ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο"

Transcript

1 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

2 Γεληθά ζηνηρεία Oryctolagus cuniculus Σάμε: Lagomorpha Παξαγσγηθά δψα Παξαγσγή θξέαηνο Θεσξεηηθά 80 θνπλειάθηα / θνπλέια / έηνο Πξαθηηθά: Παξαγσγή καιιηνχ Angora: 0,2 kg καιιηνχ / kg Β / έηνο Πεηξακαηφδσα / Pets

3 ΦΤΛΔ 3 α) κηθξφζσκεο θπιέο κε.β. < 2kg β) κεζαίνπ κεγέζνπο θπιέο κε.β. 2-5 γ) κεγαιφζσκεο θπιέο κε.β. > 5

4 ΦΤΛΔ κηθξφζσκεο θπιέο κε.β. < 2kg 4 Ληνληάξη (Νάλνο) Himalayan (black) Dutch (brown grey) Tan (black)

5 ΦΤΛΔ κεζαίνπ κεγέζνπο θπιέο κε.β English (black) French lop Rex sable

6 ΦΤΛΔ κεγαιφζσκεο θπιέο κε.β. > 5 6 Chinchilla Angora New Zealand

7 Γεληθά ζηνηρεία Καζνξηζκφο θχινπ Γχζθνινο πξηλ 2 ν κήλα Άλνηγκα ηεο νπξήζξαο Αξζεληθά: ζηξνγγπιφ Θειπθά: ζρηζκνεηδέο Στόμιο ακρ Πρωκτόσ Κάζνδνο φξρεσλ: 3 ν κήλα Γπλαηφηεηα λα μαλακπνχλ ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα αιδοίο Πρωκτόσ

8 Γεληθά ζηνηρεία Αλαπαξαγσγή 1 ε ζχδεπμε Αξζεληθά: 5 ν κήλα Θειπθά: 4 ν κήλα Νενγέλλεηα Σπθιά έσο 10 ε εκέξα Θειαζκφο: 1(- 2) / εκέξα 3 ε εβδ.: ηθαλά λα θαηαλαιψζνπλ ζηεξεά ηξνθή Απνγαιαθηηζκφο: >4 ε εβδ. θαγή: εβδ.

9 Γεληθά ζηνηρεία Αλαπαξαγσγή

10 Γεληθά ζηνηρεία Αλαπαξαγσγή Νέα ζχδεπμε Ακέζσο κεηά ηε γέλλα (εληαηηθνχο ξπζκνχο) κέξεο κεηά ηε γέλλα (εκηεληαηηθνχο ξπζκνχο) Γηάγλσζε εγθπκνζχλεο Φειάθεζε κεηαμχ 10 εο θαη 14 εο εκέξαο >14 ε εκέξα θίλδπλνο πξφθιεζεο βιάβεο ζηα έκβξπα Φεπδνθχεζε Άγνλε ζχδεπμε Δπίβαζε απφ άιιε θνπλέια Γεηηλίαζε κε θνχλειν Γηάξθεηα: εκέξεο

11 Γεληθά ζηνηρεία Φπζηνινγία Θεξκνθξαζία: 38,5-40 o C Αξ. θαξδηαθώλ ζθπγκώλ: 300 / min Αξ. αλαπλνώλ: / min Οηζηξηθόο θύθινο: H ζχδεπμε πξνθαιεί ηελ σνζειαθηνξεμία Δηάξθεηα εγθπκνζύλεο: εκέξεο Μέγεζνο ηνθεηννκάδαο: 1-12 λενγλά ή νξηζκέλεο θνξέο πεξηζζφηεξα, αλάινγα κε ηε θπιή / θπιέο κηθξνχ κεγέζνπο - κηθξέο ηνθεηννκάδεο Δηάξθεηα δσήο: 7-8 ρξφληα. Οη θνπλέιεο αλαπαξαγσγήο δσνηερληθά είλαη παξαγσγηθέο γηα 2-3 ρξφληα

12 Γεληθά ζηνηρεία Φπζηνινγία - Πεπηηθφ Σπθινθαγία Σπθινηξνθή: καιαθά θφπξαλα πινχζηα ζε λεξφ θαη κηθξννξγαληζκνχο Έιεγρνο παξαγσγήο ηπθινηξνθήο απφ ηα επηλεθξίδηα Πηεηηθά ιηπαξά νμέα Απνξξφθεζε απφ ηπθιφ > θφινλ, αιιά θαζφινπ ζην ζηνκάρη Μηθξνβηαθή ρισξίδα Απνπζία E. coli απφ ην ηπθιφ ησλ απνγαιαθηηζκέλσλ θνπλειηψλ Gram βαθηήξηα (Bacteroides spp.) Έκεηνο: ΟΥΗ

13 13 Παζηεξηδίαζε πρλή λφζνο ησλ θνπλειηψλ Pasteurella multocida = Gram-αξλεηηθό βαθηεξίδην Κνπλέιηα = αξθεηνί νξφηππνη ηεο P. multocida ηαπηφρξνλε παξνπζία ηεο Bordetella bronchiseptica ζηνπο παξαξξηληθνχο θφιπνπο δηεπθνιχλεη ηνλ απνηθηζκφ ηεο Pasteurella

14 14 Παζηεξηδίαζε Μεηάδνζε: Άκεζε επαθή (π.ρ. απφ ηε κεηέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ) ξηληθέο εθθξίζεηο Σξνθή Αέξα πρλφηεηα κεηάδνζεο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία Μηθξφηεξε πξηλ ηνλ απνγαιαθηηζκφ Μεγαιχηεξε ζηα δψα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (ελήιηθα) Μεγαιχηεξε ζηα λενγέλλεηα θνπλειάθηα = κεηέξα έρεη ελεξγή κφιπλζε κε ξηλίηηδα ή θνιπίηηδα

15 15 Παζηεξηδίαζε Θχξα εηζφδνπ: αλαπλεπζηηθή νδφο, εηδηθά ξηλνθάξπγγαο Γηαζπνξά ινίκσμεο: αηκαηνγελψο, ιεκθνγελψο, κέζσ ηεο ηξαρείαο, ή θαη θαηά κήθνο ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο Θέζεηο ηζφβηαο παξνπζίαο ηνπ κηθξννξγαληζκνχ: ξαρηαία κνίξα καιαθήο ππεξψαο, ηπκπαληθφο πκέλαο, ξηληθέο θφγρεο, παξαξξηληθνί θφιπνη Αζπκπησκαηηθνί θνξείο: ζπρλνί

16 16 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Κιηληθέο εθδειψζεηο απφ φια ζρεδφλ ηα ζπζηήκαηα (αλαπλεπζηηθφ, ΚΝ, γελλεηηθφ, κπνζθειεηηθφ, δέξκα) Κιαζηθή εηθφλα Ρηλίηηδα Δπηπεθπθίηηδα Παξαξξηλνθνιπίηηδα Γαθξπνθπζηίηηδα «θφξπδα» «Snuffles»

17 17 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Πηζαλέο εθδειψζεηο εςαηκία Πλεπκνλία Απνζηήκαηα ζηηο νδνληηθέο ξίδεο Μέζε ή έζσ σηίηηδα (ζηξεςαπρεληζκφο, λπζηαγκφο, αηαμία) Λνίκσμε ΚΝ θαη νθζαικψλ Απψιεηα Β Οξρίηηδα Μεηξίηηδα Αγνληκφηεηα επηηθή αξζξίηηδα, νζηενκπειίηηδα Τπνδφξηα απνζηήκαηα Καηάπησζε

18 18 Ρηλίηηδα ( θφξπδα ): Όρη ζε κηθξήο ειηθίαο δψα (δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη παξαξξηληθνί θφιπνη) Πλεπκνλία ζε γαινπρνχκελα ρνηξίδηα (ζπάληα) πρλφηεξα ζε δψα αλαπαξαγσγήο Βιελλνππψδεο ξηληθφ έθθξηκα Πηαξκφο Βήραο Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα

19 19 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Ρηλίηηδα ( θφξπδα ): Ρηληθφ έθθξηκα νξψδεο έσο ζνιεξφ, ππψδεο Λεπθφ - "γαιαθηψδεο ξνπζνχληα = θαιπκκέλα εμσηεξηθά ξηληθφ εμίδξσκα θαζαξίδνπλ ηελ πεξηνρή = πγξφ + θνιιεκέλν ηξίρσκα ζην εζσηεξηθφ ησλ κπξνζηηλψλ παηνπζψλ

20 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα 20

21 21 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Δπηπεθπθίηηδα

22 22 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Πλεπκνλία: Μεξηθέο θνξέο αζπκπησκαηηθή Αλνξεμία Λήζαξγν Ππξεηό Ρηληθό έθθξηκα Γύζπλνηα = Καθή πξόγλσζε

23 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα 23

24 24 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα ηξεςαπρεληζκφο: Μέζε / έζσ σηίηηδα Αηζνπζαίν ζύλδξνκν

25 25 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Τπνδφξηα απνζηήκαηα

26 26 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Mεηξίηηδα

27 27 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα εςαηκηθή κνξθή ηειέρε P. multocida κε κεγάιε ινηκνγφλν δχλακε Δθηξνθέο κηθξνχ κεγέζνπο Κνπλέιηα θνξείο ή ζε επαθή κε ζηειέρε κηθξφηεξεο ινηκνγφλνπ δχλακεο (π.ρ. "θφξπδα»): ιηγφηεξν επαίζζεηα Ππψδεο, "γαιαθηψδεο" ξηληθφ έθθξηκα Ομεία δχζπλνηα Θάλαηνο ζε 4-7 εκέξεο πάληα ζάλαηνο ζε 24 ψξεο

28 28 Παζηεξηδίαζε Κιηληθή εηθφλα Γηάγλσζε ELISA PCR Καιιηέξγεηα - απνκφλσζε P. multocida Αληηζψκαηα κεηά απφ 2 εβδνκάδεο

29 29 Παζηεξηδίαζε Θεξαπεία Αληηβηνηηθά γηα εκέξεο, ζπρλά >1 κήλα Σξηκεζνπξίκε-ζνπιθακεζνμαδφιε = 30 mg/kg αλά 12σξν Σεηξαθπθιίλεο = 30 mg/kg SC αλά ψξεο ή mg/l λεξνχ Σηικηθνζίλε (εθάπαμ) = 25 mg/kg, SC Δλξνθινμαζίλε = 5-10 mg/kg SC αλά 12σξν ή 10 mg/kg SC αλά 24σξν Δλξνθινμαζίλε = peros αξρηθά 5-15 mg/kg/12h θαη ζηε ζπλέρεηα 10 mg/kg/24h ή mg/l λεξνχ γηα 2 εβδ.

30 30 Παζηεξηδίαζε Θεξαπεία Αληηβηνηηθά σηηθέο ή νθζαικηθέο ζηαγφλεο (γεληακπθίλε) MΑΦ Ketoprofen 1 mg/kg/ 24h IM Flunixine 1.1 mg/kg SC ή peros 1.1 mg/kg : 1 ελέζηκν : 4 ζηξόπη = 2 mg/ml flunixine = 0.5 ml/kg/12h Meloxicam: Peros mg/kg/24h = 1-2 ζηαγόλεο / kg Τπνζηεξηθηηθή ζεξαπεία = πγξά + ειεθηξνιύηεο 100 ml/kg αλ 24σξν sc Γηαρεηξηζηηθά κέηξα = απνκάθξπλζε δώσλ θνξέσλ ή λνζνύλησλ

31 31 Παζηεξηδίαζε Πξφιεςε Καιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο Δπαξθήο αεξηζκφο Απνθπγή stress Θεξκνθξαζία θνληθινηξνθίνπ 16 ν C Υακειή ζπγθέληξσζε ακκσλίαο Δκβνιηαζκνί???

32 32 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Γηάθνξνη βηφηππνη πξνζβάιινπλ ηα θνπλέιηα βηφηππνη πνπ κνιχλνπλ θαη ηνλ άλζξσπν Βηφηππνη εηδηθνί ησλ θνπλειηψλ

33 33 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus πρλφηεξεο θιηληθέο εθδειψζεηο Τπνδφξηα θαη δεξκαηηθά απνζηήκαηα Απνζηήκαηα καζηηθψλ αδέλσλ Απνζηήκαηα θνηιηαθήο θνηιφηεηαο

34 34 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus πρλφηεξεο θιηληθέο εθδειψζεηο Ππψδε θαη εμηδξσκαηηθή δεξκαηίηηδα (θπξίσο ζηα λεαξά) Διθψδε πνδνδεξκαηίηηδα εςαηκία Πλεπκνλία

35 35 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus πρλφηεξεο θιηληθέο εθδειψζεηο Ππψδε ξηλίηηδα κε ππψδεο ξηληθφ έθθξηκα Δπηπεθπθίηηδα Χηίηηδα

36 36 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus Μαζηίηηδα Ππψδε κεηξίηηδα Θάλαηνο

37 37 Λνηκψμεηο απφ Staphylococcus aureus Γηάγλσζε Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε πιηθνχ ησλ αιινηψζεσλ Θεξαπεία Όρη πάληα απνηειεζκαηηθή ε ινηκψμεηο απφ βηφηππνπο εηδηθά παζνγφλνπο (π.ρ. ππψδεο δεξκαηίηηδα) = ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ Θαλάησζε ησλ δψσλ ηεο εθηξνθήο Απνιπκάλζεηο Νέα δψα απφ απαιιαγκέλεο εθηξνθέο

38 38 Νφζνο Tyzzer' s Clostridium piliforme: ελδνθπηηαξηθφ βαθηεξίδην Κξενπαξαγσγά θνπλέιηα θαη πεηξακαηφδσα Καηνηθίδηα θνπλέιηα: ζπάληα Απνγαιαθηηζκέλα θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο πκπηψκαηα Άθζνλε, πδαξήο δηάξξνηα Αθπδάησζε Θάλαηνο ζε 12 έσο 48 ψξεο Τςειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζηνλ απνγαιαθηηζκφ Υξφληα κνξθή: απψιεηα βάξνπο

39 39 Νφζνο Tyzzer' s Αιινηψζεηο: Αηκνξξαγία, νίδεκα ζην ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ (ηπθινχ) Νεθξσηηθέο εζηίεο ζην βιελλνγφλν ηνπ ηπθινχ θαη ηνπ εγγχο θφινπ Δθθχιηζε ηνπ κπνθαξδίνπ: ζπαληφηεξα Νεθξσηηθέο εζηίεο ζην ήπαξ: ηξσθηηθά Υξφληα κνξθή: ζηέλσζε ηνπ εηιενχ

40 40 Νφζνο Tyzzer' s Γηάγλσζε: Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνκψλ ηνπ ήπαηνο, ηεο θαξδηάο θαη ηνπ ηπθινχ, κε ρξψζε ππεξησδηθνχ νμένο - Schiff (PAS) ή ρξψζε αξγχξνπ Αλαδεηείηαη ελδνθπηηαξνπιαζκαηηθά ν κηθξννξγαληζκφο Θεξαπεία: δελ ππάξρεη Θαλάησζε ησλ αζζελψλ δψσλ Πξφιεςε: Μέηξα πγηεηλήο Διαρηζηνπνίεζε stress ζηα απνγαιαθηηζκέλα Απνθπγή ππεξπιεζπζκνχ θαη αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ

41 41 χθηιε ησλ θνπλειηψλ Treponema cuniculi πάληα λφζνο, φρη ζε εληαηηθέο εθηξνθέο Αθξνδίζηα κεηάδνζε θαη απφ κεηέξα ζηα λενγέλλεηα Αγνληκφηεηα ζηα ελήιηθα, πςειή ζλεζηκφηεηα ζηα λενγέλλεηα πρλά απηνΐαζε / θνξείο

42 42 χθηιε ησλ θνπλειηψλ Αιινηψζεηο: Αξρηθά ζε εμσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα

43 43 Αιινηψζεηο: χθηιε ησλ θνπλειηψλ Με ελνθζαικηζκφ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο Δξχζεκα ή εμνίδεζε θπζαιίδεο, έιθε, μεξέο εθειθίδεο

44 44 χθηιε ησλ θνπλειηψλ Γηάγλσζε: Υαξαθηεξηζηηθά θιηληθά ζπκπηψκαηα Αλαδήηεζε κηθξννξγαληζκνχ ζε παξαζθεπάζκαηα απφ εμηδξψκαηα ελεξγψλ αιινηψζεσλ ζε ζθνηεηλφ πεδίν

45 45 χθηιε ησλ θνπλειηψλ Θεξαπεία: ηα άξξσζηα θαη ζηα δψα πνπ έρνπλ έξζεη ζ' επαθή κε απηά Πξνθατληθή πεληθηιιίλε G ή βελδαζηληθή πεληθηιιίλε G U/kg SQ κία θνξά ηελ εβδ., γηα 3 εβδ. Πεληθηιίλε G (ή βελδπινπεληθηιιίλε) ΗU/kg IM / 24σξν, 3-5 εκέξεο ε εκθάληζε δηάξξνηαο, δηαθνπή πεληθηιιίλεο θαη ζπλέρεηα κε ηεηξαθπθιίλεο

46 46 Φεπδνθπκαηίσζε (Ρνληελζίσζε) Yersinia pseudotuberculosis Αξνπξαίνη θαη πνληίθηα: θνξείο πνιχ παζνγφλν = πηελά + ηλδηθά ρνηξίδηα Εσνλφζνο ζπάληα

47 47 Φεπδνθπκαηίσζε (Ρνληελζίσζε) παληφηαηα ζε βηνκεραληθέο εθηξνθέο Υεηκψλα - κηθξέο εθηξνθέο πξόζβαζε ηξσθηηθώλ ζε θινπβηά ή ηξνθή πκπηψκαηα: Απψιεηα Β - θαρεμία Καηάπησζε

48 48 Φεπδνθπκαηίσζε (Ρνληελζίσζε) Αιινηψζεηο: Μέηξηα έσο κεγάιε δηόγθσζε ζπιήλα Νεθξσηηθέο εζηίεο ζε ζπιήλα θαη ήπαξ Πνιιαπιέο λεθξσηηθέο εζηίεο ζην έληεξν (ζεκείν κεηάβαζεο ηνπ ιεπηνύ ζην ηπθιό θαη ζηελ θνξθή ηνπ ηπθινύ)

49 49 Φεπδνθπκαηίσζε (Ρνληελζίσζε) Γηάγλσζε: βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε ησλ λεθξσηηθψλ εζηηψλ ΓΓ: αικνλέισζε Σνμνπιάζκσζε

50 50 Φεπδνθπκαηίσζε (Ρνληελζίσζε) Θεξαπεία: ληηξνθνπξαληνΐλε ή ρισξακθεληθφιε (3 εβδ. - 1 κήλα) Δλξνθινμαζίλε 5 mg/kg BID γηα 3±4 εβδ. Πξφιεςε: έιεγρνο ηξσθηηθψλ

51 51 αικνλέισζε Salmonella typhimurium άιια είδε Salmonella πάληα λόζνο, κηθξέο εθηξνθέο κε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο

52 52 αικνλέισζε πκπηψκαηα: εςαηκία Καηάπησζε Ππξεηφο Γηάξξνηα (φρη πάληα) Τςειή ζλεζηκφηεηα Μεηξίηηδεο Απνβνιέο

53 53 αικνλέισζε Αιινηψζεηο Τπεξνμεία κνξθή: ππεξαηκία ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ παξνπζία νξνγφλησλ αηκνξξαγηψλ κεγέζνπο λύγκαηνο Ομεία κνξθή Γηφγθσζε ζπιήλα Υ10 Νεθξσηηθέο εζηίεο ζηελ επηθάλεηα ζπιήλα, ήπαηνο θαη εληέξνπ (πιάθεο ηνπ Peyer - ζεκείν πνπ κεηαβαίλεη ζην ηπθιό θαη ζηελ θνξθή ηνπ ηπθινύ - ζθσιεθνεηδήο απόθπζε) Μεηξίηηδα ζε έγθπεο ή θνπλέιεο πνπ απέβαιαλ

54 54 αικνλέισζε Όρη ζεξαπεία, αζπκπησκαηηθνί θνξείο Πξφιεςε: κέηξα πγηεηλήο (π.ρ. απνκάθξπλζε ηεο ζηξσκλήο, απνιύκαλζε ησλ θινπβηώλ) θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ αληηθαηάζηαζε κνιπζκέλεο ηξνθήο

55 55 Σνμνπιάζκσζε Toxoplasma gondii - πξσηόδσν

56 56 Σνμνπιάζκσζε Σαρχο πνι/ζκόο ζηα θύηηαξα εληεξηθνύ βιελλνγόλνπ ηαρπδσίδηα κεηαλάζηεπζε ηαρπδσηδίσλ ζε ηζηνύο + θύζηεηο (ζην εζσηεξηθό ηνπο παξακέλεη σο βξαδπδσίδην) θάζε πνι/ζκνχ = ζνβαξή λόζνο πςειό % ζλεζηκόηεηαο (νμεία κνξθή) παξνπζία ηζηηθψλ θχζηεσλ = αθαλήο ινίκσμε (ρξφληα κνξθή)

57 57 Σνμνπιάζκσζε ζπρλφηεηα νξνζεηηθψλ δψσλ = νξνζεηηθά δψα = θχζηεηο - πεξηζζφηεξα παξακέλνπλ πγηή Οξηζκέλεο θνξέο = επηδσνηία, λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ζηηο έγθπεο θαη ζειάδνληεο θνπλέιεο Πεγή κφιπλζεο = κνιπζκέλε ηξνθή κε σνθχζηεηο απφ θφπξαλα γάηαο

58 58 Σνμνπιάζκσζε Ομεία κνξθή: πνι/κφο ζηα θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ Αλνξεμία Καηάπησζε Ππξεηφο Θάλαηνο κεηά απφ κεξηθέο κέξεο Τςειφηεξε λνζεξφηεηα ζηηο έγθπεο θαη ζειάδνπζεο θνπλέιεο

59 59 Σνμνπιάζκσζε Υξφληα κνξθή: παξνπζία ηζηηθψλ θχζηεσλ ζην ζψκα ηνπ δψνπ Αζπκπησκαηηθή Παξάιπζε νπίζζησλ άθξσλ Αηαμία, κπτθφο ηξφκνο Παξαπιεγία Δλίνηε ζπκπηψκαηα ΚΝ (εγθεθαιίηηδα)

60 60 Σνμνπιάζκσζε Αιινηψζεηο Τπεξαηκία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ Φιεγκνλψδεηο αιινηψζεηο ζηνπο πλεχκνλεο Γηφγθσζε ήπαηνο Γηφγθσζε ζπιήλα έσο Χ 10 - πεξηζζόηεξν εκθαλήο αιινίσζε θαηά ηελ νμεία κνξθή

61 61 Σνμνπιάζκσζε Γηάγλσζε: Δπηρξίζκαηα απνηππσκάησλ ζπιήλα θαη θπξίσο ήπαηνο / ηαρπδσίδηα ηαρπδσίδηα πεζαίλνπλ γξήγνξα, κεηά ην ζάλαην Ηζηνινγηθέο ηνκέο ζπιήλα θαη ήπαηνο / ηαρπδσίδηα Απνκφλσζε ηαρπδσηδίσλ ζε πνληίθηα ip έγρπζε ελαησξήκαηνο νκνηνγελνπνηεκέλνπ ήπαηνο ή ζπιήλα θνπλειηνύ Οξνινγηθφ ηεζη Sabin-Feldman (ρξόληα ηνμνπιάζκσζε)

62 62 Σνμνπιάζκσζε Θεξαπεία Δληζρπκέλεο ζνπιθνλακίδεο trimethoprim-sulfa Πξφιεςε Απνθπγή κφιπλζεο ηξνθήο θαη ζηξσκλήο κε θφπξαλα γάηαο Δχθνιε θαηαζηξνθή ηζηηθψλ θχζηεσλ κε ηε ζεξκφηεηα Αζθαιήο ε θαηαλάισζε καγεηξεκέλνπ θξέαηνο

63 63 Κνθθηδίαζε Ιδηαίηεξα ζπρλή ζηηο παξαδνζηαθέο εθηξνθέο > βηνκεραληθέο Καιύηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο πρλά κόληκε πξνζζήθε θνθθηδηνζηαηηθψλ 8 είδε Eimeria - έληεξν: εληεξηθή κνξθή Εimeria stiedae - ήπαξ: επαηηθή κνξθή Δπλαηή ε ηαπηόρξνλε κόιπλζε από δηαθνξεηηθά είδε θνθθηδίσλ

64 64 Κνθθηδίαζε Οξηζκέλα αζπκπησκαηηθνί θνξείο Δπηδψληεο = αλαπηύζζνπλ αλνζία καθξάο δηάξθεηαο πρλόηεξα ζηα λεφηεξα δψα νβαξφηεηα αζζέλεηαο εμαξηάηαη απφ Ζιηθία Παξαζηηηθφ θνξηίν Δίδνο ηεο Eimeria Πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο

65 65 Κνθθηδίαζε εληεξηθή θνθθηδίαζε πκπηψκαηα: Γηάξξνηα (ζπλήζσο όρη αηκνξξαγηθή) Αλνξεμία Ξαθληθόο ζάλαηνο

66 66 Κνθθηδίαζε εληεξηθή θνθθηδίαζε Αιινηψζεηο: Γηαθόξνπ βαζκνύ εληεξίηηδα κε ή ρσξίο ιεπθέο ή γθξηδφιεπθεο ή αηκνξξαγηθέο εζηίεο

67 67 Κνθθηδίαζε εληεξηθή θνθθηδίαζε Γηάγλσζε: Αλεύξεζε σνθχζηεσλ = θφπξαλα ή εληεξηθφ πεξηερφκελν ΓΓ: θνινβαθηεξηδίαζε, εληεξνηνμηλαηκία

68 68 Κνθθηδίαζε επαηηθή θνθθηδίαζε Εimeria stiedae: απνηθεί ην επηζήιην ησλ ρνιαγσγώλ παξαδνζηαθέο + βηνκεραληθέο Κιηληθή λφζνο = κόλν ζηα λεαξά όηαλ ελδεκεί ζηελ εθηξνθή Μεγαιχηεξεο ειηθίαο: ηζρπξή αλνζία

69 69 Κνθθηδίαζε επαηηθή θνθθηδίαζε πκπηψκαηα: πλήζεο κνξθή: Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, ζπάληα ζάλαηνη Βαξηά ινίκσμε Αδπλακία - Αλνξεμία Γηάξξνηα Ζπαηνκεγαιία Θάλαηνο (αθόκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν επώαζεο : εκέξεο)

70 70 Κνθθηδίαζε επαηηθή θνθθηδίαζε πκπηψκαηα: πλήζεο κνξθή: Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, ζπάληα ζάλαηνη Βαξηά ινίκσμε Αδπλακία - Αλνξεμία Γηάξξνηα Ηπαηνκεγαιία Θάλαηνο (αθόκα θαη θαηά ηελ επσαζηηθή πεξίνδν: εκέξεο)

71 71 Κνθθηδίαζε επαηηθή θνθθηδίαζε Αιινηψζεηο: Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο: Ήπαξ: κεηξίσο έσο πνιύ δηνγθσκέλν, πνιιαπιά σρξνθίηξηλα απνζηήκαηα Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε = ζηαγόλα ρνιήο

72 72 Κνθθηδίαζε Θεξαπεία νπιθνλακίδεο: όιεο δξαζηηθέο sulphadimethoxine ( gr / lt) 2 θνξέο Υ 7 εκέξεο κε 7 εκέξεο δηαθνπήο ελδηάκεζα Sulphadimidine 0.2% 3 θνξέο γηα 3 εκέξεο - δηαθνπή γηα 2 εκέξεο Sulphadimethoxine = 25 mg / kg / 24σξν γηα 10±14 εκέξεο θιηληθέο κνξθέο = ζνπιθνλακίδεο αθόκα θαη όηαλ πεξηέρνληαη θνθθηδηνζηαηηθά ζηελ ηξνθή Toltrazuril (Baycox ) mg/kg BID, επαλάιεςε ζε 5 εκέξεο Trimethoprim ± sulpha = peros 30 mg / kg / 12h γηα 10±14 εκέξεο

73 73 Κνθθηδίαζε Θεξαπεία Κνθθηδηαζηαηηθά sulfamerazine (0.02% ζην λεξό 2 gr / lt) sulfaquinoxaline (0.05% ζην λεξό 1 gr / lt ή 0.03% ζηελ ηξνθή) sulfamethoxine (75 mg/kg Β ζηελ ηξνθή) lasalocid ( γξ / ηόλν ηξνθήο)

74 74 Κνθθηδίαζε Θεξαπεία Ζπαηηθή κνξθή: νπιθαθηλνμαιίλε sulfaquinoxaline (0.05% ζην πόζηκν λεξό ή 0.03% ζηελ ηξνθή) Γηαβεξηδίλε ή ακηλνπηεξίλε: ελίζρπζε δξάζεο ζνπιθαθηλημαιίλεο Aληηθνθθηδηαθά Ρνκπεληδίλε - Robenidine hydrochloride ζπλεζέζηεξν θνθθηδηνζηαηηθό, αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ επαηηθή κνξθή, κείσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε καθξνρξφληα ρξήζε 50 mg/kg ηξνθήο

75 75 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) Encephalitozoon (Nosema)cuniculi ελδνθπηηαξηθφ πξσηφδσν, παγθφζκηα εμάπισζε πλήζσο ζε θνπλέιηα-πεηξακαηφδσα.

76 76 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) πλήζσο αθαλή ινίκσμε Βιάβεο ζε εγθέθαιν θαη λεθξνχο Απνβάιιεηαη κε ηα νχξα Μεηάδνζε από ηε κεηέξα ζηα λενγέλλεηα Κάζεηε κεηάδνζε?

77 77 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) πκπηψκαηα ΚΝ = αηαμία, ζπαζκνί πάξεζε ή δπζθακςία ησλ νπηζζίσλ άθξσλ ξαηβόθξαλν παξάιπζε έθδεκα ζηελ πεξηλετθή ρώξα (αθξάηεηα νύξσλ) δηαιείπνπζα αλνξεμία θαη θαηάπησζε

78 78 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) πκπηψκαηα ΚΝ = αηαμία, ζπαζκνί πάξεζε ή δπζθακςία ησλ νπηζζίσλ άθξσλ ξαηβόθξαλν παξάιπζε έθδεκα ζηελ πεξηλετθή ρώξα (αθξάηεηα νύξσλ) δηαιείπνπζα αλνξεμία θαη θαηάπησζε

79 79 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) Απξόβιεπηε εμέιημε ηεο λόζνπ Αιινηψζεηο Νεθξνί: πνιιαπιέο ιεπθέο θειίδεο θαη νπιέο κεγέζνπο θεθαιήο θαξθίηζαο ή κηθξέο βπζηζκέλεο πεξηνρέο ζηελ επηθάλεηα ΚΝ: κηθξνζθνπηθέο αιινηώζεηο (θνθθηνκαηψδεο εγθεθαιίηηδα)

80 80 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) Τπνςία λφζνπ Νεπξηθά ζπκπηώκαηα + αληηζώκαηα Οξηζηηθή δηάγλσζε ηζηνπαζνινγηθή ηαπηνπνίεζε κηθξννξγαληζκνύ, ζε ηνκέο εγθεθάινπ θαη λεθξψλ

81 81 Νφζνο απφ Encephalitozoon (λνδεκίαζε) Θεξαπεία: fenbendazole (Panacur ) - 21 εκέξεο?????? Πξφιεςε: θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο νξνινγηθνί έιεγρνη απνκάθξπλζε ησλ νξνζεηηθώλ δώσλ

82 82 Μπμσκάησζε Ιόο ηεο νκάδαο ησλ θπζαιιηδσδώλ ηώλ Δλδνσηεί ζηελ Δπξώπε Mεηάδνζε κέζσ αξζξόπνδσλ, (ελδηάκεζνη μεληζηέο)

83 83 Μπμσκάησζε πκπηψκαηα Ππώδεο βιεθαξν-επηπεθπθίηηδα, κε εμνίδεζε ησλ βιεθάξσλ

84 84 Μπμσκάησζε πκπηψκαηα Τπνδφξην νίδεκα ζε πξόζσπν, βιέθαξα, γελλεηηθά φξγαλα

85 85 Μπμσκάησζε πκπηψκαηα Τπνδόξην νίδεκα ζε πξφζσπν, βιέθαξα, γελλεηηθά όξγαλα

86 86 Μπμσκάησζε Οηδεκαηηθά νδίδηα, βιελλώδνπο πθήο (κπμώκαηα) ζρεκαηηζκό νδηδίσλ ζε πηεξύγηα ησλ απηηώλ, κύηε, παηνύζεο, βιέθαξα Όξεμε θπζηνινγηθή κέρξη ην ζάλαην Θλεζηκόηεηα 100% (13 εκέξεο)

87 87 Μπμσκάησζε Οηδεκαηηθά νδίδηα, βιελλώδνπο πθήο (κπμώκαηα) ζρεκαηηζκό νδηδίσλ ζε πηεξύγηα ησλ αθηηώλ, κύηε, παηνύζεο, βιέθαξα Όξεμε θπζηνινγηθή κέρξη ην ζάλαην Θλεζηκόηεηα 100% (13 εκέξεο)

88 88 Υξφληα κνξθή Μπμσκάησζε ζρεκαηηζκό νδηδίσλ ζε πηεξύγηα ησλ απηηώλ, κύηε, παηνύζεο, βιέθαξα Οδίδηα ζηα βιέθαξα = ρξόληα επηπεθπθίηηδα Οξηζκέλεο θνξέο απηνΐαζε Θλεζηκόηεηα 50% (40 εκέξεο)

89 89 Μπμσκάησζε Γηάγλσζε Κιηληθή εηθόλα Ιζηνπαζνινγηθέο ή ηνινγηθέο εμεηάζεηο Αληηκεηψπηζε Αμηνπνίεζε ησλ αζζελώλ Δκβνιηαζκόο παηξνγνληθώλ θαη πγηώλ Πξφιεςε Δκβνιηαζκνί (αδξαλνπνηεκέλα εκβόιηα) Αληηκεηώπηζε εληόκσλ

90 90 Αηκνξξαγηθή ίσζε ησλ ιαγνκφξθσλ Καιπθντφο Μεγάιε κεηαδνηηθφηεηα Άκεζε ή έκκεζε επαθή Έληνκα πρ. Μύγεο Πξνζβάιεη θνπλέιηα + ιαγνύο Θλεζηκφηεηα έσο 100% Αλ επηβηώζνπλ: ίθηεξνο θαη ζάλαηνο κεηά από αξθεηέο εκέξεο

91 91 Αηκνξξαγηθή ίσζε ησλ ιαγνκφξθσλ Τπεξνμεία κνξθή μαθληθόο ζάλαηνο, επηζαλάηηα θξαπγή θαη αηκνξξαγία από ην ζηόκα θαη ηε κύηε Ομεία κνξθή (ζπρλφηεξε) >2 κελώλ Με εηδηθή ζπκπηώκαηα: ππξεηφ, θαηάπησζε, λεπξηθά πνπ γξήγνξα αθνινπζνύληαη από ζάλαην Αλ επηβηώζνπλ: ίθηεξνο θαη ζάλαηνο κεηά από αξθεηέο εκέξεο

92 92 Αηκνξξαγηθή ίσζε ησλ ιαγνκφξθσλ Τπνμεία κνξθή Με εηδηθή ζπκπησκαηνινγία Αλζεθηηθά ζηηο επαλακνιύλζεηο Υξφληα κνξθή Αζπκπησκαηηθή

93 93 Αηκνξξαγηθή ίσζε ησλ ιαγνκφξθσλ Αιινηψζεηο Ήπαξ: δηνγθσκέλν, εύζξππην, ινβώδεο Τπεξαηκία θαη αηκνξξαγίεο ζε όια ηα εζσηεξηθά όξγαλα Γηάγλσζε: νξνινγηθά test, ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε ήπαηνο Πξφιεςε: εκβνιηαζκνί

94 94 Παξάζηηα πεπηηθνχ Fasciola hepatica Λαγνί, άγξηα θαη θαηνηθίδηα θνπλέιηα Καηαλάισζε ρόξηνπ από παξαιίκληνπο, παξαπνηάκηνπο ή γεληθόηεξα απμεκέλεο πγξαζίαο βνζθόηνπνπο πκπηψκαηα: θαθή γεληθή θαηάζηαζε, θαρεμία, ζάλαηνο

95 95 Παξάζηηα πεπηηθνχ Γηάγλσζε Κνπξαλνινγηθή εμέηαζε Νεθξνςία: επηζθόπεζε ηνκώλ ήπαηνο θάζεηεο ζηα ρνιαγγεία Πξφιεςε: απνθπγή θαηαλάισζεο ρόξηνπ από επηθίλδπλνπο βνζθόηνπνπο

96 96 Κπζηηθέξθσζε Taenia pisiformis Παξάζηηα πεπηηθνχ θχινο: ηειηθόο μεληζηήο Κύζηεηο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, θπξίσο ζην κεζεληέξην πάληα αηηία ζαλάηνπ Αλάπηπμε πνιιαπιψλ θχζηεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ήπαηνο

97 97 Κπζηηθέξθσζε Σπραία δηάγλσζε ζην ζθαγείν ή θαηά ηε λεθξνςία Πξφιεςε Παξάζηηα πεπηηθνχ Απνθπγή επαθήο ζθύισλ-θνπλειηώλ Απνθπγή θαηαλάισζεο σκώλ εληνζηίσλ θνπλειηώλ από ζθύινπο

98 98 Σξηρνζηξνγθπιίαζε Παξάζηηα πεπηηθνχ Γηάθνξα είδε Trichostrongylidae Μόιπλζε θαηά ηελ θαηαλάισζε θξέζθνπ ρόξηνπ Graphidium strigosum: θόθθηλν ρξώκα, παξαζηηεί ζην βιελλνγόλν ηνπ ζηνκάρνπ Άιια είδε ζην ιεπηό έληεξν Θεξαπεία: ηκηδαδνζεηαδόιεο Ομπνπξίαζε Passalurus ambiguus 0,5 cm, βξίζθεηαη ζην ηπθιό Απαληάηαη ζπρλά, άγλσζην θαηά πόζν είλαη παζνγόλν

99 99 Σξηρνβεδνάξηα Μπάιεο απφ ηξίρεο ηνκάρη Αλνξεμία Λήζαξγνο Γηάξξνηα ή κηθξά θαη μεξά θόπξαλα Ιζηνξηθό: πξόζθαηε αιιαγή ηξηρώκαηνο

100 100 Σξηρνβεδνάξηα Πξνδηαζέηνληεο παξάγνληεο Μαθξύ ηξίρσκα Αλεπαξθείο πνζόηεηεο ρνλδξνεηδώλ δσνηξνθώλ Αλία

101 101 Γηάγλσζε: Σξηρνβεδνάξηα Τπνςία κε βάζε ηζηνξηθό, θιηληθά ζπκπηώκαηα, ςειάθεζε ζηεξεάο κάδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ Αθηηλνγξαθία: δηαηεηακέλνο ζηόκαρνο, «θσηνζηέθαλν» Οξηζηηθή δηάγλσζε κεηά από εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκή

102 102 Σξηρνβεδνάξηα Θεξαπεία Υνξήγεζε πγξώλ ππνδόξηα Υπκφο αλαλά 10 ml ζε 1 ή 2 δόζεηο ηελ εκέξα γηα 5 εκέξεο Βξσκειαΐλε: πέςε ηεο βιέλλεο πνπ ζπγθνιιά ηηο ηξίρεο Παξαθηλέιαην 20 ml ηελ εκέξα γηα 1 εβδνκάδα, 30 min κεηά ην ρπκό αλαλά Μεηνθινπξακίδε 0,5 mg/kg/8h sc ηελ πξώηε εκέξα θαη po ηηο επόκελεο ηζαπξίδε 0,5-1 mg/kg/8-24h po Υεηξνπξγηθή επέκβαζε αλ απνηύρεη ε ζπληεξεηηθή αγσγή

103 103 Σξηρνβεδνάξηα Πξφιεςε Δπαξθείο πνζόηεηεο θπηηαξηλώλ ζηελ ηξνθή Διαρηζηνπνίεζε πεξηβαιινληηθνύ stress θαη αλίαο Βνύξηζηζκα θαηά ηελ πεξίνδν αιιαγήο ηξηρώκαηνο Σακπιέηεο βξσκειαΐλεοπαπαΐλεο θαζεκεξηλά

104 104 Σξηρνβεδνάξηα Έκθξαμε ζην έληεξν Ξαθληθή αλνξεμία θαη θαηάπησζε Τπνζεξκία Μεηεσξηζκόο ζε κεξηθά Αθηηλνγξαθία: παξνπζία αεξίσλ Πξόγλσζε: επηθπιαθηηθή Θεξαπεία: ρεηξνπξγηθή, ζηα δώα κε αλεθηή θπζηθή θαηάζηαζε

105 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Ννζήκαηα αλαπλεπζηηθνχ 105 Ρηλίηηδα θαη πλεπκνλία πκπηψκαηα (ζπλήζσο δώα >2κελώλ) Οξώδεο έσο βιελλνππώδεο ξηληθό έθθξηκα Πηαξκόο, Βήραο, Ππξεηόο Γύζπλνηα Θάλαηνο Κπξίσο Pasteurella multocida θαη Staphylococcus aureus Έιεγρνο = δηαρεηξηζηηθά κέηξα πγηεηλήο, ζπλζήθεο κηθξνπεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία), κέηξα βηναζθάιεηαο (θιεηζηέο εθηξνθέο) Θεξαπεία = αληηβνηηθά κόλν ζε πεξίπησζε ζαλάησλ Σεηξαθπθιίλεο, ηηικηθνζίλε

106 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 106 Γηάξξνηα: θάζε αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ησλ θελώζεσλ, ηε ξεπζηόηεηα ή ηνλ όγθν ησλ θνπξάλσλ, ιόγσ αύμεζεο ηνπ πδαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπο. πλήζσο αξρηθά κείσζε θηλεηηθόηεηαο γ/ξηθνύ ζσιήλα = δηάξξνηα πρλόηεξα θιηληθά ζύλδξνκα δηάξξνηαο ζηα θνπλέιηα Ομεία δηάξξνηα ησλ λεαξώλ Υξόληα δηάξξνηα ησλ ελειίθσλ Γηάξξνηα κεηά από ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ

107 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 107 Παζνγφλνη παξάγνληεο Clostridium spiroforme Escherichia coli Ρνηατνί Κνθθίδηα Πξνδηαζέηνληεο παξάγνληεο Διιηπήο πνζφηεηα θπηηαξηλψλ κείσζε θηλεηηθφηεηαο γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα Τπεξζίηηζε κε πεπηνχο πδαηάλζξαθεο κεηαβνιή ph ηπθινχ Τςειά επίπεδα πξσηετλψλ αχμεζε ζπγθέληξσζεο ακκσλίαο ζην ηπθιφ Stress Κιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε?

108 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 108 Απψιεηα ζσκαηηθψλ πγξψλ κε ηε δηάξξνηα πξνθαιεί: Γξήγνξε αθπδάησζε Απψιεηα ειεθηξνιπηψλ Γηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο Ομέσζε Ξαθληθφο ζάλαηνο: απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ

109 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 109 Βηνκεραληθέο εθηξνθέο: πρλφηεξε ζηα απνγαιαθηηζκέλα Πξνάγεηαη απφ stress θαη αιιαγή ηξνθήο θαηά βνχιεζε θαηαλάισζεο ηξνθήο = πςεινί ξπζκνί αχμεζεο Β σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο κεγάισλ πνζνηήησλ ζηεξεάο ηξνθήο. Τπεξζηηηζκφο: θπξηφηεξε αηηία πλήζσο 1-2 εβδνκάδεο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ λεαξά θνπλειάθηα κέρξη ηελ 40ε εκέξα δελ δηαζέηνπλ ακπιάζε ΌΥΗ πέςε ακχινπ

110 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 110 Βηνκεραληθέο εθηξνθέο: Γηαιείπνπζα δηάξξνηα ηελ ίδηα ζηηγκή θάζε κέξαο = δηαηαξαρέο ηεο ηπθινηξνθίαο, ηδίσο ζηα παρηά θνπλέιηα. Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία - δηφξζσζε ηνπ ζηηεξεζίνπ βνεζάεη. «Δληεξηθφ» ζχλδξνκν: Δληεξνηνμηλαηκία Βιελλψδεο εληεξνπάζεηα

111 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 111 Δληεξνηνμηλαηκία Απνηέιεζκα έθθξηζεο ηνμηλψλ ζηνλ εληεξηθφ ζσιήλα Clostridium spiroforme: θαιχηεξα απνδεδεηγκέλε αηηία Δμσηνμίλε γηψηα (η), ππφ ηελ παξνπζία γιπθφδεο Απνγαιαθηηζκέλα θαη ελήιηθα

112 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 112 Δληεξνηνμηλαηκία κεηαβνιή ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ + παξνπζία παζνγφλσλ βαθηεξηδίσλ Stress, ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ (θιηλδακπθίλε, ιηλθνκπθίλε, πεληθηιίλε, ακπηθηιίλε, εξπζξνκπθίλε) Γηάξξνηα, αθπδάησζε, μαθληθόο ζάλαηνο εμέιημε = ζπλήζσο γξήγνξε θαη ζαλαηεθόξα

113 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 113 Δληεξνηνμηλαηκία Γηάξξνηα Αθπδάησζε Ξαθληθόο ζάλαηνο

114 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 114 Δληεξνηνμηλαηκία Οξηζηηθή δηάγλσζε: απνκόλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνμίλεο Τπνςία: επηρξίζκαηα θνπξάλσλ, Gram+ απνηθίεο C, S, U Θεξαπεία: κεηξνληδαδόιε, βαλθνκπθίλε, βαθηηξαθίλε Αληηβηόγξακκα = ηεηξαθπθιίλεο, ηηακνπιίλε

115 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 115 Βιελλψδεο εληεξνπάζεηα Αλαζηνιή θηλεηηθφηεηαο ηπθινχ ή θαη παρένο εληέξνπ Γηάηαζε, γεκάηα ζπκπαγέο δειαηηλνεηδέο πεξηερφκελν Αίηηα αζαθή, δπζθνηιηφηεηα ε απαξρή ηεο λφζνπ Ομηλνπνίεζε εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνι/κφο E. coli χλζεζε ζηηεξεζίνπ Κνπλειάθηα 1-2 εβδ. κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ

116 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 116 Βιελλώδεο εληεξνπάζεηα Κνπλειάθηα 1-2 εβδ. κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό - ζπρλόηεξα απηά πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο αύμεζεο Β εμέιημε λόζνπ = νμεία ή ππνμεία Αξρηθά θαηάπησζε γηα ιίγεο κέξεο πξννδεπηηθά ηα άξξσζηα δώα απνκνλώλνληαη από ηα ππόινηπα, παύνπλ λα ηξώλε αιιά ζπλερίδνπλ λα πίλνπλ πνιύ λεξό

117 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 117 Βιελλψδεο εληεξνπάζεηα Ομεία ή ππνμεία εμέιημε (ζλεζηκφηεηα % ζηα λεαξά) Αλνξεμία, ππεξθαηαλάισζε λεξνχ Σξηγκφο νδφλησλ (θσιηθφο) πλήζσο ζηέθνληαη θακπνπξηαζκέλα πάλσ απφ ηελ πνηίζηξα Βιελλψδεο δηάξξνηα Γηαηεηακέλν ηπθιφ («ζθιεξή κάδα») + ήρνη παθιαζκνχ θαηά ηελ ςειάθεζε θνηιίαο Λίγν πξηλ ηνλ ζάλαην = πγξά απφ ην πεπηηθφ ζην ζηφκα θαη ηε κχηε θαη ζπκπηψκαηα δχζπλνηαο

118 118

119 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο 119 Υξφληα «δηάξξνηα» ελειίθσλ Τπεξπαξαγσγή ηπθινηξνθήο Τπεξζηηηζκόο κε ρακειέο θπηηαξίλεο Αδπλακία ηπθινθαγίαο Παρπζαξθία Μηθξό θινπβί Αηειήο ζύγθιηζε γλάζσλ θ.α. Θεξαπεία: δηόξζσζε ζηηεξεζίνπ

120 Κιηληθά ζύλδξνκα εθηξνθώλ θξενπαξαγσγηθώλ θνπλειηώλ Γηάξξνηεο δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 120 Ηζηνξηθφ Πεξηεθηηθόηεηα ζηηεξεζίνπ ζε θπηηαξίλεο Πξόζθαηεο αιιαγέο ζην ζηηεξέζην Πεξηβαιινληηθό stress Θεξαπεία κε αληηβηνηηθά Κιηληθή εμέηαζε Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε θνπξάλσλ Κνθθίδηα Gram ρξψζε θνπξάλσλ Κισζηξίδηα

121 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 121 Νεθξνςία Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ θαη χπαξμεο εληεξίηηδαο Λήςε πεξηερνκέλνπ απφ δσδεθαδάθηπιν, ηπθιφ θαη εηιεφ Καιιηέξγεηα (θπξίσο E. coli, Cl. Spiroforme) Αληηβηφγξακκα

122 Κιηληθά ζύλδξνκα εθηξνθώλ θξενπαξαγσγηθώλ θνπλειηώλ Γηάξξνηεο ζεξαπεία 122 Παρπλφκελα θξενπαξαγσγά: Έλαξμε ζεξαπείαο άκεζα, κε ηελ εκθάληζε δηάξξνηαο 3 πξώηεο εκέξεο αληηβηνηηθά ζε ηξνθή θαη λεξό >3 ε εκέξα κόλν ζηελ ηξνθή γηα 1-2 εβδνκάδεο Δίδνο αληηβηνηηθνύ: αληηβηόγξακκα Αληηβηνηηθά πξψηεο εθινγήο: απξακπθίλε, λενκπθίλε E. coli: θνιηζηίλε Cl. spiroforme: ηηακνπιίλε

123 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο πξφιεςε 123 Δπαξθή επίπεδα θπηηαξηλώλ ζην ζηηεξέζην Διεγρόκελε ρνξήγεζε ηξνθήο ζηα απνγαιαθηηζκέλα έσο ηελ ειηθία ησλ 60 εκεξώλ Βαζκηαία πξνζαξκνγή ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο Πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία γηα θνθθίδηα

124 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γηάξξνηεο πξφιεςε 124 ph εληέξνπ γαινπρνχκελσλ, ειηθίαο 18 εκεξψλ = είλαη πεξηζζόηεξν θνληά ζην ph πνπ ζα αλαπηύμνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα δώα σο ρνξηνθάγα, ε ειηθία ησλ 18 εκεξώλ ζεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε ειηθία απνγαιαθηηζκνύ, από πιεπξάο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο δηάξξνηαο. ήκεξα σο θαηάιιειε ειηθία απνγαιαθηηζκνύ = ειηθία ησλ εκεξώλ, αθνύ κε ηνλ πξόσξν απνγαιαθηηζκό θαηά ηελ 18ε εκέξα έρεη απνδεηρζεί όηη ηα δώα θζάλνπλ ζην ζθαγείν κε κηθξόηεξν Β

125 Κιηληθά ζύλδξνκα εθηξνθώλ θξενπαξαγσγηθώλ θνπλειηώλ Γεξκαηνπάζεηεο κπθεηηάζεηο 125 Trichophyton mentagrophytes πρλόηεξα εκθαλίδεηαη ζηα λεαξά δώα Απώιεηα ηξηρώκαηνο, θλεζκόο θαη εθειθηδνπνίεζε Κεθάιη, απηηά, πόδηα Αζπκπησκαηηθνί θνξείο

126 Κιηληθά ζύλδξνκα εθηξνθώλ θξενπαξαγσγηθώλ θνπλειηώλ Γεξκαηνπάζεηεο κπθεηηάζεηο 126 Γηάγλσζε: DTM, μέζκαηα δέξκαηνο κε 10% ΚΟΗ Θεξαπεία Σνπηθή αγσγή: ρισξεμηδίλε ή ησδηνύρνο πνβηδόλε 10% ή spray-αινηθήινζηόλ miconazole, clotrimazole 2 θνξέο/24 h έσο θαη 2 εβδ. κεηά ηελ απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ πζηεκαηηθή αγσγή: γθξηζενθνπιβίλε 25 mg/kg PO / 24 h Απνιχκαλζε ηνπ ρώξνπ κε spray κηθνλαδόιεο 2-3 θνξέο/εβδ. (ηδηνζθεύαζκα: Clinafarm)

127 127 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ Psoroptes cuniculi Φιεγκνλή + εθειθηδνπνίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ σηόο Κλεζκφο ζηα απηηά «ηίλαγκα» θεθαιήο Δθειθίδεο = ςώξεο + θόπξαλά ηνπο + απνιεπηζκέλα επηζειηαθά θύηηαξα + εμίδξσκα + θιεγκνλώδε θύηηαξα

128 128 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ Psoroptes cuniculi εθειθίδεο = κπνξεί λα επεθηαζνύλ ζ' όιε ηελ έθηαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ πηεξπγίνπ - παρηά επίζηξσζε πηψζε ησλ πηεξπγίσλ εμαζζεληζκέλα δψα = αιινηώζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ηνπο.

129 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ 129

130 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ 130

131 131 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ Γηάγλσζε: θιηληθή εηθόλα σηνζθόπην κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε

132 132 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ςψξα απηηψλ Θεξαπεία: ηβεξκεθηίλε (400 κg/kg SQ) - ζειακεθηίλε (6-18 mg/kg) 3 θνξέο / 2 εβδ. βηνινγηθφο θχθινο P. cuniculi = ππό ηδαληθέο ζπλζήθεο 3 εβδ. θαζαξηζκφο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρήο = ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη / επώδπλνο - εξπζξόηεηα θαη αηκνξξαγηθέο εθδνξέο

133 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ζαξθνπηηθή ςψξα 133 Sarcoptes scabiei θαη Sarcoptes cuniculi Ξεθηλά απφ ηελ άθξε ηεο κχηεο θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηα λχρηα κνιπζκέλεο πεξηνρέο = θξνχζηεο θαη εμίδξσκα Γελ πξνζβάιιεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ σηφο Δπψδπλεο θαη θλεζκψδεηο αιινηψζεηο Δθειθίδεο θαη εμίδξσκα

134 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ζαξθνπηηθή ςψξα 134

135 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ζαξθνπηηθή ςψξα 135

136 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ζαξθνπηηθή ςψξα 136 Γηάγλσζε: θιηληθή εηθόλα σηνζθόπην κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε Θεξαπεία: ηβεξκεθηίλε (400 κg/kg SQ), ζειακεθηίλε (6-18 mg/kg) 3 θνξέο αλά 2 εβδ.

137 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ευιεηηέιισζε 137 Cheyletiella parasitovorax Αξαίσζε ηξηρψκαηνο θαη απνθνιίδσζε Ήπηνο έσο κέηξηνο θλεζκφο Μεξηθά θνπλέιηα = αζπκπησκαηηθνί θνξείο Πεξηνρέο γινπηψλ, ξάρεο θαη ηξαρήινπ

138 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ευιεηηέιισζε 138

139 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ευιεηηέιισζε 139 «walking dandruff»

140 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ευιεηηέιισζε 140 Γηάγλσζε: κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε μεζκάησλ δέξκαηνο ή ηξηρώλ + εθειθίδσλ

141 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο ευιεηηέιισζε 141 Θεξαπεία: ηβεξκεθηίλε ή ζειακεθηίλε Απνιχκαλζε ρψξνπ αςγά τηρ Cheyletiella parasitovorax πποσκολλώνται στιρ τπίσερ πποφόντα πος σπησιμοποιούνται για εξόντυση τύλλυν, ώστε να απουεςσθεί η επαναμόλςνση και η μόλςνση τος ανθπώπος ή άλλυν ζώυν

142 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο 142 Φχιινη Pulex irritans, Cediopsylla simples, Odontopsyllus multispinosus, Echinnophaga gallinacea, Echidnophasis mymecobil. Ctenocephalides felis Ctenocephalides canis

143 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο 143 Φχιινη Θεξαπεία: ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γάηεο Selamectin: Stronghold 18 mg/kg 1 δφζε ηνπηθά επαλάιεςε ζε 1 κήλα imidacloprid: Advantage 1 δφζε ηνπηθά επαλάιεςε ζε 1 κήλα lufenuron: Program - 10 mg/kg 1 δφζε ηνπηθά επαλάιεςε ζε 1 κήλα

144 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο 144 Γεξκαηίηηδεο απνζηήκαηα Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus είδε ησλ γελψλ Pseudomonas, Proteus θαη Bacteroides Θεξαπεία: αληηβηνηηθά - αληηβηνγξάκκα

145 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο - πνδνδεξκαηίηηδα 145 Απώιεηα ηξηρώκαηνο, δεξκαηίηηδα, έιθε θαη ίζσο απνζηήκαηα ζηηο πεικαηηθέο επηθάλεηεο ησλ κεηαηαξζίσλ παιακηαίεο επηθάλεηεο ησλ κεηαθαξπίσλ = πξνζβάινληαη ζπαληώηεξα ύλζεηε αηηηνινγία, δεπη/γελώο Staphylococcus aureus

146 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο - πνδνδεξκαηίηηδα 146

147 Κιηληθά ζχλδξνκα εθηξνθψλ θξενπαξαγσγηθψλ θνπλειηψλ Γεξκαηνπάζεηεο - πνδνδεξκαηίηηδα 147 Πξνδηαζέηνληεο Παξάγνληεο: πγξαζία, ζπξκάηηλν ή ζθιεξό δάπεδν, παρπζαξθία, λεπξηθά ρηππήκαηα κε ηα νπίζζηα άθξα Θεξαπεία: δύζθνιε θαη καθξνρξόληα Μαιαθό δάπεδν Απνθπγή πγξαζίαο Σνπηθή (αινηθέο) ή/θαη ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ

148 148 Κιηληθά ζύλδξνκα εθηξνθώλ θξενπαξαγσγηθώλ θνπλειηώλ Τπεξπξνγεζηεξνλαηκία ζηηο θνπλέιεο πνξαδηθέο σνζειαθηνξξεμίεο κεηά ηνλ ηνθεηό Μεησκέλε απνδνρή ηνπ αξζεληθνύ γηα ζύδεπμε, ρακειά πνζνζηά εγθπκνζύλεο θαη κεησκέλε πνηόηεηα εκβξύσλ Αληηκεηψπηζε: alfaprostol (PGF2α) 200 κg/δών, SC 72 h πξηλ ηε ζύδεπμε ή Σ.. Έιιεηςε ελέξγεηαο ζηηο θνπλέιεο Αληηκεηψπηζε: Τςηελεξγεηαθό ζηηεξέζην ζηηο ζειάδνπζεο θνπλέιεο Ηκηεληαηηθνί ξπζκνί αλαπαξαγσγήο (9 ε 15 ε εκέξα) Απνγαιαθηηζκόο 24ε-25ε εκέξα

149 149 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ 2-3 εκέξεο πξηλ ηελ Σ.: Κιηληθή εμέηαζε θνπλέιαο-ζεξαπείεο: ηνπηθή αγσγή γηα ςώξεο, ρνξήγεζε IM ή SC αληηβηνηηθώλ L.A. γηα ηπρώλ δεξκαηίηηδα-αλαπλεπζηηθά-δηάξξνηα. Υνξήγεζε αληηπαξαζηηηθνχ Μεηά 2 εβδνκάδεο: Φειάθεζε γηα έιεγρν εγθπκνζύλεο. Δκβνιηαζκνί 2-3 εκέξεο πξν ηνπ ηνθεηνχ: Μεηαθνξά θνπλέιαο ζην θινπβί ηνθεηνύ Έιεγρνο ζηξσκλήο θσιηάο (ζηξσκλή κε άρπξν)

150 150 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ Δληφο ησλ 12 πξψησλ σξψλ απφ ηνλ ηνθεηφ: Μέηξεζε λενγέλλεησλ Δμηζνξξόπεζε αξηζκνύ λενγέλλεησλ (8-9 λενγέλλεηα ην ρεηκώλα θαη 7-8 ην θαινθαίξη) Αιιαγή ζηξσκλήο θσιηάο (ιεπηνθνκκέλν πξηνλίδη) 1-2 εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ έιεγρνο γηα ηπρψλ: Γεξκαηίηηδα-καζηίηηδα ζηελ θνπλέια (ελέζηκε ελξνθινμαζίλε) Γηάξξνηα θνπλέιαο θαη/ή λενγέλλεησλ = ζεξαπεία κόλν ζηελ θνπλέια (ελέζηκε ακηλνζηδίλε: Gabrocol)

151 151 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ 8-9 εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ: Μέηξεζε ηνθεηννκάδαο. Κιηληθή εμέηαζε θνπλέιαο-αγσγή εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ: Μέηξεζε ηνθεηννκάδαο. Απνγαιαθηηζκόο κε απνκάθξπλζε ηεο θνπλέιαο από ην θινπβί ηνθεηννκάδαο 25 ε - 30 ε εκέξα Πξνιεπηηθή αληηθνθθηδηαθή αγσγή (ζνπιθαθηλνμαιίλε ζην λεξό)

152 152 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ 31ε εκέξα δσήο Μεηαθνξά ζηα θινπβηά πάρπλζεο 31ε-60ε εκέξα δσήο Υνξήγεζε ειεγρόκελεο πνζόηεηαο ζηηεξεζίνπ Κακία πξνιεπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή Νεθξνηνκηθή εμέηαζε λεθξψλ δψσλ απνζηνιή πιηθνύ από ηηο αιινηώζεηο ζην κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην. ε πεξίπησζε ινηκώδνπο λνζήκαηνο (καθξνζθνπηθά ή εξγαζηεξηαθά) = θαηάιιειε αγσγή (ζλεζηκόηεηα = 0,1%/εβδ.: θπζηνινγηθή απώιεηα)

153 153 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ 60ε εκέξα δσήο-ζθαγή: Αd libitum ρνξήγεζε ζηηεξεζίνπ. Δελ ρνξεγείηαη θακία θαξκαθεπηηθή αγσγή - Νεθξά δώα = λεθξνςία θαη πιηθό από ηηο αιινηώζεηο ζε κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην. ε πεξίπησζε ινηκψδνπο λνζήκαηνο (καθξνζθνπηθά ή εξγαζηεξηαθά) = θαηάιιειε αγσγή (απαγνξεύεηαη ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζηα θξενπαξαγσγά θνπλέιηα, 28 εκέξεο πξν ηεο ζθαγήο) ε πεξίπησζε δηάξξνηαο = ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά πνπ δελ απνξξνθνύληαη από ην έληεξν, όπσο ακπξακπθίλε, λενκπθίλε θιπ. ε πεξίπησζε αλάγθεο ζεξαπείαο κε ζπζηεκαηηθά αληηβηνηηθά παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ζθαγήο.

154 154 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Δκβνιηαθφ πξφγξακκα Μπμσκάησζε Δθηξνθέο κε πξφβιεκα κπμσκάησζεο Παηξνγνληθά: 1 ε δόζε ζε ειηθία 6 εβδ., επαλάιεςε θάζε 6 κήλεο Παρπλόκελα: 1 ε δόζε ζε ειηθία 5-6 εβδ., επαλάιεςε 4 εβδ. κεηά Δθηξνθέο ρσξίο πξφβιεκα κπμσκάησζεο Παηξνγνληθά: 1 ε δόζε ζε ειηθία 6 εβδ., επαλάιεςε θάζε 6 κήλεο

155 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Πξφγξακκα θνληθινηξνθείνπ 155 Αηκνξξαγηθή ίσζε ησλ ιαγνκφξθσλ (VHD) Παηξνγνληθά: 1 ε δόζε ζε ειηθία εβδ., επαλάιεςε θάζε 6 κήλεο ε πεξίπησζε ελδσνηίαο: άκεζε απνκόλσζε θαη ζαλάησζε ησλ άξξσζησλ δώσλ, ιήςε κέηξσλ πγηεηλήο ζε επίπεδν εθηξνθήο θαη εκβνιηαζκόο όισλ ησλ πγηώλ απνγαιαθηηζκέλσλ δώσλ (ζειάδνληα θνπλειάθηα: ππνθιηληθή) Κνινβαθηεξηδίαζε-Παζηεξηδίαζε Μηθηό απηεκβόιην E. coli (ζηέιερνο 0103) + P. multocida Παηξνγνληθά: 1 ε δόζε ζε ειηθία 6 εβδ., επαλάιεςε θάζε 3-4 κήλεο

156 Παζνινγία εθηξνθήο-εθαξκνγέο Γείγκαηα γηα κηθξνβηνινγηθή - παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 156 Θσξαθηθή θνηιφηεηα Πιεπξηθό πγξό κε βύζκαηα (swaps) Πλεύκνλεο Έιεγρνο γηα P. multocida + S. aureus Ήπαξ Σν ζύλνιν ηνπ ηζηνύ Έιεγρνο γηα P. multocida + S. aureus Δληεξηθφο βιελλνγφλνο-πεξηερφκελν Γείγκαηα βιελλνγφλνπ απφ δσδεθαδάθηπιν θαη ηπθιφ Μηθξνζθνπηθόο έιεγρνο γηα θνθθίδηα θαη παξάζηηα Δληεξηθφ πεξηερφκελν δσδεθαδαθηχινπ, εηιενχ θαη ηπθινχ Δπηρξίζκαηα: Clostridium spiroforme (Gram) Καιιηέξγεηα = E. coli + Cl. spiroforme