ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ13.Β/Φ /3031 Καθορισμός των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δη μοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, οι Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγω γής των νησιών και τα Λιγνιτωρυχεία καθώς και κά λυψη των προκηρυσσομένων θέσεων όλων των κα τηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτόνομων και Τοπι κών Σταθμών Παραγωγής των νησιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις: α. Του άρθρου Τέταρτου του Ν. 2779/1999 «Κύρωση: α) της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη μοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975, όπως ισχύει μέχρι σήμερα,β) της από Σύμβα σης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 Α), με το οποίο συμπληρώθηκε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). β. Του άρθρου 19 του Ν. 2965/2001 «Βιώσιμη Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α), το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε το άρθρο Τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α). γ. Του άρθρου 29 του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη ριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297 Α), με το οποίο αναδια τυπώνεται η υποπαράγραφος γ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94. δ. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Κεφ. Α του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). ε. Του άρθρου 12, παρ. 19 του Ν. 3851/2010 «Επιτά χυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 85 Α). στ. Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροπο ποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2010». ζ. Του Π.Δ. 117/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 151 Α). η. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α). θ. Την με αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανε μηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1292 Β). ι. Την με αριθμ / απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465 Β). κ. Την με αριθμ. 2819/ απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630 Β). 2. Το υπ αριθμ. Γρ.Δ/3763/ έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε «Διαβίβαση Σχεδίου ΚΥΑ αναφορικά με τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. λόγω εντοπιότητας». Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη νέου καθορισμού των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δημοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατε στημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγωγής των νησιών και τα Λι γνιτωρυχεία καθώς και κάλυψης των προκηρυσσόμενων θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λι γνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτό νομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών σε αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ (ΦΕΚ 246/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των τέως Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθη κε συμπληρώθηκε με τις Δ13/Β/Φ9.6.10/10974/ (ΦΕΚ 938/ ), Δ13/Β/Φ9.6.10/16247/ (ΦΕΚ 1274/ ) και Δ/13/Β/Φ9.6.10/3791/ (ΦΕΚ 272/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 5854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Καθορίζουμε, τις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν. 3852/2010, στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (Ατμοη λεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί), οι Αυτόνομοι (ΑΣΠ) και Τοπικοί (ΤΣΠ) Σταθμοί Παραγωγής των Νησιών, καθώς και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΑΗΣ) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΥΗΣ) ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αλιβερίου ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοι νότητας, της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση του Σταθμού Παραγωγής 2. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Γεωργίου 3. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λαυρίου 4. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α 5. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Β 6. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λινοπεραμάτων 7. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Χανίων 8. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου 9. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Κομοτηνής 10. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου Δήμος Κύμης Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής Δήμος Λαυρεωτικής Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης Δήμος Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης Τοπική Κοινότητα Ροδιάς Δημοτική Ενότητα Γαζίου Δήμος Μαλεβιζίου Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμος Χανίων Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδος Δημοτική Ενότητα Λεύκης Δήμος Σητείας Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας Δήμος Μαρώνειας Σαπών Τοπική Κοινότητα Ρυακίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Οικισμός Φιλιππούπολης (Τοπικής Κοινότητας Τετραλόφου) Τοπική Κοινότητα Ακρινής Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος Τοπική Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Κοζάνης 86,5% 13,5% % % % % 86,531% 13,469% 68,483% 16,274% 6,112% 3,130% 2,761% 2,540% 0,700%

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Καρδιάς 12. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αμυνταίου Φιλώτα 13. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μελίτης Αχλάδας 14. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας 15. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Ρόδου Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη Δήμος Κοζάνης (Α) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Εορδαίας 2 Τοπική Κοινότητα Μελίτης Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Φλώρινας Τοπική Κοινότητα Προαστίου Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Εορδαίας (Α) Δημοτική Κοινότητα Σορωνής (Β) Τοπική Κοινότητα Θεολόγου (Α) Δημοτική Ενότητα Καμείρου (Β) Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων Δήμος Ρόδου 16. ΥΗΣ Πουρναρίου Ι (Α) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Δίστρατου 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 3 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 4 (Β) Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 2 (ΣΤ)Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 4 83,987% 16,013% 79,292% 14,870% 5,838% 85,130% 14,870% 85,130% 14,870% 99,088% 0,912% 99,088% 0,912% 16,502% 14,641% 13,544% 13,133% 12,973% 10,082% 8,195% 5,362% 2,141% 1,401% 1,062% 0,812% 0,152% (Α) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών (Β) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Γ) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ) Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου (Ε) Δημοτική Ενότητα Αρταίων (ΣΤ)Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Ζ) Δημοτική Ενότητα Γ. Καραϊσκάκη Δήμος Αρταίων 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 2 Δήμος Νικολάου Σκουφά 3 Δήμος Γ. Καραϊσκάκη ΥΗΣ Πουρναρίου ΙΙ (Α) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Β) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών Δήμος Νικολάου Σκουφά 1 Δήμος Αρταίων 2 31,143% 28,730% 23,215% 6,424% 8,195% 0,152% 2,141% 45,762% 28,730% 23,215% 2,293% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465%

4 5856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. ΥΗΣ Λούρου (Α) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος (Β) Δημοτική Ενότητα Αρταίων Δήμος Ζηρού 1 Δήμος Αρταίων ΥΗΣ Πηγών Αώου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γρεβενιτίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Χρυσoβίτσης 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φλαμπουραρίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Μετσόβου (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατ. Ζαγορίου (Γ) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Μεσοχώρας (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δέσης 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καψάλων 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Κορυφής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Θεοδωριανών 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πινδέων (Β) Δημοτική Ενότητα Αιθήκων (Γ) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Δ) Δημοτική Ενότητα Νεράιδας (Ε) Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Θεοδωριανών Δήμος Πύλης 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ΥΗΣ Συκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Πηγών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Γ) Δημοτική Ενότητα Αργιθέας Δήμος Γ. Καραϊσκάκη 1 Δήμος Αργιθέας ΥΗΣ Καστρακίου (Α) Τοπική Κοινότητα Αμοργιανών 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπαμπαλιού 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αμπελίων 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Ποδογοράς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βαρετάδας 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Πετρώνας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γιαννοπούλων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας1 51,743% % 51,743% % 51,743% 48,257% 61,006% 25,931% 10,309% 2,754% 61,006% 28,685% 10,309% 71,315% 28,685% 45,847% 15,251% 11,238% 10,230% 9,651% 4,443% 3,023% 0,280% 0,037% 45,847% 15,531% 11,238% 22,904% 4,443% 0,037% 88,725% 11,275% 57,070% 27,428% 5,451% 3,918% 3,407% 2,215% 0,511% 93,867% 3,918% 2,215% 97,785% 2,215% 29,076% 26,956% 19,241% 7,376% 5,357% 4,538% 2,926% 1,517% 0,955% 0,948% 0,433% 0,352% 0,325%

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Καστρακίου (συνέχεια) (Α) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Β) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων (Γ) Δημοτική Ενότητα Στράτου (Δ) Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας (Ε) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δήμος Αμφιλοχίας 1 Δήμος Αγρινίου 2 54,480% 37,258% 5,79% 1,517% 0,955% 55,997% 44,003% 23. ΥΗΣ Στράτου (Α) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης (Β) Τοπική Κοινότητα Στράτου (Β) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου (Β) Τοπική Κοινότητα Οχθίων (Β) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου (Α) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Στράτου Δήμος Αγρινίου 24. ΥΗΣ Γκιώνας Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας Δημοτική Ενότητα Άμφισσας Δήμος Δελφών 25. ΥΗΣ Γλαύκου Τοπική Κοινότητα Σουλίου Δημοτική Ενότητα Πατρέων Δήμος Πατρέων 26. ΥΗΣ Κρεμαστών (Α) Τοπική Κοινότητα Τριπόταμου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Τρίκλινου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σιβίστης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σιδήρων 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Δυτ. Φραγκιστας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού 3 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χούνης 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδικακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου 3 (Ε) Τοπική Κοινότητα Παππαρουσίου 4 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Τοπολιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βούλπης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας (Β) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Γ) Δημοτική Ενότητα Απεραντίων (Δ) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλιων (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Βίνιανης (Ζ) Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου Δήμος Αγράφων 1 Δήμος Αμφιλοχίας 2 Δήμος Αγρινίου 3 Δήμος Καρπενησίου 4 37,830% 25,434% 22,645% 9,277% 4,814% 37,830% 62,170% 9,959% 15,479% 13,681% 10,904% 10,474% 8,925% 7,505% 4,469% 1,866% 1,768% 1,289% 1,016% 0,796% 0,723% 0,281% 0,251% 0,181% 0,178% 0,176% 0,079% 45,451% 27,242% 14,117% 11,935% 0,723% 0,281% 0,251% 60, 27,242% 11,935% 0,723%

6 5858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27. ΥΗΣ Σφηκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Δασκίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 1 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Ασωμάτων (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου (Γ) Τοπική Κοινότητα Ράχης (Β) Τοπική Κοινότητα Βεργίνης (Γ) Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 29. ΥΗΣ Εδεσσαίου Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 30. ΥΗΣ Μακροχωρίου Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου Τοπική Κοινότητα Διαβατού Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου Δήμος Βέροιας 31. ΥΗΣ Πολυφύτου (Α) Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 1 (Α) Δημοτική Κοινότητα Σερβίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γουλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 2 (Δ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αυλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Σερβίων (Β) Δημοτική Ενότητα Βελβεντού (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελιμείας (Δ) Δημοτική Ενότητα Αιανής (Ε) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Κοζάνης 2 41,227% 37,653% 12,005% 5,868% 3,247% 82,127% 12,005% 5,868% 87,995% 12,005% 49,569% 26,190% 9,407% 8,906% 5,427% 0,501% 26,691% 8,906% 64,403% 86,645% 13,355% 16,932% 12,542% 11,532% 9,242% 6,142% 5,942% 5,542% 5,162% 5,042% 4,102% 3,762% 3,132% 2,522% 2,372% 1,872% 1,852% 1,242% 0,832% 0,132% 0,102% 57,028% 15,064% 14,848% 10,244% 2,684% 0,132% 74,776% 25,224%

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Άγρα (Α) Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης (Β) Τοπική Κοινότητα Βρυτών (Β) Τοπική Κοινότητα Νησίου (Β) Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας (Β) Τοπική Κοινότητα Άγρα (Α) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 33. ΥΗΣ Θησαυρού (Α) Τοπική Κοινότητα Ποταμών 1 (Α)Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Βώλακος 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 2 (Α)Δημοτική Ενότητα Κάτω Νευροκοπίου (Β) Δημοτική Ενότητα Σιδηρόνερου (Γ) Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (Δ) Δημοτική Ενότητα Δράμας Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 1 Δήμος Δράμας 2 Δήμος Παρανεστίου ΥΗΣ Πλατανόβρυσης Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 35. ΥΗΣ Τεμένους Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 36. ΥΗΣ Πλαστήρα (Α) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λαμπερού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πεζούλας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μοσχάτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Φυλακτής 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπελοκομίτη 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κερασέας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Μητροπόλης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 2 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων (Β) Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα (Γ) Δημοτική Ενότητα Ιτάμου (Δ) Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 1 Δήμος Καρδίτσας 2 33,400% 33,121% 32,986% 0,364% 0,129% 33,400% 66,600% 77,475% 16,716% 2,944% 1,871% 0,560% 0,434% 94,751% 2,944% 1,871% 0,434% 94,751% 3,378% 1,871% 28,479% 17,504% 9,768% 7,808% 7,588% 6,734% 5,896% 5,519% 3,706% 2,025% 1,589% 0,889% 0,732% 0,658% 0,525% 0,456% 0,124% 47,914% 41,968% 6,858% 2,804% 0,456% 89,882% 10,118%

8 5860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37. ΥΗΣ Λάδωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Βάχλιας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Τροπαίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κερπινής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βυζικίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Κλείτορος (Β) Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης (Γ) Δημοτική Ενότητα Παϊων (Δ) Δημοτική Ενότητα Τροπαίων (Ε) Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων Δήμος Γορτυνίας 1 Δήμος Καλαβρύτων ΥΗΣ Ιλαρίωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Παναγιάς 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (Β) Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης (Γ) Δημοτική Ενότητα Αιανής Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Δεσκάτης 2 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Μετσοβίτικου (Α) Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πέτρα 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Πευκόφυτου Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας Δημοτική Ενότητα Μουζακίου 18,659% 18,593% 11,771% 10,895% 9,503% 9,493% 6,587% 6,121% 2,954% 2,846% 1,310% 0,623% 0,368% 0,277% 48,332% 18,260% 10,895% 19,667% 2,846% 89,105% 10,895% 47,0% 40,0% 11,0% 2,0% 49,00% 40,0% 11,0% 47,0% 40,0% 13,0% 54,0% 28,0% 17,0% 1,0% 99,00% 1,00% 99,0% 1,0% Δήμος Μουζακίου Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με εκθέτη 1, 2, 3 κ.λπ. υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες. ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ (ΑΣΠ) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΣΠ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχίας Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών Δήμος Κω 2. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου Τοπική Κοινότητα Απερίου Δημοτική Ενότητα Καρπάθου Δήμος Καρπάθου 3. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγαθονησίου Δήμος Αγαθονησίου 4. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σκύρου Δήμος Σκύρου 5. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Δημοτική Κοινότητα Νάουσας Δήμος Πάρου 6. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων Δήμος Μυκόνου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Δημοτική Ενότητα Θήρας Δήμος Θήρας 8. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου Δημοτική Ενότητα Βαθέος Δήμος Σάμου 9. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου Δήμος Ικαρίας 10. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων Δημοτική Ενότητα Μύρινας Δήμος Λήμνου 11. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δήμος Αγίου Ευστρατίου Αγίου Ευστρατίου 12 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά Δήμος Χίου 13. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης Δήμος Λέσβου 14. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καλύμνου Δήμος Καλύμνιων 15. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου Δημοτική Κοινότητα Άνδρου Δημοτική Ενότητα Άνδρου Δήμος Άνδρου 16. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών Δημοτική Κοινότητα Οθωνών Δημοτική Ενότητα Οθωνών Δήμος Κέρκυρας 17. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σύρου Δημοτική Κοινότητα Μάννα Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης Δήμος Σύρου Ερμούπολης 18. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ανάφης Δήμος Ανάφης 19. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού Τοπική Κοινότητα Καταπόλων Δήμος Αμοργού 20. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αντικυθήρων Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων Δήμος Κυθήρων 21. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου Τοπική Κοινότητα Τρυπητής Δήμος Μήλου 22. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας Δήμος Σίφνου 23. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου Δήμος Σερίφου 24. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου Τοπική Κοινότητα Κύθνου Δήμος Κύθνου 25. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου Δήμος Πάτμου 26. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας Δήμος Αστυπάλαιας 27. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Δήμος Σύμης 28. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Μεγίστης Δήμος Μεγίστης 29. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δονούσας Δημοτική Κοινότητα Δονούσας Δημοτική Ενότητα Δονούσας Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 30. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου Δήμος Γαύδου 31. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αρκιών Νησίδα Αρκοί Δήμος Πάτμου 32. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερεικούσας Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσας Δημοτική Ενότητα Ερεικούσσας Δήμος Κέρκυρας

10 5862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ 1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ (Α) Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου (Α) Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσας (Α) Τοπική Κοινότητα Χωρεμίου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Τοπική Κοινότητα Σούλου (Α) Τοπική Κοινότητα Πλάκας (Α) Τέως Οικισμός Ψαθίου (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυριών (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Περιβολίων (Α) Οικισμός Ορεστείου (Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης) (Β) Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη (Α) Τοπική Κοινότητα Ίσαρη (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Α) Οικισμός Απιδίτσας (Τοπικής Κοινότητας Χωρέμη) (Α) Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης (Γ) Τοπική Κοινότητα Κλείτου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κομάνου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Εξοχής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Πτελεώνα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Καρδιάς 1 και (Δ) Νέα Καρδιά 2 (Τοπικής Κοινότητας Κοίλων)* (Γ) Toπική Κοινότητα Ακρινής 2 (Α) Toπική Κοινότητα Σπηλιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαλάτειας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χριστοφόρου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Προαστίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ασβεστόπετρας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χαραλάμπους 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδα 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 2 (Β) Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Δημητρίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Δ) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης (Ε) Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη Δήμος Εορδαίας 1 Δήμος Κοζάνης 2 Ποσοστό της Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας,της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων 13,269 % 13,046 % 12,777 % 11,534 % 10,164 % 9,781 % 8,680 % 5,152 % 3,739 % 3,047 % 2,913 % 1,564 % 1,309 % 0,860 % 0,820 % 0,784 % 0,459 % 0,091 % 0,012 % 87,587 % 12,413 % 100,000 % 13,519 % 12,371 % 10,628 % 8,074 % 7,433 % 7,112 % 7,101 % 6,640 % 4,874 % 4,125 %* 3,150 % 2,828 % 2,230 % 2,194 % 2,146 % 2,075 % 1,241 % 0,458 % 0,384 % 0,335 % 0,335 % 0,276 % 0,252 % 0,220 % 13,364% 38,445% 17,860% 21,073% 9,258% 51,809% 48,191%

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5863 ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Γ) Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδώνα 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κλειδί 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πεδινού 1 (Α) Συνοικισμός Σωτήρα 1 (Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου) (Δ) Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σκοπού 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου (Β) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Γ) Δημοτική Ενότητα Αετού (Δ) Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Φλώρινας 2 28,427 % 19,981 % 14,660 % 14,485 % 9,629 % 4,311 % 3,842 % 2,330 % 1,373 % 0,962 % 27,956 % 34,641 % 33,700 % 3,703 % 96,297 % 3,703 % * Λόγω απαλλοτριώσεων στην πρώην κοινότητα Καρ διάς και μετεγκατάστασης του πληθυσμού της, για την κάλυψη του συνολικού ποσοστού 4,125% θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότη τας Καρδίας, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας καθώς και υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Καρδιάς, της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. Το ως άνω ποσοστό μοιράζεται εξ ημισείας στις αντί στοιχες Δημοτικές Ενότητες (Πτολεμαΐδας και Κοζάνης) και στους αντίστοιχους Δήμους (Εορδαίας και Κοζάνης). Β. Ο τρόπος κατανομής των θέσεων στις Τοπικές/ Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, ρυθμίζεται ως εξής: 1. Ο αριθμός των θέσεων, κατά Κατηγορία και Ειδι κότητα που αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική Κοι νότητα, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοι χεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημο τικής Κοινότητας, προκειμένου για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής καθώς και των Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών (αναλογική κατανομή). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των παραπάνω υπολογισμών δεν είναι ακέραιος αριθμός αλλά δεκαδικός, τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Άνω του 0,5 περιλαμ βανομένου, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και κάτω του 0,5 γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, εκτός των περιπτώσεων που το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδος, οπότε σε κάθε περίπτωση θα στρογγυλοποιούνται σε μία μονάδα (ένα άτομο). Εάν, μετά τον ανωτέρω πολλαπλασιασμό και τη στρογγυλοποίηση, το άθροισμα των θέσεων που φαί νεται καταρχήν να αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική κοινότητα δεν είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται αλλά μεγαλύτερο αυτού, τότε αυτές θα πρέπει να μειωθούν αναλόγως, αφαιρώντας θέσεις από τις Τοπικές/Δημοτικές κοινότητες που έχουν το μικρότερο ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης προκει μένου το άθροισμα των θέσεων που αναλογούν σε κάθε τοπική/δημοτική κοινότητα να είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 1η κατανομή. 2. Στην περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων Το πικής/δημοτικής Κοινότητας από τους υποψήφιους μόνιμους κατοίκους της κοινότητας αυτής (είτε λόγω έλλειψης ή μη επάρκειας υποψηφίων), οι θέσεις αυ τές κατανέμονται στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους και τους αφαιρέθηκαν θέσεις στην πρώτη κατανομή. Οι εν λόγω Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες δεν λαμβάνουν επιπλέον θέσεις πέραν του αριθμού των θέσεων που καταρχήν τους αναλογούσε μετά τη στρογγυλοποίηση. Εάν μείνουν και πάλι κενές θέσεις, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία της αναλογικής κατανομής μέχρι εξαντλή σεως όλων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υπόλοιπο υποψηφίων και πέραν του αριθμού των θέσεων που τους κατανεμήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, ο αριθμός των θέσεων που καλύφθηκαν αφαιρείται από το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων και οι υπόλοιπες ακάλυπτες θέσεις κατανέμονται και πάλι αναλογικά στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας (που έχει επιπλέον υποψηφίους) διαιρώντας με το άθροισμα των ποσοστών των ιδίων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υποψηφίους. Στη συνέχεια γίνεται και πάλι στρογγυλο ποίηση, όπως ακριβώς αυτή ορίζεται παραπάνω. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 2η κατανομή. 3. Εάν εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων και μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέμονται αναλογικά στις Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής, με βάση το ποσοστό απαλλο τριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 4. Εάν μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέ μονται αναλογικά στους Δήμους με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης κάθε Δήμου στους οποίους εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής. 5. Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των λοιπών Δήμων του Νομού. Γ. 1. Τα ποσοστά των απαλλοτριωμένων εκτάσεων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενο τήτων και των Δήμων, στις περιοχές των οποίων είναι

12 5864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ και ΤΣΠ) και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, θα επικαι ροποιούνται, εφόσον απαιτείται, πριν την έκδοση κάθε προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. 2. Πριν την έκδοση κάθε Προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, θα καθορίζονται οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, οι Δημοτικές Ενότητες και οι Δήμοι, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Λιγνιτωρυχεία που εκμεταλλεύονται άλλες Επιχειρήσεις, εφόσον ο λιγνίτης που παράγεται διατίθεται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε για τους Σταθμούς Παραγωγής της. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα ποσοστά των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκτα ση για την εγκατάσταση του Λιγνιτωρυχείου. Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έκδο ση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές». Αποστολή µε: e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15338 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 4 3 Ιουνίου 2 Προκρυξη (Αριθμός 3Κ/2) Πλρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενντα (450) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2006) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον ιδιωτικό Τομέα 210-4895004 Fax : 210-5227379 Email : helpdesk@healthnet-map.gr ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα