ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ13.Β/Φ /3031 Καθορισμός των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δη μοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, οι Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγω γής των νησιών και τα Λιγνιτωρυχεία καθώς και κά λυψη των προκηρυσσομένων θέσεων όλων των κα τηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτόνομων και Τοπι κών Σταθμών Παραγωγής των νησιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις: α. Του άρθρου Τέταρτου του Ν. 2779/1999 «Κύρωση: α) της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη μοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975, όπως ισχύει μέχρι σήμερα,β) της από Σύμβα σης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 Α), με το οποίο συμπληρώθηκε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). β. Του άρθρου 19 του Ν. 2965/2001 «Βιώσιμη Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α), το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε το άρθρο Τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α). γ. Του άρθρου 29 του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη ριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297 Α), με το οποίο αναδια τυπώνεται η υποπαράγραφος γ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94. δ. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Κεφ. Α του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). ε. Του άρθρου 12, παρ. 19 του Ν. 3851/2010 «Επιτά χυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 85 Α). στ. Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροπο ποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2010». ζ. Του Π.Δ. 117/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 151 Α). η. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α). θ. Την με αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανε μηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1292 Β). ι. Την με αριθμ / απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465 Β). κ. Την με αριθμ. 2819/ απόφαση του Προέ δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφο ρούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630 Β). 2. Το υπ αριθμ. Γρ.Δ/3763/ έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε «Διαβίβαση Σχεδίου ΚΥΑ αναφορικά με τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. λόγω εντοπιότητας». Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη νέου καθορισμού των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, των δημοτικών ενοτήτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατε στημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγωγής των νησιών και τα Λι γνιτωρυχεία καθώς και κάλυψης των προκηρυσσόμενων θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λι γνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτό νομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών σε αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ (ΦΕΚ 246/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των τέως Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθη κε συμπληρώθηκε με τις Δ13/Β/Φ9.6.10/10974/ (ΦΕΚ 938/ ), Δ13/Β/Φ9.6.10/16247/ (ΦΕΚ 1274/ ) και Δ/13/Β/Φ9.6.10/3791/ (ΦΕΚ 272/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 5854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Καθορίζουμε, τις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν. 3852/2010, στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (Ατμοη λεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί), οι Αυτόνομοι (ΑΣΠ) και Τοπικοί (ΤΣΠ) Σταθμοί Παραγωγής των Νησιών, καθώς και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΑΗΣ) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΥΗΣ) ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αλιβερίου ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοι νότητας, της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση του Σταθμού Παραγωγής 2. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Γεωργίου 3. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λαυρίου 4. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α 5. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Β 6. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Λινοπεραμάτων 7. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Χανίων 8. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου 9. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Κομοτηνής 10. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου Δήμος Κύμης Αλιβερίου Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής Δήμος Λαυρεωτικής Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης Δήμος Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης Τοπική Κοινότητα Ροδιάς Δημοτική Ενότητα Γαζίου Δήμος Μαλεβιζίου Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμος Χανίων Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδος Δημοτική Ενότητα Λεύκης Δήμος Σητείας Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας Δήμος Μαρώνειας Σαπών Τοπική Κοινότητα Ρυακίου Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Οικισμός Φιλιππούπολης (Τοπικής Κοινότητας Τετραλόφου) Τοπική Κοινότητα Ακρινής Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος Τοπική Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Κοζάνης 86,5% 13,5% % % % % 86,531% 13,469% 68,483% 16,274% 6,112% 3,130% 2,761% 2,540% 0,700%

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Καρδιάς 12. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αμυνταίου Φιλώτα 13. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μελίτης Αχλάδας 14. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας 15. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Ρόδου Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη Δήμος Κοζάνης (Α) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Εορδαίας 2 Τοπική Κοινότητα Μελίτης Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Φλώρινας Τοπική Κοινότητα Προαστίου Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας Δήμος Εορδαίας (Α) Δημοτική Κοινότητα Σορωνής (Β) Τοπική Κοινότητα Θεολόγου (Α) Δημοτική Ενότητα Καμείρου (Β) Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων Δήμος Ρόδου 16. ΥΗΣ Πουρναρίου Ι (Α) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Δίστρατου 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 3 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 4 (Β) Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 2 (ΣΤ)Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 4 83,987% 16,013% 79,292% 14,870% 5,838% 85,130% 14,870% 85,130% 14,870% 99,088% 0,912% 99,088% 0,912% 16,502% 14,641% 13,544% 13,133% 12,973% 10,082% 8,195% 5,362% 2,141% 1,401% 1,062% 0,812% 0,152% (Α) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών (Β) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Γ) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ) Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου (Ε) Δημοτική Ενότητα Αρταίων (ΣΤ)Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Ζ) Δημοτική Ενότητα Γ. Καραϊσκάκη Δήμος Αρταίων 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 2 Δήμος Νικολάου Σκουφά 3 Δήμος Γ. Καραϊσκάκη ΥΗΣ Πουρναρίου ΙΙ (Α) Δημοτική Κοινότητα Πέτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πέτα (Β) Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών Δήμος Νικολάου Σκουφά 1 Δήμος Αρταίων 2 31,143% 28,730% 23,215% 6,424% 8,195% 0,152% 2,141% 45,762% 28,730% 23,215% 2,293% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465% 66,535% 33,465%

4 5856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. ΥΗΣ Λούρου (Α) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος (Β) Δημοτική Ενότητα Αρταίων Δήμος Ζηρού 1 Δήμος Αρταίων ΥΗΣ Πηγών Αώου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γρεβενιτίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Χρυσoβίτσης 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φλαμπουραρίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Μετσόβου (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατ. Ζαγορίου (Γ) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Μεσοχώρας (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δέσης 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καψάλων 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Κορυφής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Θεοδωριανών 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Πινδέων (Β) Δημοτική Ενότητα Αιθήκων (Γ) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας (Δ) Δημοτική Ενότητα Νεράιδας (Ε) Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Θεοδωριανών Δήμος Πύλης 1 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ΥΗΣ Συκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Πηγών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς (Γ) Δημοτική Ενότητα Αργιθέας Δήμος Γ. Καραϊσκάκη 1 Δήμος Αργιθέας ΥΗΣ Καστρακίου (Α) Τοπική Κοινότητα Αμοργιανών 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπαμπαλιού 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αμπελίων 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Ποδογοράς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βαρετάδας 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Πετρώνας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γιαννοπούλων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας1 51,743% % 51,743% % 51,743% 48,257% 61,006% 25,931% 10,309% 2,754% 61,006% 28,685% 10,309% 71,315% 28,685% 45,847% 15,251% 11,238% 10,230% 9,651% 4,443% 3,023% 0,280% 0,037% 45,847% 15,531% 11,238% 22,904% 4,443% 0,037% 88,725% 11,275% 57,070% 27,428% 5,451% 3,918% 3,407% 2,215% 0,511% 93,867% 3,918% 2,215% 97,785% 2,215% 29,076% 26,956% 19,241% 7,376% 5,357% 4,538% 2,926% 1,517% 0,955% 0,948% 0,433% 0,352% 0,325%

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Καστρακίου (συνέχεια) (Α) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Β) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων (Γ) Δημοτική Ενότητα Στράτου (Δ) Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας (Ε) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δήμος Αμφιλοχίας 1 Δήμος Αγρινίου 2 54,480% 37,258% 5,79% 1,517% 0,955% 55,997% 44,003% 23. ΥΗΣ Στράτου (Α) Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης (Β) Τοπική Κοινότητα Στράτου (Β) Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου (Β) Τοπική Κοινότητα Οχθίων (Β) Τοπική Κοινότητα Καστρακίου (Α) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Στράτου Δήμος Αγρινίου 24. ΥΗΣ Γκιώνας Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας Δημοτική Ενότητα Άμφισσας Δήμος Δελφών 25. ΥΗΣ Γλαύκου Τοπική Κοινότητα Σουλίου Δημοτική Ενότητα Πατρέων Δήμος Πατρέων 26. ΥΗΣ Κρεμαστών (Α) Τοπική Κοινότητα Τριπόταμου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Τρίκλινου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σιβίστης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Αλευράδας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σιδήρων 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Δυτ. Φραγκιστας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού 3 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χούνης 3 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδικακίου 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου 3 (Ε) Τοπική Κοινότητα Παππαρουσίου 4 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 1 (Ζ) Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Τοπολιανών 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βούλπης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας (Β) Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Γ) Δημοτική Ενότητα Απεραντίων (Δ) Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλιων (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Βίνιανης (Ζ) Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου Δήμος Αγράφων 1 Δήμος Αμφιλοχίας 2 Δήμος Αγρινίου 3 Δήμος Καρπενησίου 4 37,830% 25,434% 22,645% 9,277% 4,814% 37,830% 62,170% 9,959% 15,479% 13,681% 10,904% 10,474% 8,925% 7,505% 4,469% 1,866% 1,768% 1,289% 1,016% 0,796% 0,723% 0,281% 0,251% 0,181% 0,178% 0,176% 0,079% 45,451% 27,242% 14,117% 11,935% 0,723% 0,281% 0,251% 60, 27,242% 11,935% 0,723%

6 5858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27. ΥΗΣ Σφηκιάς (Α) Τοπική Κοινότητα Δασκίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 1 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Ασωμάτων (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας (Α) Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου (Γ) Τοπική Κοινότητα Ράχης (Β) Τοπική Κοινότητα Βεργίνης (Γ) Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών (Α) Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς (Α) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος (Β) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας (Γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας Δήμος Βέροιας 29. ΥΗΣ Εδεσσαίου Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 30. ΥΗΣ Μακροχωρίου Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου Τοπική Κοινότητα Διαβατού Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου Δήμος Βέροιας 31. ΥΗΣ Πολυφύτου (Α) Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 1 (Β) Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 1 (Α) Δημοτική Κοινότητα Σερβίων 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Γουλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 2 (Δ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αυλών 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Σερβίων (Β) Δημοτική Ενότητα Βελβεντού (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελιμείας (Δ) Δημοτική Ενότητα Αιανής (Ε) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Κοζάνης 2 41,227% 37,653% 12,005% 5,868% 3,247% 82,127% 12,005% 5,868% 87,995% 12,005% 49,569% 26,190% 9,407% 8,906% 5,427% 0,501% 26,691% 8,906% 64,403% 86,645% 13,355% 16,932% 12,542% 11,532% 9,242% 6,142% 5,942% 5,542% 5,162% 5,042% 4,102% 3,762% 3,132% 2,522% 2,372% 1,872% 1,852% 1,242% 0,832% 0,132% 0,102% 57,028% 15,064% 14,848% 10,244% 2,684% 0,132% 74,776% 25,224%

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΗΣ Άγρα (Α) Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης (Β) Τοπική Κοινότητα Βρυτών (Β) Τοπική Κοινότητα Νησίου (Β) Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας (Β) Τοπική Κοινότητα Άγρα (Α) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας 33. ΥΗΣ Θησαυρού (Α) Τοπική Κοινότητα Ποταμών 1 (Α)Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Βώλακος 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 2 (Α)Δημοτική Ενότητα Κάτω Νευροκοπίου (Β) Δημοτική Ενότητα Σιδηρόνερου (Γ) Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (Δ) Δημοτική Ενότητα Δράμας Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 1 Δήμος Δράμας 2 Δήμος Παρανεστίου ΥΗΣ Πλατανόβρυσης Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 35. ΥΗΣ Τεμένους Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου Δήμος Παρανεστίου 36. ΥΗΣ Πλαστήρα (Α) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λαμπερού 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πεζούλας 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Μοσχάτου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Φυλακτής 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μπελοκομίτη 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κερασέας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Μητροπόλης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 2 (Ε) Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων (Β) Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα (Γ) Δημοτική Ενότητα Ιτάμου (Δ) Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης (Ε) Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 1 Δήμος Καρδίτσας 2 33,400% 33,121% 32,986% 0,364% 0,129% 33,400% 66,600% 77,475% 16,716% 2,944% 1,871% 0,560% 0,434% 94,751% 2,944% 1,871% 0,434% 94,751% 3,378% 1,871% 28,479% 17,504% 9,768% 7,808% 7,588% 6,734% 5,896% 5,519% 3,706% 2,025% 1,589% 0,889% 0,732% 0,658% 0,525% 0,456% 0,124% 47,914% 41,968% 6,858% 2,804% 0,456% 89,882% 10,118%

8 5860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37. ΥΗΣ Λάδωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Βάχλιας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Τροπαίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κερπινής 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Βυζικίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Κλείτορος (Β) Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης (Γ) Δημοτική Ενότητα Παϊων (Δ) Δημοτική Ενότητα Τροπαίων (Ε) Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων Δήμος Γορτυνίας 1 Δήμος Καλαβρύτων ΥΗΣ Ιλαρίωνα (Α) Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Παναγιάς 2 (Γ) Δημοτική Κοινότητα Αιανής 3 (Α) Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων (Β) Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης (Γ) Δημοτική Ενότητα Αιανής Δήμος Βελβεντού Σερβίων 1 Δήμος Δεσκάτης 2 Δήμος Κοζάνης ΥΗΣ Μετσοβίτικου (Α) Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Πέτρα 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας (Β) Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου Δήμος Μετσόβου 1 Δήμος Ζαγορίου ΥΗΣ Πευκόφυτου Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας Δημοτική Ενότητα Μουζακίου 18,659% 18,593% 11,771% 10,895% 9,503% 9,493% 6,587% 6,121% 2,954% 2,846% 1,310% 0,623% 0,368% 0,277% 48,332% 18,260% 10,895% 19,667% 2,846% 89,105% 10,895% 47,0% 40,0% 11,0% 2,0% 49,00% 40,0% 11,0% 47,0% 40,0% 13,0% 54,0% 28,0% 17,0% 1,0% 99,00% 1,00% 99,0% 1,0% Δήμος Μουζακίου Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με εκθέτη 1, 2, 3 κ.λπ. υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες. ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ (ΑΣΠ) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΣΠ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχίας Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών Δήμος Κω 2. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου Τοπική Κοινότητα Απερίου Δημοτική Ενότητα Καρπάθου Δήμος Καρπάθου 3. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγαθονησίου Δήμος Αγαθονησίου 4. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σκύρου Δήμος Σκύρου 5. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Δημοτική Κοινότητα Νάουσας Δήμος Πάρου 6. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων Δήμος Μυκόνου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Δημοτική Ενότητα Θήρας Δήμος Θήρας 8. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου Δημοτική Ενότητα Βαθέος Δήμος Σάμου 9. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου Δήμος Ικαρίας 10. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων Δημοτική Ενότητα Μύρινας Δήμος Λήμνου 11. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δήμος Αγίου Ευστρατίου Αγίου Ευστρατίου 12 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά Δήμος Χίου 13. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης Δήμος Λέσβου 14. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καλύμνου Δήμος Καλύμνιων 15. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου Δημοτική Κοινότητα Άνδρου Δημοτική Ενότητα Άνδρου Δήμος Άνδρου 16. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών Δημοτική Κοινότητα Οθωνών Δημοτική Ενότητα Οθωνών Δήμος Κέρκυρας 17. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σύρου Δημοτική Κοινότητα Μάννα Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης Δήμος Σύρου Ερμούπολης 18. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ανάφης Δήμος Ανάφης 19. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού Τοπική Κοινότητα Καταπόλων Δήμος Αμοργού 20. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αντικυθήρων Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων Δήμος Κυθήρων 21. Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου Τοπική Κοινότητα Τρυπητής Δήμος Μήλου 22. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας Δήμος Σίφνου 23. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου Δήμος Σερίφου 24. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου Τοπική Κοινότητα Κύθνου Δήμος Κύθνου 25. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου Δήμος Πάτμου 26. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας Δήμος Αστυπάλαιας 27. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Δήμος Σύμης 28. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Μεγίστης Δήμος Μεγίστης 29. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Δονούσας Δημοτική Κοινότητα Δονούσας Δημοτική Ενότητα Δονούσας Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 30. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου Δήμος Γαύδου 31. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αρκιών Νησίδα Αρκοί Δήμος Πάτμου 32. Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερεικούσας Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσας Δημοτική Ενότητα Ερεικούσσας Δήμος Κέρκυρας

10 5862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ 1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΔΗΜΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ (Α) Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου (Α) Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου (Α) Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσας (Α) Τοπική Κοινότητα Χωρεμίου (Α) Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης (Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας (Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων (Α) Τοπική Κοινότητα Σούλου (Α) Τοπική Κοινότητα Πλάκας (Α) Τέως Οικισμός Ψαθίου (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυριών (Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών (Α) Τοπική Κοινότητα Περιβολίων (Α) Οικισμός Ορεστείου (Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης) (Β) Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη (Α) Τοπική Κοινότητα Ίσαρη (Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών (Α) Οικισμός Απιδίτσας (Τοπικής Κοινότητας Χωρέμη) (Α) Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου (Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης (Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος Δήμος Μεγαλόπολης (Γ) Τοπική Κοινότητα Κλείτου 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Κομάνου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 2 (Α) Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 1 (Δ) Τοπική Κοινότητα Εξοχής 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Πτελεώνα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Καρδιάς 1 και (Δ) Νέα Καρδιά 2 (Τοπικής Κοινότητας Κοίλων)* (Γ) Toπική Κοινότητα Ακρινής 2 (Α) Toπική Κοινότητα Σπηλιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Γαλάτειας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χριστοφόρου 1 (Ε) Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Προαστίου 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Ασβεστόπετρας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χαραλάμπους 2 (Β) Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδα 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 2 (Β) Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Δημητρίου 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 2 (Α) Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής (Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας (Γ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου (Δ) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης (Ε) Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη Δήμος Εορδαίας 1 Δήμος Κοζάνης 2 Ποσοστό της Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας,της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων 13,269 % 13,046 % 12,777 % 11,534 % 10,164 % 9,781 % 8,680 % 5,152 % 3,739 % 3,047 % 2,913 % 1,564 % 1,309 % 0,860 % 0,820 % 0,784 % 0,459 % 0,091 % 0,012 % 87,587 % 12,413 % 100,000 % 13,519 % 12,371 % 10,628 % 8,074 % 7,433 % 7,112 % 7,101 % 6,640 % 4,874 % 4,125 %* 3,150 % 2,828 % 2,230 % 2,194 % 2,146 % 2,075 % 1,241 % 0,458 % 0,384 % 0,335 % 0,335 % 0,276 % 0,252 % 0,220 % 13,364% 38,445% 17,860% 21,073% 9,258% 51,809% 48,191%

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5863 ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Γ) Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1 (Β) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Ροδώνα 1 (Α) Τοπική Κοινότητα Κλειδί 1 (Γ) Τοπική Κοινότητα Πεδινού 1 (Α) Συνοικισμός Σωτήρα 1 (Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου) (Δ) Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 2 (Δ) Τοπική Κοινότητα Σκοπού 2 (Γ) Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 1 (Α) Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου (Β) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα (Γ) Δημοτική Ενότητα Αετού (Δ) Δημοτική Ενότητα Μελίτης Δήμος Αμυνταίου 1 Δήμος Φλώρινας 2 28,427 % 19,981 % 14,660 % 14,485 % 9,629 % 4,311 % 3,842 % 2,330 % 1,373 % 0,962 % 27,956 % 34,641 % 33,700 % 3,703 % 96,297 % 3,703 % * Λόγω απαλλοτριώσεων στην πρώην κοινότητα Καρ διάς και μετεγκατάστασης του πληθυσμού της, για την κάλυψη του συνολικού ποσοστού 4,125% θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότη τας Καρδίας, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας καθώς και υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Καρδιάς, της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. Το ως άνω ποσοστό μοιράζεται εξ ημισείας στις αντί στοιχες Δημοτικές Ενότητες (Πτολεμαΐδας και Κοζάνης) και στους αντίστοιχους Δήμους (Εορδαίας και Κοζάνης). Β. Ο τρόπος κατανομής των θέσεων στις Τοπικές/ Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δήμους, ρυθμίζεται ως εξής: 1. Ο αριθμός των θέσεων, κατά Κατηγορία και Ειδι κότητα που αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική Κοι νότητα, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοι χεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημο τικής Κοινότητας, προκειμένου για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής καθώς και των Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών (αναλογική κατανομή). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των παραπάνω υπολογισμών δεν είναι ακέραιος αριθμός αλλά δεκαδικός, τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Άνω του 0,5 περιλαμ βανομένου, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και κάτω του 0,5 γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, εκτός των περιπτώσεων που το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδος, οπότε σε κάθε περίπτωση θα στρογγυλοποιούνται σε μία μονάδα (ένα άτομο). Εάν, μετά τον ανωτέρω πολλαπλασιασμό και τη στρογγυλοποίηση, το άθροισμα των θέσεων που φαί νεται καταρχήν να αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική κοινότητα δεν είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται αλλά μεγαλύτερο αυτού, τότε αυτές θα πρέπει να μειωθούν αναλόγως, αφαιρώντας θέσεις από τις Τοπικές/Δημοτικές κοινότητες που έχουν το μικρότερο ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης προκει μένου το άθροισμα των θέσεων που αναλογούν σε κάθε τοπική/δημοτική κοινότητα να είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 1η κατανομή. 2. Στην περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων Το πικής/δημοτικής Κοινότητας από τους υποψήφιους μόνιμους κατοίκους της κοινότητας αυτής (είτε λόγω έλλειψης ή μη επάρκειας υποψηφίων), οι θέσεις αυ τές κατανέμονται στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους και τους αφαιρέθηκαν θέσεις στην πρώτη κατανομή. Οι εν λόγω Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες δεν λαμβάνουν επιπλέον θέσεις πέραν του αριθμού των θέσεων που καταρχήν τους αναλογούσε μετά τη στρογγυλοποίηση. Εάν μείνουν και πάλι κενές θέσεις, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία της αναλογικής κατανομής μέχρι εξαντλή σεως όλων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υπόλοιπο υποψηφίων και πέραν του αριθμού των θέσεων που τους κατανεμήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, ο αριθμός των θέσεων που καλύφθηκαν αφαιρείται από το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων και οι υπόλοιπες ακάλυπτες θέσεις κατανέμονται και πάλι αναλογικά στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας (που έχει επιπλέον υποψηφίους) διαιρώντας με το άθροισμα των ποσοστών των ιδίων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υποψηφίους. Στη συνέχεια γίνεται και πάλι στρογγυλο ποίηση, όπως ακριβώς αυτή ορίζεται παραπάνω. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 2η κατανομή. 3. Εάν εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων και μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέμονται αναλογικά στις Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής, με βάση το ποσοστό απαλλο τριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 4. Εάν μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέ μονται αναλογικά στους Δήμους με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης κάθε Δήμου στους οποίους εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής. 5. Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των λοιπών Δήμων του Νομού. Γ. 1. Τα ποσοστά των απαλλοτριωμένων εκτάσεων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενο τήτων και των Δήμων, στις περιοχές των οποίων είναι

12 5864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ και ΤΣΠ) και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, θα επικαι ροποιούνται, εφόσον απαιτείται, πριν την έκδοση κάθε προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. 2. Πριν την έκδοση κάθε Προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, θα καθορίζονται οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, οι Δημοτικές Ενότητες και οι Δήμοι, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Λιγνιτωρυχεία που εκμεταλλεύονται άλλες Επιχειρήσεις, εφόσον ο λιγνίτης που παράγεται διατίθεται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε για τους Σταθμούς Παραγωγής της. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα ποσοστά των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων επί τοις εκατό (%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκτα ση για την εγκατάσταση του Λιγνιτωρυχείου. Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έκδο ση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. Δ13/Β/Φ /1289/ κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 151 151 151,94709 04/03/08 04/03/08 11/03/08 11/03/08 Αναστολή Επαναφορά από Αναστολή ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 188 188 188 188 188 188 188 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ,94372,94372,94372 03/03/08 03/03/08 09/03/08

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014- Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/2007) Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- 1 Πιν. ΙΙΙ-1: Μεταβολή της στάθμης βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς 150kV κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 2012 ΣΤΑΘΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ (A)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Παραγωγή ΔΥΗΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Τ.Θ. 30 Τ.Κ. 505 00 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ημερομηνία :29/03/2011 Αριθμ Πρωτ: 359 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2011 Για την

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

33 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 33o ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 562 257 27 0 230 117 113 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

33 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 33o ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 562 257 27 0 230 117 113 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: 283 από 283 Εκλογικά Τμήματα (100%) 60,92% 39,08% Α/Α 1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΒΛΑΣΙ 1o ΒΛΑΣΙ 343 127 11 2 114 79 35 2 ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ...1/2013... [σε Ιατρεία Α Βοηθειών Λιγνιτωρυχείων, Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ...1/2013... [σε Ιατρεία Α Βοηθειών Λιγνιτωρυχείων, Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία.: 10.6.2013 ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμ.Πρωτ.: 1955 ΑΡΑΧΩΒΗΣ 32 106 81 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ...1/2013... για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 177 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/4/10587/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Διονυσία Πολυγένη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ΑΠΟΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΗΚΟΩΝ ΠΟ ΜΟΣΟΛΜΑΝΙΚΗ Α.Σ.Ε.Π. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Ξ Η 3Κ/2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Α.Ε. (Η Α.Ε. ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [σε Σταθμό Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ] Παραγωγή Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας ΑΡ. ΠΡΩΤ : Φ 812/351 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20 / 04 / 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/2 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 17518 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Θ-ΑΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Θ-ΑΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /5/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.44324 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα