζέλα μερσξηζηά ή ζε κηθξέο νκάδεο ηη θαληάδνληαη φηη ζα ζπλαληήζνπλ ηα δψα ηνπ 26

31 δάζνπο ζην λεζί ζην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο ηνπ παξακπζηνχ. Δρακαηοποίεζε Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ή ηελ παληνκίκα, ηα παηδηά δηεπθνιχλνληαη ζην λα εθθξάζνπλ θαη ζσκαηηθά, φζα ληψζνπλ θαη ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ήξσεο θαη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε παηδί λα ελζσκαηψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζην ξφιν θαη λα ηελ εθθξάζεη κέζα απφ απηφλ, απαληψληαο ζηελ νπζία ζην εξψηεκα «Ση ζα έθαλεο εζχ αλ ήζνπλ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα;». Χεηροηετλία Καηαζθεσές Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηερληθψλ ρεηξνηερλίαο θαη θαηαζθεπψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθφ ηνπ παξακπζηνχ, άιιεο σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο σο ζπκπιεξσκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην θνιάδ, ε ραξηνθνπηηθή, ν πειφο, ε πιαζηειίλε, θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζέκαηα, ζπλαηζζήκαηα, πεξηζηαηηθά, ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ. Χο ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθήγεζε, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ κάζθεο, ράξηηλεο θηγνχξεο κε ηνπο ήξσεο, κηα βάξθα ή καθέηα ή αθφκα θαη ζθεληθά πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηε δξακαηνπνίεζε. Αθήγεζε Η αθήγεζε σο ηερληθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην παξακχζη. Απνηειεί 27

32 ζεκαληηθή πξάμε επηθνηλσλίαο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, φπνπ ν πξψηνο κπνξεί λα είλαη είηε ν ζπληνληζηήο είηε αθφκα θαη θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ην δηάινγν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηφλ πνπ αθεγείηαη λα παξαζέζεη ηα γεγνλφηα ή ηηο πξάμεηο ησλ εξψσλ κηαο ηζηνξίαο θαη παξάιιεια λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι παξνπζίαζήο ηνπο. Με ηελ πεξηγξαθή, ν αθεγεηήο ζθηαγξαθεί ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ, θαζψο δηεγείηαη κε πιάγην ηξφπν ηηο πξάμεηο θαη ηα ιεγφκελά ηνπο, ζηήλεη ην ζθεληθφ ηεο δξάζεο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ελψ κε ην δηάινγν δίλεη πξαγκαηηθφ ιφγν ζηνπο ήξσεο, πξνζδίδνληαο δσληάληα ζηελ αθήγεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, πξφθεηηαη γηα έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ςπραγσγίαο θαη κάζεζεο. Σα παηδηά, αθνχγνληαο ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ, αλαπηχζζνπλ κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηε δηθή ηνπο θξηηηθή θαη αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, ηα ηεξαξρνχλ θαη ηα παξνπζηάδνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα ίδηα. Oη παξαπάλσ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο αλάινγα κε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Οινθιεξψλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ζθνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ είλαη λα δνζνχλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα φζνπο ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζην ζπληνληζηή φηη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ είλαη ε δηθή ηνπ επειημία θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη λα πξνζαξκφδεη ηνλ 28

33 ηξφπν πινπνίεζεο (ηφπνο, ρξφλνο, ηερληθέο πνπ επηιέγνληαη, ζέκαηα ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε θ.ά.) ζε απηέο. 3. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οη 12 ελφηεηεο ηνπ παξακπζηνχ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν ζπληνληζηήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο εθαξκφδνληαο ηηο πνηθίιεο ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Αλ θαη ππάξρνπλ θχξηα ζέκαηα πνπ δηέπνπλ φιν ην παξακχζη (φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία θιπ), ζε θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ή αθφκα θαη εηδηθψλ ζεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε κηα ελφηεηα μερσξηζηά, φπνπ παξαηίζεληαη νη θχξηεο έλλνηεο, κε ηηο νπνίεο ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη αλάινγεο ζεκαηηθέο ζηελ νκάδα, ζπλνδεπφκελεο απφ έλα κηθξφ, βνεζεηηθφ ζρφιην. 1. «Σν φκνξθν δάζνο» Βαζηθά λνήκαηα: γλσξηκία νκάδαο, απνδνρή θαη ελζσκάησζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζπλνρή, κε ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν (απξνζεμία, αδεμηόηεηα). Η πξψηε ελφηεηα είλαη εηζαγσγηθή ζην παξακχζη, φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο ήξσεο, ελψ αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη ε πινθή ηεο ηζηνξίαο. ε απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ή θαη λα γίλεη απφ ηελ νκάδα ε επεμεξγαζία 29

34 θάπνησλ απφ ηα βαζηθά πξνηεηλφκελα λνήκαηα. ε πεξίπησζε δε, πνπ ε νκάδα απνηειείηαη απφ κέιε πνπ δελ γλσξίδνληαη ήδε κεηαμχ ηνπο ή πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο κε ην ζπληνληζηή, εδψ δίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κηα επθαηξία λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο κε ηελ πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ γλσξηκίαο. 2. «Σν ζπκβνχιην ησλ δψσλ» Βαζηθά λνήκαηα: ιήςε απνθάζεσλ (ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν), εγεζία, ηεξαξρία, αηνκηθή θαη νκαδηθή επζύλε, νκαδηθόηεηα, ηξόπνη ιεηηνπξγίαο νκάδαο, ε ηηκσξία σο κέζνδνο πεηζαξρίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελφηεηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα δψα σο νκάδα, δίλνληαο αθνξκή λα αλαινγηζηνχλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο θαη λα δηαθξίλεη ην θαζέλα ην ξφιν ηνπ κέζα ζε απηή. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ ηζηνξία, δίλεηαη ην έλαπζκα λα θαζνξηζηνχλ νη θαλφλεο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, λα δηακνξθσζεί δειαδή ην ζπκβφιαην πνπ ηε δηέπεη. 3. «Η θσηηά» Βαζηθά λνήκαηα: θνηλσληθή ζπλείδεζε, αιηξνπηζκόο, ακέιεηα, δηαρείξηζε θξίζεο, εγεζία, ππεπζπλόηεηα. Καζψο θεληξηθφ ζέκα ζηελ ελφηεηα απηή, απνηειεί ε δηαρείξηζε θξίζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ελφο απξφνπηνπ θηλδχλνπ, ε νκάδα εζηηάδεη ζηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο ηεο θπγήο ή ηεο κάρεο, επηθεληξσλφκελε ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε ζπλαηζζήκαηα. ην πιαίζην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζα κπνξνχζε αθφκα λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε 30

35 έλαλ εμσηεξηθφ θίλδπλν π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, πφιεκνο θ.α. 4. «Φηηάρλνληαο ηε βάξθα γηα λα ζσζνχλ» Βαζηθά λνήκαηα: νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία, ηξόπνη εγεζίαο θαη άζθεζεο εμνπζίαο, θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ-αξκνδηνηήησλ. Η ελφηεηα απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, φπνπ ηηο πξψηεο απζφξκεηεο θαη έληνλα θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά αληηδξάζεηο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζέηνληαο ηελ θαηάζηαζε ζε πην ινγηθή θαη πξαθηηθή βάζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη αξρηθέο, αηνκηθέο αληηδξάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε νκαδηθέο, φπνπ παίξλνληαο ν θαζέλαο ην κεξίδην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί, θαηαιήγνπλ ζηε ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ νκαδηθή επίιπζε. 5. «Η επίζεζε ηνπ θαξραξία» Βαζηθά λνήκαηα: θίλδπλνη ηνπ ηαμηδηνύ (θαξραξίαο), θόβνο γηα ην άγλσζην, ε γνεηεία ηνπ ηαμηδηνύ, πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, ζπλεξγαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή ελφηεηα, θαζψο ζπλδέεη ηηο ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δάζνο (πξψην κέξνο ηεο ηζηνξίαο) κε εθείλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην λεζί (δεχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο). Σν ηαμίδη, είηε θπξηνιεθηηθά είηε κεηαθνξηθά, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα ηελ επεμεξγαζία κέζα ζηελ νκάδα νπνηαδήπνηε είδνπο αιιαγήο κεηάβαζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 31

36 ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ (γηα παξάδεηγκα έλα λέν παηδί ζηελ ηάμε ή έλαο θαηλνχξηνο δάζθαινο, ε κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ, ή αθφκα θαη ε έιεπζε ελφο λένπ κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα). Μπνξεί ινηπφλ, είηε λα γίλεη κηα απιή αλάγλσζε ηεο ελφηεηαο ζηελ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηεο πινθήο, είηε λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ λνεκάησλ. Χο εηδηθφ ζέκα, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα, λα αλαθεξζεί κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ε εκπεηξία απφ θάπνηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη ην «πέξαζκα» ησλ ζπλφξσλ. 6. «Η πξψηε κέξα ζην λεζί» Βαζηθά λνήκαηα: πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, κεηαλάζηεπζε, θηινμελία, ππνδνρή (ζπλάληεζε κε ηνλ λεναθηρζέληα) θαη απνδνρή ηνπ, ηξόπνη γλσξηκίαο κε ην θαηλνύξην. Η έκθαζε ζηελ ελφηεηα απηή δίλεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην παιηφ (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα ην λεζηνχ) θαη ζην λέν (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα ηνπ δάζνπο). ε απηφ ην πιαίζην ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο πξνζεγγίδεη θάπνηνο ην δηαθνξεηηθφ ή ην θαηλνχξην, ηη δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέεο ζπλζήθεο δσήο ή αθφκα θαη ην πψο ζπζηήλεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ άιινλ. Θα κπνξνχζε κέζα ζηελ ηάμε ε ελφηεηα απηή λα πιαηζησζεί κε θαηάιιειεο βησκαηηθέο αζθήζεηο γλσξηκίαο θαη επηθνηλσλίαο. 7. «Η θαηλνχξηα γεηηνληά» Βαζηθά λνήκαηα: κνλαρηθόηεηα-κνλαμηά, ελζπλαίζζεζε, πώο δεηάσ θαη 32

37 πώο πξνζθέξσ βνήζεηα, ελζσκάησζε. ηελ ελφηεηα απηή, ζπλερίδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο παιηνχο θαη ηνπο λένπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. εκαληηθή δηάζηαζε εδψ παίξλεη ε έλλνηα ηεο βνήζεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δηεξγαζία ελζσκάησζεο θαη νκαιήο έληαμεο ζην λέν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Θα κπνξνχζε αθφκα ε νκάδα λα επηθεληξσζεί ζε πεξηζηαηηθά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ πνηνη ηξφπνη πξνζαξκνγήο 2 είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. 8. «Οη δπζθνιίεο ζην λεζί» Βαζηθά λνήκαηα: αλάγθεο-ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ ππαξρόλησλ πόξσλ, ζπγθξνύζεηο, δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, όξηα ηεο νκάδαο, έιιεηςε δσηηθνύ ρώξνπ. Η ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη κηα θξίζε πνπ γηα πξψηε θνξά πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη φρη απφ εμσηεξηθφ παξάγνληα (βιέπε θσηηά ή θαξραξία). ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπο, φιεο νη νκάδεο ζα ρξεηαζηεί 33 2 Η πξνζαξκνγή ζε έλα λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο - αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο - πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη δηαθνξεηηθή γιψζζα, απαηηεί αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, δηαδηθαζία ε νπνία εμαηνκηθεχεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ John Berry ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ηαθηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο είλαη ε ελαξκφληζε - ην άηνκν δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ζηε ζπλείδεζή ηνπ ζηνηρεία απφ ην λέν πεξηβάιινλ, ε αθνκνίσζε - ην άηνκν ελζσκαηψλεη πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, απνξξίπηνληαο ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο, ν δηαρσξηζκφο - ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνχξγηνπ ηφπνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ αηφκνπ κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ γλψξηκνπ θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε - ην άηνκν απνξξίπηεη ςπρνινγηθά θαη ηηο δχν πνιηηηζηηθέο νκάδεο.

38 θάπνηα ζηηγκή λα αληηκεησπίζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηέηνηνπ είδνπο θξίζε. Κάζε νκάδα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ηεο θξίζεο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί σο εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πξνο επεμεξγαζία απφ ηελ νκάδα, εάλ ε (απφ)θπγή ζπληζηά ιεηηνπξγηθή ιχζε γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 9. «Σν λαπάγην» Βαζηθά λνήκαηα: απηνζπζία, ηα κπζηηθά. ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο απηήο, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, αληηπαξαβάιιεηαη ε αηνκηθή κε ηελ νκαδηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «κπζηηθνχ» ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ εγψ απέλαληη ζην εκείο, ζέηνληαο σο αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ ην εξψηεκα ηνπ «ηη θξαηάσ εγψ γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηη κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο». 10. «Η απφθαζε γηα ζπλεξγαζία» Βαζηθά λνήκαηα: επηθνηλσλία, δηάινγνο, ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνρή, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθόηεηα, νκαδηθόηεηα. ηελ ελφηεηα απηή, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, δειαδή ζηε ζπιινγηθή δηεξγαζία. Σα δψα, γηα πξψηε θνξά ζην λεζί ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νκαδηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο. ε 34

39 απηφ ην πιαίζην, αθνχεη θαη απνδέρεηαη ν έλαο ηνλ άιιν ελψ ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο αμηνπνηείηαη γηα ην θνηλφ θαιφ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 11. «Μηα γλψξηκε κπξσδηά» Βαζηθά λνήκαηα: ζπλαηζζήκαηα, αλήθεηλ, ηόπνο θαη παηξίδα, λόζηνο. Οη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, έρνληαο ήδε δηαρεηξηζηεί ηελ πξψηε κεγάιε εζσηεξηθή θξίζε ηεο νκάδαο ηνπο, ζηξέθνληαη ηψξα ν θαζέλαο ζηνλ εαπηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. Καζψο πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ε έκθαζε εδψ δίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ην πψο ληψζνπλ γηα ηνλ Άιινλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην ηη ζεκαίλεη ν Άιινο γη απηνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλαδήηεζε ζπλνδνηπφξσλ/ ζπκκάρσλ ζηε δσή, θαζψο ν ηφπνο ζπγθξνηείηαη ηφζν απφ ην ρψξν φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ θαηνηθνχλ. 12. «θαη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα» Βαζηθά λνήκαηα: θιείζηκν νκάδαο, επηινγή. Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο παξακέλεη εζθεκκέλα αλνηρηφ, πξνθεηκέλνπ λα ην νξίζνπλ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο. Καζψο δελ ππάξρεη πιένλ θάηη πνπ λα πεξηνξίδεη ηα δψα ζην λεζί, είλαη πηα ζέκα ΔΠΙΛΟΓΗ γηα ην αλ ζα παξακείλνπλ ή ζα θχγνπλ. Έηζη, ην ηέινο κπνξεί είηε λα απνθαζηζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα είηε απφ θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ 35

40 ηειεπηαία ζπλάληεζε, ηα παηδηά κεηαηξέπνληαη απφ κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο ζε άηνκα, ζηξέθνληαη μαλά ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαηνπνζεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, ελψ νδεγνχληαη πιένλ ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Η εθαξκνγή ηνπ παξακπζηνχ σο εξγαιείνπ πξφιεςεο ζα βνεζήζεη ηα παηδηά, θαζ φιε ηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ, λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φζν θαη κε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ίδηεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ην βίσκά ηνπο θαιχηεξα θαη λα εμειηρζνχλ κέζα απφ απηφ, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζην λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο μερσξηζηά, αιιά θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback). Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε άκεζα κέζα απφ κηα ζπδήηεζε κέζα ζηελ νκάδα, είηε έκκεζα, αμηνπνηψληαο θάπνηα δξαζηεξηφηεηα (δσγξαθηθή, δηήγεζε, θνιιάδ θ.α.). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ νθέιε, ε αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνπξγεί θαη σο νδεγφο γηα ην ζπληνληζηή θαζψο ηνλ δηεπθνιχλεη ζην λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, φπσο απηέο κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, λα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηεο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πιαίζην δξάζεο ηνπ ζε απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην παξακχζη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξσηνγελνχο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. 36

41

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα