«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»"

Transcript

1 Διακήρυξη για την: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β140339

2 - 2 - Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου («Αναδόχου») με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να αναλάβει το Έργο «Φόρτωση μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η: Φόρτωση μεταφορά και απόθεση των στείρων σε χώρους που θα υποδείξει ο αρμόδιος μηχανικός της Εταιρίας από το εργοτάξιο της Κατσίκιζας, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Σταυρού του Δ. Μεσσαπίων Διρφυών. Τα στείρα είναι in situ, ασβεστολιθικής σύστασης και συνολικού όγκου m 3. Για τη διάτρηση, γόμωση και πυροδότηση των διατρημάτων καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων εκρηκτικών υλών θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Εταιρία. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το Έργο δε μπορεί να ξεπεράσει τους 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Για την πραγματοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να εργάζεται έως 3 φυλακές (24- ωρο) την ημέρα και για πέντε ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή). Δε θα υπάρχει δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, εκτός εάν υπάρξει ειδική συμφωνία και έγκριση του Αρμόδιου της Εταιρίας για συγκεκριμένη και προγραμματισμένη εργασία που υποχρεωτικά θα αναφέρεται στα Ημερολόγια Έργου και δε θα δημιουργεί κεκτημένο δικαίωμα για τον Ανάδοχο. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική επίβλεψη και διεύθυνση της εκτελέσεως του Έργου και υποχρεούται να διαθέτει για τα αυτοκίνητα και μηχανήματά του, ικανούς και κατάλληλης Άδειας Οδηγούς ή Χειριστές, φωτοαντίγραφα των αδειών οφείλει να προσκομίζει στην Εταιρία πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή αδείας οδηγού ή χειριστή, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Οι παραπάνω αδειούχοι Οδηγοί ή Χειριστές θα ενεργούν κάτω από την άμεση καθοδήγηση του Αναδόχου. Οι τυχόν απασχολούμενοι από τον Ανάδοχο για εκπαιδευτικούς λόγους Οδηγοί ή Χειριστές των μηχανημάτων θα ενεργούν επίσης κάτω από την άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση αυτού Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα Αυτοκίνητα, Φορτηγά και τα Μηχανήματα του έχουν τις απαιτούμενες «Άδειες Κυκλοφορίας και Πινακίδες και Άδειες Μ.Ε.», φωτοαντίγραφα των οποίων οφείλει να προσκομίζει και να παραδώσει στην Εταιρία πριν την ανάληψη δραστηριότητας αλλά και σε κάθε μεταβολή.

3 Τα Αυτοκίνητα, Φορτηγά και τα Μηχανήματα Έργου του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Απαγορεύεται ρητώς η εξάσκηση της δραστηριότητας της σύμβασης αν δεν ευρίσκεται σε ισχύ η ασφάλιση Για τα Μηχανήματα Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί Θεωρημένα Βιβλία Συντήρησης και Επισκευών, τα οποία να ευρίσκονται σε πρώτη ζήτηση από τους υπεύθυνους της Εταιρίας και τους εκπροσώπους της Πολιτείας Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία του Κράτους, τις αποφάσεις και διαταγές των Αστυνομικών και λοιπών Διοικητικών Αρχών του Κράτους. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο ίδιος και όλο το προσωπικό του: α) Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. β) Τις Εντολές της ΕΜΝΕ. γ) Τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. δ) Τις παρατηρήσεις του Αρμοδίου του Έργου και των λοιπών συνεργαζομένων αρμοδίων που συνυπάρχουν στον Εργοταξιακό χώρο όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί. ε) Τον Ειδικό Κανονισμό Ασφάλειας Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος απέναντι στην Πολιτεία και τις Αρχές, για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση σχετική με τα παραπάνω. Δηλώνει δε απερίφραστα πως αναλαμβάνει και την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα ανωτέρω σε όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, για τις εργασίες της Εργολαβίας και πως έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων αυτών Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φόρτωση των οχημάτων του, τη μεταφορά και την απόθεση των στείρων στους χώρους που θα υποδείξει ο αρμόδιος μηχανικός της Εταιρίας 3.7. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Εταιρίας, το προσωπικό άλλων Εργολάβων, αλλά και με τους περιοίκους, διαφυλάσσοντας έτσι την απαιτούμενη άριστη σχέση της Εταιρίας με αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία προσωπικό του Αναδόχου δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, τη συμπεριφορά, ή εν γένει τη συνεργασία με την Εταιρία και το προσωπικό της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα μέτρα ή να το αντικαθιστά με άλλο Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών, να παραλάβει από το αρμόδιο τμήμα Ασφάλειας της Εταιρίας όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3, παρ. 5 του παρόντος και να καταθέσει ενυπόγραφη κατάσταση παραλαβής τους από το προσωπικό που απασχολεί Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα Ασφάλειας Έργου και Εργαζομένων, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις με ιδιαίτερη εφαρμογή των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) και τη σήμανση. Ειδικότερα για τη χορήγηση των Μ.Α.Π., οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρία ενυπόγραφη κατάσταση παραλαβής τους από το προσωπικό που απασχολεί και να προβαίνει σε αυστηρότατες συστάσεις προς τους εργαζομένους του για τη χρήση των Μ.Α.Π.

4 Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να προστατεύουν και να μην επιβαρύνουν με τη δράση τους το περιβάλλον (δάση, οικιστικές περιοχές, θόρυβος, καλλιέργειες) και να ειδοποιούν αμέσως για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Ειδικά τα προερχόμενα κατά την συντήρηση των Οχημάτων Μηχανημάτων χρησιμοποιηθέντα ορυκτέλαια, δεν πρέπει να απορρίπτονται στο έδαφος, αλλά να περισυλλέγονται σε βαρέλια ή σε ειδικές δεξαμενές προς ανακύκλωση, παραδίδοντάς τα σε αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης ΑΛΕ και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έντυπα αναγνώρισης στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Στερεά απόβλητα που προέρχονται από χρήση αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών και εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά, χρησιμοποιημένες μπαταρίες, υλικά συσκευασίας, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προς ανακύκλωση προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα π.χ. φίλτρα λαδιού ΜΕ, μαρκούτσια κλπ πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρίες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στον υπεύθυνο της Εταιρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, πρέπει να αποδεχθούν πλήρως τις συνθήκες στους χώρους διεξαγωγής της δραστηριότητας, να δηλώσουν ότι τους έχουν επισκεφθεί και ότι μπορούν να εκτελέσουν τη δραστηριότητα (φύση, τρόπος κλπ) και επίσης να δηλώσουν ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της φύσεως της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής της, καθώς και από κάθε άλλη αξίωση ή αποζημίωση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το Έργο κατά παντός κινδύνου σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία της ημεδαπής και να προσκομίσει το συμφωνητικό ασφάλισης ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πράξει τούτο η Εταιρία και θα αφαιρέσει το κόστος ασφάλισης από το λαβείν του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του Έργου και είναι υποχρεωμένος να επιβλέπει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του τις εργασίες. Υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των μέσων και εγκαταστάσεων και να ενθαρρύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων εξασφαλίζοντας σε αυτούς κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και ασφάλειάς τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως, τον Εκπρόσωπο ή Διαχειριστή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και μόνο με αυτόν θα γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις και θα μεταβιβάζονται οι παρατηρήσεις όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί, του αρμοδίου της Εταιρίας. Η ευθύνη για τη διαβίβαση των σχετικών συνεννοήσεων προς το προσωπικό του βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει ώστε, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και βαρύνεται με τις ασφαλιστικές τους εισφορές ο ίδιος. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να ευρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτόν, η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Οι απολαβές του προσωπικού του Αναδόχου θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτόν (τακτικές, υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές κλπ.). Η Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, από τον Ανάδοχο, προσωπικού που προέρχεται από την Εταιρία. Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και την αποκλειστική επίβλεψη του Έργου. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν συμβεί από τον ίδιο, τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του Έργου εις βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων, την οποία πρέπει να αποκαθιστά αμέσως ή να αποζημιώνει τους ζημιωθέντες. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσόν των σχετικών δαπανών από το ποσόν που πρόκειται να εισπράξει ο Ανάδοχος στο άμεσο μέλλον ή την εγγυητική επιστολή. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος Αστικά και Ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα Εργαζόμενου ή Τρίτου που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του. Η Εταιρία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη. Ο Ανάδοχος δε θα έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση του Έργου ή μέρος αυτού καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα φέρει ακέραια τη ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν και σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων (κλοπές, καταστροφές κλπ.), αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία για τη ζημιά που υπέστη από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται πιστοποιημένα πρόστιμα εις βάρος της Εταιρίας από τις Δημόσιες Εποπτικές Αρχές, που θα επιβάλλονται εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεών του, και τα οποία θα παρακρατούνται από την πληρωμή ανεξαρτήτως της δικαστικής αμφισβήτησής τους ή θα διεκδικούνται δικαστικά.

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει πριν την έναρξη του Έργου: α) Επιβλέποντα Μεταλλειολόγο Μεταλλουργό Μηχανικό για την Επίβλεψη του Έργου, όπως ορίζεται από τον ΚΜΛΕ και το συντονισμό με την Εταιρία. β) Υπεύθυνο Εκπρόσωπό του, επί τόπου του Έργου Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που θα γίνει η σχετική ειδοποίηση. Η εγκατάστασή του στο χώρο του Έργου πρέπει να γίνει μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω χρονικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει την εκτέλεση του Έργου σε άλλον. Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο χώρο του Έργου, συντάσσεται Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Αρμόδιο της Εταιρίας. Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει αμέσως εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες εγκατάστασης. Στην περίπτωση που δε θα τηρηθούν αυτές, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, καταπίπτει υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα Με την έναρξη των εργασιών θα αρχίσει η καθημερινή σύνταξη Ημερολογίου Έργου στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Εργολαβίας. Συγκεκριμένα: α) Περιγραφή των εργασιών, τεχνικά στοιχεία, κλπ. β) Καιρικές συνθήκες γ) Απασχολούμενο προσωπικό δ) Απασχολούμενα μηχανήματα ε) Παρατηρήσεις του Αρμοδίου της Εταιρίας όσον αφορά στην τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί Προγραμματισμός εργασιών στ) Παρατηρήσεις του Αναδόχου ζ) Οτιδήποτε έχει σχέση ή διευκρινίζει την πορεία και τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου η) Ανάθεση βοηθητικών εργασιών που έχουν σχέση με το Έργο θ) Ημερήσια στοιχεία δραστηριότητας (μέτρα διάτρησης, ώρες μηχανημάτων, δρομολόγια στείρων, παραγωγή, παραλαβή καυσίμων κλπ.). Το Ημερολόγιο Έργου θα υπογράφεται καθημερινά από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον επιβλέποντα μηχανικό του Αναδόχου ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του, αποτελεί δε το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σχέσεις Αναδόχου Εταιρίας, την πρόοδο των εργασιών και τις οδηγίες ή συμφωνίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται μέσα στο Ημερολόγιο Έργου, σε καμία περίπτωση δε λαμβάνεται υπ όψιν. Από το Ημερολόγιο Έργου, ένα αντίγραφο κανονικά υπογεγραμμένο, θα δίνεται στον Ανάδοχο. Μετά το τέλος των εργασιών, το Ημερολόγιο Έργου περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Εταιρίας.

7 Η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία προς τον Ανάδοχο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλης χωρητικότητας δεξαμενή καυσίμων. Η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία προς τον Ανάδοχο θα γίνεται αποκλειστικά στη δεξαμενή καυσίμων του Αναδόχου. Απαγορεύεται η χορήγηση καυσίμων από την Εταιρία απ ευθείας στα μηχανήματα του Αναδόχου. Επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταφορά καυσίμων από τον Ανάδοχο εκτός του καθορισμένου χώρου εργασιών του. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να ορίσει από το προσωπικό του υπεύθυνο παραλαβής καυσίμων, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος για τις ποσότητες καυσίμων που ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την Εταιρία. Ο υπεύθυνος παραλαβής καυσίμων του Αναδόχου θα υπογράφει από κοινού με την Επιτροπή Παράδοσης Καυσίμων της Εταιρίας το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Καυσίμων. Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη φύλαξη των παραδοθέντων καυσίμων και η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για απώλεια καυσίμων από το χώρο του Αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών η κατανάλωση καυσίμων υπερβεί την προβλεπόμενη, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χορήγηση καυσίμων, και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροφοδοτεί τα μηχανήματά του με καύσιμα που θα προμηθεύεται ο ίδιος και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ίδιο. Αν η κατανάλωση παρουσιάζει μείωση η διαφορά είναι υπέρ της ΛΑΡΚΟ και σε καμία περίπτωση δεν πληρώνεται στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πρέπει να επιστρέψει ποσότητα πετρελαίου, τότε η παράδοση της ποσότητας στην Εταιρία πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής Στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί, ως αναπόσπαστο μέρος του θα περιλαμβάνεται και χάρτης χώρου Ανάπτυξης του Εργολαβικού Έργου σε κλίμακα 1:500, στον οποίο είναι αποτυπωμένη η ακριβής τοπογραφική του χώρου μορφή καθώς και οι χώροι απόθεσης στείρων, τη στιγμή της έναρξης των εργασιών. Ο χάρτης αυτός, την ακρίβεια του οποίου θα επιβεβαιώσει ο Ανάδοχος, μετά από οποιονδήποτε έλεγχο που κρίνει ο ίδιος, θα αποτελέσει τη βάση όλων των επιμετρήσεων που θα γίνουν στη διάρκεια της εκτέλεσης, αλλά και στο τέλος του Έργου. Κατά την εξέλιξη των εργασιών, κάθε 30 ή 60 ημερολογιακές ημέρες, θα γίνεται ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση του Έργου από την Εταιρία, με τοπογραφική αποτύπωση της εκσκαφής και υπολογισμό του συνολικά εξορυχθέντος όγκου, σε σχέση με τον αρχικό χάρτη βάσης. Η επιμέτρηση θα γίνεται παρουσία του Αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η ημέρα της τοπογραφικής αποτύπωσης θα αναφέρεται στο Ημερολόγιο Έργου. Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις αυτές, θα συντάσσεται πιστοποίηση από τις υπηρεσίες του Μεταλλείου, με βάση την οποία θα πληρώνεται ο Ανάδοχος.

8 - 8 - Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κάποιας επιμέτρησης, θα γίνεται εκτίμηση της ποσότητας από τον Αρμόδιο της Εταιρίας με βάση τους δηλωθέντες τόνους παραγωγής. Με βάση την εκτίμηση αυτή θα συντάσσεται Πιστοποίηση και στον Ανάδοχο θα πληρώνεται το 80% του υπολογισμένου με τον παραπάνω τρόπο ποσού. Για την εκτίμηση της ποσότητας σε m 3, θα χρησιμοποιείται η μαθηματική σχέση τόνοι παραγωγής στείρων: 2,75, όπου 2,75 = φαινόμενο βάρος στείρων σε tn/bm 3. Εφ όσον κατά τη διάρκεια των εργασιών σε συγκεκριμένη βαθμίδα, φθάνουμε στη φάση όπου έχει προκύψει μετάλλευμα, θα καλείται άμεσα τοπογραφικό συνεργείο και παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου θα γίνεται αποτύπωση ώστε να συνεχίζεται η φάση της εξόρυξης του μεταλλεύματος από την Εταιρία. Το ίδιο θα γίνεται και μετά την κοπή του μεταλλεύματος από τη συγκεκριμένη βαθμίδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα αφαιρείται η αντίστοιχη ποσότητα μεταλλεύματος από την επιμέτρηση του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ζυγολόγια των φορτηγών μεταφοράς μετ/τος στη Βύρα και το ειδικό βάρος του λατερίτη, το οποίο είναι 3,3 tn/bm Λόγω της φύσης του Έργου, υπάρχει η πιθανότητα να εκτελεστεί μεγάλο ποσοστό του με την χρήση της ωριαίας αντιμισθίας. Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή μηχανήματα του Αναδόχου χρησιμοποιηθούν σε κύριες εργασίες του Έργου, ή και εκτός του αντικειμένου του, έναντι ωριαίου μισθώματος, θα συντάσσονται ξεχωριστά Δελτία Ημερήσιας Απασχόλησης Μηχανήματος. Τα δελτία αυτά θα υπογράφονται από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον Ανάδοχο ή τον Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του, ή τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και θα λαμβάνονται υπ όψιν από τις υπηρεσίες του Μεταλλείου για να συντάξουν την μηνιαία Πιστοποίηση Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη, με την υπογραφή του συμφωνητικού να ορίσει Αρμόδιο του Έργου, ο οποίος θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης του Αναδόχου, σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες του Άρθρου 6, θα συνεννοείται με τον Ανάδοχο για το πρόγραμμα εξέλιξης των εργασιών της Εργολαβίας και θα υπογράφει καθημερινά το Ημερολόγιο Έργου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 6, παρ Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ορίσει Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής Εργασιών, η οποία το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την οριστική λήξη των εργασιών της Εργολαβίας οφείλει να συντάξει και να υπογράψει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου, το αργότερο μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες. Ως Οριστική Λήξη των εργασιών, θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Περάτωσης των Εργασιών της Εργολαβίας, από τον Αρμόδιο της Εταιρίας και τον Ανάδοχο ή Νόμιμο Εκπρόσωπό του.

9 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Της ανάθεσης θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης όπου θα περιγράφονται οι όροι της συνεργασίας με βάση τη διακήρυξή. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θα είναι το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρίας, οι όροι του οποίου πρέπει να τηρούνται επακριβώς καθώς και το Παράρτημα Β: Πολιτική Ποιότητας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, καθώς και το ενημερωτικό Εργολάβου και η δήλωση Εργολάβου Προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος: α) όταν δεν θα τηρούνται όλοι οι όροι της σύμβασης οι οποίοι θα θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. β) σε περίπτωση αποχωρήσεως ή απουσίας του Αναδόχου πριν τη λήξη της ισχύος του συμφωνητικού, κατά την οποία η Εταιρία έχει το δικαίωμα να συμβληθεί με άλλον Εργολάβο για την εκτέλεση του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία την επιπλέον διαφορά της δαπάνης για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι ολοκλήρωσης του Έργου και τη λήξη του συμφωνητικού, της Εταιρίας επιφυλασσόμενης για κάθε περαιτέρω αξίωσή της από την πρόωρη αποχώρηση του Αναδόχου. Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται με απλή δήλωση της Εταιρίας που θα περιέρχεται στον Ανάδοχο και σε αυτή την περίπτωση η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καταπίπτει ως Ποινική Ρήτρα. Η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θα θεωρούνται ουσιώδεις. Μη άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους της Εταιρίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί και ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας και κατά την κρίση της το συμφωνητικό αζημίως για αυτήν, ο δε Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση κατά της Εταιρίας. 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθε διαφορά που αφορά τη συνεργασία, καθώς και κάθε Αγωγή, Αξίωση ή Απαίτηση, θα εισάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας. Το παρόν συμφωνητικό θα μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Θα συμφωνηθεί αμετάκλητα ότι ο Ανάδοχος κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του δε θα έχει την παραμικρή απαίτηση από την Εταιρία σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά όγκο περισσότερο ή λιγότερο απ ότι έχει συμφωνηθεί. Η Εταιρία μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε οποιονδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της και δικαιούται να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει το διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει οποτεδήποτε χωρίς να δημιουργείται καμιά υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό,

10 επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυόμενης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως δε λόγω της μη κατακυρώσεως του Έργου σε αυτούς. Πριν την κατάθεση της προσφοράς είναι απολύτως απαραίτητο ο υποψήφιος Ανάδοχος να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο του Έργου για την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου, την αναγνώριση και την αποδοχή των συνθηκών εργασίας καθώς και του σχεδιασμού των. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντες όλων των όρων της διακήρυξης. 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία θα εννοούνται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία θα επηρεάσουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, επαναστάσεις κλπ. Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο καταγραφής ανωτέρας βίας το οποίο θα συνυπογράφεται από την Εταιρία και τον Ανάδοχο. Καθ όλη τη διάρκεια που θα ισχύουν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει με σχετικό γραπτό μήνυμά του και χωρίς καθυστέρηση το άλλο μέρος. Αν προβλέπεται να διαρκέσει η ανωτέρα βία αποδεδειγμένα περισσότερο από δύο μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα δύνανται να καταγγείλουν αζημίως το συμφωνητικό, διατηρουμένων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται σε: /m³ στείρου υλικού στη φυσική του θέση (in situ). Η τιμή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες που πρέπει να γίνουν για την εκτέλεση της Εργολαβίας: α) για εγκατάσταση του Αναδόχου στο χώρο του Έργου λειτουργίας, β) των μεταφορικών μέσων, για αμοιβές προσωπικού, ασφάλιση προσωπικού και μηχανημάτων, φόροι, τέλη και δικαιώματα του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου, χαρτόσημο τιμολογίου κλπ. lt/m³ στείρου υλικού στη φυσική του θέση (in situ). Η τιμή αυτή θα είναι η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων, πέρα από την οποία η Εταιρία δεν θα χορηγεί καύσιμα προς τον Ανάδοχο. Τιμές ωριαίας αντιμισθίας για τη χρήση των μηχανημάτων σε κύριες ή βοηθητικές εργασίες σε /h, lt/h, /m διάτρησης και lt/m διάτρησης.

11 Τυχόν Φ.Π.Α. θα βαρύνει τη Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ. 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προκειμένου η Εταιρία να προβαίνει σε πληρωμή του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Εταιρία όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο αποδεικτικά στοιχεία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.), που θα αποδεικνύουν ότι έχει εξοφλήσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή έχει νόμιμα ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής τους με τον ενδιαφερόμενο Ασφαλιστικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, δε θα γίνεται πληρωμή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6.5. του άρθρου 6 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ). Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου του Αναδόχου. 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένη τράπεζα ύψους ,00. Η εγγυητική αυτή επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση ανάληψης του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στην Εταιρία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της καθαρής αξίας της Εργολαβίας και με ημερομηνία λήξης τρεις μήνες μετά τη λήξη του συμφωνητικού. 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε δύο κλειστούς φακέλους. Στο φάκελο Α, θα περιέχεται: α) Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος β) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει (τύπος, ικανότητα) γ) Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του Έργου και υπολογισμό απόδοσης των συνεργείων που θα χρησιμοποιηθούν σε κυβικά μέτρα ανά βάρδια και σε τόνους ανά ώρα, με συνημμένα τα αποδεικτικά στοιχεία δυναμικότητας των μέσων του προσφέροντος που θα πιστοποιούν την επιδιωκόμενη απόδοση δ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας των μηχανημάτων (ΜΕ) ε) Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των μηχανημάτων στ) Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

12 ζ) Η Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εργασίας, ότι αποδέχεται τις συνθήκες εργασίας και ότι μπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου παραιτείται από κάθε μελλοντικής ένστασης η) Έργα ή εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο προσφέρων. Στο φάκελο Β, θα περιέχεται η Οικονομική προσφορά που η διάρκεια της ισχύος της θα είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξεως του διαγωνισμού. Εξωτερικά στους φακέλους θα αναγράφεται απαραίτητα η επωνυμία της εταιρίας, ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης (Β140339) καθώς και η φύση της εργολαβίας. 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 81-83, Μαρούσι, Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, Επιτροπή Προμηθειών, ισόγειο, υπ όψη κας. Θεοδώρου Αικ., τηλ , καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, από ώρα 08:30 μέχρι 14:00. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους θα δίδονται από τα Μεταλλεία Εύβοιας από τον κ. Γούλα Γεώργιο στα τηλέφωνα , Μαρούσι,

«Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

«Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. Διακήρυξη για τη: «Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Γ160139 Η Γενική Μεταλλευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε150019 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία ΛΑΡΚΟ («ΕΤΑΙΡΙΑ»)

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α131379 Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β150042 2 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α150970 1 Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

«Εξόρυξη και απομάκρυνση υπερκείμενων στείρων στα λιγνιτωρυχεία Σερβίων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Εξόρυξη και απομάκρυνση υπερκείμενων στείρων στα λιγνιτωρυχεία Σερβίων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τις: «Εξόρυξη και απομάκρυνση υπερκείμενων στείρων στα λιγνιτωρυχεία Σερβίων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Δ6-01 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ Πρωτ. 5578 14SYMV001874438 2014-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1981/Φ33/18-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην 2 σήμερα Σεπτεμβρίου 2013 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι 1) του εν Αθήναις εδρεύοντος νπδδ με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σήμερα ημέρα οι υπογράφοντες 1) Δρ. Κ. Μαχαίρα, Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου καλούμενου στο εξής «Μ.Φ.Ι.» έχοντας υπ όψιν: α) την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα