ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Transcript

1

2 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

3 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο Ναηάζα Βινπηφγινπ: Φπρνιφγνο Μαξνπζψ Λχθαξε: Φπρνιφγνο Δηξήλε Μαξίλνπ: Κνηλσληνιφγνο Ισάλλεο Νέδεο: Κνηλσληνιφγνο Ιθηγέλεηα ακπάλε: Κνηλσληνιφγνο Ναηαιία Σδνβάξα: Φπρνιφγνο Μαξηλάζε Σζαγθαιάθε: Δθπαηδεπηηθφο Αλδξέαο Φνπληνπιάθεο: Κνηλσληνιφγνο-Δγθιεκαηνιφγνο Αληηγφλε Φνπξθηψηε: Δθπαηδεπηηθφο νθία Υηψηε: Δθπαηδεπηηθφο ISBN Σρεδηαζκόο Εμσθύιισλ - Επηκέιεηα Έθδνζεο: VISUAL ART / Χάξεο Χαιαθαηεβάθεο / ηει: Κέληξν Πξφιεςεο ηεο Δμάξηεζεο θαη Αγσγήο Τγείαο «Αζελά - Τγεία»

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δλφηεηα 1: «Σν φκνξθν δάζνο» ζει.1 Δλφηεηα 2: «Σν ζπκβνχιην ησλ δψσλ»... ζει.3 Δλφηεηα 3: «Η θσηηά». ζει.5 Δλφηεηα 4: «Φηηάρλνληαο ηε βάξθα γηα λα ζσζνχλ» ζει.6 Δλφηεηα 5: «Η επίζεζε ηνπ θαξραξία». ζει.8 Δλφηεηα 6: «Η πξψηε κέξα ζην λεζί»... ζει.10 Δλφηεηα 7: «Η θαηλνχξγηα γεηηνληά»... ζει.12 Δλφηεηα 8: «Οη δπζθνιίεο ζην λεζί».. ζει.14 Δλφηεηα 9: «Σν λαπάγην». ζει.16 Δλφηεηα 10: «Η απφθαζε γηα ζπλεξγαζία».. ζει.18 Δλφηεηα 11: «Μηα γλψξηκε κπξσδηά» ζει.21 Δλφηεηα 12: «θη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα!!!»... ζει. 23 Οδεγφο εθαξκνγήο γηα ζηειέρε πξφιεςεο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζει Δηζαγσγή. ζει Δθαξκνγή ζει Δλφηεηεο... ζει. 29

5 Το όκορθο δάζος Μ ηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, έλα καθξηλφ θαη θαηαπξάζηλν δάζνο έζθπδε απφ δσή. ην μέθσην, δίπια ζην ξπάθη, ν θάζηνξαο ζπλέρηδε ην ρηίζηκν ηεο θσιηάο ηνπ, πνπ θαηξφ ηψξα πξνζπαζνχζε λα θηηάμεη. Κάζε κέξα κε ππνκνλή θνπβαινχζε μχια πνπ ρξεηαδφηαλ θαη ηξαγνπδνχζε: Υφπη, ρνπ, ρφπη, ρνπ, ηψξα ήξζε ε ψξα μχια λα καδέςσ, γηα λα θηηάμσ αηψξα. -Κνίηα πφζα μχια θνπβαιάεη θάζε κέξα ν θάζηνξαο! Καη πφζν βαξηά είλαη, έιεγαλ ηα άιια δψα. Ξαθληθά, ρσξίο λα ην θαηαιάβεη ν ηξππνθάξπδνο έλησζε θάηη βαξχ λα πέθηεη πάλσ ζην θηεξφ ηνπ. - Άνπ, άνπ, ην θηεξφ κνπ, πνλάσ, πνλάσ. Ο θάζηνξαο ζαζηηζκέλνο, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ θαη βιέπεη ηνλ ηξππνθάξπδν πνπ δελ ηνλ είρε θαλ δεη έσο ηφηε. Σνλ είρε ρηππήζεη ζην θηεξφ κε ην μχιν πνπ πέηαμε απξφζεθηα. -Πσ, πσ, ηη ζνπ έθαλα θαεκέλε ηξππνθάξπδε, δελ ην ήζεια! Βνήζεηα, βνήζεηα! Φψλαμε ν θάζηνξαο θαη ηα άιια δψα έηξεμαλ. Πξψηε ηνλ άθνπζε ε ιχθαηλα θαη πήγε λα δεη ηη ζπκβαίλεη. -Γξήγνξα λα ηνλ πάκε ζην γηαηξφ ζην ζνθφ-θίδη! Καη κε κηα θίλεζε ηνλ έβαιε ζηελ πιάηε ηεο. Η ιχθαηλα ηξέρνληαο ζαλ ηνλ άλεκν έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ γηαηξνχ. 1

6 Ήμεξε, φπσο θη φια ηα δψα ηνπ δάζνπο, φηη κφλν ν ζνθφο-γηαηξφο κπνξνχζε λα ζπλδπάδεη ηα δηάθνξα βφηαλα γηα λα ηα θάλεη θάξκαθα. Σαθ, ηαθ, ρηππνχλ ηελ πνξηνχια ζηελ θνπθάια ηνπ δέληξνπ. Σν θίδη ζεθψλεηαη κε δπζθνιία απφ ηελ θαξέθια ηνπ - ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ κέζε ηνπ - θαη θνξά ηα γπαιηά ηνπ. -Καιψο ηελ αγαπεκέλε κνπ θίιε. νπ ζπκβαίλεη θάηη; ξσηάεη θαζψο εθείλε πιεζηάδεη ζην γξαθείν ηνπ κε ηα πνιιά ρξσκαηηζηά κπνπθαιάθηα. - Γηαηξέ ν ηξππνθάξπδνο ρηχπεζε ην θηεξφ ηνπ, θάλε θάηη, πνλάεη πνιχ! Σν κεγάιν δσκάηην κχξηδε έληνλα απφ ηα θάξκαθα θαη ε κπξσδηά αλαθαηεπφηαλ κ εθείλε ηνπ μχιηλνπ ζπηηηνχ. Η ιχθαηλα δελ κπνξνχζε λα αηζζαλζεί ηε κπξσδηά απηή γηαηί είρε γελλεζεί κε δπζθνιία ζηελ φζθξεζε. Μφλν εθείλε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο δελ κπνξνχζε λα κπξίζεη, πξάγκα πνιχ πεξίεξγν γηα έλαλ ιχθν. Ο γηαηξφο πξνζπάζεζε λα ηελ θάλεη θαιά, φκσο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφ. Η ιχθαηλα κε ηνλ θαηξφ ην θαηάιαβε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ άιισλ δψσλ, ην απνδέρηεθε θη αλέπηπμε άιιεο ηθαλφηεηεο: άθνπγε θαιχηεξα, έηξερε πην γξήγνξα θη έγηλε πην δπλαηή. Δλησκεηαμχ ν γηαηξφο εμέηαδε ηνλ ηξππνθάξπδν: -Υκ! Δίλαη ζνβαξά ρηππεκέλν ην θηεξφ ζνπ. Γελ ζα κπνξέζεηο λα πεηάμεηο γηα ηηο επφκελεο εβδνκάδεο. Θα ζην δέζσ γηα λα γίλεη ηειείσο θαιά θαη λα πξνζέρεηο. Μα πψο ρηχπεζεο ηφζν πνιχ; ηελνρσξεκέλνο ν ηξππνθάξπδνο δηεγήζεθε ην πεξηζηαηηθφ ζην γηαηξφ. -Φαίλεηαη φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ν θάζηνξαο δελ είλαη φζν πξνζεθηηθφο ζα έπξεπε, είπε ν γηαηξφο. Μήπσο λα ην ζπδεηήζνπκε ζην ζπκβνχιην ηεο επφκελεο εβδνκάδαο; 2

7 Το ζσκβούιηο ηωλ δώωλ Φ ηαίεη ν θάζηνξαο πνπ δελ πξνζέρεη πνχ πεηάεη ηα θιαδηά ηνπ, θσλάδεη ε αιεπνχ. -Φηαίεη ν ηξππνθάξπδνο, πνπ δελ πξνζέρεη πνχ ζηέθεηαη, θσλάδεη ν θάζηνξαο. -Σν μεξα πσο ζα γηλφηαλ απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ βάιακε κηα ηακπέια πξνζνρή έξγα, φινη μέξακε φηη ν θάζηνξαο θηηάρλεη ην ζπίηη ηνπ, ιέεη ην θίδη. -Ηζπράζηε! Γη απηφ ήξζακε ζην ζπκβνχιην θαη εξρφκαζηε θάζε θνξά πνπ θάηη καο απαζρνιεί κέζα ζην δάζνο καο, γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γη απηφ, αθνχγεηαη ε ιχθαηλα. -Ση λα ζπδεηήζνπκε; ιέεη ε αιεπνχ. Δίλαη νινθάλεξν πνηνο θηαίεη! αλ αξρεγφο ηνπ ζπκβνπιίνπ απνθαζίδσ φηη έλνρνο είλαη ν θάζηνξαο θαη γηα λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ γηα έλα κήλα δελ ζα ηνπ κηιά θαλείο. Σα δψα ζθφξπηζαλ κε πνιιέο ζθέςεηο. Γελ ήηαλ θαζφινπ ζίγνπξα φηη είρε γίλεη ην ζσζηφ. -Μα ε αιεπνχ απνθάζηζε κφλε ηεο, ρσξίο λα αθνχζεη θαλέλαλ, κνλνινγνχζε ε αξθνχδα πεγαίλνληαο ζηε θσιηά ηεο. Γελ πξνιάβακε λα ςεθίζνπκε. Δγψ βέβαηα δελ ζα ςήθηδα γηαηί κνπ αξέζεη λα ηα έρσ θαιά κε φινπο. Μφλν ηφηε ςήθηζα γηα αξρεγφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αιεπνχ θη απηφ γηαηί κνπ είρε δψζεη 5 θνπηηά κέιη. Νφζηηκα ήηαλ, δελ ιέσ, αιιά ηψξα ηελ πιεξψλεη ν θαεκέλνο ν θάζηνξαο θη φινη καο. Αρ! Απηή ε ιαηκαξγία κνπ. 3

8 Σελ άιιε κέξα ηίπνηα δε ζχκηδε ην ραξνχκελν ειηφινπζην δάζνο. Ο ήιηνο είρε θξπθηεί πίζσ απφ ηα καχξα ζχλλεθα, ν αέξαο θπζνχζε δπλαηά. Σα δψα ζθέθηνληαλ φζα έγηλαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θη αλαξσηηφληαλ αλ έθαλαλ ην θαιχηεξν. Μφλν ε αιεπνχ ζηγνηξαγνπδνχζε. Καη νη κέξεο ζην δάζνο πεξλνχζαλ 4

9 Η θωηηά Δ θείλν ην πξσηλφ ν ηξππνθάξπδνο, κε δεκέλν αθφκα ην θηεξφ, πεξπαηνχζε ζην δάζνο ςάρλνληαο γηα ην θαγεηφ ηνπ. Δλησκεηαμχ, ιίγν πην θάησ ζε έλα μέθσην, κηα παξέα αλζξψπσλ έθεπγαλ ρσξίο λα ζβήζνπλ θαιά ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη. Γελ πέξαζε πνιιή ψξα θαη ε θσηηά μαλαθνχλησζε. Σν αεξάθη πνπ θπζνχζε έζηεηιε κηα ζπίζα ζην πξψην δέληξν. Η θσηηά εμαπιψζεθε ακέζσο. - Απφ πνχ έξρεηαη απηφο ν θαπλφο; αλαξσηηέηαη ν Σξππνθάξπδνο. Πξέπεη λα πάσ λα δσ, ζθέθηεηαη θαη αξρίδεη λα ηξέρεη πξνο ηα εθεί. Φηάλνληαο ζην μέθσην, βιέπεη ηε θσηηά πνπ φιν θαη κεγαιψλεη. - Σν δάζνο θαίγεηαη. Κάηη πξέπεη λα θάλσ, ζθέθηεηαη. Άκα ηξέμσ πξνο ην κνλνπάηη πξνιαβαίλσ λα ζσζψ. Ση ζα γίλεη φκσο κε ηνπο άιινπο; Πνηνο ζα ηνπο εηδνπνηήζεη; Θα γπξίζσ πίζσ, απνθαζίδεη. Η θσηηά φκσο πξνρσξάεη γξήγνξα. - Μφλν αλ κπνξέζσ λα πεηάμσ ζα πξνιάβσ λα ηνπο εηδνπνηήζσ, κνλνινγεί θαη ιχλεη ηνπο επηδέζκνπο απφ ην ρηππεκέλν ηνπ θηεξφ. Σν δάζνο θαίγεηαη! Η θσηηά πιεζηάδεη! Σξέμηε λα ζσζείηε! Φψλαδε ν ηξππνθάξπδνο πεηψληαο κε δπζθνιία πάλσ απφ ηα ςειά δέληξα. Σα δψα παληθνβιήζεθαλ. Άξρηζαλ λα ηξέρνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά. -ινη πξνο ηε ζάιαζζα γξήγνξα, αθνχζηεθε κία θσλή, κφλν εθεί ζα είκαζηε αζθαιείο. ινη άθνπζαλ ηε ζπκβνπιή θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα εθεί. 5

10 Φηηάτλοληας ηε βάρθα γηα λα ζωζούλ Φ ηάλνληαο ζηελ παξαιία ηα δψα ηνπ δάζνπο κπνξνχζαλ πηα λα δνπλ ηηο πξψηεο θιφγεο λα πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά. -Δίκαζηε φινη εδψ; Υηχπεζε θαλείο; ξσηά ε αξθνχδα. Γελ βιέπσ ηελ αιεπνχ, ηελ αξρεγφ καο! -Μα λα! Έξρεηαη θνξησκέλε, απαληά ν θάζηνξαο. Ση είλαη φια απηά πνπ θνπβαιάεη; Καη ελψ φια ηα δψα θνηηνχλ ηελ αιεπνχ κε αγσλία πεξηκέλνληαο λα ηνπο πεη ηη λα θάλνπλ, ηελ αθνχλ λα ιέεη ηξαπιίδνληαο απφ ην θφβν ηεο: -Γδδ δελ πξφιαβα λλλα...λα ζζζψζσ φιν κνπ ην θθα θαγεηφ. -Αο εξεκήζνπκε ιίγν λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Η θσηηά καο πεξηθπθιψλεη. Μφλν απφ ηε ζάιαζζα κπνξνχκε πηα λα θχγνπκε, παίξλεη ην ιφγν ε ιχθαηλα. -Μα εγψ δελ μέξσ θαιφ θνιχκπη, ιέεη ε αξθνχδα. -Καη πφζν ζα αληέμνπκε λα θνιπκπήζνπκε; ηεξηά δελ θαίλεηαη πνπζελά! πλερίδεη ν θάζηνξαο. -Καη ην θαγεηφ ; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. -Γελ είλαη ζηηγκή λα ζθέθηεηαη ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ. ινη καδί ζα ηα θαηαθέξνπκε. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα βάξθα γηα φινπο καο, πξνηείλεη ε ιχθαηλα. Έηζη, ην θάζε δψν αλέιαβε θαη θάηη λα θάλεη. Ο θάζηνξαο θαη ν ηξππνθάξπδνο έθνβαλ ηα μχια. Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα ηα θνπβάιαγαλ. Η αιεπνχ έπιεθε ζθνηληά απφ ρφξηα θαη ην θίδη έδελε κε γεξνχο θφκπνπο ηα μχια κεηαμχ ηνπο. 6

11 Σα δψα ινηπφλ, ληθψληαο ηνλ παληθφ ηνπο θαη δνπιεχνληαο φια καδί θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ γξήγνξα ηε βάξθα ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα έλα θαηλνχξγην άγλσζην ηφπν. 7

12 Η επίζεζε ηοσ θαρταρία Σ α ξεχκαηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην αεξάθη πνπ θπζνχζε απνκάθξπλαλ γξήγνξα ηε βάξθα απφ ην δάζνο. Σα δψα αλαθνπθηζκέλα πνπ πέξαζε ν άκεζνο θίλδπλνο, θαηάθεξαλ ζηγά ζηγά λα εξεκήζνπλ. Σηο επφκελεο κέξεο άξρηζαλ λα ζαπκάδνπλ ηελ απέξαληε γαιάδηα ζάιαζζα, λα παξαηεξνχλ ηνπο γιάξνπο πνπ επηδέμηα έβξηζθαλ ην θαΐ ηνπο θαη λα δηαζθεδάδνπλ κε ηα παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ δειθηληψλ. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ηαμηδηνχ θάπνπ ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα δηέθξηλαλ έλα λεζί. -ηεξηά ζηεξηά, γξήγνξα ηα θνππηά λα θηάζνπκε, θψλαμαλ ηα δψα πξηλ αληηιεθζνχλ φηη θάηη ηνπο πιεζηάδεη. -Μα ηη παξάμελν ςάξη είλαη απηφ πνπ έξρεηαη πξνο ηελ βάξθα καο! Αλαξσηήζεθε έθπιεθηνο ν ζθίνπξνο. -Ση είλαη απηφ ην κπηεξφ πνπ έρεη ζηελ πιάηε ηνπ; θσλάδεη έληξνκνο ν ηξππνθάξπδνο. -Καξραξίαο θαξραξίαο! θσλάδεη ην θίδη. Μα πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηε θξάζε ηνπ, ηνπο έρεη ήδε επηηεζεί. Η κηθξή βάξθα κ έλαλ δπλαηφ ηξηγκφ αξρίδεη λα δηαιχεηαη. -Γξήγνξα λα βγνχκε ζηελ αθηή. Πέζηε φινη ζην λεξφ, ιέεη ην θίδη. Θα ηα θαηαθέξνπκε. Δίκαζηε θνληά. Καη πξάγκαηη, θνιπκπψληαο κε φζε δχλακε είρε ν θαζέλαο ηνπο θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ φινη ζψνη ζηελ αθηή. 8

13 Βγαίλνληαο έμσ ζηελ παξαιία, άξρηζαλ λα κηιάλε φινη καδί. -Δπηηέινπο, ζηεξηά θάησ απφ ηα πφδηα καο! -Δίκαζηε φινη θαιά; - ια κνηάδνπλ αιιηψηηθα! Ση πεξίεξγα δέληξα είλαη απηά! -Κάλεη θαη πνιιή δέζηε! -Έρεηε πηάζεη ηελ θνπβέληα θαη ζα ράζνπκε φηη έρεη απνκείλεη απφ ηε βάξθα, ιέεη ε ιχθαηλα θαη ηνπο καδεχεη φινπο λα ηελ ηξαβήμνπλ έμσ απφ ην λεξφ. 9

14 Η πρώηε κέρα ζηο λεζί Κ αζψο φκσο πέξλαγε ε ψξα ηα δψα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη ζε ιίγν ζα λχρησλε θη εθείλα ήηαλ θνπξαζκέλα, πεηλαζκέλα θαη δηςαζκέλα. Ξεθίλεζαλ ινηπφλ ηελ εμεξεχλεζε ηνπο. Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο έρνπλ απνκαθξπλζεί αξθεηά απφ ηελ αθηή, αιιά δελ έρνπλ βξεη ηίπνηα πνπ λα κνηάδεη κε θαγεηφ. -Δη, ηξππνθάξπδε, εζχ πνπ είζαη ςειά βιέπεηο ηίπνηα; Έρσ θνπξαζηεί λα ςάρλσ θαη ην ζηνκάρη κνπ γνπξγνπξίδεη. Γελ πξφιαβε λα ηειεηψζεη ηα ιφγηα ηνπ ν θάζηνξαο θαη Μ π α κ! Μηα ηξηρσηή θαθέ κπάια ζθάεη κε δχλακε κπξνζηά ηνπ. -ηγά βξε ηξππνθάξπδε, ζα κε ρηππήζεηο! -Υα, ρα, ρα! Με ζπγρσξείο, δελ ήζεια λα ζε ηξνκάμσ, αθνχγεηαη κηα άγλσζηε θσλή. Άθνπζα φηη πεηλάο. Απηφ είλαη έλα πνιχ λφζηηκν θξνχην. Σν ιέλε θαξχδα. -Πνηνο, ηη είζαη εζχ; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο θαζψο πιεζίαδε ην δψν πνπ ηνπ κίιαγε θαη φκνηφ ηνπ δελ είρε μαλαδεί. -Δγψ είκαη ε κατκνχ. Δζείο πνηνη είζηε; Γελ ζαο έρσ μαλαδεί. Ο ηξππνθάξπδνο θαη ν θάζηνξαο ηεο κίιεζαλ γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο θαη ηελ θάιεζαλ λα γλσξίζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θίινπο ηνπο. Κάπσο έηζη έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο γλσξηκία ζηνλ παξάμελν απηφλ ηφπν. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ λεζηνχ, νη θίινη καο, ε ιχθαηλα θαη ην θίδη ζα ζπλαληνχζαλ κε αλαπάληερν ηξφπν έλαλ αθφκα θάηνηθφ ηνπ. 10

15 Δλψ πεξπαηνχζαλ αλάκεζα ζηελ ππθλή, ηξνπηθή βιάζηεζε, απνξξνθεκέλνη απφ ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ, ηηο κπξσδηέο θαη ηα ρξψκαηα, ιίγν έιεηςε κηα κεγααααάιε γθξίδα παηνχζα, λα θάλεη ιηψκα ην θίδη. -Δ, πξφζερε! Θα παηήζεηο ην θίιν κνπ, θσλάδεη ε ιχθαηλα. -πγγλψκε, δελ ην ήζεια, δηθαηνινγήζεθε ν ειέθαληαο. Πεξπαηνχζα αθεξεκέλνο θαη δελ ζαο είδα. Κη φινη κνπ ην ιέλε λα είκαη πην πξνζεθηηθφο. Σν ίδην βξάδπ, καδεκέλα γχξσ απφ ηε θσηηά πνπ είραλ αλάςεη ζηελ παξαιία ηα δψα ηνπ δάζνπο, ζπληξνθηά κε ηε κατκνχ απνιάκβαλαλ ηα θξνχηα πνπ δνθίκαδαλ γηα πξψηε θνξά. Μεηά απφ ηέηνηα πεξηπέηεηα θαη ηφζεο δπζθνιίεο ήξζε ε ψξα γηα ηνπο θίινπο καο λα εξεκήζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνχλ. Η θηιηθή δηάζεζε ηεο κατκνχο θαη ε βνήζεηά ηεο ζην λα γλσξίζνπλ ηνλ θαηλνχξγην απηφ ηφπν ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ γηα πξψηε θνξά ζην λεζί αζθαιείο. 11

16 Η θαηλούργηα γεηηοληά Ξ αθληθά έλαο ηξνκαθηηθφο βξπρεζκφο θαιχπηεη ηηο θσλέο ηεο ραξνχκελεο παξέαο. Σα δψα ηνπ δάζνπο πάγσζαλ. -Με θνβάζηε! Δίλαη ην Ληνληάξη, ιέεη ε κατκνχ. -Δίλαη πάληα ηφζν ηξνκαθηηθφο; ξσηάεη ν θάζηνξαο. -Δάλ δελ ηνλ μέξεηο ζε ηξνκάδεη, απαληάεη ε κατκνχ. Δίλαη κεγαιφζσκνο, κε βξνληεξή θσλή. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο πάλησο ηνλ αθνχσ θάπσο δηαθνξεηηθφ. -Αθνχγεηαη ζαλ λα πνλάεη, ιέεη ην θίδη. Ίζσο κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ. -Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηνλ μέξσ πνιχ θαιά. Σνλ έρσ δεη κεξηθέο θνξέο λα ηξηγπξλά ζην λεζί θαη ηνλ αθνχσ ζπρλά ηα βξάδηα. κσο είλαη ιίγν κνλαρηθφο, δελ θάλνπκε παξέα. Σα δψα αλαθνπθίζηεθαλ απφ ηηο εμεγήζεηο ηεο κατκνχο θαη ζπλέρηζαλ ηελ θνπβέληα ηνπο γχξσ απφ ηε θσηηά. Σηο επφκελεο κέξεο ηα δψα θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ ηα θαηλνχξγηα ηνπο ζπίηηα. Ο θάζηνξαο έρηηζε ην δηθφ ηνπ ζηε βάζε κηαο κπαλαληάο ζηελ άθξε ηεο παξαιίαο. Η αξθνχδα θαη ε ιχθαηλα βξήθαλ δχν άλεηεο ζπειηέο, ελψ δίπια ζηε βάζε ελφο γέξηθνπ δέληξνπ θψιηαζε ε αιεπνχ. ηηο ξίδεο ελφο θνθθνθνίληθα ην θίδη έζηεζε ην λέν ηνπ ηαηξείν, ελψ ν ηξππνθάξπδνο θαζεκεξηλά απνιάκβαλε ηε ζέα πνπ πξφζθεξαλ ηα ςειά ηνπ θιαδηά. Η γεηηνληά ηνπο έζθπδε απφ δσή. ια θπινχζαλ ήξεκα πηα, ηα δψα αλαγλψξηδαλ ηα θξνχηα θαη κάδεπαλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο ελψ έπηλαλ λεξφ απφ ην ξπάθη πνπ εξρφηαλ απφ ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ ζηα βάζε ηεο δνχγθιαο. Απηφο πνπ επραξηζηηφηαλ 12

17 πεξηζζφηεξν ήηαλ ν θάζηνξαο γηαηί ην λεξφ πνπ έξεε ηνπ ζχκηδε ην πνηάκη δίπια ζην νπνίν είρε κεγαιψζεη. Αιιά θαη ζηα ππφινηπα δψα άξεζαλ νη κπξσδηέο ηεο θχζεο γχξσ απφ ην ξπάθη γηαηί ηνπο ζχκηδαλ ην δάζνο πνπ είραλ αθήζεη πίζσ. Παξφια απηά ηα βξάδηα ηνπο δελ ήηαλ ηφζν ήζπρα. Σν ιηνληάξη εμαθνινπζνχζε λα νπξιηάδεη θαη ην θίδη ήηαλ πηα ζίγνπξν φηη ππέθεξε. -Θα πάσ λα ηνλ δσ, αλαθνίλσζε απνθαζηζκέλν ζηνπο άιινπο θαη κηα θαη δπν μεθίλεζε γηα ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ. Σνθ, ηνθ, ρηχπεζε ηελ πφξηα. -Πνηνο είζαη; ξψηεζε ην ιηνληάξη. Ση ζέιεηο; -ε αθνχσ κέξεο ηψξα πνπ ππνθέξεηο θαη επεηδή είκαη γηαηξφο θαηάιαβα φηη ρξεηάδεζαη βνήζεηα, γη απηφ ήξζα. -Η αιήζεηα είλαη φηη κέξα κε ηε κέξα ην πφδη κνπ ρεηξνηεξεχεη. Σψξα πηα δελ κπνξψ νχηε λα ην παηήζσ. -Άζε κε λα ξίμσ κηα καηηά Γελ είλαη ηίπνηα ζνβαξφ. Έρεη κπεη έλα αγθάζη. Μπνξψ λα ην βγάισ ακέζσο. Έηζη, κε κηα θίλεζε ην θίδη αλαθνχθηζε ην ιηνληάξη. 13

18 Οη δσζθοιίες ζηο λεζί Λ ίγνπο κήλεο αξγφηεξα θη ελψ είρε πεξάζεη ε επνρή ησλ βξνρψλ, άξρηζαλ πάιη νη δεζηέο κέξεο ζην ηξνπηθφ λεζί. Σα δψα, δνπιεχνληαο θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην έλησζαλ ζπρλά ηελ αλάγθε λα δξνζίδνληαη ζην ξπάθη. -Γηςάσ πνιχ. Αο πησ λεξφ, ιέεη ε αιεπνχ. - ρη! Δγψ ζα πησ πξψηε, ιέεη ε αξθνχδα ζπξψρλνληαο ηελ αιεπνχ. -Σν λεξφ δελ είλαη δηθφ ζαο. Θέισ θη εγψ λα πησ! θσλάδεη ζπκσκέλε ε ιχθαηλα. -Δγψ δεζηαίλνκαη πνιχ. Θα κπσ κέζα λα δξνζηζηψ, πεηάγεηαη ν ειέθαληαο. Σέηνηνη θαβγάδεο άξρηζαλ λα γίλνληαη θαζεκεξηλά θη φιν θαη ρεηξνηέξεπαλ. Σα δψα είραλ δίθην, ην ξπάθη ήηαλ ζηελφ θαη ην λεξφ ιηγνζηφ. ζν ζην λεζί δνχζαλ κφλν ηα δψα ηεο δνχγθιαο ηνπο ήηαλ αξθεηφ ηψξα φκσο πνπ ηα δψα ήηαλ πεξηζζφηεξα δελ έθηαλε πηα. -Γελ θηάλεη πνπ ην λεξφ είλαη ιίγν, δελ βξίζθσ θαη αξθεηέο κπαλάλεο, παξαπνληφηαλ ε κατκνχ. -ινη νη θαξπνί ιηγνζηεχνπλ, ζπκθψλεζαλ ηα δψα. -Φηαίεη ην φηη δελ ππάξρεη αξθεηφ λεξφ. Γελ δηςάκε κφλν εκείο, δηςάλε θαη ηα δέληξα, ηνπο εμήγεζε ην θίδη. Σα πξάγκαηα δείρλνπλ αξθεηά δχζθνια θαη λα ζθεθηείηε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ. Καζψο ιηγφζηεπαλ ζην λεζί ην θαγεηφ θαη ην λεξφ, ηα δψα γίλνληαλ φιν θαη πην λεπξηθά. Μηα κέξα ε αιεπνχ πεηλαζκέλε αθφκα, αθνχ δελ κπφξεζε λα βξεη αξθεηφ θαγεηφ, κνλνινγνχζε: 14

19 -Ση δσή είλαη απηή, δελ αληέρσ άιιν απηή ηελ θαηάζηαζε, ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη φιε κέξα. Θα θχγσ απφ εδψ! Κάπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα κέξνο κε άθζνλν θαγεηφ θαη λεξφ. -Να έξζσ θη εγψ ζ απηφ ην κέξνο; αθνχγεηαη κηα θσλή κέζα απφ ηηο ππθλέο θπιισζηέο. Καη κ έλα ζάιην, ε κατκνχ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηελ αιεπνχ. -Αιήζεηα ην ιεο; Φπζηθά θαη κπνξείο. Υαίξνκαη πνιχ πνπ ζα έρσ παξέα. Πψο λα θχγνπκε; αλαξσηηέηαη ε αιεπνχ. -Δζείο δελ είραηε κηα βάξθα; M απηήλ λα θχγνπκε, είπε κε λφεκα ε κατκνχ. -Γελ είλαη θαθή ηδέα, αιιά πξέπεη λα ηε θηηάμνπκε. Δίλαη ιίγν ζηξαπαηζαξηζκέλε, ζα πξέπεη λα ηελ επηζθεπάζνπκε, είπε ε αιεπνχ. Πάκε θξπθά λα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη. -Γηαηί θξπθά; απφξεζε ε κατκνχ. Μπνξεί λα ζέινπλ λα έξζνπλ θη άιινη. -Μπνξεί. Αιιά κέρξη λα ζπλελλνεζνχκε, απαληά ε αιεπνχ, ζα πάξεη πνιχ ρξφλν. Πάκε εκείο, θη φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα θχγεη κφλνο ηνπ. Μηα θαη δπν πξνζέρνληαο λα κελ ηνπο δνχλε ηα άιια δψα έθηαζαλ ζην κέξνο πνπ βξηζθφηαλ ε βάξθα. -Απ φηη θαίλεηαη ζα κπνξέζνπκε λα ηε θηηάμνπκε νη δπν καο. Θα καδέςσ θχιια κπαλαληάο θαη θνίληθα, ζα θέξνπκε θαη κεξηθνχο θνξκνχο θαη ζε ιίγεο εκέξεο ζα είλαη έηνηκε, είπε ε κατκνχ. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε, λα δνπιεχνπκε βξάδπ γηα λα κελ θαηαιάβνπλ ηίπνηα νη άιινη, ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ. 15

20 Το λασάγηο Σ ξεηο κέξεο κεηά ε βάξθα ήηαλ έηνηκε, ηα πξάγκαηά ηνπο θνξησκέλα θαη ην ηαμίδη μεθηλνχζε ηελ ψξα πνπ μεκέξσλε. -Κνίηα ηη ήξεκε πνπ είλαη ε ζάιαζζα, δελ θπζάεη ζρεδφλ θαζφινπ. Μπνξνχκε λα δηαιέμνπκε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ζέινπκε. Πξνο ηα πνχ ιεο λα πάκε; ξσηάεη ε αιεπνχ θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αθηή. Πξηλ φκσο πξνιάβεη λα απαληήζεη ε κατκνχ, έλα ηεξάζηην ζηφκα αλνίγεη κπξνζηά ηνπο θαη δαγθψλεη έλα θνκκάηη απφ ηε βάξθα. -Βνήζεηα! Βνήζεηα! Πληγφκαζηε! Φψλαμαλ ηα δψα, ελψ πξνζπαζνχζαλ απεγλσζκέλα λα γξαπσζνχλ απφ ηα απνκεηλάξηα ηεο βάξθαο θαη νη θσλέο ηνπο αθνχζηεθαλ ζηα πέξαηα ηνπ λεζηνχ. Γηα θαιή ηνπο ηχρε ν ειέθαληαο πνπ ήηαλ εθεί θνληά έζπεπζε γηα βνήζεηα. -Σξέμηε λα ηνπο ζψζνπκε, θψλαμε θαη φξκεζε πξνο ηελ αθξνγηαιηά. Υσξίο λα δηζηάζεη κπήθε ζηε ζάιαζζα, θιψηζεζε ηνλ θαξραξία θαη ηπιίγνληαο ηελ πξνβνζθίδα ηνπ γχξσ απφ ηα δχν δψα, ηα έβγαιε ζηε ζηεξηά. Με φιε απηή ηε θαζαξία, ηα ππφινηπα δψα έληξνκα θαηαθζάλνπλ ζηε παξαιία φπνπ αληηθξίδνπλ ηνλ ειέθαληα ηε κατκνχ θαη ηελ αιεπνχ κνπζθεκέλνπο θαη ηαιαηπσξεκέλνπο. -Ση έγηλε εδψ; Ση ζαο ζπλέβε; ξσηάεη ν ηξππνθάξπδνο. -Ση λα ζαο πσ; Άθνπζα ηηο θσλέο, έηξεμα θαη ηηο βξήθα κέζα ζηε ζάιαζζα λα παιεχνπλ κε ηνλ θαξραξία, απάληεζε ν ειέθαληαο. -Πψο βξεζήθαηε ζηε ζάιαζζα πξσί πξσί; Γηα πνχ ην βάιαηε; απνξεί ε ιχθαηλα. 16

21 -Να Ξέξεηε Δκείο Πεηλάγακε, ην λεξφ ήηαλ ιίγν, δελ αληέρακε άιιν θαη είπακε λα θχγνπκε απφ απηφ ην λεζί, απάληεζαλ κε κηα θσλή ε αιεπνχ θαη ε κατκνχ. -Καη εγψ πεηλάσ, αιιά δελ πήγα λα ην ζθάζσ! Δίπε κε ζπκφ ν θάζηνξαο. -Πψο πήξαηε ηε βάξθα; Γηθή ζαο είλαη; ξψηεζε αγαλαθηηζκέλν ην θίδη. -Σε ραιάζαηε θηφιαο! Φψλαμε νξγηζκέλε ε αξθνχδα. -Έρσ λα θάλσ κπάλην ηφζεο κέξεο! Άζε πνπ γνπξγνπξίδεη ε θνηιηά κνπ απφ ηελ πείλα! δηακαξηπξήζεθε έληνλα ην ιηνληάξη. Οη θσλέο φιν θαη δπλάκσλαλ. ινη κάισλαλ κε φινπο, θαλείο δελ άθνπγε θαλέλαλ θαη ν θαπγάο θνχλησλε. -ηακαηήζηε πηα! Αθνχζηεθε ε απζηεξή θσλή ηεο ιχθαηλαο. Γελ είλαη ηξφπνο απηφο λα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα. Αο εξεκήζνπκε ιίγν θαη ην ζπδεηάκε φινη καδί αξγφηεξα. 17

22 Η απόθαζε γηα ζσλεργαζία Σ ν ίδην βξάδπ ηα δψα καδεχηεθαλ, γχξσ απφ ηε θσηηά, ζην μέθσην ηνπ λεζηνχ. -Σψξα πνπ εξεκήζακε, θαη ήκαζηε φινη εδψ, αο ζπδεηήζνπκε απηφ πνπ έγηλε θαη θαιφ ζα είλαη λα πνχκε φινη ηε γλψκε καο, πξφηεηλε ε ιχθαηλα. -Δγψ δελ έρσ θαηαιάβεη αθφκα γηαηί έπξεπε λα έξζνπκε εδψ, είπε βαξηεζηεκέλα ην ιηνληάξη. -Γίθην έρεη, εκείο δελ θηαίκε θαζφινπ γηα φ,ηη έγηλε, ζπκθψλεζε ν ηξππνθάξπδνο. Σν θίδη είρε άιιε άπνςε. -Αο ζθεθηνχκε ην γηαηί νη δχν καο θίινη ζέιεζαλ λα θχγνπλ. Μήπσο αλαγθάζηεθαλ; ινη μέξνπκε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπκε πξφβιεκα κε ην θαγεηφ θαη ην λεξφ. -πκθσλψ θαη γηα απηφ δήηεζα λα βξεζνχκε φινη εδψ, ζπκπιήξσζε ε ιχθαηλα. Σν ζέκα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη κφλν αλ ζπλεξγαζηνχκε ζα ην ιχζνπκε. -Ση ελλνείο λα ζπλεξγαζηνχκε; Σφζα ρξφληα, εκείο πνπ δνχζακε ζ απηφ ην λεζί, πνηέ δε καδεπηήθακε έηζη λα ζπδεηήζνπκε θάηη, είπε ην ιηνληάξη. -Η ζπδήηεζε δελ αθνχγεηαη θαθή ηδέα ηειηθά. Θπκάζηε εθείλν ην ρεηκψλα πνπ δελ είρε βξνρέο θαη πεηλνχζακε πάιη; Πξνζπαζήζακε λα ζπδεηήζνπκε, ηζαθσζήθακε θαη απφ ηφηε ν θαζέλαο αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 18

23 Αο θαζίζνπκε απηή ηε θνξά λα ην ζπδεηήζνπκε ήξεκα, ζπκπιήξσζε ν ειέθαληαο. -ζν ήκαζηαλ νη ηξεηο καο ηα θαηαθέξλακε. Απφ ηφηε πνπ γίλακε ηφζνη πνιινί, άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα. Σν λεξφ είλαη ιίγν, ην θαγεηφ δελ θηάλεη. Σν λεζί δελ καο ρσξάεη φινπο, είπε ην ιηνληάξη. -Ση πξνηείλεηο ιηνληάξη; Μαο δεηάο λα θχγνπκε; ξψηεζε ν θάζηνξαο. -Ναη, είλαη θαη απηφ κηα ιχζε. Γη απηφ θη εκείο ην πξνζπαζήζακε, ζπκπιήξσζε ε αιεπνχ. -Δγψ ζθέθηνκαη θάηη άιιν. Να ηξψκε θαη λα πίλνπκε απφ ιίγν, ψζηε λα θηάλεη γηα φινπο, πεηάρηεθε ν ηξππνθάξπδνο. -Πφζν πην ιίγν! ιε κέξα ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη. Να! αθνχζηε. Γηακαξηπξήζεθε ε αξθνχδα. -Γελ κπνξεί, θάπνηα άιιε ιχζε ζα ππάξρεη, αθνχζηεθε ε κατκνχ. Κξίκα πνπ ηφζν λεξφ απφ ην ξπάθη ρχλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη πάεη ρακέλν -Ση σξαία πνπ ζα ήηαλ αλ κπνξνχζακε λα ην καδεχνπκε. Θα είρακε ηψξα αξθεηφ λεξφ γηα φινπο, ζθέθηεηαη θσλαρηά ε ιχθαηλα. -Χξαία ηδέα! Πψο δελ ην ζθέθηεθα! Αλ δνπιέςνπκε φινη καδί, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα κεγάιν θξάγκα. Θα ζαο δείμσ εγψ πψο γίλεηαη, θψλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν θάζηνξαο. Δληάμεη κε ην λεξφ αιιά κε ην θαγεηφ ηη ζα γίλεη; Σνπο πξνζγείσζε ε αιεπνχ θαη φινη ζψπαζαλ κέλνληαο ζθεπηηθνί. -Σν βξήθα!!! Έζπαζε ηε ζησπή ν ειέθαληαο. Απφ ηε ιίκλε πνπ ζα ζρεκαηηζηεί απφ ην θξάγκα πνπ ζα θηηάμνπκε, κπνξνχκε λα ραξάμνπκε ξπάθηα πνπ ζα πνηίδνπλ φια ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. 19

24 Έηζη ινηπφλ, φινη αλαθνπθηζκέλνη, ραξνχκελνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαλ, πήγαλ γηα χπλν, γλσξίδνληαο φηη αχξην μεκεξψλεη κηα θνπηαζηηθή αιιά δεκηνπξγηθή κέξα. 20

25 Μηα γλώρηκε κσρωδηά Π ξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εκεξψλ, ηα δψα κε πνιχ θέθη θαη θαιή δηάζεζε δνχιεπαλ φια καδί πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο φ,ηη κπνξνχζε. Ο θάζηνξαο γλσξίδνληαο πψο θηηάρλεηαη έλα θξάγκα, εμήγεζε ζηα άιια δψα ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη κνίξαζε ηηο δνπιεηέο. Ο ειέθαληαο θαη ε αξθνχδα πξνζθέξζεθαλ λα κεηαθέξνπλ ηα μχια πνπ έθνβαλ ν θάζηνξαο θαη ν ηξππνθάξπδνο. Άιινη ηα ζηνίβαδαλ, άιινη ηα έδελαλ θαη νη ππφινηπνη έζθαβαλ θαηλνχξγηα ξπάθηα. Σν θαηλνχξγην θξάγκα εηνηκάζηεθε γξήγνξα. Η δσή ζην λεζί άιιαμε κε πνιινχο ηξφπνπο. Σν λεξφ ήηαλ πηα αξθεηφ, ηα δέληξα πνηίδνληαλ θαιά θαη έδηλαλ θαξπνχο πνπ ηψξα έθηαλαλ γηα φινπο. Μέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά ηα δψα ήξζαλ πην θνληά, δφζεθε ε επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα δείμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη είδαλ ζηελ πξάμε φηη φηαλ ζπλεξγάδνληαη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πνιιά. Δθείλν ην πξσηλφ, ν ηξππνθάξπδνο μχπλεζε πνιχ ραξνχκελνο θαη άξρηζε λα ηξαγνπδάεη θαζαξίδνληαο ην ζπίηη ηνπ. Πήγαηλε, εξρφηαλ, πέηαγε εδψ θαη εθεί καδεχνληαο θαζαξά θιαξάθηα γηα ηε θσιηά ηνπ. Σν ηξαγνχδη ηνπ ήηαλ ηφζν δπλαηφ πνπ μεζήθσζε φιε ηε γεηηνληά. Σν θίδη πνπ είρε βγεη θαη κάδεπε βφηαλα ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηνλ άθνπζε. -Καιεκέξα ηξππνθάξπδε! Πνιχ πξσηλφο είζαη ζήκεξα θαη θεθάηνο. Ση έγηλε; ε έπηαζε ε άλνημε; -Ακάλ βξε ηξππνθάξπδε! Μηα βδνκάδα ηψξα κε μππλάο απφ ηα ραξάκαηα κε ην ηξαγνχδη ζνπ, ηεληψζεθε αγνπξνμππλεκέλε ε αξθνχδα. 21

26 -Ση σξαία πνπ ζαο βξίζθσ φινπο μχπληνπο! Δξρφκνπλ λα ζαο θαιέζσ φινπο γηα πξσηλφ ζην ζπίηη κνπ. αο έρσ εηνηκάζεη κία έθπιεμε, είπε ην ιηνληάξη. -Έθπιεμε; Φχγακε! Δίπαλ κε ραξά φια ηα δψα. Απφ ην ζπίηη ηνπ ιηνληαξηνχ, κηα γλψξηκε, γηα ηα δψα ηνπ δάζνπο, κπξσδηά, έθηαλε ζηα ξνπζνχληα ηνπο. -Ση είλαη απηφ πνπ κνζρνβνιάεη; Κάπνπ ηελ μέξσ απηή ηε κπξσδηά! Αθνχζηεθε κηα θσλή. -Δίλαη ε έθπιεμε πνπ ζαο έιεγα, είπε ραξνχκελν ην ιηνληάξη. Έθηηαμα καξκειάδα βαηφκνπξν πνπ μέξσ φηη ζαο άξεζε πνιχ λα ηελ ηξψηε ζηνλ ηφπν ζαο. -Αρ! Ση σξαία! Έηζη κχξηδε θαη ην δάζνο καο φηαλ ηε θηηάρλακε. Ση επγεληθφ πνπ ην ζπκήζεθεο θαη κπήθεο ζε ηφζν θφπν γηα καο! Λέεη κε ζπγθίλεζε ε ιχθαηλα. Σα δψα ηξψγνληαο ην πξσηλφ ηνπο άξρηζαλ λα ληψζνπλ λνζηαιγία. -Πψο λα είλαη άξαγε ηψξα ην δάζνο καο; Πνιχ ζα ήζεια λα κπνξνχζα λα ην μαλαδψ. -Πσ πσ! ηη κνπ ζχκηζεο ηψξα! Σα φκνξθα πξσηλά πνπ καδεπφκαζηαλ ζην μέθσην -Ναη λαη! Θπκάζηε ηη φκνξθν πνπ ήηαλ ην πνηάκη καο; Πψο θειάξπδε ην λεξφ ηνπ! -Καη ηη δξνζηά πνπ είρε θάησ απφ ηηο κεγάιεο βειαληδηέο! 22

27 θη έδεζαλ ασηοί θαιά θαη εκείς θαιύηερα!!! Σ ηο επφκελεο κέξεο ηα δψα ηνπ δάζνπο άξρηζαλ λα κηιάλε φιν θαη πην ζπρλά γηα ηε δσή ηνπο πξηλ έξζνπλ ζην λεζί. Ση λα ζεκαίλεη άξαγε απηφ;;;;;; 23

28 Παξακχζη Υσξίο χλνξα ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

29 1. ΕΘΣΑΓΩΓΗ Σν «Παξακχζη Υσξίο χλνξα» είλαη ε ηζηνξία έμη δψσλ (ν Κάζηνξαο, ν Σξππνθάξπδνο, ε Λχθαηλα, ην Φίδη, ε Αιεπνχ θαη ε Αξθνχδα) πνπ δνπλ ζε έλα δάζνο ην νπνίν δελ πξνζδηνξίδεηαη ρσξνρξνληθά θαη εμαηηίαο κηαο ππξθαγηάο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ εζπεπζκέλα ηελ παηξίδα ηνπο. Μεηά απφ έλα πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη, λαπαγνχλ ζε έλα άγλσζην λεζί φπνπ ζπλαληνχλ ηξεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ (ηε Ματκνχ, ην Ληνληάξη θαη ηνλ Διέθαληα). Δθεί, γηα λα επηβηψζνπλ θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα γλσξίζνπλ ην λέν ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, λα απνδερζνχλ ην έλα ην άιιν θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ησλ εξψσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά, κέζα απφ ην ζπκβνιηζκφ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο πξνβνιήο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αζθψληαο παξάιιεια, κε επράξηζην ηξφπν, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Χο εξγαιείν πξφιεςεο, ην παξακχζη 1 απνζθνπεί ζην λα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά, κε βησκαηηθφ ηξφπν, δεηήκαηα, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε αηνκηθή θαη ε θνηλσληθή επζχλε θ.ά., ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο Σν παξακχζη άιισζηε σο είδνο απνηειεί κέζνδν ζεξαπείαο, εξγαιείν γλψζεο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο φζν θαη ηερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο. αληαγθνζηίλν Πάνια «Πψο λα δηεγνχκαζηε έλα παξακχζη θαη λα επηλννχκε άιια εθαηφ», 2003.

30 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σν παξακχζη εθηπιίζζεηαη ζε 12 ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα. Κάζε κία απφ απηέο πξαγκαηεχεηαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα, φκσο είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ε ζεηξά θαη ε αιιεινπρία ησλ ελνηήησλ. Η δηάξθεηα θάζε ζπλάληεζεο είλαη κία δηδαθηηθή ψξα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο λα αλαδπζνχλ φια ηα ζέκαηα. Χζηφζν ην πξφγξακκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ρξνληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε απηφο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, είηε θάπνηνο άιινο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, είηε κηα αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο, είηε νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο, θαιφ ζα ήηαλ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θηλνχληαη ειεχζεξα, λα πξαγκαηνπνηνχλ άλεηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, λα ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο αλ ρξεηαζηεί ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Υξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα αμηνπνηήζεη πνηθίιεο ηερληθέο γηα λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε ελφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζωγραθηθή Σα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ, θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε ή φζα θαληάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηνπο ήξσεο θαη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θαζέλα μερσξηζηά ή ζε κηθξέο νκάδεο ηη θαληάδνληαη φηη ζα ζπλαληήζνπλ ηα δψα ηνπ 26

31 δάζνπο ζην λεζί ζην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο ηνπ παξακπζηνχ. Δρακαηοποίεζε Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ή ηελ παληνκίκα, ηα παηδηά δηεπθνιχλνληαη ζην λα εθθξάζνπλ θαη ζσκαηηθά, φζα ληψζνπλ θαη ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ήξσεο θαη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε παηδί λα ελζσκαηψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζην ξφιν θαη λα ηελ εθθξάζεη κέζα απφ απηφλ, απαληψληαο ζηελ νπζία ζην εξψηεκα «Ση ζα έθαλεο εζχ αλ ήζνπλ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα;». Χεηροηετλία Καηαζθεσές Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηερληθψλ ρεηξνηερλίαο θαη θαηαζθεπψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθφ ηνπ παξακπζηνχ, άιιεο σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο σο ζπκπιεξσκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην θνιάδ, ε ραξηνθνπηηθή, ν πειφο, ε πιαζηειίλε, θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζέκαηα, ζπλαηζζήκαηα, πεξηζηαηηθά, ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ. Χο ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθήγεζε, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ κάζθεο, ράξηηλεο θηγνχξεο κε ηνπο ήξσεο, κηα βάξθα ή καθέηα ή αθφκα θαη ζθεληθά πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηε δξακαηνπνίεζε. Αθήγεζε Η αθήγεζε σο ηερληθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην παξακχζη. Απνηειεί 27

32 ζεκαληηθή πξάμε επηθνηλσλίαο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, φπνπ ν πξψηνο κπνξεί λα είλαη είηε ν ζπληνληζηήο είηε αθφκα θαη θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ην δηάινγν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηφλ πνπ αθεγείηαη λα παξαζέζεη ηα γεγνλφηα ή ηηο πξάμεηο ησλ εξψσλ κηαο ηζηνξίαο θαη παξάιιεια λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι παξνπζίαζήο ηνπο. Με ηελ πεξηγξαθή, ν αθεγεηήο ζθηαγξαθεί ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ, θαζψο δηεγείηαη κε πιάγην ηξφπν ηηο πξάμεηο θαη ηα ιεγφκελά ηνπο, ζηήλεη ην ζθεληθφ ηεο δξάζεο θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ελψ κε ην δηάινγν δίλεη πξαγκαηηθφ ιφγν ζηνπο ήξσεο, πξνζδίδνληαο δσληάληα ζηελ αθήγεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, πξφθεηηαη γηα έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ςπραγσγίαο θαη κάζεζεο. Σα παηδηά, αθνχγνληαο ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ, αλαπηχζζνπλ κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηε δηθή ηνπο θξηηηθή θαη αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, ηα ηεξαξρνχλ θαη ηα παξνπζηάδνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα ίδηα. Oη παξαπάλσ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο αλάινγα κε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Οινθιεξψλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ζθνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ είλαη λα δνζνχλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα φζνπο ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζην ζπληνληζηή φηη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ είλαη ε δηθή ηνπ επειημία θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη λα πξνζαξκφδεη ηνλ 28

33 ηξφπν πινπνίεζεο (ηφπνο, ρξφλνο, ηερληθέο πνπ επηιέγνληαη, ζέκαηα ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε θ.ά.) ζε απηέο. 3. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οη 12 ελφηεηεο ηνπ παξακπζηνχ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν ζπληνληζηήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο εθαξκφδνληαο ηηο πνηθίιεο ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Αλ θαη ππάξρνπλ θχξηα ζέκαηα πνπ δηέπνπλ φιν ην παξακχζη (φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία θιπ), ζε θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ή αθφκα θαη εηδηθψλ ζεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε κηα ελφηεηα μερσξηζηά, φπνπ παξαηίζεληαη νη θχξηεο έλλνηεο, κε ηηο νπνίεο ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη αλάινγεο ζεκαηηθέο ζηελ νκάδα, ζπλνδεπφκελεο απφ έλα κηθξφ, βνεζεηηθφ ζρφιην. 1. «Σν φκνξθν δάζνο» Βαζηθά λνήκαηα: γλσξηκία νκάδαο, απνδνρή θαη ελζσκάησζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζπλνρή, κε ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν (απξνζεμία, αδεμηόηεηα). Η πξψηε ελφηεηα είλαη εηζαγσγηθή ζην παξακχζη, φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο ήξσεο, ελψ αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη ε πινθή ηεο ηζηνξίαο. ε απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ή θαη λα γίλεη απφ ηελ νκάδα ε επεμεξγαζία 29

34 θάπνησλ απφ ηα βαζηθά πξνηεηλφκελα λνήκαηα. ε πεξίπησζε δε, πνπ ε νκάδα απνηειείηαη απφ κέιε πνπ δελ γλσξίδνληαη ήδε κεηαμχ ηνπο ή πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο κε ην ζπληνληζηή, εδψ δίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κηα επθαηξία λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο κε ηελ πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ γλσξηκίαο. 2. «Σν ζπκβνχιην ησλ δψσλ» Βαζηθά λνήκαηα: ιήςε απνθάζεσλ (ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν), εγεζία, ηεξαξρία, αηνκηθή θαη νκαδηθή επζύλε, νκαδηθόηεηα, ηξόπνη ιεηηνπξγίαο νκάδαο, ε ηηκσξία σο κέζνδνο πεηζαξρίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελφηεηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα δψα σο νκάδα, δίλνληαο αθνξκή λα αλαινγηζηνχλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο θαη λα δηαθξίλεη ην θαζέλα ην ξφιν ηνπ κέζα ζε απηή. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ ηζηνξία, δίλεηαη ην έλαπζκα λα θαζνξηζηνχλ νη θαλφλεο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, λα δηακνξθσζεί δειαδή ην ζπκβφιαην πνπ ηε δηέπεη. 3. «Η θσηηά» Βαζηθά λνήκαηα: θνηλσληθή ζπλείδεζε, αιηξνπηζκόο, ακέιεηα, δηαρείξηζε θξίζεο, εγεζία, ππεπζπλόηεηα. Καζψο θεληξηθφ ζέκα ζηελ ελφηεηα απηή, απνηειεί ε δηαρείξηζε θξίζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ελφο απξφνπηνπ θηλδχλνπ, ε νκάδα εζηηάδεη ζηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο ηεο θπγήο ή ηεο κάρεο, επηθεληξσλφκελε ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε ζπλαηζζήκαηα. ην πιαίζην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζα κπνξνχζε αθφκα λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε 30

35 έλαλ εμσηεξηθφ θίλδπλν π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, πφιεκνο θ.α. 4. «Φηηάρλνληαο ηε βάξθα γηα λα ζσζνχλ» Βαζηθά λνήκαηα: νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία, ηξόπνη εγεζίαο θαη άζθεζεο εμνπζίαο, θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ-αξκνδηνηήησλ. Η ελφηεηα απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, φπνπ ηηο πξψηεο απζφξκεηεο θαη έληνλα θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά αληηδξάζεηο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζέηνληαο ηελ θαηάζηαζε ζε πην ινγηθή θαη πξαθηηθή βάζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη αξρηθέο, αηνκηθέο αληηδξάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε νκαδηθέο, φπνπ παίξλνληαο ν θαζέλαο ην κεξίδην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί, θαηαιήγνπλ ζηε ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ νκαδηθή επίιπζε. 5. «Η επίζεζε ηνπ θαξραξία» Βαζηθά λνήκαηα: θίλδπλνη ηνπ ηαμηδηνύ (θαξραξίαο), θόβνο γηα ην άγλσζην, ε γνεηεία ηνπ ηαμηδηνύ, πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, ζπλεξγαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή ελφηεηα, θαζψο ζπλδέεη ηηο ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δάζνο (πξψην κέξνο ηεο ηζηνξίαο) κε εθείλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην λεζί (δεχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο). Σν ηαμίδη, είηε θπξηνιεθηηθά είηε κεηαθνξηθά, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα ηελ επεμεξγαζία κέζα ζηελ νκάδα νπνηαδήπνηε είδνπο αιιαγήο κεηάβαζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 31

36 ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ (γηα παξάδεηγκα έλα λέν παηδί ζηελ ηάμε ή έλαο θαηλνχξηνο δάζθαινο, ε κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ, ή αθφκα θαη ε έιεπζε ελφο λένπ κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα). Μπνξεί ινηπφλ, είηε λα γίλεη κηα απιή αλάγλσζε ηεο ελφηεηαο ζηελ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηεο πινθήο, είηε λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ λνεκάησλ. Χο εηδηθφ ζέκα, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα, λα αλαθεξζεί κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ε εκπεηξία απφ θάπνηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη ην «πέξαζκα» ησλ ζπλφξσλ. 6. «Η πξψηε κέξα ζην λεζί» Βαζηθά λνήκαηα: πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, κεηαλάζηεπζε, θηινμελία, ππνδνρή (ζπλάληεζε κε ηνλ λεναθηρζέληα) θαη απνδνρή ηνπ, ηξόπνη γλσξηκίαο κε ην θαηλνύξην. Η έκθαζε ζηελ ελφηεηα απηή δίλεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην παιηφ (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα ην λεζηνχ) θαη ζην λέν (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα ηνπ δάζνπο). ε απηφ ην πιαίζην ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο πξνζεγγίδεη θάπνηνο ην δηαθνξεηηθφ ή ην θαηλνχξην, ηη δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέεο ζπλζήθεο δσήο ή αθφκα θαη ην πψο ζπζηήλεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ άιινλ. Θα κπνξνχζε κέζα ζηελ ηάμε ε ελφηεηα απηή λα πιαηζησζεί κε θαηάιιειεο βησκαηηθέο αζθήζεηο γλσξηκίαο θαη επηθνηλσλίαο. 7. «Η θαηλνχξηα γεηηνληά» Βαζηθά λνήκαηα: κνλαρηθόηεηα-κνλαμηά, ελζπλαίζζεζε, πώο δεηάσ θαη 32

37 πώο πξνζθέξσ βνήζεηα, ελζσκάησζε. ηελ ελφηεηα απηή, ζπλερίδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο παιηνχο θαη ηνπο λένπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. εκαληηθή δηάζηαζε εδψ παίξλεη ε έλλνηα ηεο βνήζεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δηεξγαζία ελζσκάησζεο θαη νκαιήο έληαμεο ζην λέν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Θα κπνξνχζε αθφκα ε νκάδα λα επηθεληξσζεί ζε πεξηζηαηηθά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ πνηνη ηξφπνη πξνζαξκνγήο 2 είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. 8. «Οη δπζθνιίεο ζην λεζί» Βαζηθά λνήκαηα: αλάγθεο-ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ ππαξρόλησλ πόξσλ, ζπγθξνύζεηο, δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, όξηα ηεο νκάδαο, έιιεηςε δσηηθνύ ρώξνπ. Η ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη κηα θξίζε πνπ γηα πξψηε θνξά πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη φρη απφ εμσηεξηθφ παξάγνληα (βιέπε θσηηά ή θαξραξία). ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπο, φιεο νη νκάδεο ζα ρξεηαζηεί 33 2 Η πξνζαξκνγή ζε έλα λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο - αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο - πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη δηαθνξεηηθή γιψζζα, απαηηεί αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, δηαδηθαζία ε νπνία εμαηνκηθεχεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ John Berry ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ηαθηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο είλαη ε ελαξκφληζε - ην άηνκν δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ζηε ζπλείδεζή ηνπ ζηνηρεία απφ ην λέν πεξηβάιινλ, ε αθνκνίσζε - ην άηνκν ελζσκαηψλεη πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο, απνξξίπηνληαο ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο, ν δηαρσξηζκφο - ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνχξγηνπ ηφπνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ αηφκνπ κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ γλψξηκνπ θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε - ην άηνκν απνξξίπηεη ςπρνινγηθά θαη ηηο δχν πνιηηηζηηθέο νκάδεο.

38 θάπνηα ζηηγκή λα αληηκεησπίζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηέηνηνπ είδνπο θξίζε. Κάζε νκάδα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ηεο θξίζεο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί σο εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πξνο επεμεξγαζία απφ ηελ νκάδα, εάλ ε (απφ)θπγή ζπληζηά ιεηηνπξγηθή ιχζε γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 9. «Σν λαπάγην» Βαζηθά λνήκαηα: απηνζπζία, ηα κπζηηθά. ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο απηήο, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, αληηπαξαβάιιεηαη ε αηνκηθή κε ηελ νκαδηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «κπζηηθνχ» ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ εγψ απέλαληη ζην εκείο, ζέηνληαο σο αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ ην εξψηεκα ηνπ «ηη θξαηάσ εγψ γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηη κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο». 10. «Η απφθαζε γηα ζπλεξγαζία» Βαζηθά λνήκαηα: επηθνηλσλία, δηάινγνο, ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνρή, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθόηεηα, νκαδηθόηεηα. ηελ ελφηεηα απηή, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, δειαδή ζηε ζπιινγηθή δηεξγαζία. Σα δψα, γηα πξψηε θνξά ζην λεζί ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νκαδηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο. ε 34

39 απηφ ην πιαίζην, αθνχεη θαη απνδέρεηαη ν έλαο ηνλ άιιν ελψ ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο αμηνπνηείηαη γηα ην θνηλφ θαιφ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 11. «Μηα γλψξηκε κπξσδηά» Βαζηθά λνήκαηα: ζπλαηζζήκαηα, αλήθεηλ, ηόπνο θαη παηξίδα, λόζηνο. Οη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, έρνληαο ήδε δηαρεηξηζηεί ηελ πξψηε κεγάιε εζσηεξηθή θξίζε ηεο νκάδαο ηνπο, ζηξέθνληαη ηψξα ν θαζέλαο ζηνλ εαπηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. Καζψο πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ε έκθαζε εδψ δίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ην πψο ληψζνπλ γηα ηνλ Άιινλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην ηη ζεκαίλεη ν Άιινο γη απηνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλαδήηεζε ζπλνδνηπφξσλ/ ζπκκάρσλ ζηε δσή, θαζψο ν ηφπνο ζπγθξνηείηαη ηφζν απφ ην ρψξν φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ θαηνηθνχλ. 12. «θαη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα» Βαζηθά λνήκαηα: θιείζηκν νκάδαο, επηινγή. Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο παξακέλεη εζθεκκέλα αλνηρηφ, πξνθεηκέλνπ λα ην νξίζνπλ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο. Καζψο δελ ππάξρεη πιένλ θάηη πνπ λα πεξηνξίδεη ηα δψα ζην λεζί, είλαη πηα ζέκα ΔΠΙΛΟΓΗ γηα ην αλ ζα παξακείλνπλ ή ζα θχγνπλ. Έηζη, ην ηέινο κπνξεί είηε λα απνθαζηζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα είηε απφ θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ 35

40 ηειεπηαία ζπλάληεζε, ηα παηδηά κεηαηξέπνληαη απφ κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο ζε άηνκα, ζηξέθνληαη μαλά ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαηνπνζεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, ελψ νδεγνχληαη πιένλ ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Η εθαξκνγή ηνπ παξακπζηνχ σο εξγαιείνπ πξφιεςεο ζα βνεζήζεη ηα παηδηά, θαζ φιε ηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ, λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φζν θαη κε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ίδηεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ην βίσκά ηνπο θαιχηεξα θαη λα εμειηρζνχλ κέζα απφ απηφ, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζην λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο μερσξηζηά, αιιά θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback). Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε άκεζα κέζα απφ κηα ζπδήηεζε κέζα ζηελ νκάδα, είηε έκκεζα, αμηνπνηψληαο θάπνηα δξαζηεξηφηεηα (δσγξαθηθή, δηήγεζε, θνιιάδ θ.α.). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ νθέιε, ε αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνπξγεί θαη σο νδεγφο γηα ην ζπληνληζηή θαζψο ηνλ δηεπθνιχλεη ζην λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, φπσο απηέο κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, λα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηεο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πιαίζην δξάζεο ηνπ ζε απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην παξακχζη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξσηνγελνχο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. 36

41

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα