Manual No.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manual No.: 079584506698 1"

Transcript

1 GB DE AT PL RO SK GR Blade VEC Quick Start Guide...2 Blade VEC Kurzanleitung...13 Blade VEC Kurzanleitung...25 Blade VEC Skrócona instrukcja obsługi...37 Ghid de pornire rapidă pentru Blade VEC.49 Blade VEC Príručka so stručným návodom.61 Blade VEC Οδηγός γρήγορης έναρξης...73 Manual No.:

2 Blade VEC Quick Start Guide 2

3 LEGAL INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence. Visit to download the user manual. Just click Support > Manuals from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information. Disclaimer ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software. 3

4 Trademarks ZTE and the ZTE logos are trademarks of the ZTE Corporation. Google and Android are trademarks of Google, Inc. microsdhc logo is a trademark of the SD- 3C, LLC. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Version No.: R1.0 Edition Time: July 1,

5 Product Safety Information Do not use while re-fuelling. Do not use hand-held while driving. This device may produce a bright or flashing light. For body-worn operation maintain a separation of 15 mm. Do not dispose of it in a fire. Small parts may cause a choking hazard. Avoid contact with magnetic media. This device may produce a loud sound. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Avoid Extreme Temperatures. Keep away from pacemakers and other personal medical devices. Avoid any contact with liquid, keep it dry. Switch off when instructed in hospitals and medical facilities. Do not attempt to disassemble. 5

6 Switch off when instructed in aircrafts and airports. Do not rely on this device for emergency communications. Switch off in explosive environments. Only use approved accessories. Getting to Know Your Phone Indicator Light Front Camera Earpiece Proximity & Light Sensor Touch Screen Volume Key Power Key Main Microphone 6

7 Back Camera Auxiliary Microphone Flash micro-sim Card Tray 2 micro-sim Card Tray 1 microsdhc Card Tray Speaker Headset Jack micro-usb/ Charging Jack Power Key Press and hold to turn on or off airplane mode, enable silent mode, vibration mode or sound, restart, or to power off. Press to turn off or on the screen display. Volume Key Press or hold either end to turn the volume up or down. On-screen keys (at the bottom of the touch screen) Home ( ) : Touch to return to the home screen from any application or screen. Touch and slide upwards to use Google search. Back ( ) : Touch to go to the previous screen. Recent ( ) : Touch to see recently used apps. 7

8 Before Getting Started 1. Insert the tip of the tray eject tool into the holes beside the micro-sim card trays. micro-sim card tray 1 micro-sim card tray 2 2. Pull out the micro-sim card trays and place the micro-sim cards on the trays as shown. Then carefully install the trays back. NOTE: The micro-sim card tray 1 supports GSM/WCDMA micro-sim cards, while tray 2 supports GSM micro-sim cards. GSM/WCDMA card 8

9 GSM card 3. Insert the tip of the tray eject tool into the hole beside the microsdhc card tray. 4. Pull out the tray and place the card on the tray as shown. Then carefully install the tray back. NOTE: Some applications may require a microsdhc card to work normally or may store certain data on it. Therefore, it is recommended that you keep a microsdhc card installed and not remove or replace it randomly. 9

10 Charging the Battery Your phone s battery should have enough power for the phone to turn on, find a signal, and make a few calls. You should fully charge the battery as soon as possible. WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode. CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider. 1. Connect the adapter to the charging jack. 2. Connect the charger to a standard AC power outlet. 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. NOTE: If the battery is extremely low, you may be unable to power on the phone even when it is being charged. In this case, try again after charging the phone for at least 10 minutes. Contact customer service if you still cannot power on the phone after prolonged charging. 10

11 Powering On/Off Make sure the battery is charged. Press and hold the Power Key to turn on your phone. To turn it off, press and hold the Power Key to open the options menu. Touch Power off and then touch OK. Restarting the Phone If the phone freezes or takes too long to respond, try pressing and holding the Power Key for about 10 seconds to restart the phone. Waking Up Your Phone Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations. You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys. 1. Press the Power Key to turn the screen on. 2. Touch and hold on the screen. NOTE: If you have set a voice lock, an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you ll need to speak the voice command, draw the pattern, or enter the PIN/password to unlock. Using the Touch Screen Your phone s touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures. 11

12 Touch When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger. Touch and Hold To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item. Swipe or Slide To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen. Drag To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position. Pinch In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in). Rotate the screen For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. 12

13 Blade VEC Kurzanleitung 13

14 RECHTLICHE HINWEISE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel verwendet werden, ob elektronisch oder mechanisch, darin eingeschlossen das Erstellen von Fotokopien und Mikrofilmen. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie um das Benutzerhandbuch und die Konformitätserklärung herunterzuladen. Klicken Sie auf Geräteinformationen und wählen dort das entsprechende Produkt aus, um die Unterlagen zu bekommen. Haftungsausschluss Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können 14

15 vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen. Marken ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Das microsdhc-logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Versionsnr.: R1.0 Bearbeitung: 1. Juli

16 Produktsicherheitsinformationen Nicht beim Tanken verwenden. Mobilteil nicht am Steuer verwenden. Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten. Nicht im Feuer entsorgen. Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Den Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden. Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen. Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Extreme Temperaturen vermeiden. Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten. 16

17 In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten. Das Gerät nicht zerlegen. In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten. Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät. In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten. Nur zugelassenes Zubehör verwenden. Erstes Kennenlernen Ihres Telefons Leuchtanzeige Frontkamera Hörer Näherungs- und Lichtsensor Touchscreen Lautstärke-Taste Ein/Aus-Taste Hauptmikrofon 17

18 Rückseitige Kamera Zusätzliches Mikrofon Blitz Micro-SIM- Kartenfach 2 Micro-SIM- Kartenfach 1 microsdhc- Kartenfach Lautsprecher Headset- Anschluss Micro-USB/ Ladeanschluss Ein/Aus-Taste Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder um den Flugzeugmodus, den lautlosen Modus oder den Vibrationsmodus ein- bzw. auszuschalten. Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein. Lautstärke-Taste Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Display-Tasten (im unteren Bereich des Touchscreens) Startseite ( ) : Berühren Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. Berühren Sie die Taste und ziehen Sie nach oben, um die Google-Suche zu nutzen. 18

19 Zurück ( ) : Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zuletzt ( ) : Berühren Sie diese Taste, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Vor der Inbetriebnahme 1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben den microsim- Kartenfächern. Micro-SIM-Kartenfach 1 Micro-SIM-Kartenfach 2 2. Ziehen Sie das Micro-SIM-Kartenfach heraus, und legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. HINWEIS: Das Micro-SIM-Kartenfach 1 unterstützt GSM/WCDMA-Micro-SIM-Karten, Fach 2 unterstützt GSM-Micro-SIM-Karten. 19

20 GSM/WCDMA-Karte GSM-Karte 3. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem microsdhc - Kartenfach. 4. Ziehen Sie das Kartenfach heraus, und legen Sie die Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. 20

21 HINWEIS: Bei einigen Apps ist möglicherweise eine microsdhc-karte erforderlich, um die App ordnungsgemäß ausführen und/oder App- Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microsdhc- Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder auszutauschen. Laden des Akkus Der Akku des Telefons sollte genug Leistung haben, das Telefon einzuschalten, ein Signal zu finden und einige Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich vollständig laden. WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen. VORSICHT: Den eingebauten Akku nicht selbst wechseln. Der Akkuwechsel darf nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden. 1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. 21

22 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. 3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. HINWEIS: Bei sehr geringer Ladung kann es vorkommen, dass Sie das Handy selbst während des Ladevorgangs nicht einschalten können. Versuchen Sie es in diesem Fall mindestens 10 Minuten nach dem Ladevorgang erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie auch nach längerer Ladezeit das Handy nicht einschalten können. Ein- und Ausschalten Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie die Option Ausschalten und anschließend OK. Neustarten Ihres Telefons Wenn das Telefon abstürzt oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. 22

23 Wecken Ihres Telefons Ihr Telefon wechselt automatisch in den Standby- Modus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Dabei wird das Display abgeschaltet, um Strom zu sparen, und die Tasten werden gesperrt, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern. Sie können das Telefon wieder aktivieren, indem Sie das Display einschalten und die Tastensperre aufheben. 1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display einzuschalten. 2. Halten Sie auf dem Bildschirm gedrückt. HINWEIS: Wenn Sie ein Entsperrmuster, eine Sprachsperre, eine PIN oder ein Passwort für Ihr Smartphone festgelegt haben, müssen Sie den Sprachbefehl sprechen, das Entsperrmuster zeichnen oder PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren. Verwenden des Touchscreens Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen. Berühren Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit dem Finger darauf. 23

24 Tippen und Halten Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element und halten Sie ihn darauf. Wischen oder Ziehen Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen. Ziehen Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auseinander- und Zusammenziehen Bei einigen Apps (wie zum Beispiel Maps, Browser und Galerie ) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen). Drehen des Displays Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen. 24

25 Blade VEC Kurzanleitung 25

26 RECHTLICHE HINWEISE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel verwendet werden, ob elektronisch oder mechanisch, darin eingeschlossen das Erstellen von Fotokopien und Mikrofilmen. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Für weitere Informationen zur selbständigen Fehlerbehebung und die hierfür unterstützten Modelle besuchen Sie unsere offizielle Website (www.ztedevice.com). Vorrangig gelten die Informationen auf der Website. Gehen Sie auf um das Benutzerhandbuch herunterzuladen. Klicken Sie auf der Startseite einfach auf Support > Handbücher und wählen Sie anschließend Ihren Standort, Produkttyp und -namen aus, um nach den jeweiligen Supportinformationen zu suchen. 26

27 Haftungsausschluss Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen. Marken ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Das microsdhc-logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Versionsnr.: R1.0 Bearbeitung: 1. Juli

28 Produktsicherheitsinformationen Nicht beim Tanken verwenden. Mobilteil nicht am Steuer verwenden. Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten. Nicht im Feuer entsorgen. Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Den Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden. Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen. Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Extreme Temperaturen vermeiden. Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten. In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten. 28

29 Das Gerät nicht zerlegen. In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten. Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät. In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten. Nur zugelassenes Zubehör verwenden. Erstes Kennenlernen Ihres Telefons Leuchtanzeige Frontkamera Hörer Näherungs- und Lichtsensor Touchscreen Lautstärke-Taste Ein/Aus-Taste Hauptmikrofon 29

30 Rückseitige Kamera Zusätzliches Mikrofon Blitz Micro-SIM- Kartenfach 2 Micro-SIM- Kartenfach 1 microsdhc- Kartenfach Lautsprecher Headset- Anschluss Micro-USB/ Ladeanschluss Ein/Aus-Taste Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder um den Flugzeugmodus, den lautlosen Modus oder den Vibrationsmodus ein- bzw. auszuschalten. Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein. Lautstärke-Taste Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Display-Tasten (im unteren Bereich des Touchscreens) Startseite ( ) : Berühren Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. Berühren Sie die Taste und ziehen Sie diese nach oben, um die Google-Suche zu nutzen. 30

31 Zurück ( ) : Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zuletzt ( ) : Berühren Sie diese Taste, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Vor der Inbetriebnahme 1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben den microsim- Kartenfächern. Micro-SIM-Kartenfach 1 Micro-SIM-Kartenfach 2 2. Ziehen Sie das Micro-SIM-Kartenfach heraus und legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. HINWEIS: Das Micro-SIM-Kartenfach 1 unterstützt GSM/WCDMA-Micro-SIM-Karten, Fach 2 unterstützt GSM-Micro-SIM-Karten. 31

32 GSM/WCDMA-Karte GSM-Karte 3. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem microsdhc - Kartenfach. 4. Ziehen Sie das Kartenfach heraus und legen Sie die Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig ins Gerät zurück. 32

33 HINWEIS: Bei einigen Apps ist möglicherweise eine microsdhc-karte erforderlich, um die App ordnungsgemäß ausführen und/oder App- Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microsdhc- Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder auszutauschen. Laden des Akkus Der Akku des Telefons sollte genug Leistung haben, das Telefon einzuschalten, ein Signal zu finden und einige Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich vollständig laden. WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen. VORSICHT: Den eingebauten Akku nicht selbst wechseln. Der Akkuwechsel darf nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden. 33

34 1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. 3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. HINWEIS: Bei sehr geringer Ladung kann es vorkommen, dass Sie das Handy selbst während des Ladevorgangs nicht einschalten können. Versuchen Sie es in diesem Fall mindestens 10 Minuten nach dem Ladevorgang erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie auch nach längerer Ladezeit das Handy nicht einschalten können. Ein- und Ausschalten Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus- Taste, um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie die Option Ausschalten und anschließend OK. Neustarten Ihres Telefons Wenn das Telefon abstürzt oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 34

35 ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Wecken Ihres Telefons Ihr Telefon wechselt automatisch in den Standby- Modus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Dabei wird das Display abgeschaltet, um Strom zu sparen, und die Tasten werden gesperrt, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern. Sie können das Telefon wieder aktivieren, indem Sie das Display einschalten und die Tastensperre aufheben. 1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display einzuschalten. 2. Halten Sie auf dem Bildschirm gedrückt. HINWEIS: Wenn Sie ein Entsperrmuster, eine Sprachsperre, eine PIN oder ein Passwort für Ihr Smartphone festgelegt haben, müssen Sie den Sprachbefehl sprechen, das Entsperrmuster zeichnen oder PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren. Verwenden des Touchscreens Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen. Berühren Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit dem Finger darauf. 35

36 Tippen und Halten Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element und halten Sie ihn darauf. Wischen oder Ziehen Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen. Ziehen Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auseinander- und Zusammenziehen Bei einigen Apps (wie zum Beispiel Maps, Browser und Galerie ) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen). Drehen des Displays Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen. 36

37 Blade VEC Skrócona instrukcja obsługi 37

38 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, zarówno za pomocą środków elektronicznych, jak i mechanicznych, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation. Firma ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia, aby skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne. Oferujemy serwis samoobsługowy dla użytkowników naszych terminali inteligentnych. Odwiedź oficjalną stronę ZTE (dostępną pod adresem aby dowiedzieć się więcej na temat programu samoobsługi i objętych nim produktów. Przed treścią niniejszego dokumentu, pierwszeństwo ma informacja opublikowana na stronie internetowej. Instrukcję obsługi można pobrać ze strony Ze strony głównej należy przejść do obszaru Support (Wsparcie techniczne) > Manuals (Instrukcje obsługi), a następnie wybrać swoją lokalizację, rodzaj produktu i jego nazwę, aby wyszukać związane z nim informacje. 38

39 Zrzeczenie odpowiedzialności Firma ZTE Corporation zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i szkody będące efektem nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania. Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Zawartość niniejszej instrukcji może odbiegać od rzeczywistego produktu lub oprogramowania. Znaki towarowe ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi należącymi do firmy ZTE Corporation. Google i Android są znakami towarowymi należącymi do firmy Google, Inc. Logo microsdhc jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Nr wersji: R1.0 Data wydania: 1 lipca

40 Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu Nie używać podczas tankowania paliwa. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy samochodem. To urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło. Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 mm od ciała użytkownika. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrztuszenia. Unikać kontaktu z nośnikami magnetycznymi. To urządzenie może emitować głośne dźwięki. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać głośnych dźwięków przez długie okresy czasu. Unikać ekstremalnych temperatur. Trzymać z dala od rozruszników serca i innych osobistych urządzeń medycznych. Unikać kontaktu z płynami urządzenie powinno pozostawać suche. 40

41 Należy wyłączyć urządzenie, jeżeli wymagają tego przepisy szpitalne lub innych placówek medycznych. Nie podejmować prób demontażu. Jeżeli jest to wymagane, należy wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu i na lotnisku. Nie należy polegać na tym urządzeniu w sytuacjach awaryjnych. Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu materiałów wybuchowych. Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych akcesoriów. Informacje o telefonie Wskaźnik świetlny Przedni aparat Ekran dotykowy Słuchawka Czujnik zbliżeniowy i oświetlenia Klawisz głośności Klawisz zasilania Mikrofon główny 41

42 Tylny aparat Mikrofon pomocniczy Lampa błyskowa Taca 2 karty micro-sim Taca 1 karty micro-sim Taca karty microsdhc Głośnik Gniazdo słuchawkowe Gniazdo ładowarki/ micro-usb Klawisz zasilania Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć tryb samolotowy, włączyć tryb cichy, tryb wibracji lub dźwięk lub aby wyłączyć telefon lub uruchomić go ponownie. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Klawisz głośności Naciśnij lub przytrzymaj jeden z końców, aby zmienić poziom głośności. Przyciski ekranowe (na dole ekranu dotykowego) Ekran główny ( ) : Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego z dowolnej aplikacji lub ekranu. Dotknij i przesuń w górę, aby użyć wyszukiwarki Google. 42

43 Wstecz ( ) : Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Ostatnie aplikacje ( ) : Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Pierwsze kroki 1. Wsuń końcówkę narzędzia do wysuwania tac do otworów obok tac kart micro-sim. Taca 1 karty micro-sim Taca 2 karty micro-sim 2. Wyjmij tace kart micro-sim i umieść na nich karty micro-sim, tak jak pokazano na rysunku. Następnie ostrożnie umieść tace z powrotem w telefonie. UWAGA: Taca 1 karty micro-sim obsługuje karty micro-sim GSM/WCDMA, a taca 2 karty micro-sim GSM. 43

44 Karta GSM/WCDMA Karta GSM 3. Wsuń końcówkę narzędzia do wysuwania tac do otworu obok tacy karty microsdhc. 4. Wyjmij tacę i umieść na niej kartę, tak jak pokazano na rysunku Następnie ostrożnie umieść tacę z powrotem w telefonie. 44

45 UWAGA: Niektóre aplikacje mogą wymagać włożenia karty microsdhc do prawidłowego działania lub zapisu danych. Dlatego też zalecane jest trzymanie karty microsdhc w telefonie i unikanie sytuacji, w których karta jest wyjmowana lub wymieniana. Ładowanie baterii Bateria telefonu powinna być naładowana w stopniu umożliwiającym włączenie telefonu, znalezienie sygnału i wykonanie kilku połączeń. Baterię należy w pełni naładować przy najbliższej okazji. OSTRZEŻENIE! Należy używać wyłącznie przewodów i ładowarek zatwierdzonych przez firmę ZTE. Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon lub wywołać wybuch baterii. UWAGA: Nie wolno samodzielnie wymieniać wbudowanego w telefon akumulatora. Czynność tę może wykonywać jedynie firma ZTE lub jej autoryzowany przedstawiciel. 45

46 1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowarki. 2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda zasilania sieciowego. 3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana. UWAGA: W przypadku skrajnie niskiego stanu naładowania baterii włączenie telefonu może być niemożliwe nawet podczas ładowania. W takim przypadku należy odczekać co najmniej 10 minut i ponowić próbę włączenia telefonu. Jeśli po długim ładowaniu w dalszym ciągu nie będzie można włączyć telefonu, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Włączanie i wyłączanie urządzenia Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Aby go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania na ekranie pojawi się menu opcji. Wybierz polecenie Wyłącz, a następnie wciśnij przycisk OK. 46

47 Ponowne uruchomienie telefonu Jeżeli telefon przestanie reagować na polecenia lub będzie reagować zbyt wolno, uruchom go ponownie, wciskając klawisz zasilania i przytrzymując go przez ok. 10 sekund. Wychodzenie z trybu uśpienia Telefon automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany przez pewien okres czasu. Wyświetlacz wyłączy się, aby oszczędzać baterię. Klawisze zostaną zablokowane, aby nie dopuścić do ich przypadkowego naciśnięcia. Aby wyjść z tego trybu, włącz ekran i odblokuj klawisze. 1. Wciśnij klawisz zasilania, aby włączyć ekran. 2. Dotknij symbolu na ekranie i przytrzymaj. UWAGA: Jeśli w telefonie ustawiono blokadę głosową, wzór odblokowania, kod PIN lub hasło, odblokowanie telefonu wymagać będzie wymówienia komendy głosowej, narysowania wzoru, lub wprowadzenia kodu PIN/hasła. Korzystanie z ekranu dotykowego Ekran dotykowy umożliwia wykonywanie czynności za pomocą rozmaitych gestów. Dotknięcie Jeśli chcesz korzystać z klawiatury ekranowej, zaznaczać elementy na ekranie (np. aplikacje czy ikony ustawień) lub korzystać z przycisków, wystarczy że dotkniesz ich palcem. 47

48 Dotknięcie i przytrzymanie Aby otworzyć menu opcji dostępnych dla danego elementu (np. wiadomości lub odnośnika do strony internetowej), dotknij go i przytrzymaj na nim palec. Przesuwanie Szybkim ruchem przesuń palec po ekranie, w linii poziomej lub pionowej. Przeciąganie Aby przeciągnąć dany element, dotknij go i przytrzymaj na nim palec, a następnie przesuń palec w wybrane miejsce. Nie podnoś palca podczas przeciągania, dopóki nie znajdzie się w wybranym miejscu ekranu. Zbliżanie i oddalanie W niektórych programach (np. Mapy, Przeglądarka czy Galeria) możesz przybliżać lub oddalać widok. W tym celu wykonaj ruch zbliżania lub oddalania dwóch palców. Obracanie ekranu W większości przypadków ekran automatycznie zmieni orientację wyświetlania z pionowej na poziomą, zależnie od pozycji telefonu. 48

49 Ghid de pornire rapidă pentru Blade VEC 49

50 INFORMAŢII JURIDICE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere şi microfilm, fără acordul prealabil scris al ZTE Corporation. ZTE Corporation îşi rezervă dreptul de a corecta erorile din versiunea tipărită sau de a actualiza specificaţiile din acest ghid fără înştiinţare prealabilă. Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor terminale inteligente. Vizitaţi site-ul web oficial ZTE (la pentru mai multe informaţii cu privire la deservirea proprie şi la modelele produselor acceptate. Informaţiile de pe site-ul web au prioritate. Vizitaţi pentru a descărca manualul de utilizare. Faceţi clic pe Support (Asistenţă) > Manuals (Manuale) de pe pagina de început, selectaţi-vă locaţia, tipul şi numele produsului pentru a căuta informaţii de asistenţă. Declinarea responsabilităţii ZTE Corporation îşi declină în mod expres orice răspundere pentru defectele şi deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului. Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest ghid pot diferi de produsul actual. Conţinutul acestui ghid poate diferi de produsul sau software-ul actual. 50

51 Mărci comerciale ZTE şi logourile ZTE reprezintă mărci comerciale ale ZTE Corporation. Google şi Android sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Logo-ul microsdhc este o marcă comercială a SD-3C, LLC. Alte mărci şi denumiri comerciale reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi ai acestora. Nr. versiune: R1.0 Dată publicare: 1 iulie

52 Informaţii privind siguranţa produsului Nu utilizaţi în timpul alimentării cu combustibil. Nu utilizaţi dispozitivul portabil în timpul condusului. Acest dispozitiv poate emite o lumină puternică sau intermitentă. Când utilizaţi produsul purtându-l pe corp, menţineţi o distanţă de separare de 15 mm. Nu aruncaţi dispozitivul în foc. Piesele mici prezintă pericol de sufocare. Evitaţi contactul cu suporturile magnetice de date. Acest produs poate emite sunete puternice. Pentru a împiedica afectarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la volum ridicat perioade lungi de timp. Evitaţi temperaturile extreme. Ţineţi dispozitivul la distanţă de stimulatoare cardiace şi alte dispozitive medicale personale. Evitaţi contactul cu lichide; menţineţi dispozitivul uscat. 52

53 Opriţi dispozitivul în spitale şi unităţi medicale, când vi se solicită acest lucru. Nu încercaţi să îl dezasamblaţi. Opriţi dispozitivul în avion şi aeroporturi, când vi se solicită acest lucru. Nu contaţi pe acest dispozitiv pentru comunicaţii de urgenţă. Opriţi dispozitivul în medii cu potenţial explozibil. Utilizaţi exclusiv accesoriile aprobate. Familiarizarea cu telefonul Led indicator Cameră foto frontală Ecran tactil Cască Senzor de proximitate şi de lumină Tastă de volum Buton de pornire Microfon principal 53

54 Cameră foto spate Microfon suplimentar Bliţ Sertar cartelă micro-sim 2 Sertar cartelă micro-sim 1 Sertar card microsdhc Difuzor Mufă pentru căşti Mufă încărcare/ micro-usb Buton de pornire Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta pentru a activa sau a dezactiva modul Airplane (Avion), pentru a activa modul Silent (Silenţios), modul Vibration (Vibraţii) sau sonorul, pentru a reporni sau opri. Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva afişajul ecranului. Tastă de volum Apăsaţi şi menţineţi apăsat oricare capăt al tastei pentru a mări sau a micşora volumul. Taste de pe ecran (în partea inferioară a ecranului tactil) Tastă de început ( ) : Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicaţie sau ecran. Atingeţi-o şi alunecaţi cu degetul în sus pentru a începe o căutare pe Google. 54

55 Înapoi ( ) : Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul anterior. Recente ( ) : Atingeţi-o pentru a vedea aplicaţiile utilizate recent. Înainte de iniţiere 1. Introduceţi vârful instrumentului de scoatere a sertarului în găurile din spatele sertarelor pentru cartelele micro-sim. sertar cartelă micro-sim 1 sertar cartelă micro-sim 2 2. Trageţi sertarele pentru cartele micro-sim şi introduceţi cartelele micro-sim în sertare, aşa cum este prezentat. Apoi instalaţi sertarele la loc, cu atenţie. 55

56 NOTĂ: Sertarul pentru cartela micro-sim 1 acceptă cartele micro-sim GSM/WCDMA, iar sertarul 2 acceptă cartele micro-sim GSM. Cartelă GSM/WCDMA Cartelă GSM 3. Introduceţi vârful instrumentului de eliberare a sertarului în gaura din spatele sertarului pentru cartela microsdhc. 56

57 4. Trageţi sertarul şi introduceţi cartela în acesta, aşa cum este prezentat. Apoi introduceţi sertarul la loc, cu atenţie. NOTĂ: Este posibil ca unele aplicaţii să necesite o cartelă microsdhc pentru a funcţiona corect sau este posibil să stocheze anumite date pe aceasta. De aceea, se recomandă să aveţi instalată o cartelă microsdhc şi să nu o scoateţi sau să o înlocuiţi la întâmplare. Încărcarea bateriei Bateria telefonului trebuie să fie suficient de încărcată pentru a porni telefonul, pentru a găsi semnalul şi pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcaţi bateria complet, cât mai curând posibil. AVERTISMENT! Utilizaţi doar încărcătoare şi cabluri aprobate de ZTE. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei. ATENŢIE: Nu schimbaţi singur bateria reîncărcabilă încorporată în telefon. Bateria poate fi înlocuită doar de ZTE sau de furnizori de servicii autorizaţi de ZTE. 57

58 1. Conectaţi adaptorul la mufa pentru încărcător. 2. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete c.a. standard. 3. Deconectaţi încărcătorul după încărcarea completă a bateriei. NOTĂ: dacă bateria are un nivel extrem de scăzut, este posibil să nu puteţi porni telefonul, chiar şi atunci când se încarcă. În acest caz, încercaţi din nou după cel puţin 10 minute de încărcare a telefonului. Dacă nu puteţi porni telefonul nici după o încărcare prelungită, contactaţi serviciul pentru clienţi. Deschiderea/închiderea Asiguraţi-vă că bateria este încărcată. Apăsaţi şi menţineţi apăsat Butonul de pornire pentru a deschide telefonul. Pentru a-l închide, apăsaţi şi menţineţi apăsat Butonul de pornire pentru a deschide meniul de opţiuni. Atingeţi Power off (Opriţi alimentarea), apoi atingeţi OK. Repornirea telefonului Dacă telefonul se blochează sau reacţionează prea lent, încercaţi să apăsaţi şi să menţineţi apăsat Butonul de pornire timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni telefonul. 58

59 Activarea telefonului Telefonul dvs. intră automat în modul Sleep (Dezactivare) dacă nu este utilizat o anumită perioadă de timp. Ecranul este dezactivat pentru a economisi energie, iar tastele sunt blocate pentru a preveni operaţiile accidentale. Puteţi activa telefonul activând ecranul şi deblocând tastele. 1. Apăsaţi Butonul de pornire pentru a aprinde ecranul. 2. Atingeţi şi menţineţi apăsat de pe ecran. NOTĂ: Dacă aţi setat o blocare vocală, un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefon, trebuie să rostiţi comanda vocală, să desenaţi modelul sau să introduceţi codul PIN/ parola pentru a-l debloca. Utilizarea ecranului tactil Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlaţi acţiunile printr-o varietate de gesturi de atingere. Atingere Atunci când doriţi să tastaţi cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectaţi elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicaţii şi setări, sau apăsaţi butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele. Atingere şi menţinere apăsat Pentru a deschide opţiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură la o pagină web), atingeţi şi menţineţi apăsat elementul. 59

60 Tragere cu degetul sau alunecare A trage cu degetul sau a aluneca înseamnă a glisa rapid cu degetul pe ecran, vertical sau orizontal. Glisare Pentru a glisa, apăsaţi şi menţineţi apăsat degetul, cu o anumită presiune, înainte de a-l deplasa. În timp ce glisaţi, nu eliberaţi degetul până când nu aţi ajuns în poziţia finală dorită. Apropierea/depărtarea degetelor Pentru unele aplicaţii (precum Maps (Hărţi), Browser (Navigator) şi Gallery (Galerie)), puteţi mări sau micşora, poziţionând două degete pe ecran simultan şi apropiindu-le (pentru a micşora) sau depărtându-le (pentru a mări). Rotirea ecranului Pentru majoritatea ecranelor, puteţi schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea laterală a telefonului. 60

61 Blade VEC Príručka so stručným návodom 61

62 PRÁVNE INFORMÁCIE Autorské práva 2014 ZTE CORPORATION. Všetky práva vyhradené. Bez písomného povolenia od spoločnosti ZTE Corporation je zakázané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky alebo mechanicky vrátane kopírovania alebo prostredníctvom mikrofilmu, citovať, rozmnožovať, prekladať alebo používať ktorúkoľvek časť tohto dokumentu. Spoločnosť ZTE Corporation si vyhradzuje právo na vykonávanie úprav prípadných tlačiarenských chýb alebo aktualizáciu technických údajov bez predchádzajúceho oznámenia. Používateľom našich inteligentných koncových zariadení ponúkame samoobslužnú podporu. Na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti ZTE (www.ztedevice.com) nájdete ďalšie informácie o samoobslužnej podpore a podporovaných modeloch produktov. Smerodajné sú informácie uvedené na webovej lokalite. Na webovej lokalite si môžete prevziať používateľskú príručku. Stačí, ak na domovskej obrazovke kliknete na položku Podpora > Príručky, potom si zvolíte svoju krajinu, typ produktu a jeho názov a vyhľadajú sa vám príslušné podporné informácie. Zrieknutie sa zodpovednosti Spoločnosť ZTE Corporation sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poruchy a škody spôsobené neoprávnenými softvérovými úpravami. 62

63 Obrázky a snímky obrazovky použité v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Obsah tejto príručky sa môže líšiť od skutočného produktu alebo softvéru. Ochranné známky ZTE a logá ZTE sú obchodné značky spoločnosti ZTE Corporation. Google a Android sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc. Logo microsd je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných subjektov. Verzia: R1.0 Dátum vydania: 1. júla

64 Bezpečnostné informácie o produkte Zariadenie nepoužívajte počas tankovania. Zariadenie nepoužívajte počas šoférovania. Toto zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo. Pri nosení na tele dodržujte vzdialenosť 15 mm od tela. Nelikvidujte v ohni. Malé súčiastky môžu spôsobiť zadusenie. Zabráňte kontaktu s magnetickými médiami. Toto zariadenie môže produkovať hlasný zvuk. Ak chcete predísť prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho veľmi hlasný zvuk. Chráňte pred extrémnymi teplotami. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kardiostimulátorov a iných osobných lekárskych prístrojov. Chráňte pred kontaktom s tekutinami a udržujte v suchu. 64

65 V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach telefón v prípade výzvy vypnite. Nepokúšajte sa zariadenie rozobrať. Na letiskách a v lietadlách zariadenie v prípade výzvy vypnite. Nespoliehajte sa na toto zariadenie ako na prostriedok núdzovej komunikácie. Vo výbušnom prostredí zariadenie vypnite. Používajte iba schválené príslušenstvo. Oboznámte sa so svojím telefónom Kontrolka Predný fotoaparát Dotyková obrazovka Slúchadlo Snímač vzdialenosti a svetla Tlačidlo hlasitosti Tlačidlo napájania Hlavný mikrofón 65

66 Zadný fotoaparát Pomocný mikrofón Blesk Priečinok 2 na kartu Micro-SIM Priečinok 1 na kartu Micro-SIM Priečinok na kartu microsdhc Konektor pre náhlavnú súpravu Reproduktor Konektor nabíjačky a micro-usb Tlačidlo napájania Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete letecký režim, aktivujete tichý režim, vibračný režim alebo hlasité vyzváňanie, zariadenie reštartujete alebo vypnete. Stlačením vypnete alebo zapnete displej obrazovky. Tlačidlo hlasitosti Stlačením alebo podržaním príslušnej strany tohto tlačidla zvýšite alebo znížite hlasitosť. Tlačidlá na obrazovke (v spodnej časti dotykovej obrazovky) Domov ( ) : Dotykom sa z ktorejkoľvek aplikácie alebo obrazovky vrátite na Domovskú obrazovku. Dotykom a posunutím nahor spustíte Vyhľadávanie Google. 66

67 Späť ( ) : Dotykom prejdete na predchádzajúcu obrazovku. Naposledy používané ( ) : Dotykom zobrazíte naposledy používané aplikácie. Skôr než začnete 1. Vložte nástroj na vyberanie priečinka do otvorov vedľa priečinkov na karty Micro-SIM. Priečinok 1 na kartu Micro-SIM Priečinok 2 na kartu Micro-SIM 2. Vytiahnite priečinok na kartu Micro-SIM a umiestnite kartu Micro-SIM do priečinka podľa zobrazenia. Potom priečinok opatrne zasuňte späť. POZNÁMKA: Priečinok 1 na kartu Micro-SIM podporuje karty Micro-SIM typu GSM/ WCDMA, zatiaľ čo priečinok 2 podporuje karty Micro-SIM typu GSM. 67

68 Karta typu GSM/WCDMA Karta typu GSM 3. Vložte nástroj na vyberanie priečinka do otvoru vedľa priečinka karty SDHC. 4. Vytiahnite priečinok a umiestnite kartu do priečinka podľa zobrazenia. Potom priečinok opatrne zasuňte späť. 68

69 POZNÁMKA: Niektoré aplikácie si môžu na normálne fungovanie vyžadovať kartu microsdhc alebo môžu na ňu ukladať niektoré údaje. Preto odporúčame, aby ste nechali kartu microsdhc vloženú a aby ste ju ľubovoľne nevyberali ani nevymieňali. Nabíjanie batérie Batéria vášho telefónu by mala mať dostatok energie na zapnutie telefónu, nájdenie signálu a vykonanie niekoľkých hovorov. Batériu by ste mali nabiť doplna čo najskôr. VAROVANIE! Používajte iba nabíjačky a káble schválené spoločnosťou ZTE. Používaním neschváleného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k explózii batérie. UPOZORNENIE: Zabudovanú nabíjateľnú batériu telefónu nikdy nenabíjajte samu. Batériu môže vymeniť len spoločnosť ZTE alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti ZTE. 1. Do konektora nabíjačky pripojte adaptér. 69

70 2. Nabíjačku zapojte do štandardnej sieťovej zásuvky so striedavým prúdom. 3. Po úplnom nabití batérie nabíjačku odpojte. POZNÁMKA: Ak je energia vašej batérie extrémne nízka, možno nebudete môcť zapnúť telefón ani keď sa nabíja. V tomto prípade skúste telefón znova zapnúť po 10 minútach nabíjania. Ak telefón nemôžete zapnúť ani po dlhšom nabíjaní, kontaktujte služby zákazníkom. Zapnutie/vypnutie Skôr, ako zariadenie zapnete, sa uistite, že batéria je úplne nabitá. Stlačením a podržaním tlačidla napájania telefón zapnete. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla napájania otvorte ponuku s možnosťami. Dotknite sa možnosti Vypnúť a potom možnosti OK. Reštartovanie telefónu Ak telefón zamrzne alebo mu trvá príliš dlho, kým zareaguje, skúste telefón reštartovať stlačením a podržaním tlačidla napájania asi na 10 sekúnd. 70

71 Aktivácia telefónu z režimu spánku Váš telefón sa automaticky prepne do režimu spánku, ak sa určitý čas nepoužíva. Displej sa vypne, aby sa šetrila energia a tlačidlá sa uzamknú, aby nedošlo k ich náhodnej aktivácii. Telefón môžete z režimu spánku aktivovať zapnutím displeja a odomknutím tlačidiel. 1. Stlačením tlačidla napájania zapnite obrazovku. 2. Dotknite sa tlačidla na obrazovke a podržte ho. POZNÁMKA: Ak ste v telefóne nastavili hlasový zámok, vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo, na odomknutie budete musieť povedať príkaz, nakresliť vzor alebo zadať kód PIN/heslo. Používanie dotykovej obrazovky Dotyková obrazovka telefónu umožňuje ovládať telefón pomocou rôznych dotykových gest. Dotyk Keď chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať položky na obrazovke, ako sú ikony aplikácií a nastavení, alebo stláčať tlačidlá na obrazovke, jednoducho sa ich dotknite prstom. Dotyk a podržanie Ak chcete otvoriť možnosti dostupné pre niektorú položku (napr. správu alebo prepojenie na webovej stránke), dotknite sa danej položky a podržte ju. 71

72 Posunutie alebo presunutie Pojmami posunutie a presunutie sa označuje rýchle potiahnutie prsta po obrazovke v zvislom alebo vodorovnom smere. Potiahnutie Ak chcete ťahať položku, intenzívnejšie ju stlačte prstom a podržte, potom prst začnite presúvať. Počas ťahania nezdvíhajte prst, kým nedosiahnete cieľovú polohu. Priblíženie prstov V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete približovať alebo odďaľovať obsah. Obrazovky sa dotknite dvoma prstami súčasne a približujte ich k sebe (ak chcete oddialiť obsah) alebo ich odťahujte od seba (ak chcete priblížiť obsah). Otočenie obrazovky Na väčšine obrazoviek môžete automaticky meniť orientáciu obrazu zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku otočením telefónu nabok. 72

73 Blade VEC Οδηγός γρήγορης έναρξης 73

74 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η παράθεση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η χρήση μέρους ή του συνόλου αυτής της δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικού ή μηχανικού τύπου, συμπεριλαμβανόμενης της φωτοαντιγραφής και του μικροφίλμ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΖΤΕ Corporation. Η ZTE Corporation διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τροποποιήσεις σε τυπογραφικά λάθη ή σε προδιαγραφές ενημέρωσης σε αυτόν τον οδηγό, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Προσφέρουμε λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης για τους χρήστες έξυπνων τερματικών συσκευών. Επισκεφτείτε την επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της ZTE (στη διεύθυνση για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης και τα υποστηριζόμενα μοντέλα προϊόντων. Οι πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία είναι οι πιο έγκυρες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση για να κάνετε λήψη του εγχειριδίου χρήσης. Απλώς πατήστε Υποστήριξη > Εγχειρίδια στην αρχική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τοποθεσία σας, τον τύπο προϊόντος και το όνομα για να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες υποστήριξης. 74

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD900_A5_DE_EL_EN_ES_130723.indb

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες TK-STAR PET GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για Thank την you καλή for purchasing χρήση της the εν

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1 User s Manual Welcome Thank you very much for purchasing this product. Before you start, you are recommended to read this manual step by step to obtain the best results with your new Pico projector. We

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S104 FC Tablet PC

novapad 70 S104 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 4 1.5 Inserting a Memory Card... 5 2. GETTING

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C164 Tablet PC

novapad 80 C164 Tablet PC novapad 80 C164 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OLE 19150-B

Size - A5 OLE 19150-B OLE 950-B 8,5 Zoll LED-TV mit 3-in- Tuner für DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 und DVB C // 8.5 Inch LED TV with 3 in Tuner for DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 and DVB C // Téléviseur LED 8,5 avec tuner 3 en pour DVBT MPEG2,

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

Microwave KMW 4441 DB

Microwave KMW 4441 DB Microwave KMW 4441 DB DE Gebrauchsanweisun Οδηγίες χρήσης EN User manual Manual de instrucciones Mode d'emploi Használati leírás Deutsch 3-20 Ελληνικά 21-38 Enlish 39-56 Español 57-74 Français 75-92 Mayar

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS D GB F E P I RUS PL GR Artikel-Nr 10256296 D GB F E P I RUS PL GR Deutsch 3 Bitte Ausklappseite beachten English 28 Please see inside cover fold-out page FranHais

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 2 1.1 KEY FUNCTIONS... 2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 R8 TABLET PC... 3 1.2.1 Charging your device... 3 1.2.2 Turning

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE. Downloaded from www.vandenborre.be MOBILE TELEPHONE M311

USER GUIDE. Downloaded from www.vandenborre.be MOBILE TELEPHONE M311 USER GUIDE UK DE FR IT NL GR MOBILE TELEPHONE M311 V5 2 P1 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 3 1 BECAUSE WE CARE Thank you for purchasing this product. This product has been designed and assembled with utmost care

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Watch YouTube videos Browse the world s most popular video-sharing community

Watch YouTube videos Browse the world s most popular video-sharing community Table of Contents Table of Contents...P1 Features...P2 Unit at a Glance...P3 Getting Started...P4-P5 About Applications...P5-P6 Preinstalled Applications...P6 Connect to a Wi-Fi network...p7-p8 Optional

Διαβάστε περισσότερα

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D/GR Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D Brotbackautomat KH 2232 Bedienungsanleitung Αυτόµατο µηχάνηµα ψησίµατος ψωµιού KH 2232 Οδηγία χρήσης Brotbackautomat

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

REVEAL LINQ. Patient Manual Gebrauchsanweisung für Patienten Εγχειρίδιο ασθενούς

REVEAL LINQ. Patient Manual Gebrauchsanweisung für Patienten Εγχειρίδιο ασθενούς REVEAL LINQ INSERTABLE CARDIAC MONITOR AND PATIENT ASSISTANT INSERTABLE CARDIAC MONITOR UND PATIENT ASSISTANT ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Patient Manual Gebrauchsanweisung

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ISV Advisory Services. Developers are the key to Microsoft s s success. - Steve Ballmer, CEO Microsoft

ISV Advisory Services. Developers are the key to Microsoft s s success. - Steve Ballmer, CEO Microsoft ISV Advisory Services Developers are the key to Microsoft s s success. - Steve Ballmer, CEO Microsoft Αναπτύξτε καλύτερες εφαρµογές µε το ISV Advisory Services Υποστήριξη για την πιστοποίηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Motomanual. Motofone F3. by Motorola

Motomanual. Motofone F3. by Motorola ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Motomanual Motofone F3 by Motorola Βασικά Σηµεία του Νέου σας Motorola Ένδειξη ισχύος σήµατος Ένδειξη ισχύος µπαταρίας Πλήκτρο πλοήγησης Πλήκτρο ενεργειών (στην εκάστοτε λειτουργία) Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα