«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»"

Transcript

1 Διακήρυξη για την: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β140339

2 - 2 - Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου («Αναδόχου») με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να αναλάβει το Έργο «Φόρτωση μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η: Φόρτωση μεταφορά και απόθεση των στείρων σε χώρους που θα υποδείξει ο αρμόδιος μηχανικός της Εταιρίας από το εργοτάξιο της Κατσίκιζας, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Σταυρού του Δ. Μεσσαπίων Διρφυών. Τα στείρα είναι in situ, ασβεστολιθικής σύστασης και συνολικού όγκου m 3. Για τη διάτρηση, γόμωση και πυροδότηση των διατρημάτων καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων εκρηκτικών υλών θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Εταιρία. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το Έργο δε μπορεί να ξεπεράσει τους 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Για την πραγματοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να εργάζεται έως 3 φυλακές (24- ωρο) την ημέρα και για πέντε ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή). Δε θα υπάρχει δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, εκτός εάν υπάρξει ειδική συμφωνία και έγκριση του Αρμόδιου της Εταιρίας για συγκεκριμένη και προγραμματισμένη εργασία που υποχρεωτικά θα αναφέρεται στα Ημερολόγια Έργου και δε θα δημιουργεί κεκτημένο δικαίωμα για τον Ανάδοχο. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική επίβλεψη και διεύθυνση της εκτελέσεως του Έργου και υποχρεούται να διαθέτει για τα αυτοκίνητα και μηχανήματά του, ικανούς και κατάλληλης Άδειας Οδηγούς ή Χειριστές, φωτοαντίγραφα των αδειών οφείλει να προσκομίζει στην Εταιρία πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή αδείας οδηγού ή χειριστή, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Οι παραπάνω αδειούχοι Οδηγοί ή Χειριστές θα ενεργούν κάτω από την άμεση καθοδήγηση του Αναδόχου. Οι τυχόν απασχολούμενοι από τον Ανάδοχο για εκπαιδευτικούς λόγους Οδηγοί ή Χειριστές των μηχανημάτων θα ενεργούν επίσης κάτω από την άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση αυτού Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα Αυτοκίνητα, Φορτηγά και τα Μηχανήματα του έχουν τις απαιτούμενες «Άδειες Κυκλοφορίας και Πινακίδες και Άδειες Μ.Ε.», φωτοαντίγραφα των οποίων οφείλει να προσκομίζει και να παραδώσει στην Εταιρία πριν την ανάληψη δραστηριότητας αλλά και σε κάθε μεταβολή.

3 Τα Αυτοκίνητα, Φορτηγά και τα Μηχανήματα Έργου του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Απαγορεύεται ρητώς η εξάσκηση της δραστηριότητας της σύμβασης αν δεν ευρίσκεται σε ισχύ η ασφάλιση Για τα Μηχανήματα Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί Θεωρημένα Βιβλία Συντήρησης και Επισκευών, τα οποία να ευρίσκονται σε πρώτη ζήτηση από τους υπεύθυνους της Εταιρίας και τους εκπροσώπους της Πολιτείας Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία του Κράτους, τις αποφάσεις και διαταγές των Αστυνομικών και λοιπών Διοικητικών Αρχών του Κράτους. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο ίδιος και όλο το προσωπικό του: α) Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. β) Τις Εντολές της ΕΜΝΕ. γ) Τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. δ) Τις παρατηρήσεις του Αρμοδίου του Έργου και των λοιπών συνεργαζομένων αρμοδίων που συνυπάρχουν στον Εργοταξιακό χώρο όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί. ε) Τον Ειδικό Κανονισμό Ασφάλειας Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος απέναντι στην Πολιτεία και τις Αρχές, για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση σχετική με τα παραπάνω. Δηλώνει δε απερίφραστα πως αναλαμβάνει και την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα ανωτέρω σε όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, για τις εργασίες της Εργολαβίας και πως έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων αυτών Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φόρτωση των οχημάτων του, τη μεταφορά και την απόθεση των στείρων στους χώρους που θα υποδείξει ο αρμόδιος μηχανικός της Εταιρίας 3.7. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Εταιρίας, το προσωπικό άλλων Εργολάβων, αλλά και με τους περιοίκους, διαφυλάσσοντας έτσι την απαιτούμενη άριστη σχέση της Εταιρίας με αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία προσωπικό του Αναδόχου δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, τη συμπεριφορά, ή εν γένει τη συνεργασία με την Εταιρία και το προσωπικό της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα μέτρα ή να το αντικαθιστά με άλλο Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών, να παραλάβει από το αρμόδιο τμήμα Ασφάλειας της Εταιρίας όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3, παρ. 5 του παρόντος και να καταθέσει ενυπόγραφη κατάσταση παραλαβής τους από το προσωπικό που απασχολεί Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα Ασφάλειας Έργου και Εργαζομένων, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις με ιδιαίτερη εφαρμογή των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) και τη σήμανση. Ειδικότερα για τη χορήγηση των Μ.Α.Π., οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρία ενυπόγραφη κατάσταση παραλαβής τους από το προσωπικό που απασχολεί και να προβαίνει σε αυστηρότατες συστάσεις προς τους εργαζομένους του για τη χρήση των Μ.Α.Π.

4 Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να προστατεύουν και να μην επιβαρύνουν με τη δράση τους το περιβάλλον (δάση, οικιστικές περιοχές, θόρυβος, καλλιέργειες) και να ειδοποιούν αμέσως για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Ειδικά τα προερχόμενα κατά την συντήρηση των Οχημάτων Μηχανημάτων χρησιμοποιηθέντα ορυκτέλαια, δεν πρέπει να απορρίπτονται στο έδαφος, αλλά να περισυλλέγονται σε βαρέλια ή σε ειδικές δεξαμενές προς ανακύκλωση, παραδίδοντάς τα σε αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης ΑΛΕ και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έντυπα αναγνώρισης στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Στερεά απόβλητα που προέρχονται από χρήση αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών και εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά, χρησιμοποιημένες μπαταρίες, υλικά συσκευασίας, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προς ανακύκλωση προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα π.χ. φίλτρα λαδιού ΜΕ, μαρκούτσια κλπ πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρίες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, πρέπει να αποδεχθούν πλήρως τις συνθήκες στους χώρους διεξαγωγής της δραστηριότητας, να δηλώσουν ότι τους έχουν επισκεφθεί και ότι μπορούν να εκτελέσουν τη δραστηριότητα (φύση, τρόπος κλπ) και επίσης να δηλώσουν ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της φύσεως της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής της, καθώς και από κάθε άλλη αξίωση ή αποζημίωση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το Έργο κατά παντός κινδύνου σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία της ημεδαπής και να προσκομίσει το συμφωνητικό ασφάλισης ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πράξει τούτο η Εταιρία και θα αφαιρέσει το κόστος ασφάλισης από το λαβείν του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του Έργου και είναι υποχρεωμένος να επιβλέπει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του τις εργασίες. Υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των μέσων και εγκαταστάσεων και να ενθαρρύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων εξασφαλίζοντας σε αυτούς κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και ασφάλειάς τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως, τον Εκπρόσωπο ή Διαχειριστή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και μόνο με αυτόν θα γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις και θα μεταβιβάζονται οι παρατηρήσεις όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί, του αρμοδίου της Εταιρίας. Η ευθύνη για τη διαβίβαση των σχετικών συνεννοήσεων προς το προσωπικό του βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει ώστε, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και βαρύνεται με τις ασφαλιστικές τους εισφορές ο ίδιος. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να ευρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτόν, η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Οι απολαβές του προσωπικού του Αναδόχου θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτόν (τακτικές, υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές κλπ.). Η Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, από τον Ανάδοχο, προσωπικού που προέρχεται από την Εταιρία. Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και την αποκλειστική επίβλεψη του Έργου. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν συμβεί από τον ίδιο, τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του Έργου εις βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων, την οποία πρέπει να αποκαθιστά αμέσως ή να αποζημιώνει τους ζημιωθέντες. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσόν των σχετικών δαπανών από το ποσόν που πρόκειται να εισπράξει ο Ανάδοχος στο άμεσο μέλλον ή την εγγυητική επιστολή. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος Αστικά και Ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα Εργαζόμενου ή Τρίτου που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του. Η Εταιρία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη. Ο Ανάδοχος δε θα έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση του Έργου ή μέρος αυτού καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα φέρει ακέραια τη ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν και σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων (κλοπές, καταστροφές κλπ.), αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία για τη ζημιά που υπέστη από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται πιστοποιημένα πρόστιμα εις βάρος της Εταιρίας από τις Δημόσιες Εποπτικές Αρχές, που θα επιβάλλονται εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεών του, και τα οποία θα παρακρατούνται από την πληρωμή ανεξαρτήτως της δικαστικής αμφισβήτησής τους ή θα διεκδικούνται δικαστικά.

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει πριν την έναρξη του Έργου: α) Επιβλέποντα Μεταλλειολόγο Μεταλλουργό Μηχανικό για την Επίβλεψη του Έργου, όπως ορίζεται από τον ΚΜΛΕ και το συντονισμό με την Εταιρία. β) Υπεύθυνο Εκπρόσωπό του, επί τόπου του Έργου Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που θα γίνει η σχετική ειδοποίηση. Η εγκατάστασή του στο χώρο του Έργου πρέπει να γίνει μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω χρονικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει την εκτέλεση του Έργου σε άλλον. Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο χώρο του Έργου, συντάσσεται Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Αρμόδιο της Εταιρίας. Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει αμέσως εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες εγκατάστασης. Στην περίπτωση που δε θα τηρηθούν αυτές, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, καταπίπτει υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα Με την έναρξη των εργασιών θα αρχίσει η καθημερινή σύνταξη Ημερολογίου Έργου στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Εργολαβίας. Συγκεκριμένα: α) Περιγραφή των εργασιών, τεχνικά στοιχεία, κλπ. β) Καιρικές συνθήκες γ) Απασχολούμενο προσωπικό δ) Απασχολούμενα μηχανήματα ε) Παρατηρήσεις του Αρμοδίου της Εταιρίας όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί Προγραμματισμός εργασιών στ) Παρατηρήσεις του Αναδόχου ζ) Οτιδήποτε έχει σχέση ή διευκρινίζει την πορεία και τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου η) Ανάθεση βοηθητικών εργασιών που έχουν σχέση με το Έργο θ) Ημερήσια στοιχεία δραστηριότητας (μέτρα διάτρησης, ώρες μηχανημάτων, δρομολόγια στείρων, παραγωγή, παραλαβή καυσίμων κλπ.). Το Ημερολόγιο Έργου θα υπογράφεται καθημερινά από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον επιβλέποντα μηχανικό του Αναδόχου ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του, αποτελεί δε το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σχέσεις Αναδόχου Εταιρίας, την πρόοδο των εργασιών και τις οδηγίες ή συμφωνίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται μέσα στο Ημερολόγιο Έργου, σε καμία περίπτωση δε λαμβάνεται υπ όψιν. Από το Ημερολόγιο Έργου, ένα αντίγραφο κανονικά υπογεγραμμένο, θα δίνεται στον Ανάδοχο. Μετά το τέλος των εργασιών, το Ημερολόγιο Έργου περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Εταιρίας.

7 Η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία προς τον Ανάδοχο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλης χωρητικότητας δεξαμενή καυσίμων. Η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία προς τον Ανάδοχο θα γίνεται αποκλειστικά στη δεξαμενή καυσίμων του Αναδόχου. Απαγορεύεται η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία απ ευθείας στα μηχανήματα του Αναδόχου. Επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταφορά καυσίμων από τον Ανάδοχο εκτός του καθορισμένου χώρου εργασιών του. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να ορίσει από το προσωπικό του υπεύθυνο παραλαβής καυσίμων, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος για τις ποσότητες καυσίμων που ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την Εταιρία. Ο υπεύθυνος παραλαβής καυσίμων του Αναδόχου θα υπογράφει από κοινού με την Επιτροπή Παράδοσης Καυσίμων της Εταιρίας το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Καυσίμων. Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη φύλαξη των παραδοθέντων καυσίμων και η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για απώλεια καυσίμων από το χώρο του Αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών η κατανάλωση καυσίμων υπερβεί την προβλεπόμενη, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χορήγηση καυσίμων, και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροφοδοτεί τα μηχανήματά του με καύσιμα που θα προμηθεύεται ο ίδιος και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ίδιο. Αν η κατανάλωση παρουσιάζει μείωση η διαφορά είναι υπέρ της ΛΑΡΚΟ και σε καμία περίπτωση δεν πληρώνεται στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πρέπει να επιστρέψει ποσότητα πετρελαίου, τότε η παράδοση της ποσότητας στην Εταιρία πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής Στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί, ως αναπόσπαστο μέρος του θα περιλαμβάνεται και χάρτης χώρου Ανάπτυξης του Εργολαβικού Έργου σε κλίμακα 1:500, στον οποίο είναι αποτυπωμένη η ακριβής τοπογραφική του χώρου μορφή καθώς και οι χώροι απόθεσης στείρων, τη στιγμή της έναρξης των εργασιών. Ο χάρτης αυτός, την ακρίβεια του οποίου θα επιβεβαιώσει ο Ανάδοχος, μετά από οποιονδήποτε έλεγχο που κρίνει ο ίδιος, θα αποτελέσει τη βάση όλων των επιμετρήσεων που θα γίνουν στη διάρκεια της εκτέλεσης, αλλά και στο τέλος του Έργου. Κατά την εξέλιξη των εργασιών, κάθε 30 ή 60 ημερολογιακές ημέρες, θα γίνεται ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση του Έργου από την Εταιρία, με τοπογραφική αποτύπωση της εκσκαφής και υπολογισμό του συνολικά εξορυχθέντος όγκου, σε σχέση με τον αρχικό χάρτη βάσης. Η επιμέτρηση θα γίνεται παρουσία του Αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η ημέρα της τοπογραφικής αποτύπωσης θα αναφέρεται στο Ημερολόγιο Έργου. Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις αυτές, θα συντάσσεται πιστοποίηση από τις υπηρεσίες του Μεταλλείου, με βάση την οποία θα πληρώνεται ο Ανάδοχος.

8 - 8 - Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κάποιας επιμέτρησης, θα γίνεται εκτίμηση της ποσότητας από τον Αρμόδιο της Εταιρίας με βάση τους δηλωθέντες τόνους παραγωγής. Με βάση την εκτίμηση αυτή θα συντάσσεται Πιστοποίηση και στον Ανάδοχο θα πληρώνεται το 80% του υπολογισμένου με τον παραπάνω τρόπο ποσού. Για την εκτίμηση της ποσότητας σε m 3, θα χρησιμοποιείται η μαθηματική σχέση τόνοι παραγωγής στείρων: 2,75, όπου 2,75 = φαινόμενο βάρος στείρων σε tn/bm 3. Εφ όσον κατά τη διάρκεια των εργασιών σε συγκεκριμένη βαθμίδα, φθάνουμε στη φάση όπου έχει προκύψει μετάλλευμα, θα καλείται άμεσα τοπογραφικό συνεργείο και παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου θα γίνεται αποτύπωση ώστε να συνεχίζεται η φάση της εξόρυξης του μεταλλεύματος από την Εταιρία. Το ίδιο θα γίνεται και μετά την κοπή του μεταλλεύματος από τη συγκεκριμένη βαθμίδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα αφαιρείται η αντίστοιχη ποσότητα μεταλλεύματος από την επιμέτρηση του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ζυγολόγια των φορτηγών μεταφοράς μετ/τος στη Βύρα και το ειδικό βάρος του λατερίτη, το οποίο είναι 3,3 tn/bm Λόγω της φύσης του Έργου, υπάρχει η πιθανότητα να εκτελεστεί μεγάλο ποσοστό του με την χρήση της ωριαίας αντιμισθίας. Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή μηχανήματα του Αναδόχου χρησιμοποιηθούν σε κύριες εργασίες του Έργου, ή και εκτός του αντικειμένου του, έναντι ωριαίου μισθώματος, θα συντάσσονται ξεχωριστά Δελτία Ημερήσιας Απασχόλησης Μηχανήματος. Τα δελτία αυτά θα υπογράφονται από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον Ανάδοχο ή τον Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του, ή τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και θα λαμβάνονται υπ όψιν από τις υπηρεσίες του Μεταλλείου για να συντάξουν την μηνιαία Πιστοποίηση Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη, με την υπογραφή του συμφωνητικού να ορίσει Αρμόδιο του Έργου, ο οποίος θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης του Αναδόχου, σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες του Άρθρου 6, θα συνεννοείται με τον Ανάδοχο για το πρόγραμμα εξέλιξης των εργασιών της Εργολαβίας και θα υπογράφει καθημερινά το Ημερολόγιο Έργου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 6, παρ Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ορίσει Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής Εργασιών, η οποία το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την οριστική λήξη των εργασιών της Εργολαβίας οφείλει να συντάξει και να υπογράψει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου, το αργότερο μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες. Ως Οριστική Λήξη των εργασιών, θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Περάτωσης των Εργασιών της Εργολαβίας, από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον Ανάδοχο ή Νόμιμο Εκπρόσωπό του.

9 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Της ανάθεσης θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης όπου θα περιγράφονται οι όροι της συνεργασίας με βάση τη διακήρυξή. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θα είναι το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρίας, οι όροι του οποίου πρέπει να τηρούνται επακριβώς καθώς και το Παράρτημα Β: Πολιτική Ποιότητας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, καθώς και το ενημερωτικό Εργολάβου και η δήλωση Εργολάβου Προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος: α) όταν δεν θα τηρούνται όλοι οι όροι της σύμβασης οι οποίοι θα θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. β) σε περίπτωση αποχωρήσεως ή απουσίας του Αναδόχου πριν τη λήξη της ισχύος του συμφωνητικού, κατά την οποία η Εταιρία έχει το δικαίωμα να συμβληθεί με άλλον Εργολάβο για την εκτέλεση του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία την επιπλέον διαφορά της δαπάνης για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι ολοκλήρωσης του Έργου και τη λήξη του συμφωνητικού, της Εταιρίας επιφυλασσόμενης για κάθε περαιτέρω αξίωσή της από την πρόωρη αποχώρηση του Αναδόχου. Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται με απλή δήλωση της Εταιρίας που θα περιέρχεται στον Ανάδοχο και σε αυτή την περίπτωση η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καταπίπτει ως Ποινική Ρήτρα. Η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θα θεωρούνται ουσιώδεις. Μη άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους της Εταιρίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί και ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας και κατά την κρίση της το συμφωνητικό αζημίως για αυτήν, ο δε Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση κατά της Εταιρίας. 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθε διαφορά που αφορά τη συνεργασία, καθώς και κάθε Αγωγή, Αξίωση ή Απαίτηση, θα εισάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας. Το παρόν συμφωνητικό θα μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Θα συμφωνηθεί αμετάκλητα ότι ο Ανάδοχος κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του δε θα έχει την παραμικρή απαίτηση από την Εταιρία σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά όγκο περισσότερο ή λιγότερο απ ότι έχει συμφωνηθεί. Η Εταιρία μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε οποιονδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της και δικαιούται να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει το διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει οποτεδήποτε χωρίς να δημιουργείται καμιά υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό,

10 επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυόμενης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως δε λόγω της μη κατακυρώσεως του Έργου σε αυτούς. Πριν την κατάθεση της προσφοράς είναι απολύτως απαραίτητο ο υποψήφιος Ανάδοχος να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο του Έργου για την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου, την αναγνώριση και την αποδοχή των συνθηκών εργασίας καθώς και του σχεδιασμού των. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντες όλων των όρων της διακήρυξης. 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία θα εννοούνται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία θα επηρεάσουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, επαναστάσεις κλπ. Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο καταγραφής ανωτέρας βίας το οποίο θα συνυπογράφεται από την Εταιρία και τον Ανάδοχο. Καθ όλη τη διάρκεια που θα ισχύουν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει με σχετικό γραπτό μήνυμά του και χωρίς καθυστέρηση το άλλο μέρος. Αν προβλέπεται να διαρκέσει η ανωτέρα βία αποδεδειγμένα περισσότερο από δύο μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα δύνανται να καταγγείλουν αζημίως το συμφωνητικό, διατηρουμένων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται σε: /m³ στείρου υλικού στη φυσική του θέση (in situ). Η τιμή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες που πρέπει να γίνουν για την εκτέλεση της Εργολαβίας: α) για εγκατάσταση του Αναδόχου στο χώρο του Έργου λειτουργίας, β) των μεταφορικών μέσων, για αμοιβές προσωπικού, ασφάλιση προσωπικού και μηχανημάτων, φόροι, τέλη και δικαιώματα του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου, χαρτόσημο τιμολογίου κλπ. lt/m³ στείρου υλικού στη φυσική του θέση (in situ). Η τιμή αυτή θα είναι η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων, πέρα από την οποία η Εταιρία δεν θα χορηγεί καύσιμα προς τον Ανάδοχο. Τιμές ωριαίας αντιμισθίας για τη χρήση των μηχανημάτων σε κύριες ή βοηθητικές εργασίες σε /h, lt/h, /m διάτρησης και lt/m διάτρησης.

11 Τυχόν Φ.Π.Α. θα βαρύνει τη Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ. 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προκειμένου η Εταιρία να προβαίνει σε πληρωμή του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Εταιρία όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο αποδεικτικά στοιχεία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.), που θα αποδεικνύουν ότι έχει εξοφλήσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή έχει νόμιμα ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής τους με τον ενδιαφερόμενο Ασφαλιστικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, δε θα γίνεται πληρωμή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6.5. του άρθρου 6 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ). Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου του Αναδόχου. 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένη τράπεζα ύψους ,00. Η εγγυητική αυτή επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση ανάληψης του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στην Εταιρία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της καθαρής αξίας της Εργολαβίας και με ημερομηνία λήξης τρεις μήνες μετά τη λήξη του συμφωνητικού. 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε δύο κλειστούς φακέλους. Στο φάκελο Α, θα περιέχεται: α) Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος β) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει (τύπος, ικανότητα) γ) Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του Έργου και υπολογισμό απόδοσης των συνεργείων που θα χρησιμοποιηθούν σε κυβικά μέτρα ανά βάρδια και σε τόνους ανά ώρα, με συνημμένα τα αποδεικτικά στοιχεία δυναμικότητας των μέσων του προσφέροντος που θα πιστοποιούν την επιδιωκόμενη απόδοση δ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας των μηχανημάτων (ΜΕ) ε) Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των μηχανημάτων στ) Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

12 ζ) Η Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εργασίας, ότι αποδέχεται τις συνθήκες εργασίας και ότι μπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου παραιτείται από κάθε μελλοντικής ένστασης η) Έργα ή εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο προσφέρων. Στο φάκελο Β, θα περιέχεται η Οικονομική προσφορά που η διάρκεια της ισχύος της θα είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξεως του διαγωνισμού. Εξωτερικά στους φακέλους θα αναγράφεται απαραίτητα η επωνυμία της εταιρίας, ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης (Β140339) καθώς και η φύση της εργολαβίας. 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 81-83, Μαρούσι, Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, Επιτροπή Προμηθειών, ισόγειο, υπ όψη κας. Θεοδώρου Αικ., τηλ , καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, από ώρα 08:30 μέχρι 14:00. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους θα δίδονται από τα Μεταλλεία Εύβοιας από τον κ. Γούλα Γεώργιο στα τηλέφωνα , Μαρούσι,