Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς"

Transcript

1 Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς Θάνος Ιωάννοσ 1, Κάτια Λαζαρίδη 2 1. Υπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο - Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην 2. Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνύζα εξγαζία έρεη ωο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηωλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ηωλ θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε ηωλ απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ έληππνπ ραξηηνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηα λνηθνθπξηά θαη θαηαιήγνπλ ζην «κπιε» θάδν αλαθύθιωζεο. Σύκθωλα κε ηε ζεωξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behaviour) νη αλζξώπηλεο πξάμεηο πξνβιέπνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο. Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ATTitude), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Subjective Norm) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Perceived Behavioural Control). Ωζηόζν, αξθεηνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ην ελ ιόγω κνληέιν ρξήδεη βειηηώζεωλ θαη πξνηείλνπλ ηελ πξνζαξκνγή επηπξόζζεηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ. Υπό απηό ην πξίζκα, ζην κνληέιν ηεο TPB πξνζηίζεληαη 3 επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο πξόζεζεο 126 θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε. Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κνληέιν ηεο TPB απνηειεί έλα ηθαλό εξκελεπηηθό εξγαιείν ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθιωζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεωξία Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο, TPB, πξόζεζε, αλαθύθιωζε, απόβιεηα ζπζθεπαζίαο.

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Η θαηαλόεζε, ε εξκελεία, ε πξόβιεςε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινύλ ηνπο πξσηαξρηθνύο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο από ηνπο εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο δξάζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο κνληέια δξάζεο (action models). Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ε ζεσξία ηήο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior-TPB), ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία (Ajzen, 2002). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ππό εμέηαζε ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ) από ηνπο θνηηεηέο. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ H TPB αλαπηύρζεθε από ηνλ Ajzen, (1991). Υπνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ ηνπο. Σύκθσλα κε απηή, ν παξάγνληαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Σπκπεξηθνξά-Behavior) θαη ηελ θαζνξίδεη άκεζα, είλαη ε πξόζεζε γηα εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Πξόζεζε Σπκπεξηθνξάο, Behavioral Intention BI). Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Σηάζε, ATTitude ATT), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Υπνθεηκεληθά Πξόηππα, Subjective Norm-SN) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο, Perceived Behavioural Control-PBC). Δηδηθόηεξα, ε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελδερόκελε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. Η αλαθύθισζε απνηειεί ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά). Ο όξνο ππνθεηκεληθά πξόηππα, δειώλεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ ληώζεη, γηα λα εθδειώζεη ή όρη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκκνξθσζεί ή όρη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» (π.ρ. Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή). Η κεηαβιεηή ηνύ αληηιακβαλόκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ ύπαξμε ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ πνπ εληζρύνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δύλακε ηεο επίδξαζήο ηνπο πάλσ ζην άηνκν (π.ρ. Έρσ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αλαθπθιώζσ). Δπηπξόζζεηα, ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθώζεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά, ρσξίο λα δηακεζνιαβήζεη ε κεηαβιεηή ηεο πξόζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη από ηελ ύπαξμε ή όρη ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη πόξσλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν. Οινθιεξώλνληαο ην θάζκα ησλ νξηζκώλ, ε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» νξίδεηαη σο ε ελεξγνπνίεζε ελόο αηόκνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηήο εθπόλεζεο ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Francis et al., 2004) (π.ρ. Θέισ λα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν). Μεηαβάιινληαο ηνπο ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα δξάζεη θαηά ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαη

3 θαηά ζπλέπεηα απμάλνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη όηη όζν πην ζεηηθή είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, όζν κεγαιύηεξε ε θνηλσληθή ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή θαη όζν ηζρπξόηεξνο ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ηζρπξόηεξε ζα γίλεηαη ε πξόζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Όζν εληζρύεηαη ε πξόζεζε, ηόζν απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε (Ajzen 2002). Σηελ παξνύζα έξεπλα, ε πξάμε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ). Ωζηόζν, θαηά ην ζεκειησηή ηεο ζεσξίαο, ε TPB επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ, εάλ απνδεηρζεί όηη εξκελεύνπλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ βαζηθώλ παξακέηξσλ (Ajzen, 1991). Κάλνληαο ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκαηώζεθαλ ζην θιαζζηθό κνληέιν νη εμήο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία: Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο (Past Recycling Behavior-PRB), Ηζηθά πξόηππα (Moral Norms-MN) θαη Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (Consequences/Outcomes- CON/OUT). Σην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ, λα δνζεί κε αλαιπηηθόηεξν ηξόπν ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Η κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο παξνύζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην παξειζόλ (π.ρ. Αλαθπθιώζαηε πιαζηηθό ζην λνηθνθπξηό ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν;) (Knussen et al., 2004). Η κεηαβιεηή «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη γηα ηελ γηα ηελ εζηθή νξζόηεηα ή κε ηεο εθηέιεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (π.ρ. Πηζηεύσ όηη δελ πξέπεη λα πεηάσ ηίπνηα πνπ ζα κπνξνύζε λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί) (Tonglet et al., 2004). Κιείλνληαο, ε κεηαβιεηή «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (CON/OUT)» αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο (π.ρ. Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ) (Davis et al., 2006). Τν Σρήκα 1 απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο TPB κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. ATT MN CON/OUT SN BI Behavior PBC PRB Στήμα 1. Σρεκαηηθή απνηύπσζε ηνπ κνληέινπ πνπ δηεξεπλήζεθε ππό ην πξίζκα ηεο TPB. Σηα νξζνγώληα πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο θιαζζηθήο TPB. Σηα ειιεηςνεηδή πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Υαρακηηριζηικά και επιλογή δείγμαηος Η παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ πξνζσπηθώλ, δηα δώζεο, ζπλεληεύμεσλ κε ηε ρξήζε έληππνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζηόρνο ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ήηαλ λα βνεζεζνύλ νη εξσηώκελνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη Φεβξνπαξίνπ 2011, επηιέρζεθε έλα βνιηθό δείγκα (convenience sample) απνηεινύκελν από 180 θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 126 (πνζνζηό απόθξηζεο 74%) ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ή επαξθώο ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δόζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τν δείγκα πνπ δηακνξθώζεθε κε απηό ηνλ ηξόπν πξνθαλώο δελ είλαη ζηαηηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθό θαη ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη όρη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ ζηελ ππό κειέηε ζπκπεξηθνξά. Υπό ην ζπγθεθξηκέλν πξίζκα, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο δε ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ κεηνλέθηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθ όζνλ νη ζπκκεηέρνληεο θάιππηαλ επξύ θάζκα δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Άιισζηε, ε πξναλαθεξόκελε ηαθηηθή επηινγήο πιεζπζκηαθνύ δείγκαηνο εθαξκόδεηαη ζπρλά ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηεο TPB, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία ησλ Knussen et al. (2004). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, όπνπ ην ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (ΔΔΑΑ) γηα ηα ΑΑΣΑ (κπιε θάδνο) είρε ιεηηνπξγηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη ζπλεπώο είρε ήδε αλαπηπρζεί επαξθώο. τεδιαζμός δομημένοσ ερωηημαηολογίοσ Σε πξώηε θάζε ζρεδηάζηεθε θαη δηελεξγήζεθε κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηείρε σο επί ην πιείζηνλ πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα δειώζνπλ ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο θαη ιίγεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην αθνξνύζε ηελ αλαθύθισζε ησλ ΑΑΣΑ. Γηαλεκήζεθε ζε 25 άηνκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, ηα νπνία δέρζεθαλ λα ην ζπκπιεξώζνπλ θαη ν ζηόρνο ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε δηαηύπσζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηείρε, θαζώο θαη λα εθηηκεζεί ε γεληθόηεξε εκθάληζή ηνπ. Αθνύ αμηνινγήζεθαλ νη πξνηεηλόκελεο παξαηεξήζεηο, έγηλαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη ην εξσηεκαηνιόγην έιαβε ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιεξσκέλε ηειηθή ηνπ κνξθή. Τν εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν, ζε πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ηεο TPB, ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθύθισζε (π.ρ. Tonglet et al., 2004, Knussen et al., 2004) θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα ζύγρξνλα ειιεληθά δεδνκέλα. Η ζπγθξόηεζε ησλ «θιαζζηθώλ» κεηαβιεηώλ ηεο TPB θαη ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζνύλ απεπζείαο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) γίλεηαη κέζσ ηεο βαζκνλόκεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5-βαζκε θιίκαθα Likert, ε νπνία εθηείλεηαη είηε από 1 (Σπκθσλώ απόιπηα) έσο 5 (Γηαθσλώ απόιπηα) είηε από 1 (Πνηέ) έσο 5 (Πάληα) αλάινγα κε ην εξώηεκα-πξόηαζε. Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο πξηλ ελζσκαησζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην ππνβιήζεθαλ ζε αληηζηξνθή, δειαδή δηαηππώζεθαλ αξλεηηθά, πξνθεηκέλνπ ην κέγηζην ηεο θιίκαθαο

5 λα αληηζηνηρεί ζε αξλεηηθή αμηνιόγεζε ηεο αλαθύθισζεο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (reversed scored). Βέβαηα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, νη πξνηάζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ-πξνηάζεσλ γηα θάζε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, κε ηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηε ζπκθσλία/δηαθσλία ηνπο ή ηε ζπρλόηεηα εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI»: Δθηηκώ όηη ζα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν. «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα-SN»: Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή. «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC»: Η αλαθύθισζε είλαη βνιηθή δηαδηθαζία. «Σηάζε ATT»: Η αλαθύθισζε είλαη ράζηκν ρξόλνπ. «Ηζηθά πξόηππα-mn»: Θεσξώ όηη ε αλαθύθισζε δελ εμαξηάηαη από εκέλα. «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out»: Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ. «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb»: Αλαθπθιώζαηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη ην έληππν ραξηί ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν; Τν ζύλνιν ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS18. ηαηιζηική ανάλσζη Σε πξώηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Σε απηή θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κεηαβιεηώλ θαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ιαλζάλνπζσλ κεηαβιεηώλ, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach s alpha. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη κε ζπλνπηηθό ηξόπν ηνπο ζπλήζεηο δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζεο ηηκέο (Μ), ηππηθέο απνθιίζεηο (SD), ζπζρεηίζεηο θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε), γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εμεηαδόκελν κνληέιν ηνπ Σρήκαηνο 1. Τν εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπ ελ ιόγσ ζπληειεζηή είλαη 0-1 θαη ηηκέο > 0,7 ζεσξνύληαη απνδεθηέο, ώζηε ε κεηαβιεηή λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Nunnally & Bernstein, 1994). Πίνακας 1. Γείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο: ζηήιε Μ κέζεο ηηκέο, ζηήιε SD ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπζρεηίζεηο (** = ζπζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,01) θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha (κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε). M SD CON/OUT BI MN PBC SN ATT PRB CON/OUT 4,18 0,67 (0,88) BI 3,72 0,80 0,51** (0,82) MN 3,86 0,65 0,73** 0,63** (0,84) PBC 3,17 0,65 0,30** 0,52** 0,43** (0,76) SN 3,37 0,70 0,37** 0,44** 0,47** 0,45** (0,76) ATT 4,09 0,79 0,66** 0,69** 0,70** 0,51** 0,53** (0,89) PRB 3,07 1,24 0,32** 0,55** 0,54** 0,49** 0,44** 0,52** (0,93) Ταπηόρξνλα ειέγρζεθε ε θαλνληθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σηα δεδνκέλα καο ε αζπκκεηξία (univariate skewness) ήηαλ 1,58, ελώ ε θύξησζε ήηαλ κηθξόηεξε από 4,4 ζε απόιπηεο ηηκέο. Σύκθσλα κε ηνπο West et al. (1995), ηα όξηα απνδνρήο κηαο

6 θαηαλνκήο σο θαλνληθήο είλαη: αζπκκεηξία 2 θαη θύξησζε 7. Δπηπξόζζεηα, δελ δηαπηζηώζεθαλ ελδείμεηο πνιπζπγγξακκηθόηεηαο. Οη αλάινγνη δείθηεο VIF (Variance Inflation Factor) θπκαίλνληαλ από 1,7 έσο 2,7, κε κέγηζην πξνηεηλόκελν απνδεθηό όξην γηα ηε κε ζπγγξακκηθόηεηα ην 10. Σπγθεθξηκέλα, νη ζεσξνύκελεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δελ είλαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο αλ νη ηηκέο ηνπ VIF είλαη κεγαιύηεξεο από 10. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην νη κεηαβιεηέο κε VIF>10 ζα πξέπεη λα εμαηξεζνύλ από ηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο κε απνδεθηέο (Yakubu, 2010). Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB («Σηάζε ATT», «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα- SN, «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC») ήηαλ νη πξώηεο πνπ εηζάρζεθαλ ζην κνληέιν εξκελείαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο εξκελεύηεθε ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ κόλν νη δύν εθ ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ «Σηάζε ATT» (b=0,55 p<0,01) θαη «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,22 p<0,01) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Σηελ επόκελε θαη ηειηθή θάζε πξνζηέζεθαλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη επηπιένλ κεηαβιεηέο: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb». Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» έσο ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ έμη ζπλνιηθά εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ νη εμήο: «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρύνπλ ηα επξήκαηα αλάινγσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηελ θιαζζηθή TPB, κε ηελ πξνζζήθε επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ. Η αλάδεημε ησλ δύν κόλν («Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ», «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc») εθ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» δελ απνηειεί θαηλνθαλέο ραξαθηεξηζηηθό, κεηαμύ παξόκνησλ εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Μεηαμύ ησλ ςπρνινγηθώλ «πξνγόλσλ» ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», ε κεηαβιεηή «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» ζπλέβαιε ζε δηπιάζην πνζνζηό ζηελ εξκελεία ηεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» (Armitage & Conner, 2001, Thogersen, 1994), ελώ ζε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ιηγόηεξν ζηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Knussen et al., 2004, Mannetti et al., 2004). Αιιά ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Σε παιαηόηεξε έξεπλα πνπ έιαβε ρώξα ζην Hong Kong, κεηαμύ 137 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ην 1999, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ, δηεξεπλήζεθε ε πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ε απηό-αλαθεξόκελε ζπκπεξηθνξά. Η εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο TPB είρε σο απνηέιεζκα ηελ εξκελεία ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε

7 ζπκπεξηθνξάο-bi» ζε πνζνζηό 54,4% (δει. Adj.R 2 =54.4%). Η πξνζζήθε δύν επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ, ηεο «Πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξάο αλαθύθισζεο» θαη ηεο «Πεξηβαιινληηθή γλώζε (γεληθή θαη εηδηθή)» δηακόξθσζε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε ζε 58,1%. Τν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ θαη νη ηξεηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο TPB απνηεινύζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο εξκελεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Cheung et al., 1999). Σπλνςίδνληαο, νη κεηαβιεηέο: «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» θαη «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc» δηαρξνληθά παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», αιιά γηα ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» ππάξρνπλ αληηθαηηθά επξήκαηα. Μία άπνςε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαηεξνύκελε πνηθηινκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn», είλαη όηη ε θνηλσληθή πίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, παξνπζηάδεηαη κεησκέλε, όηαλ ε ππό εθδήισζε ζπκπεξηθνξά (ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε), δελ είλαη άκεζα νξαηή θαη αληηιεπηή (Tucker, 1999). Κάηη ηέηνην πηζαλά λα ζπκβαίλεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνύληαη από θέληξα αλαθύθισζεο. Οη πξόζζεηεο κεηαβιεηέο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ζηελ TPB έρνπλ ήδε πξνηαζεί θαη αμηνπνηεζεί από αξθεηνύο εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζόλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο TPB. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε έξεπλεο ησλ Knussen et al. (2004) θαη Tonglet et al. (2004), ελώ νη κεηαβιεηέο «Σπλέπεηεο/απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζε έξεπλεο ησλ Tonglet et al. (2004) θαη Davis et al. (2006). Ο θνηλόο ζηόρνο ησλ εξεπλεηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα εξκελεύεη θαη ζα πξνβιέπεη, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ηελ πξόζεζε αλαθύθισζεο. Τν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηελ εηζαγσγή ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ζην «θιαζηθό» κνληέιν ηεο TPB ήηαλ ε αύμεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ Knussen et al. (2004) ν δείθηεο Adj. R 2 γηα ηε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» απμήζεθε από 54,4% ζε 58,1%, ζηελ έξεπλα ησλ Tonglet et al. (2004) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 26,1% ζε 33,3% θαη ηέινο ζηελ έξεπλα ησλ Davis et al. (2006) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 2,3% ζε 58,9%. Παξόκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB ζπλέβαιαλ ζηελ εξκελεία ηνπ 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ην πνζνζηό εξκελείαο έθηαζε ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο όηη όιεο νη κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (όπσο αλακελόηαλ) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε κεηαβιεηή ζηόρν «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (βι. Πίλαθα 1). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο TPB γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΑΣΑ από θνηηεηέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, όπνπ ν «κπιε θάδνο» έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο εξκελεύνπλ ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθισζε, ελώ ε πξνζζήθε ηξηώλ επηπιένλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» θαη «Πξνεγνύκελε

8 ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» απμάλνπλ ην πνζνζηό εξκελείαο ζε 54%, επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ εξεπλεηώλ όηη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο πξόζεζεο. Τειηθά, από ην ζύλνιν ησλ έμη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, κόλν νη κεηαβιεηέο «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Ωζηόζν, ε πιήξεο δηεξεύλεζε ηεο πξόζεζεο θαη εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο όπσο ε αλαθύθισζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, όπνπ ζα ιακβάλνληαη ππ όςε ςπρνινγηθνί, δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο, όπσο ν αξηζκόο θαη ε ρσξνζέηεζε θάδσλ, ηα δηαζέζηκα νρήκαηα ζπιινγήο θ.ά. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελ ιόγσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Ajzen I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations (revised, 2006), πξόζβαζε 2/10/2010. Armitage C. & Conner M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A metaanalytic review. British Journal of Social Psychology, 40, Cheung S.F., Chan D.K.-S. & Wong Z.S.-Y. (1999). Reexamining the Theory of Planned Behavior in Understanding Wastepaper Recycling. Environment and Behavior 31, Davis G., Phillips P.S., Read A.D. & Iida Y. (2006). Demonstrating the need for the development of internal research capacity: Understanding recycling participation using the Theory of Planned Behaviour in West Oxfordshire, UK. Resources, Conservation and Recycling 46, Francis J.J., Eccles M.P., Johnston M., Walker A., Grimshaw J., Foy R., Kaner E.F.S., Smith L. & Bonetti D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory of planned behaviour. A manual for health services researchers. Centre for Health Services Research, University of Newcastle, U.K. Knussen C., Yule F., MacKenzie J. & Wells M. (2004). An analysis of intentions to recycle household waste: The roles of past behaviour, perceived habit, and perceived lack of facilities. Journal of Environmental Psychology 24, Mannetti L., Pierro A. & Livi S. (2004). Recycling: Planned and self-expressive behaviour. Journal of Environmental Psychology 24, Nunnally J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Thogersen, J. (1994). A model of recycling behaviour, with evidence from Danish source separation programmes. International Journal of Research in Marketing 11, Tonglet M., Phillips P.S. & Bates M.P. (2004). Determining the drivers for householder proenvironmental behaviour: waste minimisation compared to recycling. Resources, Conservation and Recycling 42, Tucker P. (1999). Normative influences in household waste recycling. Journal of Environmental Planning and Management 42(1), West S.G., Finch J.F. & Curran P.J. (1995). Structural Equation Models with non normal data variables: problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.): Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications, London: Sage. Yakubu A. (2010). Fixing multicollinearity instability in the prediction of body weight from morphometric traits of white fulani cows. Central European Agriculture 11,

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη ccb Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη P a g e 1 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα