ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ"

Transcript

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε. Όκσο κεξηθνί θάηη βιέπνπλ, ην κάηη ηνπο αξπάδεη θάηη θαη καγεκέλνη πεγαίλνπλε λα κπνπλ. Η πόξηα ηόηε θιείλεη. Φηππάλε κα θαλείο δελ ηνπο αλνίγεη. Χάρλνπλε γηα ην θιεηδί. Καλείο δελ μέξεη πνηνο ην έρεη. Αθόκε θαη ηε δσή ηνπο θάπνηε ραιάλε κάηαηα γπξεύνληαο ην κπζηηθό λα ηελ αλνίμνπλ. Φηηάρλνπλ αληηθιείδηα. Πξνζπαζνύλ. Η πόξηα δελ αλνίγεη πηα. Γελ άλνημε πνηέ γηα όζνπο κπόξεζαλ λα ηδνύλ ζην βάζνο. Ίζσο ηα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ από ηόηε πνπ ππάξρεη ν θόζκνο είλαη κηα αηέιεησηε αξκαζηά αληηθιείδηα γηα λ' αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο. Μα ε Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. (Τα Αληηθιείδηα, 1988) ΕΡΩΣΗΕΙ 1. «Τα πξάγκαηα πνπ αγγίδνπλ ζε βάζνο ηε δσή καο, όπσο ε Πνίεζε, κπνξεί λα εηπσζνύλ κόλν κέζα απ ηηο πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο. Ννκίδσ όηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νξηζκόο γηα ηελ πνίεζε. Ψζηόζν αο κνπ επηηξαπεί λα ηε θαληάδνκαη θαη λα ηελ νλεηξεύνκαη ζαλ κηα πόξηα αλνηρηή.». Με βάζε ηελ πξνζσπηθή θαηάζεζε ηνπ Παπιόπνπινπ ζην πεξηνδηθό «Γξάκκαηα θαη Τέρλεο», λα εληνπίζεηε πώο ε άπνςε απηή αληρλεύεηαη κέζα ζην πνίεκά ηνπ. (Μονάδες 18) 2. Ο Γ. Μαξσλίηεο αλαθέξεη όηη «ηα αληηθιείδηα, πξέπεη λα αθνπζηνύλ ζαλ δνθηκέο γηα λα νξηζηεί ην άπηαζην είδσιν ηεο πνίεζεο θαη ην θάληαζκα ηνπ ελόο πνηήκαηνο κηα αηέξκνλε πξνζπάζεηα λα ζπιιάβεη θαλείο ηελ αιήζεηα ηεο Πνίεζεο». Πώο αηζζεηνπνηείηαη ζην πνίεκα απηή ε δηαδηθαζία; (Μονάδες 17) 3. α) Πνηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο δηαθξίλεηε ζην πνίεκα θαη πνην είλαη ην πξόζσπν πνπ «αθεγείηαη»; Πώο θαηνξζώλεη ν πνηεηήο λα δώζεη αληηθεηκεληθόηεηα ζην ιόγν ηνπ; 1

2 β) «Η πόξηα δελ αλνίγεη πηα./ Γελ άλνημε πνηέ γηα όζνπο κπόξεζαλ λα ηδνύλ ζην βάζνο». Πώο εξκελεύεηε ηελ «αληίθαζε» πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηνπο ζηίρνπο απηνύο; (Μονάδες 20) 4. α) Τν πνίεκα ραξαθηεξίδεηαη από γισζζηθή απιόηεηα θαη ζαθήλεηα, παξά «ην θεπγαιέν ηνπ λόεκα». Πνηνη εθθξαζηηθνί ηξόπνη δεκηνπξγνύλ απηή ηελ εληύπσζε θαη πώο απεηθνλίδνληαη ζην πνίεκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ Παπιόπνπινπ; β) Σην πνίεκα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρήκα ηνπ θύθινπ: ν πξώηνο ζηίρνο θιείλεη θαη ην πνίεκα. Πώο ζπκβάιιεη απηό ην ζρήκα ζηε κεηάδνζε ηεο βαζηθήο ηδέαο ηνπ πνηήκαηνο; (Μονάδες 20) 5. Τν αθόινπζν θείκελν είλαη έλα πνίεκα γηα ηελ πνίεζε. Τη καο απνθαιύπηεη ζ απηό ν Άξεο Γηθηαίνο γηα ην ξόιν ηεο ηέρλεο ηνπ; Σπγθξίλεηε ην κε ηηο απόςεηο πνπ έρεη ν Γ. Παπιόπνπινο γηα ηελ πνίεζε. (Μονάδες 25) σγκρινόμενο κείμενο: Η Ποίηζη Μα εζύ, Πνίεζε, πνπ έληπλεο κηα θνξά ηε γπκλή κέζε καο, όηαλ θξπώλακε θαη δελ είρακε ξνύρν λα ληπζνύκε, όηαλ νλεηξεπόκαζηε, γηαηί δελ ππήξρε άιιε δσή λα δήζνπκε, δε ζα ππάξμνπλ πηα ζύλλεθα γηα λα ηαμηδέςνπκε ηε ξέκβε καο; δε ζα ππάξμνπλ πηα ζώκαηα γηα λα ηαμηδέςνπκε ηνλ έξσηά καο; Μα εζύ, Πνίεζε, πνπ δε κπνξείο λα θιεηζηείο κέζα ζε ζρήκαηα, κα εζύ, Πνίεζε, πνπ δε κπνξνύκε λα ζ' αγγίμνπκε κε ην ιόγν, εζύ, ην ζηεξλό ίρλνο ηεο παξνπζίαο ηνπ Θενύ αλάκεζά καο, ζώζε ηελ ηειεπηαία ώξα ηνύηε ηνπ αλζξώπνπ, ηελ πην ζηπγλή θαη ηελ πην απεγλσζκέλε, πνπ ν Θάλαηνο, πνπ ε Μνλαμηά, πνπ ε Σησπή, ηνλ θαξηεξνύλ ζε κηα ζηηγκή κειινύκελε. 'Αξεο Γηθηαίνο, Πνηήκαηα , Αζήλα

3 ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Ο Παπιόπνπινο έρνληαο ππεξεηήζεη γηα ρξόληα ηελ πνίεζε θαηαλνεί ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη αθελόο ζην λα νξηζηεί ε ηέρλε απηή θη αθεηέξνπ ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα αμηόινγν πνηεηηθό έξγν. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή, θάζε πνηεηή, θάπνηεο θνξέο ην έξγν πνπ πξνθύπηεη δελ είλαη παξά κηα αηειήο απόπεηξα ή όπσο ζα ην απνθαινύζε ν Παπιόπνπινο, έλα Αληηθιείδη. Η νπζία ηεο πνίεζεο ζπρλά δηαθεύγεη, παξά ηελ ύπαξμε θαιώλ πξνζέζεσλ από ηε κεξηά ηνπ δεκηνπξγνύ ή ηνπ απινύ αλαγλώζηε. Ο Παπιόπνπινο δηαθξίλεη απηνύο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πνίεζε ζ εθείλνπο πνπ θνηηάδνπλ ρσξίο λα βιέπνπλ θαη ζ εθείλνπο πνπ βιέπνπλ κα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή. Σηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε καγεία ηεο πνίεζεο θαη πνπ πνηέ δελ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηέρλε απηή, ελώ ζηε δεύηεξε αλήθνπλ εθείλνη πνπ ληώζνπλ ηελ αμία ηεο πνίεζεο θαη πνπ επηρεηξνύλ λα εθθξαζηνύλ κέζσ απηήο. Η πόξηα ηεο πνίεζεο επνκέλσο είλαη αλνηρηή, θαζώο ε πνίεζε είλαη πάληνηε εθεί γηα λα καο πξνζθέξεη ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. Η πόξηα ηεο πνίεζεο, παξάιιεια, είλαη θιεηζηή θαζώο ηα κπζηηθά ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο δελ κπνξνύλ λα απνθαιπθζνύλ όζν θη αλ πξνζπαζεί θαλείο. Η πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή ππό ηελ έλλνηα όηη δελ ππάξρεη θάπνηνο εύθνινο ηξόπνο γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θηάζεη ζηα ύςε απηήο ηεο ηέρλεο ή έζησ λα θηάζεη ζην ζεκείν λα κπνξεί λα δειώλεη πνηεηήο. Η ζεηεία ζην ρώξν ηεο Πνίεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα δηαξθή δνθηκαζία ηξηβή ηνπ δεκηνπξγνύ ζην ρώξν ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ. Όπσο ν Καβάθεο δειώλεη «Δἰο ζε πξνζηξέρσ Τέρλε ηεο Πνηήζεσο» ζέινληαο λα ηηκήζεη ηελ ηέρλε ηνπ θαη λα εθθξάζεη ηελ ηδηαίηεξε αμία πνπ έρεη ε πνίεζε ζηε δσή ηνπ, έηζη θαη ν Παπιόπνπινο κε ηα Αληηθιείδηα έξρεηαη λα απνδώζεη θόξν ηηκήο ζηελ ηέρλε ηνπ θαη λα εθθξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ βίσζε σο ηερλίηεο ηνπ ιόγνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαθηήζεη ηελ ηέρλε ηνπ, γη απηό θαη ρξεζηκνπνηεί α εληθό πξόζσπν «γηα λ αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο» θαηαδεηθλύνληαο ην βάζνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εκπεηξίαο θαη εληάζζνληαο ηνλ εαπηό ηνπ ζην ζύλνιν όισλ απηώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ρώξν ηεο Πνίεζεο. 2. Ο Παπιόπνπινο θαηαλνεί όηη ε ελαζρόιεζε κε ηελ πνίεζε δελ νδεγεί θαη αλάγθε ζηε δεκηνπξγία αμηόινγνπ πνηεηηθνύ έξγνπ θαη δε δηαζθαιίδεη ηελ θαηάθηεζε ησλ κπζηηθώλ ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο. Γηα θάζε πνηεηή ε αλακέηξεζε κε ηελ ηέρλε ηνπ είλαη έλαο δύζθνινο θαη αδηάθνπνο αγώλαο πνπ ζπλήζσο απαηηεί ηελ πιήξε αθνζίσζή ηνπ, ρσξίο πνηέ λα είλαη εγγπεκέλν ην ζεηηθό απνηέιεζκα. Αθόκε θη αλ έλαο πνηεηήο θαηνξζώζεη λα θαζηεξσζεί σο άμηνο ηερλίηεο ηνπ ιόγνπ, απηό δε ζεκαίλεη όηη κπνξεί πνηέ λα πάςεη ε ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπ λα νδεγήζεη ηελ ηέρλε ηνπ ζε πςειόηεξα επίπεδα. Δίλαη άιισζηε δύζθνιν γηα έλαλ πνηεηή λα ζεσξήζεη όηη έρεη πξαγκαηηθά θαηαθηήζεη ηελ πνηεηηθή ηέρλε, θαζώο πάληνηε ζα 3

4 έρεη ηελ αίζζεζε όηη ππάξρεη θάπνηα δηάζηαζε ηεο πνίεζεο πνπ ηνπ δηαθεύγεη. Η αιήζεηα ηεο πνίεζεο γίλεηαη αληηιεπηή κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από θάζε πνηεηή αιιά θαη από θάζε αλαγλώζηε, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηε δεκηνπξγία νπζηαζηηθήο θαη δηαρξνληθήο πνίεζεο αθόκε δπζθνιόηεξε. Οη πνηεηέο επνκέλσο κπαίλνπλ ζε κηα αέλαε δηαδηθαζία δνθηκώλ, ίζσο θαη απνγνεηεύζεσλ, πξνζπαζώληαο λα απνηππώζνπλ κε ιέμεηο έλα όξακα, έλα ζπλαίζζεκα, κηα ηδέα, πνπ αηζζάλνληαη όηη ζα ηνπο ραξίζεη ηελ πνηεηηθή δηθαίσζε πνπ απνδεηνύλ. Ο ίδηνο ν Παπιόπνπινο πίζηεπε όηη πάληνηε ζα ππάξρεη ην ηδαληθό εθείλν πνίεκα πνπ δε ζα θαηνξζώζεη πνηέ λα ην γξάςεη έζησ θη αλ πξνζπαζεί κηα νιόθιεξε δσή. Η αγσλία κάιηζηα απηή ηνπ πνηεηή είλαη δηαηππσκέλε ζε δηάθνξα πνηήκαηά ηνπ. Σηα Αληηθιείδηα ν Παπιόπνπινο αζρνιείηαη κε απηή αθξηβώο ηελ ηδέα, όηη νη πνηεηέο αθόκε θη αλ παζρίδνπλ κηα νιόθιεξε δσή, δε ζα κπνξέζνπλ πνηέ λα θαηαθηήζνπλ πξαγκαηηθά ηελ αιεζηλή νπζία ηεο πνίεζεο. Μπνξεί λα έρνπλ ήδε γξαθηεί άπεηξα πνηήκαηα, αιιά όια απηά δελ είλαη παξά πξνζπάζεηεο, αηειείο δνθηκέο, ησλ πνηεηώλ λα πξνζεγγίζνπλ κία ηέρλε πνπ παξακέλεη πάληνηε θεπγαιέα θαη απξόζηηε. Γηα λα απνδώζεη κάιηζηα ηελ αγσλία ηνπ ν πνηεηήο ζπλζέηεη κηα επθάληαζηε αιιεγνξία, ζηελ νπνία ε πνίεζε παξνπζηάδεηαη σο κηα πόξηα, πνπ είλαη αλνηρηή γηα όζνπο ζέινπλ λα δνπλ ηε καγεία ηεο πνίεζεο, κα θιείλεη γηα όζνπο πξαγκαηηθά ληώζνπλ ηε δύλακε ηεο πνίεζεο θαη ζειήζνπλ λα κπνπλ κέζα. Η απνπζία ηνπ θιεηδηνύ ηεο πόξηαο ηεο πνίεζεο θαη νη κάηαηεο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληηθιείδη πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ηελ αλνίμνπλ, δίλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο αιιεγνξίαο, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ απξνζδόθεηε αλαηξνπή όηη ελ ηέιεη ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη αλνηρηή. Η αηληγκαηηθή θαηάιεμε ηνπ πνηήκαηνο έξρεηαη λα αλαζαξξήζεη ηνπο επίδνμνπο πνηεηέο, νη νπνίνη δε ζα πξέπεη λα απνγνεηεύνληαη από ηελ αδπλακία ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην καγηθό αληηθιείδη, θαζώο ε πόξηα ηεο πνίεζεο παξακέλεη αλνηρηή. Με ηελ αιιεγνξία απηή όπνπ ε αιήζεηα ηεο πνίεζεο παξνκνηάδεηαη κε κία πόξηα, ν Παπιόπνπινο αηζζεηνπνηεί ηελ ελαγώληα θαη δηαρξνληθή πξνζπάζεηα ησλ πνηεηώλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ πνηεηηθή ηέρλε. 3. α)η πνίεζε ηνπ Γηώξγε Παπιόπνπινπ είλαη θπξίσο αθεγεκαηηθή θαζώο ε ζπλήζεο ηάζε ηνπ πνηεηή είλαη λα πεξλά ην κήλπκά ηνπ κέζα από ηελ νπηηθή γσλία ελόο αθεγεηή πνπ καο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ ή κηα ηζηνξία. Τα πνηήκαηά ηνπ, επνκέλσο, απνηεινύλ ζύληνκεο δηεγήζεηο, όπνπ ζπλαληάεη θαλείο κηα ππνηππώδε πινθή θαη αξθεηά ελδηαθέξνπζεο αλαηξνπέο. Τηο ηζηνξίεο ηνπ κάιηζηα ν πνηεηήο ηεο παξνπζηάδεη ζπλήζσο ππό ηε κνξθή εηθόλσλ ή θηλεκαηνγξαθηθώλ πιάλσλ, θξνληίδνληαο λα καο θαζνδεγεί θάζε θνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο εηθόλαο, ώζηε λα δνύκε ην μεδίπισκα ηεο ηζηνξίαο όπσο ν ίδηνο ην έρεη πιάζεη ζηε ζθέςε ηνπ. Δίλαη ελδηαθέξνλ παξάιιεια ην γεγνλόο όηη ν Παπιόπνπινο δελ επηδηώθεη λα κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία ηνπ κε ηε ρξήζε ελόο ακηγώο ιπξηθνύ ιεμηινγίνπ, απελαληίαο πξνηηκά ηηο απιέο θαζεκεξηλέο ιέμεηο, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα αίζζεζε νηθεηόηεηαο ζηνλ αλαγλώζηε. Σηα Αληηθιείδηα ζπλαληάκε ζηίρνπο όπσο: «θάηη βιέπνπλ, ην κάηη ηνπο αξπάδεη θάηη», ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρεί ε θαζεκεξηλή θξαζενινγία θαη ην ύθνο είλαη πεξηζζόηεξν πεδνινγηθό παξά 4

5 πνηεηηθό. Σεκαζία, άιισζηε, γηα ηνλ πνηεηή έρεη λα πεξάζεη ην κήλπκά ηνπ θαη όρη λα εληππσζηάζεη ηνλ αλαγλώζηε κε ηε ιεμηινγηθή ηνπ εκβξίζεηα θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα ρεηξίδεηαη ηνλ πνηεηηθό ιόγν. Ο Παπιόπνπινο αλήθεη ζηνπο πνηεηέο πνπ δε ληώζνπλ ηελ αλάγθε λα κεγαινπξγήζνπλ ζε ιπξηθό επίπεδν, θαζώο πηζηεύνπλ όηη εθείλν πνπ έρνπλ λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο αλαγλώζηεο ηνπο, ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, είλαη ζαθώο ζεκαληηθόηεξν. Γηα ην ιόγν απηό ε ηζηνξία ηνπ πνηήκαηνο καο δίλεηαη κε ιηηό ηξόπν, ζρεδόλ ζαλ λα καο κηιά ν πνηεηήο θαη επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ νπζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ κελύκαηνο. Σην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα ε ηζηνξία πνπ καο παξνπζηάδεηαη αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη δηαρξνληθά από ηνπο πνηεηέο λα αλνίμνπλ ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ πνηεηηθό θόζκν πνπ ηόζε καγεία έρεη λα πξνζθέξεη ζηνπο κπεκέλνπο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο έρνπλ μεθηλήζεη από ηόηε πνπ ππάξρεη ν θόζκνο κα δελ είλαη επηηπρείο θαζώο ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή. Η ηζηνξία απηή ινηπόλ καο δίλεηαη από έλαλ αθεγεηή, πνπ δελ παξνπζηάδεηαη όκσο κε πξσηνπξόζσπε αθήγεζε αιιά πνπ έρεη ζπλνιηθή επνπηεία ηόζν ηνπ ρώξνπ όζν θαη ηνπ ρξόλνπ ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη γηα λα αλνηρηεί ε πόξηα ηεο πνίεζεο, ελώ πξνζπαζεί λα καο δώζεη κε αληηθεηκεληθόηεηα ηε ζεώξεζή ηνπ ζην ρώξν ηεο πνίεζεο. Σην πνίεκα ιεηηνπξγνύλ απνζηαζηνπνηεηηθνί κεραληζκνί (αληηθεηκεληθόο ηόλνο, έιιεηςε α εληθνύ πξνζώπνπ) θαη ζθελνζεηηθνί ρεηξηζκνί (ζεαηξηθόηεηα ζθελνζεηηθή παξνπζίαζε δεδνκέλσλ «πόξηα, αληηθιείδηα») ηνπ πνηεηή, πνπ ππνβάιινπλ εξσηήκαηα πξνβιεκαηηζκνύο ζηνλ αλαγλώζηε, πνπ ήδε δνθίκαζαλ ηνλ πνηεηή, ζηε δηαξθή ηξηβή ηνπ κε ηνλ πνηεηηθό ιόγν. Η γλώζε ηνπ αθεγεηή ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο πνίεζεο θαη ηηο ηόζεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη από ηνπο πνηεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηα κπζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πξόζσπν πνπ αθεγείηαη δελ κπνξεί παξά λα έρεη αζρνιεζεί ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ πνίεζε θαη πηζαλόηαηα λα είλαη θαη ν ίδηνο έλαο πνηεηήο. Δλδεηθηηθό, σο πξνο ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία, είλαη ην γεγνλόο όηη ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε απηνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα αλνίμνπλ ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο: «Ίζσο ηα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ / από ηόηε πνπ ππάξρεη ν θόζκνο / είλαη κηα αηέιεησηε αξκαζηά αληηθιείδηα / γηα λ αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο.». Ο αθεγεηήο κηιώληαο γηα ηηο δηαρξνληθέο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ δε ιέεη «γηα λα αλνίμνπλ ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο», αιιά επηιέγεη λα πεη «γηα λα αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηεο Πνίεζεο», εληάζζνληαο θαη ηνλ εαπηό ηνπ ζε απηνύο πνπ επηρεηξνύλ ή έζησ ελδηαθέξνληαη πάξα πνιύ γηα ην άλνηγκα ηεο ζεκαληηθήο απηήο πόξηαο. Άιισζηε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηιά γηα ηηο αγσληώδεηο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν αληηθιείδη, απνθαιύπηεη κηα ελαξγέζηεξε εκπινθή κε ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη κηα ηδηαίηεξε γλώζε ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη όζνπο ππεξεηνύλ ηελ πνηεηηθή ηέρλε. β) Σηνπο ζηίρνπο απηνύο ε αληίθαζε είλαη θαζαξά θαηλνκεληθή, θαζώο επί ηεο νπζίαο ε 5

6 πόξηα είλαη θιεηζηή θπξίσο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξνύλ λα δνπλ ζην βάζνο θαη κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο, κηαο θαη νη άλζξσπνη απηνί κπνξνύλ παξάιιεια λα θαηαλνήζνπλ ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζην λα δεκηνπξγήζεη θαλείο έλα αμηόινγν πνηεηηθό έξγν. Όζνη θνηηάδνπλ κέζα από ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο θαη δε βιέπνπλ ηίπνηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε καγεία ηεο πνίεζεο θαη ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζην λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ζπλζέζεη έλα πξαγκαηηθά αμηόινγν πνηεηηθό έξγν. Όζνη θνηηάδνπλ ρσξίο λα βιέπνπλ, δελ πξόθεηηαη θαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή γηαηί δελ πξόθεηηαη πνηέ λα επηρεηξήζνπλ λα ηελ αλνίμνπλ, δελ πξόθεηηαη δειαδή πνηέ λα επηρεηξήζνπλ λα γξάςνπλ πνίεζε. Όζνη όκσο βιέπνπλ κέζα από ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο θαη θαηαλννύλ ηελ αμία ηεο, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα πξνζπαζήζνπλ λα εηζαρζνύλ βαζύηεξα ζηνλ θόζκν ηεο πνίεζεο δεκηνπξγώληαο θαη νη ίδηνη πνηεηηθό έξγν θαη ηόηε ζα αληηιεθζνύλ αθόκε θαιύηεξα ηελ αμία ηεο πνίεζεο θαζώο ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ε πνηεηηθή δεκηνπξγία δελ είλαη εύθνιε νύηε θαη δεδνκέλε. Γηα θάπνηνπο κάιηζηα αθόκε θαη ην γεγνλόο όηη ζα αθηεξώζνπλ όιε ηνπο ηε δσή ζηελ πνίεζε δε ζα ζηαζεί αξθεηό λα ηνπο επηηξέςεη λα αλνίμνπλ ηελ πόξηα ηεο ηέρλεο απηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πνίεζε δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί σο νπζία. Η θηινζνθία απηή καο ζπκίδεη ηελ πιαησληθή αληίιεςε γηα ην ζπήιαην αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, όπνπ κόιηο βγνπλ νη ςπρέο απ ην ζθνηάδη ηεο ακάζεηαο θαη αληηθξίζνπλ ην θσο ηεο Ιδέαο - ηνπ Αγαζνύ, ηπθιώλνληαη απ ηε ιάκςε ηνπ θαη ζηηγκηαία κπνξνύλ λα ην θνηηάμνπλ κόλν. Έηζη επηζηξέθνπλ πάιη ζ ό,ηη θαη πξηλ ηνπο παξείρε αζθάιεηα. Όζνη όκσο θαηνξζώζνπλ λα δνπλ ηε «δηαθνξεηηθόηεηα» ηόηε δελ επηζηξέθνπλ πιένλ ζην «ζθνηάδη». 4. α) Ο Παπιόπνπινο επηιέγεη ηε δηακόξθσζε ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ ιόγνπ κε ηα πιένλ ζαθή θαη ιηηά εθθξαζηηθά κέζα. Η θπξηαξρία ησλ θύξησλ πξνηάζεσλ, ε ρξήζε θαζεκεξηλώλ εθθξάζεσλ θαη παξάιιεια ε ζρεδόλ πιήξεο έιιεηςε επηζέησλ θαη ζρεκάησλ ιόγνπ πξνζθέξνπλ ζηελ πνίεζε ηνπ Παπιόπνπινπ κηα εθπιεθηηθή ζαθήλεηα. Ο αλαγλώζηεο έξρεηαη ζ επαθή κ έλα ιόγν πνιύ θνληά ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε πξόζιεςε ηνπ κεηαθεξόκελνπ κελύκαηνο, παξά ην γεγνλόο όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηηθνύ λνήκαηνο πξνζθξνύεη ζηελ αηληγκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πνίεζεο. Σ απηό ζπκβάιινπλ ε πξνθνξηθόηεηα ηνπ ιόγνπ ηνπ αιιά θαη νη αληηπνηεηηθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί (αληηθιείδηα, αξκαζηά, ραιάλε). Ο Παπιόπνπινο ζπρλά ζηελ πνίεζή ηνπ αλαδεηθλύεη ηηο αληηθάζεηο πνπ ελππάξρνπλ αθόκε θαη ζε έλλνηεο ή θαηαζηάζεηο πνπ θαηλνκεληθά δείρλνπλ μεθάζαξεο, ελώ παξάιιεια αξέζθεηαη ζηελ παξνπζίαζε δξακαηνπνηεκέλσλ ηζηνξηώλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηα δηιεκκαηηθή ή θαη αηληγκαηηθή πξνζέγγηζε: «Αθόκε / θαη ηε δσή ηνπο θάπνηε ραιάλε κάηαηα / γπξεύνληαο ην κπζηηθό λα ηελ αλνίμνπλ.»: ε πξνζπάζεηα ησλ επίδνμσλ πνηεηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην αληηθιείδη πνπ ζα αλνίμεη ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο, κπνξεί λα θξαηήζεη κηα νιόθιεξε δσή θαη λα κε θηάζεη πνηέ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Παξόιν πνπ ε πνηεηηθή ηέρλε απαηηεί αθνζίσζε θαη ζπρλά άθζνλν ρξόλν γηα λα νδεγεζεί ζε αμηνζαύκαζηα επίπεδα, απηό δε ζεκαίλεη όηη όπνηνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αθηεξώζεη ρξόλν από ηε δσή ηνπ ζα θηάζεη ηελ ηέρλε ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθά 6

7 επίπεδα. Σηα Αληηθιείδηα ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη αλνηρηή κα παξάιιεια απξνζπέιαζηε θαζώο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ άλνημε πνηέ. Ο βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο ηνπ πνηήκαηνο, παξά ην γεγνλόο όηη παξέρεηαη ζηνλ αλαγλώζηε κε ζαθή θαη ιηηό ηξόπν, παξακέλεη δπζεπίιπηνο, θαζώο πξάγκαηη ε πόξηα ηεο πνίεζεο, δειαδή ε γλώζε ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο δελ είλαη εύθνιν λα θαηαθηεζεί, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ε πνίεζε δελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκε σο κέζν έθθξαζεο γηα θάζε πηζαλό ελδηαθεξόκελν. Παξάιιεια ζηα Αληηθιείδηα ν Παπιόπνπινο καο πξνζθέξεη ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο γξαθήο ηνπ πέξα από ηε ιηηόηεηα ζηελ έθθξαζε, ηε θπζηθόηεηα ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ, ηελ θπξηαξρία ηνπ πεδνινγηθνύ ηόλνπ θαη κηα παξαζηαηηθή απόδνζε ηεο ζθέςεο ηνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζπκβνιηζκνύ. Ο πνηεηήο επηδίδεηαη ζε κηα αγαπεκέλε ηνπ ηαθηηθή ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο αληηθαηηθνύ ζπλδπαζκνύ πνπ παγηδεύεη ηε ζθέςε ηνπ αλαγλώζηε ζε κηα θπθιηθή πνξεία ( ζρήκα ηνπ θύθινπ: αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κε ηνλ ίδην ζηίρν) όπνπ δελ ππάξρεη κηα ζαθήο δηέμνδνο. Η πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη αλνηρηή, αιιά κάηαηα ζα επηρεηξήζεη θαλείο λα ηε δηαβεί θαζώο ηειηθά είλαη -θαη πάληνηε ήηαλθιεηζηή. Ο πνηεηήο αξέζθεηαη ζην λα πξνβάιιεη ηηο εύινγεο αληηθάζεηο ηεο δσήο θαη ηεο ηέρλεο. Ο πνηεηήο παγηδεύεη ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ζ έλαλ αέλαν θύθιν όπνπ ε αξρή ζπκπίπηεη κε ην ηέινο θαη ην ηέινο κε ηελ αξρή, ζέινληαο λα δειώζεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμύ ησλ πξαγκάησλ αιιά θαη ηε ζπλύπαξμε αληηθάζεσλ ζε θάζε θαηάζηαζε ηεο δσήο. Πέξα πάλησο από ηελ εηδηθόηεξε λνεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πνηήκαηνο, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ ηεο πόξηαο, ζην νπνίν ν πνηεηήο παίδεη κε ηελ παξάιιειε δπλαηόηεηα κηαο πόξηαο λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη. Τν ζύκβνιν απηό βνεζά ηνλ πνηεηή λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ πνίεζε κε ηξόπν παξαζηαηηθό θαη ζαθή. Δύθνια δηαθξίλεη θαλείο ζηελ πνίεζε ηνπ Παπιόπνπινπ ηελ επίδξαζε ηνπ θαβαθηθνύ θόζκνπ, ηόζν ζηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ όζν θαη ζηελ πεδνινγηθή έθθαλζε ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ. Ο Παπιόπνπινο δεκηνπξγεί, όπσο θαη ν Καβάθεο, πνίεζε κε πεδνινγηθά εθθξαζηηθά κέζα, θαζώο ζθνπόο ηνπ πνηεηή δελ είλαη ε δεκηνπξγία ιπξηθώλ εηθόλσλ ή ε απόιαπζε ηνπ ιεθηηθνύ πινύηνπ θαη ησλ ερεηηθά θαιαίζζεησλ ζπλδπαζκώλ, ζθνπόο ηνπ είλαη ε απόδνζε ελόο κελύκαηνο πνπ ν πνηεηήο ζεσξεί ζεκαληηθό γηα ηνλ αλαγλώζηε. Γηαβάδνληαο ηα Αληηθιείδηα έρνπκε ηελ αίζζεζε πσο αθνύκε ηνλ πνηεηή λα καο απεπζύλεη ην ιόγν, λα καο εμεγεί ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε θαη λα κνηξάδεηαη καδί καο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ. Τν πνίεκα απηό ηνπ Παπιόπνπινπ θηλείηαη ζηα όξηα ηνπ θαζεκεξηλνύ ιόγνπ, όρη γηαηί ν πνηεηήο δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα ιπξηθόηεξε έθθξαζε, αιιά γηαηί επηζπκεί θπξίσο λα αθνπζηεί ε ζθέςε ηνπ ρσξίο λα θαιύπηεηαη από πεξηηηνύο ιεθηηθνύο αθθηζκνύο (επηδεηθηηθόηεηα). Η πνίεζε, άιισζηε, όπσο καο έρεη δηδάμεη θαη ν Καβάθεο κπνξεί λα γελλεζεί αθόκε θαη κέζα από κηα δηαηύπσζε ζρεδόλ αληηπνηεηηθή. Η απιόηεηα άιισζηε ζην ιόγν ηνπ Παπιόπνπινπ δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο απιόηεηα ηνπ κεηαδηδόκελνπ κελύκαηνο, θαζώο νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ Παπιόπνπινπ ζπρλά πξνρσξνύλ πέξα από ην πξνθαλέο θαη ην 7

8 εύινγν, δπζθνιεύνληαο έηζη ηηο επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο. Σηα Αληηθιείδηα γίλεηαη ζαθήο ε πξόζεζε ηνπ πνηεηή λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ αλαγλώζηε επηζεκαίλνληαο ηε δηηηή θύζε ηεο πνίεζεο, ε νπνία αλ θαη είλαη πάληνηε δηαζέζηκε σο κέζν έθθξαζεο δελ είλαη πνηέ πξνζβάζηκε, ππό ηελ έλλνηα όηη είλαη δύζθνιν λα θαηαθηεζεί ε ηέρλε απηή. β) Ο πνηεηήο μεθηλά κε ηελ παξαδνρή όηη ε πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή, ζέινληαο λα δειώζεη ηε δηαξθή παξνπζία ηεο ζηε δσή καο. Η πνίεζε είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζή καο είηε γηα λα καο ζπγθηλήζεη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ άιινπ αλζξώπνπ είηε γηα λα απνηειέζεη ην δηθό καο κέζν έθθξαζεο. Βέβαηα, όπσο καο εμεγεί ν πνηεηήο, ιίγνη είλαη απηνί πνπ ζα θνηηάμνπλ κέζα από ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο θαη πξαγκαηηθά ζα δνπλ ηη έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη. Όζνη όκσο αληηθξίζνπλ ηα ζέιγεηξα ηεο πνίεζεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή θαη δελ κπνξεί λα αλνίμεη θαζώο θαλείο δε γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη ην θιεηδί. Όζνη πξαγκαηηθά ληώζνπλ ηε δύλακε θαη ηελ αμία ηεο πνίεζεο, ζπλεηδεηνπνηνύλ παξάιιεια ην πόζν δύζθνιν είλαη λα θαηαθηήζεη θαλείο ηελ ηέρλε απηή θαη παξόιν πνπ πνιινί από απηνύο αθηεξώλνπλ νιόθιεξε ηε δσή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηδαληθό πνίεκα πνπ ζα απνηειέζεη ην αληηθιείδη πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εηζέιζνπλ ζηνλ θόζκν ηεο πνίεζεο, ηειηθά αληηιακβάλνληαη όηη θάηη ηέηνην είλαη αδύλαην. Ο αξρηθόο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην θάιεζκα ηεο αλνηρηήο πόξηαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα δνπλ ηε καγεία ηεο πνίεζεο, ελώ ην θιείζηκν ηεο πόξηαο ζηε ζπλέρεηα ηνπο σζεί ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ώζηε λα αλνίμνπλ εθ λένπ ηε καγηθή απηή πόξηα. Η δηαπίζησζε όηη θαλείο δελ θαηόξζσζε λα θηηάμεη ην αληηθιείδη πνπ ζα κπνξνύζε λα αλνίμεη ηελ πόξηα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ από ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ, νδεγεί ζε κηα καηαίσζε ηνπ δηαρξνληθνύ απηνύ δεκηνπξγηθνύ ηαμηδηνύ θαη ζέηεη έλα ηέινο πνπ κνηάδεη ακεηάθιεην. Ο πνηεηήο όκσο επαλέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο κε ην ίδην θάιεζκα: «Μα ε Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή.», γηα λα δώζεη ην θέιεπζκα κηαο λέαο αξρήο. Η πνηεηηθή δεκηνπξγία είλαη κηα αέλαε δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα παύζεη ή λα καηαησζεί, θαζώο ε πνίεζε δελ είλαη παξά ην ζπλνλζύιεπκα όισλ εθείλσλ ησλ πνηεηηθώλ πξνζπαζεηώλ πνπ γίλνληαη αλά ηα ρξόληα από ηνπο επίδνμνπο δεκηνπξγνύο. Τν ζρήκα θύθινπ επνκέλσο ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα γηα ηελ εθθίλεζε ή ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο, κηαο θαη ε πνίεζε κπνξεί λα απνηειεί έλαλ δύζθνιν ή ζρεδόλ απίζαλν ζηόρν, αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη νη πνηεηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ο Παπιόπνπινο άιισζηε αλαθέξεη: «Γελ κπνξείο λα εμεγήζεηο πώο γίλεηαη έλα πνίεκα. Έλα πνίεκα πξνεηνηκάδεηαη κέζα ζνπ από ηα παηδηθά ζνπ αθόκα ρξόληα. Έλα άιιν πξναηζζάλεζαη λα ζε πεξηκέλεη ζην ζηξίςηκν ηνπ δξόκνπ. Καη πξάγκαηη ζε πεξηκέλεη. Έλα άιιν πνπ δελ ζα ην γξάςεηο πνηέ, μέξεηο όηη ζα ην ζθέθηεζαη σο ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ ζνπ. Τν πνίεκα έξρεηαη θαη θεύγεη, μαλαγπξίδεη, μαλαθεύγεη, μαλαγπξίδεη. Μπνξεί λα πεξάζνπλ ρξόληα ή κηα νιόθιεξε δσή, παιεύνληαο λα πηάζεηο ηνλ ίζθην ελόο πνπιηνύ». Γηα ηνλ πξαγκαηηθό πνηεηή ε 8

9 ελαζρόιεζε κε ηελ πνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ρσξίο ηέινο, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε δεκηνπξγία ιίγσλ ή πνιιώλ πνηεκάησλ, αιιά πάληνηε ζα ζεκαδεύεηαη από ηελ αδπλακία ηνπ πνηεηή λα θηάζεη ζηελ απνηύπσζε εθείλνπ ηνπ πνηήκαηνο πνπ ηνλ θαηαηξέρεη γηα ρξόληα θαη ην νπνίν ζα απνηεινύζε ηελ ηδαληθή απνηύπσζε ησλ ζθέςεώλ ηνπ. Η πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη άιισζηε θιεηζηή. 5. Φαξαθηεξηζηηθό κνηίβν πάλσ ζην νπνίν μεδηπιώλνληαη ηα λνεκαηηθά ζώκαηα θαη ησλ δπν πνηεκάησλ, είλαη όηη αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηελ πθή ηεο Πνίεζεο θαη ην πώο ν ίδηνο ν δεκηνπξγόο ζηέθεη απέλαληη ζηε κπζηεξηαθή παξνπζία ηεο. Καη ηα δπν πνηήκαηα αλήθνπλ ζηα πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε, θαζώο παξνπζηάδνληαη σο θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο, πάλσ ζηελ Πνίεζε θαη ηνλ πνηεηηθό ιόγν. Σπγθεθξηκέλα ν Α. Γηθηαίνο απεπζύλεηαη ζε β εληθό πξόζσπν ζηελ Πνίεζε, αλνίγνληαο έλαλ δηάινγν καδί ηεο, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα νηθείν επηθνηλσληαθό πιαίζην, ζέινληαο λα ηελ πξνζεγγίζεη. Ο δηάινγνο απηόο καο θέξλεη ζην λνπ ηνλ ηξόπν πνπ επηθαιείηαη θαη ν Καβάθεο ηελ ηέρλε ηεο Πνίεζεο «εηο ζε πξνζηξέρσ ηέρλε ηεο Πνηήζεσο». Ο Α. Γηθηαίνο απεπζύλεηαη ζηελ πνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο, γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηε ππόζηαζή ηεο κνξθηθά, θεθαιαίν «Π», απνδεηθλύνληαο όηη ηε ζεσξεί θάηη ην Υςειό, ην Απόιπην, ην κπζηεξηαθό. Μάιηζηα ηε ζεσξεί σο θάηη ην αλώηεξν - ην πλεπκαηηθό «ην ζηεξλό ίρλνο ηνπ Θενύ αλάκεζά καο», παξαιιειίδνληάο ηε κόλν κε ζείν ρώξν, πνπ κπνξνύλ λα θαηνηθήζνπλ ηδέεο θαη λνήκαηα πνπ δελ νμεηδώλνληαη απ ηε λνηηά ηεο θαζεκεξηλήο πεδόηεηαο θαη ηελ θελόηεηα ησλ ζθνπηκνηήησλ, αιιά εθθξάδνπλ ηελ αγλόηεηα θαη ηελ θαζαξόηεηα ησλ ζθέςεσλ, όπνπ δελ ρσξνύλ ππνινγηζκνί. Δμηδαληθεύεη ηελ παξνπζία ηεο θαζώο αλαθέξεη «δελ κπνξείο λα θιεηζηείο ζε ζρήκαηα», «.. δελ κπνξνύκε λα ζ αγγίμνπκε κε ην ιόγν». Έηζη ππνζηεξίδεη, όηη παξόιν πνπ ηε ζεσξεί θνληά ηνπ ζε θάζε ζηηγκή «σο ην ζηεξλό θαηαθύγην», ηε ληώζεη παξάιιεια σο θάηη άπηαζην, ην ζεσξεηηθό, ην αζύιιεπην. Κάηη πνπ εθθξάδεη ηελ ίδηα ηε δσή θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο αιιά θαη νηηδήπνηε πέξα από απηήλ. Μνιαηαύηα ν πνηεηήο πξνζπαζεί μεθάζαξα λα απνηππώζεη ηνλ νπζηαζηηθό ξόιν ηεο ζηε δσή ηνπ, αθνύ ήηαλ απηή πνπ ηνπ έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αληηθαηνπηξίδνληαο θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ελώ ηαπηόρξνλα γεληθεύεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο α πιεζπληηθό πξόζσπν, δειώλνληαο όηη ζίγνπξα εθπξνζσπεί θαη ηηο απόςεηο άιισλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ πνηεηηθό ιόγν: «έληπλεο.. ηε γπκλή κέζε καο όηαλ νλεηξεπόκαζηε, γηαηί δελ ππήξρε άιιε δσή λα δήζνπκε». Παξάιιεια ν πνηεηήο εθθξάδεη μεθάζαξα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ από ηελ ηέρλε ηεο πνίεζεο «ζύλλεθα γηα λα ηαμηδέςνπκε ηε ξέκβε καο λα ηαμηδέςνπκε ηνλ έξσηά καο..», αθήλνληαο λα πιαλάηαη ε ππαξμηαθή ηνπ αγσλία, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα δακάζεη κέζα από ηελ δηαθπγή ηνπ ζηελ πνηεηηθή ηέρλε. Τέινο ν πνηεηήο ζε κηα εθηόλσζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ αγσλίαο θαη απεπζπλόκελνο 9

10 κε ην ξήκα «ζώζε» ζηελ Πνίεζε, πξνζδνθά ηε ιύηξσζε αιιά θαη ηελ εζηθή ζηήξημε ζε ζηηγκέο αδπλακίαο πνπ θαξηεξνύλ ηνλ άλζξσπν θαη θπζηθά ηνλ ίδην, όηαλ θαξαδνθνύλ θαηαζηάζεηο, όπσο «ε Μνλαμηά, ν Θάλαηνο, ε Σησπή». Η Πνίεζε κε ηα δηαρξνληθά λνήκαηά ηεο ζα δηαθπιάμεη ζηελ αησληόηεηα ηηο κνλαδηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξώπνπ θαη δελ ζα αθήζεη ην ρξόλν θαη ηε θζνξά λα ηηο απνζησπήζνπλ θαη λα ηηο λεθξώζνπλ, ελώ δελ ζα αθήζεη ην ςύρνο ηεο κνλαμηάο θαη ηνπ ζαλάηνπ λα ηνλ ηπιίμνπλ. Αλαινγίεο γηα ηνλ κπζηεξηαθό θαη αλώηεξν ξόιν ηεο πνίεζεο, παξαηεξνύληαη θαη ζην πνίεκα ηνπ Γ. Παπιόπνπινπ. Η ηέρλε παξνπζηάδεηαη σο θάηη απξνζδηόξηζην θαη απξνζπέιαζην «κηα πόξηα αλνηρηή», κηα πόξηα πνπ απνπλέεη θάηη ην αηληγκαηηθό, έλα κπζηήξην. Παξάιιεια ηνλίδεηαη απ ηελ αξρή ε αλώηεξε ππόζηαζή ηεο κε ηε ρξήζε θεθαιαίνπ «Π», έηζη δειώλεηαη θαη ν ζεβαζκόο ηνπ πνηεηή απέλαληη ζηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία, πνπ είλαη ζπλάκα θαη κηα δνθηκαζία γηα λα θηάζεη ν δεκηνπξγόο «ζηελ αιήζεηα ηεο ηέρλεο ηνπ», ζηνηρείν πνπ μεθάζαξα απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ Α. Γηθηαίν. Ο πνηεηήο μεθηλά κε ηελ παξαδνρή όηη ε πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή, ζέινληαο λα δειώζεη ηε δηαξθή παξνπζία ηεο ζηε δσή καο. Η πνίεζε είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζή καο είηε γηα λα καο ζπγθηλήζεη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ άιινπ αλζξώπνπ είηε γηα λα απνηειέζεη ην δηθό καο κέζν έθθξαζεο. Βέβαηα, όπσο καο εμεγεί (ν πνηεηήο), ιίγνη είλαη απηνί πνπ ζα θνηηάμνπλ κέζα από ηελ πόξηα ηεο πνίεζεο θαη πξαγκαηηθά ζα δνπλ ηη έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη ( ζηηρ. 3-5). Όζνη όκσο αληηθξίζνπλ ηα ζέιγεηξα ηεο πνίεζεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη θιεηζηή θαη δελ κπνξεί λα αλνίμεη θαζώο θαλείο δε γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη ην θιεηδί ( ζηηρ.6-7). Όζνη πξαγκαηηθά ληώζνπλ ηε δύλακε θαη ηελ αμία ηεο πνίεζεο, ζπλεηδεηνπνηνύλ παξάιιεια ην πόζν δύζθνιν είλαη λα θαηαθηήζεη θαλείο ηελ ηέρλε απηή θαη παξόιν πνπ πνιινί από απηνύο αθηεξώλνπλ νιόθιεξε ηε δσή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηδαληθό πνίεκα πνπ ζα απνηειέζεη ην αληηθιείδη πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εηζέιζνπλ ζηνλ θόζκν ηεο πνίεζεο, ηειηθά αληηιακβάλνληαη όηη θάηη ηέηνην είλαη αδύλαην (ζηηρ.9-11). Ο αξρηθόο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην θάιεζκα ηεο αλνηρηήο πόξηαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα δνπλ ηε καγεία ηεο πνίεζεο, ελώ ην θιείζηκν ηεο πόξηαο ζηε ζπλέρεηα ηνπο σζεί ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ώζηε λα αλνίμνπλ εθ λένπ ηε καγηθή απηή πόξηα. Η δηαπίζησζε όηη θαλείο δελ θαηόξζσζε λα θηηάμεη ην αληηθιείδη πνπ ζα κπνξνύζε λα αλνίμεη ηελ πόξηα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ από ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ, νδεγεί ζε κηα καηαίσζε ηνπ δηαρξνληθνύ απηνύ δεκηνπξγηθνύ ηαμηδηνύ θαη ζέηεη έλα ηέινο πνπ κνηάδεη ακεηάθιεην. Ο πνηεηήο όκσο επαλέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο κε ην ίδην θάιεζκα: «Μα ε Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή.», γηα λα δώζεη ην θέιεπζκα κηαο λέαο αξρήο. Η πνηεηηθή δεκηνπξγία είλαη κηα αέλαε δηαδηθαζία πνπ δελ κπνξεί λα παύζεη ή λα καηαησζεί, θαζώο ε πνίεζε δελ είλαη παξά ην ζπλνλζύιεπκα όισλ εθείλσλ ησλ πνηεηηθώλ πξνζπαζεηώλ πνπ γίλνληαη αλά ηα ρξόληα από ηνπο επίδνμνπο δεκηνπξγνύο. Τν ζρήκα θύθινπ επνκέλσο ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα γηα ηελ εθθίλεζε ή ηε ζπλέρηζε 10

11 ηεο πξνζπάζεηαο, κηαο θαη ε πνίεζε κπνξεί λα απνηειεί έλαλ δύζθνιν ή ζρεδόλ απίζαλν ζηόρν, αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη νη πνηεηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ο Παπιόπνπινο άιισζηε αλαθέξεη: «Γελ κπνξείο λα εμεγήζεηο πώο γίλεηαη έλα πνίεκα. Έλα πνίεκα πξνεηνηκάδεηαη κέζα ζνπ από ηα παηδηθά ζνπ αθόκα ρξόληα. Έλα άιιν πξναηζζάλεζαη λα ζε πεξηκέλεη ζην ζηξίςηκν ηνπ δξόκνπ. Καη πξάγκαηη ζε πεξηκέλεη. Έλα άιιν πνπ δελ ζα ην γξάςεηο πνηέ, μέξεηο όηη ζα ην ζθέθηεζαη σο ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ ζνπ. Τν πνίεκα έξρεηαη θαη θεύγεη, μαλαγπξίδεη, μαλαθεύγεη, μαλαγπξίδεη. Μπνξεί λα πεξάζνπλ ρξόληα ή κηα νιόθιεξε δσή, παιεύνληαο λα πηάζεηο ηνλ ίζθην ελόο πνπιηνύ». Γηα ηνλ πξαγκαηηθό πνηεηή ε ελαζρόιεζε κε ηελ πνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ρσξίο ηέινο, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε δεκηνπξγία ιίγσλ ή πνιιώλ πνηεκάησλ, αιιά πάληνηε ζα ζεκαδεύεηαη από ηελ αδπλακία ηνπ πνηεηή λα θηάζεη ζηελ απνηύπσζε εθείλνπ ηνπ πνηήκαηνο πνπ ηνλ θαηαηξέρεη γηα ρξόληα θαη ην νπνίν ζα απνηεινύζε ηελ ηδαληθή απνηύπσζε ησλ ζθέςεώλ ηνπ. Η πόξηα ηεο πνίεζεο είλαη άιισζηε θιεηζηή αθνύ ε ελαζρόιεζε καδί ηεο είλαη κηα αέλαε ηξηβή κε ην «άπηαζην». Σπκπεξαζκαηηθά ζπγθξίλνληαο ην ιόγν ησλ πνηεηώλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνπλ (θαη νη δπν πνηεηέο) ηελ Πνίεζε, αληηιακβαλόκαζηε όηη ν Παπιόπνπινο εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπ, ζ όιν ην ζώκα ηνπ πνηήκαηνο, γηα ην θαηά πόζν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην ξόιν ηνπ σο πνηεηή, λα εθθξάζεη δειαδή ην αλέθθξαζην, ελώ γηα ηνλ Α. Γηθηαίν, ε πνίεζε είλαη έλα θαηαθύγην πνπ ειπίδεη λα πξνζθεύγεη ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο γηα λ αλαδεηά ηε ιύηξσζε. Σ απηό ην ζεκείν ην θάιεζκά ηνπ καο ζπκίδεη ηνλ ζηίρν ηνπ Καβάθε «εηο ζε πξνζηξέρσ ηέρλε ηεο Πνηήζεσο πνπ θάπσο μέξεηο από θάξκαθα». Ο Παπιόπνπινο παξνπζηάδεη κηα αιιεγνξηθή ζεώξεζε ηεο Πνίεζεο κέζα από ζθελνζεηηθνύο ρεηξηζκνύο, ελώ ν Α. Γηθηαίνο θαηαζέηεη κηα εηιηθξηλή εμνκνιόγεζε, γηα ην ηη ηνπ έρεη πξνζθέξεη ν ρώξνο ηεο Πνίεζεο κέρξη ηώξα ζηε δσή ηνπ. Επιμέλεια : ΠΟΣΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 11

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πποτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων. Νεοελληνική Λογοτεσνία. Θεωπητικήρ Κατεύθςνσηρ Λύσειρ Θεμάτων

Πποτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων. Νεοελληνική Λογοτεσνία. Θεωπητικήρ Κατεύθςνσηρ Λύσειρ Θεμάτων Πποτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Νεοελληνική Λογοτεσνία Θεωπητικήρ Κατεύθςνσηρ 29-4-2015 Λύσειρ Θεμάτων 1. Σξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Παπιόπνπινπ είλαη ηα εμήο: ν ξόινο ηνπ θύθινπ, νη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήηπιορ Καηζαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 14η 2 Περιεχόμενα Clustering ad hoc δικηύων Distributed Clustering Algorithm (DCS) 3 Clustering

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα