Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς"

Transcript

1 Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς Θάνος Ιωάννοσ 1, Κάτια Λαζαρίδη 2 1. Υπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο - Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην 2. Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνύζα εξγαζία έρεη ωο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηωλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ηωλ θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε ηωλ απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ έληππνπ ραξηηνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηα λνηθνθπξηά θαη θαηαιήγνπλ ζην «κπιε» θάδν αλαθύθιωζεο. Σύκθωλα κε ηε ζεωξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behaviour) νη αλζξώπηλεο πξάμεηο πξνβιέπνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο. Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ATTitude), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Subjective Norm) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Perceived Behavioural Control). Ωζηόζν, αξθεηνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ην ελ ιόγω κνληέιν ρξήδεη βειηηώζεωλ θαη πξνηείλνπλ ηελ πξνζαξκνγή επηπξόζζεηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ. Υπό απηό ην πξίζκα, ζην κνληέιν ηεο TPB πξνζηίζεληαη 3 επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο πξόζεζεο 126 θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε. Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κνληέιν ηεο TPB απνηειεί έλα ηθαλό εξκελεπηηθό εξγαιείν ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθιωζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεωξία Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο, TPB, πξόζεζε, αλαθύθιωζε, απόβιεηα ζπζθεπαζίαο.

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Η θαηαλόεζε, ε εξκελεία, ε πξόβιεςε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινύλ ηνπο πξσηαξρηθνύο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο από ηνπο εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο δξάζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο κνληέια δξάζεο (action models). Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ε ζεσξία ηήο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior-TPB), ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία (Ajzen, 2002). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ππό εμέηαζε ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ) από ηνπο θνηηεηέο. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ H TPB αλαπηύρζεθε από ηνλ Ajzen, (1991). Υπνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ ηνπο. Σύκθσλα κε απηή, ν παξάγνληαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Σπκπεξηθνξά-Behavior) θαη ηελ θαζνξίδεη άκεζα, είλαη ε πξόζεζε γηα εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Πξόζεζε Σπκπεξηθνξάο, Behavioral Intention BI). Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Σηάζε, ATTitude ATT), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Υπνθεηκεληθά Πξόηππα, Subjective Norm-SN) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο, Perceived Behavioural Control-PBC). Δηδηθόηεξα, ε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελδερόκελε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. Η αλαθύθισζε απνηειεί ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά). Ο όξνο ππνθεηκεληθά πξόηππα, δειώλεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ ληώζεη, γηα λα εθδειώζεη ή όρη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκκνξθσζεί ή όρη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» (π.ρ. Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή). Η κεηαβιεηή ηνύ αληηιακβαλόκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ ύπαξμε ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ πνπ εληζρύνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δύλακε ηεο επίδξαζήο ηνπο πάλσ ζην άηνκν (π.ρ. Έρσ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αλαθπθιώζσ). Δπηπξόζζεηα, ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθώζεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά, ρσξίο λα δηακεζνιαβήζεη ε κεηαβιεηή ηεο πξόζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη από ηελ ύπαξμε ή όρη ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη πόξσλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν. Οινθιεξώλνληαο ην θάζκα ησλ νξηζκώλ, ε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» νξίδεηαη σο ε ελεξγνπνίεζε ελόο αηόκνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηήο εθπόλεζεο ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Francis et al., 2004) (π.ρ. Θέισ λα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν). Μεηαβάιινληαο ηνπο ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα δξάζεη θαηά ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαη

3 θαηά ζπλέπεηα απμάλνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη όηη όζν πην ζεηηθή είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, όζν κεγαιύηεξε ε θνηλσληθή ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή θαη όζν ηζρπξόηεξνο ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ηζρπξόηεξε ζα γίλεηαη ε πξόζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Όζν εληζρύεηαη ε πξόζεζε, ηόζν απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε (Ajzen 2002). Σηελ παξνύζα έξεπλα, ε πξάμε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ). Ωζηόζν, θαηά ην ζεκειησηή ηεο ζεσξίαο, ε TPB επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ, εάλ απνδεηρζεί όηη εξκελεύνπλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ βαζηθώλ παξακέηξσλ (Ajzen, 1991). Κάλνληαο ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκαηώζεθαλ ζην θιαζζηθό κνληέιν νη εμήο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία: Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο (Past Recycling Behavior-PRB), Ηζηθά πξόηππα (Moral Norms-MN) θαη Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (Consequences/Outcomes- CON/OUT). Σην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ, λα δνζεί κε αλαιπηηθόηεξν ηξόπν ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Η κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο παξνύζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην παξειζόλ (π.ρ. Αλαθπθιώζαηε πιαζηηθό ζην λνηθνθπξηό ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν;) (Knussen et al., 2004). Η κεηαβιεηή «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη γηα ηελ γηα ηελ εζηθή νξζόηεηα ή κε ηεο εθηέιεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (π.ρ. Πηζηεύσ όηη δελ πξέπεη λα πεηάσ ηίπνηα πνπ ζα κπνξνύζε λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί) (Tonglet et al., 2004). Κιείλνληαο, ε κεηαβιεηή «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (CON/OUT)» αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο (π.ρ. Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ) (Davis et al., 2006). Τν Σρήκα 1 απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο TPB κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. ATT MN CON/OUT SN BI Behavior PBC PRB Στήμα 1. Σρεκαηηθή απνηύπσζε ηνπ κνληέινπ πνπ δηεξεπλήζεθε ππό ην πξίζκα ηεο TPB. Σηα νξζνγώληα πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο θιαζζηθήο TPB. Σηα ειιεηςνεηδή πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Υαρακηηριζηικά και επιλογή δείγμαηος Η παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ πξνζσπηθώλ, δηα δώζεο, ζπλεληεύμεσλ κε ηε ρξήζε έληππνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζηόρνο ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ήηαλ λα βνεζεζνύλ νη εξσηώκελνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη Φεβξνπαξίνπ 2011, επηιέρζεθε έλα βνιηθό δείγκα (convenience sample) απνηεινύκελν από 180 θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 126 (πνζνζηό απόθξηζεο 74%) ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ή επαξθώο ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δόζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τν δείγκα πνπ δηακνξθώζεθε κε απηό ηνλ ηξόπν πξνθαλώο δελ είλαη ζηαηηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθό θαη ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη όρη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ ζηελ ππό κειέηε ζπκπεξηθνξά. Υπό ην ζπγθεθξηκέλν πξίζκα, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο δε ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ κεηνλέθηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθ όζνλ νη ζπκκεηέρνληεο θάιππηαλ επξύ θάζκα δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Άιισζηε, ε πξναλαθεξόκελε ηαθηηθή επηινγήο πιεζπζκηαθνύ δείγκαηνο εθαξκόδεηαη ζπρλά ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηεο TPB, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία ησλ Knussen et al. (2004). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, όπνπ ην ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (ΔΔΑΑ) γηα ηα ΑΑΣΑ (κπιε θάδνο) είρε ιεηηνπξγηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη ζπλεπώο είρε ήδε αλαπηπρζεί επαξθώο. τεδιαζμός δομημένοσ ερωηημαηολογίοσ Σε πξώηε θάζε ζρεδηάζηεθε θαη δηελεξγήζεθε κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηείρε σο επί ην πιείζηνλ πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα δειώζνπλ ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο θαη ιίγεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην αθνξνύζε ηελ αλαθύθισζε ησλ ΑΑΣΑ. Γηαλεκήζεθε ζε 25 άηνκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, ηα νπνία δέρζεθαλ λα ην ζπκπιεξώζνπλ θαη ν ζηόρνο ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε δηαηύπσζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηείρε, θαζώο θαη λα εθηηκεζεί ε γεληθόηεξε εκθάληζή ηνπ. Αθνύ αμηνινγήζεθαλ νη πξνηεηλόκελεο παξαηεξήζεηο, έγηλαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη ην εξσηεκαηνιόγην έιαβε ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιεξσκέλε ηειηθή ηνπ κνξθή. Τν εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν, ζε πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ηεο TPB, ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθύθισζε (π.ρ. Tonglet et al., 2004, Knussen et al., 2004) θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα ζύγρξνλα ειιεληθά δεδνκέλα. Η ζπγθξόηεζε ησλ «θιαζζηθώλ» κεηαβιεηώλ ηεο TPB θαη ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζνύλ απεπζείαο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) γίλεηαη κέζσ ηεο βαζκνλόκεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5-βαζκε θιίκαθα Likert, ε νπνία εθηείλεηαη είηε από 1 (Σπκθσλώ απόιπηα) έσο 5 (Γηαθσλώ απόιπηα) είηε από 1 (Πνηέ) έσο 5 (Πάληα) αλάινγα κε ην εξώηεκα-πξόηαζε. Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο πξηλ ελζσκαησζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην ππνβιήζεθαλ ζε αληηζηξνθή, δειαδή δηαηππώζεθαλ αξλεηηθά, πξνθεηκέλνπ ην κέγηζην ηεο θιίκαθαο

5 λα αληηζηνηρεί ζε αξλεηηθή αμηνιόγεζε ηεο αλαθύθισζεο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (reversed scored). Βέβαηα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, νη πξνηάζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ-πξνηάζεσλ γηα θάζε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, κε ηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηε ζπκθσλία/δηαθσλία ηνπο ή ηε ζπρλόηεηα εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI»: Δθηηκώ όηη ζα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν. «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα-SN»: Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή. «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC»: Η αλαθύθισζε είλαη βνιηθή δηαδηθαζία. «Σηάζε ATT»: Η αλαθύθισζε είλαη ράζηκν ρξόλνπ. «Ηζηθά πξόηππα-mn»: Θεσξώ όηη ε αλαθύθισζε δελ εμαξηάηαη από εκέλα. «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out»: Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ. «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb»: Αλαθπθιώζαηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη ην έληππν ραξηί ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν; Τν ζύλνιν ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS18. ηαηιζηική ανάλσζη Σε πξώηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Σε απηή θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κεηαβιεηώλ θαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ιαλζάλνπζσλ κεηαβιεηώλ, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach s alpha. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη κε ζπλνπηηθό ηξόπν ηνπο ζπλήζεηο δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζεο ηηκέο (Μ), ηππηθέο απνθιίζεηο (SD), ζπζρεηίζεηο θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε), γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εμεηαδόκελν κνληέιν ηνπ Σρήκαηνο 1. Τν εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπ ελ ιόγσ ζπληειεζηή είλαη 0-1 θαη ηηκέο > 0,7 ζεσξνύληαη απνδεθηέο, ώζηε ε κεηαβιεηή λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Nunnally & Bernstein, 1994). Πίνακας 1. Γείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο: ζηήιε Μ κέζεο ηηκέο, ζηήιε SD ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπζρεηίζεηο (** = ζπζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,01) θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha (κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε). M SD CON/OUT BI MN PBC SN ATT PRB CON/OUT 4,18 0,67 (0,88) BI 3,72 0,80 0,51** (0,82) MN 3,86 0,65 0,73** 0,63** (0,84) PBC 3,17 0,65 0,30** 0,52** 0,43** (0,76) SN 3,37 0,70 0,37** 0,44** 0,47** 0,45** (0,76) ATT 4,09 0,79 0,66** 0,69** 0,70** 0,51** 0,53** (0,89) PRB 3,07 1,24 0,32** 0,55** 0,54** 0,49** 0,44** 0,52** (0,93) Ταπηόρξνλα ειέγρζεθε ε θαλνληθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σηα δεδνκέλα καο ε αζπκκεηξία (univariate skewness) ήηαλ 1,58, ελώ ε θύξησζε ήηαλ κηθξόηεξε από 4,4 ζε απόιπηεο ηηκέο. Σύκθσλα κε ηνπο West et al. (1995), ηα όξηα απνδνρήο κηαο

6 θαηαλνκήο σο θαλνληθήο είλαη: αζπκκεηξία 2 θαη θύξησζε 7. Δπηπξόζζεηα, δελ δηαπηζηώζεθαλ ελδείμεηο πνιπζπγγξακκηθόηεηαο. Οη αλάινγνη δείθηεο VIF (Variance Inflation Factor) θπκαίλνληαλ από 1,7 έσο 2,7, κε κέγηζην πξνηεηλόκελν απνδεθηό όξην γηα ηε κε ζπγγξακκηθόηεηα ην 10. Σπγθεθξηκέλα, νη ζεσξνύκελεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δελ είλαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο αλ νη ηηκέο ηνπ VIF είλαη κεγαιύηεξεο από 10. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην νη κεηαβιεηέο κε VIF>10 ζα πξέπεη λα εμαηξεζνύλ από ηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο κε απνδεθηέο (Yakubu, 2010). Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB («Σηάζε ATT», «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα- SN, «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC») ήηαλ νη πξώηεο πνπ εηζάρζεθαλ ζην κνληέιν εξκελείαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο εξκελεύηεθε ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ κόλν νη δύν εθ ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ «Σηάζε ATT» (b=0,55 p<0,01) θαη «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,22 p<0,01) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Σηελ επόκελε θαη ηειηθή θάζε πξνζηέζεθαλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη επηπιένλ κεηαβιεηέο: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb». Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» έσο ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ έμη ζπλνιηθά εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ νη εμήο: «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρύνπλ ηα επξήκαηα αλάινγσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηελ θιαζζηθή TPB, κε ηελ πξνζζήθε επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ. Η αλάδεημε ησλ δύν κόλν («Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ», «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc») εθ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» δελ απνηειεί θαηλνθαλέο ραξαθηεξηζηηθό, κεηαμύ παξόκνησλ εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Μεηαμύ ησλ ςπρνινγηθώλ «πξνγόλσλ» ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», ε κεηαβιεηή «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» ζπλέβαιε ζε δηπιάζην πνζνζηό ζηελ εξκελεία ηεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» (Armitage & Conner, 2001, Thogersen, 1994), ελώ ζε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ιηγόηεξν ζηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Knussen et al., 2004, Mannetti et al., 2004). Αιιά ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Σε παιαηόηεξε έξεπλα πνπ έιαβε ρώξα ζην Hong Kong, κεηαμύ 137 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ην 1999, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ, δηεξεπλήζεθε ε πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ε απηό-αλαθεξόκελε ζπκπεξηθνξά. Η εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο TPB είρε σο απνηέιεζκα ηελ εξκελεία ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε

7 ζπκπεξηθνξάο-bi» ζε πνζνζηό 54,4% (δει. Adj.R 2 =54.4%). Η πξνζζήθε δύν επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ, ηεο «Πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξάο αλαθύθισζεο» θαη ηεο «Πεξηβαιινληηθή γλώζε (γεληθή θαη εηδηθή)» δηακόξθσζε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε ζε 58,1%. Τν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ θαη νη ηξεηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο TPB απνηεινύζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο εξκελεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Cheung et al., 1999). Σπλνςίδνληαο, νη κεηαβιεηέο: «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» θαη «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc» δηαρξνληθά παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», αιιά γηα ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» ππάξρνπλ αληηθαηηθά επξήκαηα. Μία άπνςε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαηεξνύκελε πνηθηινκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn», είλαη όηη ε θνηλσληθή πίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, παξνπζηάδεηαη κεησκέλε, όηαλ ε ππό εθδήισζε ζπκπεξηθνξά (ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε), δελ είλαη άκεζα νξαηή θαη αληηιεπηή (Tucker, 1999). Κάηη ηέηνην πηζαλά λα ζπκβαίλεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνύληαη από θέληξα αλαθύθισζεο. Οη πξόζζεηεο κεηαβιεηέο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ζηελ TPB έρνπλ ήδε πξνηαζεί θαη αμηνπνηεζεί από αξθεηνύο εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζόλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο TPB. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε έξεπλεο ησλ Knussen et al. (2004) θαη Tonglet et al. (2004), ελώ νη κεηαβιεηέο «Σπλέπεηεο/απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζε έξεπλεο ησλ Tonglet et al. (2004) θαη Davis et al. (2006). Ο θνηλόο ζηόρνο ησλ εξεπλεηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα εξκελεύεη θαη ζα πξνβιέπεη, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ηελ πξόζεζε αλαθύθισζεο. Τν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηελ εηζαγσγή ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ζην «θιαζηθό» κνληέιν ηεο TPB ήηαλ ε αύμεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ Knussen et al. (2004) ν δείθηεο Adj. R 2 γηα ηε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» απμήζεθε από 54,4% ζε 58,1%, ζηελ έξεπλα ησλ Tonglet et al. (2004) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 26,1% ζε 33,3% θαη ηέινο ζηελ έξεπλα ησλ Davis et al. (2006) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 2,3% ζε 58,9%. Παξόκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB ζπλέβαιαλ ζηελ εξκελεία ηνπ 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ην πνζνζηό εξκελείαο έθηαζε ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο όηη όιεο νη κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (όπσο αλακελόηαλ) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε κεηαβιεηή ζηόρν «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (βι. Πίλαθα 1). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο TPB γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΑΣΑ από θνηηεηέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, όπνπ ν «κπιε θάδνο» έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο εξκελεύνπλ ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθισζε, ελώ ε πξνζζήθε ηξηώλ επηπιένλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» θαη «Πξνεγνύκελε

8 ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» απμάλνπλ ην πνζνζηό εξκελείαο ζε 54%, επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ εξεπλεηώλ όηη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο πξόζεζεο. Τειηθά, από ην ζύλνιν ησλ έμη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, κόλν νη κεηαβιεηέο «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Ωζηόζν, ε πιήξεο δηεξεύλεζε ηεο πξόζεζεο θαη εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο όπσο ε αλαθύθισζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, όπνπ ζα ιακβάλνληαη ππ όςε ςπρνινγηθνί, δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο, όπσο ν αξηζκόο θαη ε ρσξνζέηεζε θάδσλ, ηα δηαζέζηκα νρήκαηα ζπιινγήο θ.ά. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελ ιόγσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Ajzen I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations (revised, 2006), πξόζβαζε 2/10/2010. Armitage C. & Conner M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A metaanalytic review. British Journal of Social Psychology, 40, Cheung S.F., Chan D.K.-S. & Wong Z.S.-Y. (1999). Reexamining the Theory of Planned Behavior in Understanding Wastepaper Recycling. Environment and Behavior 31, Davis G., Phillips P.S., Read A.D. & Iida Y. (2006). Demonstrating the need for the development of internal research capacity: Understanding recycling participation using the Theory of Planned Behaviour in West Oxfordshire, UK. Resources, Conservation and Recycling 46, Francis J.J., Eccles M.P., Johnston M., Walker A., Grimshaw J., Foy R., Kaner E.F.S., Smith L. & Bonetti D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory of planned behaviour. A manual for health services researchers. Centre for Health Services Research, University of Newcastle, U.K. Knussen C., Yule F., MacKenzie J. & Wells M. (2004). An analysis of intentions to recycle household waste: The roles of past behaviour, perceived habit, and perceived lack of facilities. Journal of Environmental Psychology 24, Mannetti L., Pierro A. & Livi S. (2004). Recycling: Planned and self-expressive behaviour. Journal of Environmental Psychology 24, Nunnally J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Thogersen, J. (1994). A model of recycling behaviour, with evidence from Danish source separation programmes. International Journal of Research in Marketing 11, Tonglet M., Phillips P.S. & Bates M.P. (2004). Determining the drivers for householder proenvironmental behaviour: waste minimisation compared to recycling. Resources, Conservation and Recycling 42, Tucker P. (1999). Normative influences in household waste recycling. Journal of Environmental Planning and Management 42(1), West S.G., Finch J.F. & Curran P.J. (1995). Structural Equation Models with non normal data variables: problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.): Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications, London: Sage. Yakubu A. (2010). Fixing multicollinearity instability in the prediction of body weight from morphometric traits of white fulani cows. Central European Agriculture 11,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα