1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ OXSOFT 3G8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ OXSOFT 3G8"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Χημική ονομασία Triethylenglycol-di-(2-ethylhexanoate) CAS-Αριθ EINECS-ΑΡΙΘ Αριθμός καταχώρησης (REACh) Χρήση της αποσκληρυντικό. ουσίας/παρασκευάσματος Ταυτισθείσες εφαρμογές αποσκληρυντικό Προστασία από λιπαντικές και κολλητικές ουσίες Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0) Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης +44 (0) (UK) 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ GHS / CLP Βάση ταξινόμησης Βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν απαιτείται ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1272/2008/EΚ (CLP, GHS) Κατάταξη και χαρακτηρισμός σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ Βάση ταξινόμησης Λόγω των υπαρχόντων δεδομένων δεν είναι απαραίτητη καμία ταξινόμηση σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ. περιέχει 2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (CAS ) 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημική ονομασία CAS-Αριθ REACh-No 67/548/EOK 1272/2008/EC Συγκέντρωση (%) 1 / 10

2 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) > 97 Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αααβ Αυτή η ουσία δεν είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική (PBT), ούτε πολύ ανθεκτική ούτε ποολύ βιοσυσσωρευτική (vpvb) 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικές υποδείξεις Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα καιαπομακρύτνε τα σε ασφαλές μέρος. Αυτός που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψει και τον εαυτό του. Εισπνοή Κρατείται σε ακινησία. Αερίστε με φρέσκο αέρα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε το φακό επαφής. Μία άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη. Δέρμα Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Κατάποση Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Μη προκαλείτε εμετό δίχως ιατρική υπόδειξη. Υποδείξεις για τον γιατρό Συμπτωματική θεραπεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δενπρέπει να χρησιμοποιούνται αφρός, ξηρά μέσα πυρόσβεσης, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), εκνέφωμα νερού Υλικά πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας Μη χρησιμοποιείτε δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή διασκορπισμού και εξάπλωσης της φωτιάς. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασμα, τα προϊόντα καυσεώς του ή τα παραγόμενα αέρια Επικίνδυνα αέρια, τα οποία δημιουργούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς λόγω μη ολικής καύσεως, δυνατόν να περιέχουνε: Μονοξείδιο του άνθρακος (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Αέρια καύσης οργανικών υλικών κατατάσσονται κατά κανόνα ως δηλητήρια αναπνοής Οι ατμοί του διαλύτη είναι βαρύτεροι του αέρος και εβρίσκονται πάνω από το πάτωμα 2 / 10

3 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Στον εξοπλισμό σβέσης να περιλαμβάνονται ανεξάρτητη αναπνευστική προστασία και πλήρης εξοπλισμός σβέσης φωτιάς (σύμφωνα με NIOSH ή EN 133). Προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα με δέσμη πεπιεσμένου νερού. Περιορίστε και συλλέξτε το νερό απόσβεσης. Εκρεόμενο νερό μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Κρατήστε τα άτομα μακριά από τη φωτιά, να σταθούν σε σημείο αίθετα προς τον αέρα. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφεύγετε την εισπνοή από ατμούς ή νέφος. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμένετε από την πλευρά του αέρος. Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Για προσωπικό πρώτων βοηθειών: για μέτρα ατομικής προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Εμποδίστε το επιπλέον χύσιμο ή εκροή. Το προϊόν δεν επιτρέπεται να φθάσει σε ύδατα δίχως προεπεξεργασία (εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού). Διαδικασία αναχαίτισης Να εμποδίσετε την περαιτέρω εκροή του προϊόντος, εάν είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο. Αναχαιτίστε το υλικό που εξέρευσε. Μέθοδοι καθαρισμού Λαμβάνεται με αδρανές μέσο απορρόφησης. Παραδίνεται προς επεξεργασία σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. Εάν έχει χυθεί το υγρό σε μεγάλες ποσότητες συλλέγεται αμέσως με φτυάρι ή απορροφητήρα. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Λάβατε μέτρα προς αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουνε τους οργανικούς ατμούς). 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προΐόντος. Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβατε μέτρα προς αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουνε τους οργανικούς ατμούς). Πρέπει να προβλέπεται έκτακτη ψύξη ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς στο περιβάλλον. Τα δοχεία σε περίπτωση ματάγγισης του υλικού γειώνονται και συνδέονται. Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Βλέπε κεφάλαιο 8: περιορισμός και παρακολούθηση της έκθεσης περιβάλλοντος. Αποθήκευση Τεχνικά μέτρα/συνθήκες διατήρησης Τα δοχεία διατηρούνται κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Το άνοιγμα και ο χειρισμός του δοχείου γίνεται με προσοχή. 3 / 10

4 Κατηγορία θερμοκρασίας T2 Ταυτισθείσες εφαρμογές αποσκληρυντικό Προστασία από λιπαντικές και κολλητικές ουσίες 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION DNEL & PNEC 2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate), CAS Εργαζόµενοι DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - συστημικές επιδράσεις - διαδερμικά DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - συστημικές επιδράσεις - εισπνοή DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - τοπικές επιδράσεις - εισπνοή Πληθυσμός DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - συστημικές επιδράσεις - διαδερμικά DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - συστημικές επιδράσεις - εισπνοή DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - συστημικές επιδράσεις - στοματικά DN(M)EL - μακράς διάρκειας έκθεση - τοπικές επιδράσεις - εισπνοή Περιβάλλον PNEC ύδωρ - γλυκά ύδατα PNEC ύδωρ - αλμυρά ύδατα PNEC ύδωρ - περιοδική ελευθέρωση PNEC STP PNEC ίζημα - γλυκά νερά PNEC ίζημα - αλμυρά νερά PNEC έδαφος 4,36 mg/kg bw/day 27,9 mg/m³ 167,4 mg/m³ 2,62 mg/kg bw/day 8,33 mg/m³ 2,62 mg/kg bw/day 8,33 mg/m³ 0,0387 mg/l 0,00387 mg/l 0,387 mg/l 1940 mg/l 88,78 mg/kg 8,88 mg/kg 17,7 mg/kg Οριακήες τιμήες έκθεσης Ευρωπαϊκή Ενωση Δεν έχουν καθοριστεί επίπεδα έκθεσης Οριακήες τιμήες έκθεσης Ελλάδα Δεν έχουν καθοριστεί επίπεδα έκθεσης. Έλεγχοι έκθεσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 4 / 10

5 Έλεγχοι έκθεσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας Τεχνικά προστατευτικά μέτρα Η αναρρόφηση και η αραίωση αέρα συχνά δεν αρκούν για να περιορίσουν την έκθεση των συνεργατών σε ρυπαντικές ύλες. Να προτιμάται κατά κανόνα η τοπική αναρρόφηση. Οι συσκευές με προστασία έκρηξης (όπως π.χ. ανεμιστήρες, διακόπτες και γείωση) να χρησιμοποιούνται σε μηχανικά συστήματα αερισμού. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικά πρακτικά μέτρα υγιεινής Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού. Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας. Μέτρα υγιεινής Κατά την χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προΐόντος. Προστασία των χεριών Φοράτε προστατευτικά γάντια. Ακολουθούν συστάσεις. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικό προστατευτικό υλικό, αρκεί να διατίθενται επαρκή στοιχεία αποδόμησης και διαπερατότητας. Εάν άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την παρούσα χημικών προϊόντων, υλικό επιλογής θα πρέπει να βασίζεται στην προστασία για όλα τα χημικά προϊόντα παρουσιάζουν. Κατάλληλο υλικό καουτσούκ νιτρίλιο Ουσία αναφοράς Di-(2-ethylhexyl)-phthalate Αξιολόγηση κατά EN 374: Επίπεδο 6 Πάχος γαντιών περ 0,55 mm Χρόνος διαπέρασης > 480 min Κατάλληλο υλικό πολυβινυλοχλωρίδιο / καουτσούκ νιτρίλιο Ουσία αναφοράς Di-(2-ethylhexyl)-phthalate Αξιολόγηση κατά EN 374: Επίπεδο 6 Πάχος γαντιών περ 0,9 mm Χρόνος διαπέρασης > 480 min Προστασία των ματιών προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν τέλεια. Φοράτε, εκτός από τα γυαλιά, προστατευτική μάσκα προσώπου, όταν υπάρχει υπαρτκός κίνδυνος εκτόξευσης προς το πρόσωπο. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 166. Υγειονομικά μέτρα αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε μάσκα προσώπου και προστατευτική ενδυμασία, όταν έχετε δυσκολίες κατά την επεξεργασία. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Να χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση κλειστές συσκευές. Εάν δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η έξοδος της ουσίας, πρέπει να αναρροφηθεί ακίνδυνα στο σημείο εξόδου. Προσέξτε τις οριακές τιμές εκπομπής ρύπων, ενδεχ. προβλέψτε καθαρισμό απαερίων. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε περίπτωση εξόδου μεγαλύτερων ποσοτήτων στην ατμόσφαιρα ή διείσδυσης σε ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση, ενημερώστε την αρμόδια Αρχή. 5 / 10

6 Συμπληρωματικές υποδείξεις Περισσότερες λεπτομέρειες για την ουσίααυτή θα βρείτε στο ντοσιέ καταχώρησης στο ακόλουθο link: 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση υγρό Χρώμα άχρωμο Οσμή φρουτώδης Μοριακό βάρος 402,56 Μοριακός τύπος C22 H42 O6 Σημείο ανάφλεξης 196 C Μέθοδος ISO 2719 Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 365 C Μέθοδος DIN Κατώτερο όριο έκρηξης 0,46 Vol % Μημείο τήξης/περιοχή τήξη -70 C Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης hpa Πίεση ατμού Τιμές [hpa] Values F [kpa] [atm] < 0,001 < 0,0001 < 0, Πυκνότητα Τιμές F Μέθοδος 0, DIN Δείκτης διάθλασης 20 C Ιξώδες 16,4 20 C Μέθοδος δυναμικό Υδατοδιαλυτότητα 1,53 20 C log POW 6,1 (κατόπιν μέτρησης), OECD 117 Επιφανειακή τάση 45,8 mn/m (1, C) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. Πάνω από 250 C είναι δυνατόν να επέλθη θερμική διάσπαση. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Αποφύγετε επαφή με θερμότητα, σπινθήρες, ανοικτή φωτιά και ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. 6 / 10

7 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δρόμοι έκθεσης του δέρματος Εισπνοή, Επαφή ματιών, Επαφή δέρματος, Κατάποση Οξεία τοξικότητα Τρόποι έκθεσης Tοξικολογική τιμή Τιμές Είδος Μέθοδος μέτρησης Από στόματος LD50 > 2000 mg/kg αρουραίος, θηλυκό OECD 420 δερματικά LD50 > 2000 mg/kg αρσενικό/θηλυκό OECD 402 Εισπνοή LC50 > 2000 mg/m³ (4h) αρουραίος, αρσενικό OECD 403 Ερεθισμός και καυστική δράση Αποτελέσματα στο Είδος Αποτέλεσμα Μέθοδος στοχευόμενο όργανο Δέρμα κουνέλι Μικρός ερεθισμός του OECD 404 4h δέρματος Μάτια κουνέλι Ελαφρός ερεθισμός των ματιών OECD 405 Ευαισθητοποίηση Αποτελέσματα στο Είδος Αξιολόγηση Μέθοδος στοχευόμενο όργανο Δέρμα ποντίκι δεν ευαισθητοποιεί OECD 429 Δέρμα υδρόχοιρος δεν ευαισθητοποιεί OECD 406 Υποξύα, χρονικού υποδιαστήματος και παρατεταμένη τοξικότητα Τύπος Δόση Είδος Μέθοδος υποχρόνια τοξικότητα NOAEL: 5000 ppm αρσενικό/θηλυκό OECD 422 Από στόματος υποξεία τοξικότητα NOAEC: 1000 mg/m³ (14 d) αρουραίος, αρσενικό OECD 403 Εισπνοή Καρκινογένεσις, Μεταλλαξογένεση, Τοξικότητα αναπαραγωγής Τύπος Δόση Είδος Αξιολόγηση Μέθοδος Μεταλλαξογένεση Salmonella αρνητικό OECD 471 typhimurium Μεταλλαξογένεση Λεμφοειδές κύτταρο ποντικού Μεταλλαξογένεση λεμφοκύτταρα ανθρώπου Τοξικότητα για την ανάπτυξη NOAEL: 5000 ppm Τοξικότητα για την NOAEL: ανάπτυξη ppm (Ames) αρνητικό OECD 476 (Mammalian Gene Mutation) αρνητικό OECD 473 (ανωμαλία χρωμοσώματος) αρουραίος, γονικό OECD 422, Από στόματος Αρουραίος, 1η OECD 422, Από γενιά, στόματος αρσενικό/θηλυκό Ερευνα in-vitro Ερευνα in-vitro Ερευνα in-vitro 7 / 10

8 Σημείωση Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ουσίααυτή θα βρείτε στο ντοσιέ καταχώρησης στο ακόλουθο link: 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξύα υδατική τοξικότητα Είδος Χρόνος έκθεσης Δόση Μέθοδος Pimephales promelas 96h EC50: > 97 mg/l (Χοντροκέφαλος κυπρίνος) Danio rerio 96h LC0: > 78 mg/l 84/449/EEC C.1 Daphnia magna 96h EC50: > 97 mg/l (Νερόψυλλος ο μέγας) Desmodesmus subspicatus 72h EC50: > 55,9 mg/l (Ποσοστό 84/449/EEC C.3 ανάπτυξης) 2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate), CAS Βιοαποικοδόμηση 92 % (28 d), Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα, BOD. Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αααβ Αυτή η ουσία δεν είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική (PBT), ούτε πολύ ανθεκτική ούτε ποολύ βιοσυσσωρευτική (vpvb) Σημείωση Αποφεύγετε τη διαρροή στο περιβάλλον. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Πληροφορίες προΐόντος Να διατεθεί αφού ληφθούν υπόψη οι Νόμοι περί απορριμμάτων. Η επιλογή της διαδικασίας διάθεσης εξαρτάται από τη σύνθεση του προϊόντος κατά το χρόνο της διάθεσης και τις τοπικές διατάξεις και δυνατότητες διάθεσης. Μη καθαρισμένες συσκευασίες λερωμένες συσκευασίες να αδειάζονται το καλύτερο δνατόν, μετά από σχετικό καθαρισμό μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR/RID ADN ICAO/IATA IMDG Μη επικίνδυνο υλικό ADN: εμπορευματοκιβώτιο και δεξαμενόπλοιο Μη επικίνδυνο υλικό Μη επικίνδυνο υλικό Μη επικίνδυνο υλικό 8 / 10

9 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ GHS / CLP Βάση ταξινόμησης Βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν απαιτείται ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1272/2008/EΚ (CLP, GHS). Κατηγορία που προκαλεί μόλυνση του νερού Κατηγορία που προκαλεί δεν είναι επικίνδυνο για τα ύδατα μόλυνση του νερού KBwS Αριθμός 5128 KBwS Ταξινόμηση Παράρτημα 3 DI 96/82/EC (Seveso II) Κατηγορία δεν υπόκειται Διεθνής απογραφές 2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate), CAS AICS (AU) DSL (CA) G-4284 (CH) IECSC (CN) EC-No (EU) CSCL (JP) KECI KE (KR) PICCS (PH) TSCA (US) NZIoC (NZ) 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναθεωρήθηκε την Ημερομηνία έκδοσης 18-Μαρ Σεπ-2011 Υποδείξεις εκπαίδευσης Για να προσφέρετε αποτελεσματικά πρώτες βοήθειες είναι απαραίτητη η εκπαίδευση. 9 / 10

10 Οι πηγές των σπουδαιότερων στοιχείων, που χρησημοποιήθηκαν για τη δημιουργία του Δελτίου Ασφάλειας Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται σε στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία Oxea και σε δημόσιες πηγές, θεωρούμενες έγκυρες ή αποδεκτές. Η απουσία στοιχείων δεδομένων που απαιτούνται από τις οδηγίες ANSI ή 2001/58/EΟΚ υποδηλώνει πως δε διατίθενται δεδομένα που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Επιπλέον πληροφορίες (πληροφοριακο δελτίο ασφάλειας) αλλαγές κατά την προηγούμενη έκδοση χαρακτηρίζονται από ***. Τηρείτε τις εθνικές και τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες, διαφορετικά φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού ή φύλλα τεχνικών δεδομένων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Oxea (www.oxea-chemicals.com). Το παράρτημα δεν είναι απαραίτητο, διιότι η ουσία είναι καταχωρημένη στο REACh ως όχι επικίνδυνη. Απαλλακτική ρήτρα Μόνο για βιομηχανική χρήση. Απ' όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες του παρόντος είναι ακριβείς. Δεν υπονοούμε ούτε εγγυόμαστε πως οι κίνδυνοι περιορίζονται σε αυτούς που αναφέρονται εδώ. H Oxea δεν αναλαμβάνει καμία είδους ευθύνη για τη σίγουρη λειτουργία αυτού του προιόντος κατά τη χρήση του από τους πελάτες μας. Ο χρήστης παίρνει όλη την ευθύνη για τη σωστή και ασφαλή χρήση και λειτουργία του προιόντος. 10 / 10