Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής"

Transcript

1 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος Χ MD, Μεηαξιώηη Ε MD, Ιωαννίδηρ Α MD, Ζασαπιάδος Χ MD ABSTRACT Combination of Ketamine with Morphine, Nalbuphine or Tramadol for postoperative pain control following radical prostatectomy Ntritsou V, Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch, Metaxioti E, Ioannidis A, Zachariadou Ch. The study compares the efficacy of postoperative analgesia after the intravenous administration of opioids (nalbuphine, tramadol or morphine) in combination with ketamine in patients undergoing radical prostatectomy.eighty eight patients scheduled for radical prostatectomy were randomly assigned in three groups. In Group A (n=31) Morphine was administered {bolus dose (BD) 0.05mg/ /Kg and continuous infusion (CI) at a dose [mg/24h =18-(agex0.15)]}, in Group B (n=28) Nalbuphine (BD 0.2mg/kg and CI at a rate 0.05mg/kg/h) and in Group C (n=29) Tramadol (BD 1.5mg/Kg and CI at a rate 0.15mg/Kg/h). In all groups opioids were administered in combination with ketamine (BD 10mg and CI at a rate 0.15mg/Kg/h). Infusion pumps were designed to provide 24h postoperative pain relief. In all patients, efficacy of postoperative analgesia was evaluated at 6h and 24h postoperatively. Pain intensity was assessed by Numerical Rating Scale at rest and movement. The additional analgesics and the adverse effects were also assessed 24h postoperatively. Group C showed statistical significant higher NRS pain scores at movement compared to other groups at 6h postoperatively. At 24h postoperatively, at rest, group B showed statistical significant higher pain scores compared to group A and C. Group B showed higher incidence of pruritus, bowel movement and rescue analgesics compared to groups A and C. We conclude that in patients undergoing radical prostatectomy, the combination of tramadol plus ketamine was less effective concerning postoperative pain and patients needed more rescue analgesics ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ compared to morphine plus ketamine and nalbuphine Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» plus ketamine groups.

2 45 ΔΗΑΓΩΓΖ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε απνηειεί ην ζπρλόηεξν ζπιαρληθό θαξθίλν θαη ηε δεύηεξε αηηία ζαλάηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν ζε άξξελεο αζζελείο 1,2. Ζ ζεξαπεία εθινγήο είλαη ε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή, ηεο νπνίαο ε ζπρλόηεηα απμάλεηαη θάζε ρξόλν. Να αλαθεξζεί, όηη εθηόο από ηελ παξαδνζηαθή αλνηθηή ηερληθή ηεο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ιαπαξνζθνπηθή θαη ε ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο 1. Ο πόλνο κεηά από επέκβαζε ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο ζεσξείηαη κέηξηνο έσο ζνβαξόο, παξνπζηάδνληαο λαιγεηηθά, ηα νπηνεηδή, ηα ηνπηθά αλαηζζεηηθά θαη ηα «ζπλνδά» αλαιγεηηθά.οη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο, ρνξεγνύκελνη από δηάθνξεο νδνύο θαη κε δηάθνξεο ηερληθέο. ηηο κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ππνδόξηνπ ε- ιεθηξηθνύ δηεγέξηε λεύξσλ (TENS), ν βεινληζκόο, θαζώο θαη ηερληθέο ραιάξσζεο, κνπζηθνζεξαπείαο θαη ύπλσζεο 7-9. ηα κε νπηνεηδή αλαιγεηηθά αλήθνπλ ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (ΜΑΦ), όπνπ ε πεξηεγρεηξεηηθή ηνπο ρξήζε είλαη ζπ- ζύληνκε δηάξθεηα δξάζεο ρλή, αθνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηα νπηνεηδή παξέ- (<48h), ελώ αλαθέξεηαη ζπρλά σο απηνπεξηνξηδόκελνο. Δπνκέλσο, ε ρξήζε αλαηζζεηηθώλ θαη αλαιγεηηθώλ ηερληθώλ πνπ παξέρνπλ άκεζα ηθαλνπνηεηηθή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο 3. Ζ απνηειεζκαηηθή αλαιγεζία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνύ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο α- ζξνηζηηθέο ή ζπλεξγηθέο δξάζεηο ηνπο, κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηνπ αλαιγεηηθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηε ζπλαθόινπζε κείσζε ησλ παξελεξγεηώλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο κηθξόηεξσλ δόζεσλ απηώλ 5. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, έρεη πξνηαζεί ν ζπλδπαζκόο θαξκαθεπηηθώλ θαη κε ζεξαπεηώλ 5-9. ηηο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο, πνπ απνηεινύλ ηνλ θύξην θνξκό ηεο ζεξαπεπηηθή αγσγήο, ππάγνληαη ηα κε νπηνεηδή α- ρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξε κεηεγρεηξεηηθή α- λαιγεζία, κεηώλνληαο ηελ θαηαλάισζε ησλ ν- πηνεηδώλ θαηά 25-50% θαζώο θαη ηελ εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπο 5,7,10. Σα νπηνεηδή απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο α- ληηκεηώπηζεο κέηξηνπ έσο ζνβαξνύ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ, θαηαγξάθνληαο κνλαδηθέο ηδηόηεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ 11. Α- ζθνύλ ηε δξάζε ηνπο θπξίσο κέζσ ησλ κ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδώλ ζην Κ.Ν. κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ νδνύο 5,7,8,11. Ζ κνξθίλε είλαη ην παιαηόηεξν, ην πιένλ δνθηκαζκέλν θαη ην θζελόηεξν θπθινθνξνύλ νπηνεηδέο. πλδέεηαη κε ην γιπθνπξνληθό νμύ θαη ζρεκαηίδνληαη ην 3-γιπθνπξνλίδην θαη ην 6-γιπθνπξνλίδην ηεο κνξθίλεο. Σν 6-γιπθνπξνλίδην ζεσξείηαη όηη είλαη πνιύ πην ηζρπξόο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεη-

3 46 αο αγσληζηήο ησλ νπηνεηδώλ ζε ζύγθξηζε κε ρλόηεηαο εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηε κνξθίλε 11,12. Ζ λαικπνπθίλε, έρεη κηθηή ηνπ ελδνθιέβηνπ ζπλδπαζκνύ νπηνεηδώλ (κνξθίλεο ή λαικπνπθίλεο ή ηξακαδόιεο) κε ζύγ- δξάζε σο αγσληζηήο ησλ θ ππνδνρέσλ θαη α- ληαγσληζηήο ησλ κ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδώλ 11,12. Ζ ηξακαδόιε είλαη έλαο ζπλζεηηθόο, ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαρξνλε ρνξήγεζε θεηακίλεο, ζε αζζελείο πνπ κε θεληξηθή δξάζε, αλαιγεηηθόο παξάγνληαο ηεθηνκήο. δξώληαο ζπλεξγηθά κε δπν δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο. Γξα σο αζζελήο αγσληζηήο ησλ κ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ηελ παξνύζα κειέηε,κεηά από έγθξηζε ηεο ε- ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδώλ θαη σο αλαζηνιέαο πηηξνπήο δενληνινγίαο θαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε, ζπκκεηείραλ 90 αζζελείο θπζηθήο θαηά- επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο 7,8, ζηαζεο ASA I-ΗΗΗ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο. Οη κειεηώκε- ηελ θιηληθή πξάμε, ε ρξήζε ηεο θεηακίλεο, σο «ζπλνδό» θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηώπηζε λνη αζζελείο ρσξίζηεθαλ κε ηπραηνπνίεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ, ζεσξείηαη ακθηιεγόκελε 7,15-18 (γελλήηξηα ηπραίαο ζεηξάο αξηζκώλ ζε πξόγξακκα ππνινγηζηή EXCEL ) ζε ηξεηο νκά-. Ζ θεηακίλε, σο απνθιεηζηήο ησλ NMDA ππνδνρέσλ, ζε ππναλαηζζεηηθέο δόζεηο, ειαηηώλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ νπηνεηδώλ, δεο. Από ηε κειέηε εμαηξέζεθαλ αζζελείο κε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηα νπηνεηδή θαη ζπγθε- κεηά από κείδνλεο επεκβάζεηο, θαζώο θαη ηελ εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπο, όπσο θξηκέλα ζηελ ηξακαδόιε, αζζελείο κε ηαπηόρξνλε ή πξόζθαηε ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο ε λαπηία θαη ν εκέηνο. Ζ ρξήζε ηεο κπνξεί λα ζπλδηαζηεί κε ηελ παξνπζία ή όρη ήπησλ δπζκελώλ ςπρηθώλ αληηδξάζεσλ 15,17 κνλν-ακηλν-νμεηδάζεο (αμαο) θαη εθιεθηηθνύο αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξν-. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ πεξηγξάςεη ην ζπλδπαζκό θεηακίλεο θαη νπηνεηδώλ γηα ηελ αληηκεηνλίλεο, αζζελείο κε ηζηνξηθό αλαπλεπζηηθήο, ηώπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ 7,15-17,19,20-23 λεθξηθήο ή επαηνθπηηαξηθήο αλεπάξθεηαο θαζώο θαη αζζελείο κε ηζηνξηθό επηιεςίαο, ή κε. Να ζεκεησζεί όηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ηζηνξηθό ζπαζκώλ. Δπίζεο, εμαηξέζεθαλ αζζελείο κε ηζηνξηθό ρξόληνπ πόλνπ, ρξήζεο λαξ- πεξηγξάθεηαη ε ζύγθξηζε ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο ησλ ηξηώλ κειεηώκελσλ αλαιγεηηθώλ θσηηθώλ νπζηώλ, έληνλεο λαπηίαο θαη εκέηνπ, ζρεκάησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο, ζε επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο. αζζελείο κε λνζνγόλν παρπζαξθία (ΒΜΗ>35) θαζώο θαη κε λνεηηθή δπζιεηηνπξγία. Ζ παξνύζα κειέηε ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν ηε ζύγθξηζε ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο θαη ηεο ζπ-

4 47 Καηά ηελ πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε, ν αζζελήο ελεκεξσλόηαλ γηα ην είδνο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο πνπ επξόθεηην λα ηνπ ρνξεγεζεί (αληιίεο ζπλερνύο έγρπζεο, ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο), θαζώο θαη γηα ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ζπκπιεξσκαηηθήο αλαιγεζίαο, ηε ζπρλόηεηα ηεο αλαηζζεζηνινγηθήο εθηίκεζεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο ελώ επηπιένλ γηλόηαλ θαη πεξηγξαθή ηεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο εθηίκεζεο ηνπ πόλνπ, NRS (Numeric Rating Scale). ε όινπο ηνπο αζζελείο ηεο κειέηεο ρνξεγήζεθε πξνλάξθσζε κε κηδαδνιάκε 0,07 mg/kg (im) 45min πξηλ ηελ άθημε ηνπο ζην ρεηξνπξγείν. Ζ εηζαγσγή θαη ε δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία έγηλε θαη ζηηο ηξεηο, ππν εμέηαζε, νκάδεο από ηνπο ίδηνπο αλαηζζεζηνιόγνπο, νη ν- πνίνη δελ εκπιέθνληαλ ζηε κεηεγρεηξεηηθή α- μηνιόγεζε ησλ αζζελώλ. Ζ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία έγηλε κε ρνξήγεζε ξεκηθεληαλίιεο (δόζε εθόδνπ 0,5κg/kg θαη ζύγρξνλε έγρπζε 0,1κg/kg/min), πξνπνθόιεο 2mg/kg θαη ζηζαηξαθνύξηνπ 0,15mg/kg. Ζ δηαηήξεζε ζηελ α- λαηζζεζία έγηλε κε ηε ρξήζε κείγκαηνο Ο 2 / /Ν 2 Ο κε FiO 2 0,5, θαζώο θαη κε ηε ρξήζε ζεβνθινπξαλίνπ κε ηηηινπνίεζε ηεο δόζεο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ηηκή δηθαζκαηηθνύ δείθηε (BIS) 45±5 θαη ηε ρνξήγεζε ξεκηθεληαλίιεο ζε δνζνινγία αλάινγε κε ηελ αηκνδπλακηθή εηθόλα ηνπ αζζελνύο. Δθαξκόζηεθε κεραληθόο αεξηζκόο ειεγρόκελνπ όγθνπ κε V Σ 8ml/kg θαη RR 8/min. ε όινπο ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθε iv νληαλζεληξόλε 8 mg. ηελ νκάδα Α ρνξεγήζεθε ελδνθιεβίσο Μνξθίλε 30min πξηλ ην ηέινο ηεο επέκβαζεο ζε ε- θάπαμ δόζε 0,05mg/Kg θαη ζε ζύγρξνλε ζπλερή έγρπζε κε δόζε [18-(ειηθίαx0,15) mg]/ /24σξν 24. ηελ νκάδα Β ρνξεγήζεθε ελδνθιεβίσο Ναικπνπθίλε 30min πξηλ ην ηέινο ηεο ε- πέκβαζεο κε αξρηθή δόζε εθόδνπ 0,2mg/Kg θαη ζύγρξνλε ζηάγδελ έγρπζε 50κg/Kg/h. ηελ νκάδα Γ ρνξεγήζεθε ελδνθιεβίσο Σξακαδόιε 30min πξηλ ην ηέινο ηεο επέκβαζεο 1,5mg/kg σο δόζε εθόδνπ θαη ζύγρξνλε ζηάγδελ έγρπζε 150κg/kg/h. Καη ζηηο ηξεηο ππό κειέηε νκάδεο, ηα νπηνεηδή ζπλδπάζηεθαλ κε ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε θεηακίλεο, 30min πξηλ ην ηέινο ηεο επέκβαζεο (εθάπαμ δόζε 10mg θαη ζύγρξνλε έλαξμε ζπλερνύο έγρπζεο 0,15mg/Kg/h). Ζ δόζε ηεο θεηακίλεο ηξνπνπνηνύληαλ έηζη ώζηε λα κε μεπεξλά ηα 300mg/ /24h 15,16. ε θάζε νκάδα νη αληίζηνηρνη αλαιγεηηθνί παξάγνληεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε αληιία ζπλερνύο έγρπζεο ξπζκηδόκελεο ξνήο (paragon ). Ο ξπζκόο ξνήο ηεο αληιίαο ήηαλ 4ml/h, ελώ ν ζπλνιηθόο όγθνο ηεο ήηαλ 96ml, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 24σξε δηάξθεηα ρνξήγεζεο αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ. ε όινπο ηνπο α- ζζελείο 60min πξν ηέινπο ηεο επέκβαζεο ρνξεγήζεθε iv παξεθνμίκπε 40mg, ελώ 30 min πξηλ ηε ιήμε ηεο επέκβαζεο νη αζζελείο έιαβαλ επηπιένλ iv παξαθεηακόιε 20mg/kg.

5 48 ε όιεο ηηο ππό κειέηε νκάδεο θαηαγξάθεθε ε έληαζε ηνπ πόλνπ 6h θαη 24h κεηεγρεηξεηηθά, κε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα εθηίκεζεο πόλνπ ΝRS, όπνπ 0=θαζόινπ πόλνο θαη 10=κέγηζηνο δπλαηόο πόλνο. Ζ εθηίκεζε ηνπ πόλνπ γηλόηαλ από ηνλ αζζελή ζε αλάπαπζε θαη κεηά από βήρα ή πξνζπάζεηα θίλεζεο 25,26. Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (λαπηία, έκεηνο, θλεζκόο, θηλεηνπνίεζε εληέξνπ) θαζώο θαη ε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθήο αλαιγεζίαο ζην πξώην κεηεγρεηξεηηθό 24σξν. Δπηπιένλ, εθηηκήζεθε ν βαζκόο θαηαζηνιήο ησλ αζζελώλ (θιίκαθα θαηαζηνιήο 0-3, όπνπ 0=μύπληνο ή λπζηαγκέλνο πνπ κόιηο ηνπ κηιήζεηο απαληά θαη 3=θνηκηζκέλνο, πνπ δελ μππλάεη νύηε κε θνύλεκα). Αλ ε αξηζκεηηθή θιίκαθα εθηίκεζεο ηνπ πόλνπ ΝRS ήηαλ 3, ηόηε ζεσξείην σο κε απνδεθηή έληαζε ηνπ πόλνπ θαη αθνινπζνύζε ε ρνξήγεζε επηπιένλ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ. Αλ δελ θαηαγξαθόηαλ κείσζε ηεο θιίκαθαο ΝRS θαηά ηνπιάρηζηνλ δύν κνλάδεο ρνξεγνύληαλ επηπιένλ κνξθίλε 2mg (iv) κε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο ύζηεξα από 30min. ηε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο εκθάληδε βαζκό θαηαζηνιήο 2, γηλόηαλ δηαθνπή ηεο αληιίαο γηα αλάινγν ρξνληθό δηάζηεκα, επαλεθηίκεζε ηνπ αζζελνύο θαη επαλέλαξμε ηεο αληιίαο κε κεησκέλν ξπζκό ρνξήγεζεο. ηηο 24h κεηεγρεηξεηηθά, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ε ηειεπηαία αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε, γηλόηαλ δηαθνπή θαη αθαίξεζε ηεο αληιίαο ζπλερνύο έγρπζεο κε παξάιιειε έλαξμε αλαιγεηηθήο αγσγήο από ην ζηόκα. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS (Inc., Chicago IL., 2010). Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνινίπσλ κεηξήζεσλ εθθξάδνληαη ζαλ κέζε ηηκή θαη ζηαζεξή απόθιηζε (mean±sd). Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο ANOVA γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επαλαιακβαλόκελσλ πνζνηηθώλ κεηξήζεσλ θαη ε δνθηκαζία ρ 2 γηα ηε ζύγθξηζε αλαινγηώλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ, κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p 0,05. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ζ παξνύζα κειέηε αθνξνύζε ζπλνιηθά 90 α- ζζελείο. ηελ νκάδα Α κειεηήζεθαλ 31 αζζελείο αληί ηνπ αξρηθνύ ππνινγηζκνύ ησλ 30 α- ζζελώλ εμαηηίαο ιάζνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ρνξήγεζεο ησλ ρνξεγνύκελσλ αλαιγεηηθώλ ζθεπαζκάησλ. Από ηελ νκάδα Β εμαηξέζεθαλ δύν αζζελείο, ν πξώηνο ιόγσ αηκνξξαγίαο θαη επαλεγρείξεζεο 6h κεηεγρεηξεηηθά θαη ν δεύηεξνο ιόγσ έληνλεο λαπηίαο θαη δάιεο 2h κεηά ηελ επέκβαζε. Από ηελ νκάδα Γ εμαηξέζεθε έ- λαο αζζελήο ιόγσ έληνλεο λαπηίαο θαη δάιεο 7h κεηά ηελ επέκβαζε. Σειηθά, ε κειέηε αθνξνύζε 88 αζζελείο, δειαδή 31, 28,29 αζζελείο ζηηο νκάδεο Α, Β θαη Γ αληίζηνηρα. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ δε δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ νκάδσλ (πίλα-

6 49 θαο 1). Ζ ζπλνιηθή ρνξεγεζείζα πνζόηεηα ησλ ρνξεγνύκελσλ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ (Μνξθίλε, Ναικπνπθίλε, Σξακαδόιε Κεηακίλε) παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 2. ΠΗΝΑΚΑ 1. Γεκνγξαθηθα ραξαθηεξηζηηθά αζζελώλ ηεο κειέηεο. Ομάδα Α (n=31) Β (n=28) Γ (n=29) *οι ηιμέρ εκθπάζονηαι ωρ μέζη ηιμή ±ηςπική απόκλιζη ΠΗΝΑΚΑ 2. πλνιηθή πνζόηεηα ρνξεγνύκελσλ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ Οπιοειδή (mg/24h) Κεταμίνη (mg/24h) Ζλικία (έτη) * Βάρος (Kg)* Ύψος (cm)* ASA I/II/III 63,3±6,5 81,6±9,2 171,9±5,3 10/18/3 65,1±4 78±9,6 169,2±4,5 15/9/4 65,3±5,9 79±12,4 170,3±5,9 4/20/5 ΟΜΑΓΑ ΜΣ±ΣΑ A (Μορφίνη) 20,3±27,2 Β (Ναλμποσφίνη) 84±12,3 Γ (Σραμαδόλη) 288,9±44,9 A (Μορφίνη) 253,8±34,2 Β (Ναλμποσφίνη) 252±33,8 Γ (Σραμαδόλη) 272,6±29,7 *οι ηιμέρ εκθπάζονηαι ωρ μέζη ηιμή (ΜΤ) ±ηςπική απόκλιζη (ΤΑ) ηηο 6h κεηεγρεηξεηηθά, νη αζζελείο ηεο νκάδαο Γ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεγαιύηεξε έληαζε πόλνπ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν νκάδεο, θαηά ηελ πξνζπάζεηα. ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ζε αλάπαπζε, ε νκάδα Α εκθάληζε κηθξόηεξε έληαζε πόλνπ ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο Β θαη Γ, ρσξίο όκσο ζεκαληηθή δηαθνξά. ηηο 24h κεηεγρεηξεηηθά, ζε αλάπαπζε, ζηελ νκάδα Β θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πόλνπ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ν- κάδεο Α θαη Γ (πίλαθαο 3). ΠΗΝΑΚΑ 3. Έληαζε πόλνπ κε βάζε ηελ θιίκαθα πόλνπ Numerical Rating Scale (NRS) NRS 6h* ΑΝΑ- ΠΑΤΖ NRS 6h* ΚΗΝΖΖ NRS 24h* ΑΝΑ- ΠΑΤΖ NRS 24h* ΚΗΝΖΖ ΟΜΑΓΑ Α n=31 *οι ηιμέρ εκθπάζονηαι ωρ μέζη ηιμή ±ηςπική απόκλιζη, ΜΣΣ:Μη Σηαηιζηικά Σημανηικό **p<0,05 Όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ε- λεξγεηώλ από ηε ρνξήγεζε ησλ νπηνεηδώλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εκθάληζε θαηαζηνιήο, λαπηίαο θαη εκέηνπ αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ησλ ηξηώλ νκάδσλ (πίλαθαο 4). ΟΜΑΓΑ Β n=28 ΟΜΑΓΑ Γ n=29 0,29 ±0,6 0,36 ±0,8 0,38 ±0,7 0,52 ±0,7 0,36 ±0,7 1,28 ±0,8 0,01±0,3 0,39 ±0,7 0,07 ±0,2 0,39 ±0,8 0,61 ±0,8 0,45 ±0,5 p AvsB Μ AvsΓ Μ ΒvsΓ Μ AvsB Μ AvsΓ** ΒvsΓ** AvsB** AvsΓ Μ ΒvsΓ** AvsB Μ AvsΓ Μ ΒvsΓ Μ

7 50 ΠΗΝΑΚΑ 4. πρλόηεηα εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ κειεηώκελσλ νκάδσλ ΟΜΑΓΑ Α n=31 ΟΜΑΓΑ Β n=28 ΟΜΑΓΑ Γ n=29 ΚΝΖΜΟ 0% 14,3% 3,4% ΚΗΝΖΣΟ- Π0ΗΖΖ ΔΝΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΝΑΛΓΖΗΑ 24ΩΡΟΤ 45,2% 57,1% 93,1% 9,7% 25% 86,2% ΚΑΣΑΣΟΛΖ 0% 3,6% 0% ΝΑΤΣΗΑ 19,3% 7,1% 13,8% ΔΜΔΣΟ 22,6% 7,1% 13,8% οι ηιμέρ εκθπάζονηαι ωρ εκαηοζηιαία αναλογία (%), ΜΣΣ: Μη Σηαηιζηικά Σημανηικό **p<0,05 πγθεθξηκέλα, κόλν έλαο αζζελήο από ηελ ν- κάδα ηεο λαικπνπθίλεο εκθάληζε βαζκό θαηάζηνιήο >1. Αληίζεηα, λαπηία θαη έκεην εκθάληζαλ ην 19,3% θαη 22,6% αληίζηνηρα ησλ αζζελώλ ηεο νκάδαο ηεο κνξθίλεο, ην 7,1% αληίζηνηρα ζηελ νκάδα ηεο λαικπνπθίλεο θαη ην 13,8% αληίζηνηρα ησλ αζζελώλ ζηελ νκάδα ηεο ηξακαδόιεο. Δπίζρεζε νύξσλ δελ εκθάληζε θαλέλαο από ηνπο αζζελείο ηεο κειέηεο, ιόγσ ηεο ύπαξμεο νπξνθαζεηήξα. Ζ εκθάληζε θλεζκνύ κεηεγρεηξεηηθά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απμεκέλε ζηελ νκάδα ηεο λαικπνπθίλεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηεο κνξθίλεο. Ζ ν- p A vs B** A vs Μ Β vs Γ Μ A vs BΜ A vs Γ ** Β vs Γ ** A vs BΜ A vs Γ ** Β vs Γ ** A vs BΜ A vs Γ Μ Β vs Γ Μ A vs BΜ A vs Γ Μ Β vs Γ Μ A vs BΜ A vs Γ Μ B vs Γ Μ κάδα ηεο ηξακαδόιεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ε- ληέξνπ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν νκάδεο. Δπίζεο, ε νκάδα ηεο ηξακαδόιεο παξνπζίαζε ζεκαληηθά απμεκέλε αλάγθε ζε ζπκπιεξσκαηηθή αλαιγεζία ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ηεο κνξθίλεο θαη λαικπνπθίλεο. ΤΕΖΣΖΖ Ο νμύο κεηεγρεηξεηηθόο πόλνο απνηειεί κηα α- πό ηηο θύξηεο αλεζπρίεο ηόζν ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ όζν θαη ησλ αζζελώλ ιόγσ ηεο ά- κεζεο ζπζρέηηζεο ηνπ κε ηελ αλάλεςε ηνπο Δίλαη γεγνλόο όηη αξθεηνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αλαιγεζία κεηά α- πό κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλ θαη ππάξρεη πιεζώξα θαξκάθσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ α- ληηκεηώπηζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ κέζα από κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηηο η- δηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κε ηελ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ 30,31. Γηα επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο δελ έ- ρνπλ εθδνζεί εηδηθέο νδεγίεο όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ αιιά ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ απηέο πνπ έ- ρνπλ εθδνζεί γηα επεκβάζεηο ξηδηθήο πζηεξεθηνκήο, αθνύ πξόθεηηαη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γηα επεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ νπηζζνπεξηηνλατθά όξγαλα. Έηζη, ν κεηεγρεηξεηηθόο πό-

8 51 λνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπγθξίζηκνο κεηαμύ ρληθή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν επαλεκθάληζεο ηεο ησλ δύν παξαπάλσ επεκβάζεσλ. Ζ ηερληθή κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο πνπ εθαξκόζηεθε βάιινληαη ζε επέκβαζε ξηδηθήο πξνζηαηεθην- λενπιαζκαηηθήο λόζνπ ζε αζζελείο πνπ ππν- ζηελ παξνύζα κειέηε ζπκθσλεί κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο κεηά από επεκβάζεηο ξηδηθήο ζε λα παξνπζηάδεη θαη ε ρξήζε ηεο ηξακαδόκήο 34. Αλαθέξεηαη όηη πηζαλώο παξόκνηα δξά- πζηεξεθηνκήο, κε δύν όκσο εμαηξέζεηο, ηε ρνξήγεζε θεηακίλεο, όπνπ δελ πξνηείλεηαη ε θε ε επηζθιεξίδηνο κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ιεο 34. ηελ παξνύζα κειέηε, δελ εθαξκόζηε- ρξήζε ηεο, θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επηζθιεξίδηαο ηερληθήο ηόζν γηα ηελ επίηεπμε αλαηζζε- ηελ ελδνθιεβίσο ρνξεγνύκελε κεηεγρεηξεηηθή επεηδή ζεσξήζεθε εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ζίαο όζν θαη αλαιγεζίαο 31. αλαιγεζία, ελώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε επηζθιεξίδηνο ηερληθή ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν ε πνιιέο θιηληθέο κειέηεο πξνηείλεηαη ε πεξηνρηθή αλαιγεζία, ηδίσο ε ζσξαθηθή επηζθιεξίδηνο ηερληθή, γηα κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία Ζ παξνύζα ηπθιή-ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ ρξνλνβόξα 19. κεηά από επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο 3,4,32,33. Σα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηζεο ηνπ ελδνθιέβηνπ ζπλδπαζκνύ νπηνεηδώλ αθνξνύζε ηε ζύγθξηζε ηεο αλαιγεηηθήο δξάθά θαη εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ησλ ρνξεγνύκελσλ νπηνεηδώλ, ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ζύγρξνλε ρνξήγεζε θεηακίλεο, ζε αζζελείο (κνξθίλεο, λαικπνπθίλεο, ή ηξακαδόιεο) κε ηνπο θαζώο θαη ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα αλάλεςεο ησλ αζζελώλ ιόγσ ηεο κηθξόηεξεο θαζηαηεθηνκήο, έδεημε λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνηαλάισζεο νπηνεηδώλ. ηε κειέηε ησλ Santana θαη ζπλ. δηαηππώζεθε ε άπνςε όηη, νη αζζεζκό ηξακαδόιεο-θεηακίλεο βίσζαλ κεγαιύηε- αλαιγεζία. Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ ην ζπλδηαλείο ζηνπο νπνίνπο είρε εθαξκνζηεί ε ηερληθή ξε έληαζε πόλνπ θαζώο θαη απμεκέλε αλάγθε επηζθιεξηδίνπ κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο κεηά από επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο, ρεηξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα κειεηώκε- γηα επηπιένλ αλαιγεηηθνύο παξάγνληεο κεηεγ- παξόιν πνπ είραλ θαιύηεξν αλαιγεηηθό απόηειέζκαηα δελ θαηέγξαςαλ θαη κηθξόηεξε δηκπνπθίλε απνδείρζεθε όηη παξείραλ θαιύηεξε λα αλαιγεηηθά ζρήκαηα. Ζ κνξθίλε θαη ε λαιάξθεηα λνζνθνκεηαθήο παξακνλήο 33. Να ηνληζηεί όηη θαη ε πεξηνρηθή ηερληθή εκπεξηέρεη ηεγρεηξεηηθά.ηελ παξνύζα κειέηε παξαηεξή- κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζηηο πξώηεο 6h κε- θηλδύλνπο ηόζν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο, όζν ζεθε όηη ε κέζε ηηκή ησλ αζζελώλ ηεο θιίκαθαο πόλνπ NRS ήηαλ<3 θαη ζηηο ηξεηο ππό εμέ- θαη ιόγσ ησλ πηζαλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, από ηε ρξήζε ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ. ηαζε νκάδεο, γεγνλόο πνπ ζεσξείηαη απνδεθηή Να ζεκεησζεί επίζεο, όηη ε επηζθιεξίδηνο ηε- έληαζε πόλνπ 31. Απηό ζεκαίλεη ηθαλνπνηεηηθή

9 52 αλαιγεζία θαη γηα ηα ηξία αλαιγεηηθά ζρήκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε.οη αζζελείο ησλ ηξηώλ νκάδσλ ηεο κειέηεο 6h κεηεγρεηξεηηθά, ζε εξεκία, δελ παξνπζίαζαλ θή θαηαζηνιή θαη εζηζκό ζε πνιύ κηθξόηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηε κνξθίλε. Δπηπιένλ, δελ είλαη ηνμηθή θαη επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα, ελώ ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ θαηάγξα- δελ παξνπζηάδεη ην «θαηλνκέλν νξνθή θή ηεο έληαζε ηνπ πόλνπ, παξόιν πνπ νη α- ζζελείο ηεο νκάδαο ηεο κνξθίλεο βίσζαλ κηθξόηεξε έληαζε. ηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο ηεο ηξακαδόιεο θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεγαιύηεξε έληαζε πόλνπ 6h κεηεγρεηξεηηθά, ζε θίλεζε, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο α- ζζελείο ησλ άιισλ νκάδσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε πνιιέο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, όπνπ ε ρνξήγεζε ηξακαδόιεο παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθά αλαιγεηηθά απνηειεζκαηηθά αλαθνπθίδνληαο ην κέηξην έσο έληνλν κεηεγρεηξεηηθό πόλν 13. Ζ ζπλνιηθή αλαιγεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεσξήζεθε παξόκνηα κε εθείλε ηεο κνξθίλεο ή αιθεληαλίιεο θαη αλώηεξε από εθείλε ηεο πεληαδνθίλεο 13. ε κειέηεο πνπ αθνξνύζαλ ηε ρξήζε ηεο ηξακαδόιεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ κεηά από γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο, θαηαγξάθεθε αλαιγεηηθή δξαζηηθόηεηα 0,5 έσο 1 θνξέο κεγαιύηεξε α- πό εθείλεο ηεο πεζηδίλεο θαη 0,1 θνξέο ηεο κνξθίλεο θαη ηεο λαικπνπθίλεο, ελώ επηδείθλπε ιηγόηεξε θαηαζηνιή, παξόκνηα δηάξθεηα δξάζεο θαζώο θαη απνπζία αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο. H ηξακαδόιε ζε ζεξαπεπηηθέο δόζεηο κέρξη 250mg εθάπαμ iv θαη ζπλνιηθά 600 mg/24σξν ζε νμύ πόλν, πξνθαιεί αλαπλεπζηηθήο» 7,8,13,22-23,36. Να ζεκεησζεί όηη ε αλάγθε γηα επηπιένλ αλαιγεηηθνύο παξάγνληεο όπσο θαη ε ζπλνιηθή ρνξήγεζε θεηακίλεο ήηαλ κεγαιύηεξε γηα ηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο ηεο ηξακαδόιεο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο, δειώλνληαο ην ζρεηηθά ειαηησκέλν α- λαιγεηηθό απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ηεο ζηηο ε- πεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο. Ζ λαικπνπθίλε, έλαο αγσληζηήο-αληαγσληζηήο ησλ νπηνεηδώλ, ζε δόζεηο κέρξη 160mg/ /24σξν βξέζεθε όηη δελ πξνθαιεί αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή νύηε ηδηαίηεξεο αηκνδπλακηθέο επηδξάζεηο, ελώ ε εκθάληζε λαπηίαο θαη εκέηνπ, αιιά θαη ε αλαιγεηηθή δξάζε, είλαη κηθξόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηε κνξθίλε 7,8,36 θαη κεγαιύηεξε ηεο ηξακαδόιεο 35. Σν ηειεπηαίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, όπνπ ζηηο 24h κεηεγρεηξεηηθά, νη αζζελείο ηεο νκάδαο ηεο λαικπνπθίλεο βίσζαλ κεγαιύηεξε έληαζε πόλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ησλ νκάδσλ ηεο κνξθίλεο θαη ηεο ηξακαδόιεο, αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαηαγξάθεθε κόλν θαηά ηελ α- λάπαπζε. Ζ παξαηήξεζε απηή κπνξεί ίζσο λα απνδνζεί, ελ κέξεη, ζηνπο ρξόλνπο εκίζεηαο δσήο ησλ ππό εμέηαζε παξαγόλησλ, κε ηελ ηξακαδόιε λα παξνπζηάδεη ρξόλν εκίζεηαο δσ-

10 53 ήο 6h, ελώ ε λαικπνπθίλε 2,5h 37. Nα ζεκεησζεί επίζεο, όηη ε πξνζζήθε ππναλαηζζεηηθώλ δόζεσλ θεηακίλεο ζε ζπλερή έγρπζε βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο αλαιγεζίαο ηεο λαικπνπθίλεο, κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα ηε ρνξεγνύκελε δόζε ηεο θαζώο θαη ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο έζησ θαη θάπνηνπ κηθξνύ βαζκνύ θαηαζηνιήο. ηελ παξνύζα κειέηε πξνηηκήζεθε ε αξηζκεηηθή θιίκαθα εθηίκεζεο ηνπ πόλνπ (NRS) ε- πεηδή είλαη πνιύ εύθνιε θαη αθξηβήο ζηε ρξήζε ηεο, πην θαηαλνεηή από ηνλ αζζελή θαη πξνηείλεηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηδίσο ησλ ειηθησκέλσλ αζζελώλ όηαλ ζπγθξηζεί κε ηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα εθηίκεζεο ηνπ πόλνπ (Visual Analoque Score-VAS) 25,26. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρνξεγήζεθε θεηακίλε ζε ππναλαηζζεηηθέο δόζεηο, σο επηπιένλ α- λαιγεηηθόο παξάγνληαο, θαη γηα ηα ηξία ππό κειέηε νπηνεηδή. ε θαλέλαλ από ηνπο αζζελείο ηεο κειέηεο δελ θαηαγξάθεθαλ ςπρνκηκεηηθέο αληηδξάζεηο, ιόγσ ηεο ρξήζεο ηεο θεηακίλεο. Μειέηεο αλαθέξνπλ όηη ε ρξήζε ηεο ζε ππναλαηζζεηηθέο δόζεηο, ειαηηώλεη ηηο απαηηήζεηο ζε νπηνεηδή ην πξώην κεηεγρεηξεηηθό 24- σξν κεηά από κείδνλεο επεκβάζεηο. Δπηπιένλ, ξηθό παξαιεξήκαηνο πνπ επηπιένλ ιακβάλνπλ κεγάιεο δόζεηο θεηακίλεο>2mg/kg ζε iv εθάπαμ δόζε θαη κε γξήγνξε έγρπζε >40mg/min 15. ηε κειέηε ησλ Νηξίηζνπ θαη ζπλ, πνπ αθνξνύζε 652 αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κεηεγρεηξεηηθά θεηακίλε ζε ππναλαηζζεηηθή δόζε, δελ θαηαγξάθεθε θακία εκθάληζε ςπρνκηκεηηθώλ αληηδξάζεσλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο 19. Δπίζεο, νη Cheong θαη ζπλ. αλαθέξνπλ όηη, ε πξνεγρεηξεηηθή επηζήκαλζε ζηνπο αζζελείο όηη ζα δνπλ επράξηζηα όλεηξα ύζηεξα από ηε ρνξήγεζε ηεο θεηακίλεο, βνεζά ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο ςπρνκηκεηηθώλ αληηδξάζεσλ κεηεγρεηξεηηθά 38. Ζ εκθάληζε ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από ηα ρνξεγνύκελα θάξκαθα θαη ηδίσο ηα νπηνεηδή θπκάλζεθε ζε ρακειά πνζνζηά, ρσξίο λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εκθάληζε θαηαζηνιήο, λαπηίαο θαη εκέηνπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα ε λαπηία θαη ν έκεηνο, πνπ ζεσξνύληαη κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα από ηε ρνξήγεζε νπηνεηδώλ, εκθαλίζηεθαλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ ν- κάδα ηεο κνξθίλεο, ρσξίο όκσο λα θαηαγξαθεί ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο αλαθέξεηαη όηη ε ρνξήγεζε βελδνδηαδεπηλώλ νκάδεο. Παξόκνηα απνηειέζκαηα ζε αζζελείο ππό γεληθή αλαηζζεζία κεηώλεη αλαθέξνληαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε ςπρνκηκεηηθώλ αληηδξάζεσλ 5,7,8,39. (παξαηζζήζεηο, όλεηξα, παξαιήξεκα).αληίζεηα, νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο είλαη πην ζπρλέο ζε μύπληνπο αζζελείο, κε ηζην- Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθή εκθάληζε θλεζκνύ ζηελ νκάδα ηεο λαικπνπθίλεο, παξά ην γεγνλόο όηη ε λαικπνπθίλε ρξεζηκνπνηείηαη

11 54 γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θλεζκνύ πνπ πξνθαινύλ Πξέπεη λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηα ππόινηπα νπηνεηδή. Θεσξείηαη όηη, ε ηεο παξνύζαο κειέηεο. Οη αζζελείο εθηηκήζεθαλ κόλν κε δπν κεηεγρεηξεηηθέο επηζθέςεηο λαικπνπθίλε κπνξεί επηκέξνπο λα αληαγσληζηεί ηε δξάζε ησλ κ ππνδνρέσλ ρσξίο λα επεξεάδεη ηε δξάζε ησλ θ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ, π.ρ αλά 2h, από ηνλ αλαηζζεζηνιόγν, ελώ κηα πην δηεμνδηδώλ έρνληαο έηζη σο απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο 36,40. Δπίζεο θαη ε ζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ. Ζ 1 ε επίζθεςε ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα κηα θαιύηεξε εθηίκε- νληαλζεληξόλε, ε νπνία ρνξεγήζεθε δηεγρεηξεηηθά αλαθέξεηαη όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζε ηελ θιηληθή εκπεηξία ην δηάζηεκα απηό ζε- νξίζζεθε ζηηο 6h κεηεγρεηξεηηθά, δηόηη κε βά- κείσζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ θλεζκνύ 36. σξείηαη ην πην επώδπλν θαη θξίζηκν, όζνλ α- Σέινο ζηελ νκάδα ηεο ηξακαδόιεο ζην 93,1% θνξά ην αλαιγεηηθό απνηέιεζκα κε ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθώλ επηπέδσλ ησλ ρνξεγνύ- ησλ αζζελώλ, ε θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ είρε επαλέιζεη ζηηο 24h κεηεγρεηξεηηθά ζε ζρέζε κελσλ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ νξγαληζκό. Δπίζεο, ζην δηάζηεκα απηό δίλεηαη ε δπ- κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Απηό έξρεηαη ζε α- ληίζεζε κε ηελ εξγαζία ησλ Stevens θαη ζπλ., λαηόηεηα ηεο έγθαηξεο αλαγλώξηζεο θαη παξέκβαζεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζνβαξώλ όπνπ αλαθέξεη όηη ζηνπο αζζελείο πνπ εθαξκόζηεθε ειαθξά γεληθή αλαηζζεζία κε ζσξαθηθή επηζθιεξίδην αλαιγεζία, ε θηλεηηθόηεηα εθηίκεζε αθνξνύζε κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. ηε 2 ε επίζθεςε, ε ηνπ εληέξνπ επαλήιζε πην γξήγνξα ζε ζρέζε ππόινηπνπ 24ώξνπ, όπνπ ηα ζρεηηθά επίπεδα κε ηνπο αζζελείο πνπ εθαξκόζηεθε γεληθή α- θαξκάθσλ έρνπλ ήδε επηηεπρζεί θαη ε δηαθύκαλζε ηεο έληαζεο ηνπ πόλνπ είλαη νκαιόηε- λαηζζεζία κε ελδνθιέβηα κεηεγρεηξεηηθή α- λαιγεζία 41. Βέβαηα, όπσο επηζεκαίλεηαη από ξε. Έλαο άιινο πεξηνξηζκόο ηεο κειέηεο αθνξνύζε ηε κε κέηξεζε ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ε α- λαηζζεηηθή ηερληθή είλαη απηή πνπ έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ επαλαθνξά ηεο εληεξηζή ηνπο. Θα ήηαλ έλα ρξήζηκν επηπιένλ ζηνη- ησλ αζζελώλ θαηά ηε κεηεγρεηξεηηθή εθηίκεθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνδόκελε ηερληθή κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο, ελώ ν ρεηξεηηθνύ πόλνπ. Δπίζεο, ε κε πξνζζήθε ζηε ρείν ζηελ αμηνιόγεζε ηεο έληαζεο ηνπ κεηεγ- ζηόρνο παξακέλεη ε ηαρύηεξε έμνδν ησλ αζζελσλ από ην λνζνθνκείν ρσξίο ηελ εκθάληζε ηεο επηζθιεξηδίνπ ηερληθήο κε ηε ρξήζε ζπλ- κειέηε θαη κηαο νκάδαο αζζελώλ κε ηε ρξήζε κεηεγρεηξεηηθνύ εηιενύ, ν νπνίνο λα ζεκεησζεί δπαζκνύ ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη νπηνεηδνύο όηη δελ είλαη ζπρλόο κεηά από επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο 41. ζεί όηη ζηελ παξνύζα κειέηε έγηλε ρξήζε απνηειεί έλαλ αθόκε πεξηνξηζκό. Να αλαθεξ- αλη-

12 55 ιηώλ ζπλερνύο έγρπζεο ξπζκηδόκελεο ξνήο θαη όρη ε ρξήζε αληιηώλ «ειεγρόκελσλ από ηνλ α- ζζελή» (PCA). Ζ «ειεγρόκελε από ηνλ αζζελή» ηερληθή αλ θαη ζεσξείηαη πην αθξηβήο, α- παηηεί ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηόζν ηνπ αζζελή πξνεγρεηξεηηθά όζν θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 42,43. Αληίζεηα, νη αληιίεο ζπλερνύο έγρπζεο ξπζκηδόκελεο ξνήο, είλαη πην απιέο ζηε ρξήζε, δελ εμαξηώληαη από εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ηνπο ελνριεηηθνύο γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ήρνπο ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ, ελώ ν θίλδπλνο ιάζνπο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη κεδακηλόο, ε- πηηξέπνληαο ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελή ελώ είλαη θαη πην νηθνλνκηθέο Σν θύξην κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη ε έιιεηςε αθξίβεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο ζηε ξνή 44-46, αλ θαη ζηελ παξνύζα κειέηε δελ παξαηεξήζεθε θακία πεξίπησζε αηπρεκαηηθήο ππεξδνζνινγίαο θαξκάθσλ. Oη ζηόρνη ηεο εθαξκνγήο κεηεγρεηξεηηθήο α- λαιγεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε έγθαηξε επαλαθνξά ηνπ αζζελή ζηελ πξν ρεηξνπξγείνπ θαηάζηαζε, ε πξόιεςε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ θαη ε κειέηε ησλ ζπλδπαζκώλ ηεο πνιππαξαγνληηθήο αλαιγεζίαο κέζα από θαιά νξγαλσκέλεο πξννπηηθέο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο 28,30. Ζ παξνύζα ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο κνξθίλεο, λαικπνπθίλεο θαη ηξακαδόιεο ζε ζπλδπαζκό κε θεηακίλε έδεημε λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα κεηά από επεκβάζεηο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο. Ο ζπλδπαζκόο ηξακαδόιεο-θεηακίλεο θαίλεηαη λα π- ζηεξεί ησλ άιισλ, ππό κειέηε αλαιγεηηθώλ ζρεκάησλ, σο πξνο ην αλαιγεηηθό απνηέιεζκα θαζώο θαη ζηελ αλάγθε ρνξήγεζεο επηπιένλ αλαιγεηηθώλ παξαγόλησλ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Bangma CH. Active surveillance and radical prostatectomy. Eur J Cancer 2011; 47:S Ραδόπνπινο ΓΚ. Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε. ε: Ραδόπνπινο ΓΚ. Ζ ζέζε ηεο π- πεξεβηθήο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο ζηνλ θιηληθά εληνπηζκέλν θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Γεληθέο γλώζεηο θαη πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ηεο κεζόδνπ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2003, ζει Gupta A, Fant F, Axelsson K, et al. Postoperative Analgesia after Radical Retropubic Prostatectomy. A Double-blind Comparison between Low Thoracic Epidural and Patient-controlled Intravenous A- nalgesia. Anesthesiol 2006; 105: Ene KW, Nordberg G, Sjöström B, et al. Prediction of postoperative pain after radical prostatectomy. BMC Nursing 2008; 7: Ηαηξνύ Υ. Πνιππαξαγνληηθή Αληηκεηώπηζε ηνπ Μεηεγρεηξεηηθνύ Πόλνπ. Θέκαηα αλαηζζεζηνινγίαο θαη εληαηηθήο

13 56 ηαηξηθήο ; Σόκνο 17-18νο (Σεύρνο 35ν-36ν): ASA Task Force on Acute Pain Management. Practice Guidelines for Acute Pain Management in the Perioperative Setting. Anesthesiol 2004; 100: Pyati S, Gan TJ. Perioperative Pain Management. CNS Drugs 2007; 21(3): Wu CL. Acute Postoperative Pain. In Miller RD Miller s Anesthesia. Edited by Elsevier Churchill Livingstone Philadelphia sixth edition 2005, pp Lee Anna, Done Mary L. The Use of Nonpharmacologic Techniques to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting: A Meta Analysis. Anesth Analg 1999; 88: Schug SA, Manopas A. Update on the role of non-opioids for postoperative pain treatment. Best Practice & Research Clinical Anesthesiol 2007; 21(1): Pasternak GW. Opioids. In: Hemmings HC, Hopkins PM. Foundations of anesthesia, basic sciences for clinical practice. Edited by Elsevier Mosby, second edition 2006, pp Brunton LL, Parker KL, Blumenthal DK, et al. Opioid analgesics. In Brunton LL, Parker KL, Blumenthal DK, Buxton IL. Goodman & Gilman s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. Edited by McGraw Hill Companies 11edition, 2008, pp Scott LJ, Perry CM. Tramadol. A Review of its Use in Perioperative Pain. Drugs 2000;60: Desmeules JA. The tramadol option. European Journal of Pain 2000; 4(Suppl.A): Schmid RL, Sandler AN, Katz J. Use and efficacy of low-dose ketamine in the management of acute postoperative pain: a review of current techniques and outcomes. Pain 1999; 82: Elia N, Tramer MR. Ketamine and postoperative pain a quantitative review of randomized trials. Pain 2005; 113: Bell RF, Dahl JB, Moore RA, et al. Perioperative ketamine for acute post operative pain: a quantitative and qualitative systematic review (Cochrane review). Acta Anesthesiol Scand 2005; 49: Canet J, Castilo J. Ketamine. A Familiar Drug We Trust. Anesthesiol 2012; 116: Νηξίηζνπ Β, Παπαγηαλλνπνύινπ Π, Πνιπδσή Κ, θαη ζπλ. Μεηεγρεηξεηηθή α- λαιγεζία κε αληιίεο ζπλερνύο έγρπζεο α- πό ηελ επηζθιεξίδηα ή ελδνθιέβηα νδό. Δκπεηξία έμη εηώλ. Eιιεληθή Aλαηζζεζηνινγία 2010; 43: ντιεκέδε Δ, Καηζαλίθνο Α, νύκπαζεο Η, θαη ζπλ. Τπναλαηζζεηηθή δόζε ελ-

14 57 δνθιέβηαο θεηακίλεο βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο ελδνθιέβηαο κεηεγρεηξεηηθήο α- λαιγεζίαο κε λαικπνπθίλε. Διιεληθή Αλαηζζεζηνινγία 2006; 39: Pang WW, Wu HS, Tung CC. Tramadol 2,5mg kg-1 appears to be the optimal intraoperative loading dose before patient-controlled analgesia. Can J Anesth 2003;50: Unlugenc H, Gunduz M, Ozalevli M, et al. A comparative study on the analgesic effect of tramadol, tramadol plus magnesium, and tramadol plus ketamine for postoperative pain management after major abdominal surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46: Webb AR, Skinner BS, Leong S. The Addition of a Small-Dose Ketamine Infusion to Tramadol For Postoperative Analgesia: A Double-Blinded, Placebo-Controlled, Randomized Trial After Abdominal Surgery. Anesth Analg 2007;104: Ready BL. Acute Postoperative Pain. In Miller RD Miller s Anesthesia. Edited by Elsevier Churchill Livingstone Philadelphia Third edition 1990, pp Gagliese L, Weizblit N, Ellis W, et al. The measurement of postoperative pain: A comparison of intensity scales in younger and older surgical patients. Pain 2005; 117: Jensen MP, Karoly P, Braver S. The Measurement of Clinical Pain Intensity: a Comparison of Six Methods. Pain 1986; 27: Macario A, Weinger M, Carney S, et al. Which Clinical Anesthesia Outcomes Are Important to Avoid? The Perspective of Patients. Anesth Analg 1999; 89: Vadivelu N, Mitra S, Narayan D. Recent Advances in Postoperative Pain Management. Yale Journal of Biology and Medicine 2010;83: Macario A, Weinger M, Truong M, et al.which Clinical Anesthesia Outcomes Are Both Common and Important to A- void? The Perspective of a Panel of Expert Anesthesiologists. Anesth Analg 1999; 88: White PF, Kehlet H. Improving Postoperative Pain Management. What Are the Unresolved Issues? Anesthesiology 2010;112: /12/ Fant F, Axelsson K, Sandblom D, et al. Thoracic epidural analgesia or patient controlled local analgesia for radical retropubic prostatectomy: a randomized, double -blind study. Br J Anaesth 2011; 107: Santana Catro-Alves LJ, Fernandes De Azevedo VL, De Freitas Braga TF, et al.

15 58 The Effect of Neuraxial Versus General Anesthesia Techniques on Postoperative Quality of Recovery and Analgesia After Abdominal Hysterectomy: A Prospective, Randomized, Controlled Trial. Anesth Analg 2011;113: Snyder GL, Greenberg S. Effect of anesthetic technique and others perioperative factors on cancer recurrence. Br J Anaesth 2010; 105(2): Van den Berg ΑΑ, Montoya-Pelaez L F, Halliday E.M et al. Analgesia for adenotonsillectomy in children and young adults: a comparison of tramadol, pethidine and nalbuphine. Eur J Anaesthesiol 1999; 16: Cheong SH, Lee KM, Lim SH, et al.the Effect of Suggestion on Unpleasant Dreams Induced by Ketamine Administration. Anesth Analg 2011; 112: Moyao-García D, Hernández-Palacios JC, Ramírez-Mora JC, et al. A pilot study of nalbuphine versus tramadol administerred through continuous intravenous infusion for postoperative pain control in children. Acta Biomed 2009;80: Fukunda K. Intravenous opioid anesthetics. In: In Miller RD Miller s Anesthesia. Edited by Elsevier Churchill Livingstone Philadelphia sixth edition 2005, pp Rüsch D, Eberhart LHJ, Wallenborn J, et al. Nausea and Vomiting after Surgery Under General Anesthesia. Dtsch Arztebl Int 2010;107: Kjellberg F, Tramer MR: Pharmacological control of opioid-induced pruritus: A quantitative systematic review of randomized trials. Eur J Anaesthesiol 2001;18: Stevens RA, Mikat-Stevens M, Flanigan R, et al. Does the choise of anesthetic technique affect the recovery of bowel function after radical prostatectomy? Urology 1998; 52: Grass JA. Patient-Controlled Analgesia. Anesth Analg 2005;101:S Κεηεθίδνπ Δ. Αλαιγεζία Διεγρόκελε από ηνλ Αζζελή. Θέκαηα αλαηζζεζηνινγίαο θαη εληαηηθήο ηαηξηθήο ; 17-18: Εακπνύξε Δπαγγέινπ Α. πλερήο Δλδνθιέβηα Αλαιγεζία. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ; 17-18: Remerand F, Vuitton AS, Palud M, et al. Elastomeric Pump Reliability in Postoperative Regional Anesthesia: A Survey of 430 Consecutive Devices. Anesth Analg 2008; 107: Capdevila X, Macaire P, Aknin P, et al. Patient-Controlled Perineural Analgesia After Ambulatory Orthopedic Surgery: A

16 59 Comparison of Electronic Versus Elastomeric Pumps. Anesth Analg 2003;96: Keywords: radical prostatectomy, intravenous, postoperaitive analgesia, pain, morphine, nalbuphine, tramadol, ketamine Corresponding author: Νηξίηζνπ Βάγηα Μειεάγξνπ 7, Θεζζαινλίθε tel: ,

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα