ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ13.Β/Φ /3031 Καθορισμός των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δη μοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, οι Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγω γής των νησιών και τα Λιγνιτωρυχεία καθώς και κά λυψη των προκηρυσσομένων θέσεων όλων των κα τηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτόνομων και Τοπι κών Σταθμών Παραγωγής των νησιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις: α. Του άρθρου Τέταρτου του Ν. 2779/1999 «Κύρωση: α) της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη μοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975, όπως ισχύει μέχρι σήμερα,β) της από Σύμβα σης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 Α), με το οποίο συμπληρώθηκε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). β. Του άρθρου 19 του Ν. 2965/2001 «Βιώσιμη Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α), το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε το άρθρο Τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α). γ. Του άρθρου 29 του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη ριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297 Α), με το οποίο αναδια τυπώνεται η υποπαράγραφος γ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94. δ. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Κεφ. Α του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). ε. Του άρθρου 12, παρ. 19 του Ν. 3851/2010 «Επιτά χυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 85 Α). στ. Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροπο ποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2010». ζ. Του Π.Δ. 117/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 151 Α). η. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α). θ. Την με αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανε μηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1292 Β). ι. Την με αριθμ / απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465 Β). κ. Την με αριθμ. 2819/ απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630 Β). 2. Το υπ αριθμ. Γρ.Δ/3763/ έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε «Διαβίβαση Σχεδίου ΚΥΑ αναφορικά με τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. λόγω εντοπιότητας». Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη νέου καθορισμού των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δημοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατε στημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγωγής των νησιών και τα Λι γνιτωρυχεία καθώς και κάλυψης των προκηρυσσόμενων θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λι γνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτό νομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών σε αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ (ΦΕΚ 246/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των τέως Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθη κε συμπληρώθηκε με τις Δ13/Β/Φ9.6.10/10974/ (ΦΕΚ 938/ ), Δ13/Β/Φ9.6.10/16247/ (ΦΕΚ 1274/ ) και Δ/13/Β/Φ9.6.10/3791/ (ΦΕΚ 272/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 5854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Καθορίζουμε, τις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν. 3852/2010, στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (Ατμοη λεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί), οι Αυτόνομοι (ΑΣΠ) και Τοπικοί (ΤΣΠ) Σταθμοί Παραγωγής των Νησιών, καθώς και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΑΗΣ) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΥΗΣ) ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αλιβερίου ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοι νότητας, της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση του Σταθμού Παραγωγής 2. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Γεωργίου 3. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λαυρίου 4. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α 5. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Β 6. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λινοπεραμάτων 7. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Χανίων 8. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου 9. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Κομοτηνής 10. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου Δήμος Κύμης Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής Δήμος Λαυρεωτικής Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης Δήμος Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης Τοπική Κοινότητα Ροδιάς Δημοτική Ενότητα Γαζίου Δήμος Μαλεβιζίου Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμος Χανίων Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδος Δημοτική Ενότητα Λεύκης Δήμος Σητείας Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας Δήμος Μαρώνειας Σαπών Τοπική Κοινότητα Ρυακίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Οικισμός Φιλιππούπολης (Τοπικής Κοινότητας Τετραλόφου) Τοπική Κοινότητα Ακρινής Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος Τοπική Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Κοζάνης 86,5% 13,5% % % % % 86,531% 13,469% 68,483% 16,274% 6,112% 3,130% 2,761% 2,540% 0,700%

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Καρδιάς 12. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αμυνταίου Φιλώτα 13. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μελίτης Αχλάδας 14. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας 15. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Ρόδου Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη Δήμος Κοζάνης (Α) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Εορδαίας 2 Τοπική Κοινότητα Μελίτης Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Φλώρινας Τοπική Κοινότητα Προαστίου Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Εορδαίας (Α) Δημοτική Κοινότητα Σορωνής (Β) Τοπική Κοινότητα Θεολόγου (Α) Δημοτική Ενότητα Καμείρου (Β) Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων Δήμος Ρόδου 16. ΥΗΣ Πουρναρίου Ι (Α) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Δίστρατου 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 3 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 4 (Β) Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 2 (ΣΤ)Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 4 83,987% 16,013% 79,292% 14,870% 5,838% 85,130% 14,870% 85,130% 14,870% 99,088% 0,912% 99,088% 0,912% 16,502% 14,641% 13,544% 13,133% 12,973% 10,082% 8,195% 5,362% 2,141% 1,401% 1,062% 0,812% 0,152% (Α) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών (Β) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Γ) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ) Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου (Ε) Δημοτική Ενότητα Αρταίων (ΣΤ)Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Ζ) Δημοτική Ενότητα Γ. Καραϊσκάκη Δήμος Αρταίων 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 2 Δήμος Νικολάου Σκουφά 3 Δήμος Γ. Καραϊσκάκη ΥΗΣ Πουρναρίου ΙΙ (Α) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Β) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών Δήμος Νικολάου Σκουφά 1 Δήμος Αρταίων 2 31,143% 28,730% 23,215% 6,424% 8,195% 0,152% 2,141% 45,762% 28,730% 23,215% 2,293% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465%

4 5856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. ΥΗΣ Λούρου (Α) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος (Β) Δημοτική Ενότητα Αρταίων Δήμος Ζηρού 1 Δήμος Αρταίων ΥΗΣ Πηγών Αώου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γρεβενιτίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Χρυσoβίτσης 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φλαμπουραρίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Μετσόβου (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατ. Ζαγορίου (Γ) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Μεσοχώρας (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δέσης 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καψάλων 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Κορυφής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Θεοδωριανών 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πινδέων (Β) Δημοτική Ενότητα Αιθήκων (Γ) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Δ) Δημοτική Ενότητα Νεράιδας (Ε) Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Θεοδωριανών Δήμος Πύλης 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ΥΗΣ Συκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Πηγών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Γ) Δημοτική Ενότητα Αργιθέας Δήμος Γ. Καραϊσκάκη 1 Δήμος Αργιθέας ΥΗΣ Καστρακίου (Α) Τοπική Κοινότητα Αμοργιανών 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπαμπαλιού 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αμπελίων 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Ποδογοράς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βαρετάδας 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Πετρώνας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γιαννοπούλων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας1 51,743% % 51,743% % 51,743% 48,257% 61,006% 25,931% 10,309% 2,754% 61,006% 28,685% 10,309% 71,315% 28,685% 45,847% 15,251% 11,238% 10,230% 9,651% 4,443% 3,023% 0,280% 0,037% 45,847% 15,531% 11,238% 22,904% 4,443% 0,037% 88,725% 11,275% 57,070% 27,428% 5,451% 3,918% 3,407% 2,215% 0,511% 93,867% 3,918% 2,215% 97,785% 2,215% 29,076% 26,956% 19,241% 7,376% 5,357% 4,538% 2,926% 1,517% 0,955% 0,948% 0,433% 0,352% 0,325%

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Καστρακίου (συνέχεια) (Α) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Β) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων (Γ) Δημοτική Ενότητα Στράτου (Δ) Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας (Ε) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δήμος Αμφιλοχίας 1 Δήμος Αγρινίου 2 54,480% 37,258% 5,79% 1,517% 0,955% 55,997% 44,003% 23. ΥΗΣ Στράτου (Α) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης (Β) Τοπική Κοινότητα Στράτου (Β) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου (Β) Τοπική Κοινότητα Οχθίων (Β) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου (Α) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Στράτου Δήμος Αγρινίου 24. ΥΗΣ Γκιώνας Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας Δημοτική Ενότητα Άμφισσας Δήμος Δελφών 25. ΥΗΣ Γλαύκου Τοπική Κοινότητα Σουλίου Δημοτική Ενότητα Πατρέων Δήμος Πατρέων 26. ΥΗΣ Κρεμαστών (Α) Τοπική Κοινότητα Τριπόταμου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Τρίκλινου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σιβίστης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σιδήρων 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Δυτ. Φραγκιστας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού 3 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χούνης 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδικακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου 3 (Ε) Τοπική Κοινότητα Παππαρουσίου 4 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Τοπολιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βούλπης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας (Β) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Γ) Δημοτική Ενότητα Απεραντίων (Δ) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλιων (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Βίνιανης (Ζ) Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου Δήμος Αγράφων 1 Δήμος Αμφιλοχίας 2 Δήμος Αγρινίου 3 Δήμος Καρπενησίου 4 37,830% 25,434% 22,645% 9,277% 4,814% 37,830% 62,170% 9,959% 15,479% 13,681% 10,904% 10,474% 8,925% 7,505% 4,469% 1,866% 1,768% 1,289% 1,016% 0,796% 0,723% 0,281% 0,251% 0,181% 0,178% 0,176% 0,079% 45,451% 27,242% 14,117% 11,935% 0,723% 0,281% 0,251% 60, 27,242% 11,935% 0,723%

6 5858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27. ΥΗΣ Σφηκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Δασκίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 1 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Ασωμάτων (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου (Γ) Τοπική Κοινότητα Ράχης (Β) Τοπική Κοινότητα Βεργίνης (Γ) Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 29. ΥΗΣ Εδεσσαίου Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 30. ΥΗΣ Μακροχωρίου Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου Τοπική Κοινότητα Διαβατού Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου Δήμος Βέροιας 31. ΥΗΣ Πολυφύτου (Α) Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 1 (Α) Δημοτική Κοινότητα Σερβίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γουλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 2 (Δ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αυλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Σερβίων (Β) Δημοτική Ενότητα Βελβεντού (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελιμείας (Δ) Δημοτική Ενότητα Αιανής (Ε) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Κοζάνης 2 41,227% 37,653% 12,005% 5,868% 3,247% 82,127% 12,005% 5,868% 87,995% 12,005% 49,569% 26,190% 9,407% 8,906% 5,427% 0,501% 26,691% 8,906% 64,403% 86,645% 13,355% 16,932% 12,542% 11,532% 9,242% 6,142% 5,942% 5,542% 5,162% 5,042% 4,102% 3,762% 3,132% 2,522% 2,372% 1,872% 1,852% 1,242% 0,832% 0,132% 0,102% 57,028% 15,064% 14,848% 10,244% 2,684% 0,132% 74,776% 25,224%

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Άγρα (Α) Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης (Β) Τοπική Κοινότητα Βρυτών (Β) Τοπική Κοινότητα Νησίου (Β) Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας (Β) Τοπική Κοινότητα Άγρα (Α) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 33. ΥΗΣ Θησαυρού (Α) Τοπική Κοινότητα Ποταμών 1 (Α)Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Βώλακος 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 2 (Α)Δημοτική Ενότητα Κάτω Νευροκοπίου (Β) Δημοτική Ενότητα Σιδηρόνερου (Γ) Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (Δ) Δημοτική Ενότητα Δράμας Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 1 Δήμος Δράμας 2 Δήμος Παρανεστίου ΥΗΣ Πλατανόβρυσης Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 35. ΥΗΣ Τεμένους Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 36. ΥΗΣ Πλαστήρα (Α) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λαμπερού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πεζούλας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μοσχάτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Φυλακτής 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπελοκομίτη 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κερασέας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Μητροπόλης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 2 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων (Β) Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα (Γ) Δημοτική Ενότητα Ιτάμου (Δ) Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 1 Δήμος Καρδίτσας 2 33,400% 33,121% 32,986% 0,364% 0,129% 33,400% 66,600% 77,475% 16,716% 2,944% 1,871% 0,560% 0,434% 94,751% 2,944% 1,871% 0,434% 94,751% 3,378% 1,871% 28,479% 17,504% 9,768% 7,808% 7,588% 6,734% 5,896% 5,519% 3,706% 2,025% 1,589% 0,889% 0,732% 0,658% 0,525% 0,456% 0,124% 47,914% 41,968% 6,858% 2,804% 0,456% 89,882% 10,118%

8 5860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37. ΥΗΣ Λάδωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Βάχλιας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Τροπαίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κερπινής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βυζικίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Κλείτορος (Β) Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης (Γ) Δημοτική Ενότητα Παϊων (Δ) Δημοτική Ενότητα Τροπαίων (Ε) Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων Δήμος Γορτυνίας 1 Δήμος Καλαβρύτων ΥΗΣ Ιλαρίωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Παναγιάς 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (Β) Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης (Γ) Δημοτική Ενότητα Αιανής Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Δεσκάτης 2 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Μετσοβίτικου (Α) Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πέτρα 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Πευκόφυτου Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας Δημοτική Ενότητα Μουζακίου 18,659% 18,593% 11,771% 10,895% 9,503% 9,493% 6,587% 6,121% 2,954% 2,846% 1,310% 0,623% 0,368% 0,277% 48,332% 18,260% 10,895% 19,667% 2,846% 89,105% 10,895% 47,0% 40,0% 11,0% 2,0% 49,00% 40,0% 11,0% 47,0% 40,0% 13,0% 54,0% 28,0% 17,0% 1,0% 99,00% 1,00% 99,0% 1,0% Δήμος Μουζακίου Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με εκθέτη 1, 2, 3 κ.λπ. υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες. ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ (ΑΣΠ) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΣΠ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχίας Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών Δήμος Κω 2. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου Τοπική Κοινότητα Απερίου Δημοτική Ενότητα Καρπάθου Δήμος Καρπάθου 3. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγαθονησίου Δήμος Αγαθονησίου 4. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σκύρου Δήμος Σκύρου 5. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Δημοτική Κοινότητα Νάουσας Δήμος Πάρου 6. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων Δήμος Μυκόνου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Δημοτική Ενότητα Θήρας Δήμος Θήρας 8. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου Δημοτική Ενότητα Βαθέος Δήμος Σάμου 9. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου Δήμος Ικαρίας 10. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων Δημοτική Ενότητα Μύρινας Δήμος Λήμνου 11. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δήμος Αγίου Ευστρατίου Αγίου Ευστρατίου 12 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά Δήμος Χίου 13. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης Δήμος Λέσβου 14. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καλύμνου Δήμος Καλύμνιων 15. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου Δημοτική Κοινότητα Άνδρου Δημοτική Ενότητα Άνδρου Δήμος Άνδρου 16. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών Δημοτική Κοινότητα Οθωνών Δημοτική Ενότητα Οθωνών Δήμος Κέρκυρας 17. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σύρου Δημοτική Κοινότητα Μάννα Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης Δήμος Σύρου Ερμούπολης 18. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ανάφης Δήμος Ανάφης 19. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού Τοπική Κοινότητα Καταπόλων Δήμος Αμοργού 20. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αντικυθήρων Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων Δήμος Κυθήρων 21. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου Τοπική Κοινότητα Τρυπητής Δήμος Μήλου 22. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας Δήμος Σίφνου 23. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου Δήμος Σερίφου 24. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου Τοπική Κοινότητα Κύθνου Δήμος Κύθνου 25. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου Δήμος Πάτμου 26. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας Δήμος Αστυπάλαιας 27. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Δήμος Σύμης 28. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Μεγίστης Δήμος Μεγίστης 29. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δονούσας Δημοτική Κοινότητα Δονούσας Δημοτική Ενότητα Δονούσας Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 30. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου Δήμος Γαύδου 31. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αρκιών Νησίδα Αρκοί Δήμος Πάτμου 32. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερεικούσας Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσας Δημοτική Ενότητα Ερεικούσσας Δήμος Κέρκυρας

10 5862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ 1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ (Α) Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου (Α) Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσας (Α) Τοπική Κοινότητα Χωρεμίου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Τοπική Κοινότητα Σούλου (Α) Τοπική Κοινότητα Πλάκας (Α) Τέως Οικισμός Ψαθίου (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυριών (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Περιβολίων (Α) Οικισμός Ορεστείου (Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης) (Β) Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη (Α) Τοπική Κοινότητα Ίσαρη (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Α) Οικισμός Απιδίτσας (Τοπικής Κοινότητας Χωρέμη) (Α) Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης (Γ) Τοπική Κοινότητα Κλείτου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κομάνου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Εξοχής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Πτελεώνα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Καρδιάς 1 και (Δ) Νέα Καρδιά 2 (Τοπικής Κοινότητας Κοίλων)* (Γ) Toπική Κοινότητα Ακρινής 2 (Α) Toπική Κοινότητα Σπηλιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαλάτειας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χριστοφόρου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Προαστίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ασβεστόπετρας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χαραλάμπους 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδα 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 2 (Β) Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Δημητρίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Δ) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης (Ε) Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη Δήμος Εορδαίας 1 Δήμος Κοζάνης 2 Ποσοστό της Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας,της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων 13,269 % 13,046 % 12,777 % 11,534 % 10,164 % 9,781 % 8,680 % 5,152 % 3,739 % 3,047 % 2,913 % 1,564 % 1,309 % 0,860 % 0,820 % 0,784 % 0,459 % 0,091 % 0,012 % 87,587 % 12,413 % 100,000 % 13,519 % 12,371 % 10,628 % 8,074 % 7,433 % 7,112 % 7,101 % 6,640 % 4,874 % 4,125 %* 3,150 % 2,828 % 2,230 % 2,194 % 2,146 % 2,075 % 1,241 % 0,458 % 0,384 % 0,335 % 0,335 % 0,276 % 0,252 % 0,220 % 13,364% 38,445% 17,860% 21,073% 9,258% 51,809% 48,191%

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5863 ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Γ) Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδώνα 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κλειδί 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πεδινού 1 (Α) Συνοικισμός Σωτήρα 1 (Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου) (Δ) Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σκοπού 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου (Β) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Γ) Δημοτική Ενότητα Αετού (Δ) Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Φλώρινας 2 28,427 % 19,981 % 14,660 % 14,485 % 9,629 % 4,311 % 3,842 % 2,330 % 1,373 % 0,962 % 27,956 % 34,641 % 33,700 % 3,703 % 96,297 % 3,703 % * Λόγω απαλλοτριώσεων στην πρώην κοινότητα Καρ διάς και μετεγκατάστασης του πληθυσμού της, για την κάλυψη του συνολικού ποσοστού 4,125% θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότη τας Καρδίας, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας καθώς και υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Καρδιάς, της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. Το ως άνω ποσοστό μοιράζεται εξ ημισείας στις αντί στοιχες Δημοτικές Ενότητες (Πτολεμαΐδας και Κοζάνης) και στους αντίστοιχους Δήμους (Εορδαίας και Κοζάνης). Β. Ο τρόπος κατανομής των θέσεων στις Τοπικές/ Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, ρυθμίζεται ως εξής: 1. Ο αριθμός των θέσεων, κατά Κατηγορία και Ειδι κότητα που αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική Κοι νότητα, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοι χεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημο τικής Κοινότητας, προκειμένου για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής καθώς και των Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών (αναλογική κατανομή). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των παραπάνω υπολογισμών δεν είναι ακέραιος αριθμός αλλά δεκαδικός, τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Άνω του 0,5 περιλαμ βανομένου, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και κάτω του 0,5 γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, εκτός των περιπτώσεων που το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδος, οπότε σε κάθε περίπτωση θα στρογγυλοποιούνται σε μία μονάδα (ένα άτομο). Εάν, μετά τον ανωτέρω πολλαπλασιασμό και τη στρογγυλοποίηση, το άθροισμα των θέσεων που φαί νεται καταρχήν να αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική κοινότητα δεν είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται αλλά μεγαλύτερο αυτού, τότε αυτές θα πρέπει να μειωθούν αναλόγως, αφαιρώντας θέσεις από τις Τοπικές/Δημοτικές κοινότητες που έχουν το μικρότερο ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης προκει μένου το άθροισμα των θέσεων που αναλογούν σε κάθε τοπική/δημοτική κοινότητα να είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 1η κατανομή. 2. Στην περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων Το πικής/δημοτικής Κοινότητας από τους υποψήφιους μόνιμους κατοίκους της κοινότητας αυτής (είτε λόγω έλλειψης ή μη επάρκειας υποψηφίων), οι θέσεις αυ τές κατανέμονται στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους και τους αφαιρέθηκαν θέσεις στην πρώτη κατανομή. Οι εν λόγω Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες δεν λαμβάνουν επιπλέον θέσεις πέραν του αριθμού των θέσεων που καταρχήν τους αναλογούσε μετά τη στρογγυλοποίηση. Εάν μείνουν και πάλι κενές θέσεις, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία της αναλογικής κατανομής μέχρι εξαντλή σεως όλων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υπόλοιπο υποψηφίων και πέραν του αριθμού των θέσεων που τους κατανεμήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, ο αριθμός των θέσεων που καλύφθηκαν αφαιρείται από το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων και οι υπόλοιπες ακάλυπτες θέσεις κατανέμονται και πάλι αναλογικά στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας (που έχει επιπλέον υποψηφίους) διαιρώντας με το άθροισμα των ποσοστών των ιδίων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υποψηφίους. Στη συνέχεια γίνεται και πάλι στρογγυλο ποίηση, όπως ακριβώς αυτή ορίζεται παραπάνω. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 2η κατανομή. 3. Εάν εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων και μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέμονται αναλογικά στις Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής, με βάση το ποσοστό απαλλο τριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 4. Εάν μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέ μονται αναλογικά στους Δήμους με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης κάθε Δήμου στους οποίους εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής. 5. Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των λοιπών Δήμων του Νομού. Γ. 1. Τα ποσοστά των απαλλοτριωμένων εκτάσεων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενο τήτων και των Δήμων, στις περιοχές των οποίων είναι

12 5864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ και ΤΣΠ) και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, θα επικαι ροποιούνται, εφόσον απαιτείται, πριν την έκδοση κάθε προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. 2. Πριν την έκδοση κάθε Προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, θα καθορίζονται οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, οι Δημοτικές Ενότητες και οι Δήμοι, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Λιγνιτωρυχεία που εκμεταλλεύονται άλλες Επιχειρήσεις, εφόσον ο λιγνίτης που παράγεται διατίθεται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε για τους Σταθμούς Παραγωγής της. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα ποσοστά των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκτα ση για την εγκατάσταση του Λιγνιτωρυχείου. Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έκδο ση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Παραγωγή ΔΥΗΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Τ.Θ. 30 Τ.Κ. 505 00 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ημερομηνία :29/03/2011 Αριθμ Πρωτ: 359 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ] Παραγωγή Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας ΑΡ. ΠΡΩΤ : Φ 812/351 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20 / 04 / 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου Εργασιών Ιουλίου Υλοποίηση: Οικοανάπτυξη Α.Ε. Ενδιάµεση Έκθεση προόδου του έργου «Καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΗ ΑΕ /ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ Ημερομηνία:25-09-2013 Τρόπαια - Αρκαδίας Τ.Κ. 220 08 Αριθμ. Πρωτ.: 825 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής (ΥΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/9570/27.08.15 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 8/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Διεύθυνση Μελετών του ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ : Δ.Μ.ΛΚΔΜ/ 811/08-12-2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 7/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 9571/27-08-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 9571/27-08-2015 ΝΕΟ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 9571/27-08-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 7/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (1) 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α/ Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α.Π ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1 ΔΗΜ. ΚΟΙΝΩΦ. Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Δ. Α. ΠΩΓΩΝΙΟΥ 3 ΚΟΙΝΩΦ. Δ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΚΟΙΝΩΦ. Δ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2014 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 09-01-2014 Αριθμ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου. Νοέμβριος 2013

Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου. Νοέμβριος 2013 Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα Συνοπτική Εταιρική Παρουσίαση Επιχειρηματικό Σχέδιο 2013 2017 2 Χαρακτηριστικά & Στρατηγικά Πλεονεκτήματα Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (εφεξής «ΔΕΗ ΑΝ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΕΚ [από 15.06.2013 έως 21.06.2013]

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΕΚ [από 15.06.2013 έως 21.06.2013] ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΕΚ [από 15.06.2013 έως 21.06.2013] ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ - Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ 389 ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα