ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 97 Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέ σεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (Α 50)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψιν: Τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 περίπτωση στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α 35). 2. Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (Α 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και με μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141)» (Α 149). 3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την αριθμ. «Π.Ε.101/2012» γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ γού Προστασίας του Πολίτη. 6. Την αριθ. «Π.Ε. 107/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλί ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 33/2009 «Το ποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» (Α 50), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2) «Τόπος επιλογής»: θεωρείται η έδρα Λιμενικής Αρ χής ή υπηρεσίας, η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο που πληροί τις κατωτέρω, περιοριστικά οριζόμενες προϋποθέσεις: α) αποτελεί τόπο γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του, ή β) αποτελεί τόπο, στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος ή εργάζεται η σύζυγός του, ή γ) αποτελεί τόπο, στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του, ή διαμένουν οι γονείς του ιδίου ή της συζύγου του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώνει ένα μόνο τόπο επι λογής, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Λογίζεται ως τόπος επιλογής, ανεξάρτητα από διαφορετική δήλωσή του, ο τόπος όπου υπηρετεί στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. για τουλάχιστον οκτώ συνεχή έτη, χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα μετάθεσης, ή να έχει δηλώσει επιθυμία παρα μονής.». Άρθρο 2 Οι παράγραφοι 5 και 6 και 7 του άρθρου 2 του π.δ. 33/2009, «5) «Κενές θέσεις»: είναι οι οργανικές θέσεις οι οποίες: (α) προκύπτουν από τη διαφορά, κατά βαθμό, μεταξύ της οργανικής σύνθεσης των υπηρεσιών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα κα νονισμό κατανομής του προσωπικού και του αριθμού των υπηρετούντων στις υπηρεσίες αυτές, υπολογιζό μενη κατά λόγο της πραγματικής συνολικής δύναμης του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., (β) κενώνονται λόγω υποβολής αίτησης για μετάθεση των στελεχών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, ή λόγω επικείμενης αποστρατείας, (γ) κενώνονται λόγω έκτακτης μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του πα ρόντος, (δ) προκύπτουν λόγω συμπλήρωσης συνεχούς τετραετούς παραμονής στον τόπο επιλογής τους, για τους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ή συνεχούς οκταετούς τουλάχι στον παραμονής των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στον τόπο επιλογής τους, (ε) προκύπτουν από την ίδρυση νέων υπηρεσιών. 6) Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού δια τάγματος, ως «Κεντρική Υπηρεσία» νοούνται: Τα Γραφεία του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γε νικού Γραμματέα, οι Κλάδοι του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, η Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, η Υπηρεσία Εσωτε ρικών Υποθέσεων, η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσί ων Κρατικών Μεταφορών, η Υπηρεσία Υγειονομικού, οι Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, το Κέντρο Εφοδι ασμού, η Επισκευαστική Βάση, η Μονάδα Εσωτερικού

2 4112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομικού Ελέγχου, η Υπηρεσία Συνδέσμων Διασω στών, η Υπηρεσία Μουσικής, τα Γραφεία του Ανώτερου Διοικητή Νομού Αττικής, του Επιθεωρητή Βορείου Αι γαίου, του Επιθεωρητή Νοτίου Αιγαίου, του Επιθεωρητή Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, οι υπηρεσίες και οι μονάδες του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιώς (ΝΝΠ), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), του Ταμείου Αρωγής Λιμενι κού Σώματος (ΤΑΛΣ), του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, του Ναυτοδικείου Πειραιώς, οι υπηρεσίες εξωτερικού πλην των ναυτιλιακών ακολούθων, οι υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οι προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις κρατικές υπηρε σίες ή άλλοι δημόσιοι φορείς στους οποίους υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 7) «Περιφερειακές Υπηρεσίες»: Οι λοιπές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., πλην αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.». Άρθρο 3 1. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (γ) της παρα γράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «αα) Οι υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Πρώτη κατηγορία: Οθωνών, Μεγίστης, Ψαρών, Λειψών, Αγίου Ευστρατίου, Κάσου, Διαφανίου, Νισύρου, Χάλκης, Τήλου, Σύμης, Οι νουσσών, Φολεγάδρου, Ευδήλου, Σιγρίου, Αστυπάλαιας, Φούρνων Κορσεών, Γαΐου Παξών, Αγίου Κηρύκου, Καρ πάθου, Αγ. Πελαγίας, Καψαλίου, Κιμώλου, Κατάπολα Αμοργού και Αιγιάλης Αμοργού. Για τα Λιμενικά Τμήματα που υπάγονται στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές ισχύουν τα μόρια των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους εκτός εάν ορίζεται ειδικά. Δεύτερη κατηγορία: Λέρου, Σάμου, Καλύμνου, Κω, Κέρκυρας, Χίου, Ρόδου, Ηγουμενίτσας, Μύρινας, Πάτμου, Λευκίμης, Καρδάμαι νας, Καρλοβασίου, Πυθαγορείου, Μεστών, Καρδαμύλων, Σαμοθράκης, Μούδρου, Λίνδου, Δάφνης, Ίου, Σκύρου, Σίφνου, Σερίφου, Κύθνου, Πάρου, Αντίπαρου, Θήρας, Μυκόνου, Νάξου, Σύρου, Μήλου, Τήνου και Ιθάκης. Για τα Λιμενικά Τμήματα που υπάγονται στις ανωτέρω Λι μενικές Αρχές ισχύουν τα μόρια των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους εκτός εάν ορίζεται ειδικά. Τρίτη κατηγορία: 3η, 6η και 8η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. (ΠΕΔΙΛΣ) Λαυρίου, Νεάπολης Βοιών, Γυθείου, Ζακύνθου, Κεφαλ ληνίας, Ύδρας, Μονεμβασίας, Δυρού, Φισκάρδου, Πόρου Κεφαλληνίας, Νυδρίου, Σάμης, Αλονήσου, Σπετσών, Σκι άθου, Λευκάδας, Σκοπέλου, Γλώσσας Σκοπέλου, Λη ξουρίου, Πολιχνίτου, Μήθυμνας, Συβότων, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Περάματος Γέρας, Σαγιάδας, Αγίου Νικο λάου Βολιμών, Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου Τροιζηνίας, Καρύστου, Κύμης, Μαρμαρίου, Αιδηψού, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Κέας, Άνδρου, Γαυρίου, Καβάλας / Α`Λ/Τ (Θά σου), Πρίνου και Νέων Στύρων. Για τα Λιμενικά Τμήματα που υπάγονται στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές ισχύουν τα μόρια των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους εκτός εάν ορίζεται ειδικά. Πλοία Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.: Τα Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης και τα Πλοία τύπου «ABEKING». Τέταρτη κατηγορία: Ραφήνας, Μαντουδίου, Χαλκίδας, Πρεβέζης, Αλεξαν δρουπόλεως, Ιερισσού, Λάγους, Πάργας, Λεωνιδίου, Λά ρυμνας, Παλαιοχώρας Σελίνου, Αγίας Κυριακής και Α Λιμενικό Τμήμα Ορωπού. Για τα Λιμενικά Τμήματα που υπάγονται στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές ισχύουν τα μόρια των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους εκτός εάν ορίζεται ειδικά. Πέμπτη κατηγορία: Πειραιά, Ελευσίνας, Πατρών, Ηρακλείου, Χανίων, Κα βάλας, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Πύλου, Ίσθμιας, Κορίνθου, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Αλιβερίου, Σκάλας Αταλάντης, Αγιοκάμπου Λαρίσης, Μεθάνων, Αγίου Κωνσταντίνου, Πα ραλία Πετριών, Πευκίου, Ναυπλίου, Κυλλήνης, Κατακόλου, Αιγίου, Ιτέας, Αντίκυρας, Λ.Τ. Δόμβραινας, Στυλίδας, Πα λαιάς Φώκαιας, Καλαμάτας, Αμφιλοχίας, Αστακού, Κυπα ρισσίας, Κορώνης, Παραλίας Άστρους, Τολού, Κοιλάδας, Παλαιάς Επιδαύρου, Κιάτου, Λίμνης Ευβοίας, Ωρεών, Γλύφας, Πλαταμώνα, Σταυρού, Στρατωνίου, Ελευθερών, Κεραμωτής, Καστελίου Κισσάμου, Αγίας Γαλήνης, Αιτωλι κού, Ναυπάκτου, Ακράτας, Πόρτο Γερμενού, Μεσολογγίου, Γαλαξιδίου, Αγιοκάμπου Ευβοίας, Μαρώνειας, Αβδήρων, Φαναρίου, Καλών Λιμένων, Χώρας Σφακίων, Αγίου Νι κολάου Μεσσήνης, Καστρίου, Κόκκινου Πύργου, Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου, Μουδανιών, Παραλίας Κατερίνης, Παλουκίου Αμαλιάδος, Μενιδίου, Γεωργιούπολης Χανί ων, Πλατυγιαλίου, Σκάλας Καλλονής Μυτιλήνης, Στομίου Λαρίσης, Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, Γ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης, Ιεράπετρας και Σητείας. Για τα Λιμενικά Τμήματα που υπάγονται στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές ισχύουν τα μόρια των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους εκτός εάν ορίζεται ειδικά. Έκτη κατηγορία: ι) Η Κεντρική Υπηρεσία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 6. ιι) Οι 1η, 2η, 4η, 5η και 7η ΠΕΔΙΛΣ και το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Ναυτοδικεία Θεσσα λονίκης, Ιωαννίνων, Χανίων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, στις θέσεις ναυτιλιακών ακολούθων και στο 3o Σώμα Στρατού με έδρα τη Βέροια. ιιι) Κλιμάκιο Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βο ρείου Ελλάδος.». 2. Οι υποπεριπτώσεις (γγ) και (δδ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, «γγ) Το προσωπικό των περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί, ή υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες υπηρεσιών Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνει ανά μήνα, μόρια επι πλέον εκείνων που αντιστοιχούν στην οικεία κατηγορία, ως ακολούθως: ι) Σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή μεγαλύτερα αυτών, δώδεκα (12) επιπλέον μόρια. ιι) Σε Ναυαγοσωστικά και πλοία τύπου «ABEKING», πέντε (5) επιπλέον μόρια. ιιι) Σε Πλοία κατηγορίας Α II, τρία (3) επιπλέον μό ρια. ιν) Σε Πλοία κατηγορίας A IΙΙ, δύο (2) επιπλέον μό ρια.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4113 ν) Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μικρότερου μεγέθους των ανωτέρω, ένα (1) μόριο. δδ) Το προσωπικό των περιπολικών σκαφών που έχουν έδρα τις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Πάτμου, Λέρου, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Σύμης, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας καθώς και τους υπαγόμενους σε αυτές Λιμενικούς Σταθμούς, λαμβάνει ένα επιπλέον ανά μήνα μόριο.» 3. Η υποπερίπτωση (στστ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, αντικα θίσταται ως ακολούθως: «στστ) Το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστο λών (ΚΕΑ) και το προσωπικό της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνει επιπλέον δύο ανά μήνα μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία της Λιμενικής Αρχής. Επιπλέον των ανωτέρω μορίων, το προσωπι κό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών που υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές της Ηγουμενίτσας, Πάτρας, ή Κω, λαμβάνει τρία ανά μήνα μόρια, ενώ το αντίστοιχο προ σωπικό που υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας, Ρόδου, Σάμου, Χίου, Μυτιλήνης, ή Μυκόνου, λαμβάνει δύο ανά μήνα μόρια.». Άρθρο 4 Στην παράγραφο 1 περίπτωση (γ) του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, προστίθεται υποπερίπτωση (ιι) ως ακο λούθως: «ιι) Το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που έχει αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 9 του ν. 3922/2011, λαμβάνει για το χρονικό διάστημα της απόσπασής του, τα μόρια που αντιστοιχούσαν στις κατηγορίες όπου υπάγονταν οι Υπηρεσίες απόσπασης, πριν την έκδοση του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας» (Α 214).». Άρθρο 5 Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Μετά την ολοκλήρωση ειδικής εκπαίδευσης, ή με τεκπαίδευσης, ή εκπαίδευσης σε σχολή μακράς φοί τησης ή σχολή εξωτερικού. Τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που ολοκληρώνουν με μέριμνα της υπηρεσίας σχετικές εκπαιδεύσεις, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους, με σκοπό την αξι οποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.». Άρθρο 6 Οι περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2009, αντικαθίστανται ως ακο λούθως: «(α) Με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, όταν πρόκειται για τοποθέτηση στις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές Εξωτερικού για την εκτέλεση προγραμμάτων διμερούς κρατικής αναπτυξια κής συνεργασίας και βοήθειας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (β) Με διαταγή του Αρχηγού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, για το ποθετήσεις στις Διευθύνσεις και στις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.». Άρθρο 7 Οι περιπτώσεις (η) της παραγράφου 1 και (δ) της πα ραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2009, καταρ γούνται. Άρθρο 8 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, «1. Οι αποφοιτούντες από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, εφόσον δεν υπάρχει επιθυμία κάλυψης των θέσεων αυ τών από το λοιπό προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες, μετά την αποφοίτησή τους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται σε υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 του πα ρόντος, για εκτέλεση τριετούς υπηρεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Ειδικότερα, αυτοί που κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ Ε.Ν. ή Μηχανικού Γ Ε.Ν. τοποθετούνται είτε σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, είτε σε Ναυαγοσω στικά και Περιπολικά πλοία Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σε υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Οι ανω τέρω εφόσον συμπληρώσουν τρία έτη υπηρεσίας από την τοποθέτησή τους, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων υπηρεσιών και των λοιπών κατηγοριών, πλην της έκτης κατηγορίας, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ει δικότερα, αυτοί που κατατάσσονται με προσόντα δι πλωματούχου Πλοιάρχου Γ Ε.Ν. ή Μηχανικού Γ Ε.Ν., μετατίθενται είτε σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, είτε σε Ναυαγοσωστικά και Περιπολικά πλοία Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., υπαγόμενα σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών. Οι από φοιτοι παραγωγικών σχολών και προερχόμενοι από τις τάξεις του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει σε υπηρεσίες της πρώτης, ή δεύτερης, ή τρίτης κατη γορίας για χρονικό διάστημα λιγότερο των τριών ετών, τοποθετούνται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μέχρι συ μπλήρωσης τριετούς υπηρεσίας σε αυτές. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο υπο λειπόμενο χρόνο παραμονής, εντάσσονται στη διαδικα σία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προ βλέπονται ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τις τάξεις του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν ήδη υπηρετήσει σε υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης, ή τρίτης κατηγο ρίας για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών ετών, τοποθετούνται σε υπηρεσίες που καθορίζονται για την συγκεκριμένη περίπτωση, με απόφαση του Αρ χηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, αυτοί που κατατάσσονται με προσόντα δι πλωματούχου Πλοιάρχου Γ Ε.Ν. ή Μηχανικού Γ Ε.Ν. και έχουν ήδη υπηρετήσει σε υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών ετών, τοποθετούνται είτε σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, είτε σε Ναυαγοσωστικά

4 4114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και Περιπολικά πλοία Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σε υπηρεσίες που καθορίζονται με την ίδια απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία όπου τοποθετήθηκαν, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω. Οι αποφοιτούντες Λιμενοφύλακες ειδικότη τας Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών, οι οποίοι κατέχουν πτυχία, ή διπλώματα ανάλογης ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α 39), όπως ισχύουν κάθε φορά, δύνανται να τοποθετούνται στο Τμήμα Τη λεπικοινωνιακών Ζεύξεων και Επικοινωνιών της Διεύ θυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων. Τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού, μετά την αποφοίτησή τους, ή αποκτούν ειδικότητα Μουσικού, ή Υποβρύχιου Καταστροφέα, τοποθετούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες των προσόντων τους, όπως αυτές καθορί ζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι τρεις πρώτοι από κάθε τάξη αποφοίτων δύνανται να τοποθετούνται σε υπηρεσία του νομού προτίμησης τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση και εφόσον το επιθυμούν. Στην υπηρεσία αυτή υποχρεούνται να παραμείνουν τον προβλεπόμενο, με βάση την κατηγορία στην οποία αυτή ανήκει, χρόνο. 3. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσι ών της προηγούμενης παραγράφου, πλην εκείνων του προτελευταίου εδαφίου αυτής, οι οποίες θα πληρωθούν από τους αποφοίτους των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., αφού ληφθούν προηγουμένως υπόψιν οι θέσεις που θα καλυφθούν από τα ήδη υπηρετούντα στελέχη με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις οικείες παραγωγικές σχολές τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποφοίτηση.» 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Για την τοποθέτηση των εξερχομένων Α/Ξ καθορί ζονται μόρια ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης αυτών, ως εξής: Από τον 1ο έως και τον 5ο των αποφοίτων 10 μόρια Από τον 6ο έως και τον 10ο των αποφοίτων 9 μόρια Από τον 11ο έως και τον 15ο των αποφοίτων 8 μόρια Από τον 16ο έως και τον 20ο των αποφοίτων 7 μόρια Από τον 21ο έως και τον 25ο των αποφοίτων 6 μόρια Από τον 26ο έως και τον 30ο των αποφοίτων 5 μόρια Από τον 31ο έως και τον 45ο των αποφοίτων 4 μόρια Από τον 46ο έως και τον 50ο των αποφοίτων 3μόρια Από τον 51ο έως και τον 55ο των αποφοίτων 2μόρια Από τον 56ο και εντεύθεν των αποφοίτων 1 μόριο Για την τοποθέτηση των εξερχομένων Υ/Ξ και Λ/Φ καθορίζονται μόρια ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης αυτών, ως εξής: Από 1 10% των αποφοίτων 10 μόρια Από 11 20% των αποφοίτων 9 μόρια Από 21 30% των αποφοίτων 8 μόρια Από 31 40% των αποφοίτων 7 μόρια Από 41 50% των αποφοίτων 6 μόρια Από 51 60% των αποφοίτων 5 μόρια Από 61 70% των αποφοίτων 4 μόρια Από 71 80% των αποφοίτων 3 μόρια Από 81 90% των αποφοίτων 2 μόρια Από % των αποφοίτων 1 μόριο Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσων αριθμών μορίων προηγείται ο απόφοιτος με την καλύτερη σειρά αποφοί τησης. Τα μόρια της παραγράφου αυτής διαγράφονται μετά το πέρας της τοποθέτησης και δεν υπολογίζονται για τις περαιτέρω μεταθέσεις.». Άρθρο 9 Στο άρθρο 6 του π.δ. 33/2009, προστίθεται παράγρα φος 8 ως ακολούθως: «8. Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις, υπό την επιφύλαξη ότι μετά την ολοκλήρωσή τους δεν αίρονται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.». Άρθρο 10 Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 33/2009, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι διαταγές τοποθέτησης κοινοποιούνται στα στε λέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της οικείας υπηρεσίας. Κάθε τοποθετούμενος, πλην των αποφοίτων από τις Πα ραγωγικές Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τις ταχύρρυθμες σχολές βασικής εκπαίδευσης, δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, να υποβάλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της οικείας υπηρεσίας, άπαξ, αναφορά τροποποίησης ή αναστολής της το ποθέτησης που διατάχθηκε, με εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο τρόπο. Το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγρα φος 2 του παρόντος, είναι αρμόδιο για την εξέταση των αναφορών αυτών και αποφασίζει εντός σαράντα ημερών από την πρωτοκόλληση της σχετικής αναφοράς του προσφεύγοντος.» Άρθρο Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η αρμόδια υπηρεσία επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει Πίνακες Μεταθέσεων για εισήγηση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με βάση τον αριθμό των μο ρίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος. Για τους διπλωματούχους Πλοιάρ χους ή Μηχανικούς προέλευσης Α.Ε.Ν., καθώς και για εκείνους που πληρούν τα προσόντα στελέχωσης της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ), της Υπηρεσίας Μουσικής και της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ), καταρτίζονται ξεχωριστοί Πίνακες Μεταθέσεων.» 2. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Οι υπηρετούντες στα Περιπολικά Ανοιχτής Θαλάσ σης (ΠΑΘ), πλην εκείνων που τοποθετούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, μετά τη συμπλήρωση τριετίας μετατίθενται στον τόπο επιλογής τους, εφό σον υποβάλλουν σχετική αίτηση, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. 7. Οι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί προέλευ σης Α.Ε.Ν. υπηρετούντες στα πλωτά μέσα Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., οι υπηρετούντες στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4115 (ΜΥΑ), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ), στις Επι σκευαστικές Βάσεις Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (ΕΒ/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Μουσικής, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφο ριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) (National Vessel Traffic Management and Information System N/VTMIS), οι οποίοι κατέχουν θέσεις αντιστοίχων ειδικοτήτων, εφό σον μετά από δεκαετή παραμονή στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε υπηρεσίες που δεν έχουν θέσεις αναλόγου ειδικότητας, ή σε θέ σεις αναλόγου ειδικότητας εφόσον αυτές υφίστανται, μετατίθενται στον τόπο επιλογής τους, υπό την επι φύλαξη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο προσωπικό των ειδικοτή των αυτών, επαρκεί για την πλήρωση των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες από τις οποίες αιτούνται να μετατεθούν.» Άρθρο 12 Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, καταργούνται. Άρθρο 13 Το άρθρο 10 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Άρθρο 10 Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια Δε λαμβάνονται υπόψιν τα αντικειμενικά κριτήρια κατά τη διαδικασία μεταθέσεων στις κατωτέρω περιπτώσεις, όπου οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα αρμόδια όρ γανα αποκλειστικά βάσει των υπηρεσιακών κριτηρίων: (α) των Αξιωματικών Ειδικής Μονιμότητας, καθώς και όσων αποκτούν ειδικότητα Μουσικού, ή Τεχνίτη, ή Πληροφορικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, (β) των μετατιθέμενων στο Γραφείο του οικείου Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, του Αρ χηγού, του Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, (γ) των μετατιθέμενων στα Τμήματα 1ο, 2ο και 4ο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., του Κλάδου Ασφαλείας, σε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) (National Vessel Traffic Management and Information System N/VTMIS) και στην Υπηρεσία Εσω τερικών Υποθέσεων, (δ) των Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, των Πλοιάρχων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, των Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που μετατίθενται ως Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και των μετατιθέμενων σε υπηρεσίες του εξωτερικού.». Άρθρο 14 Οι περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009, «α) Για λόγους που σχετίζονται με την υγεία του στε λέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από γνωμάτευση της αρμό διας Υγειονομικής Επιτροπής, ή μέλους της οικογένει ας του και καθιστούν αδύνατη την παραμονή του στο μέρος όπου υπηρετεί. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι αυτοί, υποχρεούται το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Η αίτη ση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτε δήποτε ανακύψει το πρόβλημα και εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, εκδίδεται διαταγή μετάθεσης και υλοποιείται εντός μηνός από τότε που γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζονται και στους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση του προ βλεπόμενου χρόνου παραμονής στις υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και μόνο για λόγους που σχετίζονται με την υγεία των ιδίων. γ) Σε περίπτωση που στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κρίθηκε ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» και εάν η κρίση αυτή στηρίχθηκε: αα) Σε εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες συντάχθηκαν από αξιολογούντα υπό τις διαταγές του οποίου εξακο λουθεί να υπηρετεί και μετά την κρίση του αυτή, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε νέα υπηρεσία. Η μετάθε ση ενεργείται εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος, αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή σε περίπτωση επανάκρισης με την οποία επικυρώνεται η πρωτοβάθμια απόφαση, μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων. (ββ) Σε εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες συντάχθη καν από αξιολογούντα, υπό τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί μετά από την κρίση του αυτή. Η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του ανωτέρω είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί τη μετάθεση του από τη συγκεκριμέ νη υπηρεσία και ανεξάρτητα από την έκφραση τυχόν γνώμης του νέου αξιολογούντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του δυσμενώς κριθέντος είναι δυνητική. Η μετάθεση ενεργείται εφόσον δε μεσολάβησε μετάθεση του αξι ολογούντος, αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή σε περίπτωση επανάκρισης με την οποία επικυρώνεται η πρωτοβάθμια απόφαση, μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων. δ) Για μετάθεση προς τις αναφερόμενες στις περιπτώ σεις (β) και (γ) του άρθρου 10 του παρόντος, υπηρεσίες. Τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με τατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση η μη του υποχρεω τικού χρόνου παραμονής και από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ή στον τόπο επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.». Άρθρο 15 Στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2009, προστίθενται περιπτώ σεις (στ) και (ζ), ως ακολούθως: «(στ) Στην περίπτωση που στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χα ρακτηρισθεί από μία έκθεση αξιολόγησης ως «απαράδε κτος», οπότε και μετατίθεται αμέσως σε άλλη υπηρεσία, σε οποιαδήποτε θέση πλην εκείνης του προϊσταμένου, εφόσον αυτή αναλογεί στο βαθμό του. Της εν λόγω διαδικασίας εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (ζ) Για τους λόγους που προβλέπονται και υπό τις προ ϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου

6 4116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 93 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Α 87).». Άρθρο 16 Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 12 του π.δ. 33/2009, «3. Το Φεβρουάριο του ιδίου έτους, όσοι από το προ σωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. συμπληρώνουν κατά το τρέχον έτος τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση χρόνο παραμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, υποχρεωτικά δηλώνουν τον τόπο επιλογής και δύο εναλλακτικές υπη ρεσίες από τον αντίστοιχο πίνακα των κενών και των κενούμενων θέσεων. Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που αναφέρονται στο άρ θρο 10, δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά το πέρας σύ νταξης των Πινάκων Μεταθέσεων με την προαναφερ θείσα διαδικασία, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις προς πλήρωση και παράλληλα υπάρχουν στελέ χη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που πρέπει να μετατεθούν και τα οποία δεν έχουν δηλώσει ως υπηρεσία μετάθεσης κάποια από τις προαναφερθείσες θέσεις, τότε στα στελέχη αυτά αποστέλλονται πίνακες που περιέχουν τις προς πλή ρωση κενές θέσεις, ώστε να δηλώσουν εκ νέου τρεις από αυτές και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το παρόν διαδικασία πλήρωσης.». Άρθρο 17 Στο άρθρο 12 του π.δ. 33/2009, προστίθεται περίπτωση 9 ως ακολούθως: «9. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η διοίκηση έχει υποχρέωση ικανοποίησης αιτημάτων στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέ ντε ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο, σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση να μην δια ταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών από όπου επιθυμούν να μετατεθούν και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στην υπηρεσία όπου επιθυμούν να μετατεθούν.». Άρθρο 18 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 33/2009, «1. Για την πραγματοποίηση τοποθετήσεων, τακτικών ή και έκτακτων μεταθέσεων, η λήψη των σχετικών απο φάσεων και έκδοση των αντίστοιχων διαταγών, γίνεται ως εξής: α) Μεταθέσεις σε υπηρεσίες του εξωτερικού αποφα σίζονται και διατάσσονται από τον οικείο Υπουργό μετά από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. β) Μεταθέσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοιάρχων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και των Προϊστα μένων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πλην Λιμενικών Σταθμών και Τμημάτων, αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από εισήγηση του Υπαρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Τοποθετήσεις και μεταθέσεις λοιπών Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωμα τικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων σε οποιαδήποτε θέση, αποφασίζονται από το Συμβούλιο Τοποθετήσε ων Μεταθέσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από: (αα) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που εκτελεί χρέη Προέδρου μετά ψήφου. (ββ) Έναν Υποναύαρχο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά ψήφου, με αναπληρωτή του, του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατη γορίας, Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (γγ) Έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), μετά ψήφου, με αναπληρωτή του, του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας, Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (δδ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά ψήφου, ως εισηγητή, με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (εε) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σ.Ν.Δ. μετά ψήφου, με αναπληρωτή του, του ίδιου βαθ μού και της ίδιας κατηγορίας, Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (στστ) Έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ. (ζζ) Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ μετά ψήφου, με ανα πληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Τμηματάρχης του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., άνευ ψήφου. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων Μεταθέσε ων μετά ψήφου, αναπληρώνοντας τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., τα καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο εισηγητής του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., άνευ ψήφου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων Μεταθέ σεων κυρώνονται από τον Πρόεδρο και εκτελούνται στο χρόνο που αναγράφεται σε αυτές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος. δ) Οι διαταγές μεταθέσεων των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. της περίπτωσης (α) υπογράφονται από τον οικείο Υπουργό, ενώ οι λοιπές από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Οι αιτήσεις ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζει το Συμβούλιο Τοποθετήσεων Μεταθέσεων εξετάζο νται από το Συμβούλιο Εξέτασης των Προσφυγών, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως και αποτελείται από: α) Τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά ψήφου, ως Πρόε δρο. β) Τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά ψή φου. γ) Έναν Υποναύαρχο Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σ.Ν.Δ., μετά ψήφου, αρχαιότερο του Υποναυάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων Μεταθέσεων, με αναπληρωτή του, του ίδιου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας Αξιωματικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Έναν Αρχιπλοίαρχο και ένα Πλοίαρχο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σ.Ν.Δ., αρχαιότερους των αντι στοίχων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Τοποθετήσεων Μεταθέσεων, εκ των οποίων ο τελευταίος εκτελεί και χρέη εισηγητή μετά ψήφου, με αναπληρωτές τους, του ιδίου βαθμού και της ίδιας κατηγορίας Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4117 (ε) Έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ. (στ) Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ μετά ψήφου, με ανα πληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο εισηγητής του αρ μοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., άνευ ψήφου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών, κυρώνονται από τον Πρόεδρο και εκτελούνται στο χρόνο που αναγράφεται σε αυτές.». Άρθρο 19 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 33/2009, «1. Η διαταγή μεταθέσεως κοινοποιείται στον ενδι αφερόμενο εντός δεκαπέντε ημερών από τη κύρωση των πινάκων, με αποδεικτικό το οποίο υποβάλλεται άμεσα στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Κάθε μετατιθέμενος, δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθε σμίας πέντε εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης, να υποβάλει ιεραρχικά στη Δι εύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., άπαξ, αίτηση ακύ ρωσης, τροποποίησης, ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. 2. Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροπο ποίησης των μεταθέσεων που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, αποφασίζει ο Υπουργός, επί των αιτημάτων ανα στολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των μεταθέσεων που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, αποφασίζει ο Αρχηγός Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρω σης ή τροποποίησης των τοποθετήσεων και μεταθέ σεων που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, αποφασίζει το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών. Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω αιτημάτων λαμβάνονται το αργότερο μέσα σε προθεσμία σαράντα ημερών, από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης του προσφεύγοντος.». Άρθρο 20 Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι σχετικές δι αταγές από τον οικείο Υπουργό, λαμβανομένων υπόψιν των κριτηρίων των επομένων άρθρων.». Άρθρο 21 Η περίπτωση (α) του άρθρου 17 του π.δ. 33/2009, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «α) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλι κής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α 39), όπως ισχύει κάθε φορά.». Άρθρο 22 Η περίπτωση (β) του άρθρου 18 του π.δ. 33/2009, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «β) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλι κής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α 39), όπως ισχύει κάθε φορά.». Άρθρο 23 Η περίπτωση (β) του άρθρου 19 του π.δ. 33/2009, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «β) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας στην οποία πρό κειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρα τικό πιστοποιητικό ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α 39), όπως ισχύει κάθε φορά.». Άρθρο 24 Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2, καθώς και η πα ράγραφος 3 του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009, αντικαθί στανται ως ακολούθως: «β) Σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις υπηρεσίες των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Μόνιμη Ελληνι κή Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο Διεθνή Οργανισμό, για απασχόληση σε θέματα αρμοδιότητας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για δύο έτη. Στην περίπτωση αυτή δύναται να παραταθεί η απόσπαση, μέχρι ένα έτος κατ` ανώτατο όριο, εάν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους. Τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν ήδη υπη ρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, ή σε Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, ή σε Διεθνή Οργανισμό, ή σε υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δε δύνανται να αποσπαστούν εκ νέου στους Οργανισμούς και τις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου. 3. Οι αποσπάσεις αποφασίζονται ή διατάσσονται για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις ανεξαρτήτως βαθμού, από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη ει σήγηση της υπηρεσίας.». Άρθρο 25 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009, προστίθενται περιπτώσεις (ε) και (στ) ως ακολούθως: «ε) Για τους λόγους που προβλέπονται και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρ θρου 93 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). στ) Για συνυπηρέτηση εγγάμου στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συζύγου λιμενικού ο οποίος ή η οποία έχει με τατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό, μετά από αίτησή του/της, χωρίς να καταλαμβάνεται κενή οργανική θέση, στην υπηρεσία όπου υπηρετεί ο σύζυγός ή η σύζυγος και χωρίς την καταβολή επιδόματος υπηρεσίας αλλοδα πής. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται άπαξ. Το χρονικό διάστημα της εν λόγω απόσπασης, καθορίζεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την πάροδο του οποίου, ο αποσπα σθείς ή η αποσπασθείσα επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του/της.».

8 4118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 26 Στο άρθρο 20 του π.δ. 33/2009, προστίθεται παρά γραφος 6, ως ακολούθως: «6. Ο χρόνος της απόσπασης δεν προσμετράται στον χρόνο της τριετούς υποχρεωτικής παραμονής στις υπη ρεσίες όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγω γικών σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Της διάταξης αυτής εξαιρείται ο χρόνος της απόσπα σης που έχει διανυθεί σε υπηρεσίες των τριών πρώτων κατηγοριών.». Άρθρο 27 Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας είναι η μετα κίνηση στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. από την πόλη ή το χωριό στο οποίο υπηρετούν, σε άλλη μονάδα, ευρισκόμενη σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα χιλιομέτρων και μη συνδεόμενη με αστική συγκοινωνία με τη μονάδα προέλευσής τους. Δε συνιστούν μετακινήσεις για εκτέ λεση υπηρεσίας, υπό την έννοια του άρθρου αυτού, οι μετακινήσεις εντός της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και εντός της περιοχής Θεσσαλονίκης.». Άρθρο 28 Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του π.δ. 33/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) για επισκευές εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού, ηλε κτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων και μέσων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., πλωτών σκαφών και αεροσκα φών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., για την αποστολή προς εκτέλεση καθήκοντος των Επιθεωρητών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., των Αξιω ματικών ασφαλείας και πληροφοριών, των ανακριτικών υπαλλήλων, του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερι κών Υποθέσεων, των Ειδικών Δυνάμεων.». Άρθρο 29 «Προστίθενται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ με τίτλο «ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗ ΣΗ» και άρθρο 28 με τίτλο «Περιπτώσεις συνυπηρέτη σης» στο π.δ. 33/2009, ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Άρθρο 28 Περιπτώσεις συνυπηρέτησης 1. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό, ή αστυνο μικό, ή λιμενικό, ή πυροσβεστικό υπάλληλο, ή συνοριακό φύλακα, ή ειδικό φρουρό, μετά από αίτηση, είναι υπο χρεωτική εφόσον το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ή μετατίθεται στην πλησιέστερη υπηρεσία, όπου το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της. Στις περιπτώσεις αυτές ο κατά βαθμό νεότερος ακολουθεί τον αρχαιότερο. 2. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για συνυπη ρέτηση με σύζυγο δικαστικό λειτουργό, το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ή μετατίθεται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή του στην υπηρεσία του τόπου μετά θεσης του δικαστικού λειτουργού, εφόσον το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της υπηρεσίας, ή εάν δεν υφίσταται αυτή, στην πλησιέστερη υπηρεσία, όπου το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της. Της ανωτέρω ρύθμισης εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Πλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.». Άρθρο 30 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Λευκάδα, 1 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΡΕΣ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Α/Ξ- Υ/Ξ-Λ/Φ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ IONIAN FERRIES Α)ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής.

(*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΑΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α,, Γ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΗΓΙΑΣ 98/18/ΕΚ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/ Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 06 / 11 12 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης λήξης ακινησίας Ε/Γ ΔΡ στις γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Περικοπή δρομολογίων Ε/Γ - Υ/Γ «ΗΛΙΔΑ ΙΙ» στην γραμμή ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΞΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.: - Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.: - Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης. Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: - Επέκταση επιβατικού λιμένα Πειραιά Νότια Πλευρά Α Φάση. - Ανέγερση κτιρίου: «Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Υγειονομείο» την περιοχή πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα