Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ} Προϋπολογισμός: ,84 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,76 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 15 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 17/06/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 7/05/2014 Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 09/05/2014 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 08/05/2014 και 09/05/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΜΑΤΑ... 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής...7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας...9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...11 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης...13 C3.1 Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση...13 C3.2 Πίνακας 3 Διαλειτουργικότητα...15 C3.3 Πίνακας 4 Διαλειτουργικότητα Βιβλιοθήκες / Αρχεία...19 C3.4 Πίνακας 5 Συμβατότητα με Europeana...20 C3.5 Πίνακας 6 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος...21 C3.6 Πίνακας 7 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ...21 C3.7 Πίνακας 8 Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Κειμένων...22 C3.8 Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα...24 C3.9 Πίνακας 10 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες...27 C3.10 Πίνακας 11 Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ...30 C3.11 Πίνακας 12 Λημματογράφηση στη Wikipedia...31 C3.12 ψηφιοποίηση υλικού...32 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης...32 C3.13 Κοινές προδιαγραφές συστήματος λογισμικού εφαρμογών...33 C3.14 Διαδικτυακή Πύλη...38 C3.15 Online Κοινότητα Χρηστών με Θέμα την Σπηλαιολογία...41 C3.16 Online Εκπαιδευτική Εφαρμογή...45 C3.17 Υπηρεσίες Υποστήριξης...46 Σελίδα 2 από 66

3 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...47 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα...47 C4.1.1 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α 3.3)...47 C4.1.2 Εφαρμογή/ές (βλ. Α 3.3)...47 C4.1.3 Υπηρεσίες (βλ. Α 3.1 Α 3.3, Α 4.1 Α 4.3)...47 C4.1.4 Άλλες δαπάνες...48 C4.1.5 Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α 4.2)...48 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών...48 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου...49 C4.4 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο...50 C4.4.1 Σχέδιο Σύμβασης...51 Σελίδα 3 από 66

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚ ΟΤΣ... µεροµηνία έκδοσης... Προς: ΜΟ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίου Τίτου 1, ράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 66

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚ ΟΤΣ... µεροµηνία έκδοσης... Προς: ΜΟ ΡΑΚΛΕΙΟΥ (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Αγίου Τίτου 1, ράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών Σελίδα 5 από 66

6 α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 66

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΣ... µεροµηνία έκδοσης... Προς: ΜΟ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίου Τίτου 1, ράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Σελίδα 7 από 66

8 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 66

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΣ... µεροµηνία έκδοσης... Προς: ΜΟ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίου Τίτου 1, ράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σελίδα 9 από 66

10 Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 66

11 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: μερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα μερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 11 από 66

12 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 66

13 C3.Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ Ελάχιστη ανάλυση και χρωµατικό βάθος 1. Παράδοση RAW αρχείων 300 dpi 24 bit 2. Παράδοση επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου TIFF 300 dpi 24 bit 3. ηµιουργία τριών (3) αντιγράφων σε JPEG µορφή για thumbnail, µέση ανάλυση και υψηλή ανάλυση 4. Φωτοτυπηµένο υλικό dpi και (ασπρόµαυρο) 8 bit γκρι dpi ή 4000 pixels στη Έντυπο υλικό (ασπρόµαυρο) µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι Έντυπο υλικό (έγχρωµο) Χάρτες και γραφικά (ασπρόµαυρα) Χάρτες και γραφικά (έγχρωµα) Φωτογραφίες (ασπρόµαυρες) Φωτογραφίες (έγχρωµες) Έργα τέχνης (ασπρόµαυρα) 12. Έργα τέχνης, υφάσµατα (έγχρωµα) mm slides, αρνητικά κλπ (ασπρόµαυρα) mm slides, αρνητικά κλπ (έγχρωµα) 400 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 300 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 300 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη διάσταση και 24 bit ΑΠΑΝΤΣ 2400 dpi και 8 bit γκρι 2400 dpi και24 bit ΠΑΡΑΠΟΜ Π ΤΕΚΜΡΙΩ ΣΣ Σελίδα 13 από 66

14 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ 15. 6cm X 6cm slides (ασπρόµαυρα) 16. 6cm X 6cm slides (έγχρωµα) 17. Slides ή πλάκες από γυαλί (ασπρόµαυρα) ΑΠΑΙΤΣ Ελάχιστη ανάλυση και χρωµατικό βάθος 2000 dpi και 8 bit γκρι 2000 dpi και 24 bit 600 dpi και 8 bit γκρι ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜ Π ΤΕΚΜΡΙΩ ΣΣ Πίνακας 2 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤ Σ Τίτλος 1 Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) για υποστήριξη αναζήτησης και ευρετηρίασης του πλήρους κειμένου 2 Μορφή αποτελεσμάτων OCR Περιγραφή Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το σύνολο του προς ψηφιοποίηση έντυπου περιεχομένου Παράδοση αρχείων text και XML σε μορφή UTF8 αδιόρθωτου OCR. Το text αρχείο πρέπει να βρίσκεται ξεχωριστό αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 και να συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής και σελίδας. ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 14 από 66

15 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤ Σ 3 Μορφή αποτελεσμάτων OCR 4 Παράδοση τελικού αρχείου Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες μορφές μορφή ABBYY XML ή την ανοικτή μορφή hocr, που περιλαμβάνουν στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και επιτρέπουν την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. Εφόσον απαιτείται παράδοση αρχείων σε μορφή PDF, ενσωμάτωση στο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.2 Πίνακας 3 Διαλειτουργικότητα Α/Α Τιτλος 1 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστηµάτων 2 Εξαγωγή πληροφορίας σύµφωνα µε το πρότυπο RDF 3 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής 4 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστηµάτων αναζήτησης ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Περιγραφή Για την κωδικοποίηση των µεταδεδοµένων χρησιµοποιείται το πρότυπο UTF-8. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει εξαγωγή σε XML/RDF Τα µεταδεδοµένα κάθε εγγραφής είναι διαθέσιµα για ανάκτηση (harvesting) σε µορφή Dublin Core (ISO 15836:2009). Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση τουλάχιστον των µεταδεδοµένων από συνήθεις διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης ΑΠΑΙΤ Σ ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ Σελίδα 15 από 66

16 Α/Α Τιτλος 5 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών και καταλόγων 6 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων και δεδοµένων 7 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων και δεδοµένων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Περιγραφή (Google, Bing, Yahoo). Θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάκτηση των µεταδεδοµένων βάσει του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0. Στα Dublin Core µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI-PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας τουλάχιστον µόνιµος προσδιοριστής (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο µόνιµος προσδιοριστής δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε στο µέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. Ο µόνιµος προσδιοριστής θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle. Θα πρέπει να παρέχεται από τον κάθε πάροχο περιεχοµένου προς το σύστηµα του ενιαίου κατάλογου / µητρώο περιεχοµένου η δυνατότητα απευθείας ανάκτηση του κάθε ψηφιακού αρχείου στη µέγιστη διαθέσιµη ανάλυση. Στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται για ενσωµάτωση στον ενιαίο κατάλογο µέσω OAI-PMH θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται µε την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διαδικτυακή διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση του κάθε αρχείου στη µέγιστη διαθέσιµη ανάλυση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η παραπάνω προσέγγιση, θα υπάρχει η εναλλακτική τα ψηφιακά αρχεία να διατίθενται µαζικά για ανάκτηση µέσω HTTP server ή FTP server. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόµατα των αρχείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπαριστούν µοναδικό identifier ΑΠΑΙΤ Σ ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ Σελίδα 16 από 66

17 Α/Α Τιτλος ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Περιγραφή της αντίστοιχης εγγραφής µεταδεδοµένων, ώστε να είναι εφικτή η άµεση αντιστοίχιση ψηφιακών αρχείων µε εγγραφές µεταδεδοµένων. ΑΠΑΙΤ Σ ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ 8 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων και δεδοµένων 9 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων και δεδοµένων 10 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων και δεδοµένων 11 ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων ιαλειτουργικότητ α σε Στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI-PMH προς τον ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται µε την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου. Παραδείγµατα: εικόνα ανάλυσης επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας ενσωµάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για streaming video. κωδικοποίηση του πεδίου dc.language (αν υπάρχει) στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που στο συγκεκριµένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B). κωδικοποίηση του πεδίου dc.date (αν υπάρχει) στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO εσµευµένα λεξιλόγια, θησαυροί και συναφή εργαλεία ορολογίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων θα πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε µορφή συµβατή µε ένα από τα παρακάτω πρότυπα: - Simple Knowledge Σελίδα 17 από 66

18 Α/Α Τιτλος σηµασιολογικό επίπεδο. 12 ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Περιγραφή Organization System (SKOS) - ISO 2788 ISO 5964 Κάθε αναφορά στα µεταδεδοµένα εγγραφών σε θεµατικές κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει µοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. ΑΠΑΙΤ Σ ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ 13 ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. 14 ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. 15 ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. 16 ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. Κάθε αναφορά στα µεταδεδοµένα εγγραφών σε ονόµατα ανθρώπων θα πρέπει να περιέχει µοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο / θησαυρό. Κάθε αναφορά στα µεταδεδοµένα εγγραφών σε τοπωνύµια θα πρέπει να περιέχει µοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. Κάθε αναφορά στα µεταδεδοµένα εγγραφών σε ονόµατα οργανισµών θα πρέπει να περιέχει µοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. Κάθε αναφορά στα µεταδεδοµένα εγγραφών σε χρονολογικές περιόδους θα πρέπει να περιέχει µοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. Σελίδα 18 από 66

19 C3.3 Πίνακας 4 Διαλειτουργικότητα Βιβλιοθήκες / Αρχεία Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ Σ Τίτλος Περιγραφή 1. ιαλειτουργικότητ Έντεκα (11) πεδία του α σε επίπεδο Dublin Core θα πρέπει να σύνταξης και είναι υποχρεωτικά για κάθε δοµής εγγραφή: (πχ. title, µεταδεδοµένων creator, date, type, identifier). 2. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστηµάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών και καταλόγων 3. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. 4. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων 5. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής µεταδεδοµένων ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάθεση των µεταδεδοµένων µέσω τουλάχιστον ενός πρωτοκόλλου διάθεσης / µετα-αναζήτησης, συγκεκριµένα ένα εκ των SRU/SRW, Ζ συγκεκριµένη λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται δηµόσια, χωρίς περιορισµούς πρόσβασης. Στα Dublin Core µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI- PMH θα πρέπει να υπάρχει µόνο ένα πεδίο dc.date το οποίο θα πρέπει να αφορά την ηµεροµηνία έκδοσης του τεκµηρίου. κωδικοποίηση του πεδίου dc.creator στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI- PMH θα πρέπει να ακολουθεί καθιερωµένο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών σε ό,τι αφορά τη γραφή των ονοµάτων συγγραφέων. κωδικοποίηση του πεδίου dc.type στα µεταδεδοµένα εγγραφής που διατίθενται µέσω OAI-PMH θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες οδηγίες όπως έχουν αποτυπωθεί στα DRIVER Guidelines (σελ ). ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 19 από 66

20 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ Σ 6. ιαλειτουργικότητ Θα πρέπει να ορίζονται µε α σε επίπεδο τη µορφή OAI-PMH Sets συστηµάτων και γίνονται διαθέσιµα για αναζήτησης και ανάκτηση µέσω OAI-PMH καταλόγων σε µορφή Dublin Core υποσύνολα των εγγραφών του αποθετηρίου, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: i. Το σύνολο των εγγραφών που περιέχουν πλήρες κείµενο. Από ένα σύνολο εγγραφών για κάθε διαφορετική τιµή του πεδίου dc.type, από αυτές που ακολουθούν την κωδικοποίηση για τύπους δηµοσίευσης του DRIVER Guidelines (σελ. 69). 7. ιαλειτουργικότητ Τα µεταδεδοµένα του α σε επίπεδο αποθετηρίου είναι σύνταξης και διαθέσιµα για ανάκτηση δοµής. (harvesting) µέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0 σε Qualified Dublin Core. 8. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο σύνταξης και δοµής. 9. ιαλειτουργικότητ α σε επίπεδο συστηµάτων αναζήτησης και καταλόγων. ιαλειτουργικότητ α σε σηµασιολογικό επίπεδο. Τα µεταδεδοµένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιµα για ανάκτηση (harvesting) µέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH σε µορφή σύµφωνη µε το MODS. Τα µεταδεδοµένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιµα ως Linked Data. ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.4 Πίνακας 5 Συμβατότητα με Europeana Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ Τίτλος Περιγραφή ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 20 από 66

21 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 1. Συµβατότητα Συµβατότητα µε µεταδεδοµένων πρότυπα και µε Europeana πρακτικές Europeana Europeana Data Model (EDM 5.2.3) 2. ιαλειτουργικότ ητα σε σηµασιολογικό επίπεδο Συµβατότητα µεταδεδοµένων µε το µοντέλο CIDOC-CRM. ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.5 Πίνακας 6 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 1. Απαιτείται παροχή των τεκµηρίων µε αποθετήριο που να υποστηρίζει µηχανισµό persistent identifier handle service για την παροχή µονίµων τοποθεσιών ψηφιακού περιεχοµένου ανεξάρτητους από το συγκεκριµένο σύστηµα λογισµικού που υλοποιεί το αποθετήριο. 2. Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τον φορέα θα πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ 3. To λογισµικό να υποστηρίζει διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers 4. Το λογισµικό διάθεσης θα πρέπει να υποστηρίζει Handle System RFC3650 C3.6 Πίνακας 7 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ Σ Τίτλος Περιγραφή ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 21 από 66

22 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ Σ 1. Εναπόθεση Παροχή µεταδεδοµένων µηχανισµών αποθετηρίων ανταλλαγής στο µητρώο δεδοµένων και ανοικτού µεταδεδοµένων µε τεκµηριωµένου τα πρότυπα: περιεχοµένου OAI-PMH 2. Συλλογή ψηφιακών πόρων αποθετηρίων στο µητρώο ανοικτού τεκµηριωµένου περιεχοµένου 3. Συλλογή ψηφιακών πόρων αποθετηρίων στο µητρώο ανοικτού τεκµηριωµένου περιεχοµένου 4. Συλλογή ψηφιακών πόρων αποθετηρίων στο µητρώο ανοικτού τεκµηριωµένου περιεχοµένου OAI-ORE µηχανισµοί ή άλλοι τεκµηριωµένα αντίστοιχοι για µεταφόρτωση αντιγράφων ασφαλείας σε κεντρική υποδοµή Web service µε δυνατότητα authentication/acc ess restriction για µεταφόρτωση ψηφιακού αντικειµένων µε βάση την µόνιµη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου ψηφιακού πόρου/τεκµηρίου Βatch µηχανισµοί για µαζική εξαγωγή και µεταφορά ψηφιακών αντικειµένων σε µορφή µαγνητικού µέσου (εξωτερικός δίσκος, ταίνίες LTO3/4, κ.α.) ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.7 Πίνακας 8 Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Κειμένων Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ Τίτλος Περιγραφή ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 22 από 66

23 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 1. Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context. 2. Εύκολος εντοπισµός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη. 3. Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context. ιασύνδεση του υλικού από εξωτερικές πηγές. 4. ιασύνδεση του υλικού από εξωτερικές πηγές. Για κάθε πόρο (τεκµήριο) υπάρχει διαδικτυακή σελίδα παρουσίασης που περιλαµβάνει τα µεταδεδοµένα του, ενώ γίνεται προβολή του ίδιου του ψηφιακού τεκµηρίου. Σε κάποιες περιπτώσεις στη σελίδα µπορεί να περιλαµβάνεται µόνο υπερ-σύνδεσµος σε ξεχωριστή σελίδα προβολής του τεκµηρίου. υνατότητα download των τεκµηρίων από τον τελικό χρήστη (όπου είναι εφικτό βάσει πνευµατικών δικαιωµάτων) µέσω εµφανούς επιλογής / υπερ-συνδέσµου στη σελίδα παρουσίασης του κάθε τεκµηρίου. Οι σελίδες παρουσίασης του τεκµηρίου καθώς και οι ξεχωριστές σελίδες προβολής του (όπου υπάρχουν) είναι απευθείας προσπελάσιµες (deep linking) µέσω φιλικών προς το χρήστη διαδικτυακών διευθύνσεων (URL). Οι διευθύνσεις των σελίδων παρουσίασης του τεκµηρίου διαθέτουν µοναδικούς, µόνιµους προσδιοριστές (persistent identifiers). ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 23 από 66

24 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 5. Εύκολος εντοπισµός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη. 6. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 7. Εύκολος εντοπισµός και ανάκτηση υλικού από το διαδικτυακό χρήστη. 8. Ανοιχτά δεδοµένα Απλή και σύνθετη αναζήτηση στα µεταδεδοµένα τεκµηρίων. Στον κατάλογο αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται υπερσύνδεσµοι στις σελίδες παρουσίασης των αντίστοιχων τεκµηρίων. Παρουσίαση του κειµένου ως ενιαίου αρχείου δεν αρκεί παράθεση υπερσυνδέσµων σε επιµέρους σαρωµένες σελίδες, προσβάσιµες µε επιπλέον βήµατα ή ως λειτουργία που ενσωµατώνει ενιαίο online reading. Αναζήτηση στο πλήρες κείµενο. Εξαιρούνται περιπτώσεις τεκµηρίων που προέρχονται από σάρωση και δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τα δεδοµένα διατίθενται σε µηχαναγνώσιµη και δοµηµένη µορφή, σε ανοιχτό µορφότυπο (π.χ. Σε cvs αντί xls) και γίνεται χρήση ανοιχτών προτύπων από το W3C (RDF και SPARQL) προκειµένου να γίνεται προσδιορισµός/ ταυτοποίηση των δεδοµένων εφόσον προβλέπ εται οπτική αναγνώρ ιση χαρακτή ρων (OCR) στο Τ ΠΠ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.8 Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 24 από 66

25 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Τίτλος Περιγραφή 1. Πολυκαναλική Το σύστηµα διάθεση διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) υποστηρίζει τη διαθεσιµότητα του περιεχοµένου µε κατάλληλες προσαρµογές για προβολή σε συσκευές όπως e- book readers, tablets, smart phones. 2. Εφαρµογές (Apps) 3. Native Συµβατή µε IOS, Εφαρµογή Android 4. Αυτόµατη ενηµέρωση λογισµικού εφαρµογής (app) 5. Εφαρμογές για e-readers Συµβατή µε IOS, Android Δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου μέσω κατάλληλης εφαρμογής φυλλομέτρησης / παρουσίασης ως flip book. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται δυνατότητες μεγέθυνσης σε επίπεδο που η ανάγνωση να είναι άνετη για τους διαδικτυακούς χρήστες ενώ δεν θα πρέπει να προτιμάται η υλοποίηση της λειτουργίας μέσω κλειστών εξωτερικών, από τον browser, συστημάτων. Σελίδα 25 από 66

26 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ 6. Mobile Web Συμβατή με φορητές συσκευές 7. Αυτόματη επικαιροποίηση περιεχομένου εφαρμογής (app) για online χρήση 8. Αυτόµατη επικαιροποίηση περιεχοµένου εφαρµογής (app) για offline χρήση. Συµβατή µε IOS, Android Σελίδα 26 από 66

27 C3.9 Πίνακας 10 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ Τίτλος 1. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 2. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 3. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. Περιγραφή Μεγέθυνση / σµίκρυνση πολλών επιπέδων µε ταυτόχρονη δυνατότητα pan, όπου είναι εφικτό βάσει πνευµατικών δικαιωµάτων. Συνιστάται η ταυτόχρονη παρουσίαση στην ίδια σελίδα τόσο του µεγεθυµένου τµήµατος της εικόνας όσο και ολόκληρης της εικόνας. Περιστροφή τουλάχιστον τριών επιπέδων κατά βήµα 90 µοιρών και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπου κρίνεται χρήσιµο για τους διαδικτυακούς χρήστες. Υπερ-σύνδεσµος για απευθείας προβολή της εικόνας στη µέγιστη ανάλυση που είναι διαθέσιµη στο ιαδίκτυο. Ο προσδιορισµός της µέγιστης ανάλυσης που διατίθεται διαδικτυακά µπορεί να εξαρτάται από περιορισµούς πνευµατικών δικαιωµάτων ή από την καλύτερη δυνατή διαµόρφωση της εµπειρίας του χρήστη, π.χ. χρειάζεται πολλές φορές πρακτικά συµβιβασµός µεταξύ προβολής σε υψηλή ανάλυση και διατήρησης του µεγέθους αρχείου σε λογικά επίπεδα. ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 27 από 66

28 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 4. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 5. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 6. Ανοιχτή διάθεση δεδοµένων εφαρµογών 7. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. υποστήριξη των προδιαγραφών 1, 2, 3 θα πρέπει να εισάγει τις µικρότερες δυνατές απαιτήσεις από τα λογισµικά πλοήγησης (browsers) διαδικτυακών χρηστών. Κατά προτίµηση θα πρέπει να υπάρχει έκδοση της παρουσίασης στην οποία απαιτείται µόνο υποστήριξη Javascript. Είναι επίσης αποδεκτό, αλλά δεν συνίσταται, οι λειτουργίες να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνολογίες Flash, Java, Silverlight ή αντίστοιχες. Μια βέλτιστη εναλλακτική είναι η διαθεσιµότητα τουλάχιστον δύο εκδόσεων, µία µικρών απαιτήσεων (javascript) και µία πιο απαιτητική (π.χ. Flash, Java ή Silverlight). Συνιστάται οι προαναφερθείσες λειτουργίες να διατίθενται µέσα από τη σελίδα παρουσίασης του τεκµηρίου (µε µεταδεδοµένα και προβολή της εικόνας) ώστε να µη χρειάζεται αλλαγή σελίδας από το διαδικτυακό χρήστη. Στην περίπτωση κατά την οποία υλοποιούνται κλειστές εφαρµογές (πχ. Flash) διατίθενται και τα πρωτογενή δεδοµένα σε µορφή XML και αποτίθενται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Πινάκων 3-8 Περιστροφή τουλάχιστον τριών επιπέδων κατά βήμα 90 μοιρών και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπου κρίνεται χρήσιμο για τους διαδικτυακούς χρήστες. ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 28 από 66

29 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ 8. Βελτίωση εµπειρίας χρήστη. 9. Επικαιροποίη ση περιεχομένου εφαρμογών Υπερ-σύνδεσμος για απευθείας προβολή της εικόνας στη μέγιστη ανάλυση που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Ο προσδιορισμός της μέγιστης ανάλυσης που διατίθεται διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται από περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων ή από την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση της εμπειρίας του χρήστη, π.χ. χρειάζεται πολλές φορές πρακτικά συμβιβασμός μεταξύ προβολής σε υψηλή ανάλυση και διατήρησης του μεγέθους αρχείου σε λογικά επίπεδα. εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 29 από 66

30 C3.10 Πίνακας 11 Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ Σ Τίτλος Περιγραφή 1. Αρχικός έλεγχος Έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδοµένων (Πίνακες συµµόρφωσης C3.1-C3.10) κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του λογισµικού σταθερής διάθεσης (από το ΕΚΤ). 2. Ενδιάµεσος Ολοκλήρωση έλεγχος ενδιάµεσου ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδοµένων (Πίνακες συµµόρφωσης C3.1- C3.10) (από το ΕΚΤ). 3. Τελικός έλεγχος Τελική πιστοποίηση ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδοµένων (Πίνακες συµµόρφωσης C3.1- C3.10) (από το ΕΚΤ). 4. Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση µεταδεδοµένων και αντιγράφων ασφαλείας του ψηφιακού περιεχοµένου στον κατάλογο και υποδοµή ανοικτού ψηφιακού τεκµηριωµένου του ΕΚΤ. ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 30 από 66

31 C3.11 Πίνακας 12 Λημματογράφηση στη Wikipedia Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤ Σ Τίτλος Περιγραφή 1. Προπαρασκευασ Ανάλυση των τικές Εργασίες προτεινοµένων θεµάτων και των άρθρων που ήδη υπάρχουν για την επιλογή των θεµάτων των ληµµάτων 2. Συγγραφή και Συγγραφή και επεξεργασία επεξεργασία ληµµάτων ειδικών ληµµάτων Wikipedia σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Wikipedia 3. Γενικές Ώρες κατάρτισης πληροφορίες σε θέµατα που αφορούν γενικές πληροφορίες για τη Wikipedia (εισαγωγή) 4. ηµιουργία Ώρες κατάρτισης επεξεργασία σε θέµατα που άρθρου αφορούν την δηµιουργία νέου άρθρου και επεξεργασία άρθρων που ήδη υπάρχουν (hands on workshop) 5. Μορφοποίηση Ώρες κατάρτισης σε θέµατα που αφορούν τη µορφοποίηση άρθρων (hands on workshop) 6. Μεθοδολογία Να κατατεθεί η σχετική µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 7. Πρόγραµµα Αναλυτική περιγραφή προγράµµατος εκπαίδευσης. 8. Εκπαιδευτικό υλικό Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα ώρες 10 ώρες 10 ώρες ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σελίδα 31 από 66

32 Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤ Σ 9. Προδιαγραφές προσφοράς Αναλυτική πρόταση, στην Τεχνική Προσφορά, του προγράµµατος και στην Οικονοµική Προσφορά, του κόστους κατάρτισης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ C3.12 ψηφιοποίηση υλικού Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ 1. Γενικά: Βασικά βήµατα της διαδικασίας: Προετοιµασία Σάρωση Επεξεργασία της εικόνας (διόρθωση χρωµάτων, γεωµετρίας, διαχωρισµός δύο σελίδων, αποµάκρυνση µαύρων περιθωρίων κ.λπ.) Ποιοτικός Έλεγχος Εξαγωγή Αρχείων. Έκτος από το ψηφιακό υποκατάστατο και σε άλλες τρεις εκδοχές του: µια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο, µια εικόνα για πρόσβαση τοπικά από υπολογιστή, και µια εικόνα σε σµίκρυνση για προεπισκόπηση Τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου υλικού. Αυτόµατη Οπτική Αναγνώριση των 2. ψηφιακών εικόνων χωρίς διόρθωση και εξαγωγή των αρχείων σε µορφή Pdf/A text under image 3. οµάδα ψηφιοποίησης που θα ΑΠΑΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΤΕΚΜΡΙΩΣ Σ Σελίδα 32 από 66

33 χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να ανήκει στο µόνιµο προσωπικό του Αναδόχου. Τήρηση διαδικασιών ασφάλειας µε σκοπό το µηδενισµό του κινδύνου ολικής ή µερικής απώλειας του ψηφιοποιηµένου υλικού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τη δυνατότητα άµεσης εγκατάστασης του εξοπλισµού για την ψηφιοποίηση και έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει, την τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τµήµατος ή του συνόλου σε περίπτωση φθορά και καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσοτική παραγωγή Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει για την ψηφιοποίηση κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό. Ο τρόπος επεξεργασίας ιδιαίτερα ευπαθών αντικειµένων, πρέπει να περιγραφεί ρητά από τον Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και καταστροφών. Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγραφούν επακριβώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού όσο και ο συνολικός προγραµµατισµός των εργασιών ψηφιοποίησης µε βάση το χρονοδιάγραµµα του έργου C3.13 Κοινές προδιαγραφές συστήματος λογισμικού εφαρμογών Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Συµµόρφωση µε τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υποσυστήµατα και τις εφαρµογές που περιγράφονται στην παρούσα. Ανάλυση, σχεδιασµός & προσαρµογή τους σύµφωνα µε τις ανάγκες του Παραποµπή Σελίδα 33 από 66

34 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση οργανισµού και ειδικότερα µε τις προδιαγεγραµµένες εφαρµογές του έργου. Άδειες Χρήσης 2. Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση του συστήµατος και των εφαρµογών από απεριόριστο αριθµό επισκεπτών και εγγεγραµµένων χρηστών 3. Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την µελλοντική επέκταση των προδιαγεγραµµένων στο παρόν έργο εφαρµογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. Φιλικότητα 4. Πλήρης πρόσβαση µέσω διεπαφής web και των κοινών web browsers σε όλες τις λειτουργίες του συστήµατος. 5. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως την πολυγλωσσικότητα και να παρέχει εξ ορισµού τουλάχιστον τις γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά. 6. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Ευχρηστία (Usability): Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. 7. Υποστήριξη λειτουργιών drag and drop 8. υνατότητα δηµιουργίας ρόλων χρηστών µε συγκεκριµένες εργασίες και καθήκοντα ώστε ανά χρήστη να εµφανίζονται µονάχα οι λειτουργίες του συγκεκριµένου ρόλου στον οποίο ανήκει. 9. Περιβάλλον εργασίας διαµορφούµενο σύµφωνα µε τα δικαιώµατα ασφαλείας του χρήστη 10. υνατότητες πλοήγησης (navigation) µεταξύ λειτουργιών µε εύκολο τρόπο. 11. Υποστήριξη προσωποποιηµένων οθονών και ιστοτόπων σύµφωνα µε τις οµάδες αποδεκτών των υπηρεσιών. Ασφάλεια 12. Όλοι οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να εισέρχονται στο σύστηµα µέσω διαδικασίας ταυτοποίησης προκειµένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους (Authentication) και δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα χωρίς εξουσιοδότηση. 13. Υποστήριξη διαδικασιών τήρησης Παραποµπή Σελίδα 34 από 66

35 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησή τους (backup και recovery) για όλα τα δεδοµένα της Βάσης εδοµένων 14. Ύπαρξη ρόλων χρηστών που καθορίζουν τι µπορεί ο χρήστης ενός ρόλου να προβάλλει, προσθέτει, αλλάζει ή διαγράφει µέσα στο σύστηµα 15. Υποστήριξη µηχανισµών διαθεσιµότητας (availability) ώστε τα δεδοµένα να είναι διαθέσιµα στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και µε την κατάλληλη µορφή. 16. Για τα δεδοµένα που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά, το σύστηµα να εξασφαλίζει ότι δεν µπορεί να γίνει προβολή τους από άλλον χρήστη πλην τον κάτοχό τους, εκτός αν ο ίδιος δώσει αντίστοιχο δικαίωµα. 17. Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και ρόλων για όλα τα υποσυστήµατα. 18. Υποστήριξη της δυνατότητας ένας χρήστης να έχει παραπάνω από έναν ρόλο 19. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να καθορίσει αναλυτικά τα δικαιώµατα πρόσβασης στο σύστηµα για κάθε χρήστη. 20. Το περιβάλλον του χρήστη προσαρµόζεται αυτόµατα µε βάση τα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. 21. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να ορίσει οµάδες χρηστών και να καθορίσει δικαιώµατα πρόσβασης για τα µέλη µιας οµάδας χρηστών. 22. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να καθορίσει δικαιώµατα πρόσβασης ανά ρόλο. 23. Χρήση πρωτοκόλλου Transport Layer Security (TSL v1.1) ή Secure Sockets Layer (SSL v3.0) και Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) κατά την πρόσβαση στους εξυπηρετητές παγκόσµιου ιστού Ολοκλήρωση ενοποίηση συστήµατος 24. Λειτουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που περιλαµβάνονται στην περιγραφή των υποσυστηµάτων Παραποµπή Σελίδα 35 από 66

36 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση 25. Θα αξιολογηθεί θετικά η βέλτιστη αξιοποίηση και εξέλιξη της υφιστάµενης δικτυακής πύλης. Να περιγραφούν τα µέτρα που λαµβάνει ο Ανάδοχος προς αυτή τη κατεύθυνση 26. Το σύστηµα θα διασφαλίζει την ενιαία πρόσβαση του χρήστη µέσα από κοινό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις εφαρµογές που περιγράφονται στην παρούσα. Το σύστηµα θα εξασφαλίζει την πρόσβαση του χρήστη µόνο στις εφαρµογές, τις λειτουργίες και τα δεδοµένα για τα οποία είναι διαπιστευµένος 27. Υποστήριξη λειτουργίας Single Sign On (SSO) όσον αφορά την αυθεντικοποίηση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorisation) των τελικών χρηστών του συστήµατος. Για την χρήση του συνόλου των εφαρµογών οι οποίες απαιτούν διαπίστευση, ο χρήστης θα πρέπει να διαπιστεύεται µόνο µία φορά. 28. Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real time) και οι καταχωρήσεις σε ένα υποσύστηµα να άµεσα ορατές από όλα τα υποσυστήµατα. 29. υνατότητα δηµιουργίας εγγραφών δεδοµένων σε µορφή αρχείου XML ή plain text για ενοποίηση µε εφαρµογές τρίτων 30. Κεντρική καταχώρηση και διαχείριση της εισαγόµενης πληροφορίας στο σύστηµα έτσι ώστε η ίδια πληροφορία να µην απαιτείται να επανεισαχθεί σε κανένα άλλο σηµείο Αρχιτεκτονική 31. Υποστήριξη N-tier αρχιτεκτονικής 32. αρχιτεκτονική της προτεινόµενης λύσης θα έχει την δυνατότητα για εξασφάλιση υψηλής διαθεσιµότητας του συστήµατος 33. Υποστήριξη διαδεδοµένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρµογών (J2EE ή ισοδύναµη) 34. Υποστήριξη προγραµµατιστικής διεπαφής εφαρµογών (Application Programming Interface, ΑΡΙ) ώστε να είναι δυνατή επέκταση της Παραποµπή Σελίδα 36 από 66

37 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση εφαρµογής από προγραµµατιστές του ήµου ή την Ανοιχτή Κοινότητα 35. Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και διαλειτουργικότητα: - ιαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα µέσω υποστήριξη των πρωτοκόλλων SOAP, WSDL και UUDI - Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρµογής (IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) - ιανοµή περιεχοµένου µέσω RSS ιαθεσιµότητα 36. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των εξουσιοδοτηµένων εσωτερικών χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών σε ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης. 37. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την ταυτόχρονη πρόσβαση για όλους τους δυνητικούς χρήστες µε ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης. 38. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Κλιµάκωση (Scalability): η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σύνδεση νέων µελών στο σύστηµα. 39. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει τη ιαχειρισιµότητα (manageability): κεντρική και εύκολη διαχείριση κατανεµηµένου περιβάλλοντος για εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρµογών Προσβασιµότητα 40. Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της διαδικτυακής πλατφόρµας και των εφαρµογών του έργου η κατασκευή της διαδικτυακής πλατφόρµας και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). Παραποµπή Σελίδα 37 από 66

38 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση 41. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη αναλυτική τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο στη φάση της µελέτης εφαρµογής της εξασφάλισης της προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής. Παραποµπή C3.14 Διαδικτυακή Πύλη Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση Ανάπτυξη Βάσης εδοµένων 1 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα 2 ιαχωρισµός µηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή 3 Query Caching 4 Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείµενο (Full-text indexing and searching) 5 Ευέλικτο σύστηµα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδοµένων Παραποµπή 6 υνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων σε διαφορετικές γλώσσες 7 Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων µε πλήρη υποστήριξη Unicode δεδοµένων 8 Υποστήριξη Υποερωτηµάτων 9 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση 10 Τεχνολογία ανοικτού κώδικα 11 υνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, Client/Server, 3-tier ή Σελίδα 38 από 66

39 άλλο Ανάπτυξη CMS ΣΥΣΤΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 12 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα 13 υνατότητα αποθήκευσης περιεχοµένου σε βάση δεδοµένων ή στο file system 14 Έλεγχο εκδόσεων (versioning) 15 υνατότητες διαχείρισης αρχείων και καταλόγων (δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) 16 Ενσωµατωµένο φυλλοµετρητή αρχείων και καταλόγων 17 Ενσωµατωµένο WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML Editor 18 υνατότητα αναζήτησης στο σύνολο του περιεχοµένου της πλατφόρµας 19 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση 20 Κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single Sign On) 21 Προσωρινή αποθήκευση περιεχοµένου (Caching) 22 Αυτόµατη εγκατάσταση νέων λειτουργιών χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος 23 Πλήρως λειτουργική διαχείριση χρηστών µε οµάδες και ρόλους 24 Καθορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης για χρήστες σε επίπεδο σελίδων, οµάδων σελίδων και εφαρµογών 25 υνατότητα ενσωµάτωσης εφαρµογών (µέσω portlets) 26 υνατότητα ενσωµάτωσης άλλων web sites ή µέρος αυτών είτε ως Σελίδα 39 από 66

40 portlet είτε µέσω internal frames 27 Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και υποστήριξη για όλα τα καθιερωµένα πρότυπα 28 υνατότητα ενσωµάτωσης Web2.0 εφαρµογών και εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook applications) 29 υνατότητα εξαγωγής δεδοµένων και περιεχοµένου δυναµικά µε χρήση καθιερωµένων σηµασιολογικών προτύπων ιαδικτυακής πύλη Γενικές απαιτήσεις 30 υνατότητα πραγµατοποίησης απλής και διευρυµένης αναζήτησης µε βάση πολλαπλά κριτήρια στο περιεχόµενο της πύλης 31 υνατότητα εγγραφής χρήστη - δηµιουργίας λογαριασµού στη διαδικτυακή πύλη. 32 Σελίδας επικοινωνίας 33 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρµονισµένο µε την αισθητική και το περιεχόµενο µίας πολιτιστικής πύλης 34 Εύχρηστους και κατανοητούς µηχανισµούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες 35 Χάρτης σελίδων που θα δείχνει την θεµατική οργάνωση του δικτυακού τόπου 36 Υποστήριξη τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την Σελίδα 40 από 66

41 υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα 37 Προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 38 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες µέτα-ιδιότητες (metadata attributes) έτσι ώστε να µπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις µηχανές αναζήτησης 39 Αδιάλειπτη λειτουργία κόµβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήµατα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόµενες υπηρεσίες 40 Αξιοπιστία και απόδοση 41 ιασφάλιση συστήµατος πρόσβασης από τρίτους 42 Επεκτασιµότητα: το σύστηµα θα µπορεί να υποστηρίξει ενδεχόµενη διεύρυνση παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδοµής 43 Ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σύνδεση νέων µελών στους δικτυακούς τόπους 44 Παρουσίαση περιεχοµένου σε πραγµατικό χρόνο 45 Συνεχή ενηµέρωση του περιεχοµένου της δικτυακής πύλης. C3.15 Online Κοινότητα Χρηστών με Θέμα την Σπηλαιολογία Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση Παραποµπή Σελίδα 41 από 66

42 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση 1 Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού. 2 Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal 3 Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της προκήρυξης 4 Ενσωµάτωση Εργαλείων ηµόσιας Συζήτησης και αλληλεπίδρασης. Να περιλαµβάνονται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Παραποµπή α) Blog β) προσωπικός τοίχος (wall) γ) τοίχος (wall) κοινότητας δ) σχόλια και βαθµολόγηση τεκµηρίων ε) κριτικές (reviews) σε επιλεγµένα τεκµήρια 5 λεκτρονικός Χώρος Συνεργασίας που θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο: α) Wiki β) µερολόγιο γ) Βιβλιοθήκη Εγγράφων δ) εφαρµογή Ανταλλαγής Ιδεών σχετικά µε στοχευµένα θεµατικά αντικείµενα. 6 Εργαλεία mashup για τη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο 7 υνατότητα χαρακτηρισµού (µέσω tags) και βαθµολόγησης του περιεχοµένου που δηµοσιεύεται σε Σελίδα 42 από 66

43 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση κάθε κοινότητα Παραποµπή 8 ιαχείριση λεκτρονικών ηµοσκοπήσεων (Polls) 9 ιαχείριση λεκτρονικών Ερωτηµατολογίων 10 Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενηµέρωσης µέσω RSS και Newsletters 11 Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών 12 ηµιουργία και διαχείριση αυτοδιαχειριζόµενων λεκτρονικών Κοινοτήτων 13 ηµιουργία και διαχείριση Ατοµικών Προφίλ Χρηστών µε δυνατότητα προσθαφαίρεσης λειτουργικών οντοτήτων µέσω drag & drop 14 Υπηρεσίες χειροκίνητου και ηµιαυτόµατου σηµασιολογικού σχολιασµού (semantic annotation) και διασύνδεσης (linking) του περιεχοµένου 15 Υπηρεσίες σηµασιολογικής αναζήτησης στα σηµασιολογικά σχολιασµένα µεταδεδοµένα του περιεχόµενου 16 Υπηρεσία αποθήκευσης δεδοµένων προερχόµενων από την δραστηριότητα των χρηστών της κοινότητας σε σηµασιολογική µορφή (RDF). Β που θα φιλοξενεί τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο Σελίδα 43 από 66

44 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση τις ακόλουθες προδιαγραφές: Παραποµπή Α) Να είναι triple store ή να υποστηρίζει rdf. Β) Ισχυρή κλιµάκωση (scaling) σε πλήθος δεδοµένων της τάξης δισεκατοµµυρίων. Γ) Υποστήριξη clustering για δυνατότητα επέκτασης. ) Υποστήριξη δυνατότητας inference για την επεξεργασία δεδοµένων. Ε) Υποστήριξη named graphs για την οργάνωση των δεδοµένων. ΣΤ) Υποστήριξη γλώσσας επερωτήσεων SPARQL 1.1. Ζ) Πολύ γρήγορο χρόνο απόκρισης για αποδοτική χρήση του συστήµατος. 17 Γραφικό περιβάλλον (dashboard) ελεγχόµενης πρόσβασης στην ανάλυση των δεδοµένων της κοινότητας. Θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο την ακόλουθη λειτουργικότητα: 18 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης χρηστών σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα τους, τη δραστηριότητά τους και την επιρροή τους (influence). Να παρουσιαστούν οι σχετικές µετρικές. 19 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης χρηστών σύµφωνα µε τα δηµογραφικά στοιχεία τους Σελίδα 44 από 66

45 Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση 20 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης περιεχοµένου σύµφωνα µε την δηµοφιλία του και την αλληλεπίδραση (engagement) που προκαλεί. Να παρουσιαστούν οι σχετικές µετρικές. Παραποµπή 21 Λειτουργικότητα παρουσίασης της εξέλιξης της κοινότητας σε χρήστες, περιεχόµενο και δραστηριότητα. Να παρουσιαστούν οι σχετικές µετρικές. C3.16 Online Εκπαιδευτική Εφαρμογή Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση 1. εφαρµογή θα χρησιµοποιεί ψηφιοποιηµένο και τεκµηριωµένο υλικό από τις πρώτες φάσεις του έργου 2. 2 εφαρµογή θα περιέχει εκπαιδευτικές εφαρµογές σχετικά µε τα σπήλαια 3. 3 εφαρµογή θα δίνει την δυνατότητα ο χρήστης να παρακολουθεί πολυµεσικό υλικό από το ψηφιοποιηµένο και τεκµηριωµένο περιεχόµενο της πύλης Παραποµπή Σελίδα 45 από 66

46 C3.17 Υπηρεσίες Υποστήριξης Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη ση Εκπαίδευση 11 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 12 Τεκµηρίωση των συστηµάτων / εφαρµογών (χρήση + διαχείριση) 13 οκιµαστικές εκδόσεις συστηµάτων (παροχή και διαδικασίες ελέγχου) Υποστήριξη - Ασφάλεια 14 Υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης λογισµικού 15 Χρήση µεταδεδοµένων για την περιγραφή των πνευµατικών δικαιωµάτων Μεθοδολογία Υλοποίησης 16 Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας 17 Σαφή αναφορά στον προγραµµατισµό ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων Οµάδα υποέργου 18 Αναλυτική περιγραφή των ρόλων των στελεχών της οµάδας υποέργου 19 Αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών της οµάδας υποέργου 36 µήνες Παραποµπή Σελίδα 46 από 66

47 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α 3.3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜ ΜΟΝΑΔ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.2 Εφαρμογή/ές (βλ. Α 3.3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜ ΜΟΝΑΔ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.3 Υπηρεσίες (βλ. Α3.1 - Α3.3, Α4.1 - Α4.3) ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ Ανθρωπομήνες ΤΙΜ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Υπηρεσίες 1 Τεκμηρίωσης υλικού Υπηρεσίες 2 Ψηφιοποίησης Υλικού λεκτρονικές 3 Υπηρεσίες Προδιαγραφές Λειτουργικών 4 Ενοτήτων Υποσυστημάτων, Εφαρμογών Υπηρεσίες 5 Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Πιλοτικής και 6 Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 47 από 66

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Προϋπολογισμός: 196.631,17 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας Προδιαγραφές Επιπέδου Παρουσίασης Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η παρουσίαση του προς τους διάφορες συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σητείας Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 230.614,72 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 200.000,00 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κορινθίων Προϋπολογισμός: 88.200,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) «Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιογραφίας μέσω ενός Συνεργατικού Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 Παρουσίαση ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...

Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων... Σελίδα 1 από 46 C1.1 Πίνακας Περιεχοµένων C1.1 Πίνακας Περιεχοµένων...2 C3.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής...4 C3.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης...6 C3.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής...8

Διαβάστε περισσότερα