ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιούλιος 2004

2 Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Άρθρο 1 Σκοπός Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας στους νέους (άνδρες & γυναίκες), µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων κατάρτισης για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία δυναµικών, εξελίξιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Άρθρο 2 Φορέας Υλοποίησης «Φορέας Υλοποίησης» του προγράµµατος είναι το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (Υπουργείο), το οποίο έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της υλοποίησης του προγράµµατος. Ειδικότερα το Υπουργείο αναλαµβάνει: Την ενηµέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το Πρόγραµµα. Την εκτύπωση και διανοµή του αναγκαίου υλικού. Την οργάνωση της απαραίτητης υποδοµής και την παραλαβή, ταξινόµηση και καταχώρηση των προτάσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των απαιτούµενων δικαιολογητικών και την παροχή κάθε µέσου που απαιτείται για την πλήρη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 2

3 Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στο πρόγραµµα. Το συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, ειδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων κατάρτισης και επιµόρφωσης των νέων επιχειρηµατιών που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµής των δικαιούχων. Άρθρο 3 Όργανα υλοποίησης του προγράµµατος 1. Αρµόδια Υπηρεσία Ως αρµόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του Προγράµµατος, ορίζεται η Υπηρεσία Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (Υπηρεσία) του Υπουργείου η οποία αναλαµβάνει την ευθύνη και αρµοδιότητες από την προκήρυξη του ετήσιου κύκλου του προγράµµατος µέχρι την καταβολή των επιχορηγήσεων και στη συνέχεια την παρακολούθηση των επιχορηγηθέντων επιχειρήσεων για µια πενταετία από την ηµεροµηνία της τελικής πιστοποίησης του έργου κάθε πρότασης. Η Υπηρεσία διενεργεί τον έλεγχο όλων των υποβληθέντων προτάσεων για να διαπιστώνεται κατά πόσο αυτές πληρούν τις τυπικές πρόνοιες και προϋποθέσεις του Προγράµµατος, βοηθά την Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων στο έργο της, επιβεβαιώνει ότι οι νέοι νέες που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεµινάρια, ελέγχει τις εκθέσεις προόδου για την πληρωµή των επιχορηγήσεων και αναλαµβάνει την πιστή τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Πρόγραµµα. 2. Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθµολόγησης Οι αξιολογήσεις και βαθµολογήσεις των υποβαλλοµένων προτάσεων διενεργούνται από Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από: Νεανική Επιχειρηµατικότητα 3

4 - ένα Ανώτερο Λειτουργό της Υπηρεσίας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (Πρόεδρος) - ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών ή του Γραφείου Προγραµµατισµού - ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ένα εκπρόσωπο (µόνιµο λειτουργό) του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου Η Επιτροπή κατά τις συνεδρίες της υποστηρίζεται στο έργο της µε δύο λειτουργούς της Υπηρεσίας. 3. Όργανα Ελέγχου και Πιστοποίησης Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη των ενδιάµεσων πιστοποιήσεων και της ολοκλήρωσης των έργων και των αντίστοιχων εκταµιεύσεων της ηµόσιας Χρηµατοδότησης. Οι αποφάσεις εκταµίευσης της ηµόσιας Χρηµατοδότησης υπογράφονται από τον ιευθυντή της Υπηρεσίας. Το λογιστήριο του Υπουργείου δύναται να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος, ενώ τον ετήσιο έλεγχο διενεργεί ο Γενικός Ελεγκτής της ηµοκρατίας. Η Υπηρεσία του Υπουργείου ετοιµάζει ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του Προγράµµατος, η οποία αφού εγκριθεί από τον ιευθυντή της Υπηρεσίας, αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή της ηµοκρατίας, στα συµµετέχοντα στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθµολόγησης Υπουργεία και στον Έφορο ηµοσίων Ενισχύσεων. 4. Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου Ο ρόλος που θα διαδραµατίσει ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου στην επιτυχία των στόχων του προγράµµατος κρίνεται σηµαντικός και ως εκ τούτου αναλαµβάνει: (i) Την προβολή και προώθηση του προγράµµατος και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στους ενδιαφερόµενους νέους και νέες. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 4

5 (ii) (iii) (iv) Την διοργάνωση σεµιναρίων και διαλέξεων προς το σκοπό παρουσίασης και ανάλυσης των διαφόρων προνοιών του προγράµµατος Την παροχή βοήθειας και άλλων συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόµενους νέους και νέες για την συµπλήρωση του Εντύπου Υποβολής της Πρότασης τους (Επιχειρηµατικό Σχέδιο) που θα υποβάλλουν για ένταξη τους στο Πρόγραµµα. Το συντονισµό, την προώθηση και ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των νέων επιχειρηµατιών που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα. Στο ρόλο που ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου αναλαµβάνει θα έχει την συµπαράσταση και υποστήριξη του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Άρθρο 4 Γενικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος 1. Τα στάδια υλοποίησης του προγράµµατος είναι! Η δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Η πρόσκληση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, η οποία θα ανακοινώνεται δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.! Η εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του προγράµµατος.! Η ένταξη µε επικύρωση του Γενικού ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού των προτάσεων που θα επιλεγούν στο πρόγραµµα σύµφωνα και µε τους διατιθέµενους πόρους.! Η οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων κατάρτισης και επιµόρφωσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας τα οποία θα παρακολουθήσουν οι νέοι επιχειρηµατίες που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα. Στην κατανοµή του ετήσιου προϋπολογισµού του Προγράµµατος συµµετέχουν προτάσεις αντίστοιχες µε το κατανεµηµένο ποσό, που έλαβαν Νεανική Επιχειρηµατικότητα 5

6 τουλάχιστον το 60% της µέγιστης βαθµολογίας (60 βαθµοί µε άριστα το 100). 2. Προτάσεις µε βαθµολογία χαµηλότερη των 60 βαθµών δεν µπορούν να τύχουν επιχορήγησης. 3. Για το πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας ισχύει ο κανόνας De minimis. Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε µία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τις Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών. 5. Οι δικαιούχοι εργοδοτούµενοι των εταιρειών που θα συσταθούν µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος θα δεσµευθούν να συµµετάσχουν σε ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης που θα οργανωθεί και επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Κύπρου. Το πρόγραµµα κατάρτισης θα εφαρµόζεται σε περίοδο 6 µηνών περίπου και θα περιλαµβάνει περιοδικά διαλέξεις και εργαστήρια. Ειδικοί σύµβουλοι θα επισκέπτονται τους συµµετέχοντες στους χώρους εργασίας των, για να τους επιλύουν πρακτικά προβλήµατα που πηγάζουν από τις διαλέξεις και εργαστήρια που προηγήθηκαν. Στόχος είναι η συµβολή της κατάρτισης στην αύξηση της δυνατότητας υλοποίησης της Πρότασης της εταιρείας που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα. Τα θέµατα των διαλέξεων θα περιστρέφονται κυρίως γύρω από τα πιο κάτω: Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας Συστήµατα υποστήριξης σε νέες επιχειρήσεις Νεανική Επιχειρηµατικότητα 6

7 Επιχειρησιακό προγραµµατισµό Οικονοµικός προγραµµατισµός Νοµικά θέµατα εταιρειών Μάρκετινγκ και πωλήσεις Άρθρο 5 Προϋποθέσεις συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν νέοι και νέες, οι οποίοι: Έχουν συµπληρώσει το 20 ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 39 ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Είναι άνεργοι, µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες. εν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Ως άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επιτηδεύµατος ως αυτοεργοδοτούµενος ή η συµµετοχή ως εταίρος σε οποιανδήποτε επιχείρηση µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 10% της οποίας είναι µερικώς ή πλήρως εργοδοτούµενος. εν θεωρείται άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις ανάγκες του προγράµµατος η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος όπως, οικονοµολόγου, λογιστή ή φοροτέχνη, δικηγόρου, ιατρού, αρχιτέκτονα, πολιτικού µηχανικού, συµβολαιογράφου, κοινωνιολόγου, διερµηνέα, ξεναγού κτλ, και νοουµένου ότι η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες του παρόντος προγράµµατος. 2. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, σύµφωνα µε τους πίνακες του Παραρτήµατος του παρόντος Προγράµµατος. Η πρόταση µπορεί να περιλαµβάνει και µη επιλέξιµες δραστηριότητες, η επιχορήγηση όµως σ' αυτές τις περιπτώσεις θα αφορά µόνο τις δαπάνες που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες δραστηριότητες. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 7

8 3. Όλοι οι αιτητές που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα θα πρέπει απαραίτητα να εγγράψουν εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι δικαιούχοι µέτοχοι τους να δηλωθούν ως εργοδοτούµενοι της εταιρείας τους. 4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας δικαιούχοι νέοι-νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος προγράµµατος σε ποσοστό τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. ιευκρινίζεται ότι σε κάθε πρόταση µπορούν να συµµετέχουν και περισσότεροι του ενός δικαιούχοι. 5. εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων εκτός από Εταιρείες Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. 6. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο πρόγραµµα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. εν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης σε επόµενο κύκλο του προγράµµατος από πρόσωπα, των οποίων επιχειρηµατικά σχέδια θα έχουν εγκριθεί από το πρόγραµµα αυτό. 7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραµµα είναι η µη απαγόρευση από την κείµενη νοµοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της υπό σύσταση επιχείρησης στον προτεινόµενο χώρο. 8. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος προγράµµατος. 9. Η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης δεν πρέπει να γίνεται µε το σύστηµα της δικαιόχρησης (franchising). Νεανική Επιχειρηµατικότητα 8

9 Άρθρο 6 Όρια προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης 1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων σε Κ (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης Μεταποίηση Εµπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισµός % του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης 2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συµµετοχή δύναται να καλυφθεί και µε Τραπεζικό δανεισµό. 3. Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισµού για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής ή µέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή µαζί µε τον φάκελο υποψηφιότητας επιστολής τράπεζας για καταρχήν ενδιαφέρον χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 4. Η ίδια συµµετοχή αποδεικνύεται από επίσηµα στοιχεία υποβαλλόµενα µε το Φάκελο Υποψηφιότητας (π.χ λογαριασµοί καταθέσεων, κτλ). 5. Η ηµόσια Χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 9

10 Άρθρο 7 Επιλέξιµες απάνες 7.1 Κατηγορίες Επιλέξιµων απανών Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 1 Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις 2 ιαµόρφωση Χώρων, Κατάρτιση Προβολή Προώθηση και Άλλες απάνες Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία: Περιγραφή Επιλέξιµων απανών 1 Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις 1.1 Εξοπλισµός Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας: Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων / υπηρεσιών. Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Ποιοτικού ελέγχου παραγωγής προϊόντων. Εξοπλισµός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, καρότσια κλπ). Αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εµπορευµάτων. Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης (Συστήµατα επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, αντιµετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων). Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισµικό (S/W) που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή της υπηρεσίας. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών). απάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια). απάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, κτλ.). απάνες µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισµού. 1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν: Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση). Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης). Νεανική Επιχειρηµατικότητα 10

11 2 ιαµόρφωση Χώρων, Κατάρτιση Προβολή Προώθηση, Άλλες δαπάνες 2.1 ιαµόρφωση Χώρων Η κατηγορία δαπανών αφορά: ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισµάτων, επιχρίσµατα, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιµοποίηση τους στην προτεινόµενη επένδυση. Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης. Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω. 2.2 Κατάρτιση Προβολή Προώθηση Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες: Συµµετοχή (είναι δεσµευτική) σε πρόγραµµα κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Κύπρου. Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). ηµιουργίας λογότυπου. Σχεδιασµού και εκτύπωσης διαφηµιστικών εντύπων. Κατασκευής ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet). ηµιουργίας εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM). 2.3 Άλλες δαπάνες Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά µόνο τα παρακάτω: Ετοιµασία οικονοµοτεχνικής µελέτης. Αποδεκτό ποσό µέχρι Μεταφορά τεχνογνωσίας. Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). απάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου). Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι: εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. εν θεωρείται ως επιλέξιµη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των αναφεροµένων κατηγοριών, όπως αναλύονται στην παραπάνω περιγραφή επιλέξιµων δαπανών. εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορεί να γίνεται µετά την υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται µε Νεανική Επιχειρηµατικότητα 11

12 αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσµεύει την απόφαση της αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την έγκριση ή µη του σχεδίου. Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράµµατος πρέπει να είναι καινούργιος. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις µακροπρόθεσµης (πέραν του έτους) περιόδου αποπληρωµής των επενδύσεων, αντί απόδειξης εξόφλησης µπορεί να γίνεται αποδέκτη η διασφαλισµένη τραπεζική εγγύηση αποπληρωµής. Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία έγκρισης της πρότασης µέχρι και τη συµπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου: - διαπιστωθεί εγκατάλειψη του έργου κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για παράταση, - διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης ή /και του εξοπλισµού που αποκτήθηκε και που έχει επιχορηγηθεί, - η επιχείρηση µεταβιβάσει για οποιονδήποτε λόγο ή εκµισθώσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της εντόκως προς 5% το χρόνο. εν επιτρέπεται η πώληση ή µεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγής της εταιρικής/µετοχικής σύνθεσης χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο ποσοστό συµµετοχής επιλέξιµων φορέων στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 12

13 Η επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ενηµερώνει για τα παραπάνω κάθε τρίτο µε νόµιµο δικαίωµα πληροφόρησης, (π.χ. τράπεζες, πιστωτές, κλπ.). Η καταστρατήγηση των παραπάνω δεσµεύσεων επιφέρει αυτόµατα την επιστροφή εντόκως προς 5% το χρόνο του συνόλου της καταβληθείσας ηµόσιας Χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό θα υπογράφεται σχετική Συµφωνία ηµόσιας Χρηµατοδότησης µεταξύ των εταιρειών που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε την οποία έκαστο µέρος θα αναλαµβάνει τις σχετικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις των νέων εταιρειών θα εγγυούνται άλλα δύο φυσικά πρόσωπα. 7.2 Ανώτατα όρια δαπανών συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης Α/Α 1 2 Επιλέξιµη Κατηγορία απάνης Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις ιαµόρφωση Χώρων, Κατάρτιση Προβολή - Προώθηση και Άλλες απάνες Ανώτατα όρια απανών ανά κατηγορία Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες- Τουρισµός Ποσό ( ) Ποσό ( ) ΣΥΝΟΛΟ ! Στην κατηγορία εξοπλισµός περιλαµβάνονται και τα µεταφορικά µέσα που είναι απαραίτητα για την διακίνηση εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο ποσό ! Στην κατηγορία (2) ιαµόρφωση Χώρων κτλ, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνεται ποσό ύψους 500 ως δαπάνη κατάρτισης, γιατί η συµµετοχή στα σχετικά σεµινάρια όσων θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα, είναι υποχρεωτική. Επίσης, στην ίδια κατηγορία και στις «Άλλες απάνες», µπορεί να περιληφθεί Νεανική Επιχειρηµατικότητα 13

14 ποσό µέχρι για την ετοιµασία οικονοµοτεχνικής µελέτης όταν αυτή ετοιµάζεται από εξωτερικό σύµβουλο.! Κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου, υπερβάσεις µέχρι 20% των παραπάνω ανωτάτων ορίων του συνολικού προϋπολογισµού και των επιλέξιµων δαπανών (ανά κατηγορία) γίνονται δεκτές και δεν αποτελούν λόγο µη εξέτασης. Σε καµία περίπτωση όµως η χρηµατοδοτούµενη πρόταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια.! Η επιλογή του οικονοµικού τοµέα δραστηριότητας (µεταποίηση ή εµπόριο -υπηρεσίες - τουρισµός) εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Άρθρο 8 Υποβολή Προτάσεων 8.1 Απαιτούµενα δικαιολογητικά Κατά την υποβολή των προτάσεων, µαζί µε την αίτηση και το επιχειρηµατικό σχέδιο, υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά. Α/Α ικαιολογητικά για υποβολή της πρότασης Υπεύθυνη δήλωση (µία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση), στην οποία θα αναφέρει ότι: i. τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας είναι πλήρη, ακριβή και αληθή ii. το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο πρόγραµµα. iii. κανένα τµήµα του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει ήδη εκτελεσθεί. iv. δεν συµµετέχει σε άλλη πρόταση στο Πρόγραµµα αυτό. v. δεν άσκησε επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την περίοδο ενός έτους που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. vi. αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης. Για κάθε φυσικό πρόσωπο: αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου έτους, ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ότι το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (αντίγραφο τραπεζικών λογαριασµών, βεβαίωση τράπεζας για χρεόγραφα, κτλ). Σε περίπτωση δανεισµού, επιστολή τράπεζας για την καταρχήν εξέταση και θετική εκτίµηση της πρότασης για χρηµατοδότηση. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 14

15 Α/Α ικαιολογητικά για υποβολή της πρότασης Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο). Προσφορές προτιµολόγια και φυλλάδια Τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων, επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων και των λοιπών δαπανών. Στην περίπτωση ιδιοκατασκευών ή περιπτώσεων µη ύπαρξης τυποποιηµένων φυλλαδίων θα υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισµοί του κόστους κατασκευής. Σε περίπτωση πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών είναι απαραίτητη η υποβολή αναλυτικού προϋπολογισµού. Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών (πτυχία, βεβαιώσεις και άλλα). Για τις Εταιρείες Παροχής Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου καταστατικό, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης 8.2 Υποβολή Προτάσεων Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 1421 Λευκωσία, µε την ένδειξη "Νεανική Επιχειρηµατικότητα". Ο Φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρως συµπληρωµένα τα παρακάτω: 1. το Έντυπο Υποβολής της Πρότασης (Επιχειρηµατικό Σχέδιο). 2. τα απαιτούµενα ικαιολογητικά µε τη σειρά που περιγράφονται στην Παράγραφο 8.1 Οι ενδιαφερόµενοι θα αποστέλλουν ένα πρωτότυπο του φακέλου υποψηφιότητας και ένα πλήρες αντίγραφο του, και θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο του φακέλου υποψηφιότητας. Φάκελος υποψηφιότητας που ταχυδροµείται πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας που ορίζεται στη δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται εκπρόθεσµος. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 15

16 Άρθρο 9 Κριτήρια επιλογής προτάσεων Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α 1 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Οι γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση) Η προηγούµενη εµπειρία και ειδικότερα η προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Συντελεστής Βαρύτητας 20% 20% 3 Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου 15% 4 Η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης 30% 5 Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν σε συνδυασµό µε τη ρεαλιστικότητα του στόχου αυτού. 15% 100% Κριτήριο 1: Γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση) Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκµηριωµένης γνώσης των υποψηφίων (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση). Οι γνώσεις των υποψηφίων τεκµηριώνονται µε τίτλους σπουδών που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας. Κριτήριο 2: Η προηγούµενη εµπειρία και ειδικότερα η προηγούµενη εργασιακή εµπειρία Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκµηριωµένης εµπειρίας των υποψηφίων. Η εµπειρία των υποψηφίων τεκµηριώνεται µε σχετικές βεβαιώσεις, επιστολές προηγούµενων εργοδοτών τους και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 16

17 Κριτήριο 3: Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: αρτιότητα και πληρότητα του τεχνικού σχεδιασµού της πρότασης, εφικτότητα του χρονοδιαγράµµατος, συµβολή στην τοπική ανάπτυξη, τεχνολογικός και καινοτοµικός χαρακτήρας της προτεινόµενης επένδυσης, αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, συσχέτιση µε πρότυπα παραδοσιακού πολιτισµού της χώρας,. Κριτήριο 4: Η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: προοπτικές της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνθήκες αγοράς και του κλάδου, εφικτότητα προβλεποµένων οικονοµικών στοιχείων πρώτης τριετίας. Κριτήριο 5: Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν σε συνδυασµό µε τη ρεαλιστικότητα του στόχου αυτού Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν και αποτελούν δεσµευτικό στόχο απασχόλησης. Άρθρο 10 ιαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων 1. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών Η Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 8 του παρόντος Προγράµµατος. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου, η αίτηση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση του ιευθυντή και ενηµερώνονται σχετικά οι αιτούντες. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψουν ελλείψεις εγγράφων, ενηµερώνεται αµέσως ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος υποχρεούται εντός Νεανική Επιχειρηµατικότητα 17

18 εικοσαηµέρου από την αποστολή της κοινοποίησης, να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας αυτής ή σε περίπτωση που και τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, η αίτηση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση του ιευθυντή και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος. Οι υπόλοιπες προτάσεις προχωρούν προς αξιολόγηση. 2. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων Οι προτάσεις που δεν τέθηκαν στο αρχείο εξετάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθµολόγησης. Οι προτάσεις βαθµολογούνται µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του Προγράµµατος. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προτάσεων προσκαλεί τους αιτητές σε προσωπική συνέντευξη για να δώσουν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και εξηγήσεις σχετικά µε τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν και συµπεριληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Πρόγραµµα, θα είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθµολογίας και θα καταχωρούνται στο κατάλογο µε σειρά προτεραιότητας µε κριτήριο το ύψος της συνολικής βαθµολογίας. 3. Προτάσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα θα είναι αυτές µε την ψηλότερη βαθµολογία, ακολουθώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Πρόγραµµα µέχρις εξάντλησης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της δηµόσιας Χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται ότι ο τελικός κατάλογος των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα θα επικυρώνεται από το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη επιχειρηµατικών σχεδίων, που έχουν απορριφθεί ή έχουν τεθεί στο αρχείο, δεν επανεξετάζονται. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 18

19 Άρθρο 11 Παρακολούθηση Έργου Τρόπος Χρηµατοδότησης 1. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται µέσω αναλυτικών εκθέσεων προόδου (ενδιαµέσων & τελικής πιστοποίησης), Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται από την επιχείρηση προς την Υπηρεσία σταδιακά (σε 3 φάσεις) καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 12 µήνες ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου Μετά την επίτευξη των στόχων και την Πραγµατοποίηση των πρώτων πωλήσεων ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ Α ΦΑΣΗ Αναλυτική Έκθεση Προόδου Β ΦΑΣΗ Αναλυτική Έκθεση ολοκλήρωσης αντικειµένου Γ ΦΑΣΗ Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται µέσω Φυσικών και Οικονοµικών πιστοποιήσεων, που θα διενεργούνται από αρµόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας. Η καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης θα γίνει σταδιακά σε τρεις (3) φάσεις ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου και εφόσον α) πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου, β) εγκριθούν οι δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση), µε βάση τις ανωτέρω προβλεπόµενες αναλυτικές εκθέσεις και γ) κατατεθούν όλες οι απαιτούµενες νόµιµες άδειες που αφορούν στο έργο της επένδυσης. 2. Το ποσοστό χρηµατοδότησης ανά φάση παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 19

20 Καταβολή ηµόσιας Χρηµατοδότησης ΦΑΣΕΙΣ Υλοποίησης Έργου Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ Πιστοποιηθέν Έργο Πιστοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Πιστοποίηση των στόχων του έργου και πραγµατοποίηση των πρώτων πωλήσεων Ποσοστό Καταβολής ηµόσιας Χρηµατοδότησης 50% 30% 20% Για την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφληµένα παραστατικά. Η αποπληρωµή του έργου (καταβολή του υπολοίπου 20%) γίνεται µε την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που είναι: Εκκίνηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας που πιστοποιείται µε την προσκόµιση τιµολογίων πώλησης. εσµευτικός Στόχος Απασχόλησης όπως αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση. (Ο εγκεκριµένος στόχος πρέπει να καλυφθεί κατά το 100%). Ως εργαζόµενοι νοούνται οι απασχολούµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 3. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ όλη την διάρκεια του έργου, αλλά και στην συνέχεια για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ηµοσίου, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 20

21 5. Για την πιστοποίηση του έργου και την καταβολή της α δόσης της επιχορήγησης (α φάση), υποβάλλεται από τη δικαιούχο επιχείρηση προς την Υπηρεσία αίτηση, όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή της προόδου του έργου µαζί µε βεβαίωση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ότι οι δικαιούχοι µέτοχοι της επιχείρησης παρακολούθησαν ανελλιπώς τα σχετικά της σεµινάρια. Σχετικό υπόδειγµα θα αποσταλεί στις δικαιούχους επιχειρήσεις, όπου θα γίνεται αντιστοίχηση κάθε επί µέρους εγκεκριµένης δαπάνης µε αντίστοιχα εξοφληµένο παραστατικό (τιµολόγια, αποδείξεις πληρωµών, κτλ), καθώς και επισύναψη αντιγράφων των εξοφληµένων παραστατικών. Για την καταβολή της β δόσης της επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου µε όλες τις επί µέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιµες και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της. Η διαδικασία ακολουθεί τα βήµατα που αναφέρονται και για την α δόση της επιχορήγησης στις προηγούµενες παραγράφους. Για την καταβολή της γ δόσης απαιτούνται τα στοιχεία που πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων του Εγκριθέντος Επιχειρηµατικού Σχεδίου και τα στοιχεία που προβλέπονται παραπάνω. Επιπλέον, απαιτούνται τα σχετικά πιστοποιητικά για την λειτουργία της επιχείρησης ή βεβαίωση απαλλαγής. Η καταβολή κάθε δόσης επιχορήγησης θα γίνεται το αργότερο σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία του φυσικού ελέγχου κάθε φάσης υλοποίησης του έργου. Είναι δυνατόν να συγχωνευθούν οι παραπάνω αναφερόµενες φάσεις εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 6. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά µικρότερη της εγκριθείσης, η ηµόσια Χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου (µε ελάχιστο κόστος ). Νεανική Επιχειρηµατικότητα 21

22 Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για καταβολή της β δόσης µετά τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης του έργου, ο φορέας υλοποίησης διενεργεί αυτοδίκαια έλεγχο προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή µη του έργου. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για καταβολή της γ δόσης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υλοποίησης του έργου σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση, η δικαιούχος επιχείρηση χάνει το σχετικό δικαίωµα και ακολουθούνται οι διαδικασίες απένταξης από το πρόγραµµα και επιστροφής του ποσού τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξηµένο µε τόκο προς 5% το χρόνο από την εκάστοτε καταβολή. 7. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ελέγχους ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος προγράµµατος και της εγκριτικής απόφασης αναστέλλεται η πληρωµή των δόσεων και απαιτείται η επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του ποσού της ηµόσιας Χρηµατοδότησης που έχει καταβληθεί, προσαυξηµένο µε τόκο προς 5% το χρόνο από την εκάστοτε καταβολή. Άρθρο 12 ιαδικασίες έγκρισης µεταβολής επενδυτικού σχεδίου ή άλλων µεταβολών 1. εν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που αφορά αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 2. Η δικαιούχος επιχείρηση µπορεί να ζητήσει αναδιάρθρωση του προϋπολογισµού της πρότασης µόνον µία φορά, εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Προγράµµατος. Κατ εξαίρεση, µπορεί να εξετάζονται δευτερεύουσας σηµασίας τροποποιήσεις, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως, αλλαγή επωνυµίας κλπ. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 22

23 Τροποποιήσεις που αφορούν αναδιάρθρωση του προϋπολογισµού, αλλαγή επωνυµίας, αλλαγή εταιρικής σύνθεσης, γίνονται µε απόφαση του ιευθυντή της Υπηρεσίας. 3. Η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης. Η διάρκεια των έργων είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα 6µηνο υπό τον όρο ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης παράτασης και πάντως εντός του 12µηνου θα έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου του έργου. Σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης και πάντως όχι µεγαλύτερο των 4 µηνών. Το σχετικό αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µόνο εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην εγκριτική απόφαση (12µηνο) χωρίς την προϋπόθεση πραγµατοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου. Οι πάνω παρατάσεις γίνονται κατόπιν απόφασης του ιευθυντή της Υπηρεσίας. 4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το εγκεκριµένο έργο θα απεντάσσεται. Άρθρο 13 Ερµηνείες Θεσµοί Τροποποιήσεις Οι Υπουργοί Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Βαθµολόγησης, ερµηνεύουν, συµπληρώνουν και τροποποιούν όπου παρουσιάζεται πρόβληµα, τους όρους και πρόνοιες του προγράµµατος και εισάγουν θεσµούς που διευκολύνουν την εφαρµογή του. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες για συµµετοχή στο «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας». Ο κωδικός αριθµός κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας έχει προκύψει από τους Στατιστικούς Κώδικες Οικονοµικών ραστηριοτήτων (Σ.Κ.Ο..) µε βάση το NACE, Αναθ. 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Όλες οι µεταποιητικές δραστηριότητες εξαιρουµένων αυτών που σχετίζονται µε την µεταποίηση των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται. 2. ΕΜΠΟΡΙΟ Περιγραφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας Εµπόριο οποιουδήποτε είδους που διενεργείται µόνο µε την χρήση Ηλεκτρονικού Εµπορίου (µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Internet) και την χρησιµοποίηση εφαρµογής λογισµικού ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας (1) εξαιρουµένου του εµπορίου των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1) Χρηµατοδοτούνται εµπορικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µόνο µέσω του Internet (ηλεκτρονικό κατάστηµα), χωρίς την ύπαρξη φυσικού καταστήµατος. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ.Κ.Ο.. Περιγραφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Υδραυλικές εγκαταστάσεις 50.2 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µικροσυσκευών ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδροµικών γραφείων Νεανική Επιχειρηµατικότητα 24

25 72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών Άλλες τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις (όπως περιβάλλοντος, τροφίµων, µετάλλων κλπ) Σχεδίαση µόδας σχετικά µε υφάσµατα, ενδύµατα, υποδήµατα, κοσµήµατα, έπιπλα, κλπ Γηροκοµεία Βρεφοκοµικοί και παιδοκοµικοί σταθµοί Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών ηµιουργία και εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (δεν περιλαµβάνονται τα γυµναστήρια) Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Περιγραφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας T.α) T.β) Ξενοδοχειακά καταλύµατα ή κέντρα αναψυχής που θα δηµιουργηθούν σε διατηρητέες ή παραδοσιακές οικοδοµές ή µνηµεία ή σε µέρος τους µετά από τις σχετικές µετατροπές τους που θα ικανοποιούν τις πρόνοιες της σχετικής Νοµοθεσίας Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων και Περί Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής. Εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά εργαστήρια και πολιτιστικά κέντρα (χώροι εκθέσεων, µουσεία κλπ) που θα δηµιουργηθούν σε κατάλληλα µετατρεπόµενες διατηρητέες ή παραδοσιακές οικοδοµές ή µνηµεία ή µέρους τους, που θα ικανοποιούν τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας των αρµόδιων αρχών. Σηµ.: Στις περιπτώσεις όπου οι πιο πάνω δραστηριότητες γίνονται σε ενοικιαζόµενα υποστατικά, η περίοδος ενοικίασης τους, θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον για έξι χρόνια από την ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης στο Πρόγραµµα. Ιούλιος 2004 ΠΚ/Κοντός/Πρ.Ενισχ.Νεανικής Επιχ. Νεανική Επιχειρηµατικότητα 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της συνθήκης (1) Kλάση της ονοµατολογίας των Βρυξελλών (2) Περιγραφή εµπορευµάτων Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 5 Ζώα ζώντα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων τοιούτων Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωση Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 7 Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10 Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12 Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03) ηµητριακά Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί. Κεφάλαιο 13 ex Κεφάλαιο 15 Πηκτίνη Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν saindoux και λοιπά χοίρεια λίπη, λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία saindoux χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα Νεανική Επιχειρηµατικότητα 26

27 (1) Κλάση της ονοµατολογίας των Βρυξελλών (2) Περιγραφή εµπορευµάτων Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή εξηυγενισµένα Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών Κεφάλαιο 16 Κεφάλαιο 17 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάστασιν Έτερα, σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι 17.05(*) Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως) εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν Κεφάλαιο Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου Κεφάλαιο 20 Κεφάλαιο 22 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή µερών φυτών Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη καθ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και των µιστελιών) Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως ex 22.08(*) ex 22.09(*) Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την Παρασκευή ποτών ex 22.10(*) Κεφάλαιο 23 Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα Νεανική Επιχειρηµατικότητα 27

28 (1) Κλάση της ονοµατολογίας των Βρυξελλών (2) Περιγραφή εµπορευµάτων Κεφάλαιο Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού Κεφάλαιο Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν Κεφάλαιο Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον: Στυπία και απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου) Κεφάλαιο Κάνναβις (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών) (*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18 ης εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 της , σ. 71/61) Νεανική Επιχειρηµατικότητα 28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιούνιος 2005 Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς, ΕΚΤΟΣ από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς, ΕΚΤΟΣ από: ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στο πλαίσιο του Προγράµµατος χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς, ΕΚΤΟΣ από: α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

3 Οι εξαιρέσεις του de minimis: 4 Ορισµός της προβληµατικής από τον Κανονισµό ΕΚ 651/2014. 2 Βλέπε Συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 Οι εξαιρέσεις του de minimis: 4 Ορισµός της προβληµατικής από τον Κανονισµό ΕΚ 651/2014. 2 Βλέπε Συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) Θεσμικό Πλαίσιο Δράσης Με την υπ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β 1697/27-10-2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προδηµοσίευση Προγράµµατος Προδηµοσιεύθηκε στις 4/3/2009 ο Κανονισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών». Αναµένεται η προκήρυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΣΤΟΧΟΣ Χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων μικρών αλλά και στρατηγικής σημασίας αναγκών. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ» Στόχος Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρώστε τα Βιογραφικά όλων των φορέων (εταίρων) και τοποθετήστε τα στο τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Συµπληρώστε τα Βιογραφικά όλων των φορέων (εταίρων) και τοποθετήστε τα στο τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Οι οδηγίες που ακολουθούν αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τους σπουδαστές/τριες στην παρουσίαση της επιχειρηµατικής τους ιδέας σε µορφή business plan Στόχος είναι να δοθεί ένας ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Ορισμός ΜΜΕ Τεύχος Β' 3860/01.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38601 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 - Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο παρόν κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Με τέσσερις επενδυτικές δράσεις ανοίγει η νέα προγραµµατική περίοδος

Με τέσσερις επενδυτικές δράσεις ανοίγει η νέα προγραµµατική περίοδος υs dasταία χρόa sd asνια Οι προκυρήξεις των νέων προγραµµάτων, αναµένονται στα µέσα του Νοεµβρίου. AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1η Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Μάρτιος 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα