ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία των εργαζοµένων. Τις πληροφορίες για τους κινδύνους καθώς και τις µεθόδους ασφαλούς χρήσης των χηµικών παραγόντων είναι υποχρεωµένοι να τις παρέχουν οι προµηθευτές (εισαγωγείς παρασκευαστές). (Ν 1568/85, άρθ. 25) Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στα ελτία εδοµένων Ασφαλείας ή ελτία ασφαλούς χρήσης προϊόντων (Material Safety Data Sheet). Τα ελτία αυτά έχουν τυποποιηµένη µορφή, περιλαµβάνουν 16 σηµεία (συνηµµένο 1) και πρέπει να είναι διαθέσιµα στην ελληνική γλώσσα. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πότε έχουν εκδοθεί και αν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Τα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα ταξινοµούνται και επισηµαίνονται σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες όπου φαίνονται τα σύµβολα και οι ενδείξεις κινδύνου (πίνακας 1), οι φράσεις κινδύνου (πίνακας 2), και οι φράσεις ασφαλούς χρήσης (πίνακας 3). ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ N1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (Φ.Ε.Κ. 177/Α/85) Κ.Υ.Α. 1197/89 «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.» (Φ.Ε.Κ. 567/Β/6 9 90) K.Y.A. 378/94 «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (Φ.Ε.Κ. 705/Β/ ) Π.. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 11/Α/96) Π.. 338/2001 «Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες» (Φ.Ε.Κ. 227/Α/ ) -1-

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σύµβολα Ενδείξεις Κινδύνου -2-

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Φράσεις R) -3-

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (Φράσεις S). -4-

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ Για τη συσκευασία των χηµικών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη τα κάτωθι: Η συσκευασία των χηµικών πρέπει να είναι ανθεκτική και κατάλληλη για το περιεχόµενο που θα δεχθεί (π.χ. οξύ, διαλύτης κλπ.). Περιέκτης προϊόντος προς διάθεση στο ευρύ κοινό ταξινοµηµένου ως «πολύ τοξικό», «τοξικό» ή «διαβρωτικό» πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε πώµα ασφαλείας για τα παιδιά και να φέρει ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Περιέκτης προϊόντος προς διάθεση στο ευρύ κοινό ταξινοµηµένου ως «επιβλαβές», «εξαιρετικά εύφλεκτο», ή «εύφλεκτο» πρέπει να φέρει ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Οι συσκευασίες πρέπει να κλείνονται αρχικά µε σφραγίδα κατά τρόπο ώστε αυτή να καταστρέφεται ανεπανόρθωτα µε το πρώτο άνοιγµα. Χειρισµός επικίνδυνων χηµικών προϊόντων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: Ελέγχεται η καλή κατάσταση της συσκευασίας, η ετικέτα και/ή το πώµα ασφαλείας ιαβάζονται προσεκτικά τα σύµβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις κινδύνου R και οι φράσεις ασφαλούς χρήσης S Αποθηκεύονται τα χηµικά προϊόντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: Καπνίζετε, τρώτε, πίνετε κατά τη διάρκεια του χειρισµού χηµικών προϊόντων Χρησιµοποιούνται κενές συσκευασίες χηµικών προϊόντων για άλλη χρήση (π.χ. µεταφορά τροφίµων) Καταστρέφονται οι ετικέτες επισήµανσης και ασφαλούς χειρισµού Μεταφέρονται χηµικά από / προς δοχεία χωρίς ετικέτα -5-

6 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.. 338/2001 «Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες» (ΦΕΚ 227/Α/ ) Άρθρο 2 Ορισµοί Χηµικός παράγοντας: Κάθε χηµικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή σε πρόσµειξη, όπως υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, χρησιµοποιείται ή απελευθερώνεται, µεταξύ άλλων υπό µορφή αποβλήτων, µέσω οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας, είτε παράγεται σκοπίµως είτε όχι είτε διατίθεται στο εµπόριο είτε όχι. Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 17/96, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους τους παρέχονται: - τα δεδοµένα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος διατάγµατος και περαιτέρω πληροφορίες για κάθε σηµαντική µεταβολή στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε αλλαγή των δεδοµένων αυτών, - πληροφορίες σχετικά µε τους επιβλαβείς χηµικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας, όπως η ταυτότητα αυτών των παραγόντων, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία, οι σχετικές οριακές τιµές έκθεσης και άλλες ισχύουσες διατάξεις, - κατάρτιση και πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες προφυλάξεις και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους εργαζοµένους στο χώρο εργασίας, - πρόσβαση σε οιοδήποτε δελτίο στοιχείων ασφαλείας που χορηγείται από τον προµηθευτή σύµφωνα µε το άρθρο 10 της KYA 1197/89 και το άρθρο 27 της KYA 378/94, και ότι οι πληροφορίες: - παρέχονται κατά τρόπο ανάλογο προς το αποτέλεσµα της εκτίµησης του κινδύνου που γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος διατάγµατος. Ο τρόπος αυτός µπορεί να ποικίλλει, από προφορική κοινοποίηση έως ατοµική οδηγία και εκπαίδευση µαζί µε έγγραφη ενηµέρωση, αναλόγως της φύσεως και του βαθµού του κινδύνου που προκύπτει από την εκτίµηση κινδύνου δυνάµει του εν λόγω άρθρου, - ενηµερώνονται προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές των συνθηκών. -6-

7 2. Όταν τα δοχεία και οι σωληνώσεις για επιβλαβείς χηµικούς παράγοντες που χρησιµοποιούνται κατά την εργασία δεν διαθέτουν σήµανση σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί επισήµανσης των χηµικών παραγόντων και περί ενδείξεων ασφαλείας στο χώρο εργασίας, ο εργοδότης, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην προαναφερόµενη νοµοθεσία, διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η σαφής αναγνώριση των περιεχοµένων των δοχείων και των σωληνώσεων, όπως και η φύση των εν λόγω περιεχοµένων και οι τυχόν συναφείς εγγενείς κίνδυνοι. N1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» Άρθρο 25 Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων παράγοντες που χρησιµοποιούνται ή δηµιουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων όσο και για τις µεθόδους ασφαλούς χρήσης τους. 2. Τα πρόσωπα που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέτουν σε κυκλοφορία ή παραχωρούν µε οποιοδήποτε τρόπο παράγοντες για επαγγελµατική χρήση έχουν υποχρέωση: α) Να βεβαιώνονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ότι οι παράγοντες αυτοί δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τους χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί. β) Να παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ. αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης από τους γνωστούς κινδύνους. γ) Να διεξάγουν µελέτες και έρευνες και να ενηµερώνονται µε οποιονδήποτε τρόπο για την εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των εδαφίων α. και β. της παραγράφου αυτής. -7-

8 3. εν επιτρέπεται η χρήση ή η διακίνηση στους χώρους εργασίας χηµικών παραγόντων σε συσκευασίες και µε τρόπους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων. Θεσ/νίκη, Όλγα ουδακµάνη Χηµικός Μηχανικός Τεχνική Επιθ/τρια Εργασίας -8-

9 Material Safety Data Sheet ελτίο Ασφαλούς Χειρισµού Προϊόντος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 Date prepared/ Ηµεροµηνία: Date revised / Ηµ/νία αναθεώρησης: N/A 1. Identification of the Substance / Preparation and the Company Ταυτότητα ουσίας / σκευάσµατος και εταιρίας Substance or preparation trade name: Εµπορική ονοµασία ουσίας ή σκευάσµατος: Unique reference numbers(s): Αριθµός αναφοράς: Company/undertaking name & address: Επωνυµία Εταιρίας και διεύθυνση: Telephone: Τηλέφωνο: Emergency telephone number: Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 2. Composition Σύνθεση Substance: Ουσία: % content: περιεκτικότητα %: CAS Number: αριθµός CAS: Classification: Ταξινόµηση: EINECS: Εµπειρικός Συντακτικός τύπος: Σύµβολα και φράσεις κινδύνου: 3. Hazards Identification Αναγνώριση κινδύνων Most important hazards: Πιο σηµαντικοί κίνδυνοι Specific hazards: Ειδικοί κίνδυνοι 4. First aid measures: Πρώτες Βοήθειες: Skin contact: επαφή µε το δέρµα Eye contact: επαφή µε τα µάτια Ingestion: Κατάποση 5. Fire fighting measures: Μέτρα πυρόσβεσης Suitable extinguishing media: Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης -1-

10 Unsuitable extinguishing media: Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Special hazards in fire: Ειδικοί κίνδυνοι σε περίπτωση φωτιάς Required special protective equipment for fire-fighters: Ειδική προστασία για τους πυροσβέστες 6. Accidental release measures Μέτρα προστασίας σε περίπτωση ατυχήµατος Personal precautions: Προφυλάξεις για το χρήστη: Environmental precautions: Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Methods for cleaning: Μέθοδοι καθαρισµού 7. Handling and storage Χειρισµός και Αποθήκευση Handling: Technical measures/precautions: Χειρισµός: Τεχνικά µέτρα/ προφυλάξεις: Storage: Technical measures/storage conditions: Αποθήκευση: Τεχνικά µέτρα/ συνθήκες αποθήκευσης 8. Exposure Controls Έλεγχος Έκθεσης / προστασία του χρήστη Engineering measures: Τεχνικά µέτρα Control Parameters: Παράµετροι ελέγχου Personal protection equipment: Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας Eye protection: Προστασία οφθαλµών Hand protection: Προστασία χεριών Hygiene measures: Μέτρα υγιεινής: 9. Physical and chemical properties Φυσικές και Χηµικές Ιδιότητες Appearance: Εµφάνιση Odour: Οσµή: ph: Boiling point: Σηµείο ζέσεως: Melting point: Σηµείο τήξης Flashpoint: Σηµείο ανάφλεξης Explosive properties: Εκρηκτικές ιδιότητες Vapour pressure: -2-

11 Τάση ατµών Relative density: Σχετική πυκνότητα Solubility: ιαλυτότητα 10. Stability and reactivity Σταθερότητα και αντίδραση Conditions to avoid: Συνθήκες προς αποφυγή Materials to avoid: Υλικά προς αποφυγή Hazardous decomposition products: Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης 11. Toxicological information Τοξικολογικές πληροφορίες Acute toxicity: Οξεία τοξικότητα Excessive exposure may affect human health as follows: Εκτεταµένη έκθεση µπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία ως ακολούθως: Skin contact: Επαφή µε το δέρµα Eye contact: Επαφή µα τα µάτια Inhalation/ingestion: Εισπνοή / κατάποση 12. Ecological information Οικολογικές πληροφορίες 13. Disposal Considerations: εδοµένα ιάθεσης 14. Transport information: Πληροφορίες µεταφοράς Classification data: Στοιχεία ταξινόµησης 15. Regulatory information Στοιχεία ρύθµισης 16. Other Information Άλλες πληροφορίες Recommendations/restrictions: Συστάσεις / περιορισµοί Sources of key data used to compile Safety Data Sheet: Πηγές δεδοµένων κλειδιά χρησιµοποιούµενα στη σύνθεση του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας: -3-

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή Chase BLH20CK A162A προσδιορισµός του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος VECTOBAC 12 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας alpha-isomethyl IONONE BRI FCC Αριθμός ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης 57-13-6 (Αριθμός CAS) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : AT12-0004 RM25 Σελίδα 1 από 16 1 01 Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RAL 9010 25L. AT12-0004 RM25 53200593 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1 Ημερομηνία σύνταξης: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013. NACARVAL REFLEJOS COBRE Κώδικας: 6003. Κώδικας: 6003

Έκδοση: 1 Ημερομηνία σύνταξης: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013. NACARVAL REFLEJOS COBRE Κώδικας: 6003. Κώδικας: 6003 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH) Ημερομηνία σύνταξης: 22/02/2012 Σελιδα 1 / 8 Έκδοση: 1 Ημερομηνία σύνταξης: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013 ΤΜΗΜΑ 1 : ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

P3- saxin. Προϊόν απολίπανσης και καθαρισμού μετάλλων με την μέθοδο ψεκασμού

P3- saxin. Προϊόν απολίπανσης και καθαρισμού μετάλλων με την μέθοδο ψεκασμού Technical process Bulletin P3- saxin Προϊόν απολίπανσης και καθαρισμού μετάλλων με την μέθοδο ψεκασμού Περιγραφή Το P3- saxin είναι αλκαλικό προϊόν σε σκόνη, σε μορφή πούδρας, κατάλληλο για την απολίπανση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου

Διαβάστε περισσότερα