ηνλ θαηάινγν ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ελνηθίαζε: Ζτηηικών ζσζηημάηων. Φωηιζηικών ζσζηημάηων. Οθόνες και μητανήμαηα προβολής. σζηήμαηα για ζσνέδρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηνλ θαηάινγν ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ελνηθίαζε: Ζτηηικών ζσζηημάηων. Φωηιζηικών ζσζηημάηων. Οθόνες και μητανήμαηα προβολής. σζηήμαηα για ζσνέδρια"

Transcript

1 ηνλ θαηάινγν ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ελνηθίαζε: Ζτηηικών ζσζηημάηων. Φωηιζηικών ζσζηημάηων. Οθόνες και μητανήμαηα προβολής. σζηήμαηα για ζσνέδρια

2 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 2 Ζ εηαηξεία καο είλαη κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο από ην Ξεθηλήζακε ηε ιεηηνπξγία καο επηζθεπάδνληαο ερεηηθά ζπζηήκαηα, κνλάδεο ειέγρνπ ηζρύνο θαη εηδηθά ρεηξηζηήξηα θσηηζκνύ. ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ελνηθηάζεηο ερεηηθώλ θαη θσηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θηηάρλνληαο δηθέο καο κνπζηθέο παξαγσγέο θαη ζρεδηαζκό θσηηζκνύ γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαηαθέξακε λα έρνπκε κία άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πεηύρακε λα θαιύςνπκε ηηο ζπλερώο απμαλόκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο κε ηα πην ζύγρξνλα κεραλήκαηα. Δπίζεο έρνπκε εμνπιίζεη ρώξνπο δηαζθέδαζεο, ζέαηξα θαη ζπλεδξηαθνύο ρώξνπο ζε όιε ηελ Κύπξν. Ζ εηαηξεία καο έρεη βξαβεπηεί ζε θεζηηβάι ζεάηξνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κύπξνπ γηα ην θσηηζκό ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. Ζ εηαηξεία καο ζπλερίδεη ηε ζθιεξή δνπιεία.

3 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ελίδα 3 HXEIA - ΜΟΝΗΣΟΡ HXEIO MARTIN W8C, 136dB, 120Hz -18kHz, HF:1 MF:6.5" LF: 12" Σηκή 50 Δπξεηήξην ει. 7-1 ΖΥΔΗΟ ELECTROVOICE Z Two-way speaker 600W 30 ει. 7-2 ΖΥΔΗO BEHRINGER B Two-way speaker 300W 20 ει. 7-3 ΖΥΔΗO BEHRINGER ACTIVE D Two-way speaker 600W 30 ει. 7-4 HXEIO PEAVEY EUROSYS6, 3way, 400W 25 ει. 7-5 HXEIO GEMINI GX-450 ACTIVE 15, 2WAY, 300W 30 ει. 7-6 HXEIO BOWAY BW-381, 2WAY, 300W 20 ει. 7-7 HXEIO BOWAY EH-318, 3WAY, 400W 25 ει. 7-8 HXEIO BOWAY B-8815B, 2WAY 2X15, 800W 30 ει. 7-9 HXEIO GEMINI RS312, 2WAY, 15, 200W 20 ει HXEIO BEHRINGER B1220, 2WAY, 12, 200W 15 ει HXEIO PEAVEY STADIA 711A 2WAY, 12, 200W 15 ει HXEIO XXL ACTIVE XP8-PRO, 2WAY, 10, 180W 20 ει HXEIΑ SUBWOOFER SUBWOOFER MARTIN 1000W, 141dB, 35Hz - 150Hz, 1x18. Σηκή 50 Δπξεηήξην ει SUBWOOFER PEAVEY CLUBSYS118, 18, 400W 30 ει SUBWOOFER BOWAY BW8860S, 2x18, 800W 50 ει SUBWOOFER XXL SUB15P, 15, 300W 20 ει ΔΝΗΥΤΣΔ ΔΝΗΥΤΣΖ PEAVEY CS1800G, 450W per channel, 8Ω Σηκή 20 Δπξεηήξην ει ΔΝΗΥΤΣΖ DB HPA 2800, 800W per channel, 8Ω 30 ει. 8-1 ΔΝΗΥΤΣΖ BEHRINGER EP2500, 450w per channel, 8Ω 20 ει. 8-2 ΔΝΗΥΤΣΖ BEHRINGER EP 1500, 350w per channel, 8Ω 15 ει. 8-3 ΔΝΗΥΤΣΖ RCF HC3200, 700W per channel, 8Ω 25 ει. 8-4 ΔΝΗΥΤΣΖ AUSTRALIA MONITOR 630W per channel, 8Ω 25 ει. 8-5 ΔΝΗΥΤΣΖ GREST CA4, 250W per channel, 8Ω 20 ει. 8-6 ΔΝΗΥΤΣΖ GREST CPX W per channel, 8Ω 15 ει. 8-7 ΔΝΗΥΤΣΖ TRACE ELIOT PPA600, 300W per channel, 8Ω 20 ει. 8-8 ΔΝΗΥΤΣΖ LEM PROCON1800, 550W per channel, 8Ω 25 ει. 8-9 ΚΟΝΟΛΔ ΖΥΟΤ ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH ZED14, 6CH Σηκή 20 Δπξεηήξην ει ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH ZED24, 16CH 30 ει ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH GL2200, 32CH 40 ει ΚΟΝΟΛΑ GREST XR20, 12CH 25 ει ΚΟΝΟΛΑ MACKEY ONYX3280, 48CH 40 ει ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH DJ S, XONE S2 20 ει ΚΟΝΟΛΑ XXL MC14DSP 10 ει ΚΟΝΟΛΑ MACKEY 402VL23, 2 CH 10 ει ΚΟΝΟΛΑ STAGG SMIX 2M2S, 2 CH 10 ει ημείωζη: Ζ ηηκή γηα ηα ερεία είλαη γηα ην δεπγάξη.

4 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΒΑΔΗ, ΚΑΛΩΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Σηκή Δπξεηήξην ΒΑΔΗ ΖΥΔΗΩΝ 2 ει. 9-1 ΚΑΛΩΓΗΟ XLR-XLR (6 έσο 10κ) 2 ει. 9-2 ΚΑΛΩΓΗΟ JACK-JACK (4 έσο 6κ) 2 ει. 9-3 ΑΝΑΛΟΓΗΟ ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ 2 ει. 9-4 ΒΑΖ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟΤ 2 ει. 9-5 D.I. BOX - ACTIVE 3 ει. 9-6 CD PLAYER GEMINI CDMP ει. 9-7 ALESIS fx processor MIDIVERB II 5 ει. 9-8 Lexicon fx processor REFLEX 5 ει. 9-9 T.C. ELECTRONIC M ει T.C. ELECTRONIC M ει Γξαθηθό equalizer 2X31 πεξηνρώλ Behringer FBQ ει Γξαθηθό equalizer 2X31 πεξηνρώλ Behringer FBQ ει Γξαθηθό equalizer 2X15 πεξηνρώλ Behringer F ει Γξαθηθό equalizer 2X15 πεξηνρώλ PEAVEY Q215 3 ει T.C. ELECTRONIC COMPRESSOR TRIBLEC 5 ει B.B.E COMPRESOR MAXCOM 3 ει ΜΗΚΡΟΦΩΝΑ AKG D660S Σηκή 3 Δπξεηήξην ει SHURE SM58 6 ει SHURE SM57 6 ει SHURE BETA58 10 ει BEHRINGER XM ει STAGG CM5050H 5 ει AKG D ει AKG C1000S 10 ει RCF MC5030, ΤΝΔΓΡΗΟΤ 10 ει RCF MT3100, ΠΑΣΟΜΑΣΟ 10 ει ΔΣ ΓΗΑ DRUM (KICK-SNARE,3 TOMS,2 O/Ζ) CAD 20 ει ΔΣ ΓΗΑ DRUM (KICK, 3 TOMS) SHURE 20 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΓΔΚΣΖ UT - SHURE BETA58 20 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΓΔΚΣΖ SHURE PG58, ΓIΠΛΟ 20 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΠΔΣΟΤ SHURE 15 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΚΔΦΑΛΖ SHURE 15 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΓΔΚΣΖ SHURE ΠΔΣΣΟΤ, ΓIΠΛΟ 20 ει ΑΤΡΜΑΣΟ - ΚΔΦΑΛΉ SHURE, ΓIΠΛΟ 20 ει

5 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ελίδα 5 BACKLINE Σηκή Δπξεηήξην DRUMS PEARL MASTER PRO(ΜΔ ΒΑΔΗ, ΥΩΡΗ ΓIΚΟΤ) 50 ει DRUMS PEAVEY RADIAL PRO500 (ΜΔ ΒΑΔΗ, ΥΩΡΗ ΓIΚΟΤ) 40 ει ΓYΚΟΗ ΓΗΑ DRUMS ZILDJIAN PLANT RIDE 20, CRASH 16, HH 14, 20 ει ΓIΚΟ ZILDJIAN ZBT RIDE 20 5 ει ΓIΚΟ SABIAN HH 14 PRO 5 ει ΓIΚΟ ZILDJIAN AVEDIS 15 CUSTOM 5 ει ΓIΚΟΗ ΓΗΑ DRUMS SOLAR RIDE 20, CRASH 16, HH 14, 5 ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΜΠΑΟΤ ASHDOWN EVO500+ΚΑΜΠΗΝΑ 4x10 30 ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΜΠΑΟΤ ASHDOWN EVO500+2 ΚΑΜΠΗΝΔ 4x10,1Υ15 35 ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΚΤΘΑΡΑ MARSALL JCM2000+ΚΑΜΠΗΝΑ JCL ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΚΤΘΑΡΑ MARSALL JCM2000+ ΚΑΜΠΗΝΑ 4x10 25 ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΚΤΘΑΡΑ FENDER Pro ει ΔΝΗΥΤΣΖ ΚΤΘΑΡΑ HAYDEN FA50 PSP 15 ει SYNTHESIZER MEDELI SP ει SYNTHESIZER KORG SP200(61 synth keys) 35 ει ΒΑΖ ΣΤΠΟΤ Υ ΓΗΑ ENA ή ΓΤΟ KEYBOARDS 3 ει ΦΩΣΑ - ΦΩΣΗΣΖΚΑ ΔΦΦΔ ΠΡΟΒΟΛΔΑ PAR w Σηκή 5 Δπξεηήξην ει ΠΡΟΒΟΛΔΑ PAR56 500w ή 650w ΜΑΚΡΖ 4 ει ΠΡΟΒΟΛΔΑ PAR56 300w ή 500w ΚΟΝΣΟ 4 ει ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ PC 650W 8 ει ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ PROFILE 1000W 10 ει ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΘΔΑΣΡΗΚΟ PROFILE 1200W 15 ει KANONAKI MΔ ΣΑΝΣ ELATION FS ει MOVIE HEAD (ΚΔΦΑΛΖ) GENI 250w 10 ει STROBE LIGHT 1000w PROLIGHT 10 ει LED BAR 50CM 7 ει SMOKE MACHINE 10 ει SMOKE MACHINE SGM VARISMIKE DMX 15 ει SNOW MACHINE 15 ει BUBBLE MACHINE 10 ει LED WATER PROOF ELATION ELAR EXFLOOR 15 ει LED PAR56 AMERICAN DJ, 64D 10 ει LED ALKALITE KT81 15 ει LAZER EFFECT GALAXIAN 3D 15 ει

6 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΟΝΟΛΔ ΦΩΣΗΜΟΤ - DIMMER Σηκή Δπξεηήξην ΚΟΝΟΛΑ DMX 8CH STARWAY CHAMAN 10 ει ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH 15 ει ΚΟΝΟΛΑ DMX 24CH 20 ει ΚΟΝΟΛΑ DMX SGM STUDIO12 20 ει DIMMER 6CH 20 ει DIMMER 6CH ME MIXER (ελζσκαησκέλν) ELATION E1550DC 25 ει ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΩΣΑ Σηκή Δπξεηήξην ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΩΣΑ 3.20ΜΔΣΡΑ 15 ει ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΩΣΑ 4.20ΜΔΣΡΑ 25 ει ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΩΣΑ 5.20ΜΔΣΡΑ 35 ει ΣΡΑΑ 3 ΜΔΣΡΑ 30cm X 30cm (ηξίγσλε) 10 ει PROJECTOR - ΟΘΟΝΔ - ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Σηκή Δπξεηήξην BENQ SP831, 4000ANSI Lum. WXGA Projector 35 ει BENQ MS500H, 2700 ANSI Lum. SVGA Projector with HDMI 30 ει ΟΘΟΝΖ 120x ει ΟΘΟΝΖ WIDE SCREEN ει ΟΘΟΝΖ 300x ει ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΓΗΑ PROJECTOR 10 ει VGA ΚΑΛΩΓΗΟ 5 ΜΔΣΡΑ 3 ει VGA ΚΑΛΩΓΗΟ 10 ΜΔΣΡΑ 4 ει VGA ΚΑΛΩΓΗΟ 20 ΜΔΣΡΑ 5 ει Σημείωζεις: Οη ηηκέο αθνξνύλ ηελ ελνηθίαζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε από εκάο. Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ. Με ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο γίλεηαη έθπησζε έσο 20% γηα πνζά άλσ ησλ 300 τωρίς το ΦΠΑ Ζ ηηκή γηα εγθαηάζηαζε από εκάο είλαη αλαιόγσο ηεο πνζόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ. Ζ κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ εληόο Λεπθσζίαο θνζηίδεη 10 για τις σπόλοιπες επαξρίεο 20. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ρεηξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ από ηερληθό ε ρξέσζε είλαη αλαιόγσο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα δηαξθέζεη ε εθδήισζε.

7 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ελίδα 7 Code: S-1001 Code: S-1002 Code: S-1003 Code: S-1004 Code: S-1005 Code: S-1006 Code: S-1007 Code: S-1008 Code: S-1009 Code: S-1010 Code: S-1011 Code: S-1012 Code: S-1012 Code: B-1101 Code: B-1102 Code: B-1103 Code: B-1104 Code: V-1501

8 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 8 ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ Code: A-1202 Code: A-1203 Code: A-1204 Code: A-1205 Code: A-1206 Code: A-1207 Code: A-1208 Code: A-1209 Code: A-1210 Code: M-1301 Code: M-1302 Code: M-1303 Code: M-1304 Code: M-1305 Code: M-1306 Code: M-1307 Code: M-1308 Code: M-1309

9 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ελίδα 9 Code: C-1401 Code: C-1402 Code: C-1403 Code: C-1404 Code: C-1405 Code: C-1406 Code: C-1407 Code: C-1408 Code: C-1409 Code: C-1410 Code: M-1411 Code: M-1412 Code: M-1413 Code: M-1414 Code: M-1415 Code: M-1416 Code: M-1417 Code: V-1501

10 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 10 ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ Code: V-1502 Code: V-1503 Code: V-1504 Code: V-1505 Code: V-1506 Code: V-1507 Code: V-1508 Code: V-1509 Code: V-1510 Code: V-1511 Code: V-1512 Code: V-1513 Code: V-1514 Code: V-1515 Code: V-1516 Code: V-1517 Code: V-1518 Code: N-1601

11 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ελίδα 11 Code: N-1602 Code: N-1603 Code: N-1604 Code: N-1505 Code: N-1606 Code: N-1607 Code: N-1608 Code: N-1609 Code: N-1610 Code: N-1611 Code: N-1612 Code: N-1613 Code: N-1614 Code: N-1615 Code: N-1616 Code: L-1701 Code: L-1702 Code: L-1703

12 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 12 ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ Code: L-1704 Code: L-1705 Code: L-1706 Code: L-1707 Code: L-1708 Code: L-1709 Code: N-1710 Code: L-1711 Code: L-1712 Code: L-1713 Code: L-1714 Code: L-1715 Code: L-1716 Code: L-1717 Code: L-1718 Code: X-1801 Code: X-1802 Code: X-1803

13 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ελίδα 13 Code: X-1804 Code: X-1804 Code: X-1805 Code: F-1901 Code: F-1902 Code: N-1903 Code: F-1904 Code: D-2001 Code: D-2002 Code: D-2003 Code: D-2004 Code: D-2005 Code: D-2006 Code: D-2007 Code: D-2008 Code: D-2009 Οη ηηκέο αθνξνύλ κία εκέξα ελνηθίαζεο. Γηα ελνηθηάζεηο πέξαλ ηεο κηαο κέξαο νη ηηκέο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θάησζη ζπληειεζηέο. έσο 2 εκέξεο Υ 1.5, έσο 3 εκέξεο Υ 2, έσο 4 εκέξεο Υ 2.5, έσο 5 εκέξεο Υ 3, έσο 6 εκέξεο Υ 3.5, έσο κηα εβδνκάδα Υ 4, έσο 2 εβδνκάδεο Υ 5, έσο 3 εβδνκάδεο Υ 6, έσο 1 κήλαο Υ 7.

14 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 14 ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΣ ΜΔΣΡΗΑ ΤΝΑΤΛΗΑ Δπηιέμηε ην ζπγθεθξηκέλν set γηα λα θαιύςεηε εθδήισζε κέρξη 700 αηόκσλ. Πξνηείλεηαη γηα ζπλαπιίεο κε ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη Ρνθ κνπζηθή πνπ απαηηνύληαη πςειέο εληάζεηο θαη εθηεηακέλεο ρακειέο ζπρλόηεηεο. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: Γνξπθόξν MARTIN W8C - 2 ηεκ. Subwoofer MARTIN WSX - 2 ηεκάρηα. Δληζρπηέο - 3 ηεκάρηα ζε flight case. Δπεμεξγαζηήο ήρνπ κε ξπζκίζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεη. 2 κηθξόθσλα SHURE SM58-2 STAND Όιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ερείσλ θαη ξεύκαηνο. Κωδικός Παραγγελιάς: Z-001 ΔΣ ΓΗΑ ΠΑΡΣΤ ΜΔ 15 ΖΥΔΗΑ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-002 Party set κε ερεία 15'' γηα ερεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κέρξη 250 αηόκσλ. Πξνηείλεηαη γηα disc jockey πνπ παίδνπλ κνπζηθή από Computer. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: Ζρείν Electro-Voice Z way speaker 600W - 2 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ LEM PROCON1800, 550W Βάζε ερείνπ ύςνπο κέρξη 1.80m - 2 ηεκάρηα 75 ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH DJ S, XONE S2 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. Με κάθε ζέη ΓΩΡΔΑΝ ενοικίαζη ενός θωηορύθμικοσ. ΔΣ ΓΗΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 230 εη γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ερεία 12'' Κωδικός Παραγγελιάς: Z-003 γηα ερεηηθή θάιπςε παξάζηαζεο κέρξη 300 αηόκσλ. ην ζεη ζπκπεξηιακβάλνληαη 4 κηθξόθσλα παηώκαηνο πνπ δελ εκπνδίδνπλ θαζόινπ ηε ζέαζε. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: HXEIΑ PEAVEY STADIA 711A 2WAY, 12, 200W - 4 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ BEHRINGER EP2500, 450w Βάζε ερείνπ ύςνπο κέρξη 1.80m - 4 ηεκάρηα ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH ZED ΜΗΚΡΟΦΩΝΑ RCF MT3100, ΠΑΣΟΜΑΣΟ- 4 ηεκάρηα Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο.

15 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ελίδα 15 Δπηιέμηε ην ζπγθεθξηκέλν set γηα λα θαιύςεηε Κωδικός Παραγγελιάς: Z-004 εθδήισζε κέρξη 350 αηόκσλ. Πξνηείλεηαη γηα ζπλαπιίεο όισλ ησλ ηύπσλ. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: Γνξπθόξν Peavey Eurosys6-4 ηεκ. Subwoofer Peavey CLUBSYS118, 18, 400W- 2 ηεκ. Δληζρπηέο - 2 ηεκάρηα ζε flight case. 160 Δπεμεξγαζηήο ήρνπ κε ξπζκίζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεη. 2 κηθξόθσλα SHURE SM58-2 STAND Όιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ερείσλ θαη ξεύκαηνο. ΔΣ ΓΗΑ ΠΑΡΣΤ ΜΔ ΣΔΔΡΑ 15 ΖΥΔΗΑ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-005 Party set κε ερεία 15'' γηα ερεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κέρξη 300 αηόκσλ. Πξνηείλεηαη γηα disc jockey πνπ παίδνπλ κνπζηθή από Computer. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: Ζρείν Electro-Voice Z way speaker 600W - 4 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ DB HPA 2800, 800W 4 βάζεο ερείνπ ύςνπο 1.80m ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH DJ S, XONE S2 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. 120 Με κάθε ζέη ΓΩΡΔΑΝ ενοικίαζη δύο θωηορσθμικών. εη γηα ζπλέδξηα κε ερεία 12'' γηα ερεηηθή θάιπςε ζπλεδξίνπ κέρξη 300 αηόκσλ. ην ζεη ζπκπεξηιακβάλνληαη 3 κηθξόθσλα επηηξαπέδηα θαη 2 αζύξκαηα κηθξόθσλα. ΔΣ ΜΗΚΡΖ ΤΝΑΤΛΗΑ ΔΣ ΓΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑ Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: HXEIΑ PEAVEY STADIA 711A, 12, 200W - 4 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ BEHRINGER EP2500, 450w Βάζε ερείνπ ύςνπο κέρξη 1.80m - 4 ηεκάρηα ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH ZED14 ΜΗΚΡΟΦΩΝΑ RCF, MC5030. ΑΤΡΜΑΣΟ ΜΗΚΡΟΦΩΝΟ SHURE PG58, ΓIΠΛΟ Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. Κωδικός Παραγγελιάς: Z

16 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 16 ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ εη γηα ρνξσδίεο κε ερεία 12'' γηα ερεηηθή Κωδικός Παραγγελιάς: Z-007 θάιπςε παξαζηάζεσλ ρνξσδηώλ κέρξη 300 αηόκσλ. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: HXEIΑ, 12, 200W - 4 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ BEHRINGER EP2500, 450w Βάζε ερείνπ ύςνπο κέρξη 1.80m - 4 ηεκάρηα ΚΟΝΟΛΑ ALLEN HEATH ZED14 ΜΗΚΡΟΦΩΝΑ AKG C1000 κε ζηαλη. 130 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. εη γηα δηάθνξεο κηθξέο εθδειώζεηο κε ερεία 15'' γηα ερεηηθή θάιπςε εθδήισζεο κέρξη 200 αηόκσλ. Πξνηείλεηαη γηα πνιηηηζηηθέο θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο: Ζρείν 15 2-way - 2 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ 400W Βάζε ερείνπ ΚΟΝΟΛΑ 12 θαλαιηώλ ΔΣ ΓΗΑ ΥΟΡΟΓΗΑ ΔΣ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΗΚΡΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ Κωδικός Παραγγελιάς: Z Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. ΔΣ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΓΑΛΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ εη γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο κε ερεία 15'' γηα Κωδικός Παραγγελιάς: Z-009 ερεηηθή θάιπςε παξάζηαζεο κέρξη 400 αηόκσλ. Έλα ζεη πνπ ιόγσ ησλ πνιιώλ θαλαιηώλ ζηε θνλζόια ήρνπ κπνξεί λα θαιύςεη ζρεδόλ όισλ ησλ εηδώλ ηηο εθδειώζεηο. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: Ζρεία 15 2-way - 4 ηεκ. ΔΝΗΥΤΣΖ 400W Βάζε ερείνπ 90 ΚΟΝΟΛΑ 12 θαλαιηώλ Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ήρνπ θαη ξεύκαηνο. Σημείωζη: Τα παραπάνω ζεη είναι ενδεικηικά. Επικοινωνήζηε μαζί μας για να διαμορθώζοσμε ένα ζύζηημα ποσ να καλύπηει ηις δικές ζας ανάγκες.

17 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ελίδα 17 Δνοικίαζη προβολέων Par 56 Short set έη απν 8 πξνβνιείο par 56 θαηάιεινπο λα Κωδικός Παραγγελιάς: Z-010 δώζνπλ ρξώκα θαη αηκόζθαηξα ζε πάξηη ε νπνηαδήπνηε εθδήισζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο ζε πάξηη, εθδειώζεηο θαη δεμηώζεηο κε πνιιά άηνκα. ηελ αξρή ηεο εθδήισζεο κπνξνύλ λα θσηίζνπλ θαη λα νξηνζεηήζνπλ κε ζηαζεξό θώο ην ρώξν πνπ ζέιεηε λα ρνξέςεηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ λα αλαβνζβήλνπλ κε ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Αλαιπηηθά, ην ζέη απνηειείηαη απν: 8 πξνβνιείο Par 56 Short 300W κε ρξσκαηηζηά θίιηξα 2 Βάζεηο θσηηζκνύ έσο 3.2 κέηξα ύςνο T-bar γηα ζηήξημε ησλ πξνβνιέσλ 90 Dimmer 6 θαλαιηώλ Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ξεύκαηνο Δνοικίαζη προβολέων Par 64 έη απν 8 πξνβνιείο par 64 Κωδικός Παραγγελιάς: Z-011 θαηάιιεινπο λα δώζνπλ ρξώκα θαη αηκόζθαηξα ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο ζε πάξηη, εθδειώζεηο, ζπλαπιίεο θαη δεμηώζεηο κε πνιιά άηνκα. Αλαιπηηθά, ην ζέη απνηειείηαη απν: 8 πξνβνιείο Par W κε ρξσκαηηζηά θίιηξα 2 Βάζεηο θσηηζκνύ έσο 4.2 κέηξα ύςνο T-bar γηα ζηήξημε ησλ πξνβνιέσλ 110 Dimmer 6 θαλαιηώλ ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ξεύκαηνο εη θσηηζκνύ γηα πάξηπ κε ηέζζεξα LED γηα εληππσζηαθέο ελαιιαγέο ρξσκάησλ. 85 ΔΣ ΓΗΑ ΠΑΡΣΤ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-012 Υξεζηκνπνηήζηε ην ζε πάξηη, εθδειώζεηο θαη δεμηώζεηο κε πνιιά άηνκα. Αλαιπηηθά, ην ζέη απνηειείηαη από: 4 LED PAR56, 64D 1 STROBE LIGHT 1000w PROLIGHT 2 MOVIE HEAD (ΚΔΦΑΛΔ) GENI 250w SMOKE MACHINE ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ξεύκαηνο

18 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ελίδα 18 ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΠΑΡΣΤ ΔΣ εη θσηηζκνύ γηα παξηύ κε ηέζζεξα LED γηα Κωδικός Παραγγελιάς: Z-013 εληππσζηαθέο ελαιιαγέο ρξσκάησλ. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζε πάξηη, εθδειώζεηο θαη δεμηώζεηο κε πνιιά άηνκα. Αλαιπηηθά, ην ζέη απνηειείηαη από: 4 LED PAR56, 64D LAZER EFFECT GALAXIAN 3D 1 STROBE LIGHT 1000w PROLIGHT 2 MOVIE HEAD (ΚΔΦΑΛΔ) GENI 250w SMOKE MACHINE ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH 100 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο. ΜΗΚΡΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΣ εη γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε 4 πξνβνιείο Κωδικός Παραγγελιάς: Z-014 PC θαη 4 Profile γηα θάιπςε παξάζηαζεο ζε 4 ζηαλη. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: 4 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΗ PC 650W 4 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΗ PROFILE 1000W ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH 90 Dimmer 6 θαλαιηώλ Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο. ΜΔΓΑΛΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΣ εη γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε 8 πξνβνιείο Κωδικός Παραγγελιάς: Z-015 PC θαη 8 Profile γηα θάιπςε κεγάιεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζε 4 ζηαλη. Αλαιπηηθά, ην ζεη απνηειείηαη από: 8 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΗ PC 650W 8 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΗ PROFILE 1000W ΚΟΝΟΛΑ DMX 12CH 190 Dimmer 12 θαλαιηώλ Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο. Προζθορά: πλδπάζηε δύν ή πεξηζζόηεξεο πξνζθνξέο ελνηθίαζεο θαη θεξδίζηε 20% έθπησζε ζην ζύλνιν ηεο αμίαο ηνπο! ημείωζη: ε θακία πεξίπησζε δελ ζπλδπάδνληαη δπν ή πεξηζζόηεξεο πξνζθνξέο

19 Κ.. ΖΥΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΛΣΓ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ελίδα 19 ΜΠΑΡΔ LED Οη κπάξεο Led αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-016 αξρηηεθηνληθνύ θσηηζκνύ. Με κήθνο 50cm θαη δέζκε (άλνηγκα) θσηηζκνύ 25 κνίξεο θαη δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεδόλ νπνηνπδήπνηε ρξώκαηνο, ρξεζηκεύνπλ ζην λα ''βάθνπλ'' επηθάλεηεο κε ρξώκα. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο γηα λα δώζεηε ρξώκα ζε ηνίρνπο ή δάπεδα (γηα πάξηπ ζην ζπίηη 4 κπάξεο είλαη αξθεηέο λα δώζνπλ επαξθή θσηηζκό ζην ρώξν), banner (ζε παξνπζηάζεηο, πεξίπηεξα εθζέζεσλ), event - κνπζηθά live (γηα νξηνζέηεζε ηεο ζθελήο) θαη όπνπ αιινύ ππάξρεη αλάγθε γηα ηέηνηνπ είδνπο θσηηζκό. Αλαιπηηθά, ην ζέη απνηειείηαη από: 8 LED Bar 50cm 50 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο ξεύκαηνο ΠΡΟΣΕΗΔΚΣΟΡΑ ΜΔ ΟΘΟΝΖ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-017 Φνξεηό ζύζηεκα πξνβνιήο θαηάιιειν γηα εθδήισζε κέρξη 150 αηόκσλ. Υξεζηκνπνηήζηε ην Laptop ζαο θαη πξνβάιεηε 55 θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη παξνπζηάζεηο θηι. ΣΡΑΑ ΓΗΑ ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΠΑΡΣΤ Κωδικός Παραγγελιάς: Z κέηξα 40 Βάζε γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ θαη θσηηζηηθώλ εθθέ θαηάιιειε γηα πάξηπ ζε εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύο ρνξνύο ΣΡΑΑ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΤΝΑΤΛΗΔ Κωδικός Παραγγελιάς: Z-019 Κωδικός Παραγγελιάς: Z κέηξα Σξάζζα γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ θαη θσηηζηηθώλ εθθέ θαηάιιειε γηα εθδειώζεηο θαη ζπλαπιίεο ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 220 Σξάζζα 8 κέηξα επί 10 κέηξα γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ θαη θσηηζηηθώλ εθθέ θαηάιιειε γηα εθδειώζεηο θαη ζπλαπιίεο ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. πκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 4 πύξγνη γηα αλύςσζε ηεο ηξάζζαο.

20 Γιεύθσνζη: Ομονοίας 1, 2779 Ορούνηα Λεσκωζία Σηλέθωνο: Fax: Web:

τον κατάλογο θα βρείτε πληροφορίες για ενοικίαση: Ηχητικών συστημάτων Υωτιστικών συστημάτων Οθονών και μηχανημάτων προβολής υστημάτων για συνέδρια

τον κατάλογο θα βρείτε πληροφορίες για ενοικίαση: Ηχητικών συστημάτων Υωτιστικών συστημάτων Οθονών και μηχανημάτων προβολής υστημάτων για συνέδρια 2 0 1 5 τον κατάλογο θα βρείτε πληροφορίες για ενοικίαση: Ηχητικών συστημάτων Υωτιστικών συστημάτων Οθονών και μηχανημάτων προβολής υστημάτων για συνέδρια Κ.. ΗΦΟΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΛΣΔ ελίδα 2 Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23% ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY 2 0 12 ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23% Ο ΠΑΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΚΤΡΧΝΔΗ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ / ΔΚΓΟΖ Α ΟΗ ΣΗΜΔ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΧΡΗ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 1 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ LD SYSTEMS LDEB82A 8'' 200Wrms ΖΕΥΓ 40,00. ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΌΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ DAP AUDIO X-12A 12'' 300Wrms ΖΕΥΓ 70,00

ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ LD SYSTEMS LDEB82A 8'' 200Wrms ΖΕΥΓ 40,00. ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΌΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ DAP AUDIO X-12A 12'' 300Wrms ΖΕΥΓ 70,00 ΗΧΕΙΑ ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ LD SYSTEMS LDEB82A 8'' 200Wrms ΖΕΥΓ 40,00 ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΌΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ DAP AUDIO X-12A 12'' 300Wrms ΖΕΥΓ 70,00 ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΌΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ LD Systems LDPN152A2 15'' 280Wrms ΖΕΥΓ 70,00 ΗΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

call ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ Ηχεία Ηχείο Aυτοενισχυόμενο DAP AUDIO X-12A 12''/300Wrms Ηχείο Aυτοενισχυόμενο LD Systems LDPN152A2 15''/280Wrms

call ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ Ηχεία Ηχείο Aυτοενισχυόμενο DAP AUDIO X-12A 12''/300Wrms Ηχείο Aυτοενισχυόμενο LD Systems LDPN152A2 15''/280Wrms Ηχείο Aυτοενισχυόμενο LD Systems LDEB82A 8''/200Wrms ΖΕΥΓ. 40,00 Ηχείο Aυτοενισχυόμενο DAP AUDIO X-12A 12''/300Wrms ΖΕΥΓ. 70,00 Ηχείο Aυτοενισχυόμενο LD Systems LDPN152A2 15''/280Wrms ΖΕΥΓ. 70,00 Ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα