ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6449/302/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα(φυτικά έλαια -vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή «ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ» του ήµου Μαρκόπουλου, της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 ( Φ Ε Κ. 160/Τ.Α./1986) για την Προστασία του Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Τ.Α./ ) και τροποποιήθηκε µε τους Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Τ.Α./ ) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. / ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /Τ.Α./ ). 3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4. Την Υ.Α. µε αριθ (ΦΕΚ 21/T.B' / ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α' 209/2011)» και τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. µε αριθ (ΦΕΚ 1565/T.B/ ). 5. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ. 129/τ Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3734/2009, Ν.3851/2010, Ν.3889/2010 και ισχύει. 6. Το Ν 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». (ΦΕΚ 85/τ Α/ ). 7. Την Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383B/ ) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του συµβουλίου της 12 ης εκεµβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2,3,07)]. 8. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση 1από17

2 Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α. 9268/469/07 ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). 9. Την ΚΥΑ 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», (ΦΕΚ 2464/τ.Β/ ).. 10.Την ΚΥΑ µε αριθµό οικ. 3137/191/Φ. 15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-12) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 11. Την Εγκύκλιο / της ΥΠ Ε ΚΑ/Γεν. Γραµµατεία Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 12. Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α / ) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». 13. Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 14. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ήµου Μαρκοπούλου/ Τµήµα Πολεοδοµίας. 15. Την υπ αρ. πρωτ. Φ6449/5847/ κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ENNEA Ε.Π.Ε.». 16.Την υπ αριθµ. Πρωτ / θετική εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής(εισηγούνται περιβ. όροι). 17.Την υπ αριθµ.πρωτ.υπποα/γ ΑΠΚ/Β'ΕΠΚΑ /66408/5342/ θετική γνωµοδότηση της Β' ΕΠΚΑ. 18.Τηνυπ αριθµ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/128701/18560/5713/ θετική γνωµοδότηση της Εφορ. Νεωτ. Μνηµ. Αττικής. 19.Τηνυπ αριθµ.πρωτ.υπποα/γ ΑΠΚ/1ηΕΒΑ/133124/68858/6495πε/ θετική γνωµοδότηση της 1ης Εφορ. Βυζαντ. Αρχαιοτήτων. 20. Την υπ' αριθ. πρωτ.44016/4115/ γνωµοδότηση του ασαρχείου Πεντέλης,στην οποία δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις γιά το έργο. 21. Την υπ' αριθ. 50/2014 αρνητική γνωµοδότηση του Περιφ.Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. 22. Την από απόφαση του ΠΕΣΠΑ(2η συνεδρίαση-1η πράξη) µε την οποία ζητήθηκαν,από τους υπευθύνους του έργου, πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες γιά το έργο. 23. Την από απόφαση του ΠΕΣΠΑ(3η συνεδρίαση -1η πράξη) µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά γιά το συγκεκριµένο έργο. 24. Το γεγονός ότι παρήλθε το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα (άρθρο 4 Ν. 4014/11) γιά τις γνωµοδοτήσεις των αρµοδίων φορέων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα (φυτικά έλαια-vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή «ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ», που θα εγκατασταθεί θέση ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ του ήµου Μαρκόπουλου, της Περιφέρειας Αττικής. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη 2από17

3 λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοµάζα ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Y.A 1958/12) Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιοµάζας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒ.ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Χαµηλή όχληση P=1 MWe Ε= 4304 τ.µ. Η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται: Στο παράρτηµα Χ Οµάδα 10η α/α:5 της Υ.Α.1958/ΦΕΚ 21Β/ ,υποκατηγορία Α2.Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιορευστών βιοκαυσίµων. A2. ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ Η µονάδα θα χρησιµοποιεί πρώτες ύλες µε πιστοποίηση περιβαλλοντικής προέλευσης, οι οποίες θα αποτελούνται από µη βρώσιµα φυτικά έλαια υποβαθµισµένης ποιότητας συγκεκριµένων ειδών όπως ηλιέλαιο,κραµβέλαιο. βαµβακέλαιο, φοινικέλαιο.eπίσης από χρησιµοποιηµένα βρώσιµα έλαια από διάφορες πηγές. Η πρώτη ύλη θα παραλαµβάνεται επεξεργασµένη και έτοιµη να εισαχθέι απευθείας στις µηχανές εσωτερικής καύσης.την παροχή των απαιτουµένων ποσοτήτων θα αναλαµβάνει συγκεκριµένη προµηθεύτρια εταιρεία,η οποία θα δραστηριοποιείται στον κλάδο των ενεργειακών πρώτων υλών. Εβδοµαδιαίως θα αποστέλλεται στην µονάδα, ειδικό όχηµα εφοδιασµού. Η κατανάλωση του βιορευστού θα είναι 200lt/h. Α3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Το έργο χωροθετείται εντός του δήµου Μαρκόπουλου εντός Γ.Π.Σ. σε περιοχή ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. Η µονάδα θα εγκατασταθεί εντός αγροτεµαχίου επιφανείας 4304 τ.µ. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου αποτυπώνονται στο από Ιανουαρίου 2012 Τοπογαφικό ιάγραµµα,κλίµακας 1:500 του Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Αδαµ. Ι. Κουρέτα και φαίνονται στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ1:Συντεταγµένες κορυφών γηπέδου,εγσα 87' ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ Α , ,410 Β , ,553 Γ , , , ,374 3από17

4 Ε , ,775 Ω , ,554 Α , ,292 Β , ,089 Γ , ,427 Α4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α4.1 ΚΤΙΡΙΟ Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε µία ειδικού σχεδιασµού δόµηση(κτίριο) τεσσάρων τµηµάτων (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη-σύνδεση µε το Ε ΗΕ- Μετασχηµατιστές-control room), θα αποτελείται από δύο ορόφους επιφανείας 60 τ.µ. έκαστος.στο ισόγειο θα τοποθετηθούν δύο containers 2,5x8,0τ.µ. έκαστο τα οποία θα στεγάσουν τα συστήµατα µηχανών εσωτερικής καύσης - γεννητριών( ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη). Τα containers είναι τύπου sound proof µε δυνατότητα να µειώνουν τον θόρυβο στα 60dB. Τα containers θα εγκατασταθούν εντός του ειδικά διασκευασµένου στεαγανού χώρου µε επιπλέον µέριµνα µείωσης του θορύβου κατά 10dB, ώστε σε απόσταση 7 µέτρων από το κτίριο ο θόρυβος να είναι περίπου 50dB. Γιά την εγκατάσταση της µονάδας θα απαιτηθεί εκσκαφή γιά την εξυγίανση της θέσης θεµελίωσης του κτιρίου από τις πρόσφατες επιχωµατώσεις.γιά την περαιτέρω ανέγερση του κτιρίου θα απαιτηθούν 200τ.µ. µπετόν περίπου. Οι χώροι εγκατάστασης θα αποτελούνται από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό κατάλληλο ώστε να παραλαµβάνει µε ασφάλεια όλα τα προβλεπόµενα φορτία.ο σκελετός κατασκευάζεται από µεταλλικά στοιχεία,κοιλοδοκούς, πρόσθετες ενισχύσεις και διαµορφωµένες βάσεις,όπου απαιτείται,προκειµένου να εδράζονται µε ασφάλεια όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης κτλ.όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ. Τα τοιχώµατα των χώρων καλύπτονται από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 50 mm µε επικάλυψη µε ελάσµατα γαλβανισµένα εν θερµώ πάχους 0,6 mm, συνδεδεµένα στεγανά µεταξύ τους. Η οροφή των ορόφων κατασκευάζεται από τραπεζοειδούς διατοµής πάνελ πολυουρεθάνης µε εξωτερική και εσωτερική επικάλυψη ως προηγουµένως.τα πάνελ της οροφής συνδέονται µεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο τεµάχιο το οποίο εξασφαλίζει την στεγανότητα και την απορροή των υδάτων της στέγης. Στην εγκατάσταση θα έχουν ενσωµατωθεί όλα τα απαιτούµενα συστήµατα ασφαλείας(πυρασφάλεια, ηλεκτροµηχανολογικά,σύστηµα ελέγχου, συστήµατα παροχής καυσίµου). Α4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η καύσιµη ύλη της µονάδας(φυτικά έλαια) θα εισάγεται σε δύο ειδικών προδιαγραφών ενσωµατωµένες δεξαµενές (vegetable oil -fuel tanks) συνολικής χωρητικότητας 35 κυβ.µέτ.,οι οποίες θα έχουν επάρκεια επτά ηµερών.οι ανάγκες της µονάδας σε ποσότητες λαδιού υπολογίζονται σε 200lt/h(100lt/h γιά κάθε δεξαµενή). 4από17

5 Πέραν των δύο αυτών δεξαµενών φυτικών ελαίων, η µονάδα θα διαθέτει tank fuel γιά αποθήκευση βιοντήζελ (RΜΕ) χωρητικότητας 30lt περίπου.το βιοντήζελ που εντάσσεται και αυτό στα βιοκαύσιµα όπως άλλωστε και τα φυτικά έλαια,χρησιµοποιείται ως υποβοήθηµα για την εκκίνηση του κινητήρα όταν παύσει να λειτουργεί για µία ώρα και επιπλέον,έχοντας ψυχθεί αρκετά.στην περίπτωση αυτή,η χρήση του βιοντήζελ θεωρείται απαραίτητη µέχρι να θερµανθεί ο κινητήρας στην συνήθη θερµοκρασία λειτουργίας οπότε πραγµατοποιείται αυτόµατη µετάβαση σε καύση φυτικών ελαίων από τα αντίστοιχα tank fuel.tα φυτικά έλαια λόγω υψηλής πυκνότητας δεν δύναται να χρησιµοποιηθούν από το σύστηµα έγχυσης καυσίµου κατά την εκκίνηση του κινητήρα,οπότε για τον λόγο επιλέχθηκε το βιοντήζελ, όντας και αυτό ένα απόλυτα περιβαλλοντικά φιλικά προϊόν. Ο τοµέας αυτός διαθέτει υποσύστηµα λήψης και µετάδοσης δεδοµένων λειτουργίας από αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας και ποσότητας παροχής της καύσιµης ύλης, που είναι ενσωµατωµένο στο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου της Μονάδας. Α4.3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ(Μ.Ε.Κ.) -ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η παραγωγή ενέργειας θα επιτυγχάνεται µέσω 2 Μηχανών Εσωτερικής Καύσης diesel ειδικά τροποποιηµένες να χρησιµοποιούν φυτικά έλαια(καθώς και βιοντήζελ κατά την φάση εκκίνησή τους), σε συνδυασµό µε δύο γεννήτριες (alternators).ο εξοπλισµός αυτός που αναφέρεται ως generator set ως σύνολο είναι αναπτυγµένος, ολοκληρωµένος και πιστοποιηµένος από την εταιρεία kohler,η οποία είναι εξειδικευµένη στην ανάπτυξη αποτελεσµµατικών σετ γεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την διαθεσή της στο δίκτυο. Οι Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης προέρχονται από την εταιρεία VOLVO και είναι συνολικής ισχύος 500kw/625 KVA(MODEL D B65)ο καθένας. Οι κινητήρες αυτοί θα µετατραπούν σε καύσης vegetable oil µε τον κατάλληλο τροποποιητικό εξοπλισµό της ATG µε πιστοποιήσεις ISO και CE, γεγονός που θα εγγυάται την αποδοτικότητα και τη φιλικότητα τους προς το περβάλλον. Οι γεννήτριες(alternators) προέρχονται απο την εταιρεία LEROY SOMER(EMERSON) και συγκεκριµένα χρησιµοποιείται το µοντέλο LSA Τα generators sets (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), όπως αναφέρθηκε ήδη,θα είναι εγκαταστηµένα εντός ειδικά διαµορφωµένου κτιρίου.θα τοποθετηθούν εντός ειδικών containers τύπου sound proof µε δυνατότητα να µειώνουν τον θόρυβο εντός των ορίων που προβλέπει η νοµοθεσία. Ο τοµέας αυτός θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα συλλογής δεδοµένων και διαθεσή τους στο control room προς επεξεργασία και διαχείριση.και στην περίπτωση αυτή, το κεντρικό σύστηµα ελέγχου παρακολουθεί συνεχώς τα συναχθέντα δεδοµένα, ειδοποιώντας σε έγκαιρο χρόνο για τυχόν δυσλειτουργία. Α4.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΤ/ΜΤ- ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΙΚΤΥΟ Η παραγόµενη ενέργεια θα ανυψώνεται στην µέση τάση µέσω (2)Συζευγµένων Μετασχηµατιστών 630 ΚVA της ABB. Οι µετασχηµατιστές αυτοί θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαµορφωµένου οικίσκου -container ορόφου µε όλα τα αναγκαία υποσυστήµατα για τη λειτουργία τους. 5από17

6 Ο Υ/Σ θα διαθέτει ισχυρή µόνωση πολυουρεθάνης 50mm ακόµα και στις πόρτες τους που θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου.το διαµέρισµα Χ.Τ. θα είναι κλιµατιζόµενο, ενώ θα διαθέτει χώρο γραφείου και ελέγχου. Α4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΡΚΟΥΣ (ON LINE) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Όλα τα λειτουργικά συστήµατα της εγκατάστασης θα είναι συνδεδεµένα µέσω δικτύου µε κατάλληλο λογισµικό παρακολούθησης και καταγραφής.το λογισµικό θα επιτηρεί τη λειτουργία του σταθµού συνεχώς και θα καταγράφει την απόδοσή του.τα δεδοµένα λειτουργίας της εγκατάστασης θα είναι διαθέσιµα στους υπευθύνους του σταθµού,και στην κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία θα έχει έτσι τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία. Με τον άµεσο εντοπισµο των προβληµάτων και µε την άµεση ενηµέρωση(αποστολή µηνυµάτων και σε κινητά τηλέφωνα) διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία του σταθµού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση αφού δεν απαιτείται η παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού. Ο σταθµός θα διαθέτει επιπλέον,υψηλής τεχνολογίας, συστήµατα ασφαλείας όπως : -Σύστηµα συναγερµού στο κτίριο -Σύστηµα πυρανίχνευσης του κτιρίου -Σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε κάµερες. Α5. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Α5.1 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Σύµφωνα µε την ΜΠΕ,η µονάδα δεν χρησιµοποιεί άλλα υγρά πέραν της καύσιµης ύλης των φυτικών ελαίων, του ψυκτικού νερού του κινητήρα (κλειστό κύκλωµα ψύξης χωρητικότητας µερικών λίτρων). εν προβλέπεται να αποδίδονται υγρά απόβλητα στο περιβάλλον. Ο ανεφοδιασµός των υγρών καυσίµων (φυτικά έλαια -vegetable oil) θα γίνεται µε ειδικά διασκευασµένα οχήµατα µεταφοράς υγρών καυσίµων µεσω ειδικής σωλήνωσης που θα προσαρµόζεται σε κατάλληλη αρµογή εντός του fuel tank της µονάδας, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα διαφυγής τους στο περιβάλλον. Α5.2 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα στερεά απόβλητα είναι αστικής φύσης απόβλητα που αποδίδει το προσωπικό της µονάδας κατά τη διάρκεια παραµονής του στο κτίριο κατά την λειτουργία της µονάδας. Α5.3 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η µονάδα διαθέτουσα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης οι οποίες καταναλώνουν φυτικά έλαια και δευτερευόντως βιοντήζελ, εκλύει καυσαέρια µε τη συνήθη ως επί το πλείστον σύσταση για Μ.Ε.Κ..Τα συγκεκριµένα ουσιαστικά είναι τα µοναδικά αέρια απόβλητα που εκλύονται από τη διαδικασία λειτουργίας της µονάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου των θεσµοθετηµένων ορίων ως αναφορά τις εκποµπές αερίων συστατικών, ο φορέας επένδυσης προτίθεται να τοποθετήσει πρόσθετο ειδικό εξοπλισµό ( τριοδικοί καταλύτες) 6από17

7 προκειµένου να επιτύχει µεγαλύτερα ποσοστά κατακράτησης και να περιορίσει τις εκλύσεις στα όρια του νόµιµου επιτρεπτού,αφού και η πλέον σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων biodiesel το απαιτεί για την αποτελεσµατική συγκράτηση των συγκεντρώσεων των συστατικών αυτών. Ως αναφορά τα σωµατίδια Ρ/Τ,προτίθεται να χρησιµοποιηθούν ειδικά φίλτρα συγκράτησης τα οποία αναµένεται να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι συγκεντρώσεις των εκλυοµένων αερίων ρύπων και σωµατιδίων θα είναι απολύτως συµµορφούµενες µε τα θεσµοθετηµένα όρια έκλυσης κινητήρων τα οποία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2 Εκποµπές Αερίων Αποβλήτων των Μ.Ε.Κ. Αέρια SO 2 Θεσµοθετηµένα ανώτερα όρια ρύπων,αρθ. 17 παράρτ.ιπαρ ΥΑ 13/0/121 (φεκ53β/ ),mgr/m 3 200[βάσει παραρτ.ιιι άρθρου 16/αριθ. ΗΠ 29457/1511(φεκ992Β/ )] Eκποµπές αερίων ρύπων ΜΕΚµε τη χρήση προσθ. Εξοπλισµού, mgr/m 3 NO X 367,46 291,5 H/C 34 32,1 CO 643, ,2 Σωµατίδια Ρ/Τ 4,6 2,3 B. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ& ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1.Στάθµη θορύβου &Σκόνης: α)π..1180/81(φεκ293/ ) β)υ.α.37393/2028/2003(φεκ 1418Β/ ) Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α.9272/471/2007(ΦΕΚ 286Β / ). 2.Στερεά απόβλητα : α)κ.υ.α.50910/2727/03(φεκ 1909Β/ ) β)ν.4042/12(φεκ24α/ ). 3.Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: α)ν.2939/01(φεκ 179Α/2001) β)ν.3854/10(φεκ94α/ ) γ)κ.υ.α.9268/469/07(φεκ268β/ ). 4.Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων: Π..82/04(64Β/ ) Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων. 5. Επικίνδυνα Απόβλητα: K.Υ.Α.13588/725/2006(ΦΕΚ383Β/ ) Μέτρα και όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις Αέριοι Ρύποι: 0 7από17

8 α)κ.υ.α. Με αριθ. 13/0/121(φεκ 53Β/ ) Μέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63ΕΚ,2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συµβουλιου της 17ης Αυγούστου 2001 της 9ης εκεµβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα. β) Κ.Υ.Α.14122/549/Ε103(ΦΕΚ488Β/ ) Μέτρα για τη βελτίωση ποιότητας της ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ-για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρώτερο αέρα για την Ευρώπη- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαϊου Ηλεκτρικό& Μαγνητικό Πεδίο γραµµών µεταφοράς&μετασχηµατιστή: Κ.Υ.Α.3060/(ΦΟΡ)/238/2002(ΦΕΚ 512Β/ ). Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου,προτείνεται η λήψη των ακολούθων µέτρων : Γ1. ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία ( ασαρχεία,εφορείες Αρχαιοτήτων,Υπ. Πολιτισµού,Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). 2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης,παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 3. Ο κύριος του έργου οφείλει γιά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περβάλλοντος. 4. Να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα και καλές πρακτκές κατά την κατασκευή του κλειστού κυκλώµατος ψύξης(καλής ποιότητας υλικά και σωληνώσεις,άριστεςσυνδέσεις/ισχυρέςσυγκολλήσεις,πρόβλεψη/κατασκευή συστήµατος περιορισµού τυχόν διαρροών και συγκέντρωση τους σε ειδική δεξαµενή προς αποµάκρυνση κλπ.), ώστε να µηδενίζονται οι απώλειες νερού κατά την πλήρωση και λειτουργία των συστηµάτων. 5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα,απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας,απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ. 6. Να κατασκευαστεί στεγανολεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των δεξαµενών των πρώτων υλών/καυσίµων και να ληφθεί µέριµνα για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων ελαίων ή βιοντήζελ σε δεξαµενή σε περίπτωση τυχόν διαρροής αυτών. 8από17

9 7. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα(καλυµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών κλπ.).επίσης να γίνεται πλύσιµο των τροχών των οχηµάτων του εργοταξίου. 8. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου.η παραµονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου.τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης,να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διαθεσής τους.απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού,χειµάρρου ή µισγάγγειας. 9. εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών- µπάζων µέσα ή κοντά σε χειµάρρους(απόσταση τουλάχιστον 100µ.) για να αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά την διαβροχή τους.για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν(κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες,κατά την διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 10. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε τεχνικές και τρόπους που στόχουν θα έχουν την εναρµόνιση του όγκου αποθέσεων µε την µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 11. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέµατα, χείµαρρους ή αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. 13. Τυχόν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα/πρόσµικτο σκυροδέµατος να περιοριστούν µόνον στην ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια. 14. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς πιστοποιητικο έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις: α)υπ. Απ.2640/27/φεκ689Β/ β)Υπ. Απ.56206/1613/φεκ 570Β/ και Υπ. Απ /1921/φεκ751Β/ ,όπως ισχύουν.σε κάθε περίπτωση γιά την λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π /81(ΦΕΚ293Α/ ). 15. Η ρύθµιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις τιµές της Υ.Α.28342/2447(4grCO/kwh,1,1gr VOC/kwh,7gr NO X /kwh, 0,15gr σωµατιδίων/ kwh) που αφορά µέτρα για τον περιορισµό της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ,και 91/542/ΕΟΚ(εναρµονισµένη µε φεκ536/ ) όπως ισχύουν. 16. Τα οχήµατα µεταφοράς των οικοδοµικών υλικών θα πρέπει να είναι καλυµµένα για αποφυγή εκποµπής σκόνης και να µη διέρχονται από κατοικηµένες περιοχές. 9από17

10 17. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών(π.χ. Άµµος,χαλίκι κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων. 18. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων επέµβασης. 19. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη του υποσταθµού και να τοποθετηθεί σήµανση που να αποκλείει την πρόσβαση στο κοινό.eπίσης να ληφθούν όλα τα µέτρα γιά την αποφυγή πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 20. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων,µεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης σε παρακείµενες περιοχές.να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και από την πυροσβεστική υπηρεσία. 21. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια, τόσο κατά την κατασκευή ή λειτουργία της µονάδας, από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή,να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,µε τον οποίο η επιχείριση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π..82/2004(ΦΕΚ 64Α/ ). 22. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου. 23. Να γίνει χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίµων και λιπαντικών. 24. Τα στερεά απορρίµµατα που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν πρέπει να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης, τα υπόλοιπα να διατίθενται προς ανακύκλωση. 25. Να ληφθεί µέριµνα γιά την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων,µε σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πληµµύρα. 26. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά την διάρκειας της ξηρής περιόδου. 27. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π..109/2004(ΦΕΚ 75Α/2004). 28. Tακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 29. Τα παλαιά άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης. 30. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζοµένων(κράνη,µπότες,γάντια,µάσκες, ωτοασπίδες,στολές,χηµικές τουαλέτες κλπ.) γιά την προστασία τους σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία.πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγιεινοµικών ιατάξεων γιά την εν λόγω δραστηριότητα. 31. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας,στα εργοτάξια και στους χώρους που διέρχονται κατασκευαστικά 10από17

11 µηχανήµατα.επίσης να υπάρχουν ειδικά άτοµα γιά την εκτροπή της κυκλοφορίας. 32. Η κατασκευάστρια εταιρεία να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Γ2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 33. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να ενηµερωθούν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Πολεµική Αεροπορία, για την αναγκαιότητα σήµανσης των αγωγών απαγωγής προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών ελικοπτέρων κλπ, που τυχόν εκτελούν πτήσεις στην περιοχή. 34. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη-ζώνη αποψίλωσης π.χ.2 µέτρων γύρω από την µονάδα. 35. Όταν οριστικοποιηθεί η σύµβαση µε τη ΕΗ και προκύψουν αλλαγές στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων, να γίνει επικαιροποίηση τηςμπε. 36. Απαγορεύεται τυχόν παραγωγή βιορευστών µε οποιονδήποτε τρόπο στις εγκαταστάσεις της µονάδας του θέµατος. 37. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του δικτύου άρδευσης δύναται να κατασκευαστούν δεξαµενές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας µέχρι να βελτιωθεί το δίκτυο. 38. Πριν την λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να εχει εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή της καύσιµης πρώτης ύλης.προς τούτο θα πρέπει να προσκοµιστούν συµβάσεις συνεργασίας µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εταιρείες/καλλιεργητές ενεργειακών σοδειών ή άλλους φορείς ή πρόσωπα από τους οποίους θα γίνεται η προµήθεια της καύσιµης πρώτης ύλης. Οι συµβάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις ανάγκες της µονάδας για αρκετά χρόνια. 39. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες /καύσιµα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και βιορευστά άρθρο 20του Ν.4062/2012.Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση (περιλαµβανοµένης της χώρας,περιοχής και όνοµα προµηθευτή),την ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητάς τους, τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση. 40. Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Ν.4062/ Να εκπονηθεί πρόγραµµα,ώστε η κίνηση των οχηµάτων για την τροφοδοσία της µονάδας σε καύσιµη ύλη, καθώς και η κίνηση των οχηµάτων για τη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων της µονάδας να µη γίνεται σε ώρες αιχµής του τοπικού οδικού δικτύου. 42. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών υλικών. 43. Να ελέγχεται περιοδικά η στεγανότητα των διαφόρων αγωγών µεταφοράς και των σηµείων σύνδεσής τους. 44. Να ληφθεί µέριµνα για την εγκατάσταση,συντήρηση και καλή λειτουργία πρόσθετου ειδικού εξοπλισµού για µείωση των αέριων εκποµπών και των σωµατιδίων.προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι 11από17

12 εκποµπές των αερίων ρύπων από την καύση της βιοµάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.να εφαρµόζονται συχνά διεργασίες καθαρισµού και καλής συντήρησης και λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων της µονάδας. 45. Να εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων(cο,co 2, NO X, σωµατίδια κτλ.) σε πραγµατικό χρόνο (real time).τα στοιχεία να καταγράφονται και να είναι διαθέσιµα γιά έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.το αρχείο µετρήσεων να κρατείται γιά τρία τουλάχιστον χρόνια. 46. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα µέτρα ώστε οι εκποµπές των απαερίων από τη µονάδα του θέµατος να είναι εντός των θεσµοθετηµένων ορίων των ΚΥΑ µε αριθ. 13/0/121(φεκ53Β/ ) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 13/Ο/3967( ΦΕΚ 741Β/2011) και την Υ.Α. 13/Ο/11985(ΦΕΚ 3181Β/2012) και 14122/549/Ε103(φεκ488Β/ ). 47. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών να γίνεται διακοπή λειτουργίας της µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος.επίσης να καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνεται η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής. 48. Οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και οι Μετασχηµατιστές να ελέγχονται και συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.για κάθε εργασία συντήρησηςρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται απο τον συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης -ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 49. Η λειτουργία της εγκατάστασης καύσης φυτικού ελαίου να είναι κατά το δυνατόν συνεχής και να αποφεύγονται οι συνεχείς επανεκκινήσεις. 50. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα, ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο κατά τα οριζόµενα στο Π /81 γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 51. Γενικά να ληφθούν όλα τα προσήκοντα µέτρα ώστε να τηρούνται τα προβλεπόµενα από το Π..1180/81 όρια εκποµπής σκόνης από τη λειτουργία της µονάδας. 52. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις γιά την αποφυγή οχλήσεως,να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π..1180/81(αρθ.2,πιν.1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 53. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού στους κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων, ώστε να εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόµενο τυχόν σκόνης οσµών και αναθυµιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζοµένων. 54. Τα έργα µεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας από τον σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το δίκτυο της.ε.η.ή του.ε.σ.μ.η.ε.,καθώς και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης να 12από17

13 κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της.ε.η. ή του.ε.σ.μ.η.ε. 55. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. Απο τη χρήση-συντήρηση των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία,να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε το οποίο η επιχείριση θα έχει συνάψει σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.. 82/2004(ΦΕΚ 64Α ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 56. Η διάθεση των εξαντληµένων φίλτρων και χρησιµοποιουµένων καταλυτών καθώς και τυχόν υπολειµµάτων κατά τον καθαρισµό των δεξαµενών ή άλλων στοιχείων της εγκατάστασης, να γίνεται σε εξουσιδοτηµένους προς τούτο φορείς.να τηρείται αρχείο στις εγκαταστάσεις της µονάδας µε τα σχετικά παραστατικά προς επίδειξη σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή αδειοδότηση αυτής.στα παραστατικά αυτά θα αναγράφεται τουλάχιστον:η ηµεροµηνία διάθεσης,στοιχεία παραλήπτη, στοιχεία φυσικού ή νοµικού προσώπου ή εταιρείας στο οποίο έγινε η τελική διαθεσή τους καθώς και ο σκοπός και η ποσότητα που διατέθηκε κάθε φορά. 57. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα(ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς.η διαχείρισή τους να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ.50910/2727(φεκ 1909Β/ ) 58. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ.από χαρτί ή χαρτόνι ή πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο &να διατίθεται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν.2939/01(ΦΕΚ179Α/01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως ισχύει. 59. Γιά τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στον ν.2939/01(φεκ 179Α/01) όπως τροποποιήθηκε από ν.3854(φεκ94α/2010) και Υ.Α.9268/469(φεκ286Β/2007), η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 60. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ114218(ΦΕΚ1016Β/1997). 61. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο στό ύπαιθρο όσο και σε στεγασµένο χώρο. 62. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός(π.χ.αντιστροφείς τάσης,µετασχηµατιστές-όχι τα έλαια-ηλεκτρονικά ισχύος,καλώδια κλπ.) που προκύπτει από επισκευές βλαβών,αντικαταστάσεις κλπ, στο τέλος του κύκλου ζωής του να διαχειρίζεται σύµφωνα µε το Π..117(82Α/2004),όπως τροποποιήθηκε µε το Π..15(ΦΕΚ12Α/2006),και Υ.Α. οικ (φεκ2711β/2011). 63. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να διαχειρίζονται σύνφωνα µε το Π..109(ΦΕΚ75Α/2004), οι µεταχειρισµένοι συσσωρευτές µε το Π..115(ΦΕΚ80Α/2004) και ΚΥΑ41624/2057/Ε103(ΦΕΚ1625Β/2010). Επίσης τα απόβλητα από εκσκαφές,κατασκευές και κατεδαφίσεις µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103(ΦΕΚ1312Β/2010). 13από17

14 64. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π.13588/725(ΦΕΚ 383Β/2006), όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.4042(φεκ24α/2012) την Υ.Α (ΦΕΚ1537Β/2012) και την Υ.Α.8668(ΦΕΚ 187Β/2007).Να αποθηκεύονται προσωρινά,σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, µε αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά παραστατικά γιά τρία τουλάχιστον χρόνια. 65. Ο χώρος του υποσταθµού(υ/σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισµούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. 66. Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων µε PCB's άνω των 50ppm στους µετασχηµατιστές και πυκνωτές του υποσταθµού Μέσης Τάσης της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.7589/731/2000(ΦΕΚ 514Β/2000).Η εταρεία οφείλει να τηρεί αρχείο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί στους υποσταθµούς. 67. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων για τη διάθεση λυµάτων προσωπικού τότε θα πρέπει να οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο.η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης,να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων -λάσπης από το στεγανό βόθρο-(τιµολόγια,ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.απαγορεύεται η διάθεση τυχόν διαρροών πρώτης ύλης/καυσίµων ή νερού ψύξης στους παραπάνω βόθρους. 68. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέµα. 69. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση. 70. Να ληφθούν όλα τα µέτρα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια εγκαταστάσεων τέτοιου τύπου. 71. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών,εντόµων και άλλων παρασίτων.γιά τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων. 72. Να γίνεται επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση των µηχανηµάτων. 73. Τήρηση όλων των µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισής τους από την πυροσβεστική υπηρεσία. 74. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο γιά την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό.στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης(πριονίδι ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών,υγρών.το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκέυεται σε 14από17

15 στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 75. Να γίνεται τακτική συντήρηση των αντιρρυπαντικών συστηµάτων και να υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια. 76. Να τηρούνται τα ηµερολόγια-µητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα όπως : α)αρχείο παραστατικών παραλαβής α' υλών β)πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων γ)πρόγραµµα καθαρισµού χώρων,υγειονοµικών ελέγχων, επιθεωρήσεων δ) Ηµερολόγιο συντήρησης Μ.Ε.Κ. 77. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 78. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες,πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 79. Περιορισµός των τσιµεντοκαλύψεων του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες γιά την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλιοωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των οµβρίων και η πρόκληση δυσµενών γιά το περιβάλλον φαινοµένων όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 80. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας. 81. Όπου προβλέπεται καταγραφικό όργανο να είναι εφοδιασµένο µε καταγραφικό χάρτη προσφραγισµένο από αρµόδια υπηρεσία. 82. Γιά όλες τις χηµικές ουσίες που θα διακινούνται,θα αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση,είτε καθαρές,είτε σε µίγµατα µε άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετηµένα και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα τα ελτία εδοµένων Ασφαλείας Υλικών(Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενηµερωµένη εκδοσή τους.να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 83. Ο εκµεταλλευτής της δραστηριότητας να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.. ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, δεν θα επέλθει εν τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης (τουλάχιστον δύο µήνες), οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική 15από17

16 αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.4014/ Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 4. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ 5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και την Μ.Π.Ε., µπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/ Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 8. Η παρούσα Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 9. Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 10. Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή της. 16από17

17 Ε. ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Συµπερασµατικά ο τρόπος αποκατάστασης του τοπίου µετά την παύση λειτουργίας της µονάδας συνοψίζεται στα ακόλουθα : 1.Aφαίρεση των panels και των τοίχων. 2.Αποξήλωση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος. 3.Καθαίρεση όλων των µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής. 4.Αποξήλωση των θεµελίων. 5.Ανακύκλωση των συνθετικών panels πολυουρεθάνης σε εταιρεία διαχείρισης πολυκαρβονικών συνθετικών υλικών. 6.Ανακύκλωση µεταλλικών στοιχείων σε εταρείες κατασκευής σιδηρικών υλικών ή επεξεργασίας σιδήρου.το υλικό θα χρησιµοποιηθεί εκ νέου σε νέες κατασκευές. 7.Ανακύκλωση επιµέρους στοιχείων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, να ληφθή ειδική µέριµνα γιά τµήµατα του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που κατά τον ΕΚΑ χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 8.Ανακύκλωση φίλτρων, λιπαντικών ελαίων καταλυτών και λοιπών αναλώσιµων υλικών Μ.Ε.Κ., σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 9.Τοποθέτηση χαµηλής βλάστησης και παροµοίων ειδών δέντρων, τα οποία φύονται στην χλωρίδα της περιοχής µελέτης. 10.Η τελική µορφή του οικοπέδου θα είναι απόλυτη σύµφωνη µε τις χρήσεις γης που χαρακτηρίζουν την περιοχή - ΒΙΟΠΑ.Πρέπει δε να είναι έτοιµη να δεχθεί µελλοντική κατασκευή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1.Ηλίας Κουλουκάκος,Καραϊσκάκη 10, Άρτεµις Αττική τ.κ (Συνηµµένος 1 Φάκελος Μ.Π.Ε.) 2. Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Λ.Συγγρού , Αθήνα 3. Περιφ.Αττικής /νση Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου ,Αθήνα 4. ασαρχείο Πεντέλης,Κλεισθένους ,Γέρακας Αττικής 5. Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής Ανατ.Στερ.Ελλάδας Λυσίου &Κλεψύδρας ,Αθήνα 6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ.Αττικής Συγγρού τ.κ.11741, Αθήνα Εσωτερική ιανοµή 1. Χ.Α.(Συνηµµένος 1 φάκελος Μ.Π.Ε.) 2. Π.Αγγελίνας 17από17

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Παν.Αγγελίνας Τηλέφωνο : 210 3725764 Fax : 210 3725770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ 6292/1712/14 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 17/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10%

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10% ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10% ΧΡΗΜ ΗΜΑΤΟ Ο-ΟΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜ ΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19-01-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ Οικ. :524 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αριθµ. Φακ. : 5354 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 16-6-2014 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :164020/1101 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ7ΛΗ-Υ89 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ7ΛΗ-Υ89 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 17-04 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : 1697/Φ.14/2623 Ταχ..νση : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. : 1804/ Φ.14 / 2140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 17-2-2015 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :49134/169 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 16-10 - 2012 Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / 1770 Ταχ..νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 10-05 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 Ταχ..νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 Ελένη Γλύπτη Πελοπίδας Τσερπέλης Μαρία Χρυσικοπούλου ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170077 ΕΥΠΕ (σχ. 101993/08) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποξήλωση και ιαχείριση Αµιαντούχων Υλικών» ΕΝ. ΠΡΟΥΠ.: ,00. I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποξήλωση και ιαχείριση Αµιαντούχων Υλικών» ΕΝ. ΠΡΟΥΠ.: ,00. I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV: 98390000-3(=Λοιπές Υπηρεσίες) ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποξήλωση και ιαχείριση Αµιαντούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Χαλκίδα αριθ. πρωτ. 29055 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Νο 20/17 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ. Αποφ. 143/2017 Στην Χαλκίδα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τοµέα Αχαρνές: 2/8/2016 Προς: Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα