Manual No.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manual No.: 079584506698 1"

Transcript

1 GB DE AT PL RO SK GR Blade VEC Quick Start Guide...2 Blade VEC Kurzanleitung...13 Blade VEC Kurzanleitung...25 Blade VEC Skrócona instrukcja obsługi...37 Ghid de pornire rapidă pentru Blade VEC.49 Blade VEC Príručka so stručným návodom.61 Blade VEC Οδηγός γρήγορης έναρξης...73 Manual No.:

2 Blade VEC Quick Start Guide 2

3 LEGAL INFORMATION Copyright 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence. Visit to download the user manual. Just click Support > Manuals from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information. Disclaimer ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software. 3

4 Trademarks ZTE and the ZTE logos are trademarks of the ZTE Corporation. Google and Android are trademarks of Google, Inc. microsdhc logo is a trademark of the SD- 3C, LLC. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Version No.: R1.0 Edition Time: July 1,

5 Product Safety Information Do not use while re-fuelling. Do not use hand-held while driving. This device may produce a bright or flashing light. For body-worn operation maintain a separation of 15 mm. Do not dispose of it in a fire. Small parts may cause a choking hazard. Avoid contact with magnetic media. This device may produce a loud sound. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Avoid Extreme Temperatures. Keep away from pacemakers and other personal medical devices. Avoid any contact with liquid, keep it dry. Switch off when instructed in hospitals and medical facilities. Do not attempt to disassemble. 5

6 Switch off when instructed in aircrafts and airports. Do not rely on this device for emergency communications. Switch off in explosive environments. Only use approved accessories. Getting to Know Your Phone Indicator Light Front Camera Earpiece Proximity & Light Sensor Touch Screen Volume Key Power Key Main Microphone 6

7 Back Camera Auxiliary Microphone Flash micro-sim Card Tray 2 micro-sim Card Tray 1 microsdhc Card Tray Speaker Headset Jack micro-usb/ Charging Jack Power Key Press and hold to turn on or off airplane mode, enable silent mode, vibration mode or sound, restart, or to power off. Press to turn off or on the screen display. Volume Key Press or hold either end to turn the volume up or down. On-screen keys (at the bottom of the touch screen) Home ( ) : Touch to return to the home screen from any application or screen. Touch and slide upwards to use Google search. Back ( ) : Touch to go to the previous screen. Recent ( ) : Touch to see recently used apps. 7

8 Before Getting Started 1. Insert the tip of the tray eject tool into the holes beside the micro-sim card trays. micro-sim card tray 1 micro-sim card tray 2 2. Pull out the micro-sim card trays and place the micro-sim cards on the trays as shown. Then carefully install the trays back. NOTE: The micro-sim card tray 1 supports GSM/WCDMA micro-sim cards, while tray 2 supports GSM micro-sim cards. GSM/WCDMA card 8

9 GSM card 3. Insert the tip of the tray eject tool into the hole beside the microsdhc card tray. 4. Pull out the tray and place the card on the tray as shown. Then carefully install the tray back. NOTE: Some applications may require a microsdhc card to work normally or may store certain data on it. Therefore, it is recommended that you keep a microsdhc card installed and not remove or replace it randomly. 9

10 Charging the Battery Your phone s battery should have enough power for the phone to turn on, find a signal, and make a few calls. You should fully charge the battery as soon as possible. WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode. CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider. 1. Connect the adapter to the charging jack. 2. Connect the charger to a standard AC power outlet. 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged. NOTE: If the battery is extremely low, you may be unable to power on the phone even when it is being charged. In this case, try again after charging the phone for at least 10 minutes. Contact customer service if you still cannot power on the phone after prolonged charging. 10

11 Powering On/Off Make sure the battery is charged. Press and hold the Power Key to turn on your phone. To turn it off, press and hold the Power Key to open the options menu. Touch Power off and then touch OK. Restarting the Phone If the phone freezes or takes too long to respond, try pressing and holding the Power Key for about 10 seconds to restart the phone. Waking Up Your Phone Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations. You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys. 1. Press the Power Key to turn the screen on. 2. Touch and hold on the screen. NOTE: If you have set a voice lock, an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you ll need to speak the voice command, draw the pattern, or enter the PIN/password to unlock. Using the Touch Screen Your phone s touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures. 11

12 Touch When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger. Touch and Hold To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item. Swipe or Slide To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen. Drag To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position. Pinch In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in). Rotate the screen For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. 12

13 Blade VEC Kurzanleitung 13

14 RECHTLICHE HINWEISE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel verwendet werden, ob elektronisch oder mechanisch, darin eingeschlossen das Erstellen von Fotokopien und Mikrofilmen. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie um das Benutzerhandbuch und die Konformitätserklärung herunterzuladen. Klicken Sie auf Geräteinformationen und wählen dort das entsprechende Produkt aus, um die Unterlagen zu bekommen. Haftungsausschluss Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können 14

15 vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen. Marken ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Das microsdhc-logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Versionsnr.: R1.0 Bearbeitung: 1. Juli

16 Produktsicherheitsinformationen Nicht beim Tanken verwenden. Mobilteil nicht am Steuer verwenden. Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten. Nicht im Feuer entsorgen. Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Den Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden. Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen. Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Extreme Temperaturen vermeiden. Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten. 16

17 In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten. Das Gerät nicht zerlegen. In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten. Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät. In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten. Nur zugelassenes Zubehör verwenden. Erstes Kennenlernen Ihres Telefons Leuchtanzeige Frontkamera Hörer Näherungs- und Lichtsensor Touchscreen Lautstärke-Taste Ein/Aus-Taste Hauptmikrofon 17

18 Rückseitige Kamera Zusätzliches Mikrofon Blitz Micro-SIM- Kartenfach 2 Micro-SIM- Kartenfach 1 microsdhc- Kartenfach Lautsprecher Headset- Anschluss Micro-USB/ Ladeanschluss Ein/Aus-Taste Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder um den Flugzeugmodus, den lautlosen Modus oder den Vibrationsmodus ein- bzw. auszuschalten. Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein. Lautstärke-Taste Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Display-Tasten (im unteren Bereich des Touchscreens) Startseite ( ) : Berühren Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. Berühren Sie die Taste und ziehen Sie nach oben, um die Google-Suche zu nutzen. 18

19 Zurück ( ) : Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zuletzt ( ) : Berühren Sie diese Taste, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Vor der Inbetriebnahme 1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben den microsim- Kartenfächern. Micro-SIM-Kartenfach 1 Micro-SIM-Kartenfach 2 2. Ziehen Sie das Micro-SIM-Kartenfach heraus, und legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. HINWEIS: Das Micro-SIM-Kartenfach 1 unterstützt GSM/WCDMA-Micro-SIM-Karten, Fach 2 unterstützt GSM-Micro-SIM-Karten. 19

20 GSM/WCDMA-Karte GSM-Karte 3. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem microsdhc - Kartenfach. 4. Ziehen Sie das Kartenfach heraus, und legen Sie die Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. 20

21 HINWEIS: Bei einigen Apps ist möglicherweise eine microsdhc-karte erforderlich, um die App ordnungsgemäß ausführen und/oder App- Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microsdhc- Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder auszutauschen. Laden des Akkus Der Akku des Telefons sollte genug Leistung haben, das Telefon einzuschalten, ein Signal zu finden und einige Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich vollständig laden. WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen. VORSICHT: Den eingebauten Akku nicht selbst wechseln. Der Akkuwechsel darf nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden. 1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. 21

22 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. 3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. HINWEIS: Bei sehr geringer Ladung kann es vorkommen, dass Sie das Handy selbst während des Ladevorgangs nicht einschalten können. Versuchen Sie es in diesem Fall mindestens 10 Minuten nach dem Ladevorgang erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie auch nach längerer Ladezeit das Handy nicht einschalten können. Ein- und Ausschalten Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie die Option Ausschalten und anschließend OK. Neustarten Ihres Telefons Wenn das Telefon abstürzt oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. 22

23 Wecken Ihres Telefons Ihr Telefon wechselt automatisch in den Standby- Modus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Dabei wird das Display abgeschaltet, um Strom zu sparen, und die Tasten werden gesperrt, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern. Sie können das Telefon wieder aktivieren, indem Sie das Display einschalten und die Tastensperre aufheben. 1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display einzuschalten. 2. Halten Sie auf dem Bildschirm gedrückt. HINWEIS: Wenn Sie ein Entsperrmuster, eine Sprachsperre, eine PIN oder ein Passwort für Ihr Smartphone festgelegt haben, müssen Sie den Sprachbefehl sprechen, das Entsperrmuster zeichnen oder PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren. Verwenden des Touchscreens Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen. Berühren Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit dem Finger darauf. 23

24 Tippen und Halten Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element und halten Sie ihn darauf. Wischen oder Ziehen Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen. Ziehen Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auseinander- und Zusammenziehen Bei einigen Apps (wie zum Beispiel Maps, Browser und Galerie ) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen). Drehen des Displays Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen. 24

25 Blade VEC Kurzanleitung 25

26 RECHTLICHE HINWEISE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel verwendet werden, ob elektronisch oder mechanisch, darin eingeschlossen das Erstellen von Fotokopien und Mikrofilmen. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Für weitere Informationen zur selbständigen Fehlerbehebung und die hierfür unterstützten Modelle besuchen Sie unsere offizielle Website (www.ztedevice.com). Vorrangig gelten die Informationen auf der Website. Gehen Sie auf um das Benutzerhandbuch herunterzuladen. Klicken Sie auf der Startseite einfach auf Support > Handbücher und wählen Sie anschließend Ihren Standort, Produkttyp und -namen aus, um nach den jeweiligen Supportinformationen zu suchen. 26

27 Haftungsausschluss Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen. Marken ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Das microsdhc-logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Versionsnr.: R1.0 Bearbeitung: 1. Juli

28 Produktsicherheitsinformationen Nicht beim Tanken verwenden. Mobilteil nicht am Steuer verwenden. Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten. Nicht im Feuer entsorgen. Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Den Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden. Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen. Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Extreme Temperaturen vermeiden. Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten. In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten. 28

29 Das Gerät nicht zerlegen. In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten. Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät. In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten. Nur zugelassenes Zubehör verwenden. Erstes Kennenlernen Ihres Telefons Leuchtanzeige Frontkamera Hörer Näherungs- und Lichtsensor Touchscreen Lautstärke-Taste Ein/Aus-Taste Hauptmikrofon 29

30 Rückseitige Kamera Zusätzliches Mikrofon Blitz Micro-SIM- Kartenfach 2 Micro-SIM- Kartenfach 1 microsdhc- Kartenfach Lautsprecher Headset- Anschluss Micro-USB/ Ladeanschluss Ein/Aus-Taste Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder um den Flugzeugmodus, den lautlosen Modus oder den Vibrationsmodus ein- bzw. auszuschalten. Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein. Lautstärke-Taste Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Display-Tasten (im unteren Bereich des Touchscreens) Startseite ( ) : Berühren Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. Berühren Sie die Taste und ziehen Sie diese nach oben, um die Google-Suche zu nutzen. 30

31 Zurück ( ) : Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zuletzt ( ) : Berühren Sie diese Taste, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Vor der Inbetriebnahme 1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben den microsim- Kartenfächern. Micro-SIM-Kartenfach 1 Micro-SIM-Kartenfach 2 2. Ziehen Sie das Micro-SIM-Kartenfach heraus und legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig zurück ins Gerät. HINWEIS: Das Micro-SIM-Kartenfach 1 unterstützt GSM/WCDMA-Micro-SIM-Karten, Fach 2 unterstützt GSM-Micro-SIM-Karten. 31

32 GSM/WCDMA-Karte GSM-Karte 3. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem microsdhc - Kartenfach. 4. Ziehen Sie das Kartenfach heraus und legen Sie die Karte wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach dann wieder vorsichtig ins Gerät zurück. 32

33 HINWEIS: Bei einigen Apps ist möglicherweise eine microsdhc-karte erforderlich, um die App ordnungsgemäß ausführen und/oder App- Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microsdhc- Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder auszutauschen. Laden des Akkus Der Akku des Telefons sollte genug Leistung haben, das Telefon einzuschalten, ein Signal zu finden und einige Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich vollständig laden. WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen. VORSICHT: Den eingebauten Akku nicht selbst wechseln. Der Akkuwechsel darf nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden. 33

34 1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. 3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. HINWEIS: Bei sehr geringer Ladung kann es vorkommen, dass Sie das Handy selbst während des Ladevorgangs nicht einschalten können. Versuchen Sie es in diesem Fall mindestens 10 Minuten nach dem Ladevorgang erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie auch nach längerer Ladezeit das Handy nicht einschalten können. Ein- und Ausschalten Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus- Taste, um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie die Option Ausschalten und anschließend OK. Neustarten Ihres Telefons Wenn das Telefon abstürzt oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 34

35 ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Wecken Ihres Telefons Ihr Telefon wechselt automatisch in den Standby- Modus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Dabei wird das Display abgeschaltet, um Strom zu sparen, und die Tasten werden gesperrt, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern. Sie können das Telefon wieder aktivieren, indem Sie das Display einschalten und die Tastensperre aufheben. 1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display einzuschalten. 2. Halten Sie auf dem Bildschirm gedrückt. HINWEIS: Wenn Sie ein Entsperrmuster, eine Sprachsperre, eine PIN oder ein Passwort für Ihr Smartphone festgelegt haben, müssen Sie den Sprachbefehl sprechen, das Entsperrmuster zeichnen oder PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren. Verwenden des Touchscreens Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen. Berühren Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit dem Finger darauf. 35

36 Tippen und Halten Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element und halten Sie ihn darauf. Wischen oder Ziehen Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen. Ziehen Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auseinander- und Zusammenziehen Bei einigen Apps (wie zum Beispiel Maps, Browser und Galerie ) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen). Drehen des Displays Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen. 36

37 Blade VEC Skrócona instrukcja obsługi 37

38 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, zarówno za pomocą środków elektronicznych, jak i mechanicznych, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation. Firma ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia, aby skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne. Oferujemy serwis samoobsługowy dla użytkowników naszych terminali inteligentnych. Odwiedź oficjalną stronę ZTE (dostępną pod adresem aby dowiedzieć się więcej na temat programu samoobsługi i objętych nim produktów. Przed treścią niniejszego dokumentu, pierwszeństwo ma informacja opublikowana na stronie internetowej. Instrukcję obsługi można pobrać ze strony Ze strony głównej należy przejść do obszaru Support (Wsparcie techniczne) > Manuals (Instrukcje obsługi), a następnie wybrać swoją lokalizację, rodzaj produktu i jego nazwę, aby wyszukać związane z nim informacje. 38

39 Zrzeczenie odpowiedzialności Firma ZTE Corporation zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i szkody będące efektem nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania. Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Zawartość niniejszej instrukcji może odbiegać od rzeczywistego produktu lub oprogramowania. Znaki towarowe ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi należącymi do firmy ZTE Corporation. Google i Android są znakami towarowymi należącymi do firmy Google, Inc. Logo microsdhc jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Nr wersji: R1.0 Data wydania: 1 lipca

40 Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu Nie używać podczas tankowania paliwa. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy samochodem. To urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło. Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 mm od ciała użytkownika. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrztuszenia. Unikać kontaktu z nośnikami magnetycznymi. To urządzenie może emitować głośne dźwięki. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać głośnych dźwięków przez długie okresy czasu. Unikać ekstremalnych temperatur. Trzymać z dala od rozruszników serca i innych osobistych urządzeń medycznych. Unikać kontaktu z płynami urządzenie powinno pozostawać suche. 40

41 Należy wyłączyć urządzenie, jeżeli wymagają tego przepisy szpitalne lub innych placówek medycznych. Nie podejmować prób demontażu. Jeżeli jest to wymagane, należy wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu i na lotnisku. Nie należy polegać na tym urządzeniu w sytuacjach awaryjnych. Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu materiałów wybuchowych. Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych akcesoriów. Informacje o telefonie Wskaźnik świetlny Przedni aparat Ekran dotykowy Słuchawka Czujnik zbliżeniowy i oświetlenia Klawisz głośności Klawisz zasilania Mikrofon główny 41

42 Tylny aparat Mikrofon pomocniczy Lampa błyskowa Taca 2 karty micro-sim Taca 1 karty micro-sim Taca karty microsdhc Głośnik Gniazdo słuchawkowe Gniazdo ładowarki/ micro-usb Klawisz zasilania Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć tryb samolotowy, włączyć tryb cichy, tryb wibracji lub dźwięk lub aby wyłączyć telefon lub uruchomić go ponownie. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Klawisz głośności Naciśnij lub przytrzymaj jeden z końców, aby zmienić poziom głośności. Przyciski ekranowe (na dole ekranu dotykowego) Ekran główny ( ) : Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego z dowolnej aplikacji lub ekranu. Dotknij i przesuń w górę, aby użyć wyszukiwarki Google. 42

43 Wstecz ( ) : Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Ostatnie aplikacje ( ) : Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Pierwsze kroki 1. Wsuń końcówkę narzędzia do wysuwania tac do otworów obok tac kart micro-sim. Taca 1 karty micro-sim Taca 2 karty micro-sim 2. Wyjmij tace kart micro-sim i umieść na nich karty micro-sim, tak jak pokazano na rysunku. Następnie ostrożnie umieść tace z powrotem w telefonie. UWAGA: Taca 1 karty micro-sim obsługuje karty micro-sim GSM/WCDMA, a taca 2 karty micro-sim GSM. 43

44 Karta GSM/WCDMA Karta GSM 3. Wsuń końcówkę narzędzia do wysuwania tac do otworu obok tacy karty microsdhc. 4. Wyjmij tacę i umieść na niej kartę, tak jak pokazano na rysunku Następnie ostrożnie umieść tacę z powrotem w telefonie. 44

45 UWAGA: Niektóre aplikacje mogą wymagać włożenia karty microsdhc do prawidłowego działania lub zapisu danych. Dlatego też zalecane jest trzymanie karty microsdhc w telefonie i unikanie sytuacji, w których karta jest wyjmowana lub wymieniana. Ładowanie baterii Bateria telefonu powinna być naładowana w stopniu umożliwiającym włączenie telefonu, znalezienie sygnału i wykonanie kilku połączeń. Baterię należy w pełni naładować przy najbliższej okazji. OSTRZEŻENIE! Należy używać wyłącznie przewodów i ładowarek zatwierdzonych przez firmę ZTE. Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon lub wywołać wybuch baterii. UWAGA: Nie wolno samodzielnie wymieniać wbudowanego w telefon akumulatora. Czynność tę może wykonywać jedynie firma ZTE lub jej autoryzowany przedstawiciel. 45

46 1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowarki. 2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda zasilania sieciowego. 3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana. UWAGA: W przypadku skrajnie niskiego stanu naładowania baterii włączenie telefonu może być niemożliwe nawet podczas ładowania. W takim przypadku należy odczekać co najmniej 10 minut i ponowić próbę włączenia telefonu. Jeśli po długim ładowaniu w dalszym ciągu nie będzie można włączyć telefonu, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Włączanie i wyłączanie urządzenia Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Aby go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania na ekranie pojawi się menu opcji. Wybierz polecenie Wyłącz, a następnie wciśnij przycisk OK. 46

47 Ponowne uruchomienie telefonu Jeżeli telefon przestanie reagować na polecenia lub będzie reagować zbyt wolno, uruchom go ponownie, wciskając klawisz zasilania i przytrzymując go przez ok. 10 sekund. Wychodzenie z trybu uśpienia Telefon automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany przez pewien okres czasu. Wyświetlacz wyłączy się, aby oszczędzać baterię. Klawisze zostaną zablokowane, aby nie dopuścić do ich przypadkowego naciśnięcia. Aby wyjść z tego trybu, włącz ekran i odblokuj klawisze. 1. Wciśnij klawisz zasilania, aby włączyć ekran. 2. Dotknij symbolu na ekranie i przytrzymaj. UWAGA: Jeśli w telefonie ustawiono blokadę głosową, wzór odblokowania, kod PIN lub hasło, odblokowanie telefonu wymagać będzie wymówienia komendy głosowej, narysowania wzoru, lub wprowadzenia kodu PIN/hasła. Korzystanie z ekranu dotykowego Ekran dotykowy umożliwia wykonywanie czynności za pomocą rozmaitych gestów. Dotknięcie Jeśli chcesz korzystać z klawiatury ekranowej, zaznaczać elementy na ekranie (np. aplikacje czy ikony ustawień) lub korzystać z przycisków, wystarczy że dotkniesz ich palcem. 47

48 Dotknięcie i przytrzymanie Aby otworzyć menu opcji dostępnych dla danego elementu (np. wiadomości lub odnośnika do strony internetowej), dotknij go i przytrzymaj na nim palec. Przesuwanie Szybkim ruchem przesuń palec po ekranie, w linii poziomej lub pionowej. Przeciąganie Aby przeciągnąć dany element, dotknij go i przytrzymaj na nim palec, a następnie przesuń palec w wybrane miejsce. Nie podnoś palca podczas przeciągania, dopóki nie znajdzie się w wybranym miejscu ekranu. Zbliżanie i oddalanie W niektórych programach (np. Mapy, Przeglądarka czy Galeria) możesz przybliżać lub oddalać widok. W tym celu wykonaj ruch zbliżania lub oddalania dwóch palców. Obracanie ekranu W większości przypadków ekran automatycznie zmieni orientację wyświetlania z pionowej na poziomą, zależnie od pozycji telefonu. 48

49 Ghid de pornire rapidă pentru Blade VEC 49

50 INFORMAŢII JURIDICE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere şi microfilm, fără acordul prealabil scris al ZTE Corporation. ZTE Corporation îşi rezervă dreptul de a corecta erorile din versiunea tipărită sau de a actualiza specificaţiile din acest ghid fără înştiinţare prealabilă. Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor terminale inteligente. Vizitaţi site-ul web oficial ZTE (la pentru mai multe informaţii cu privire la deservirea proprie şi la modelele produselor acceptate. Informaţiile de pe site-ul web au prioritate. Vizitaţi pentru a descărca manualul de utilizare. Faceţi clic pe Support (Asistenţă) > Manuals (Manuale) de pe pagina de început, selectaţi-vă locaţia, tipul şi numele produsului pentru a căuta informaţii de asistenţă. Declinarea responsabilităţii ZTE Corporation îşi declină în mod expres orice răspundere pentru defectele şi deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului. Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest ghid pot diferi de produsul actual. Conţinutul acestui ghid poate diferi de produsul sau software-ul actual. 50

51 Mărci comerciale ZTE şi logourile ZTE reprezintă mărci comerciale ale ZTE Corporation. Google şi Android sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Logo-ul microsdhc este o marcă comercială a SD-3C, LLC. Alte mărci şi denumiri comerciale reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi ai acestora. Nr. versiune: R1.0 Dată publicare: 1 iulie

52 Informaţii privind siguranţa produsului Nu utilizaţi în timpul alimentării cu combustibil. Nu utilizaţi dispozitivul portabil în timpul condusului. Acest dispozitiv poate emite o lumină puternică sau intermitentă. Când utilizaţi produsul purtându-l pe corp, menţineţi o distanţă de separare de 15 mm. Nu aruncaţi dispozitivul în foc. Piesele mici prezintă pericol de sufocare. Evitaţi contactul cu suporturile magnetice de date. Acest produs poate emite sunete puternice. Pentru a împiedica afectarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la volum ridicat perioade lungi de timp. Evitaţi temperaturile extreme. Ţineţi dispozitivul la distanţă de stimulatoare cardiace şi alte dispozitive medicale personale. Evitaţi contactul cu lichide; menţineţi dispozitivul uscat. 52

53 Opriţi dispozitivul în spitale şi unităţi medicale, când vi se solicită acest lucru. Nu încercaţi să îl dezasamblaţi. Opriţi dispozitivul în avion şi aeroporturi, când vi se solicită acest lucru. Nu contaţi pe acest dispozitiv pentru comunicaţii de urgenţă. Opriţi dispozitivul în medii cu potenţial explozibil. Utilizaţi exclusiv accesoriile aprobate. Familiarizarea cu telefonul Led indicator Cameră foto frontală Ecran tactil Cască Senzor de proximitate şi de lumină Tastă de volum Buton de pornire Microfon principal 53

54 Cameră foto spate Microfon suplimentar Bliţ Sertar cartelă micro-sim 2 Sertar cartelă micro-sim 1 Sertar card microsdhc Difuzor Mufă pentru căşti Mufă încărcare/ micro-usb Buton de pornire Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta pentru a activa sau a dezactiva modul Airplane (Avion), pentru a activa modul Silent (Silenţios), modul Vibration (Vibraţii) sau sonorul, pentru a reporni sau opri. Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva afişajul ecranului. Tastă de volum Apăsaţi şi menţineţi apăsat oricare capăt al tastei pentru a mări sau a micşora volumul. Taste de pe ecran (în partea inferioară a ecranului tactil) Tastă de început ( ) : Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicaţie sau ecran. Atingeţi-o şi alunecaţi cu degetul în sus pentru a începe o căutare pe Google. 54

55 Înapoi ( ) : Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul anterior. Recente ( ) : Atingeţi-o pentru a vedea aplicaţiile utilizate recent. Înainte de iniţiere 1. Introduceţi vârful instrumentului de scoatere a sertarului în găurile din spatele sertarelor pentru cartelele micro-sim. sertar cartelă micro-sim 1 sertar cartelă micro-sim 2 2. Trageţi sertarele pentru cartele micro-sim şi introduceţi cartelele micro-sim în sertare, aşa cum este prezentat. Apoi instalaţi sertarele la loc, cu atenţie. 55

56 NOTĂ: Sertarul pentru cartela micro-sim 1 acceptă cartele micro-sim GSM/WCDMA, iar sertarul 2 acceptă cartele micro-sim GSM. Cartelă GSM/WCDMA Cartelă GSM 3. Introduceţi vârful instrumentului de eliberare a sertarului în gaura din spatele sertarului pentru cartela microsdhc. 56

57 4. Trageţi sertarul şi introduceţi cartela în acesta, aşa cum este prezentat. Apoi introduceţi sertarul la loc, cu atenţie. NOTĂ: Este posibil ca unele aplicaţii să necesite o cartelă microsdhc pentru a funcţiona corect sau este posibil să stocheze anumite date pe aceasta. De aceea, se recomandă să aveţi instalată o cartelă microsdhc şi să nu o scoateţi sau să o înlocuiţi la întâmplare. Încărcarea bateriei Bateria telefonului trebuie să fie suficient de încărcată pentru a porni telefonul, pentru a găsi semnalul şi pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcaţi bateria complet, cât mai curând posibil. AVERTISMENT! Utilizaţi doar încărcătoare şi cabluri aprobate de ZTE. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei. ATENŢIE: Nu schimbaţi singur bateria reîncărcabilă încorporată în telefon. Bateria poate fi înlocuită doar de ZTE sau de furnizori de servicii autorizaţi de ZTE. 57

58 1. Conectaţi adaptorul la mufa pentru încărcător. 2. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete c.a. standard. 3. Deconectaţi încărcătorul după încărcarea completă a bateriei. NOTĂ: dacă bateria are un nivel extrem de scăzut, este posibil să nu puteţi porni telefonul, chiar şi atunci când se încarcă. În acest caz, încercaţi din nou după cel puţin 10 minute de încărcare a telefonului. Dacă nu puteţi porni telefonul nici după o încărcare prelungită, contactaţi serviciul pentru clienţi. Deschiderea/închiderea Asiguraţi-vă că bateria este încărcată. Apăsaţi şi menţineţi apăsat Butonul de pornire pentru a deschide telefonul. Pentru a-l închide, apăsaţi şi menţineţi apăsat Butonul de pornire pentru a deschide meniul de opţiuni. Atingeţi Power off (Opriţi alimentarea), apoi atingeţi OK. Repornirea telefonului Dacă telefonul se blochează sau reacţionează prea lent, încercaţi să apăsaţi şi să menţineţi apăsat Butonul de pornire timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni telefonul. 58

59 Activarea telefonului Telefonul dvs. intră automat în modul Sleep (Dezactivare) dacă nu este utilizat o anumită perioadă de timp. Ecranul este dezactivat pentru a economisi energie, iar tastele sunt blocate pentru a preveni operaţiile accidentale. Puteţi activa telefonul activând ecranul şi deblocând tastele. 1. Apăsaţi Butonul de pornire pentru a aprinde ecranul. 2. Atingeţi şi menţineţi apăsat de pe ecran. NOTĂ: Dacă aţi setat o blocare vocală, un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefon, trebuie să rostiţi comanda vocală, să desenaţi modelul sau să introduceţi codul PIN/ parola pentru a-l debloca. Utilizarea ecranului tactil Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlaţi acţiunile printr-o varietate de gesturi de atingere. Atingere Atunci când doriţi să tastaţi cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectaţi elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicaţii şi setări, sau apăsaţi butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele. Atingere şi menţinere apăsat Pentru a deschide opţiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură la o pagină web), atingeţi şi menţineţi apăsat elementul. 59

60 Tragere cu degetul sau alunecare A trage cu degetul sau a aluneca înseamnă a glisa rapid cu degetul pe ecran, vertical sau orizontal. Glisare Pentru a glisa, apăsaţi şi menţineţi apăsat degetul, cu o anumită presiune, înainte de a-l deplasa. În timp ce glisaţi, nu eliberaţi degetul până când nu aţi ajuns în poziţia finală dorită. Apropierea/depărtarea degetelor Pentru unele aplicaţii (precum Maps (Hărţi), Browser (Navigator) şi Gallery (Galerie)), puteţi mări sau micşora, poziţionând două degete pe ecran simultan şi apropiindu-le (pentru a micşora) sau depărtându-le (pentru a mări). Rotirea ecranului Pentru majoritatea ecranelor, puteţi schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea laterală a telefonului. 60

61 Blade VEC Príručka so stručným návodom 61

62 PRÁVNE INFORMÁCIE Autorské práva 2014 ZTE CORPORATION. Všetky práva vyhradené. Bez písomného povolenia od spoločnosti ZTE Corporation je zakázané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky alebo mechanicky vrátane kopírovania alebo prostredníctvom mikrofilmu, citovať, rozmnožovať, prekladať alebo používať ktorúkoľvek časť tohto dokumentu. Spoločnosť ZTE Corporation si vyhradzuje právo na vykonávanie úprav prípadných tlačiarenských chýb alebo aktualizáciu technických údajov bez predchádzajúceho oznámenia. Používateľom našich inteligentných koncových zariadení ponúkame samoobslužnú podporu. Na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti ZTE (www.ztedevice.com) nájdete ďalšie informácie o samoobslužnej podpore a podporovaných modeloch produktov. Smerodajné sú informácie uvedené na webovej lokalite. Na webovej lokalite si môžete prevziať používateľskú príručku. Stačí, ak na domovskej obrazovke kliknete na položku Podpora > Príručky, potom si zvolíte svoju krajinu, typ produktu a jeho názov a vyhľadajú sa vám príslušné podporné informácie. Zrieknutie sa zodpovednosti Spoločnosť ZTE Corporation sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poruchy a škody spôsobené neoprávnenými softvérovými úpravami. 62

63 Obrázky a snímky obrazovky použité v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Obsah tejto príručky sa môže líšiť od skutočného produktu alebo softvéru. Ochranné známky ZTE a logá ZTE sú obchodné značky spoločnosti ZTE Corporation. Google a Android sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc. Logo microsd je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných subjektov. Verzia: R1.0 Dátum vydania: 1. júla

64 Bezpečnostné informácie o produkte Zariadenie nepoužívajte počas tankovania. Zariadenie nepoužívajte počas šoférovania. Toto zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo. Pri nosení na tele dodržujte vzdialenosť 15 mm od tela. Nelikvidujte v ohni. Malé súčiastky môžu spôsobiť zadusenie. Zabráňte kontaktu s magnetickými médiami. Toto zariadenie môže produkovať hlasný zvuk. Ak chcete predísť prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho veľmi hlasný zvuk. Chráňte pred extrémnymi teplotami. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kardiostimulátorov a iných osobných lekárskych prístrojov. Chráňte pred kontaktom s tekutinami a udržujte v suchu. 64

65 V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach telefón v prípade výzvy vypnite. Nepokúšajte sa zariadenie rozobrať. Na letiskách a v lietadlách zariadenie v prípade výzvy vypnite. Nespoliehajte sa na toto zariadenie ako na prostriedok núdzovej komunikácie. Vo výbušnom prostredí zariadenie vypnite. Používajte iba schválené príslušenstvo. Oboznámte sa so svojím telefónom Kontrolka Predný fotoaparát Dotyková obrazovka Slúchadlo Snímač vzdialenosti a svetla Tlačidlo hlasitosti Tlačidlo napájania Hlavný mikrofón 65

66 Zadný fotoaparát Pomocný mikrofón Blesk Priečinok 2 na kartu Micro-SIM Priečinok 1 na kartu Micro-SIM Priečinok na kartu microsdhc Konektor pre náhlavnú súpravu Reproduktor Konektor nabíjačky a micro-usb Tlačidlo napájania Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete letecký režim, aktivujete tichý režim, vibračný režim alebo hlasité vyzváňanie, zariadenie reštartujete alebo vypnete. Stlačením vypnete alebo zapnete displej obrazovky. Tlačidlo hlasitosti Stlačením alebo podržaním príslušnej strany tohto tlačidla zvýšite alebo znížite hlasitosť. Tlačidlá na obrazovke (v spodnej časti dotykovej obrazovky) Domov ( ) : Dotykom sa z ktorejkoľvek aplikácie alebo obrazovky vrátite na Domovskú obrazovku. Dotykom a posunutím nahor spustíte Vyhľadávanie Google. 66

67 Späť ( ) : Dotykom prejdete na predchádzajúcu obrazovku. Naposledy používané ( ) : Dotykom zobrazíte naposledy používané aplikácie. Skôr než začnete 1. Vložte nástroj na vyberanie priečinka do otvorov vedľa priečinkov na karty Micro-SIM. Priečinok 1 na kartu Micro-SIM Priečinok 2 na kartu Micro-SIM 2. Vytiahnite priečinok na kartu Micro-SIM a umiestnite kartu Micro-SIM do priečinka podľa zobrazenia. Potom priečinok opatrne zasuňte späť. POZNÁMKA: Priečinok 1 na kartu Micro-SIM podporuje karty Micro-SIM typu GSM/ WCDMA, zatiaľ čo priečinok 2 podporuje karty Micro-SIM typu GSM. 67

68 Karta typu GSM/WCDMA Karta typu GSM 3. Vložte nástroj na vyberanie priečinka do otvoru vedľa priečinka karty SDHC. 4. Vytiahnite priečinok a umiestnite kartu do priečinka podľa zobrazenia. Potom priečinok opatrne zasuňte späť. 68

69 POZNÁMKA: Niektoré aplikácie si môžu na normálne fungovanie vyžadovať kartu microsdhc alebo môžu na ňu ukladať niektoré údaje. Preto odporúčame, aby ste nechali kartu microsdhc vloženú a aby ste ju ľubovoľne nevyberali ani nevymieňali. Nabíjanie batérie Batéria vášho telefónu by mala mať dostatok energie na zapnutie telefónu, nájdenie signálu a vykonanie niekoľkých hovorov. Batériu by ste mali nabiť doplna čo najskôr. VAROVANIE! Používajte iba nabíjačky a káble schválené spoločnosťou ZTE. Používaním neschváleného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k explózii batérie. UPOZORNENIE: Zabudovanú nabíjateľnú batériu telefónu nikdy nenabíjajte samu. Batériu môže vymeniť len spoločnosť ZTE alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti ZTE. 1. Do konektora nabíjačky pripojte adaptér. 69

70 2. Nabíjačku zapojte do štandardnej sieťovej zásuvky so striedavým prúdom. 3. Po úplnom nabití batérie nabíjačku odpojte. POZNÁMKA: Ak je energia vašej batérie extrémne nízka, možno nebudete môcť zapnúť telefón ani keď sa nabíja. V tomto prípade skúste telefón znova zapnúť po 10 minútach nabíjania. Ak telefón nemôžete zapnúť ani po dlhšom nabíjaní, kontaktujte služby zákazníkom. Zapnutie/vypnutie Skôr, ako zariadenie zapnete, sa uistite, že batéria je úplne nabitá. Stlačením a podržaním tlačidla napájania telefón zapnete. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla napájania otvorte ponuku s možnosťami. Dotknite sa možnosti Vypnúť a potom možnosti OK. Reštartovanie telefónu Ak telefón zamrzne alebo mu trvá príliš dlho, kým zareaguje, skúste telefón reštartovať stlačením a podržaním tlačidla napájania asi na 10 sekúnd. 70

71 Aktivácia telefónu z režimu spánku Váš telefón sa automaticky prepne do režimu spánku, ak sa určitý čas nepoužíva. Displej sa vypne, aby sa šetrila energia a tlačidlá sa uzamknú, aby nedošlo k ich náhodnej aktivácii. Telefón môžete z režimu spánku aktivovať zapnutím displeja a odomknutím tlačidiel. 1. Stlačením tlačidla napájania zapnite obrazovku. 2. Dotknite sa tlačidla na obrazovke a podržte ho. POZNÁMKA: Ak ste v telefóne nastavili hlasový zámok, vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo, na odomknutie budete musieť povedať príkaz, nakresliť vzor alebo zadať kód PIN/heslo. Používanie dotykovej obrazovky Dotyková obrazovka telefónu umožňuje ovládať telefón pomocou rôznych dotykových gest. Dotyk Keď chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať položky na obrazovke, ako sú ikony aplikácií a nastavení, alebo stláčať tlačidlá na obrazovke, jednoducho sa ich dotknite prstom. Dotyk a podržanie Ak chcete otvoriť možnosti dostupné pre niektorú položku (napr. správu alebo prepojenie na webovej stránke), dotknite sa danej položky a podržte ju. 71

72 Posunutie alebo presunutie Pojmami posunutie a presunutie sa označuje rýchle potiahnutie prsta po obrazovke v zvislom alebo vodorovnom smere. Potiahnutie Ak chcete ťahať položku, intenzívnejšie ju stlačte prstom a podržte, potom prst začnite presúvať. Počas ťahania nezdvíhajte prst, kým nedosiahnete cieľovú polohu. Priblíženie prstov V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete približovať alebo odďaľovať obsah. Obrazovky sa dotknite dvoma prstami súčasne a približujte ich k sebe (ak chcete oddialiť obsah) alebo ich odťahujte od seba (ak chcete priblížiť obsah). Otočenie obrazovky Na väčšine obrazoviek môžete automaticky meniť orientáciu obrazu zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku otočením telefónu nabok. 72

73 Blade VEC Οδηγός γρήγορης έναρξης 73

74 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η παράθεση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η χρήση μέρους ή του συνόλου αυτής της δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικού ή μηχανικού τύπου, συμπεριλαμβανόμενης της φωτοαντιγραφής και του μικροφίλμ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΖΤΕ Corporation. Η ZTE Corporation διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τροποποιήσεις σε τυπογραφικά λάθη ή σε προδιαγραφές ενημέρωσης σε αυτόν τον οδηγό, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Προσφέρουμε λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης για τους χρήστες έξυπνων τερματικών συσκευών. Επισκεφτείτε την επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της ZTE (στη διεύθυνση για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης και τα υποστηριζόμενα μοντέλα προϊόντων. Οι πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία είναι οι πιο έγκυρες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση για να κάνετε λήψη του εγχειριδίου χρήσης. Απλώς πατήστε Υποστήριξη > Εγχειρίδια στην αρχική σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τοποθεσία σας, τον τύπο προϊόντος και το όνομα για να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες υποστήριξης. 74

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης RM Pro Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης Package Content Περιεχόμενα Συσκευασίας RM Pro RM Pro AC/DC Adapter Τροφοδοτικό AC/DC Yellow LED Κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά VTE-1016

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά VTE-1016 Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά VTE-1016 7025696 1 Ας ξεκινήσουμε! Σύνδεση του χειριστηρίου στο σύστημα PlayStation TV Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 3 ή DUALSHOCK 4 με το

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C164 Tablet PC

novapad 80 C164 Tablet PC novapad 80 C164 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ Wii ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε απηή ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες TK-STAR PET GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για Thank την you καλή for purchasing χρήση της the εν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1 User s Manual Welcome Thank you very much for purchasing this product. Before you start, you are recommended to read this manual step by step to obtain the best results with your new Pico projector. We

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 565804gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 565804gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia6500mf/8000mf GR Code: 565804gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 C124 FC Tablet PC

novapad 70 C124 FC Tablet PC novapad 70 C124 FC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...3 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic Τεύχος 2 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-566 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OLE 19150-B

Size - A5 OLE 19150-B OLE 950-B 8,5 Zoll LED-TV mit 3-in- Tuner für DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 und DVB C // 8.5 Inch LED TV with 3 in Tuner for DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 and DVB C // Téléviseur LED 8,5 avec tuner 3 en pour DVBT MPEG2,

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be FSMH1621D

Downloaded from www.vandenborre.be FSMH1621D FSMH1621D A B C D E 2 F G H I J 3 K L M N 4 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your Black & Decker steam mop has been designed for sanitising and cleaning sealed hardwood, sealed laminate, linoleum,

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R 4-205-569-12 (1) FD Trinitron Colour Television Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης Kullanwm Kwlavuzu DE GR TR KV-14LM1E 2000 by Sony Corporation Sicherheitsmaßnahmen Betreiben Sie das Fernsehgerät ausschließlich

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 4 DEUTSCH 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 74 FRANÇAIS 115 ITALIANO 152 NEDERLANDS 187 PR3743, PR3741

ENGLISH 4 DEUTSCH 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 74 FRANÇAIS 115 ITALIANO 152 NEDERLANDS 187 PR3743, PR3741 PR3743 PR3741 1 ENGLISH 4 DEUTSCH 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 74 FRANÇAIS 115 ITALIANO 152 NEDERLANDS 187 PR3743, PR3741 4 ENGLISH Table of contents Introduction 4 Contra-indications, reactions and side effects 5 Important

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S104 FC Tablet PC

novapad 70 S104 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 4 1.5 Inserting a Memory Card... 5 2. GETTING

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD900_A5_DE_EL_EN_ES_130723.indb

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome PR3733 PR3731 1 ENGLISH 6 DEUTSCH 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49 FRANÇAIS 74 ITALIANO 96 NEDERLANDS 118 PR3733, PR3731 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT12011FA DE Benutzerinformation 2 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 17 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 32 Mosogatógép SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 230 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD230_A5_DE_EL_EN_ES_140109.

Size - A5 OPD 230 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD230_A5_DE_EL_EN_ES_140109. OPD 230 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD230_A5_DE_EL_EN_ES_4009.indb 9//4 9:5 AM Deutsch 3-2 Ελληνικά 22-40 English

Διαβάστε περισσότερα