ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ημερομηνία μετάφρασης/προσαρμογής AGREE 50 WG :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ημερομηνία μετάφρασης/προσαρμογής 31-10-2012 AGREE 50 WG : 210 77 93 777"

Transcript

1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος Εμπορικό Όνομα : AGREE WG Ταυτοποίηση Εταιρείας Εταιρεία: : CERTIS U.S.A. L.L.C., 9145 Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, ΗΠΑ Τηλέφωνο : Tηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Πληροφορίες για το Προϊόν : : : Για πληροφορίες σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με -μεταφορά βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στα συνοδευτικά έγγραφα -αποθήκευση βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του τοπικού γραφείου της THERMO TRILOGY 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 2.1 Κατάταξη της ουσίας ή μίγματος Κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) 1272/2008 H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Κατάταξη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC Xn Eπιβλαβές R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής και επαφής με το δέρμα 2.2 Σήμανση Σήμανση: Κανονισμός (ΕΕ) No. 1272/2008 Πικτογραφία πιθανής βλάβης - 1/9 -

2 Ένδειξη Κίνδυνος Φράσεις πιθανού κινδύνου: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Φράσεις προληπτικών μέτρων: P261 P272 P280 P302 + P352 P333 + P313 P321 P363 P501 Αποφύγετε να εισπνέεται σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός χώρου εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Σήμανση: Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC Σύμβολο(α) Xn Επιβλαβές Φράσεις R : R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής καιεπαφής με το δέρμα. Φράσεις S : S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωωτροφές. S20/21 Μη τρώτε, μη πίνετε ή μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. S23 Μην αναπνέετε ψεκαστικό υγρό S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια. S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. - 2/9 -

3 Πρόσθετη σήμανση: Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 2.3 Άλλες πιθανές βλάβες Δεν έχει χαρακτηριστεί ως PBT/vPvB από τα κριτήρια της ΕΕ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημικά χαρακτηριστικά Τύπος σκευάσματος Χρήση Δρώντα συστατικά Βρέξιμη σκόνη Εντομοκτόνο Bacillus thuringiensis 50,00 %β/β Cas No Σήμανση κατά 67/548/EEC ή 1999/45/EC --- Σήμανση κατά ΕΕ 1272/ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Πρώτες Βοήθειες Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή από τη μολυσμένη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Καλέστε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Κατάποση: Σταματείστε την εργασία και καλέστε γιατρό. Προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγείσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ιατρικές οδηγίες Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Αναφλεξιμότητα: Ναί. Μέσα Πυρόσβεσης Κατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας σκόνης, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας). - 3/9 -

4 Αντιμετώπιση πυρκαγιών Ειδικοί Κίνδυνοι κατά την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Τα προϊόντα της καύσης είναι τοξικά και/ή ερεθιστικά. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδιστεί η διαρροή του μολυσμένου μέσου πυρόσβεσης στο χώμα καθώς και η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του. Προστατευτικός Εξοπλισμός για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή για προστασία από τα καυσαέρια. Βαθμός Πρόληψης Φωτιάς(σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανονισμούς): F4 S 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα: Μη μολύνετε τα νερά και τις αποχετεύσεις. Συγκεντρώστε το υλικό σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με προσοχή για να εμποδίσετε το διασκορπισμό της σκόνης. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πληροφορίες Χειρισμού Γενικά: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως γέμισμα χωρίς διασκορπισμό της σκόνης και ρύθμιση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής της σκόνης), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν. Πληροφορίες Αποθήκευσης Ειδικές Οδηγίες για την Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από φως και υγρασία. Συμβατότητα Αποθήκευσης με άλλα Προϊόντα: Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές. Θερμοκρασίες Αποθήκευσης Μέγιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 35 ο C Ελάχιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10 ο C 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κίνδυνος Τοξικότητας κατά την επαγγελματική απασχόληση: χαμηλός. Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Γενικά: Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά. Αναπνευστική προστασία: Σε περίπτωση έντονης έκθεσης, φορέστε: Μάσκα σκόνης. Προστασία των χεριών: Γάντια. Προστασία των ματιών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου. Προστασία του σώματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα (π.χ. φόρμες). Ανθεκτικά παπούτσια ή μπότες. Μέτρα Προφύλαξης μετά την εργασία: Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). Πλύντε προσεκτικά τα χέρια και το πρόσωπο. Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά - 4/9 -

5 τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μορφή : σκόνη Χρώμα : μπέζ προς ανοικτό κίτρινο Φυσική Κατάσταση : στερεό Σημείο ανάφλεξης : μη εφαρμόσιμο Αναφλεξιμότητα (επαφή με : νερό) Εκτίμηση : δεν καθορίστηκε (απίθανο, με βάση τη χημική δομή) Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : 260 o C. Δοκιμή κατά Grewer. Μέγιστη θερμοκρασία δοκιμής : 350 o C Πυροφορική συμπεριφορά : δεν καθορίστηκε (απίθανη, με βάση την εμπειρία μας στο συγκεκριμένο θέμα) Οξειδωτικές Ιδιότητες : δεν καθορίστηκαν (απίθανες, με βάση τη χημική δομή) Πυκνότητα όγκου : περίπου 0,27 g/cm 3 Εύρος διαλυτότητας στο νερό : δεν καθορίστηκε (διασπειρώμενο) Τιμή ph : 4-6 (μέτριο αιώρημα στο νερό, συγκέντρωση 1 %) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Χημική σταθερότητα Εκτίμηση: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Επιβλαβή Προϊόντα Αποικοδόμησης: Κανένα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία Στοματική Τοξικότητα LD50 : > 5050 mg/kg (αρουραίος) Οξεία Δερματική Τοξικότητα LD50 : > 2020 mg/kg (κουνέλι) Οξεία Τοξικότητα από Εισπνοή LC50 : > 5,78 mg/l (αρουραίος) Οξεία Ερεθιστικότητα στο Δέρμα : Ελαφρώς ερεθιστικό (κουνέλι) Οξεία Ερεθιστικότητα στα Μάτια : Ελαφρώς ερεθιστικό (κουνέλι) Ευαισθητοποίηση του Δέρματος : Μη διαθέσιμη 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - 5/9 -

6 Οξεία Τοξικότητα στα ψάρια Τοξικότητα στα υδρόβια LD50 : > mg/kg (bobwhite quail) LD50 : > mg/kg (mallard duck) Χρονία Τοξικότητα στα υδρόβια Ασπόνδυλα NOEC : 1.6E +8CFU/Liter mg/l (Daphnia magna) 13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Απόρριψη/Καταστροφή Καταστροφή του Προϊόντος: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα ασφαλείας. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με προσοχή για να εμποδίσετε το διασκορπισμό της σκόνης. Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες με ανθρακούχο νερό ή νερό με σαπούνι. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Καταστροφή της Συσκευασίας: Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. Κατεστραμένες Συσκευασίες: Τοποθετείστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων άδειων δοχείων, τεπόζιτων και βαρελιών. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ειδικές Συνθήκες κατά τη Μεταφορά: Χρησιμοποιείστε άθραυστες συσκευασίες, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν κατά τη μεταφορά και ότι η ετικέτα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς. Αναμειξιμότητα με το νερό: Αναμείξιμο. Σιδηροδρομική/Οδική μεταφορά (RID/ADR) Ταξινόμηση Ελεύθερο ταξινόμησης, NOS Ακτοπλοϊκή μεταφορά (Κώδικός IMDG) Ταξινόμηση Ελεύθερο ταξινόμησης, NOS - 6/9 -

7 Αεροπορική μεταφορά (ICAO) Ταξινόμηση Ελβετικό ταχυδρομείο Ελεύθερο ταξινόμησης, NOS Β Ελεύθερο 15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ασφάλεια, την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς / νομοθεσία για την ουσία ή το μείγμα Εξουσιοδοτήσεις: Το στέλεχος Bta GC-91 έχει κατατεθεί στην NCTC, στον Οργανισμό Προστασίας της Υγείας, Κέντρο για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG (πρώην Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Λ. Colindale, Λονδίνο NW9 5HT) υπό τον αριθμό αναφοράς NCTC Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση: Κανένας. Εθνικές διατάξεις: Δεν ισχύει Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχουν διεξαχθεί αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για την εν λόγω ουσία. Ταξινόμηση ΕΕ Απαίτηση Σήμανσης : Απαιτείται Τύπος Ταξινόμησης : Αυτοταξινόμηση Σύμβολα : Χn Eπιβλαβές Επικινδυνότητας Φράσεις Κινδύνου : R42/ 43 Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό - 7/9 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής και επαφής με το δέρμα. Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες. : 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. : 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. : 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. : S23 Μην αναπνέετε ψεκαστικό υγρό. : S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα : 37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. : S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε αμέσως με άφθονο

8 Όριο Βάρους (Γερμανία) σύμφωνα : kg με τους κανονισμούς ατυχημάτων Κλάση επικινδυνότητας στο νερό : 1 εβδομάδα έκθεση σε κίνδυνο (Αυτοταξινόμηση) Σήμανση: Κανονισμός (ΕΕ) No. 1272/2008 Πικτογραφία πιθανής βλάβης Ένδειξη Κίνδυνος Φράσεις πιθανού κινδύνου: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Φράσεις προληπτικών μέτρων: P261 P272 P280 P302 + P352 P333 + P313 P321 P363 P501 Αποφύγετε να εισπνέεται σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός χώρου εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. - 8/9 -

9 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο δελτίο βασίζονται στην παρούσα κατάσταση της γνώσης μας και σκοπεύουν να περιγράψουν τα προϊόντα μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Δεν θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκληφθούν ως εγγύηση για ειδικές ιδιότητες. - 9/9 -