ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015"

Transcript

1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προσδιοριζόμενες χρήσεις: Υγρό λευκαντικό ρούχων Διάλυμα με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία ROLCO-ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. Αγίας Άννης 111, 18233, Αθήνα Τηλέφωνο Fax Ηλεκτρονική διεύθυνση Ιστοθέση 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 Τάξη και κατηγορία Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1 κινδύνου Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2 Οξεία τοξικότητα δια του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4 Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού Προειδοποιητική Κίνδυνος λέξη Δηλώσεις επικινδυνότητας Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ Σύμβολα Xn Επιβλαβές Φράσεις - R R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών Φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις την υγεία και το περιβάλλον: βλ. τμήματα Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 Εικονογράμματα κινδύνου GHS05 GHS07 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 1/8

2 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Δηλώσεις προφυλάξεων P103 Μακριά από παιδιά P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P315 Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό. P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό. P302+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ Χn Επιβλαβές Φράσεις - R Φράσεις - S R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών S2 Μακριά από παιδιά S3 Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό S28.1 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό S36/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και να χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: Άλλοι κίνδυνοι Το προϊόν είναι ισχυρό μέσο οξείδωσης. Κίνδυνος αποσύνθεσης μετά από επίδραση υψηλής θερμοκρασίας. Κίνδυνος αποσύνθεσης κατά την επαφή με μη συμβατές ουσίες, προσμίξεις/ακαθαρσίες, μέταλλα, αλκάλια, αναγωγικά μέσα. Κίνδυνος έκρηξης με οργανικούς διαλύτες. (βλ. επίσης σημείο 10 του παρόντος) 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Συστατικό Αρ. Καταχ. REACH Αριθμός EINECS Αριθμός CAS % w/w Υπεροξείδιο του υδρογόνου [*] Για το πλήρες κείμενο των συμβόλων και των φράσεων: βλ. τμήμα 16 Ταξινόμηση [*] 67/548/ΕΟΚ (ΕΚ) 1272/2008 Οξειδ. Υγρό 1 Η271, R5, O; R8, C; R35 Διαβρ. Δερμ 1Α Η314, Xn; R20/22 Οξεία Τοξ. 4 Η302-Η ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις: Στην περίπτωση που το προϊόν πιτσιλιστεί πάνω στα μάτια και το πρόσωπο ασχοληθείτε πρώτα με τα μάτια. Μην στεγνώνετε μολυσμένο ρουχισμό κοντά σε γυμνή φλόγα ή σε πυρακτωμένη πηγή θερμότητας. Μουλιάστε το μολυσμένο ρουχισμό σε μια λεκάνη με νερό. Μετά από επαφή με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν φοράτε, και ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον με τα βλέφαρα ανοικτά. Σε περίπτωση δυσκολίας ανοίγματος των βλεφάρων, χορηγείστε αναλγητικό οφθαλμικό υγρό (oxybuprocaine). Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 2/8

3 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μετά από επαφή με το δέρμα: Μετά από κατάποση: Μετά από εισπνοή: Υποδείξεις για το γιατρό: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, κάλτσες και παπούτσια. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Διατηρείτε το θύμα ζεστό με μια κουβέρτα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην χορηγήσετε τίποτε σε άτομο που δεν διατηρεί τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Φαρμακευτική αντιμετώπιση: θεραπεία με οξυγόνο μέσω ενδοτραχηλικής διασωλήνωσης. Εάν είναι αναγκαίο τραχειοτομή. Τοποθέτηση γαστρικού καθετήρα για την απελευθέρωση των στομαχικών αερίων. Αποφεύγετε την πλύση στομάχου (κίνδυνος διάτρησης). Σε περίπτωση έντονου πόνου χορηγείστε ένα Ι.Μ.morphomimetic αναλγητικό φάρμακο (piritramide) πριν μεταφερθεί το θύμα στο νοσοκομείο. Πρόληψη ή αντιμετώπιση σοκ και πνευμονικού οιδήματος. Επείγουσα ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος με αναρρόφηση του προϊόντος. Αντιμετώπιση εγκαυμάτων γαστρεντερικού συστήματος και επιπλοκών. Μετακινείστε το θύμα στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Εάν αναπνέει δύσκολα, χορηγήστε οξυγόνο και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, χορηγείτε θεραπεία για εγκαύματα από χημικές ουσίες. Σε περίπτωση κατάποσης, ελέγχετε την κατάσταση των εσωτερικών οργάνων για οιδήματα και απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα από το στομάχι. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χορηγήσετε ενεργό άνθρακα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ έκλυσης μεγάλης ποσότητας αερίων από το υπεροξείδιο του υδρογόνου. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Επαφή με τα μάτια: Διαβρωτικό, προκαλεί εγκαύματα στους ιστούς των ματιών, δακρύρροια, κοκκίνισμα και πρήξιμο των βλεφάρων. Επαφή με το δέρμα: Ερεθισμός και πιθανά εγκαύματα. Προκαλεί προσωρινή λεύκανση της περιοχής επαφής. Κατάποση: Έντονος ερεθισμός, κίνδυνος εγκαυμάτων και διάτρησης του γαστρεντερικού συστήματος ακολουθούμενης από σοκ. Χλωμάδα και κυάνωση του προσώπου. Κίνδυνος ασφυξίας από υπερβολικά υγρά στο στόμα και τη μύτη. Πρήξιμο στομάχου, ρέψιμο, ναυτία, βήχας και εμετός συνοδεία αίματος. Εισπνοή: Ερεθιστικό της αναπνευστικής οδού (μύτη, στόμα, λαιμός). Προκαλεί βήχα. Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης προκαλεί ερεθισμό του λαιμού, αιμορραγίες της μύτης, χρόνια βρογχίτιδα. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Αφρός νερού για την ψύξη των επιφανειών και των δοχείων που εκτίθενται στη φωτιά, για την αραίωση του υλικού και τον έλεγχο των ατμών. Πυροσβεστήρες αφρώδους υλικού ή ξηράς σκόνης για την περιβάλλουσα τα δοχεία φωτιά. Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Οργανικές ενώσεις 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα Το οξυγόνο που απελευθερώνεται κατά την εξώθερμη αποικοδόμηση μπορεί να προκαλέσει διάσπαση. Ως οξειδωτικό μέσο μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονη ανάφλεξη διασπώμενων υλικών. Η επαφή με εύφλεκτα υλικά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και εκρήξεις. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Επιβάλλεται πλήρης εξοπλισμός πυροπροστασίας, μάσκα και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 3/8

4 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Το προϊόν προκαλεί χημικά εγκαύματα. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αερισμός χώρων διαρροής, προσωπική προστασία όπως περιγράφεται στο σημείο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφύγετε την απόρριψη στα επιφανειακά ύδατα. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Συλλέξτε το προϊόν με χρήση ενός αδρανούς, πορώδους, απορροφητικού υλικού (πχ βερμικουλίτης, ξηρά άμμος, χώμα) και διαθέστε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Σε περίπτωση επαφής με διασπάσιμα υλικά, μην αποξηραίνετε το προϊόν αλλά αραιώστε το με νερό. Μην προσθέτετε χημικά προϊόντα, υφάσματα, πριονίδια. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό βλ. τμήμα 7 Πληροφορίες για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας βλ. τμήμα 8 Πληροφορίες για την εναπόθεση βλ. τμήμα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την αποθήκευση σε χώρους με υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, πηγές ανάφλεξης ή στην ύπαιθρο. Φυλάσσετε τα ανοιγμένα δοχεία σε όρθια θέση για αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής. Ασφαλίστε και απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Τα χαλασμένα δοχεία απομονώνονται αμέσως σε βαρέλια απόσυρσης από συνθετικές ύλες (όχι από μέταλλο). Μην κλείνετε τα χαλασμένα δοχεία και τα βαρέλια απόσυρσης αεροστεγώς (κίνδυνος σκασίματος, λόγω αποσύνθεσης του προϊόντος). 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Υγρό λευκαντικό ρούχων Διάλυμα με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης στο χώρο εργασίας: Υπεροξείδιο του υδρογόνου TLV (ACGIH-USA) TWA = 1 ppm TWA = 1,4 mg/m 3 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Αναπνευστική προστασία: Προστασία των χεριών: Προστασία των ματιών: Προστασία του δέρματος: 8.3 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Αποφύγετε την απόρριψη στα επιφανειακά ύδατα. OES (HSE-UK) TWA = 1 ppm TWA = 1,4 mg/m 3 STEL = 2 ppm STEL = 2,8 mg/m 3 Για μικρή διαρροή συνιστάται μάσκα προσώπου. Για ανεξέλεγκτες διαρροές, περιορισμένο χώρο ή μη ύπαρξη αρκετού οξυγόνου ή όταν η μάσκα δεν επαρκεί, να χρησιμοποιείται αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες πχ από PVC ή λάστιχο. Προστατευτικά γυαλιά από πλαστικό ή μάσκα πλήρης επικάλυψης προσώπου για την περίπτωση πιτσιλισμάτων. Ύπαρξη συσκευών καταιόνησης οφθαλμών στο χώρο εργασίας. Συνιστάται αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία, μπότες, γάντια για την αποφυγή επαφής με το δέρμα. Ύπαρξη συσκευών καταιόνησης σώματος (ντους) στο χώρο εργασίας. ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 4/8

5 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη: Διαυγές άχρωμο υγρό Οσμή: Ελαφρώς δριμεία ph (κατά την παράδοση): 1-4 (φαινομενικό ph) Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης: 108 ο C (διάλυμα Η 2 Ο 2 35%) 115 ο C (διάλυμα Η 2 Ο 2 50%) Σημείο ανάφλεξης: Άφλεκτο Αναφλεξιμότητα: Άφλεκτο Εκρηκτικές ιδιότητες: Μαζί με άλλα εύφλεκτα υγρά και σε περίπτωση θέρμανσης Οξειδωτικές ιδιότητες: Είναι οξειδωτικό Πίεση ατμών: 12 mbar στους 20 ο C (ολική πίεση H 2 O 2 + H 2 O) για διάλυμα H 2 O 2 50 %. 72 mbar στους 50 ο C (ολική πίεση H 2 O 2 + H 2 O) για διάλυμα H 2 O 2 50 %. 1 mbar στους 30 ο C (μερική πίεση H 2 O 2 ) για διάλυμα H 2 O 2 50%. Σχετική πυκνότητα: (D 20/4)=1,1 (διάλυμα H 2 O 2 27,5 %) (D 20/4)=1,2 (διάλυμα H 2 O 2 50 %) Διαλυτότητα σε νερό: 100% Διαλυτότητα σε λίπη ( ): Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό: Ιξώδες: 1,07 mpa.s στους 20 ο C για διάλυμα H 2 O 2 27,5 %. 1,17 mpa.s στους 20 ο C για διάλυμα H 2 O 2 50 %. Πυκνότητα ατμών: 1 (διάλυμα Η 2 Ο 2 50%) Ταχύτητα εξάτμισης: Αναμιξιμότητα: Αγωγιμότητα: Θερμοκρασία διάσπασης: 60 ο C (η θερμοκρασία διάσπασης αυτοεπιταχύνεται με την έκλυση οξυγόνου) < 60 ο C (αργή διάσπαση) Σημείο πήξης/περιοχή πήξης: -33 ο C (διάλυμα H 2 O 2 35 %) -52 ο C (διάλυμα H 2 O 2 50 %) Ομάδα αερίων: Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Άφλεκτο 9.2 Άλλες πληροφορίες Οξειδωτικός παράγοντας 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Δραστικότητα 10.2 Χημική σταθερότητα Ασταθές. Εκλύει αργά αέριο οξυγόνο Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Υψηλές θερμοκρασίες, πηγές θερμότητας, επιμόλυνση του υλικού Μη συμβατά υλικά Οξέα, βάσεις, μέταλλα, αναγωγικά μέσα, οργανικές ουσίες, εύφλεκτες ουσίες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Οξυγόνο, ατμοί 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις για το μίγμα Οξεία τοξικότητα: LD 50 (στόμα/ αρουραίος): 841 mg/kg, (H 2 O 2 60 %). LD 50 (στόμα/αρουραίος): 1232 mg/kg, (H 2 O 2 35 %). LD 50 (δέρμα/ Κουνέλι): >2000 mg/kg, (H 2 O 2 35 %). Εισπνοή, LC50 (4 hours/αρουραίος): 2000 mg/kg (H 2 O 2 ). Εισπνοή, LC0 (1 hour/ Mυς): 2170 mg/kg (H 2 O 2 ). ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 5/8

6 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διάβρωση / ερεθισμός: Ευαισθητοποίηση: Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης: Καρκινογένεση: Μεταλλαξιγένεση: Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Παρατηρήσεις: Κουνέλι, σοβαρή βλάβη (οφθαλμική) (H2O2 70 %). Κουνέλι, ερεθιστικό (δέρμα) (H2O2 <50 %). Κουνέλι, διαβρωτικό (δέρμα, 1 hour) (H2O2 ³ 50 %). Mυς, ερεθισμός του αναπνευστικού (RD50), 665 mg/m3 (H2O2). Μη ευαισθητοποιός δράση στο δέρμα χοιριδίου. Καρκινογόνος δράση επί του δωδεκαδακτύλου μυός μετά από παρατεταμένη έκθεση. In vitro εμφανίζεται μεταλλαξιογόνος δράση χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση. In vivo δεν εμφανίζεται καμμία μεταλλαξιογόνος δράση. 1. Η τοξική δράση συνδέεται με τις διαβρωτικές του ιδιότητες. 2. Η καρκινογόνος δράση που βρέθηκε στα ζώα δεν έχει αποδειχθεί για τον άνθρωπο. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Ψάρια, pimephales promelas, LC50 (96 h)=16,4 mg/l. Ψάρια, pimephales promelas, NOEC (96 h)=5 mg/l. Καρκινοειδή, Daphnia pulex, EC50 (48 h)=2,4 mg/l. Καρκινοειδή, Daphnia pulex, NOEC (48 h)=1 mg/l. Φύκη, Nitzchia closterium, EC50(72-96 h)=3,7-160 mg/l Συνθήκες: γλυκό νερό. Φύκη, Nitzchia closterium, EC50(72-96 h)=0,85 mg/l Συνθήκες: αλμυρό νερό Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Στον αέρα: έμμεση φωτο-οξείδωση, t1/2=10-20h (ευαισθητοποιητής: ρίζες ΟΗ).Στο νερό: αντίδραση οξειδοαναγωγής, t1/2=2,5 d, ppm. Συνθήκες: φρέσκο νερό, κατάλυση από ορυκτά και ένζυμα. Στο νερό: αντίδραση οξειδοαναγωγής, t1/2=20 d, 100 ppm. Συνθήκες: φρέσκο νερό, κατάλυση από ορυκτά και ένζυμα. Στο νερό: αντίδραση οξειδοαναγωγής, t1/2=60 h. Συνθήκες: φρέσκο νερό, κατάλυση από ορυκτά και ένζυμαστο έδαφος: αντίδραση οξειδοαναγωγής, t1/2=15 h. Συνθήκες: κατάλυση από ορυκτά. Αερόβια: t1/2<1 min, γρήγορη και σημαντική βιοδιάσπαση. Συνθήκες: ιλύς βιολογικής επεξεργασίας.αερόβια: t1/2<0,3-2 d, γρήγορη και σημαντική βιοδιάσπαση. Συνθήκες: φρέσκο νερό. Αναερόβια: μη εφαρμόσιμο αποτέλεσμα.εργοστάσια βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων: >200 mg/l. Αποτέλεσμα: ανασταλτική δράση. Δεν βιοσυσσωρεύεται (ενζυματικός μεταβολισμός). Στον αέρα: σταθερά του νόμου του Henry (H)=1 mpa.m3/mol. Αποτέλεσμα: μη σημαντική πτητικότητα. Συνθήκες: 20 0 C. Στον αέρα: συμπύκνωση σε επαφή με σταγονίδια νερού με αποτέλεσμα την εδαφική διάβρωση με τη βροχή. Στο νερό: μη σημαντική εξάτμιση. Στο έδαφος/ιζήματα: μη σημαντική εξάτμιση και προσρόφηση Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Παρόλα αυτά ο κίνδυνoς για το περιβάλλον μειώνεται λόγω των ιδιοτήτων του προϊόντος: i. Δεν προκαλεί βιοσυσσώρευση. ii. Παρουσιάζει σημαντική αβιοτική και βιοτική διασπασιμότητα. iii. Τα προϊόντα αποικοδόμησης (Η2Ο και Ο2) δεν είναι τοξικά. ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 6/8

7 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν Η διάθεση να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι σε μικρές ποσότητες και να αραιώνονται έως συγκέντρωσης 0,1% με νερό. Ακάθαρτες Τα υλικά συσκευασίας μετά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο νερό συσκευασίες και τα απόνερα πρέπει να διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα απόβλητα. Μην ξεπλένετε τα δοχεία που επαναχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το προϊόν. Τα άδεια και καθαρά δοχεία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 14.1 Αριθμός ΟΗΕ: UN Οικία Ονομασία Αποστολής: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 14.3 Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: II 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Βλ. τμήματα 4 έως Χύδην μεταφορά (MARPOL 73/78 & IBC): NA 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μίγμα Απόφαση ΑΧΣ 265/2002 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 Σχετικά με τα Απορρυπαντικά Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH) Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών & μιγμάτων (CLP) 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν διατίθεται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το προϊόν. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το ΔΔΑ βασίζονται στο σημερινό επίπεδο γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο με αυτό το προϊόν και πιθανόν να μην ισχύουν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά, εκτός αν αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Επεξηγήσεις συμβόλων και φράσεων R / δηλώσεων H που αναφέρονται στο τμήμα 3: Ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ Σύμβολα: O Οξειδωτικό C Διαβρωτικό Χn Επιβλαβές Φράσεις R: R5 Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη R8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) Δηλώσεις Η271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ισχυρό οξειδωτικό Επικινδυνότητας Η: Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Η332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 7/8

8 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επεξηγήσεις ακρωνυμίων LD 50 Lethal Dose, 50% REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances CLP Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures Ημερομηνία εκτύπωσης: 27 Μαΐου 2015 ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή : δεν υπάρχουν στοιχεία 8/8