Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς"

Transcript

1 Η διερεύνηζη ηης πρόθεζης ηων θοιηηηών για ανακύκλωζη μέζω ηης εθαρμογής ηης θεωρίας προζτεδιαζμένης ζσμπεριθοράς Θάνος Ιωάννοσ 1, Κάτια Λαζαρίδη 2 1. Υπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο - Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην 2. Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνύζα εξγαζία έρεη ωο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηωλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ηωλ θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε ηωλ απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ έληππνπ ραξηηνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηα λνηθνθπξηά θαη θαηαιήγνπλ ζην «κπιε» θάδν αλαθύθιωζεο. Σύκθωλα κε ηε ζεωξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behaviour) νη αλζξώπηλεο πξάμεηο πξνβιέπνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο. Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ATTitude), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Subjective Norm) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Perceived Behavioural Control). Ωζηόζν, αξθεηνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ όηη ην ελ ιόγω κνληέιν ρξήδεη βειηηώζεωλ θαη πξνηείλνπλ ηελ πξνζαξκνγή επηπξόζζεηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ. Υπό απηό ην πξίζκα, ζην κνληέιν ηεο TPB πξνζηίζεληαη 3 επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο πξόζεζεο 126 θνηηεηώλ γηα αλαθύθιωζε. Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κνληέιν ηεο TPB απνηειεί έλα ηθαλό εξκελεπηηθό εξγαιείν ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθιωζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεωξία Πξνζρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο, TPB, πξόζεζε, αλαθύθιωζε, απόβιεηα ζπζθεπαζίαο.

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Η θαηαλόεζε, ε εξκελεία, ε πξόβιεςε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινύλ ηνπο πξσηαξρηθνύο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο από ηνπο εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο δξάζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο κνληέια δξάζεο (action models). Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ε ζεσξία ηήο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior-TPB), ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία (Ajzen, 2002). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ππό εμέηαζε ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ) από ηνπο θνηηεηέο. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ H TPB αλαπηύρζεθε από ηνλ Ajzen, (1991). Υπνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ ηνπο. Σύκθσλα κε απηή, ν παξάγνληαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Σπκπεξηθνξά-Behavior) θαη ηελ θαζνξίδεη άκεζα, είλαη ε πξόζεζε γηα εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Πξόζεζε Σπκπεξηθνξάο, Behavioral Intention BI). Η πξόζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηέο πξάμεηο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί από ηξεηο παξάγνληεο-κεηαβιεηέο: α) ηε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Σηάζε, ATTitude ATT), β) ηα ππνθεηκεληθά πξόηππα (Υπνθεηκεληθά Πξόηππα, Subjective Norm-SN) θαη γ) ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο, Perceived Behavioural Control-PBC). Δηδηθόηεξα, ε ζηάζε σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελδερόκελε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. Η αλαθύθισζε απνηειεί ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά). Ο όξνο ππνθεηκεληθά πξόηππα, δειώλεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ ληώζεη, γηα λα εθδειώζεη ή όρη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκκνξθσζεί ή όρη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» (π.ρ. Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή). Η κεηαβιεηή ηνύ αληηιακβαλόκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ ύπαξμε ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ πνπ εληζρύνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δύλακε ηεο επίδξαζήο ηνπο πάλσ ζην άηνκν (π.ρ. Έρσ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αλαθπθιώζσ). Δπηπξόζζεηα, ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθώζεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά, ρσξίο λα δηακεζνιαβήζεη ε κεηαβιεηή ηεο πξόζεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη από ηελ ύπαξμε ή όρη ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη πόξσλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν. Οινθιεξώλνληαο ην θάζκα ησλ νξηζκώλ, ε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» νξίδεηαη σο ε ελεξγνπνίεζε ελόο αηόκνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηήο εθπόλεζεο ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Francis et al., 2004) (π.ρ. Θέισ λα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν). Μεηαβάιινληαο ηνπο ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα δξάζεη θαηά ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαη

3 θαηά ζπλέπεηα απμάλνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη όηη όζν πην ζεηηθή είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, όζν κεγαιύηεξε ε θνηλσληθή ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή θαη όζν ηζρπξόηεξνο ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ηζρπξόηεξε ζα γίλεηαη ε πξόζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Όζν εληζρύεηαη ε πξόζεζε, ηόζν απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε (Ajzen 2002). Σηελ παξνύζα έξεπλα, ε πξάμε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε ησλ Αλαθπθιώζηκσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑΣΑ). Ωζηόζν, θαηά ην ζεκειησηή ηεο ζεσξίαο, ε TPB επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ, εάλ απνδεηρζεί όηη εξκελεύνπλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ βαζηθώλ παξακέηξσλ (Ajzen, 1991). Κάλνληαο ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκαηώζεθαλ ζην θιαζζηθό κνληέιν νη εμήο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία: Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο (Past Recycling Behavior-PRB), Ηζηθά πξόηππα (Moral Norms-MN) θαη Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (Consequences/Outcomes- CON/OUT). Σην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ, λα δνζεί κε αλαιπηηθόηεξν ηξόπν ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Η κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο παξνύζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην παξειζόλ (π.ρ. Αλαθπθιώζαηε πιαζηηθό ζην λνηθνθπξηό ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν;) (Knussen et al., 2004). Η κεηαβιεηή «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη γηα ηελ γηα ηελ εζηθή νξζόηεηα ή κε ηεο εθηέιεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (π.ρ. Πηζηεύσ όηη δελ πξέπεη λα πεηάσ ηίπνηα πνπ ζα κπνξνύζε λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί) (Tonglet et al., 2004). Κιείλνληαο, ε κεηαβιεηή «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο (CON/OUT)» αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο (π.ρ. Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ) (Davis et al., 2006). Τν Σρήκα 1 απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο TPB κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ πξνγλσζηηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. ATT MN CON/OUT SN BI Behavior PBC PRB Στήμα 1. Σρεκαηηθή απνηύπσζε ηνπ κνληέινπ πνπ δηεξεπλήζεθε ππό ην πξίζκα ηεο TPB. Σηα νξζνγώληα πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο θιαζζηθήο TPB. Σηα ειιεηςνεηδή πιαίζηα πεξηθιείνληαη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο.

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Υαρακηηριζηικά και επιλογή δείγμαηος Η παξνύζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ πξνζσπηθώλ, δηα δώζεο, ζπλεληεύμεσλ κε ηε ρξήζε έληππνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζηόρνο ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ήηαλ λα βνεζεζνύλ νη εξσηώκελνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ Γεθεκβξίνπ 2010 θαη Φεβξνπαξίνπ 2011, επηιέρζεθε έλα βνιηθό δείγκα (convenience sample) απνηεινύκελν από 180 θνηηεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 126 (πνζνζηό απόθξηζεο 74%) ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ή επαξθώο ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δόζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τν δείγκα πνπ δηακνξθώζεθε κε απηό ηνλ ηξόπν πξνθαλώο δελ είλαη ζηαηηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθό θαη ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη όρη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ ζηελ ππό κειέηε ζπκπεξηθνξά. Υπό ην ζπγθεθξηκέλν πξίζκα, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο δε ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ κεηνλέθηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθ όζνλ νη ζπκκεηέρνληεο θάιππηαλ επξύ θάζκα δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Άιισζηε, ε πξναλαθεξόκελε ηαθηηθή επηινγήο πιεζπζκηαθνύ δείγκαηνο εθαξκόδεηαη ζπρλά ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηεο TPB, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία ησλ Knussen et al. (2004). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, όπνπ ην ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (ΔΔΑΑ) γηα ηα ΑΑΣΑ (κπιε θάδνο) είρε ιεηηνπξγηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη ζπλεπώο είρε ήδε αλαπηπρζεί επαξθώο. τεδιαζμός δομημένοσ ερωηημαηολογίοσ Σε πξώηε θάζε ζρεδηάζηεθε θαη δηελεξγήζεθε κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην πνπ πεξηείρε σο επί ην πιείζηνλ πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα δειώζνπλ ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο θαη ιίγεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην αθνξνύζε ηελ αλαθύθισζε ησλ ΑΑΣΑ. Γηαλεκήζεθε ζε 25 άηνκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, ηα νπνία δέρζεθαλ λα ην ζπκπιεξώζνπλ θαη ν ζηόρνο ήηαλ λα απνζαθεληζηεί ε δηαηύπσζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηείρε, θαζώο θαη λα εθηηκεζεί ε γεληθόηεξε εκθάληζή ηνπ. Αθνύ αμηνινγήζεθαλ νη πξνηεηλόκελεο παξαηεξήζεηο, έγηλαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη ην εξσηεκαηνιόγην έιαβε ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιεξσκέλε ηειηθή ηνπ κνξθή. Τν εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν, ζε πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ηεο TPB, ζε ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθύθισζε (π.ρ. Tonglet et al., 2004, Knussen et al., 2004) θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα ζύγρξνλα ειιεληθά δεδνκέλα. Η ζπγθξόηεζε ησλ «θιαζζηθώλ» κεηαβιεηώλ ηεο TPB θαη ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζνύλ απεπζείαο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) γίλεηαη κέζσ ηεο βαζκνλόκεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο-πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5-βαζκε θιίκαθα Likert, ε νπνία εθηείλεηαη είηε από 1 (Σπκθσλώ απόιπηα) έσο 5 (Γηαθσλώ απόιπηα) είηε από 1 (Πνηέ) έσο 5 (Πάληα) αλάινγα κε ην εξώηεκα-πξόηαζε. Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο πξηλ ελζσκαησζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην ππνβιήζεθαλ ζε αληηζηξνθή, δειαδή δηαηππώζεθαλ αξλεηηθά, πξνθεηκέλνπ ην κέγηζην ηεο θιίκαθαο

5 λα αληηζηνηρεί ζε αξλεηηθή αμηνιόγεζε ηεο αλαθύθισζεο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (reversed scored). Βέβαηα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, νη πξνηάζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ εθ λένπ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ-πξνηάζεσλ γηα θάζε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή, κε ηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηε ζπκθσλία/δηαθσλία ηνπο ή ηε ζπρλόηεηα εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI»: Δθηηκώ όηη ζα αλαθπθιώζσ όζα πεξηζζόηεξα από ηα ζθνππίδηα κνπ κπνξώ ην επόκελν ηξίκελν. «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα-SN»: Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ε αλαθύθισζε είλαη ζεκαληηθή. «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC»: Η αλαθύθισζε είλαη βνιηθή δηαδηθαζία. «Σηάζε ATT»: Η αλαθύθισζε είλαη ράζηκν ρξόλνπ. «Ηζηθά πξόηππα-mn»: Θεσξώ όηη ε αλαθύθισζε δελ εμαξηάηαη από εκέλα. «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out»: Η αλαθύθισζε ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ. «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb»: Αλαθπθιώζαηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη ην έληππν ραξηί ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν; Τν ζύλνιν ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS18. ηαηιζηική ανάλσζη Σε πξώηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Σε απηή θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κεηαβιεηώλ θαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ιαλζάλνπζσλ κεηαβιεηώλ, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach s alpha. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη κε ζπλνπηηθό ηξόπν ηνπο ζπλήζεηο δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζεο ηηκέο (Μ), ηππηθέο απνθιίζεηο (SD), ζπζρεηίζεηο θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε), γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εμεηαδόκελν κνληέιν ηνπ Σρήκαηνο 1. Τν εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπ ελ ιόγσ ζπληειεζηή είλαη 0-1 θαη ηηκέο > 0,7 ζεσξνύληαη απνδεθηέο, ώζηε ε κεηαβιεηή λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Nunnally & Bernstein, 1994). Πίνακας 1. Γείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο: ζηήιε Μ κέζεο ηηκέο, ζηήιε SD ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπζρεηίζεηο (** = ζπζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,01) θαη ζπληειεζηέο Cronbach s alpha (κε έληνλα γξάκκαηα κέζα ζε παξέλζεζε). M SD CON/OUT BI MN PBC SN ATT PRB CON/OUT 4,18 0,67 (0,88) BI 3,72 0,80 0,51** (0,82) MN 3,86 0,65 0,73** 0,63** (0,84) PBC 3,17 0,65 0,30** 0,52** 0,43** (0,76) SN 3,37 0,70 0,37** 0,44** 0,47** 0,45** (0,76) ATT 4,09 0,79 0,66** 0,69** 0,70** 0,51** 0,53** (0,89) PRB 3,07 1,24 0,32** 0,55** 0,54** 0,49** 0,44** 0,52** (0,93) Ταπηόρξνλα ειέγρζεθε ε θαλνληθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σηα δεδνκέλα καο ε αζπκκεηξία (univariate skewness) ήηαλ 1,58, ελώ ε θύξησζε ήηαλ κηθξόηεξε από 4,4 ζε απόιπηεο ηηκέο. Σύκθσλα κε ηνπο West et al. (1995), ηα όξηα απνδνρήο κηαο

6 θαηαλνκήο σο θαλνληθήο είλαη: αζπκκεηξία 2 θαη θύξησζε 7. Δπηπξόζζεηα, δελ δηαπηζηώζεθαλ ελδείμεηο πνιπζπγγξακκηθόηεηαο. Οη αλάινγνη δείθηεο VIF (Variance Inflation Factor) θπκαίλνληαλ από 1,7 έσο 2,7, κε κέγηζην πξνηεηλόκελν απνδεθηό όξην γηα ηε κε ζπγγξακκηθόηεηα ην 10. Σπγθεθξηκέλα, νη ζεσξνύκελεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δελ είλαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο αλ νη ηηκέο ηνπ VIF είλαη κεγαιύηεξεο από 10. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην νη κεηαβιεηέο κε VIF>10 ζα πξέπεη λα εμαηξεζνύλ από ηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο κε απνδεθηέο (Yakubu, 2010). Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB («Σηάζε ATT», «Υπνθεηκεληθά Πξόηππα- SN, «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC») ήηαλ νη πξώηεο πνπ εηζάρζεθαλ ζην κνληέιν εξκελείαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο εξκελεύηεθε ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ κόλν νη δύν εθ ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ «Σηάζε ATT» (b=0,55 p<0,01) θαη «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,22 p<0,01) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Σηελ επόκελε θαη ηειηθή θάζε πξνζηέζεθαλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη επηπιένλ κεηαβιεηέο: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb». Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» έσο ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ έμη ζπλνιηθά εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ νη εμήο: «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρύνπλ ηα επξήκαηα αλάινγσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηελ θιαζζηθή TPB, κε ηελ πξνζζήθε επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ. Η αλάδεημε ησλ δύν κόλν («Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ», «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc») εθ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» δελ απνηειεί θαηλνθαλέο ραξαθηεξηζηηθό, κεηαμύ παξόκνησλ εκπεηξηθώλ εξεπλώλ. Μεηαμύ ησλ ςπρνινγηθώλ «πξνγόλσλ» ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», ε κεηαβιεηή «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» ζπλέβαιε ζε δηπιάζην πνζνζηό ζηελ εξκελεία ηεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» (Armitage & Conner, 2001, Thogersen, 1994), ελώ ζε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ε κεηαβιεηή «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ιηγόηεξν ζηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Knussen et al., 2004, Mannetti et al., 2004). Αιιά ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Σε παιαηόηεξε έξεπλα πνπ έιαβε ρώξα ζην Hong Kong, κεηαμύ 137 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ην 1999, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ, δηεξεπλήζεθε ε πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ε απηό-αλαθεξόκελε ζπκπεξηθνξά. Η εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο TPB είρε σο απνηέιεζκα ηελ εξκελεία ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε

7 ζπκπεξηθνξάο-bi» ζε πνζνζηό 54,4% (δει. Adj.R 2 =54.4%). Η πξνζζήθε δύν επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ, ηεο «Πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξάο αλαθύθισζεο» θαη ηεο «Πεξηβαιινληηθή γλώζε (γεληθή θαη εηδηθή)» δηακόξθσζε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε ζε 58,1%. Τν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ επηπξόζζεησλ παξαγόλησλ θαη νη ηξεηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο TPB απνηεινύζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο εξκελεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (Cheung et al., 1999). Σπλνςίδνληαο, νη κεηαβιεηέο: «Σηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά-αττ» θαη «Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο-pbc» δηαρξνληθά παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi», αιιά γηα ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn» ππάξρνπλ αληηθαηηθά επξήκαηα. Μία άπνςε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαηεξνύκελε πνηθηινκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «Υπνθεηκεληθά πξόηππα-sn», είλαη όηη ε θνηλσληθή πίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, παξνπζηάδεηαη κεησκέλε, όηαλ ε ππό εθδήισζε ζπκπεξηθνξά (ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε), δελ είλαη άκεζα νξαηή θαη αληηιεπηή (Tucker, 1999). Κάηη ηέηνην πηζαλά λα ζπκβαίλεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνύληαη από θέληξα αλαθύθισζεο. Οη πξόζζεηεο κεηαβιεηέο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ζηελ TPB έρνπλ ήδε πξνηαζεί θαη αμηνπνηεζεί από αξθεηνύο εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην παξειζόλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο TPB. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε έξεπλεο ησλ Knussen et al. (2004) θαη Tonglet et al. (2004), ελώ νη κεηαβιεηέο «Σπλέπεηεο/απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» «Ηζηθά πξόηππα-mn» ζε έξεπλεο ησλ Tonglet et al. (2004) θαη Davis et al. (2006). Ο θνηλόο ζηόρνο ησλ εξεπλεηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα εξκελεύεη θαη ζα πξνβιέπεη, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ηελ πξόζεζε αλαθύθισζεο. Τν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηελ εηζαγσγή ησλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ζην «θιαζηθό» κνληέιν ηεο TPB ήηαλ ε αύμεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ησλ Knussen et al. (2004) ν δείθηεο Adj. R 2 γηα ηε κεηαβιεηή «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» απμήζεθε από 54,4% ζε 58,1%, ζηελ έξεπλα ησλ Tonglet et al. (2004) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 26,1% ζε 33,3% θαη ηέινο ζηελ έξεπλα ησλ Davis et al. (2006) ν αληίζηνηρνο δείθηεο απμήζεθε από 2,3% ζε 58,9%. Παξόκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο TPB ζπλέβαιαλ ζηελ εξκελεία ηνπ 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI» δει. Adj. R 2 =0,50, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ ην πνζνζηό εξκελείαο έθηαζε ηελ ηηκή 54% (Adj. R 2 =0,54). Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο όηη όιεο νη κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (όπσο αλακελόηαλ) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε κεηαβιεηή ζηόρν «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο-bi» (βι. Πίλαθα 1). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο TPB γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΑΣΑ από θνηηεηέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, όπνπ ν «κπιε θάδνο» έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί. Οη «θιαζζηθέο» ζπληζηώζεο ηεο εξκελεύνπλ ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πξόζεζεο γηα αλαθύθισζε, ελώ ε πξνζζήθε ηξηώλ επηπιένλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ: «Ηζηθά πξόηππα-mn», «Σπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο αλαθύθισζεο-con/out» θαη «Πξνεγνύκελε

8 ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» απμάλνπλ ην πνζνζηό εξκελείαο ζε 54%, επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ εξεπλεηώλ όηη νη επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εξκελείαο ηεο πξόζεζεο. Τειηθά, από ην ζύλνιν ησλ έμη κεηαβιεηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, κόλν νη κεηαβιεηέο «Σηάζε ATT» (b=0,36 p<0,05) «Αληηιακβαλόκελνο Έιεγρνο Σπκπεξηθνξάο-PBC» (b=0,17 p<0,05) θαη «Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά αλαθύθισζεο-prb» (b=0,18 p<0,05) αλαδείρζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο BI». Ωζηόζν, ε πιήξεο δηεξεύλεζε ηεο πξόζεζεο θαη εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο όπσο ε αλαθύθισζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, όπνπ ζα ιακβάλνληαη ππ όςε ςπρνινγηθνί, δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο, όπσο ν αξηζκόο θαη ε ρσξνζέηεζε θάδσλ, ηα δηαζέζηκα νρήκαηα ζπιινγήο θ.ά. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελ ιόγσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Ajzen I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations (revised, 2006), πξόζβαζε 2/10/2010. Armitage C. & Conner M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A metaanalytic review. British Journal of Social Psychology, 40, Cheung S.F., Chan D.K.-S. & Wong Z.S.-Y. (1999). Reexamining the Theory of Planned Behavior in Understanding Wastepaper Recycling. Environment and Behavior 31, Davis G., Phillips P.S., Read A.D. & Iida Y. (2006). Demonstrating the need for the development of internal research capacity: Understanding recycling participation using the Theory of Planned Behaviour in West Oxfordshire, UK. Resources, Conservation and Recycling 46, Francis J.J., Eccles M.P., Johnston M., Walker A., Grimshaw J., Foy R., Kaner E.F.S., Smith L. & Bonetti D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory of planned behaviour. A manual for health services researchers. Centre for Health Services Research, University of Newcastle, U.K. Knussen C., Yule F., MacKenzie J. & Wells M. (2004). An analysis of intentions to recycle household waste: The roles of past behaviour, perceived habit, and perceived lack of facilities. Journal of Environmental Psychology 24, Mannetti L., Pierro A. & Livi S. (2004). Recycling: Planned and self-expressive behaviour. Journal of Environmental Psychology 24, Nunnally J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Thogersen, J. (1994). A model of recycling behaviour, with evidence from Danish source separation programmes. International Journal of Research in Marketing 11, Tonglet M., Phillips P.S. & Bates M.P. (2004). Determining the drivers for householder proenvironmental behaviour: waste minimisation compared to recycling. Resources, Conservation and Recycling 42, Tucker P. (1999). Normative influences in household waste recycling. Journal of Environmental Planning and Management 42(1), West S.G., Finch J.F. & Curran P.J. (1995). Structural Equation Models with non normal data variables: problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.): Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications, London: Sage. Yakubu A. (2010). Fixing multicollinearity instability in the prediction of body weight from morphometric traits of white fulani cows. Central European Agriculture 11,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα