Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc ( Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»!"

Transcript

1 X -

2 Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc ( Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! εξγαηηθόηεηα θηιοθαιία εγθξάηεηα εσζπιατλία θηινμελία θηιαλζρφπία πξνθεηηθή ηθαλόηεηα

3 + Δδώ αζθήηεςε ν Όζηνο Λνπθάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ ( Μ.Υ) «Κιέος κολαδόληφλ θαη οζίφλ ε ιακπρόηες» ΦΧΚΗΓΑ - ΒΟΗΧΣΗΑ έηε 3 έηε 7 έηε ΟΗ ΑΚΖΣΔ (πξνζεπρή, εγθξάηεηα, αθηεκνζύλε) Μειέηε, νθία, Αγαζόηεηα, Ζζηθή, Αθακςία θαη Παξξεζία ΑΠΔΝΑΝΣΗ ζηηο αληηρξηζηηαληθέο ή αλνξζόδνμεο επηδηώμεηο θαη πξαθηηθέο δπλαηώλ αξρόλησλ «ελώπηνη ελσπίσ» ζηελ ιαηξεία ηνπ ζενύ 3 έηε ΟΗ ΑΡΥΟΝΣΔ (πεξηνπζία, πνιπηέιεηα, πιενλεμία) Τπεξβνιή, αθνιαζία, εηδσινιαηξηθέο ζπλήζεηεο, θαηαδπλάζηεπζε ησλ θησρώλ θαη αδπλάησλ. 10 έηε ΑΚΖΣΗΜΟ + ΜΟΝΑΥΗΚΟ ΒΗΟ ΑΚΖΣΔ, κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ π.ρ. ν κέγαο Αληώληνο ( Μ.Υ), Ο Μαθάξηνο ν Πξεζβύηεξνο (390 Μ.Υ), Ο Παρώκηνο (346 Μ.Υ)

4 πρηλ ΠΟΛΔΜΟ ηώρα «ΔΗΡΖΝΖ» Ρώκε Νέα Ρώκε = Κσλζηαληηλνύπνιε ΘΔΜΑ ηες ΔΛΛΑΓΟ Θήβα ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΗΑ ( Μ.Υ) ΔΠΗΚΡΑΣΖΖ ΔΗΚΟΝΟΛΑΣΡΧΝ (843 Μ.Υ = κέζα 9 νπ αηώλα) ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ (11 ος αηώλας) Γεύηερε Περίοδος Αθκής ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο ( Μ.Υ) ( ΘΔΜΑ = ποιηηηθο - ζηραηηφηηθό δηακέρηζκα)

5 Ζ Μολή ηοσ Οζίοσ Λοσθά ήηαλ έλα θέληξν γηα ηελ αλαδσπύξσζε ηεο Οξζνδνμίαο, έλα δνμαζηηθό κλεκείν γηα ηε λίθε ηεο Κξήηεο (961 Μ.Υ) θαη έλαο εθζακβσηηθόο καγλήηεο γηα ηνλ εμειιεληζκό ησλ βαξβάξσλ ιαώλ πνπ ήιζαλ λα θαηνηθήζνπλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. ΒΑ ΠΤΛΖ (ΠΑΛΑΗΑ) ΑΜΤΝΑ - ΑΤΣΑΡΚΔΗΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 1 ΑΣΤΠΟ ΚΑΣΡΟ - ΠΟΛΗΣΔΗΑ 123 ΑΜΤΝΣΗΚΟΗ ΠΤΡΓΟΗ (Ο Νν 2 δηαζώδεηαη σο ΚΧΓΧΝΟΣΑΗΟ) ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΟΥΤΡΧΜΑΣΗΚΟ ΣΔΗΥΟ 285 κ. 3 ΦΤΗΚΔ ΠΖΓΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ γηα ηα λεξά ηεο βξνρήο ΚΟΗΝΖ ΛΑΣΡΔΗΑ (Θξεζθεπηηθό πγθξόηεκα) B ΚΟΗΝΟΒΗΟ (Οηθηζηηθό πγθξόηεκα) 955 Μ.Υ (10 νο αηώλαο) ΗΓΡΤΖ ΜΟΝΖ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ ΜΟΝΖ ηνπ ΝΗΚΧΝΟ ζηελ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ηεο ΠΑΡΣΖ ΜΟΝΖ ηνπ ΜΔΛΔΣΗΟΤ ζηνλ ΚΗΘΑΗΡΧΝΑ ΜΟΝΖ ηνπ ΓΑΦΝΗΟΤ (ΑΣΣΗΚΖ) ΝΔΑ ΜΟΝΖ ΥΗΟΤ ΜΟΝΖ ηεο ΚΑΣΧΠΟΛΗΑΝΖ (ΠΑΡΟ) ΜΟΝΔ ηνπ ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ 3 2 ΝΓ ΠΤΛΖ (ΝΔΑ) ΑΛΛΑ + κηα κνλαζηεξηαθή εγεκνλία θενπδαξρηθνύ ηύπνπ, όκνηα κε ηα δνπθάηα θαη ηηο θνκεηείεο πνπ είραλ νη θενπδαξρηθέο ρώξεο ζηελ Γύζε, ελώ είρε θηηζηεί θαηά ην ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ηεο ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΖ ΑΤΛΖ ( Μ.Υ ) ώζηε λα εμππεξεηεί ΚΟΗΝΖ ΛΑΣΡΔΗΑ + ΚΟΗΝΟΒΗΟ ζαλ αξραία ή κεζαησληθή πόιε. ΖΜΔΡΑ ΔΛΗΚΧΝΑ (ΓΤΣΗΚΖ ΠΛΔΤΡΑ)

6 1 2 3 ΑΜΤΝΣΗΚΟΗ ΠΤΡΓΟΗ Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ 11 νο αηώλαο Οη 3 ΑΝΣΖΡΗΓΔ πξνζηέζεθαλ κεηά ( ) 3 Σν ΚΑΘΟΛΗΚΟ + ε ΚΡΤΠΣΖ ηεο ΜΟΝΖ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ 11 νο αηώλαο Ο ΝΑΟ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ 10 νο αηώλαο ΒΑ ΚΤΡΗΑ ΠΤΛΖ (ΠΑΛΑΗΑ) 2 1 ΝΓ ΚΤΡΗΑ ΠΤΛΖ (ΝΔΑ) ΥΔΓΗΟΓΡΑΦΖΜΑ (1745) 18 νο αηώλαο, από ηνλ Ρώζν κνλαρό θαη πεξηεγεηή V. Barskij

7 ΗΓΗΛΛΗΟ ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ ( ) ΤΠΟ ΠΡΟΣΑΗΑ

8 Άγηνο Αληώληνο ν Μέγαο ( Μ.Υ) «Κιέος κολαδόληφλ θαη οζίφλ ε ιακπρόηες» 07/ Μ.Υ - ΖΜΔΡΑ

9 UN UNESCO Ο Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Ζ.Δ.) = UN (United Nations) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκόο παγθόζκηαο εκβέιεηαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ ηνπ θόζκνπ κε ζθνπό ηε ζπλεξγαζία ζην Γηεζλέο Γίθαην, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πνιηηηθή ηζόηεηα. Πξόδξνκόο ηνπ Ο.Ζ.Δ ζεσξείηαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ (ΚηΔ) πνπ απνηέιεζε απαίηεζε ησλ Δζλώλ γηα ηε δηεζλή εηξήλε κεηά από ηηο ζεξησδίεο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ηδξύζεθε ην 1945 από ηηο ρώξεο πνπ λίθεζαλ ζηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν θαη αξρηθά είρε 51 κέιε. Μεηά ηελ πξνζρώξεζε ηνπ λεόηεξνπ θξάηνπο, ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ην 2011, ν Ο.Ζ.Δ. αξηζκεί 193 θξάηε κέιε, δειαδή ζρεδόλ όια ηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα αλεμάξηεηα έζλε. Ζ UNESCO απνηειεί ζεκαληηθό εμεηδηθεπκέλν δηεζλή Οξγαληζκό ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Με ηνλ όξν Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO λνείηαη κία δηαθξηηή ζέζε ή ηόπνο (όπσο δάζνο, όξνο, ιίκλε, έξεκνο, κλεκείν, θηήξην, ζύκπιεγκα ή πόιε), πνπ πξνηάζεθε θαη έγηλε απνδεθηό ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην δηεζλέο Πξόγξακκα Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Δπηηξνπήο Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σν πξόγξακκα απηό ζηνρεύεη ζηελ θαηαινγνγξάθεζε, ηελ νλνκαηνδνζία θαη ηε ζπληήξεζε πεδίσλ ηδηάδνπζαο πνιηηηζηηθήο ή θπζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε ηελ απνδνρή θαη πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο από ην Γεληθό πλέδξην ηεο UNESCO ζηηο 16 Νοεκβρίοσ Από ηόηε έσο ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε πλζήθε 186 Κξάηε Δηαίξνη κεηαμύ απηώλ θαη ε Διιάδα. ΚΤΡΟ + ΔΠΗΡΡΟΖ

10 Σα κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο νθείινπλ λα είλαη «ηδηάδνπζαο παγθόζκηαο αμίαο» θαη λα πιεξνύλ έλα από ηα παξαθάησ δέθα θξηηήξηα: Η Υ Ποιηηηζηηθά θρηηήρηα I. «λα απνηειεί αξηζηνύξγεκα ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγηθήο δηάλνηαο». II. «λα επηδεηθλύεη ζεκαληηθέο αλζξώπηλεο αμίεο γηα καθξά πεξίνδν ρξόλνπ ή ζε κία πνιηηηζηηθή πεξηνρή ηνπ θόζκνπ, ζε εμειίμεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ή ηελ ηερλνινγία, ηηο κλεκεηαθέο ηέρλεο, ηελ πνιενδνκία ή ηνλ ζρεδηαζκό ηνπίνπ». III. «λα θέξεη κηα κνλαδηθή ή ηνπιάρηζηνλ εμαηξεηηθή καξηπξία γηα θάπνηα πνιηηηζκηθή παξάδνζε, δώληα ή εμαθαληζκέλν πνιηηηζκό». IV. «λα απνηειεί ζεκαληηθό παξάδεηγκα ηύπνπ θηεξίνπ, αξρηηεθηνληθνύ ή ηερλνινγηθνύ ζπλόινπ ή ηνπίνπ πνπ απεηθνλίδεη ζεκαληηθή ή ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο» V. «λα απνηειεί ζεκαληηθό παξάδεηγκα παξαδνζηαθήο αλζξώπηλεο εγθαηάζηαζεο, ρεξζαίαο ή ζαιάζζηαο ρξήζεο, αληηπξνζσπεπηηθήο πνιηηηζκνύ ή πνιηηηζκώλ), ή αλζξώπηλεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα όηαλ ην ηειεπηαίν έρεη γίλεη επάισην ππό ηελ πίεζε αλεπίζηξνθσλ αιιαγώλ». VI. «λα ζπλδέεηαη άκεζα ή δηαθξηηά κε γεγνλόηα ή δώζεο παξαδόζεηο, κε ηδέεο ή πίζηεηο, κε θαιιηηερληθά ή ινγνηερληθά έξγα εμέρνπζαο παγθόζκηαο ζεκαζίαο». (Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί όηη ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια θξηηήξηα).

11 Σα κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο νθείινπλ λα είλαη «ηδηάδνπζαο παγθόζκηαο αμίαο» θαη λα πιεξνύλ έλα από ηα παξαθάησ δέθα θξηηήξηα: Η Υ Φσζηθά θρηηήρηα VII. «λα πεξηέρεη εμαηξεηηθά θπζηθά θαηλόκελα ή πεξηνρέο εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο θαη αηζζεηηθήο». VIII. «λα είλαη ηδηάδνληα παξαδείγκαηα κεηδόλσλ θάζεσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο γεο, ηνπ αξρείνπ ηεο δσήο, ζεκαληηθώλ ελ εμειίμεη γεσινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε γεσζρεκαηηζκώλ ή ζεκαληηθώλ γεσκνξθηθώλ ή θπζηνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ». IX. «λα είλαη ηδηάδνληα παξαδείγκαηα ζεκαληηθώλ ελ εμειίμεη νηθνινγηθώλ θαη βηνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε νηθνζπζηεκάησλ ρεξζαίσλ, γιπθνύ ύδαηνο, παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θνηλνηήησλ θπηώλ θαη δώσλ». X. «λα πεξηέρεη ηα ζεκαληηθόηεξα θπζηθά ελδηαηηήκαηα ζπληήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, λα πεξηιακβάλεη απεηινύκελα είδε παγθόζκηαο αμίαο από ηελ άπνςε ηεο επηζηήκεο ή ηεο ζπληήξεζεο ηνπ είδνπο».

12 Γηα λα θξηζεί ε εμαηξεηηθή παγθόζκηα αμία ηνπ, έλα κλεκείν πξέπεη λα θξηζεί θαη ζε δύν άιινπο παξάγνληεο: ηελ ασζεληηθόηεηα θαη/ε ηελ αθεραηόηεηα + πξέπεη λα απνιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ. Σν θξηηήξην ηεο απζεληηθόηεηαο αλαθέξεηαη ζηα κλεκεία ηα νπνία εληάζζνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα I-VI ελώ ην θξηηήξην ηεο αθεξαηόηεηαο αλαθέξεηαη ζε όια ηα κλεκεία, αλεμαξηήησο θξηηεξίνπ έληαμεο. ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ έληαμε ελόο κλεκείνπ ζηνλ Καηάινγν Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο δελ απνηειεί ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Μεηά ηελ εγγξαθή ελόο κλεκείνπ, νη ππεύζπλνη δηαρείξηζεο ηνπ κλεκείνπ θαη νη ηνπηθέο αξρέο εξγάδνληαη αδηάιεηπηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ειέγρνπ, ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ. Σα Κξάηε-Μέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπληάζζνπλ πεξηνδηθέο αλαθνξέο ειέγρνπ γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ θαζώο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Οη αλαθνξέο απηέο δηεπθνιύλνπλ ηελ Δπηηξνπή Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο λα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ θαη ηειηθώο λα απνθαζίζεη γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επαλαιακβαλόκελσλ πξνβιεκάησλ. Έλα από απηά ηα κέηξα απηά είλαη θαη ε εγγξαθή ηνπ κλεκείνπ ζηνλ «Καηάινγν Κιεξνλνκηάο ζε Κίλδπλν», εάλ δηαπηζησζεί όηη ηα κέηξα ζπληήξεζεο είλαη πιεκκειή. ΔΛΔΓΥΟ Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξηνδηθήο αλαθνξάο θαη ειέγρνπ πξνζθέξεη ζηα Κξάηε-Μέιε έλα εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ύκβαζεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Δπίζεο δίλεη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρόλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ. Οη εθζέζεηο πεξηνδηθνύ ειέγρνπ, ππνβάιινληαη από ηα ίδηα ηα θξάηε-κέιε, πξνεηνηκάδνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη εμεηάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο βάζεη εμαεηνύο πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο UNESCO. ΚΤΡΟ + ΔΠΗΡΡΟΖ

13 Διιάδα (1986 ΖΜΔΡΑ) Ποιηηηζηηθά θρηηήρηα 1. Ναός ηοσ Δπηθούρηοσ Απόιιφλα ζηης Βάζζες, Αρθαδία, Πειοπόλλεζος (1986) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii) 2. Αρταηοιογηθός ηόπος ηφλ Γειθώλ (1987) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii), (iv), (vi) 3. Αθρόποιης Αζελώλ (1987) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii), (iv), (vi) 4. Αρταηοιογηθός τώρος Δπηδαύροσ (1988) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii), (iv), (vi) 5. Παιαηοτρηζηηαληθά θαη Βσδαληηλά κλεκεία ηες Θεζζαιολίθες (1988) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iv) 6. Μεζαηφληθή πόιε ηες Ρόδοσ (1988) - Κξηηήξηα: (ii),(iv), (v) 7. Αρταία Οισκπία (1989) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii), (iv), (vi) 8. Μσζηράς (1989) - Κξηηήξηα:(ii), (iii), (iv) 9. Μολή Οζίοσ Λοσθά,Νέα Μολή Υίοσ θαη Μολή Γαθλίοσ (1990) - Κξηηήξηα:(i), (iv) 10. Γήιος (1990) - Κξηηήξηα: (ii), (iii), (iv), (vi) 11. Πσζαγόρεηολ θαη Ζραίολ άκοσ (1992) - Κξηηήξηα:(ii), (iii) 12. Αρταηοιογηθός ηόπος ηες Βεργίλας (1996) - Κξηηήξηα: (i), (iii) 13. Ηζηορηθό Κέληρο (Υώξα) ηεο Πάηκοσ κε ηε Μνλή ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ θαη ην πήιαηο ηες Αποθάισυες (1999) - Κξηηήξηα: (iii),(iv), (vi) θαη 14. Αρταηοιογηθοί ηόποη ησλ Μσθελώλ θαη ηεο Σίρσλζας (1999) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iii), (iv), (vi) 15. Ζ Παιαηά Πόιε ηεο Κέρθσρας (2007) - Κξηηήξηα: (iv) Ποιηηηζηηθά + Φσζηθά θρηηήρηα 16. Μεηέφρα (1988) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iv), (v), (vii) 17. Άγηο Όρος (1988) - Κξηηήξηα: (i), (ii), (iv), (v),(vi), (vii)

14

15 Δμσηεξηθό (Υξνλνινγία έληαμεο 1990) Ποιηηηζηηθά θρηηήρηα 1. Colonial City of Santo Domingo, Dominican Republic - Criteria: (ii)(iv)(vi) 2. Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments, Russian Federation - Criteria: (i)(ii)(iv)(vi) 3. Historic Centre of San Gimignano, Italy - Criteria: (i)(iii)(iv) 4. Itchan Kala, Uzbekistan - Criteria: (iii)(iv)(v) 5. Jesuit Missions of the Chiquitos, Bolivia (Plurinational State of) - Criteria: (iv)(v) 6. Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra, Ukraine - Criteria: (i)(ii)(iii)(iv) 7. Kizhi Pogost, Russian Federation - Criteria: (i)(iv)(v) 8. Kremlin and Red Square, Moscow, Russian Federation - Criteria: (i)(ii)(iv)(vi) 9. Palaces and Parks of Potsdam and Berlin, Germany - Criteria: (i)(ii)(iv) Φσζηθά θρηηήρηα 10. Te Wahipounamu South West New Zealand, New Zealand - Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 11. Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve, Madagascar - Criteria: (vii)(x) 12. Mount Huangshan, China - Criteria: (ii)(vii)(x) 13. Río Abiseo National Park, Peru - Criteria: (iii)(vii)(ix)(x)

16

17 Υξνλνινγία έληαμεο 1990 Σν 1990, ε Μολή ηοσ Οζίοσ Λοσθά 1 ζην ηείξη Βνησηίαο, ε Νέα Μολή Υίοσ 2 θαη ε Μολή Γαθλίοσ 3 πξνζηέζεθαλ ζηνλ θαηάινγν κε ηα Μλεκεία Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO κε βάζε ηα θξηηήξηα (I), (IV): I. «λα απνηειεί αξηζηνύξγεκα ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγηθήο δηάλνηαο». IV. «λα απνηειεί ζεκαληηθό παξάδεηγκα ηύπνπ θηεξίνπ, αξρηηεθηνληθνύ ή ηερλνινγηθνύ ζπλόινπ ή ηνπίνπ πνπ απεηθνλίδεη ζεκαληηθή ή ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο». Παξά ηε γεσγξαθηθή ηνπο απόζηαζε (ην πξώην ζηελ Βνησηία, ην δεύηεξν ζην Αηγαίν θαη ην ηξίην ζηελ Αηηηθή ) απηά ηα ηξία κνλαζηήξηα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ησποιογηθή ζεηρά Καη ηα 3 ΚΑΘΟΛΗΚΑ / οη ΔΚΚΛΖΗΔ δειαδή έρνπλ θηηζζεί κε κεγάιν ζόιν ν νπνίνο ζηεξίδεηαη κε κηθξέο αςίδεο δεκηνπξγώληαο έλαλ νθηαγσληθό ρώξν, έρνπλ πνηθίιν δηάθνζκν, πνιύρξσκεο νξζνκαξκαξώζεηο, ςεθηδσηά ζε ρξπζό θόλην, όια ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηόδνπ Μ.Υ επί Γπλαζηείαο ησλ Μαθεδόλσλ θαη Κνκλελώλ Απηνθξαηόξσλ. Γεύηερε Περίοδος Αθκής ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο Μ.Υ Αλαζπγθξόηεζε, παγίσζε θαη αθκή ηεο απηνθξαηνξίαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ»

18 Ο ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ φς Πεγή Έκπλεσζες Προβσδαληηλή ηέτλε (πξηλ ηνλ 4 ν αηώλα) 2 Αγία οθία (537 Μ.Υ) Βσδαληηλή Σέτλε (4 νο - 15 νο αηώλαο) ιέκε ηελ ηέρλε, πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη πνπ αξρίδεη ην 330 Μ.Υ, κε ηε κεηαθνξά από ηνλ Μ. Κσλζηαληίλν ηεο ξσκατθήο πξσηεύνπζαο από ηε Ρώκε ζην Βπδάληην, θαη ιήγεη ην 1453 Μ.Υ, κε ηελ άισζε ηεο ΠΟΛΖ από ηνπο Σνύξθνπο. Μεηαβσδαληηλή ηέρλε (κεηά ηνλ 15 ν αηώλα) ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ (ύλζεηνο ή Απιόο) Οθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν Δποτή ηοσ Ηοσζηηληαλού (6 ος αηώλας) 3 Περίοδοη Αθκής Α. Δποτή ηοσ Ηοσζηηληαλού (6 ος αηώλας) 1,2 Π.ρ. ε Άγηα νθία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ν Άγηνο Βηηάιηνο ζηελ Ραβέλλα, ν Άγηνο Γεκήηξηνο ζηελ Θεζζαινλίθε θ.α. Β. Δποτή ηφλ Μαθεδόλφλ θαη Κοκλελώλ (11 ος αηώλας) Π.ρ ε Μνλή ηνπ Οζίνπ Λνπθά, ε Νέα Μνλή Υίνπ, ε Μνλή Γαθλίνπ θ.α. Γ. Δποτή ηφλ Παιαηοιόγφλ (14 ος αηώλας) Π.ρ ε θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μηζηξά (Αγία νθία), ηεο Σξαπεδνύληαο θ.α. 1 Άγηοη έργηος θαη Βάθτος (527 Μ.Υ)

19 Γεύηερε Περίοδος Αθκής ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο Μ.Υ 1 Μολή ηοσ Οζίοσ Λοσθά (1011 Μ.Υ) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο νθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 2 Νέα Μολή Υίοσ (1045 Μ.Υ) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ Απιόο νθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 3 Μολή Γαθλίοσ (1080 Μ.Υ) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο νθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ

20 (Δ.ηίθαο) Γ Β ΑΣΤΠΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ - ΚΑΣΡΟ 10 νο αηώλαο B Γ Δ 1 Ο ΝΑΟ ηεο ΠΑΝΑΓΗΑ 11 νο αηώλαο Γ Α 2 Σν ΚΑΘΟΛΗΚΟ ηεο ΜΟΝΖ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ 3 Ζ ΚΡΤΠΣΖ (ην ΤΠΟΓΔΗΟ ηνπ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ) 4 Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ 5 ΝΑΟ ηεο ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ ηνπ ΧΣΖΡΟ Γ Θ 1 Ε 2 3 ΗΒ 4 ΗΑ Ζ ηελ Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξνο είλαη αθηεξσκέλνη νη λανί ησλ κεγαιύηεξσλ θαη επηβιεηηθόηεξσλ ειιεληθώλ θξνπξίσλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ ζεκαζία, ζξεζθεπηηθή θαη εζληθά αλαγελλεηηθή, πνπ έρεη ε κεγάιε απηή ενξηή. ΗΓ Α ΝΔΧΣΔΡΑ ΚΔΛΗΑ Β ΑΜΤΝΣΗΚΟ ΠΤΡΓΟ Γ ΒΟΡΓΟΝΑΡΔΗΟΝ (ΣΑΤΛΟ) Γ ΑΠΟΘΖΚΔ Δ ΦΧΣΑΝΑΜΑ Σ ΑΜΤΝΣΗΚΟ ΠΤΡΓΟ Ε ΠΑΛΑΗΑ ΚΡΖΝΖ (+ Φηάιε) Ζ ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ Θ ΠΑΛΑΗΑ ΚΔΛΗΑ Η ΑΜΤΝΣΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΚΧΓΧΝΟΣΑΗΟ ΗΑ ΔΣΗΑ (ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΖ) ΗΒ ΤΠΟΓΔΗΑ ΚΗΝΣΔΡΝΑ (ΓΔΞΑΜΔΝΖ) ΗΓ ΤΠΟΣΖΛΖ ΑΗΘΟΤΑ (ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ) ΗΓ ΤΓΥΡΟΝΑ ΚΣΗΜΑΣΑ Σ Θ 5 Η ΗΓ

21 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο ηεηξαθηόληνο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 1234 (10 νο αηώλαο) Ο ΝΑΟ ηες ΠΑΝΑΓΗΑ (9,45 x 9,75 κ.) + (ύςνο ηξνύινπ = 14 κ.) Β 1 ΠΧΡΟΛΗΘΟ + ΣΟΤΒΛΑ ΠΛΗΝΘΟΠΔΡΗΚΛΔΗΣΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΑ ΚΟΤΦΗΚΖ ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΑΠΔΓΟ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ ζην Ηεξό, δηαθνληθό: (ηέινο 12 νπ αηώλα) Οη άγηνη Υαξάιακπνο, Λέσλ Καηάλεο, νθξώληνο. ΚΟΤΦΑ, 638 Μ.Υ, ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ (ΗΡΑΚ) Κνπθηθή = αξραία(γσληώδεο+ ηεηξαγσληζκέλε) αξαβηθή γξαθή (Δ.ηίθαο) ΜΑΡΜΑΡΗΝΖ ΠΤΛΖ (ΣΔΜΠΛΟ) ΛΗΣΖ (ΝΑΡΘΖΚΑ) ΠΡΟΣΧΟΝ (ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΖ ΠΡΟΘΖΚΖ) ΑΤΜΔΣΡΗΑ ζηελ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΝΘΔΖ

22 1234 (10 νο αηώλαο) Ο ΝΑΟ ηες ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΟ ΡΤΘΜΟ x 4 ΑΡΥΑΗΑ ΣΔΗΡΗΓΑ ΝΑΟ ηεο ΓΖΜΖΣΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο ηεηξαθηόληνο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΑΠΔΓΟ

23 1234 (10 νο αηώλαο) Ο ΝΑΟ ηες ΠΑΝΑΓΗΑ ΑΛΛΑΓΖ πξν 1745* (Δ.ηίθαο) * ζύκθσλα κε ην ζρεδηνγξάθεκα (1745) ηνπ V. Barskij

24 (Δ.ηίθαο) 1-2 ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΓΤΟ ΚΣΖΡΗΑ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΝΑΚΑΛΤΦΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΖΛΧΖ (10 νο - 11 νο αηώλαο) Ο Ηεζνύο ηνπ Ναπή*, αθόινπζνο ηνπ Μσπζή ζην ηλά, θσλάδεη ζε θάπνηνλ κέζα ζην ζθνηάδη: «Πνηνο είζαη;» Ήηαλ ν Αξράγγεινο Μηραήι: «Ήιζα λα ζε βνεζήζσ»! 1(10 νο αηώλαο) 2 (11 νο αηώλαο) Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαζηεισηηθώλ εξγαζηώλ ην1964 ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Αξρηηέθηνλα Αξραηνιόγνπ Δπζηάζηνπ Γ. ηίθα, απνθαιύθζεθε ε ηνηρνγξαθία ηνπ Ηεζνύ ηνπ Ναπή θαη απνθαηαζηάζεθε νξζά ε δηαδνρή ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ ησλ δύν λαώλ. *ν Ηεζνύο ηνπ Ναπή ζεσξνύληαλ «καρεηήο ηεο πίζηεο», ηνπ νπνίνπ ε βνήζεηα ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηνπο πνιέκνπο ελάληηα ζηνπο Άξαβεο.

25 (Δ.ηίθαο) 1234 (11 νο αηώλαο) Σν ΠΡΟΚΤΝΖΣΑΡΗ + ε ΛΔΗΦΑΝΟΘΖΚΖ θάηνςε 1 (10 νο αηώλαο) 2 (11 νο αηώλαο) Σα ηεξό ιείςαλν ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ κεηαθέξζεθε εθηόο Διιάδαο κεηά ηελ πεξίνδν ηεο Λαηηλνθξαηίαο (κεηά ην 1204 Μ.Υ) θαη Σνπξθνθξαηίαο (κεηά ην 1453 Μ.Υ ) θαη επαλαηνπνζεηήζεθε ΔΓΧ ζηηο 13 /12/1986 ΣΔΣΡΑΠΛΔΤΡΖ καρκάρηλε ζήθε ΗΔΡΟ ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ Ζ ιαηξεία ησλ ηεξώλ ιεηςάλσλ, θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο, ζπλερίδεηαη

26 1234 (11 νο αηώλαο) Ο ΚΣΖΣΧΡ ηοσ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ; Ρσκαλόο Β ( Μ.Υ) Βαζίιεηνο Β ν Βνπιγαξνθηόλνο ( Μ.Υ) Κσλζηαληίλνο Θ ν Μνλνκάρνο ( Μ.Υ) Ο εγνύκελνο ΦΗΛΟΘΔΟ θαηά ηελ κεηαθνκηδή ηνπ ηεξνύ ιεηςάλνπ ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ ζην λέν κεγάιν λαό (δει. ην ΚΑΘΟΛΗΚΟ) ζηηο 3 Μαχοσ θάηνςε Ζ ΔΗΚΟΝΑ ηνπ εγνύκελνπ ΦΗΛΟΘΔΟΤ ζε κεηάιιην ζηελ ΚΡΤΠΣΖ ΒΑ παρεθθιήζηο 1 (10 νο αηώλαο) 1 (10 νο αηώλαο) 2 (11 νο αηώλαο) (Δ.ηίθαο) Πίζσ από ηε ΛΔΗΦΑΝΟΘΖΚΖ ηνπ θαζνιηθνύ (2) θαη κέζα ζην ΒΑ παρεθθιήζηο εηθνλίδεηαη ν εγνύκελνο ΦΗΛΟΘΔΟ (δσξεηήο) λα πξνζθέξεη ην λέν κεγάιν λαό ζηνλ ΟΗΟ ΛΟΤΚΑ. Πεγέο: Ο βίνο, νη θαλόλεο θαη ε αθνινπζία ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλνπ ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ (Ν. Παπαληθνιόπνπινο)

27 9 πνιύηηκνη ιίζνη 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ Ο ηξνύινο (ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ) Γηάκεηξνο = 31κ. Ύςνο= 54 κ. από ην ΓΑΠΔΓΟ Ο ηξνύινο (ΟΗΟ ΛΟΤΚΑ) Γηάκεηξνο = 8,98 κ. Ύςνο= 18 κ. από ην ΓΑΠΔΓΟ 2 νηθνδνκηθέο θάζεηο α νο αηώλαο β. 16 νο αηώλαο (P. W. Schultz, S. H. Barnsley) 2 Ο ΔΞΧΝΑΡΘΖΚΑ πξνζηέζεθε (12 νο αηώλαο) αιιά θαηεδαθίζηεθε (19 νο αηώλαο) γηα λα ζρεκαηηζηεί ν δεύηεξνο+ ηξίηνο όξνθνο από ηνλ ακπληηθό ΠΤΡΓΟ 2 = ΚΧΓΧΝΟΣΑΗΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο νθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ

28 (16 νο αηώλαο) 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ

29 1234 (11 νο αηώλαο) ΤΠΟΓΔΗΑ ΚΗΝΣΔΡΝΑ (ΓΔΞΑΜΔΝΖ) ΔΓΑΦΟ 1234 (ζαζξόο) ΥΗΣΟΛΗΘΟ Υσξίο ΑΝΣΟΥΖ + ΔΗΜΟΠΑΘΖ 2 ΑΝΣΖΡΗΓΑ x 3 4 ΟΦΖ - ΣΟΜΖ (Δ.ηίθαο) 2 4 ΘΔΜΔΛΗΧΖ 1234 κε ππόγεηεο ΣΟΔ θαη ΘΟΛΟΤ (θαηνηθνύκελα) Οη 3 ΑΝΣΖΡΗΓΔ (ΚΑΜΑΡΔ) πξνζηέζεθαλ κεηαμύ

30 ΑΚΟΤΣΗΚΖ 1 ΣΡΟΤΛΟ 16 πλευρο τφμπανο 8 πεςςοί 4 ημιχώνια 8 ςφαιρικά τρίγωνα 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ύλζεηνο νθηαγσληθόο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν Σξνύινο Γ= 8,98 κ. Τ= 5,22 κ. ηύκπαλν ΦΤΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ + 9 πνιύηηκνη ιίζνη ζθαηξηθά ηξίγσλα Λεηςαλνζήθε B ΠΤΛΖ (ηέκπιν) Ναόο Νάξζεθαο Μεγαιοπρέπεηα ε κεγάιε επηξξνή ηνπ κνλαρηζκνύ ζηελ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή θαίλεηαη από ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ πινύην ησλ κνλαζηεξηαθήο κνλήο ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΡΗΑΜΒΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ - ΠΛΟΤΗΟ ΓΗΑΚΟΜΟ

31 (Δ.ηίθαο) 1234 (11 νο αηώλαο) Ζ ΠΤΛΖ (ην ηέκπιν) ηοσ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ θινπή θινπή (Α) (Β) + (Γ). Ο Άγιοσ Ιωάννησ ο Πρόδρομοσ (Δ). Ο Άγιοσ Λουκάσ «ο εν τειρίω τησ Ελλάδοσ» (1570 Μ.Υ) (Α): ΠΑΝΑΓΗΑ ε βρεθοθραηούζα «ε Πάληφλ Διπίς» (Β): Ο Υρηζηός Παληοθράηορας Μηταήι Γακαζθελός, Εσγξάθνο (Κξεηηθή ρνιή) - Γάζθαινο ηνπ El Greco ΠΛΟΤΣΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΓΔΗΟ (ΚΟΡΝΗΕΑ) ΠΟΛΤΥΡΧΜΖ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΧΖ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΔ - ΚΑΘΡΔΦΣΔ ΜΑΡΜΑΡΟΣΡΧΖ ΑΚΗΓΟΓΡΑΦΗΔ + ΥΑΡΑΓΜΑΣΑ

32 Σα έξγα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο δελ θηηάρηεθαλ απιώο γηα λα ηα ζαπκάδνπλ ΤΦΖΛΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ν εγεηηθόο θαη δηδαθηηθόο ξόινο ηεο ΠΟΛΖ γηα ηνλ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ ζε Αλαηνιή θαη Γύζε. Κιεηδί γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο Ζ Μ Δ Ρ Α είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ζπλζεθώλ δεκηνπξγίαο ηεο, πνπ είλαη βέβαηα πνιύ δηαθνξεηηθέο από ηηο ζπλζήθεο ηεο λεόηεξεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Σα έξγα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο θηηάρηεθαλ γηα λα θαιύςνπλ έλα επξύ θάζκα πξαθηηθώλ αλαγθώλ (ιαηξεπηηθώλ, δηδαθηηθώλ, θνηλσληθν -πνιηηηθώλ θαη ηδησηηθώλ). Ζ επηδίσμε θαιιηηερληθήο αξηηόηεηαο δελ ήηαλ απιό παηρλίδη κε ηηο θόξκεο πνπ απνζθνπνύζε ζηελ αηζζεηηθή απόιαπζε αιιά κέζν γηα λα θαηαζηήζεη ηηο εηθόλεο απνηειεζκαηηθέο ζηε τρεζηηθή ιεηηοσργία πνπ ππεξεηνύζαλ. ΤΦΖΛΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ηα έξγα ηνπ ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ ( Μ.Υ) ζηελ ΚσλζηαληηλνύΠΟΛΖ σο θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο πρ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ, θ.α. ΔΛΛΖΝΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

33 ΣΔΥΝΖ + ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΚΔΦΖ φς αρκοληθό ζύλοιο Οη ηνηρνγξαθίεο θαη ηα ςεθηδσηά ηεο Μνλήο ηνπ Οζίνπ Λνπθά, θαζνιηθό θξύπηε (2-3), είλαη ην πην παιηό, κνλαδηθό θαη άξηην ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ιεηηνπξγηθνύ εηθνλνγξαθηθνύ θύθινπ, όπσο δηακνξθώζεθε κεηά ηελ ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΗΑ ( Μ.Υ) ζηελ Γεύηερε Περίοδο Αθκής ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο ( Μ.Υ). 2 ΚΑΘΟΛΗΚΟ θάηνςε -εηο 3 ΚΡΤΠΣΖ 3 ΚΤΚΛΟΗ Α. ΣΡΟΤΛΟ = Οπξαλόο Παληνθξάηνξαο Αξράγγεινη Πξνθήηεο Αλαηνιηθή θόθρε (ΗΔΡΟ) Παλαγία βξεθνθξαηνύζα Πεληεθοζηή Β. ΚΟΓΥΔ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟΤ θελέο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο Δπαγγειηζκόο, Γέλλεζε, Τπαπαληή, Βάπηηζε Δπαγγειηζηέο Γ. ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ Άγηοη, Μάξηπξεο, Αγσληζηέο Οη εηθόλεο δελ ζθνξπίδνληαη ηπραία ζ ηνπο ηνίρνπο ηεο εθθιεζίαο, αιιά παίξλνπλ ζέζε ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ, ηελ ηεξά ηζηνξία, ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη ην δόγκα. (E. Diez, O. Demus) Έηζη νη εηθόλεο απνηεινύλ πιένλ ΤΝΟΛΟ ινγηθό, αιιά θαη απιό θαη αξκνληθό κε θαζηεξσκέλν ΣΤΠΟ, ΜΟΡΦΖ θαη ΘΔΖ.

34 ΓΝΧΖ + ΠΗΣΖ φς αρκοληθό ζύλοιο Α. Μολατηθή (αλαηνιηθή) - (ιατθή ) πνπ γελλήζεθε κέζα ζηνλ ππξεηό ηεο κάρεο γηα ηελ αλαζηύισζε ησλ εηθόλσλ θαη αλαπηύρζεθε ζηα κνλαζηήξηα ηεο Αλαηνιήο ηελ θαιιηέξγεζαλ θαη ηε δηέδσζαλ ζηελ ΚσλζηαληηλνύΠΟΛΖ, ηελ Διιάδα,ηελ Ρσζία, ηελ Ηηαιία θαη αιινύ Έιιελεο κνλαρνί, γηαπηό θαη νλνκάδεηαη θαη κνλαρηθή. ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΜΟΡΦΖ, ΔΚΦΡΑΖ, ΣΑΖ, ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΠΣΤΥΟΛΟΓΗΑ ζπκίδνπλ ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΑΤΣΖΡΟΣΖΣΑ ΡΔΑΛΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΔΚΦΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ, ΛΔΠΣΟΣΖΣΑ, ΔΤΚΗΝΖΗΑ ΣΑΖ ΑΚΟΜΦΖ, ΤΝΔΣΑΛΜΔΝΖ + ΟΒΑΡΖ ΥΧΡΗ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΦΧΣΟΚΗΑΔΗ + ΜΔΟΤ ΣΟΝΟΤ ΔΤΓΔΝΔΗΑ ζηα ΥΡΧΜΑΣΑ θαη ζηηο ΜΟΡΦΔ Οη θαιιηηέρλεο ηεο ηερλνηξνπίαο απηήο πξόζεραλ πεξηζζόηεξν ηε θύζε θαη ζπνύδαδαλ ηηο ζαξθνθάγνπο, ηηο επηηύκβηεο ζηήιεο, ηνπο αλδξηάληεο ησλ θηινζόθσλ θαη ξεηόξσλ, ηηο θηεξσηέο λίθεο ηεο θιαζζηθήο αξραηόηεηαο πνπ ζηόιηδαλ θάζε κέγαξν, πιαηεία θαη γσληά ηεο ΚσλζηαληηλνύΠΟΛΖ. Σα ζώκαηα είλαη βαξηά θαη αθίλεηα, κε έληνλα πεξηγξάκκαηα θαη γξακκηθή πηπρνινγία αιιά ζηελ γξακκή, ηελ ζρεκαηηθή ζύλζεζε ππάξρεη ξπζκόο θαη πλεπκαηηθή έθθξαζε ε ηέρλε απηή κπνξνύζε κε απιά κέζα λα εθθξάζεη ραξαθηήξα θαη λα δώζεη πλεπκαηηθό πεξηερόκελν ζηηο κνξθέο. Β. Διιεληθή (αξηζηνθξαηηθή) ε νπνία αλζνβόιεζε κέζα ζηελ θίλεζε θαη ηνλ πινύην ηεο ΚσλζηαληηλνύΠΟΛΖ, πνπ κε ηελ πνηθηιόηξνπε εκςύρσζε θαη ελίζρπζε ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ Παηξηάξρε, είρε κεηαβιεζεί ζε αθνκνησηηθό ρσλεπηήξη όισλ ησλ θαιιηηερληθώλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο, αιιά θαη ζε αθηηλνβόιν εξγαζηήξη ειιελνρξηζηηαληθήο ηέρλεο. Οη 2 ηερλνηξνπίεο (Α,Β) ζπλνδνηπνξνύλ αξκνληθά ζηελ Μνλή ηνπ Οζίνπ Λνπθά κε ηελ κόλε δηαθνξά όηη θπξηαξρεί ε πξώηε (Α) από ηελ δεύηεξε [(Β) : νη ζθελέο ησλ παζώλ ζην λάξζεθα θαη νξηζκέλνη αξράγγεινη θαη άγηνη ηνπ θπξίσο λανύ] (11 νο αηώλαο) 2 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ - 2 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ

35 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ Β θάηνςε θαηαζηξνθή Καηαζηξνθή 1593 (Pirro Thomo) ΜΧΑΗΚΑ (Φεθηδφηά)* ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ *Σα πην θαινδηαηεξεκέλα ζύλνια ςεθηδσηώλ από ηελ πεξίνδν ηεο «Μαθεδνληθήο Αλαγέλλεζεο»

36 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ Β ΒΟΡΔΗΑ ΚΔΡΑΗΑ ΝΟΣΗΑ ΚΔΡΑΗΑ ΜΧΑΗΚΑ (Φεθηδφηά) ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ

37 1-2 (10 νο - 11 νο αηώλαο) TOMH ΤΠΔΡΧΟ (γπλαηθσλίηεο) 1(10 νο αηώλαο) 2 (11 νο αηώλαο) ΒΓ παρεθθιήζηο ΝΓ παρεθθιήζηο ΠΤΛΖ 3 ΚΡΤΠΣΖ(11 νο αηώλαο) (P. W. Schultz, S. H. Barnsley)

38 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ Β ΒΓ παρεθθιήζηο ΝΓ παρεθθιήζηο θαηαζηξνθή ΒΓ παρεθθιήζηο ΝΓ παρεθθιήζηο ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ ΤΠΔΡΧΟ (γπλαηθσλίηεο)

39 1234 (11 νο αηώλαο) Σο ΚΑΘΟΛΗΚΟ Β ΝΑΡΘΖΚΑ ΜΧΑΗΚΑ (Φεθηδφηά) ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ

40 Ο Υρηζηός Παληνθξάησξ ΝΑΡΘΖΚΑ είζνδνο

41 Οη όζηνη παηέξεο Φηιόζεος Λοσθάς Θεοδόζηος Αζαλάζηος 1234 (11 νο αηώλαο) ΚΡΤΠΣΖ = ν ΥΧΡΟ ΣΑΦΖ ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ θάηνςε Φηιόζεος Λοσθάς Θεοδόζηος Αζαλάζηος Οη εγνύκελνη Β (Ναόο ηεο Αγ. Βαξβάξαο) (Pirro Thomo) ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ Απιόο ηεηξαθηόληνο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο I. ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ II. ΥΟΛΖ ηες ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ

42 2-3 ΗΓΗΑ ΘΔΖ, ν ΣΑΦΟ ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ + ε ΛΔΗΦΑΝΟΘΖΚΖ ηνπ (11 νο αηώλαο) ε ΛΔΗΦΑΝΟΘΖΚΖ ν ΣΑΦΟ ηνπ ΟΗΟΤ ΛΟΤΚΑ Νηπηήξαο κεξηθή θαηαζηξνθή ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ

43 1234 (11νο αηώλαο) ΚΡΤΠΣΖ =ν ΥΧΡΟ ΣΑΦΖ ηνπ Ο ΗΟΤ ΛΟΤΚΑ ΜΧ ΑΗΚΑ (Φεθηδφηά) ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ 2 3 ΝΓ παρεθθιήζηο Φεπδή Γηαθόζκεζε από έλζεηα κάξκαξα pietra dura (intarsia) Ζ δηαθόζκεζε ησλ ζηαπξνζνιίσλ ηεο θξύπηεο (3) έρεη αλάινγν ραξαθηήξα κε εθείλν ηεο δηαθόζκεζεο ησλ ζηαπξνζνιίσλ ζηα παξεθθιήζηα ηνπ θαζνιηθνύ θαη ηα ζηαπξνζόιηα κε ςεθηδνγξαθία (2). Ζ δσγξαθηθή κίκεζε νξζνκαξκάξσζεο ζηα ηόμα, κε ιεπθό ρξώκα επάλσ ζε καύξν θάκπν θαη εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο ζρέδην,κηκείηαη ηελ επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζηώλ καξκάξσλ pietra dura.

44 1234 (11 νο αηώλαο) Ση είλαη θαη γηαηί ΦΖΦΗΓΔ; Σν κσζατθό (ςεθηδσηό) είλαη ζύλζεζε πνπ απνηειείηαη από ςεθίδεο δηαθόξσλ ρξσκάησλ θαη πιηθώλ ελσκέλσλ κε έλα ζπλδεηηθό πιηθό, κε ζθνπό ηε δηαθόζκεζε επηθαλεηώλ. Λέγεηαη θαη ςεθίδσκα ή ςεθνζέηεκα. Οη θαηαζθεπαζηέο δηαθξίλνληαλ ζε ςεθηδνγξάθνπο θαη ςεθνζέηεο. ηα ςεθηδσηά εμειηγκέλεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηνύληαη υεθίδες, πνπ είλαη θοκκάηηα καξκάξνπ, πσξόιηζνπ, από ςεκέλε γε, ή ηερλεηέο από παιόκαδα (ζκάιην) δηαθόξσλ ρξσκάησλ. Γηα ηα εληοίτηα ςεθηδσηά ππάξρνπλ δύν (Α) + (Β) ηξόπνη εθηέιεζεο (Α) Φεθηδογραθία κε θαλοληθά δφγραθηζκέλα ζτέδηα Σν ζέκα ζρεδηάδεηαη θαη δσγξαθίδεηαη θαλνληθά πάλσ ζε γύςηλε επηθάλεηα. Αθαηξνύληαη κεηά κε καραίξη κηθξά θνκκάηηα γύςνπ θαη ζηε ζέζε ηνπο κπαίλνπλ νη θαηάιιειεο ςεθίδεο κε ηελ θαιή όυε πξνο ηνλ θαιιηηέρλε. Καηόπηλ νη ςεθνζέηεο θνιινύλ ζε όιε ηελ όςε ηνπ ςεθηδσηνύ ύθαζκα αιεηκκέλν κε θόιια. Όηαλ ε θόιια μεξαζεί, ην ύθαζκα πνπ έρεη θνιιεκέλν ην ςεθηδσηό κεηαθέξεηαη πξνζεθηηθά θαη ηνπνζεηείηαη κε πίεζε ζηνλ ηνίρν πνπ πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκαζηεί. (Β ) Φεθηδογραθία θαηά αληίζηροθο ζτέδηο Ζ παξάζηαζε δσγξαθίδεηαη αληίζηξνθα, δει. νη ςεθίδεο ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπν πνπ ν θαιιηηέρλεο βιέπεη ηελ πίζφ όυε ηνπ ςεθηδσηνύ. Γηα ηα ςεθηδσηά ησλ θνξεηώλ εηθόλσλ απιώλνπλ ιεπηό ζηξώκα θεξνκαζηίραο πάλσ ζε έλα ζαλίδη, ραξάδνπλ ην ζρέδην θαη ηνπνζεηνύλ ηηο ςεθίδεο θαλνληθά. Μόιηο ν ηνίρνο μεξαζεί, βξέρνπλ ην ύθαζκα θαη ην μεθνιινύλ. Οη ηερλεηέο ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απόδνζε ρξσκάησλ πνπ δε βξίζθνληαη ζηα θπζηθά πιηθά. Σα ρξώκαηα επηηπγράλνληαη κε ηε ζύληεμε νμεηδίσλ κεηάιισλ καδί κε ηα βαζηθά πιηθά. Χο ζσλδεηηθό σιηθό ρξεζηκνπνηείηαη ηο θολίακα, πνπ θαηαζθεπάδεηαη από δηαθνξεηηθήο ζύζηαζεο πιηθά θαη κείγκαηά ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ςεθηδσηνύ. Οη δύν θύξηεο θαηεγνξίεο ςεθηδσηώλ είλαη ηα επηδαπέδηα θαη ηα εληοίτηα. ΑΓΧΝΑ (ππνκνλή + ηέρλε) - ΑΤΘΑΡΗΑ - ΑΗΧΝΗΟΣΖΣΑ

45 Οσρούθ, Μεζοποηακία Π.Υ. Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζην λαό ηεο πόιεο αλαθάιπςαλ ςεθηδσηά από θνρύιηα, πειό θαη όλπρα. Γόρδηο ηες δσηηθής Μ. Αζίας - 8 ος αηώλας Π.Υ Υξεζηκνπνηνύληαη πέηξηλεο ςεθίδεο (βόηζαια) θαη ζέκαηα παξκέλα από ην θπηηθό θόζκν. Όισλζος, Πέιια, Γήιος (Διιάδα) - 4 ος αηώλας Π.Υ Υξεζηκνπνηνύληαη γπάιηλεο ςεθίδεο. Πέργακος, Μ. Αζία - 2 ος αηώλας Π.Υ Υξεζηκνπνηνύληαη γπάιηλεο ςεθίδεο κε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ ελώ ιεηαίλνπλ γηα πξώηε θνξά ηελ επηθάλεηα ηνπ ςεθηδσηνύ γηα λα θαίλνληαη θαιύηεξα ηα ρξώκαηα. Ποκπεία, Ηηαιία / Γήιος, Διιάδα - 1 ος αηώλας Π.Υ Μειαλόκνξθνο ξπζκόο. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΟΥΖ (κεγάιε άλζεζε) Παιαηοτρηζηηαληθά Φεθηδσηά Γαπέδηα ( π.ρ Αληηόρεηα - 4 ος αηώλας Π.Υ) Δληνίρηα ( π.ρ Ραβέλλα - 6 ος αηώλας Π.Υ) Α Περίοδος Αθκής Μεζοβσδαληηλά Φεθηδσηά Δληνίρηα ( π.ρ Μνλή Οζίνπ Λνπθά - 11 ος αηώλας Π.Υ) Β Περίοδος Αθκής- «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ» Τζηεροβσδαληηλά Φεθηδσηά Δληνίρηα ( π.ρ Θεζζαινλίθε, Κσλζηαληηλνύπνιε) ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Δληνίρηα (π.ρ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ζηελ Βελεηία) Βπδαληηλή ηερλνηξνπία ΖΜΔΡΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ 1234 (11 νο αηώλαο) Ση είλαη θαη γηαηί ΦΖΦΗΓΔ;

46 ΤΠΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΖΦΗΓΧΣΑ + ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ 1918 Δ. Εηιιηεξόλ, Η. Μπνύδαο 1938 Δ. Βντια, Γ. θόξδνο, Totti θ.α. ΚΤΡΗΔ ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1923, 1938 Αλαζηάζηος Οριάλδος , 1964 Δσζηάζηος ηίθας ΖΜΔΡΑ ΑΡΥΖ επί Γεσξγίνπ Α ( )

47 ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ ΗΔΡΑΡΥΔ ΜΟΝΑΥΟΗ ΑΚΖΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΓΗΟ ΒΑΚΥΟ ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ο ΣΡΑΣΖΛΑΣΖ ΑΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΗΟ

48 ΤΠΟ ΠΡΟΣΑΗΑ Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΤΡΗΔ ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1923, 1938 Αλαζηάζηος Οριάλδος , 1964 Δσζηάζηος ηίθας ΖΜΔΡΑ ΑΡΥΖ επί Γεσξγίνπ Α ( )

49 10,50 x 27, (11 νο αηώλαο) Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΡΦΔ - ΚΖΝΔ Aπό ην 1993 ( ) ιεηηνπξγεί σο ΜΟΤΔΗΟ θαη πεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθά κέιε από δηάθνξεο νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο αιιά θαη επξήκαηα από ηε γύξσ πεξηνρή. ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ απνζήθε εξγαζηήξη θ.α Π2 4 ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1923 Αλαζηάζηος Οριάλδος Δσζηάζηος Γ. ηίθας ΖΜΔΡΑ (Δ.ηίθαο) - ΖΜΔΡΑ

50 ΠΤΡΓΟ 2 = ΚΧΓΧΝΟΣΑΗΟ (ηέιε 19 νπ αηώλα) Ηζόγεην = Τδξαγσγείν Πξώηνο όξνθνο = ΝΑΟ ηεο ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ ηνπ ΧΣΖΡΟ - νθηαγσληθόο λαΐζθνο κε ηνηρνγξαθίεο από ηα ζαύκαηα ηνπ Υξηζηνύ θαη ηδίσο ηηο ζεξαπείεο ησλ αζζελώλ (11 νο αηώλαο). Ο δεύηερος + ηρίηος όροθος πξνζηέζεθε ην 1877 ή 1888 (πξώελ ΔΞΧΝΑΡΘΖΚΑ) Γ Π (11 νο αηώλαο) Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ Β 4 Πξώηνο ΟΡΟΦΟ = Α

51 Μνπζείν (Σξάπεδα - Μνλή Οζίνπ Λνπθά, ηείξη Βνησηίαο) Τποσργείο Ποιηηηζκού - 23 ε Δθνξία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο

52 Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο

53 Δλ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Υξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Βπδαληηλό + Υξηζηηαληθό Μνπζείν Μνπζείν Μπελάθε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

54 19 ος αηώλας Γ.Π. Κρέκος, Πξνζθπλεηάξηνλ ηεο ελ ηε Φσθίδη Μνλήο ηνπ Οζίνπ Λνπθά, Αζήλα, Α Σόκνο (1874) + Β Σόκνο (1880). Charles Diehl, L englise et les mosaiques du couvent de Saint Luc en Phocide, Paris (1889). 20 ος αηώλας P. W. Schultz, S. H. Barnsley, The monastery of Saint Luke of Stiris,in Phocis, and the dependent Monastery of Saint Nicholas in the Fields,near Skripou in Boetia, London (1901). Α. Οριάλδος, Μνλαζηεξηαθή Αξρηηεθηνληθή (1927). E. Diez, O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Hosios Lukas and Daphni, Cambridge Mass (1931). G. Sotiriou, Peintures murales byzantines du Xie siecle dans la crypte de Saint Luc, Αζήλα (1931). Σ. Λάππας, Βνησηηθά Μνλαζηήξηα, Ληβαδεηά (1950). Μ. Υαηδεδάθες, Βπδαληηλά Μλεκεία Αηηηθήο θαη Βνησηίαο, Αζήλα (1956). Δ. ηίθας, Σν νηθνδνκηθόλ ρξνληθόλ ηεο Μνλήο Οζίνπ Λνπθά Φσθίδνο, Αζήλα (1970). Δ. ηίθας, Ο θηίησξ ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Μνλήο Οζίνπ Λνπθά, Αζήλα ( ). Λ. Μπούρα, Ο γιππηόο δηάθνζκνο ηνπ λανύ ηεο Παλαγίαο ζην κνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Λνπθά, Αζήλα (1980). Π. Μ. Μσιφλάς, Μνλή Οζίνπ Λνπθά ηνπ ηεηξηώηε, Αζήλα (2005). C. Connor, Art and Miracles in Medieval Byzantium: The crypt at Hosios Loukas and its frescoes, Princeton (1991). Ν. Γθηοιές, Βπδαληηλή Νανδνκία Μ.Υ (1992). Υ. Μπούρας, Ηζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα (1994). Ν. Υαηδηδάθε, Βπδαληηλά Φεθηδσηά (1994). Ν. Υαηδηδάθε, Όζηνο Λνπθάο Βπδαληηλή ηέρλε ζηελ Διιάδα, Αζήλα (1996). Α. Notton, Μνλαζηήξηα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Βνησηίαο (1996). 21 ος αηώλας Θ. Γ. Γάιθας, Ο Όζηνο Λνπθάο θαη ην κνλαζηήξη ηνπ - Βίνο, παξαδόζεηο, ηζηνξία θαη ηέρλε, Αζήλα (2002). Αρτηεπίζθοπος Ηερώλσκος Β, Υξηζηηαληθή Βνησηία (2005). G. D. Nikolaou, Ossios Loukas The Christian Saint of Delphi and his monastery in Roumeli, Γίζηνκν (2007). Μ.Κ.Ο ηες Δθθιεζίας ηες Διιάδος «Αιιειεγγύε», ΔΗΡΑ : Μνλαζηήξηα θαη πξνζθπλήκαηα ηεο Διιάδαο (2009). Υ. Μπούρας, Σξόπνη εξγαζίαο ησλ βπδαληηλώλ αξρηηεθηόλσλ θαη αξρηκαζηόξσλ (2010). Π. Λαδαρίδες, Σν κνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Λνπθά, Αξραηνινγηθόο Οδεγόο (2013).

55 ΥΡΖΗΜΟΗ ΗΣΟΣΟΠΟΗ

56 «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! ΓΝΧΖ + ΠΗΣΖ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα