ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr"

Transcript

1 ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη κε ηε κνξθή δηθηύνπ θαη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξνρή γλώζεωλ αιιά θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο, δηακνξθώλεη ζηάζεηο θαη αμίεο θαη επηδηώθεη αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ. Είλαη έλα πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ βαζηζκέλν ζην πνιπεπηζηεκνληθό θαη δηεπηζηεκνληθό κνληέιν πνπ ελζωκαηώλεη ζηνηρεία ηεο Π.Ε. θαη πξνηείλεη ωο εξγαιεία έλα ζύλνιν δξάζεωλ από ην «Εγρεηξίδην παηδαγωγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ» θαη ην «πνξνηεηξάδην». Σν ηειεπηαίν δηαζέηεη θύιια εξγαζίαο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βηωκαηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε ηεο αεηθνξίαο, θαζώο είλαη πηα γεγνλόο όηη ε έμαξζε ηωλ θνηλωληθώλ πξνβιεκάηωλ νδεγεί ζε λέα έληαζε ηωλ νηθνινγηθώλ πξνβιεκάηωλ θαη ην αληίζεην. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ρνιηθά Πξνγξάκκαηα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ζπόξνο δωή καζεηέο βηωκαηηθή πξνζέγγηζε αεηθνξία όμπλζε πξνβιεκάηωλ πνιηηηζκόο Οη θάηνηθνη ησλ πόιεσλ έρνπλ βηώζεη από ηα πξώηκα ήδε παηδηθά ηνπο ρξόληα έλα θόβν, πνιιέο θνξέο κηα απέρζεηα ζε πνιιά θαηλόκελα ηεο θύζεο πνπ εθδειώλνληαη έμσ από ην ηερλεηό, αιιά πξνζηαηεπόκελν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Φξάζεηο όπσο Γέκηζεο ιάζπεο, Πάιη βξέρεη, Με ζηα ρώκαηα δειώλνπλ έλαλ παξάινγν ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θόβν, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ έθζεζε ησλ αηόκσλ ζε θάηη πνιύ ζπρλά έθδεια ελδηαθέξνλ, όπσο ε παξαηήξεζε ελόο θπηνύ ή ελόο εληόκνπ. Ο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο ππνρξεώλεη ην παηδί λα παξαηεξεί ηε θύζε πίζσ από ην παξάζπξν. Παξαθνινπζεί ηα θπζηθά θαηλόκελα κέζα από ηα παξάζπξα ηνπ δηακεξίζκαηνο, εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη θνπξηίλεο, νη ηνίρνη ηνπ απέλαληη δηακεξίζκαηνο θαη άιια ηερλεηά εκπόδηα. Η έθζεζε ηνπ παηδηνύ ζηε θύζε θαιύπηεηαη από ηελ εθδξνκή ηεο Κπξηαθήο πνπ παξαηεξεί ηε θύζε ζαλ αμηνζέαην κέζα από ηα παξάζπξα ηνπ απηνθηλήηνπ, αθνύ άιισζηε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ηειηθόο πξννξηζκόο ηεο εθδξνκήο είλαη ε ηαβέξλα. Η παξαθνινύζεζε ελόο ληνθηκαληέξ γηα ηε θύζε κπνξεί, αληί λα θαιύςεη ηελ έιιεηςε γλώζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο από ηα παηδηά, λα θαηαιήμεη λα γίλεη βαξεηό. Όινο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο αιιά θαη πνιιά ζρεηηθά βηβιία ππνβάιινπλ ζην παηδί ηελ ηδέα όηη πξννξηζκόο ηεο θύζεο είλαη λα ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν. Απηόο ν σθειηκηζκόο ππνδειώλεηαη ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπ ηύπνπ: ην δέληξν κάο δίλεη νμπγόλν αιιά θαη μύιν γηα έπηπια θαη ραξηί λα γξάθνπκε Η ζάιαζζα κάο δίλεη ςάξη θαη έλαλ πξόζθνξν ηόπν γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζθη, θνιύκπη 1

2 Σν παηδί κεγαιώλεη κε ηελ πεπνίζεζε όηη ε θύζε απνηειεί ην αληηθείκελν-κέζνλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα ην εμππεξεηεί θαη λα ην πιαηζηώλεη ζε όιεο ηνπ ηηο εθδειώζεηο. Έηζη ν κεζαπξηαλόο ελήιηθαο δε ζα δηζηάζεη λα θεξζεί απέλαληη ζηε θύζε κε κνλαδηθό γλώκνλα ην πξνζσπηθό ηνπ ζπκθέξνλ. ΣΟΧΟΙ Γλωστηθοί : Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε ησλ ζπόξσλ θαη ησλ θπηώλ ζην νηθνζύζηεκα θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηό. Να θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ είηε από αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο είηε από αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Να εμνηθεησζνύλ κε ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο. Ψστοθηλετηθοί : Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο θπηώλ. σλαησζεκατηθοί : Να αγαπήζνπλ αξθεηά από ηα θπηά ηηο ειιεληθήο ρισξίδαο, λα ηα γλσξίζνπλ ζ όιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ( θαη ζε όιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο ) θαη λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα θπηά. Με ηε ζπκκεηνρή 75 κηθξώλ παηδηώλ Α ηάμεο ζην πξόγξακκα ηνπ δηθηύνπ Κ.Π.Δ Λαπξίνπ «Σν ζπνξάθη πεγή δσήο» επηρεηξείηαη λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο γηαηί απηό ην πξόγξακκα δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξνρή γλώζεσλ αιιά αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο, δηακνξθώλεη ζηάζεηο θαη αμίεο θαη επηδηώθεη αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ. πνξάθη, πεγή δσήο. Ο ζπόξνο, ν κηθξόο ζε κέγεζνο ήξσαο, γίλεηαη έλα γλσζηηθό αληηθείκελν αιιά θαη εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. Κάζε παηδί αληηιακβάλεηαη όηη είλαη κέξνο ηεο θύζεο γηαηί ππόθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θπζηθνύο λόκνπο όπσο θάζε ηη ζηνλ πιαλήηε καο θαη πεηπραίλεη έλα ζεκαληηθό βήκα γηα κηα σξηκόηεξε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Η θαζνιηθόηεηα ησλ θπζηθώλ λόκσλ ππνβάιιεη ηε ζπλείδεζε ησλ νξίσλ θαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηελ αλάγθε ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο ζπλύπαξμεο. Έηζη ην άηνκν σξηκάδεη θνηλσληθά θαη ζπλεηδεηνπνηεί όηη : «Τπάξρνπλ γύξσ κνπ θη άιινη ζαλ θη εκέλα» «Πξέπεη λα ηνπο ζέβνκαη» «Πξέπεη λα επηθνηλσλώ» «Έρνπλ αλάγθεο όπσο εγώ». 2

3 Οξγαλώλνπκε ζπζηεκαηηθά ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ θάπνηνπο θνηλνύο ζηόρνπο νη νπνίνη απνηεινύλ θαη ζηόρνπο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πνπ σζνύλ ην παηδί λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηε θύζε γηαηί απηό ζα ην βνεζήζεη λα απνθηήζεη ζσζηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ππεύζπλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Η θύζε από κόλε ηεο πξνζθέξεη πνηθηιία θαηλνκέλσλ από ηα πην απιά σο ηα πην ζύλζεηα. Σα θαηλόκελα ηεο θύζεο πξνθύπηνπλ κε ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπο, ηε ζπλζεηόηεηά ηνπο αιιά θαη κε κηα κνλαδηθή ηάμε θαη θνηλσληθόηεηα. Κη ν πην κηθξόο θήπνο είλαη έλα πινύζην αλνηρηό εξγαζηήξην. Δθεί κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε, κπνξνύλ λα βηώζνπλ εκπεηξίεο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ παξαπέξα λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σν παηδί καζαίλεη κέζα από ηηο άκεζεο εκπεηξίεο πνπ απνθηά θη ε ζθέςε ηνπ εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά από ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ. Γη απηό νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνπκε πξνζβιέπνπλ : - ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ - ε ζπλερείο αθνξκέο γηα αιιειεπηδξάζεηο κε ην θπζηθό ρώξν κε δηαθνξεηηθό αληηθείκελν θάζε θνξά - ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε αζθήζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή θύιισλ δηαθόξσλ θπηώλ (ηαμηλόκεζε, ζύγθξηζε ) ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Υσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο. πδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη βαζηθό κέξνο πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. Βνεζά ηνπο καζεηέο όρη κόλν λα εθθξάζνπλ γλώκεο θαη απόςεηο αιιά θαη λα ιύζνπλ απνξίεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηα γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε θάζε δξαζηεξηόηεηα. Μεηά αθνινπζεί έλα κηθξό θείκελν γξαπηήο ειεύζεξεο έθθξαζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από δσγξαθηέο ζρεηηθέο κε ζπόξνπο - θπηά πνπ ππάξρνπλ ζην θνληηλό πεξηβάιινλ ηνπο. 3

4 Μεηά ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ζπόξσλ ζε ζαθνπιάθηα από είδε πνπ ηξώκε. Έηζη αλαπηύζζνπλ θαη πηνζεηνύλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Αθνινπζεί ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπόξσλ κε απιά επνπηηθά κέζα πνπ ζηνρεύεη ζηελ εμάζθεζε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ηεο δηάζεζεο γηα έξεπλα ζην πεδίν. Μέζα ζε θεζεδάθηα θπηεύεη ν θάζε καζεηήο ζπόξνπο πνπ ήδε έρεη θέξεη από ην ζπίηη ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο παξαθνινπζώληαο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ θαη ηε βιαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ ζπόξσλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλαθαινύλ γλώζεηο πξνϋπάξρνπζεο θαη λέεο κέζα από ηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ θεηκέλσλ. Γεκηνπξγνύλ «Σν αιθαβεηάξη ηεο θύζεο», εηθνλνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο 24 παηδηώλ γηα θάζε γξάκκα ηεο αιθαβήηα ζε ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. ηελ επόκελε θάζε έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε επίζθεςε ηεο ζπγγξαθέα Φηινκήιαο Βάθαιε- πξνγηαλλνπνύινπ ζην πιαίζην ηεο επαθήο ησλ καζεηώλ κε ινγνηερληθά έξγα νηθνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ ηάμε, θαιιηεξγώληαο έηζη θαη θηιαλαγλσζηηθή δηάζεζε. Από πξηλ έρνπλ πξνκεζεπηεί όια ηα παηδηά ην παξακύζη «Ρόκπνιν, ην πξνζθπγάθη ηνπ δάζνπο». Σν δηαβάδνπκε, ζπδεηάκε, ιύλνπκε απνξίεο. Παξαθνινπζνύκε ηε δηαδξνκή ελόο ζπόξνπ πνπ από ην δάζνο βξέζεθε ζηελ πόιε, ζην μπινπξγείν θαη πάιη ζαλ δέληξν ζηελ απιή ελόο 4

5 ζπηηηνύ. Γίλνληαη εξσηήζεηο ζηε ζπγγξαθέα θαη ηα παηδηά θάλνπλ θνιάδ απηό πνπ ηνπο έθαλε εληύπσζε από ην παξακύζη. Ο επόκελνο ζηόρνο αθνξά ζηελ επίζθεςε ζηνλ Δζληθό Κήπν. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα νη καζεηέο ζε νκάδεο καζαίλνπλ κε παηγληώδε ηξόπν ηε ζύζηαζε ηνπ λεξνύ, ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ (θσο, λεξό, ζεξκόηεηα). Γίλνληαη κεηξήζεηο, θαηαγξάθνπλ θπηά, βξίζθνπλ ζπόξνπο, αθνύλε ήρνπο από πνπιηά ή ην ζξόηζκα ησλ θύιισλ, βιέπνπλ δσάθηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Κήπν θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ θπηώλ, βξίζθνπλ θαη άιια πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ηνπ πεδίνπ ηνπο. πιιέγνπλ θύιια θαη θηηάρλνπλ επί ηόπνπ ην δηθό ηνπο θπηνιόγην. Σνπο δίλνληαη θεζεδάθηα, ζπόξνη θαη ρώκα γηα λα θπηέςνπλ ηα ίδηα ζην ζρνιείν. (Δπηδίδνληαη ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπο αξέζνπλ ηδηαίηεξα θαη πνπ δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ πόιε λα δνθηκάζνπλ ζπρλά). 5

6 πκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ «ηαζκνύ πξόιεςεο» κε ζέκα : «Ο θήπνο κε ηηο 11 γάηεο» όπνπ εδώ ν θήπνο απνθηά ζπκβνιηθό ραξαθηήξα θαη κέζα από ην κεηαθνξηθό ιόγν ηα παηδηά σζνύληαη ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο θαη αμίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (θνπθινζέαηξν, παληνκίκα, δσγξαθηθή, ζεαηξηθό παηρλίδη ) θαη εθθξάζηεθαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο (παξαγσγή πξσηόηππσλ θεηκέλσλ, νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο) ελώ παξνπζίαζαλ ην πξόγξακκα ζηνλ θήπν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ. Γηαζθεπάδεηαη ην «πνξνπαξακύζη» από ην ζπνξνηεηξάδην (πιηθό από ην ΚΠΔ Λαπξίνπ κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο) θαη παξνπζηάδεηαη νξγαλσκέλα ζε ζεαηξηθή κνξθή από ηα 75 παηδηά ησλ Α Σάμεσλ. Με βησκαηηθό ηξόπν ηα παηδηά δείρλνπλ ηη έκαζαλ γηα ηνπο ζπόξνπο θαη ηα θπηά όιε ηε ρξνληά. Σν παξνπζηάδνπλ ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Μνζράηνπ θαη απνδεηθλύνπλ όηη ην ζρνιείν είλαη αλνηθηό θαη ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλσλία. 6

7 Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηεύρζεθε ηόζν θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ κέζα από ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο ηειηθήο εθδήισζεο πνπ αθνξνύζε ζην πινπνηεκέλν πξόγξακκα όζν θαη από ηε θεηηλή παξαηήξεζε-δηαπίζησζε πηνζεηεκέλσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ (νη καζεηέο θαη ηελ επόκελε ρξνληά εμαθνινπζνύλ λα επηιέγνπλ θαη λα θπηεύνπλ δηάθνξα θπηά, λα ηα πξνζέρνπλ θαη λα ηα πξνζηαηεύνπλ ηόζν ζηνλ πξνζσπηθό όζν θαη ζην ζρνιηθό ρώξν) αιιά θαη αλάθιεζεο απνθηεκέλσλ γλώζεσλ. Ο/Η εθπαηδεπηηθόο δίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα εκπινθή ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνληαη κε γλώκνλα ην ίδην ην παηδί θαη ηελ αληηιεπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απνθηνύλ θίλεηξν γηα κάζεζε θαη νπζηαζηηθέο γλώζεηο. Ο θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε κε βησκαηηθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ βνεζάεη ώζηε ε κάζεζε λα γίλεηαη πξνζσπηθή ππόζεζε ηνπ παηδηνύ. Καηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζύλδεζε κε ην ζήκεξα όπσο πξνβιέπεηαη θαη από ηα ΑΠ θαη λα απνζθνπεί ζε κηθξέο αιιά νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνύ. Απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ελδπλακώλεη ηα παηδηά, ηα βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ όηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη εθηθηά θαη κπνξεί ν θαζέλαο καο λα ζπκβάιεη, ηα σζεί ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ θαη πηζαλά ζην λα δηεθδηθήζνπλ ιύζεηο σο ελεξγνί πνιίηεο από ηελ πνιηηεία. Δάλ ζπκβνύλ απηά έρνπκε κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα γίλεη πξάμε απηό πνπ επηδηώθνπκε: θνηλσλία επαίζζεησλ θαη ελεξγώλ πνιηηώλ. Θα θαηαθέξνπκε έηζη λα αλαηξέςνπκε κέζα καο ην πξόηππν ηνπ άπιεζηνπ Homo Katanalotics πνπ θπξηαξρεί θαη λα κνξθώζνπκε λένπο πνιίηεο πνπ ζα αληηιακβάλνληαη όηη ην εγγύο πεξηβάιινλ δελ είλαη κηα έλλνηα πνπ αθνξά ζηνλ απζηεξά πξνζσπηθό καο ρώξν αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ «άιινλ» έκςπρν ή άςπρν γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απνιακβάλνπκε από θνηλνύ ην πεξηβάιινλ πνπ νθείινπκε ζηηο επόκελεο γεληέο. Πνιίηεο πνπ κε θαζεκεξηλέο κηθξέο ζπζίεο ζα δξνπλ κε πεξηζζόηεξν ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ ηνπ απξηαλνύ αλζξώπνπ. Κιείλσ κε ηα ιόγηα από ην δηήγεκα «Αλζηζκέλν ινπινύδη ζην θαηαρείκσλν ηεο θαηνρήο»: Αξπάρηε κε ηελ ηζάπα θαη θαιιηεξγήζηε ην ζπόξν πνπ ζπεηξαλ ν σθξάηεο, ν Αίζσπνο, ν Υξηζηόο θαη έλα ζσξό άιινη ζνθνί. Όπνηνλ δελ θνπξειηάζνπλ ηα ρέξηα απ απηνύ ηνπ είδνπο ηελ θαιιηέξγεηα, αγξηάγθαζα θαη βάηα ζα θνπληώζνπλ ζηα πεξηβόιηα πνπ ρεηε ζήκεξα ζηε δηάζεζή ζαο θαη πνπ αύξην ζα γίλνπλ ή ζθεπηόκελνη ή νπαδνί. 7

8 Βηβιηογραυία Βάθαιε Φ. - πξνγηαλλνπνύινπ (2008). Ρόκπνιν, ην πξνζθπγάθη ηνπ δάζνπο. Αζήλα: Δθδόζεηο Άγθπξα. Μπξνύζαιεο Π., Η θύζε γύξω καο, Αζήλα: Δθδόζεηο ΔΔΠΦ Παζπάηε Δ. (2003). Σν ηξηαληαθπιιάθη πνπ δελ άλζηδε. Αζήλα: Δθδόζεηο Φπηξάθε. ει ηιβεξζηάηλ (1989). Σν δέληξν πνπ έδηλε. Αζήλα: Δθδόζεηο Γσξηθόο. πξκαγηάο Κ. (1979). Η ριωξίδα ηνπ Εζληθνύ θήπνπ. Φινγαΐηε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα Διιεληθέο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο. 8

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Επιμέλεια: Χρήζηος Κ. Σώκος (δημοζιεύηηκε αρτικά ζηην εηήζια έκδοζη Παν-Θήρας2007) Σστνά σπάρτει

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα