Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ"

Transcript

1 Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ Καη αξρήλ, επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ ηελ Δηαηξεία / ην χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Re-Battery Α.Δ. γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεη λα αλαθεξζψ ζ έλα ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο παλέκνξθεο ρψξαο καο. Μέζα δε, ζ έλα δπζθίλεην θξάηνο, ζε κία δπζθίλεηε δεκφζηα ιεηηνπξγία, πνπ βιέπεη ηνπο ηνκείο παξαγσγήο πνιηηηθήο θαη ηδεψλ γηα ηε λεζησηηθή ρψξα, θάηη ζαλ «βαξίδη» ή πάξεξγν, ην γεγνλφο φηη έλα λέν ΔΓ (χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο), κφιηο ελφο έηνπο ιεηηνπξγίαο, εληάζζεη γηα ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ζηελ αηδέληα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, ηε ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ, απηφ ηηκά ηε Re-Battery Α.Δ. θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαη καο γεκίδεη αηζηνδνμία, ειπίδα θαη δχλακε λα ζπλερίζνπκε λα παιεχνπκε, λα πξνζπαζνχκε γηα ην θνηλφ θαιφ. Ωο Πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθψλ Νεζηψλ, ιακβάλσ ηελ επθαηξία λα αλαθεξζψ γεληθφηεξα ζηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπγθνηλσλίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν λεζησηηθφο καο ρψξνο. Γηα λα ζαο θάλσ γλψζηεο θαη θνηλσλνχο ησλ πξνβιεκάησλ καο, ηεο αλεζπρίαο καο, ησλ πξνηάζεσλ θαη επηδηψμεψλ καο! Γηαηί πνηνο μέξεη; Όινη εζείο θηλείζηε, εξγάδεζηε, δξαζηεξηνπνηείζηε, επεξεάδεηε ηελ θνηλή γλψκε, δηακνξθψλεηε πνιηηηθέο θαη ζεζκνχο. Καη θακηά θνξά, ην θαιφ κπνξεί λα ζνπ έξζεη απφ εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεηο!! Γειαδή, απφ κία δηθή ζαο πξφηαζε, κηα δηθηά ζαο ηδέα, κηα δηθηά ζαο ζπκκεηνρή. Η Διιάδα καο έρεη πάλσ απφ 220 θαηνηθεκέλα λεζηά, πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 20% ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ζηα νπνία δηαβηνχλ 1,6 εθαηνκκχξηα λεζησηψλ, δειαδή ην 15% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Η αθηνπινΐα θαη εηδηθά νη κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηα λεζηά ηεο Διιάδαο, ηδηαίηεξα ηα κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα, θπξίσο ηνλ ρεηκψλα, πξνζθξνχεη ζε πιείζηα φζα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα.

2 Απηά ηα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζπλαληψληαη γηα ρξφληα. Σψξα πιένλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, έρνπλ ιάβεη εθξεθηηθέο θαη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. Ο Διιεληθφο Δπηκειεηεξηαθφο χλδεζκνο Μεηαθνξψλ (ζηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα είκαη νηθνλνκηθφο επφπηεο επί 13 ρξφληα), κε πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηνπ, εθηηκά φηη ν θίλδπλνο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ αθηνπινΐα θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ είλαη πιένλ πνιχ νξαηέο. Ήδε παξαηεξείηαη νξηζηηθή δηαθνπή δξνκνινγίσλ, θαζψο επίζεο θαη αθηλεζία, ή λαχισζε, ή πψιεζε πινίσλ. Αθηνπιντθέο εηαηξείεο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα έμνδα θίλεζεο ησλ πινίσλ θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελψ εθθξεκνχλ νθεηιέο πξνο πιεξψκαηα, ζπλεξγεία επηζθεπψλ, ηξάπεδεο θ.ιπ. Οη εθθξεκφηεηεο δεκηνπξγνχλ κηα αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αλάγθεο ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ ζηελ ηξέρνπζα ρεηκεξηλή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αθξαίεο θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δπηκειεηεξηαθφ χλδεζκν Μεηαθνξψλ, νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάζηαζε απηή, πεξηιακβάλνπλ: Αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ πνπ απφ ην μεπεξλάεη ην 100% (κία ζπλνιηθή επηβάξπλζε 300 εθ. Δπξψ ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2009), κε ζπλέπεηα ην 58% ηνπ θαζαξνχ λαχινπ πνπ πιεξψλεη ν επηβάηεο λα αθνξά ζηα θαχζηκα. Μείσζε 23,5% ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζηελ αθηνπινΐα, ην δηάζηεκα (πεξίπνπ 2 εθ. ιηγφηεξνη επηβάηεο, ΙΥ θαη θνξηεγά απηνθίλεηα). Μείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα θαιπθζεί απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ επίζεο: Η κε αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζσκάησλ ησλ γξακκψλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, ε πςειή θνξνιφγεζε θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ε αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη νη θαζπζηεξήζεηο εμφθιεζεο νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Η παξνχζα θαηάζηαζε πιήηηεη άκεζα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λεζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ζην ζηφρν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ. Έηζη, ελψ ε ειιεληθή Πνιηηεία έρεη ιάβεη θαηά θαηξνχο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο (νδηθνί άμνλεο, κεγάια ζπγθνηλσληαθά έξγα - ΟΔ, ΚΣΔΛ, ΟΑ, θ.ιπ.), δελ δείρλεη αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ γηα ηηο

3 ζαιάζζηεο ζπγθνηλσληαθέο λεζησηηθέο αξηεξίεο, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ιάβνπκε ππφςε ηε κνξθνινγία ηεο ρψξαο. Έηζη κεηαηξέπεηαη ζε θελφ γξάκκα ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ην άξζξν 158 ηεο πλζήθεο (άξζξν 174 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο), δεκηνπξγψληαο κία κεγάιε αληζφηεηα αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο Καλνληζκφο (ΔΟΚ, 3577/92), έζεζε ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αθηνπινΐαο, πξνέβιεςε δε εηδηθή δέζκε θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία νξηζκέλσλ απφ απηέο ηηο ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο ησλ λεζηψλ ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο δελ ζα εμππεξεηνχληαλ επαξθψο αλ ίζρπαλ κφλν νη λφκνη ηεο αγνξάο. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 4 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, πξνζέθεξε ζηα θξάηε κέιε έλα πιαίζην γηα λα νξγαλψζνπλ κε ζπλέπεηα παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ επαξθή ηαθηηθή επηθνηλσλία πξνο θαη απφ ηα λεζηά θαη κεηαμχ λεζηψλ, κε ηε κνξθή είηε «ππνρξεψζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο» είηε ζχλαςεο «ζπκβάζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο», ππφ ηνλ φξν φηη νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο είλαη αλαγθαίεο θαη επηβάιινληαη ρσξίο δηαθξίζεηο εηο βάξνο νπνηνπδήπνηε πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο. Αλαγλσξίζηεθε έηζη, ζε επίπεδν ΔΔ, ην δηθαίσκα ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ καο θαη ε αλάγθε άζθεζεο πνιηηηθήο άξζεο ηεο απνκφλσζήο ηνπο. Γηα ηελ παξαθάησ δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ ησλ «κηθξψλ λεζηψλ» (θάησ ησλ επηβαηψλ ηνλ ρξφλν), ε εξκελεπηηθή αλαθνίλσζε ηνπ θαλνληζκνχ πξνέβιεςε φηη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο σο πξνο ηα «κηθξά λεζηά» ππφθεηηαη ζε απινπζηεπκέλνπο θαλφλεο θαη πξνβιέπεη καθξφηεξε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο επηβνιήο ππνρξέσζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ηηκνινγίσλ θαη κπνξεί λα πξνβιέςνπλ ρξεκαηηθή αληηζηάζκηζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ. Όκσο, νη παξαπάλσ θνηλνηηθέο δεζκεχζεηο θαη θαηεπζχλζεηο, παξ φηη ελζσκαηψζεθαλ ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Ν. 2932/01 θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ απηφο ππέζηε, θαζ ππφδεημε ηεο Δ.Δ., ζηελ πξάμε θαη γηα ζεηξά εηψλ, δελ έηπραλ ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο. Γελ εμππεξέηεζαλ δειαδή, σο φθεηιαλ, ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ, γηα ηηο πξνζσπηθέο, πξνλνηαθέο ή επαγγεικαηηθέοεπηρεηξεκαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Έηζη, ελψ ν Δπίηξνπνο Tajani, ήδε απφ ην έηνο 2008 θαη ζε εξψηεζε ηνπ ηφηε Δπξσβνπιεπηή ηαχξνπ Αξλανπηάθε, απνδέρζεθε θαη ζπλέζηεζε δηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηε ρψξα καο, ηελ «εθαξκνγή ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ζηε βάζε ηνπ ρηιηνκεηξηθνχ θφζηνπο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο», έζησ θαη κε θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο κε ηε

4 κέζνδν ηεο «παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο», νη λεζηψηεο καο δελ βξέζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ επράξηζηε ζέζε λα «απνιαχζνπλ» ηα αγαζά κίαο ηέηνηαο πνιηηηθήο πξαθηηθήο. Απφ ηε ζθνπηά κίαο άιιεο Δπηκειεηεξηαθήο κνπ ηδηφηεηαο, απηήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΚΔΔΔ ζην Γ.. ηνπ ΔΟΑΝ, α λ α ξ σ η η έ κ α η καδί ζαο πψο, ζ απηή ηε γεληθφηεξα άζρεκε θαηάζηαζε, θαη εηδηθά ζην λεζησηηθφ ρψξν θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, είλαη δπλαηφλ λα πξνζηαηεπζνχλ νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ θαη ηα παηδηά καο απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξακέλνπλ δίπια ή έμσ απφ ηελ πφξηα καο, ή πεηηνχληαη ζηηο παξαιίεο καο. Καη πψο κηιάκε ή ηάρα πξνζπαζνχκε γηα ηνλ εζληθφ ζηφρν, δειαδή γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ 100% ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ κέρξη ηηο 26/09/2012 (ήδε πέξαζε πξν πνιινχ), αλ δελ έρνπκε ιχζεη-αληηκεησπίζεη θαζφινπ ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο αζθαινχο θαη λφκηκεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο αλαθχθισζεο ζηε ρεξζαία ρψξα; Η Ηκεξίδα ηεο Re-Battery A.E., ήηαλ κία ρξπζή επθαηξία θαη γηα κέλα λα αλαδείμσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη λα θάλσ θάπνηεο πξνηάζεηο, λα πψ θάπνηεο ηδέεο, θάπνηεο ιχζεηο πνπ ηζσο βνεζήζνπλ.αο πξνηείλσ ινηπφλ ηα παξαθάησ: ηε ρψξα καο αλήθνπλ 90 πεξίπνπ λεζηά ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ιεγφκελε δψλε ησλ άγνλσλ γξακκψλ. Γηα ηα λεζηά απηά, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηεο «θξαηηθήο ελίζρπζεο» κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ «ζπκβάζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο». Δπ απηνχ ηνπ δεδηθαζκέλνπ, ην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, αμηνπνηψληαο ηελ εθπεθξαζκέλε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο Νεζηψλ ηεο CRPM, ζα κπνξνχζαλ λα ππαγάγνπλ ηε ζπιινγή θαη ηδίσο ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο επηρεηξεκαηηθψλ θηλήηξσλ (ιήςε απνδεκίσζεο σο ζπκπιήξσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο) ή/θαη ζην θαζεζηψο ησλ «ζπκβάζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο». Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα επέηξεπε ηελ εθπφλεζε θαη θπξίσο ηελ πινπνίεζε ελφο εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ φπνπ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ νξγαλσηηθή θαζνδήγεζε ησλ ΔΓ, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Re-Battery A.E., εηδηθά πινία, ηα «ΡΟΡΟ», ζε κεηαθνξηθή απνζηνιή, κηα θνξά ηνλ ρξφλν, ζα κπνξνχζαλ ζε

5 ζπλεξγαζία κε λφκηκνπο ζπιιέθηεο, λα ζπιιέγνπλ ηα απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο ζηε ρεξζαία ρψξα. Σα δξνκνιφγηα ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ γηα νκάδεο λεζηψλ, κε βάζε ηηο γεσγξαθηθέο θιίκαθεο-ζρέζεηο απηψλ ησλ λεζηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ δξνκνινγίσλ (κεγέζε- φγθνο απνβιήησλ, θφζηνο κεηαθνξάο, θ.ιπ.). ην ζελάξην απηφ, ηα ΔΓ ζα είραλ ζπληνληζηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφνξγαλσηηθφ ξφιν, κε ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηνχλ θαη κέξνο ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο απνβιήησλ, φπσο επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο ζπληνληζκφο φισλ ησλ πζηεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε «ζπγγελή» απφβιεηα, π.ρ. κπαηαξίεο, ιάζηηρα, έιαηα, θ.ιπ., ζα επέθεξε ζεκαληηθή νηθνλνκία θιίκαθαο. Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη αλ ε ζπιινγή ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ κε «ΡΟΡΟ», απφ ηα λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο ζπλδπαζηεί θαη κε ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ απφ Μεγάια Νεζηά ή ζπλδπαζηεί κε ηελ κεηαθνξά επηθηλδχλσλ πξντφλησλ (π.ρ. ρξψκαηα), απηφο ν ζπλδπαζκφο ζα επέηξεπε πνιχ κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη λα πξνθαιέζσ φπνηνλ αθνξά, είλαη ην εμήο: Απηή ε ηφζν απιή ηδέα, ή θάπνηα άιιε ηδέα εμίζνπ ρξήζηκε, δελ απαζρφιεζε θαλέλαλ άιινλ κέρξη ζήκεξα, έπεηηα απφ νθηψ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζην ρψξν ησλ ζπζζσξεπηψλ; Καη πψο άξαγε ζρεδηάδνπκε θαη αλακέλνπκε λα πεηχρνπκε ηνλ Δζληθφ ηφρν, δειαδή λα αλαθπθιψζνπκε ην 100% ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ, ηελ ψξα πνπ αθήλνπκε ηα παηδηά καο ζηα λεζηά λα παίδνπλ κε ηηο παιηέο κπαηαξίεο θαη θαλείο λα κελ λνηάδεηαη γη απηφ; Θα κνπ πείηε, ππάξρεη θαη ην παξάλνκν εκπφξην πνπ φια ηα κπνξεί, φηαλ ην θξάηνο απνπζηάδεη!!! Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: LOGISTICS (ΕΥΟΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) ΘΕΜΑ ABC ΑΝΑΛΤΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ.

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. Τποβληθείρ ζηην καθηγήηπια: Κ. ΛΗΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μ Δ Ρ Ο Α ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε ζχγρξνλε δηεζλή νηθνλνκηθή ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο. ην παξειζφλ, ζπρλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα