Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων"

Transcript

1 Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη: Κώηηας Θεόδωρος Ηλεκηρολόγος Μητανικός & Μητανικός Υπολογιζηών

2 Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Λαηκνύ Γήκνπ Πξεζπώλ

3 Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ Ιζόγεην 1 νο όξνθνο

4 Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ Κηηξηνδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά - Ιζόγεην 200 η.μ. επιθάνεια τώρων διδαζκαλίας 54 η.μ. κοινότρηζηων τώρων 22 η.μ. βοηθηηικών τώρων Κηηξηνδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Όξνθνο 210 η.μ. επιθάνεια τώρων διδαζκαλίας 42 η.μ. κοινότρηζηων τώρων Μεραλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ Λέβηηας πεηρελαίοσ 130 kw Θερμανηικά ζώμαηα Panel ΖΝΧ με τρήζη ηλεκηρικού ρεύμαηος Κενηρικό ζύζηημα διανομής

5 Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ

6 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο: Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε γξαθηηνύρα κε ι=0.035w/mk I. Δηδηθό βάξνο EPS 80 18kgr/m3 II. Γηαπλέσλ πιηθό ηδαληθό γηα θηίξηα ζε ηδηαίηεξα ςπρξέο πεξηνρέο III. Μηθξόηεξε κεηαβνιή ζπληειεζηή ι/d ζε ζρέζε κε ηελ εμηιαζκέλε IV. Απμεκέλε ζεξκνρσξεηηθόηεηα δνκηθώλ πιηθώλ V. Σύζηεκα κε πηζηνπνίεζε θαηά ETAG 004 Δπηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζεί δώλε ζηεγάλσζεο ύςνπο 60cm I. ζεξκνκνλσηηθό πιηθό EPS 200 εηδηθνύ βάξνπο 30kgr/m3 II. απνξξόθεζε λεξνύ κε δηάρπζε <1.5%

7 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο κέζνδνη:

8 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο κέζνδνη: Αποθςγή θεπμογεθςπών ζηο καηυκάζι και ανηιζηοίσυρ ζηο ανυκάζι ηος κοςθώμαηορ

9 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο πιενλεθηήκαηα: Αύμεζε ηεο απνδηδόκελεο ζεξκόηεηαο πνπ απνζεθεύεηαη ζηα δνκηθά πιηθά kj/m2k (ζεξκνρσξεηηθόηεηα θηηξίνπ Λαηκνύ 320kJ/m2K) Απνδηδόκελε ελέξγεηα ζηνλ ρώξν 43,2 Wh/m2K (53% κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ απνζεθεπκέλε)

10 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο : Αύμεζε ηεο απνδηδόκελεο ζεξκόηεηαο πνπ απνζεθεύεηαη ζηα δνκηθά πιηθά

11 Δλεξγεηαθή Βειηίσζε Κηηξίνπ Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο : Μείσζε ζεξκνξνήο αύμεζε εθκεηάιιεπζεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο δνκηθνύ πιηθνύ Σειρά1 Σειρά4 Σειρά

12 Δλεξγεηαθή Βειηίσζε Κηηξίνπ Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο : Μείσζε ζεξκνξνήο αύμεζε εθκεηάιιεπζεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο δνκηθνύ πιηθνύ Σειρά1 Σειρά4 Σειρά Σειρά1 Σειρά2 Σειρά3 10 0

13 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο : Αύμεζε ηεο απνδηδόκελεο ζεξκόηεηαο πνπ απνζεθεύεηαη ζηα δνκηθά πιηθά Δομικό υλικό ζξω Απόδοςη θερμότητασ χωρίσ χρήςη θζρμανςησ 53% 47% μζςα Απόδοςη θερμότητασ χωρίσ χρήςη θζρμανςησ

14 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο : Αύμεζε ηεο απνδηδόκελεο ζεξκόηεηαο πνπ απνζεθεύεηαη ζηα δνκηθά πιηθά θερμομο νωτικό υλικό Δομικό υλικό ζξω Απόδοςη θερμότητασ χωρίσ χρήςη θζρμανςησ 11% 89% μζςα Απόδοςη θερμότητασ χωρίσ χρήςη θζρμανςησ

15 Τνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο: Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε γξαθηηνύρα κε ι=0.035w/mk Γηαπλέσλ πιηθό ηδαληθό γηα θηίξηα ζε ηδηαίηεξα ςπρξέο πεξηνρέο Μηθξόηεξε κεηαβνιή ζπληειεζηή ι/d ζε ζρέζε κε ηελ εμηιαζκέλε Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 60% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς 5800 Απόζβεζη ζε 6 τρόνια

16 Τνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο ζέξκαλζεο ρώξσλ: Τνπνζέηεζε ειεθηξνβάλαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θπθιώκαηνο ζεξκνύ κέζνπ ζε θάζε ρώξν δηδαζθαιίαο Απηνλνκία ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ρώξσλ

17 Τνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο ζέξκαλζεο ρώξσλ: Ιζνξξόπεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ θαζώο θαη ηεο πγξαζίαο εληόο ηνπ θηηξίνπ (ησλ δηαθνξεηηθώλ ρώξσλ απηνύ) 30 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

18 Τνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο ζέξκαλζεο ρώξσλ: Τνπνζέηεζε ειεθηξνβάλαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θπθιώκαηνο ζεξκνύ κέζνπ ζε θάζε ρώξν δηδαζθαιίαο Απηνλνκία ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ρώξσλ Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 40% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς 1400 Απόζβεζη ζε 6 τρόνια

19 Τνπνζέηεζε αεξόςπθηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 48kWth: Σύζηημα με 2 τςκηικούρ κύκλοςρ και 2 inverter ζςμπιεζηέρ Δςναηόηηηα νεπού πποζαγυγήρ 80 C, λειηοςπγία ζε θεπμοκπαζίερ έυρ - 25 C έυρ ηοςρ -25 C μέσπι 80 C Εξυηεπική Εζυηεπική

20 Τνπνζέηεζε αεξόςπθηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 48kWth: Ανηιπαγυηική λειηοςπγία για ηην εξυηεπική μονάδα: ανηίζηαζη ανηιπαγυηικήρ πποζηαζίαρ Ψςσπό κλίμα Zone 2 zone 2 Απαιηείηαι ανηίζηαζη zone 3 Zone 3 model ERSP: Ήπιο κλίμα Ανηίζηαζη υρ πποαιπεηικό εξάπηημα ZONE 1 TEMP. -30 ~ -20 C RU, FIN COUNTRIES Zone 2 countries: 2-20 ~ -10 C POL, GER, CE, Nor-EU (except FIN) 3-10 ~ 0 C SP, IT, GR, TKY, UK, IRL, BEL, NL, FR ~ 10 C 10 ~ 20 C POR, ME, SA central-afr Zone 3 and 4 countries:

21 Τνπνζέηεζε αεξόςπθηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 48kWth:

22 COP Δλεξγεηαθή Βειηίσζε Κηηξίνπ Τνπνζέηεζε αεξόςπθηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 48kWth: 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Tlwc Ta = 7 C Ta = - 5 C Ta = - 10 C Ta = - 15 C

23 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο: Δθκεηάιιεπζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνύ κέζνπ πξνο ηα ζώκαηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο

24 Τνπνζέηεζε αεξόςπθηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 48kWth: Σύζηεκα Αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζεξκνύ κέζνπ Τνπνζέηεζε επηιεθηηθώλ πιαθώλ παξαγσγήο ΕΝΧ Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 66% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς 2000 Απόζβεζη ζε 20 τρόνια

25 Τνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο ζβέζεο/έλαπζεο θσηηζκνύ Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 50% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς 1400 Απόζβεζη ζε 3 τρόνια

26 Τνπνζέηεζε θσηηζκνύ led Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 50% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς 1500 Απόζβεζη ζε 6 τρόνια

27 Σπλνιηθή ελεξγεηαθή βειηίσζε Αξρηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο Τειηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο 3500 Μείωζη ενεργειακής καηανάλωζης 85% Κόζηος καηαζκεσής Μείωζη κόζηοσς λειηοσργίας Απόζβεζη ζε 8 τρόνια

28 Δπίηεπμε ζηόρνπ: Δλεξγεηαθή Βειηίσζε Κηηξίνπ Τν θηίξην κεηαβάιιεηαη θαηά 6 ελεξγεηαθέο βαζκίδεο Απηνκαηνπνηείηαη πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηνπ Γελ ππάξρεη ρεηξηζκόο ζεξκνθξαζίαο ή θσηηζκνύ Θσξαθίδεηαη εμσηεξηθά από ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο Γεκηνπξγνύληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο Τα δεδνκέλα θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζε Portal

29 80,00 70,00 60,00 50,00 ποςοςτό ενεργειακήσ αναβάθμιςησ (x 100) κόςτοσ (x 1000 ) 40,00 30,00 20,00 μείωςη κόςτουσ λειτουργίασ (x 1000 ) 10,00 0,00 θερμομονωςη αυτονομια χωρων Α/Θ αυτοματiςμόσ φωτιςμοφ φωτςιμόσ led

30 μείωςη ενζργειασ ςε kwh/m2 μείωςη κόςτουσ λειτουργίασ (x 1000 ) μείωςη κόςτουσ λειτουργίασ (x 1000 ) ςυντελεςτήσ απόςβεςησ

31 Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία βειηίσζεο πέξαλ ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Τνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ Τν λέν θνύθσκα ηνπνζεηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξίνπ νπόηε νη ζεξκνγέθπξεο ειαρηζηνπνηνύληαη Μείωζη ηοσ U ηοσ κοσθώμαηος καηά 70% Από 2.8 W/m2K ζε 0.9 W/m2K Δημιοσργία ηύποσ ηλιακού τώροσ ζηα νόηια ανοίγμαηα (παθηηικό ηλιακό ζύζηημα) ζηο εζωηερικό ηων δύο κοσθωμάηων Μείωζη ηων θερμικών απωλειών από ηα ανοίγμαηα ηοσ βορρά

32 Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία βειηίσζεο πέξαλ ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Τνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ

33 Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία βειηίσζεο πέξαλ ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Τνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ Μηχανική θυρίδα ειςόδου θερμοφ αζρα κοφφωμα Διαφανζσ δομικό υλικό Μηχανική θυρίδα εξόδου ψυχροφ αζρα

34 Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία βειηίσζεο πέξαλ ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Τνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ ζην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ Μηχανική θυρίδα ειςόδου θερμοφ αζρα ςτο εςωτερικό ζξω μζςα Νζο κοφφωμα παλαιό κοφφωμα Μηχανική θυρίδα εξόδου ψυχροφ αζρα από το εςωτερικό

35 Μεραληθόο αεξηζκόο θηηξίνπ Δλεξγεηαθή Βειηίσζε Κηηξίνπ oτνπνζέηεζε απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ ηνπ ρώξνπ κέζσ ηεο αλάγλσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα oδθκεηάιιεπζε ηνπ ειηαθνύ ρώξνπ κεηαμύ ησλ θνπθσκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο (αέξα-αέξα) oαπηόκαηνο ηξόπνο δηάλνημεο παξαζύξσλ γηα ηνλ θπζηθό αεξηζκό ηνπ ρώξνπ oέιεγρνο πγξαζίαο ζηνλ ρώξν