Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software. Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software. Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software"

Transcript

1 [DE] Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software [FR] Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software [GR] Οδηγίεσ χρήςησ για το λογιςμικό δημιουργίασ αντιγράφων αςφαλείασ Phoenix [HU] Telepítési utasítás a Phoenix Backup szoftverhez [IT] Istruzioni di installazione per il software di backup Phoenix [SLO] Navodila za namestitev programske opreme Phoenix za varnostno kopiranje podatkov

2 DEUTSCH 1. Öffnen Sie den auf der externen Festplatte befindlichen Ordner Phoenix Backup v3 und starten Sie dort die Datei Setup.exe. Installation angemeldetem Benutzer zur Verfügung stehen soll. 2. Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit Klick auf <Weiter>. 5. Legen Sie dann fest, ob die Software vollständig oder benutzerdefiniert installiert werden soll, wobei wir die vollständige Installation empfehlen. Klicken Sie dann bitte auf <Weiter>. 3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie sie durch Klick auf <Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden.> und <Weiter>. 6. Starten Sie die Installation im nächsten Fenster durch Klick auf <Installieren>. Nach dem Start des Installationsprozesses wird laufend der Installationsfortschritt angezeigt. 7. Bestätigen Sie die Installations- Fertigmeldung durch Klick auf <Fertigstellen>. Das Programm kann dann verwendet werden. 4. Im nächsten Schritt müssen Sie die Software personalisieren (Eingabe von Benutzer- bzw. Firmenname). Legen Sie darüber hinaus fest, ob die Software allen auf Ihrem System eingerichteten Benutzern oder nur dem zum Zeitpunkt der Beim ersten Start des Programmes müssen Sie den CD-Key (Lizencode) der Software eingeben, der in der Datei SERIAL.TXT im Ordner Phoenix Backup v3 auf Ihrer externen Festplatte gespeichert ist. Sie können den Dateiinhalt durch Klick mit der rechten Maustaste und Auswahl der Funktion Öffnen einsehen. Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation bitte an die in der Garantiekarte angeführte Support-Hotline.

3 FRANÇAIS 1. Ouvrez le dossier «Phoenix Backup v3» situé sur le disque dur externe et lancez le fichier «Setup.exe» 2. Validez la fenêtre d accueil en cliquant sur <Weiter> 5. Définissez ensuite si le logiciel doit être installé de manière complète ou selon les critères définis par l utilisateur. Nous vous recommandons une installation complète. Cliquez ensuite sur <Weiter>. 3. Lisez l accord de licence et acceptez le en cliquant sur <Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden.> puis <Weiter>. 6. Lancez l installation dans la fenêtre suivante en cliquant sur <Installieren>. Une fois le processus d installation lancé, l avancement de l installation s affichera à l écran. 7. Validez le message informant de la fin de l installation en cliquant sur <Fertigstellen>. Le programme peut être utilisé. 4. Au cours de l étape suivante, vous devez personnaliser le logiciel en indiquant un nom d utilisateur ou un nom d entreprise. Définissez si le logiciel peut être utilisé par tous les utilisateurs du système ou uniquement par l utilisateur enregistré au moment de l installation. Lors du premier démarrage du programme vous devez indiquer la CD Key (le code de licence) qui est enregistré dans le fichier «SERIAL.TXT» du dossier «Phoenix Backup v3» sur le disque dur externe. Vous pouvez voir le contenu du fichier en effectuant un clic droit et en sélectionnant la fonction <Öffnen>. Pour toute question concernant l installation veuillez vous adresser à la hotline indiquée sur le bon de garantie.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Ανοίξτε τον φάκελο "Phoenix Backup v3" που βρίςκεται ςτον εξωτερικό ςκλθρό δίςκο και εκκινιςτε το αρχείο "Setup.exe". 2. Επιβεβαιώςτε το παράκυρο υποδοχισ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί <Weiter (Συνζχεια)>. 5. Ορίςτε, ςτθ ςυνζχεια, αν το λογιςμικό πρζπει να εγκαταςτακεί πλιρωσ ι να οριςτεί από το χριςτθ. Σε αυτό το βιμα, ςυνιςτάται θ πλιρθσ εγκατάςταςθ. Κατόπιν κάντε κλικ ςτο κουμπί <Weiter (Συνζχεια)>. 3. Διαβάςτε τθ ςυμφωνία άδειασ χριςθσ και αποδεχκείτε τθν κάνοντασ κλικ ςτο <Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden. (Συμφωνώ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ άδειασ χριςθσ.)> και κατόπιν ςτο κουμπί <Weiter (Συνζχεια)>. 6. Εκκινιςτε τθν εγκατάςταςθ ςτο επόμενο παράκυρο κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί <Installieren (Εγκατάςταςθ)>. Μετά από τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ εμφανίηεται θ τρζχουςα πρόοδοσ εγκατάςταςθσ. 7. Επιβεβαιώςτε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ πατώντασ το κουμπί <Fertigstellen (Ολοκλιρωςθ)>. Τώρα, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το πρόγραμμα. Κατά την πρώτη εκκίνηςη του προγράμματοσ πρζπει να καταχωρήςετε το κλειδί του CD (κωδικόσ άδειασ χρήςησ) του λογιςμικοφ, το οποίο ζχει αποθηκευτεί ςτο αρχείο "SERIAL.TXT" ςτο φάκελο "Phoenix Backup v3" ςτο ςκληρό δίςκο ςασ. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του αρχείου κάνοντασ δεξί κλικ και επιλζγοντασ τη λειτουργία "Öffnen (Άνοιγμα)". 4. Στο επόμενο βιμα πρζπει να προςαρμόςετε το λογιςμικό (καταχώρθςθ όνομα χριςτθ ι/και επωνυμία εταιρείασ). Ορίςτε αν το λογιςμικό πρζπει να είναι διακζςιμο ςε όλουσ τουσ χριςτεσ που ζχουν καταχωρθκεί ςτο ςφςτθμά ςασ ι μόνο ςτο χριςτθ που ζχει δθλωκεί κατά τθν εγκατάςταςθ. Σε περίπτωςη ερωτήςεων ςχετικά με την εγκατάςταςη απευθυνθείτε ςτην γραμμή υποςτήριξησ που αναγράφεται ςτην κάρτα εγγφηςησ.

5 MAGYAR 1. Nyissa meg a külső merevlemezen található Phoenix Backup v3 mappát és futtassa benne a Setup.exe fájlt. 2. Nyugtázza az üdvözlő ablakot a <Tovább> gombra kattintva. 5. Továbbá határozza meg, hogy a szoftvert teljes egészében szeretné-e telepíteni, vagy csak egyénileg meghatározott részeit; javasoljuk, hogy a teljes telepítést válassza. Ezután kattintson a <Tovább> gombra. 3. Olvassa el a licencszerződést, és jelölje be az <Elfogadom a licencszerződés feltételeit> választási lehetőséget, majd kattintson a <Tovább> gombra. 6. Futtassa le a telepítést a következő ablakban a <Telepítés> gombra kattintva. A telepítési folyamat elindítása után a telepítés előrehaladása folyamatosan leolvasható. 7. Nyugtázza a telepítés befejezéséről tájékoztató üzenetet a <Befejezés> gombra kattintva. Ezután a program használatra kész. 4. A következő lépésben személyre szabhatja a szoftvert (felhasználó- ill. cégnév megadása). Ezenkívül határozza meg, hogy a szoftver a rendszeren beállított összes felhasználó számára, vagy csak a telepítéskor bejelentkezett felhasználó számára legyen-e hozzáférhető. A program első futtatásánál meg kell adnia a szoftver CD-kulcsát (licenckód), amely a külső merevlemezen a Phoenix Backup v3 mappában elhelyezett SERIAL.TXT fájlban olvasható. A fájl tartalmát a jobb egérgombra kattintva, majd a Megnyitás funkció kiválasztásával tekintheti meg. Ha a telepítéssel kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, hívja a jótállási jegyen feltüntetett ügyfélszolgálati telefonszámot.

6 ITALIANO 1. Aprire nel disco esterno la cartella Phoenix Backup v3 e lanciare il file eseguibile Setup.exe. 2. Confermare la finestra di benvenuto facendo clic su <Weiter> (Avanti). 5. Determinare quindi se si intende eseguire un installazione completa del software oppure un installazione personalizzata in base a quanto definito dall utente; si consiglia l installazione completa. Quindi fare clic su <Weiter> (Avanti). 3. Leggere l accordo di licenza e accettarlo facendo clic su <Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden> (Accetto le condizioni del presente accordo di licenza) quindi su <Weiter> (Avanti). 6. Avviare l installazione facendo clic su <Installieren> (Installa), nella finestra successiva. Dopo l avvio del processo viene visualizzato l avanzamento dell installazione. 7. Confermare il messaggio di completamento dell installazione facendo clic su <Fertigstellen> (Termina). Ora è possibile utilizzare il programma. 4. La fase successiva è quella di personalizzazione del software (inserimento del nome dell utente e/o dell azienda). Successivamente stabilire se il software debba essere accessibile a tutti gli utenti configurati sul proprio sistema oppure soltanto all utente attivo al momento dell installazione. Al primo avvio del programma sarà necessario inserire il codice CD (codice di licenza) del software, contenuto nel file "SERIAL.TXT nella cartella Phoenix Backup v3 sul disco esterno. È possibile visualizzare il contenuto del file facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando l opzione Apri. In caso di domande relative all installazione contattare l assistenza clienti indicata sul certificato di garanzia.

7 SLOVENSKO 1. Odprite mapo Phoenix Backup v3, ki se nahaja na zunanjem trdem disku, in zaženite datoteko Setup.exe. 2. Pozdravno okno potrdite s klikom na gumb <Naprej>. 5. Nato izberete, ali se naj program naloži v celoti ali pa glede na uporabnikove želje. Priporočamo vam, da program naložite v celoti. Nato kliknite na gumb <Naprej>. 3. Preberite si pogoje uporabe in jih sprejmite s pritiskom na gumb <Strinjam se z navedenimi pogoji uporabe> in <Naprej>. 6. Nalaganje zaženete s pritiskom na gumb <Naloži> v naslednjem oknu. Po zagonu postopka nalaganja se prikaže napredek nalaganja. 7. Sporočilo o končanju nalaganja potrdite s klikom na gumb <Končaj>. Program lahko začnete uporabljati. Ob prvem zagonu programa je treba vstaviti CD ključ (licenčno šifro) programske opreme, ki je shranjen v mapi Phoenix Backup v3 v datoteki SERIAL.TXT na vašem zunanjem disku. Vsebino datoteke si lahko ogledate tudi s klikom na desni gumb miške in z izbiro funkcije Odpri. 4. V naslednjem koraku morate vnesti osebne podatke (ime uporabnika ali podjetja). Poleg tega določite, ali boste uporabo programa dovolili vsem prijavljenim uporabnikom na računalniku ali pa samo tistemu, ki je bil v prijavljen ob nalaganju. V primeru vprašanj glede namestitve programa se oglasite na našo servisno telefonsko številko, ki je navedena na garancijskem listu.

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Διαβάστε περισσότερα

Inhalt. Deutsch. Français. Italiano. Magyar

Inhalt. Deutsch. Français. Italiano. Magyar Inhalt Sicherheitshinweise... 2 Betriebssicherheit und Einbau... 2 Elektromagnetische Verträglichkeit / Normenkonformität... 3 Sicherheit beim Anschließen... 4 Stromversorgung... 4 Reinigung... 5 Entsorgung...

Διαβάστε περισσότερα

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Q26 Lumos 26 Q26 Lumos 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Inhaltsverzeichnis Betriebshinweise... 1 Sicherheitsbestimmungen... 2 Erster Setup... 5 Kurzanleitung... 5 Vorderansicht des Produkts...

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm 391 835 LE04813AB-01CB-13W28 it Questa custodia per telecamera è prodotta in lega di alluminio stampata e verniciata. È dotata di un supporto di montaggio regolabile. Viene fornita in dotazione una scatola

Διαβάστε περισσότερα

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Pulsante di chiamata dal pianerottolo con targhetta luminosa, microfono ed altoparlante incorporati, per sistema di chiamata Due Fili - 3 moduli - Istruzioni Call button

Διαβάστε περισσότερα

Project Number: LLP-LdV-ToI-09-CY-167919. Web Site Manual. WebRelations, UCY. Preliminary result (for use within the WP)

Project Number: LLP-LdV-ToI-09-CY-167919. Web Site Manual. WebRelations, UCY. Preliminary result (for use within the WP) Project Number: LLP-LdV-ToI-09-CY-167919 Web Site Manual WP Number: WP Lead: Task Lead: Task Title: Partners Involved: Author: Status: 4 - Evaluating Sei.li.nG results An extensive experiment RESOURCE

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE GUIDA RAPIDA ISTALLATORE/UTETE Cronotermostato eltronico touch screen per controllo O/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento) modulo Wi-Fi per interconnessione IP 1 ingresso per sensore

Διαβάστε περισσότερα

Instrurcciones de instalación. Instructions d installation. Instruzioni per l installazione

Instrurcciones de instalación. Instructions d installation. Instruzioni per l installazione SIC-PB Version 1.0 Mat.-Nr. 98-2006810 DE EN ES FR IT GR Installationsanleitung Installation Guide Instrurcciones de instalación Instructions d installation Instruzioni per l installazione Οδηγίς ε τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-043-127-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Mode d emploi Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Οδηγίες Λειτουργίας FR DE NL IT GR Si dichiara che l apparecchio è stato fabbricato

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 3 00011374 TV-/Radio-Karte, analog 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 l Kurzanleitung für analoge TV-

Διαβάστε περισσότερα

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Wireless AC750 Dual Band Cloud Router Dir-810L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT INFORMATION IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION! EN USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/

VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/ MPV 1740HE guida veloce - quick reference mini lettore VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/ registratore vocale mini AMV VIDEO/JPG/MP3/WMA player/ voice recorder 1. Display 1,8 2. t (PREV) 3. u (NEXT) 4. Microphone

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD Player DVP-SR300/DVP-SR600H/DVP-SR700H. Guide de référence. Referenz-Anleitung. Referentiegids. Guida di riferimento. Guía de referencia

CD/DVD Player DVP-SR300/DVP-SR600H/DVP-SR700H. Guide de référence. Referenz-Anleitung. Referentiegids. Guida di riferimento. Guía de referencia 4-169-957-22(1) CD/DVD Player Guide de référence Referenz-Anleitung Referentiegids Guida di riferimento Guía de referencia Guia de Referência Başvuru Kılavuzu Οδηγός αναφοράς FR GB DE NL IT ES PT TR GR

Διαβάστε περισσότερα

1 Series Compact EX CV

1 Series Compact EX CV 1 Series Compact EX CV GB DE FR IT NL INSTRUCTIONS FOR USE... 5 MODE D EMPLOI... 7 BEDIENUNGSANLEITUNG... 10 ISTRUZIONI PER L USO... 13 GEBRUIKSAANWIJZING... 16 ES CZ SK TR GR INSTRUCCIONES DE EMPLEO...

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AX31U(W)-E, RBC-AX31U(WS)-E

INSTALLATION MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AX31U(W)-E, RBC-AX31U(WS)-E INSTALLATI MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AXU(W)-E, RBC-AXU(WS)-E Thank you for purchasing Wireless Remote Controller Kit Toshiba

Διαβάστε περισσότερα

Risk Warning. Identify the Risks. http://www.wforextrade.com/

Risk Warning. Identify the Risks. http://www.wforextrade.com/ Risk Warning Identify the Risks WFOREXTRADE UK WFOREXTRADE France WFOREXTRADE Germany WFOREXTRADE Italy WFOREXTRADE Hellas High Risk Investment Trading foreign exchange on margin carries a high level of

Διαβάστε περισσότερα

AVX 598USB Guida d uso User guide

AVX 598USB Guida d uso User guide Guida d uso User guide DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON RADIO, LETTORE MP3 USB/SD E AUX IN Manuale d'uso e collegamento HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKERS WITH RADIO, USB/SD MP3 PLAYER AND AUX IN Connection

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Register and win! www.kaercher.com. SCP 12000 IQ Level Sensor. SDP 14000 IQ Level Sensor. SCP 12000 IQ Level Sensor

Register and win! www.kaercher.com. SCP 12000 IQ Level Sensor. SDP 14000 IQ Level Sensor. SCP 12000 IQ Level Sensor SCP 12000 IQ Level Sensor SDP 14000 IQ Level Sensor SCP 12000 IQ Level Sensor Deutsch 5 English 13 Français 21 Italiano 29 Nederlands 37 Español 45 Português 53 Ελληνικά 61 Register and win! www.kaercher.com

Διαβάστε περισσότερα

BLACK SYSTEM 3010 DGT

BLACK SYSTEM 3010 DGT BLACK SYSTEM 3010 DGT Lampada al quarzo Quartz lamp Lampe au quartz Quarzlampe Lámpara de cuarzo Λυχνία χαλαζία I GB F D S GR 1 SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni d uso Cura

Διαβάστε περισσότερα

Digitaler Winkelmesser Digital angle ruler Rapporteur d angle numérique Digitale hoekmeter Goniometro digitale Ψηφιακό γωνιόμετρο

Digitaler Winkelmesser Digital angle ruler Rapporteur d angle numérique Digitale hoekmeter Goniometro digitale Ψηφιακό γωνιόμετρο Bedienungsanleitung DE Operating Instructions GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Istruzioni per l uso IT Οδηγίες χρήσης GR Digitaler Winkelmesser Digital angle ruler Rapporteur d angle numérique

Διαβάστε περισσότερα

WARNING. Cod. 05.91.01.47 Release 00 del 08_2006 pag. 1

WARNING. Cod. 05.91.01.47 Release 00 del 08_2006 pag. 1 GB GB GB GB WARNNG Thank you for choosing Moto Guzzi genuine accessories for installation on your motorcycle. t is extremely important that the accessories be installed correctly, so read and thoroughly

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionen-Haartrockner ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionizáló hajszárító IONSKI SUŠILNIK LAS Bedienung und Garantie Χειρισμός και εγγύηση Kezelés és garancia Upravljanje in garancija GT-HDi-02, 06/2010 INHALTSANGABE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ Αυτό το προϊόν, κατασκευάζεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 2002196/EC. Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων δείχνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA. 01992 Softwaresuite bestehend aus EasyTool Professional für das System By-me, komplett mit Schnittstelle für den -Anschluss und RJ11 Spezialbuchse an den USB-Port eines PCs, Software EasyDraw und EasyCap

Διαβάστε περισσότερα