Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς"

Transcript

1 Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς Θάνος Ιωάννοσ 1, Κάτια Λαζαρίδη 2 1. Υπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο - Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην 2. Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνύζα εξγαζία έρεη ωο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηωλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ηωλ θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε ηωλ απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ έληππνπ ραξηηνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηα λνηθνθπξηά θαη θαηαιήγνπλ ζην «κπιε» θάδν αλαθύθιωζεο. Σύκθωλα κε ηε ζεωξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behaviour) νη αλζξώπηλεο πξάμεηο πξνβιέπνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο. Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ATTitude), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Subjective Norm) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Perceived Behavioural Control). Ωζηόζν, αξθεηνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ην ελ ιόγω κνληέιν ρξήδεη βειηηώζεωλ θαη πξνηείλνπλ ηελ πξνζαξκνγή επηπξόζζεηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ. Υπό απηό ην πξίζκα, ζην κνληέιν ηεο TPB πξνζηίζεληαη 3 επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο πξόζεζεο 126 θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε. Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κνληέιν ηεο TPB απνηειεί έλα ηθαλό εξκελεπηηθό εξγαιείν ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθιωζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεωξία Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο, TPB, πξόζεζε, αλαθύθιωζε, απόβιεηα ζπζθεπαζίαο.

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Η θαηαλόεζε, ε εξκελεία, ε πξόβιεςε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινύλ ηνπο πξσηαξρηθνύο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο από ηνπο εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο δξάζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο κνληέια δξάζεο (action models). Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ε ζεσξία ηήο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior-TPB), ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία (Ajzen, 2002). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ππό εμέηαζε ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ) από ηνπο θνηηεηέο. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ H TPB αλαπηύρζεθε από ηνλ Ajzen, (1991). Υπνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ ηνπο. Σύκθσλα κε απηή, ν παξάγνληαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Σπκπεξηθνξά-Behavior) θαη ηελ θαζνξίδεη άκεζα, είλαη ε πξόζεζε γηα εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Πξόζεζε Σπκπεξηθνξάο, Behavioral Intention BI). Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Σηάζε, ATTitude ATT), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Υπνθεηκεληθά Πξόηππα, Subjective Norm-SN) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο, Perceived Behavioural Control-PBC). Δηδηθόηεξα, ε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελδερόκελε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. Η αλαθύθισζε απνηειεί ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά). Ο όξνο ππνθεηκεληθά πξόηππα, δειώλεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ ληώζεη, γηα λα εθδειώζεη ή όρη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκκνξθσζεί ή όρη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» (π.ρ. Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή). Η κεηαβιεηή ηνύ αληηιακβαλόκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ ύπαξμε ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ πνπ εληζρύνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δύλακε ηεο επίδξαζήο ηνπο πάλσ ζην άηνκν (π.ρ. Έρσ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αλαθπθιώζσ). Δπηπξόζζεηα, ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθώζεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά, ρσξίο λα δηακεζνιαβήζεη ε κεηαβιεηή ηεο πξόζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη από ηελ ύπαξμε ή όρη ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη πόξσλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν. Οινθιεξώλνληαο ην θάζκα ησλ νξηζκώλ, ε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» νξίδεηαη σο ε ελεξγνπνίεζε ελόο αηόκνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηήο εθπόλεζεο ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Francis et al., 2004) (π.ρ. Θέισ λα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν). Μεηαβάιινληαο ηνπο ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα δξάζεη θαηά ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαη

3 θαηά ζπλέπεηα απμάλνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη όηη όζν πην ζεηηθή είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, όζν κεγαιύηεξε ε θνηλσληθή ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή θαη όζν ηζρπξόηεξνο ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ηζρπξόηεξε ζα γίλεηαη ε πξόζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Όζν εληζρύεηαη ε πξόζεζε, ηόζν απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε (Ajzen 2002). Σηελ παξνύζα έξεπλα, ε πξάμε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ). Ωζηόζν, θαηά ην ζεκειησηή ηεο ζεσξίαο, ε TPB επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ, εάλ απνδεηρζεί όηη εξκελεύνπλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ βαζηθώλ παξακέηξσλ (Ajzen, 1991). Κάλνληαο ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκαηώζεθαλ ζην θιαζζηθό κνληέιν νη εμήο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία: Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο (Past Recycling Behavior-PRB), Ηζηθά πξόηππα (Moral Norms-MN) θαη Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (Consequences/Outcomes- CON/OUT). Σην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ, λα δνζεί κε αλαιπηηθόηεξν ηξόπν ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Η κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο παξνύζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην παξειζόλ (π.ρ. Αλαθπθιώζαηε πιαζηηθό ζην λνηθνθπξηό ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν;) (Knussen et al., 2004). Η κεηαβιεηή «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη γηα ηελ γηα ηελ εζηθή νξζόηεηα ή κε ηεο εθηέιεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (π.ρ. Πηζηεύσ όηη δελ πξέπεη λα πεηάσ ηίπνηα πνπ ζα κπνξνύζε λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί) (Tonglet et al., 2004). Κιείλνληαο, ε κεηαβιεηή «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (CON/OUT)» αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο (π.ρ. Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ) (Davis et al., 2006). Τν Σρήκα 1 απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο TPB κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. ATT MN CON/OUT SN BI Behavior PBC PRB Στήμα 1. Σρεκαηηθή απνηύπσζε ηνπ κνληέινπ πνπ δηεξεπλήζεθε ππό ην πξίζκα ηεο TPB. Σηα νξζνγώληα πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο θιαζζηθήο TPB. Σηα ειιεηςνεηδή πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Υαρακηηριζηικά και επιλογή δείγμαηος Η παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ πξνζσπηθώλ, δηα δώζεο, ζπλεληεύμεσλ κε ηε ρξήζε έληππνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζηόρνο ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ήηαλ λα βνεζεζνύλ νη εξσηώκελνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη Φεβξνπαξίνπ 2011, επηιέρζεθε έλα βνιηθό δείγκα (convenience sample) απνηεινύκελν από 180 θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 126 (πνζνζηό απόθξηζεο 74%) ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ή επαξθώο ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δόζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τν δείγκα πνπ δηακνξθώζεθε κε απηό ηνλ ηξόπν πξνθαλώο δελ είλαη ζηαηηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθό θαη ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη όρη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ ζηελ ππό κειέηε ζπκπεξηθνξά. Υπό ην ζπγθεθξηκέλν πξίζκα, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο δε ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ κεηνλέθηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθ όζνλ νη ζπκκεηέρνληεο θάιππηαλ επξύ θάζκα δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Άιισζηε, ε πξναλαθεξόκελε ηαθηηθή επηινγήο πιεζπζκηαθνύ δείγκαηνο εθαξκόδεηαη ζπρλά ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηεο TPB, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία ησλ Knussen et al. (2004). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, όπνπ ην ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (ΔΔΑΑ) γηα ηα ΑΑΣΑ (κπιε θάδνο) είρε ιεηηνπξγηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη ζπλεπώο είρε ήδε αλαπηπρζεί επαξθώο. τεδιαζμός δομημένοσ ερωηημαηολογίοσ Σε πξώηε θάζε ζρεδηάζηεθε θαη δηελεξγήζεθε κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηείρε σο επί ην πιείζηνλ πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα δειώζνπλ ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο θαη ιίγεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην αθνξνύζε ηελ αλαθύθισζε ησλ ΑΑΣΑ. Γηαλεκήζεθε ζε 25 άηνκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, ηα νπνία δέρζεθαλ λα ην ζπκπιεξώζνπλ θαη ν ζηόρνο ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε δηαηύπσζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηείρε, θαζώο θαη λα εθηηκεζεί ε γεληθόηεξε εκθάληζή ηνπ. Αθνύ αμηνινγήζεθαλ νη πξνηεηλόκελεο παξαηεξήζεηο, έγηλαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη ην εξσηεκαηνιόγην έιαβε ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιεξσκέλε ηειηθή ηνπ κνξθή. Τν εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν, ζε πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ηεο TPB, ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθύθισζε (π.ρ. Tonglet et al., 2004, Knussen et al., 2004) θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα ζύγρξνλα ειιεληθά δεδνκέλα. Η ζπγθξόηεζε ησλ «θιαζζηθώλ» κεηαβιεηώλ ηεο TPB θαη ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζνύλ απεπζείαο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) γίλεηαη κέζσ ηεο βαζκνλόκεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5-βαζκε θιίκαθα Likert, ε νπνία εθηείλεηαη είηε από 1 (Σπκθσλώ απόιπηα) έσο 5 (Γηαθσλώ απόιπηα) είηε από 1 (Πνηέ) έσο 5 (Πάληα) αλάινγα κε ην εξώηεκα-πξόηαζε. Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο πξηλ ελζσκαησζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην ππνβιήζεθαλ ζε αληηζηξνθή, δειαδή δηαηππώζεθαλ αξλεηηθά, πξνθεηκέλνπ ην κέγηζην ηεο θιίκαθαο

5 λα αληηζηνηρεί ζε αξλεηηθή αμηνιόγεζε ηεο αλαθύθισζεο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (reversed scored). Βέβαηα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, νη πξνηάζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ-πξνηάζεσλ γηα θάζε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, κε ηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηε ζπκθσλία/δηαθσλία ηνπο ή ηε ζπρλόηεηα εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI»: Δθηηκώ όηη ζα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν. «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα-SN»: Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή. «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC»: Η αλαθύθισζε είλαη βνιηθή δηαδηθαζία. «Σηάζε ATT»: Η αλαθύθισζε είλαη ράζηκν ρξόλνπ. «Ηζηθά πξόηππα-mn»: Θεσξώ όηη ε αλαθύθισζε δελ εμαξηάηαη από εκέλα. «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out»: Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ. «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb»: Αλαθπθιώζαηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη ην έληππν ραξηί ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν; Τν ζύλνιν ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS18. ηαηιζηική ανάλσζη Σε πξώηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Σε απηή θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κεηαβιεηώλ θαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ιαλζάλνπζσλ κεηαβιεηώλ, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach s alpha. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη κε ζπλνπηηθό ηξόπν ηνπο ζπλήζεηο δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζεο ηηκέο (Μ), ηππηθέο απνθιίζεηο (SD), ζπζρεηίζεηο θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε), γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εμεηαδόκελν κνληέιν ηνπ Σρήκαηνο 1. Τν εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπ ελ ιόγσ ζπληειεζηή είλαη 0-1 θαη ηηκέο > 0,7 ζεσξνύληαη απνδεθηέο, ώζηε ε κεηαβιεηή λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Nunnally & Bernstein, 1994). Πίνακας 1. Γείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο: ζηήιε Μ κέζεο ηηκέο, ζηήιε SD ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπζρεηίζεηο (** = ζπζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,01) θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha (κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε). M SD CON/OUT BI MN PBC SN ATT PRB CON/OUT 4,18 0,67 (0,88) BI 3,72 0,80 0,51** (0,82) MN 3,86 0,65 0,73** 0,63** (0,84) PBC 3,17 0,65 0,30** 0,52** 0,43** (0,76) SN 3,37 0,70 0,37** 0,44** 0,47** 0,45** (0,76) ATT 4,09 0,79 0,66** 0,69** 0,70** 0,51** 0,53** (0,89) PRB 3,07 1,24 0,32** 0,55** 0,54** 0,49** 0,44** 0,52** (0,93) Ταπηόρξνλα ειέγρζεθε ε θαλνληθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σηα δεδνκέλα καο ε αζπκκεηξία (univariate skewness) ήηαλ 1,58, ελώ ε θύξησζε ήηαλ κηθξόηεξε από 4,4 ζε απόιπηεο ηηκέο. Σύκθσλα κε ηνπο West et al. (1995), ηα όξηα απνδνρήο κηαο

6 θαηαλνκήο σο θαλνληθήο είλαη: αζπκκεηξία 2 θαη θύξησζε 7. Δπηπξόζζεηα, δελ δηαπηζηώζεθαλ ελδείμεηο πνιπζπγγξακκηθόηεηαο. Οη αλάινγνη δείθηεο VIF (Variance Inflation Factor) θπκαίλνληαλ από 1,7 έσο 2,7, κε κέγηζην πξνηεηλόκελν απνδεθηό όξην γηα ηε κε ζπγγξακκηθόηεηα ην 10. Σπγθεθξηκέλα, νη ζεσξνύκελεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δελ είλαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο αλ νη ηηκέο ηνπ VIF είλαη κεγαιύηεξεο από 10. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην νη κεηαβιεηέο κε VIF>10 ζα πξέπεη λα εμαηξεζνύλ από ηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο κε απνδεθηέο (Yakubu, 2010). Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB («Σηάζε ATT», «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα- SN, «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC») ήηαλ νη πξώηεο πνπ εηζάρζεθαλ ζην κνληέιν εξκελείαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο εξκελεύηεθε ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ κόλν νη δύν εθ ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ «Σηάζε ATT» (b=0,55 p<0,01) θαη «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,22 p<0,01) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Σηελ επόκελε θαη ηειηθή θάζε πξνζηέζεθαλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη επηπιένλ κεηαβιεηέο: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb». Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» έσο ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ έμη ζπλνιηθά εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ νη εμήο: «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρύνπλ ηα επξήκαηα αλάινγσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηελ θιαζζηθή TPB, κε ηελ πξνζζήθε επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ. Η αλάδεημε ησλ δύν κόλν («Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ», «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc») εθ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» δελ απνηειεί θαηλνθαλέο ραξαθηεξηζηηθό, κεηαμύ παξόκνησλ εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Μεηαμύ ησλ ςπρνινγηθώλ «πξνγόλσλ» ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», ε κεηαβιεηή «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» ζπλέβαιε ζε δηπιάζην πνζνζηό ζηελ εξκελεία ηεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» (Armitage & Conner, 2001, Thogersen, 1994), ελώ ζε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ιηγόηεξν ζηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Knussen et al., 2004, Mannetti et al., 2004). Αιιά ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Σε παιαηόηεξε έξεπλα πνπ έιαβε ρώξα ζην Hong Kong, κεηαμύ 137 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ην 1999, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ, δηεξεπλήζεθε ε πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ε απηό-αλαθεξόκελε ζπκπεξηθνξά. Η εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο TPB είρε σο απνηέιεζκα ηελ εξκελεία ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε

7 ζπκπεξηθνξάο-bi» ζε πνζνζηό 54,4% (δει. Adj.R 2 =54.4%). Η πξνζζήθε δύν επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ, ηεο «Πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξάο αλαθύθισζεο» θαη ηεο «Πεξηβαιινληηθή γλώζε (γεληθή θαη εηδηθή)» δηακόξθσζε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε ζε 58,1%. Τν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ θαη νη ηξεηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο TPB απνηεινύζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο εξκελεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Cheung et al., 1999). Σπλνςίδνληαο, νη κεηαβιεηέο: «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» θαη «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc» δηαρξνληθά παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», αιιά γηα ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» ππάξρνπλ αληηθαηηθά επξήκαηα. Μία άπνςε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαηεξνύκελε πνηθηινκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn», είλαη όηη ε θνηλσληθή πίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, παξνπζηάδεηαη κεησκέλε, όηαλ ε ππό εθδήισζε ζπκπεξηθνξά (ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε), δελ είλαη άκεζα νξαηή θαη αληηιεπηή (Tucker, 1999). Κάηη ηέηνην πηζαλά λα ζπκβαίλεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνύληαη από θέληξα αλαθύθισζεο. Οη πξόζζεηεο κεηαβιεηέο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ζηελ TPB έρνπλ ήδε πξνηαζεί θαη αμηνπνηεζεί από αξθεηνύο εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζόλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο TPB. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε έξεπλεο ησλ Knussen et al. (2004) θαη Tonglet et al. (2004), ελώ νη κεηαβιεηέο «Σπλέπεηεο/απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζε έξεπλεο ησλ Tonglet et al. (2004) θαη Davis et al. (2006). Ο θνηλόο ζηόρνο ησλ εξεπλεηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα εξκελεύεη θαη ζα πξνβιέπεη, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ηελ πξόζεζε αλαθύθισζεο. Τν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηελ εηζαγσγή ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ζην «θιαζηθό» κνληέιν ηεο TPB ήηαλ ε αύμεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ Knussen et al. (2004) ν δείθηεο Adj. R 2 γηα ηε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» απμήζεθε από 54,4% ζε 58,1%, ζηελ έξεπλα ησλ Tonglet et al. (2004) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 26,1% ζε 33,3% θαη ηέινο ζηελ έξεπλα ησλ Davis et al. (2006) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 2,3% ζε 58,9%. Παξόκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB ζπλέβαιαλ ζηελ εξκελεία ηνπ 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ην πνζνζηό εξκελείαο έθηαζε ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο όηη όιεο νη κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (όπσο αλακελόηαλ) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε κεηαβιεηή ζηόρν «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (βι. Πίλαθα 1). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο TPB γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΑΣΑ από θνηηεηέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, όπνπ ν «κπιε θάδνο» έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο εξκελεύνπλ ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθισζε, ελώ ε πξνζζήθε ηξηώλ επηπιένλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» θαη «Πξνεγνύκελε

8 ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» απμάλνπλ ην πνζνζηό εξκελείαο ζε 54%, επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ εξεπλεηώλ όηη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο πξόζεζεο. Τειηθά, από ην ζύλνιν ησλ έμη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, κόλν νη κεηαβιεηέο «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Ωζηόζν, ε πιήξεο δηεξεύλεζε ηεο πξόζεζεο θαη εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο όπσο ε αλαθύθισζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, όπνπ ζα ιακβάλνληαη ππ όςε ςπρνινγηθνί, δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο, όπσο ν αξηζκόο θαη ε ρσξνζέηεζε θάδσλ, ηα δηαζέζηκα νρήκαηα ζπιινγήο θ.ά. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελ ιόγσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Ajzen I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations (revised, 2006), πξόζβαζε 2/10/2010. Armitage C. & Conner M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A metaanalytic review. British Journal of Social Psychology, 40, Cheung S.F., Chan D.K.-S. & Wong Z.S.-Y. (1999). Reexamining the Theory of Planned Behavior in Understanding Wastepaper Recycling. Environment and Behavior 31, Davis G., Phillips P.S., Read A.D. & Iida Y. (2006). Demonstrating the need for the development of internal research capacity: Understanding recycling participation using the Theory of Planned Behaviour in West Oxfordshire, UK. Resources, Conservation and Recycling 46, Francis J.J., Eccles M.P., Johnston M., Walker A., Grimshaw J., Foy R., Kaner E.F.S., Smith L. & Bonetti D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory of planned behaviour. A manual for health services researchers. Centre for Health Services Research, University of Newcastle, U.K. Knussen C., Yule F., MacKenzie J. & Wells M. (2004). An analysis of intentions to recycle household waste: The roles of past behaviour, perceived habit, and perceived lack of facilities. Journal of Environmental Psychology 24, Mannetti L., Pierro A. & Livi S. (2004). Recycling: Planned and self-expressive behaviour. Journal of Environmental Psychology 24, Nunnally J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Thogersen, J. (1994). A model of recycling behaviour, with evidence from Danish source separation programmes. International Journal of Research in Marketing 11, Tonglet M., Phillips P.S. & Bates M.P. (2004). Determining the drivers for householder proenvironmental behaviour: waste minimisation compared to recycling. Resources, Conservation and Recycling 42, Tucker P. (1999). Normative influences in household waste recycling. Journal of Environmental Planning and Management 42(1), West S.G., Finch J.F. & Curran P.J. (1995). Structural Equation Models with non normal data variables: problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.): Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications, London: Sage. Yakubu A. (2010). Fixing multicollinearity instability in the prediction of body weight from morphometric traits of white fulani cows. Central European Agriculture 11,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα