ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις"

Transcript

1 Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου (Κατερέλου) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις Σεβασμιώτατοι! Σεβαστοί Πατέρες! Ἀγαπητοί Ἀδελφοί! Κατ ἀρχήν, ὅταν γίνεται λόγος γιά τόν Ἀποκρυφισμό θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι πρόκειται γιά μιά γενική ἔννοια πού συμπεριλαμβάνει ἕνα πλῆθος ἀπό πρακτικές πού ἀποσκοποῦν νά ἀποκαλύψουν πράγματα πού δέν μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν κατά τρόπο λογικό καί ἐπιστημονικό. Ἀφοροῦν ἀπόκρυφες πραγματικότητες. Πρόκειται δηλ. γιά ἕνα πλῆθος ἀπό πρακτικές μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τόν πνευματικό κόσμο, τά πνεύματα, ἀγαθά καί πονηρά. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ κόσμου στό δικό μας αἰσθητό κόσμο εἶναι τά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα. Στή λατινική γλῶσσα ὁ ἀποκρυφισμός ὀνομάζεται occultismus 1, τό ἐπίθετο δέ occultus σημαίνει κάτι τό κεκρυμμένο καί τό μυστικό. Κάποιες φορές τό ἐπίθετο ἀπόκρυφος χρησιμοποιεῖται ὡς συνώνυμο τοῦ ἐσωτερικός, ἀντικανονικός, τοῦ μυστηριώδης καί ὑπεραισθησιακός. Στόν Ἀποκρυφισμό ὁ ἄνθρωπος μέ κάποιες προσδιορισμένες ἐνδοκόσμιες ἐνέργειες καί πράξεις ἐπιδιώκει καί ἐπιχειρεῖ νά ἀποκτήσει τή γνώση καί τήν ἐξουσία μιᾶς ὑπερβατικῆς πραγματικότητας πού τίς περισσότερες ἤ ἀρκετές φορές θεωρεῖται ὡς πρόσωπο καί νά χρησιμοποιήσει κατά τό δοκοῦν αὐτή τήν γνώση καί τήν ἐξουσία. Θά μποροῦσε μάλιστα νά πεῖ κάποιος ὅτι μέ τίς συγκεκριμένες μεθόδους καί πρακτικές πού χρησιμοποιοῦνται, αὐτή ἡ ὑπερβατική πραγματικότητα εἶναι κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον ὑποχρεωμένη καί ἀναγκασμένη νά ὑποταγεῖ στό θέλημα τοῦ ἀνθρώπου πού τίς χρησιμοποιεῖ. Τέτοιες ἀπόκρυφες πρακτικές ἐχρησιμοποιοῦντο καί χρησιμοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἐποχές, ὑπάρχουν στό περιθώριο ὅλων σχεδόν τῶν θρησκειῶν, ὑπάρχουν καί σήμερα, ὑπάρχουν στήν Νέα Ἐποχή καί τήν Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, ὅπως λέγεται, τήν ἐποχή - 1. Βλ. H. Ot. Wiebus, Religionen, Sekten, Seelenfänger, Bindlach 1997,

2 ὑποτίθεται- μιᾶς νέας διαθήκης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί ἀφοροῦν ὄχι μόνο θρησκευόμενους ἤ καλλίτερα θρησκόληπτους ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἀνθρώπους πού διακατέχονται ἀπό ἕνα ὀρθολογιστικό καί ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα 2. Παρ ὅτι ὑπάρχει διαθέσιμο στήν ἀγορά ἕνα πλῆθος ἀπό βιβλία πού περιγράφουν ὅλες αὐτές τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές πού εἶναι σέ ὅλους προσιτές, ἐν τούτοις ὁ Ἀποκρυφισμός θέλει νά ἐμφανίζεται ὡς «ἐπιστήμη», ὡς μιά ἀπόκρυφη καί μυστική ἐπιστήμη. Τό ἀπόκρυφο καί μυστικό ἐδῶ δέν ἀφορᾶ κυρίως τήν ἴδια τή μέθοδο καί τήν τεχνική πού ὅπως εἴπαμε εἶναι πολλές φορές γνωστές, ἀλλά τήν ἀγνωσία τῆς ἀσκούμενης ἐπιστήμης σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ὑπόβαθρο καί τόν τρόπο ἐνεργείας της, ἀφορᾶ δηλαδή τήν ἑρμηνεία καί τήν ἀληθινή κατανόηση τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο αὐτή παράγει ἀποτέλεσμα. Εἶναι προφανῶς ἄλλο πρᾶγμα νά παρακολουθεῖ καί νά γνωρίζει κάποιος τό μηχανικό τρόπο παραγωγῆς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ ἀποτελέσματος καί ἄλλο ἀσφαλῶς πρᾶγμα νά μπορεῖ νά ἑρμηνεύει καί νά κατανοεῖ τό ἴδιο τό φαινόμενο. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, γίνεται λόγος γιά ἀπόκρυφη ἐπιστήμη πού θέλει νά ἐμφανίζεται καί νά προσλαμβάνεται ὡς ἐπιστήμη, γιατί οἱ ἀπόκρυφες πρακτικές παράγουν ἕνα ἀποκρυφιστικό ἀποτέλεσμα, ἀποκαλύπτουν μιά ἄλλη περιοχή τῆς πραγματικότητας -ὅπως βεβαίως ὑποστηρίζεται- πού δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτή ἀπό ἕνα κανονικό καί συνήθη ἄνθρωπο, μέ τά ὄργανα καί τίς δυνατότητες πού διαθέτει. Στό χῶρο τῆς παραψυχολογίας, γιά παράδειγμα, οἱ ἐπιστήμονες ἀναζητοῦν μέ ἐνδοκόσμια λογικά κριτήρια ἐξηγήσεις γιά τά μέχρι τώρα ἀκατανόητα φαινόμενα ἀποκρυφισμοῦ 3. Στήν ἱστορία μπορεῖ κανείς νά διαπιστώσει περιόδους κατά τίς ὁποῖες ὁ Ἀποκρυφισμός ἦταν ἰδιαίτερα δημοφιλής. Ἰδιαίτερα σέ περιόδους κοινωνικῶν κρίσεων, κρίσεως τῶν ἠθῶν καί σέ περιόδους προσωπικῆς κρίσης τοῦ καθενός μας, κατά τίς ὁποῖες παραδοσιακά πρότυπα σκέψης καί συμπεριφορᾶς τίθενται σέ ἀμφισβήτηση, ὑπάρχει μεγαλύτερη καί συχνότερη προσφυγή σέ ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Ἀπό αὐτές τίς ἱστορικές περιόδους - χωρίς βεβαίως νά ἀγνοοῦμε ὅτι ὁ ἀποκρυφισμός δέν εἶναι σύγχρονο φαινόμενο, συναντώμενος στή λατρεία παλαιῶν θρησκειῶν, στούς Χαλδαίους, 2. Βλ. (ἐνδεικτικά) H. Shulze-Berndt, Sekten-Kulte-Esoterik, Leipzig 2010, 64. Die Anhänger meinen, eine Wendezeit habe begonnen. Das Zeitalter der Fische werde abgelöst vom Zeitalter des Wassermanns. 3. Βλ. π. Ἀλεβιζόπουλος, Ἀποκρυφισμός-Γκουρουϊσμός-Νέα Ἐποχή, Πρέβεζα 1993, 138 ἑπ. 2

3 στούς Αἰγυπτίους, στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα, μεταξύ τῶν ἄλλων μέ τήν Πυθία, τό μέντιουμ τῆς τότε ἐποχῆς καί στή λατρεία τοῦ Θεοῦ Διονύσου- ὀφείλουμε νά ξεχωρίσουμε ἕνα ἐνθουσιαστικό, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, κῦμα στά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα γιά τόν πνευματισμό καί τή Θεοσοφία. Ὁ συγγραφέας τοῦ «Ὑδροχοϊκοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων» ἀμερικανός Λήβι Ντόουλιγκ ὑπῆρξε ἀποκρυφιστής. Ἡ κήρυκας τῆς Νέας Ἐποχῆς κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνα Bailey Alice ( ) ὑπῆρξε ἀποκρυφίστρια. Ἀποκρυφιστική ὑπῆρξε καί ἡ πολύ γνωστή κοινότητα τοῦ Findhorn 4 στή Σκωτία ἀπό τό Ετσι τό ἐνδιαφέρον γιά ἀποκρυφιστικές τεχνικές παρουσιάζεται στή Νέα Ἐποχή, δειλά ἀπό τή δεκαετία τοῦ 60, κυρίως ὅμως ἀπό τή δεκαετία τοῦ 80 τόν περασμένο αἰώνα 5. Ἐκεῖνοι πού ἐπιδίδονται σέ τέτοιες τεχνικές συνήθως δέν ἀνήκουν σέ ἕνα συγκεκριμένο θρήσκευμα, ἤ, προφανῶς, τυπικά ἀνήκουν σέ ἕνα θρήσκευμα καί στίς περισσότερες περιπτώσεις δέ δημιουργεῖται μία ἄλλη θρησκευτική κοινότητα, στήν ὁποία νά ἀνήκουν ὅσοι ἀσκοῦν τέτοιες μεθόδους καί πρακτικές. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά ποῦμε ὅτι μέσα σέ μιά ἀπό πολλές πλευρές πλουραλιστική κοινωνία ὁ ἀποκρυφισμός ἀσκεῖται ἀτομικά ἤ ἀπό μικρές ὁμάδες ἀνθρώπων, ἐνῶ οἱ προϋποθέσεις πού ἀπαιτοῦνται γιά μιά τέτοια ἐνασχόληση εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτες ἤ μηδαμινές. Θά ἔλθουμε τώρα νά δοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές τίς τεχνικές τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ πού μποροῦμε νά τίς διακρίνουμε σ αὐτές πού ἀποσκοποῦν στήν ἀπόκτηση ὑπεραισθησιακῆς γνώσης καί σ αὐτές πού ἀποσκοποῦν στήν ἀπόκτηση ὑπερφυσικῆς ἐξουσίας, ἄν καί ἡ διάκριση αὐτή φαίνεται νά εἶναι καθαρά μεθοδολογική καί ὄχι οὐσιαστική, ἀφοῦ μέ τή γνώση προσκρᾶται καί ἡ ἐξουσία, ἡ δύναμη καί ἡ δυνατότητα νά ἐνεργεῖ κάποιος ἀνάλογα. Θά ἀναφερθοῦμε πρῶτα στήν πρώτη κατηγορία πρακτικῶν καί μετά θά δοῦμε καί τή δεύτερη. Εἶναι προφανές ὅτι δύσκολα μπορεῖ νά βρεῖ κανείς ἕνα ἄνθρωπο πού νά μή γνωρίζει τόν ἀστερισμό στόν ὁποῖο ἀνήκει πού προσδιορίζεται ἀπό τήν ἡμέρα καί τό μῆνα τῆς γέννησής του. Σέ ὅλες τίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά ὑπάρχουν καθημερινά τά ὡροσκόπια. Δέν εἶναι δυστυχῶς ψευδές ὅτι σημαντικοί ἄνθρωποι, ὅταν πρόκειται νά λάβουν τίς ἀποφάσεις τους, εἴτε εἶναι πολιτικοί, εἴτε εἶναι ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες κ.λπ. ἐνδιαφέρονται καί παρακολουθοῦν προηγουμένως τί τούς συμβουλεύουν τά ἄστρα. 4. Βλ. π. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 129 ἑπ. 5. Πρβλ. Encyclopedia of New Religions. New Religions Movements, Sects and Alternative Spiritualities (Ed. Chr. Patridge), Oxford 2004,

4 Ἡ -ἀστρολογία ἔχει ὡς βασική προϋπόθεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν προσδιορίζεται μόνο ἀπό τίς καταβολές του, τήν παιδεία του, τήν κληρονομικότητά του καί κυρίως ἀπό τό θέλημά του, ἀλλά ἐπίσης ἀπό τή διάταξη καί τήν κίνηση τῶν ἄστρων καί τῶν πλανητῶν κατά τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς τουκαί στήν ὑπόλοιπη διάρκεια τῆς ζωῆς του 6. Ἀκοῦμε πολλές φορές νά λέγεται ὅτι, ὅποιος γνωρίζει τό ὡροσκόπιό του, αὐτός γνωρίζει καλλίτερα τόν ἑαυτό του καί τό χαρακτῆρα του, ἀλλά καί ὅτι μπορεῖ νά διαμορφώσει καλλίτερα τό μέλλον του. Τά περισσότερα ὡροσκόπια συντάσσονται σήμερα ἀπό κάποιους πού θέλουν νά θεωροῦν ἑαυτούς ὡς ψυχολόγους, ἀλλά καί ἀπό δημοσιογράφους, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἐντύπου στό ὁποῖο ἐργάζονται. Ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης διαβάζει τίς ἐπισημάνσεις καί τίς προειδοποιήσεις πού τόν ἀφοροῦν καί προσπαθεῖ νά προσαρμοστεῖ ἀνάλογα κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο στή ζωή του, συμβάλλοντας καί αὐτός μέ τό δικό του τρόπο στήν πραγμάτωση τῆς προφητείας πού προδιαγράφεται στό ὡροσκόπιο. Τό βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἀστρολογία δέν μπορεῖ νά δώσει αὐθεντικές, γνήσιες, οὐδέτερες καί ἀντικειμενικές πληροφορίες, γιατί ἡ διάταξη τῶν ἀστέρων καί ὁ σύνδεσμος ἀνάμεσα στίς ἀνθρώπινες ἰδιότητες καί τούς συγκεκριμένους πλανῆτες εἶναι αὐθαίρετος ἐπιδεχόμενος πολλῶν ἑρμηνειῶν. Ἄλλωστε δέ θά πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχει κινέζικο, βαβυλωνιακό καί αἰγυπτιακό ὡροσκόπιο πού καί μεταξύ τους ἀλλά καί σέ σύγκριση μέ τό εὐρωπαϊκό, τό διαμορφωμένο μέ ἐπιρροή τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας, ὡροσκόπιο, δίνουν διαφορετικές ἑρμηνεῖες καί προβλέπουν τελείως διαφορετικά πράγματα 7. Στίς λεγόμενες περιπτώσεις αὐτόματης γραφῆς, πάνω σέ τραπέζι ἤ σέ ἕνα γυαλί τίθενται μέσα σέ κύκλο τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου καί οἱ ἀριθμοί ἀπό τό 0 μέχρι τό 9 σέ μιά ἐπίπεδη ἐπιφάνεια καί ἕνας δείκτης πού κινεῖται μέ τό δείκτη τοῦ χεριοῦ ἐκείνων πού μετέχουν σ αὐτή τήν τεχνική. Θεωρεῖται ὅτι ἡ ἀσυνείδητη, πολλές φορές ὅμως καθοδηγούμενη, κίνηση τοῦ δείκτου πού σταματᾶ σέ συγκεκριμένα γράμματα, συνθέτει τό μήνυμα σέ μιά συγκεκριμένη ἐρώτηση, τῆς ὁποίας ἀναζητεῖται ἡ ἀπάντηση. Αὐτά τά μηνύματα ἀποδίδονται σέ πνεύματα νεκρῶν ἤ σέ ὑπερβατικές δυνάμεις. Στίς περιπτώσεις ὅμως αὐτές ἐκεῖνο πού ἐνδεχομένως συμβαίνει εἶναι ἐπιθυμίες καί πληροφορίες πού βρίσκονται στό ὑποσυνείδητο νά μετακινοῦνται στό χῶρο τῆς συνείδησης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στίς 6. J. Lewis, Astrology, στό: Encyclopedia of New Religions.., L. Lewis, ὅπ. παρ., 339: Outside the West, the two most significant schols of astrology are Chinese astrology and Vedic astrology. 4

5 περιπτώσεις τῶν ραβδοσκόπων πού ἀναζητοῦν μέ τήν τεχνική τους μέταλλα ἤ νερό στό ἐσωτερικό τῆς γῆς στά πλαίσια τῆς ἐπιστημονικά ἀμφισβητούμενης ραδιαίσθησης μέ τή βοήθεια γήϊνων ἀκτίνων 8. Οἱ τεχνικές αὐτές παρέχουν ἀπαντήσεις πού δέν μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν ἐπιστημονικά καί τά ὑπερφυσικά αὐτά φαινόμενα παρέχουν ἀπαντήσεις πού προηγουμένως κανένα ἀπό τά πρόσωπα πού μετεῖχαν σ αὐτή τή διαδικασία δέν ἐγνώριζε. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ ἀπόδοση τῶν ἀπαντήσεων καί τῶν μηνυμάτων τους σέ ὑπερβατικές ὑπερφυσικές δαιμονικές δυνάμεις εἶναι περισσότερο βάσιμη ἀπό ὅ,τι ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια γιά τήν ἐκλογίκευση τοῦ φαινομένου ἤ τόν πιθανό ἐντοπισμό μιᾶς ἀπόκρυφης γνώσης στόν ἄνθρωπο πού τώρα γίνεται συνειδητή. Ἡ ἑρμηνεία πού δίνει κάποιος στά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα ἔχει ἀσφαλῶς σχέση καί ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπό τήν ψυχοσύνθεση καί τή γενικώτερη κοσμοθεωριακή τοποθέτηση τοῦ παρατηρητή 9. Ἄλλες γνωστές καί συνήθεις τεχνικές γιά νά ἀποκτήσει κανείς μέ ὑπερφυσικό τρόπο γνώση εἶναι οἱ λεγόμενες συνεδριάσεις, στά πλαίσια τοῦ πνευματισμοῦ 10, ὅπου ὑπάρχει ἐπικοινωνία καί ἐρωτῶνται πνεύματα νεκρῶν, ἐκεῖ ὅπου τά ἀόρατα αὐτά πνεύματα σηκώνουν τραπέζια ἤ ἄλλα ἀντικείμενα, χτυποῦν πίσω ἀπό τοίχους, κάνουν θόρυβο ἤ μιλοῦν μέσα ἀπό τά στόματα τῶν μέντιουμ ὡς μεσαζόντων διά τοῦ Channeling σέ κατάσταση ὕπνωσης ἤ διαλογισμοῦ, ἐνῶ πολλοί πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτά εἶναι καί ὀπαδοί τῆς μετενσάρκωσης. Εἶναι ἡ χειρομαντεία, ὅπου ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ χεριοῦ μπορεῖ νά παράσχει πληροφορίες γιά ἕνα πρόσωπο καί γιά τό μέλλον του καί ἡ χαρτομαντεία μέ τίς Tarot κάρτες 11. Τά ἀνακατεμένα καί κεκρυμμένα στήν ἀρχή χαρτιά, ὅταν γυριστοῦν ἀνάποδα καί ἀποκαλυφθοῦν, ἀνάλογα μέ τή διάταξή τους, θεωρεῖται ὅτι μποροῦν νά προβλέψουν τό μέλλον ἑνός ἀνθρώπου σέ θέματα κυρίως προσωπικά, οἰκογενειακά καί ἐπαγγελματικά. Ἀκόμα καί ἡ παρατήρηση τῶν ἐντοσθίων ἑνός θυσιασθέντος ζώου ἤ ἀκόμα καί ὁ καφές, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, θεωροῦνται ὅτι μποροῦν νά παράσχουν πληροφορίες καί γνώση γιά τό μέλλον. 8. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 22: Wüschelrutengänger und Pendler behaupten, sie könnten verborgene Wasseradern, Erdstrahlen oder Boden-schätze orten, aber auch Störfelder in Wohnungen aufspüren. 9. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 208: Menschen, die in persönlichen Krisen stecken oder unter psychischen Störungen leiden, Kontakt zu diesen Zirkeln suchen. 10. Γιά τίς ποικίλες μορφές πνευματιστικῶν φαινομένων, Βλ. Π. Τρεμπέλας, Πνευματισμός, Ἀθῆναι 1988 (5 ἔκδ.), 43 ἑπ. 11. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ.,

6 Μιά πολλή διαδεδομένη μέθοδος νά οἰκειοποιηθεῖ κανείς ὑπερφυσικές δυνάμεις ἀποτελεῖ ἡ χρήση δεισιδαιμόνων πρακτικῶν καί τυπικῶν, θά λέγαμε, καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνει κανείς σέ παντός εἴδους φυλακτά 12. Σχετικές παραδόσεις στά πλαίσια αὐτά πού φτάνουν μέχρι τίς μέρες μας ἔχουν ὡς σκοπό νά ἀποτρέψουν τό κακό ἤ τήν ἀτυχία καί νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπιτυχία. Κάτι τό κακό ἤ ἕνα δυστύχημα περιμένει καί ἀπειλεῖ ἐκεῖνον πού μετά τή Δύση τοῦ ἡλίου καταπιάνεται καί πετάει στάχτη, ὅποιον ἀφαιρεῖ τό δαχτυλίδι τοῦ γάμου του, ὅποιον βλέπει τή νέα σελήνη στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ ὤμου του, ὅποιον διαμένει στόν ἀριθμό 13 ἑνός ξενοδοχείου. Ἀντίθετα φέρνει τύχη ἡ συνάντηση καί ἐπαφή μέ ἕνα καπνοδόχο, μέ ἕνα τριφύλλι ἤ μέ ἕνα πέταλο. Πάρα πολλοί ἄνθρωποι φέρουν στό λαιμό τους καί στά χέρια τους ἁλυσίδες, ὅπως αὐτές π.χ. πού φέρουν τήν εἰκόνα τοῦ ζωδίου στό ὁποῖο ἀνήκουν πού ταυτόχρονα δέν εἶναι ἁπλές εἰκόνες καλλωπισμοῦ, ἀλλά ἀποτελοῦν σύμβολα ἀποτρεπτικά ἑνός ἐνδεχομένου κακοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πολιτικοί, ἠθοποιοί, ἀκόμα καί ἀθλητές ἔχουν τήν τάση νά φέρνουν στίς τσέπες ἀντικείμενα ἤ κομμάτια ἀπό ὑφάσματα, γιά τά ὁποῖα πιστεύουν ὅτι αὐτά στό παρελθόν ἀπέτρεψαν κάποιο κακό, τό ἴδιο δέ μπορεῖ νά συμβεῖ καί στό μέλλον 13. Πολύτιμοι λίθοι πού φέρει κάποιος στό σῶμα του, στά χέρια του ἤ στό λαιμό του ἤ τοποθετοῦνται σέ κάποιο σημεῖο τοῦ σπιτιοῦ, ἀποσκοποῦν στό νά ἀποτρέψουν ἀρνητικά κύματα ἤ ἀρνητική ἐνέργεια καί ἀντίθετα νά τόν ἐξοπλίσουν μέ μιά μυστηριώδη ἐνέργεια πού προσδίδει στόν ἄνθρωπο αὐτοπεποίθηση, ἀσφάλεια, ἐμπιστοσύνη καί ὑγεία. Εἶναι ἡ λεγόμενη διά τῶν πολυτίμων λίθων θεραπεία. Ἡ παρόμοια τεχνική 14 εἶναι γνωστή καί ὡς κρυσταλλομαντεία ἐπιφέρουσα τήν ἐνεργειακή θεραπεία. Ἐνῶ τό φαινόμενο δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἐπιστημονικά, πρόκειται προφανῶς γιά μέθοδο πού εἴτε λειτουργεῖ ἁπλῶς ὡς ψευδοφάρμακο εἴτε γιά μιά ἀποκρυφιστική ἐμπειρία καί ἐνέργεια. Ἐναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι, ὅπως τό ἰαπωνικῆς προέλευσης Reiki καί ὁ βελονισμός προσβλέπουν στό νά μεταδώσουν στόν ἀσθενῆ κοσμική ἐνέργεια μέ σκοπό τή θεραπεία του ἀκολουθώντας προκαθορισμένους κανόνες καί τεχνική. Αὐτές οἱ θεραπευτικές μέθοδοι δέν ὑπόσχονται 12. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., Γιά τίς πνευματιστικές τεχνικές καί τίς τεχνικές τῆς Νέας Ἐποχῆς, Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 184 ἑπ. 6

7 μόνο τή σωματική ὑγεία, ἀλλά καί ἐσωτερική ἰσορροπία, εὐτυχία καί πνευματικό φωτισμό 15. Ἡ ἐπαφή μέ ἐξωγηΐνα ὄντα (ἀπό τό 1947) καί ἡ ἐνασχόληση μέ τά ὀνομαζόμενα γνωστά UFO s ἔχει σέ πολλές περιπτώσεις ἀποκρυφιστικές ἀναγωγές. Ἀμερικανικές ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ἄνθρωποι πού ἀσχολοῦνται μέ τά ἐξωγήϊνα ὄντα καί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶδαν ἐξωγήϊνα ὄντα, ἔχουν προηγουμένως σχέση καί ἐπαφή μέ ἀποκρυφιστικές μεθόδους καί τεχνικές 16. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό αὐτό πού ἀναφέρει ἕνας ὑπερασπιστής τῶν UFO s πού εἶχε ἐπικοινωνία μαζί τους, ὁ Bill Couper. Ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ἀπεκάλυψαν πολλά ἀποκρυφιστικά πράγματα, πράγματα γιά τήν μαγεία καί τίς θρησκεῖες. Οἱ διηγήσεις γιά συναντήσεις μέ ἐξωγήϊνα ὄντα ἤ γιά ἀπαγωγή ἀπό ἐξωγήϊνα ὄντα (διήγηση πού συχνά παρουσιάζεται ὡς ἀνάμνηση κατά τή διάρκεια μιᾶς ὕπνωσης) παρουσιάζουν ὁμοιότητες μέ διηγήσεις γιά φανερώσεις πνευμάτων, γιά συναντήσεις μέ φαντάσματα, μέ μάγισσες καί προσωποποιημένους δαίμονες παρελθόντων αἰώνων. Πολύ συχνή, καί ὄχι σπάνια, εἶναι ἡ μετατόπιση ἀπό τήν ὑποθετική θέα ἐξωγήϊνων ὄντων σέ σχετική σέκτα, ὅπως ἡ «παγκόσμια ζωή» καί τό «Rael» 17. Ἐνῶ οἱ διηγήσεις γιά ἐπικοινωνία μέ ἐξωγήϊνα ὄντα ἔρχονται συχνά στό προσκήνιο ἀπό σχετικές ἀναφορές τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, δέν μπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ καί νά παραβλεφθεῖ τό γεγονός ὅτι ἕνα μεγάλο τμῆμα αὐτῶν τῶν ἐμπειριῶν εἶναι ἀπατηλό καί μέ δόλο παραπλανητικό, ἤ, ὅτι ἐνδεχόμενα ὀφείλονται σέ ψυχική διαταραχή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μιά ὁρατή ἐμφάνιση τοῦ ποικιλοτρόπως μεταμορφούμενου Σατανᾶ σύμφωνα μέ τή Βίβλο, ὅπως εἶναι σέ ὅλους γνωστό, δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ, κάτι ὅμως πού ἀσφαλῶς σημαίνει ὅτι τό φαινόμενο καθ ἑαυτό ὄντως λαμβάνει χώρα στήν πραγματικότητα καί ἡ ἐμφάνιση τῶν ἐξωγήϊνων εἶναι ἀληθινή. Πολύ συχνά αὐτοί πού ἀσχολοῦνται μέ τά UFO ἀναζητοῦν μέ τόν τρόπο αὐτό τή φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα καί τήν καταφυγή σέ ἕνα ὑπερβατικό κόσμο, τή φυγή ἀπό τά προσωπικά τους προβλήματα, ἐπιδιώκουν τήν ἀνύψωση τῆς αὐτοεκτίμησής τους καί τήν ἀναγνώριση ἀπό ἄλλους πού δέν εἶχαν ποτέ μιά ἀνάλογη ἐμπειρία. 15. D. Müller, Reiki, στό: Encyclopedia of New Religions..., 233: Many Western practioners see Reii as part of the range of alternative techniques for healing, and for spiritual and self-development. 16. Andr. Grünschloss, Ufology and Uforelated Movements, στό: Encyclopedia of New Religions.., G. Chryssides, The Raëlian Religion, στό: Encyclopedia of New Religions...,

8 Μέ φαντασιώδη παίγνια πού δέν μποροῦν νά καταμετρηθοῦν ἀπό ἕνα ἐκλογικευμένο σύστημα σκέψης ἄνθρωποι μέ περίεργες πρακτικές μποροῦν νά ἐμφανίζωνται ὡς μάγοι καί νά ἐπιτελοῦν πράγματα πού διαφορετικά φαίνονται ἀπραγματοποίητα 18. Μέ τέτοιες συμπεριφορές, μέ τή χρήση πρακτικῶν πού ἄλλοτε περιορίζονται ἁπλά στό χῶρο τῆς ὑπερβολῆς, ἄλλοτε ὅμως μποροῦν νά συνιστοῦν ἐγκλήματα καί ποινικῶς κολάσιμες πράξεις, ἐπιχειρεῖται ἡ ἔξοδος ἀπό τά προβλήματα τῆς ζωῆς μέ καταστρεπτικά καί ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Ἡ μαύρη μαγεία πού ἀνάγεται σέ δαιμονικές δυνάμεις, ἀλλά καί ἡ λευκή μαγεία πού ἀνάγεται -ὑποτίθεται- σέ θεϊκές δυνάμεις μέ ἀγαθούς στόχους προσφέρει στό μεμυημένο σ αὐτή τή δυνατότητα ἐκφορᾶς προφητικοῦ λόγου ἀκολουθώντας συγκεκριμένα τυπικά, μέ τά ὁποῖα ὑπερβατικές δυνάμεις ἀναγκάζονται νά ἐκπληρώσουν ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες. Μάγοι καί μάγισσες διατείνονται ὅτι μέ τή βοήθεια τέτοιων μέσων εἶναι δυνατό νά καταστήσουν ἐφικτή τήν ἐπικοινωνία μέ ἕνα κόσμο ὑπερβατικό. Οἱ ἐπικαλούμενες καί προσκαλούμενες δυνάμεις ὀφείλουν νά προκαλέσουν ζημία ἤ κάτι τό κακό σέ κάποιον, ἤ, ἀντίθετα, κάτι τό καλό. Ἐπιδιώκουν, γιά παράδειγμα εἴτε τήν ἀσθένεια εἴτε ἀκόμα καί τό θάνατο κάποιου πού θεωρεῖται ἀντίπαλος, νά καταστρέψουν τήν ἐπαγγελματική δραστηριότητα ἑνός ἀνταγωνιστοῦ, νά ἐπαναφέρουν ἕναν ἄπιστο σύντροφο, νά θεραπεύσουν μιά ἀσθένεια κ.λπ. Στήν ἰδιαίτερα σκληρή μορφή ὀργανωμένης Μαγείας, σ αὐτό πού ὀνομάζεται Σατανισμός 19, ἐπιχειρεῖται καί ἐπιτελεῖται πολλές φορές συνειδητά ἡ διαστροφή τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἀντί γιά τό Θεό οἱ Σατανιστές λατρεύουν τό Σατανᾶ, φοροῦν ἀνάποδα τό σταυρό, βιβλικά χωρία γιά τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, καθώς καί ἠθικές ἐπιταγές διαστρέφονται, ἐνῶ ταυτόχρονα καλλιεργεῖται τό συναίσθημα τοῦ μίσους καί τῆς ἐκδίκησης γιά συνανθρώπους. Ἀηδιαστικές σεξουαλικές πράξεις καί θυσίες ζώων ἐπιχειροῦν νά καταστήσουν οἰκεῖες δαιμονικές δυνάμεις. Oἱ ἄνθρωποι ἐξοπλίζονται μέ ἀπεριόριστες δυνάμεις, χωρίς ποτέ ἤ πολύ δύσκολα νά μποροῦν ψυχικά, πνευματικά καί σωματικά νά ἀποχωρισθοῦν ἀπό τήν πηγή τους. Ἡ ἵδρυση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ ἀπό τό Howard Levy (La Vey) στό Σάν Φραντζίσκο ἀκολουθήθηκε ἀπό τή 18. H. Schulze-Berndt, Sekten-Kulte-Esoterik.., H. Schulze-Berndt, ὅπ.παρ., 76: Als einer der berüchtigsten Satanisten gilt immer noch Aleister Crowley ( ), der zunächst Engländer und später US-Amerikaner wurde. Er experimentierte mit Ritualen und Drogen und war Mitglied mehrerer geheimer Bruderschaften. 8

9 δημιουργία ἑκατοντάδων σατανιστικῶν ταγμάτων σέ ὅλο τόν κόσμο 20. Οἱ σατανιστές, ὅπως εἶναι βέβαιο, δέν ἀρκοῦνται σέ ἐπικλήσεις πνευμάτων καί δαιμόνων. Προβαίνουν σέ θυσίες ζώων, πόση ἀνθρωπίνου αἵματος, σέ ἀνθρωποθυσίες, σέ χρήση ναρκωτικῶν, σέ ὁμαδικό σέξ, σέ οὐρολαγνεῖες, σέ κοπρολαγνεῖες, σέ μαῦρες λειτουργίες. Τό αἷμα καί τό σέξ εἶναι τά κύρια ὑλικά τῶν σατανολατρῶν. Ἀπό πολλά σχετικά περιστατικά ἀνθρωποθυσιῶν περιοριζόμαστε νά ἀναφέρουμε αὐτό πού ἔγινε πρίν λίγα χρόνια στό Vitten, κοντά στό Bochum τῆς Γερμανίας, ὅπου ὁ Δανιήλ καί ἡ Μανουέλα Ρούντα βρέθηκαν κατηγορούμενοι καί καταδικάστηκαν, γιατί στίς 6 Ἰουλίου 2001 σέ σατανιστική τελετή κατακρεούργησαν τόν 33χρονο Φράνκ Χάγκεν. Τοῦ ἔσπασαν τό κεφάλι, τόν μαχαίρωσαν 66 φορές, ἤπιαν τό αἷμα του καί ἀσέλγησαν πάνω στό πτῶμα του. Ἡ Μανουέλα Ρούντα ἀπολογούμενη εἶπε ὅτι δέν ἔκαναν τίποτα κακό. Ἁπλᾶ ὑπήκουσαν στήν ἐντολή τοῦ Σατανᾶ 21. Συνδετικό χαρακτηριστικό στοιχεῖο ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν εἶναι ἡ ἐσωτερική ἀποδοχή μιᾶς ἐλεύθερα διαθέσιμης πνευματικῆς ἐνέργειας πού ἔχει διαρκῆ ἐνεργή δράση στόν κόσμο τῆς ὕλης. Μέ συμβολικές ἐνδοκόσμιες πράξεις καί τεχνικές μπορεῖ αὐτή ἡ ἐνέργεια νά χρησιμοποιηθεῖ πρός ἴδιο ὄφελος. Αὐτή ἡ κοσμική ἐνέργεια μπορεῖ νά ἐπικεντρωθεῖ σέ συγκεκριμένα ζωντανά πρόσωπα, ὅπως τά Medium, οἱ μάγοι, οἱ μάγισσες καί ἱερεῖς τῆς μαγείας πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπικοινωνοῦν μέ πνεύματα καί ψυχές νεκρῶν, ἤ, σέ ἐκτός κόσμου ὀντότητες, πού μποροῦν, ὑποτίθεται, νά εἶναι ἄγγελοι, παντός εἴδους πνεύματα, πνεύματα ἀνθρώπων, ἐξωγήϊνα ὄντα κ.λπ. Στήν περίπτωση αὐτή τά πρόσωπα αὐτά ἤ οἱ ὀντότητες αὐτές παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο γιά τήν ἐπενέργεια ἀποκρυφιστικῶν δυνάμεων στή ζωή κανονικῶν ἀνθρώπων. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στόν ἐκπολιτισμένο καί ὀρθολογικό κόσμο τῆς Δύσης ὁ ἀποκρυφισμός ἔχει ἐμφιλοχωρήσει μέ τρόπους πού δέν εἶναι ἄμεσα συνειδητοί καί ἀντιληπτοί ἀπό τόν πολύ κόσμο, ἀκόμα δέ καί μικρά παιδιά ἔρχονται ἀντιμέτωπα μέ τέτοιες πρακτικές στήν ἀθώα παιδική τους ἡλικία. Ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες, ταινίες τρόμου καί θρίλλερ μέ πρωταγωνιστές διάφορα τέρατα ἤ τόν 20. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 242: La Vey und Anger taten sich zusammen und gründeten zunächst einen Magic Circle, aus dem in der Walpurgisnacht 1966 die Church of Satan (Satanskirche) entstand. 21. Βλ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ, Ὁ Σατανᾶς ὡς δημιουργός ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων, στό: Ἀθωνικός Λόγος, Ἅγιον Ὄρος 2010,

10 δράκοντα ἤ τόν ἴδιο τό Σατανᾶ, βιβλία, μέ πιό γνωστά αὐτά μέ πρωταγωνιστή τό Harry Potter, τῆς ἀγγλίδος συγγραφέως Τζοάν Ρόουλινγκ, ἀλλά καί ἠλεκτρονικά παιχνίδια, προβάλλουν κατά τρόπο θετικό ἀποκρυφιστικές πρακτικές καί δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι αὐτές οἱ πρακτικές εἶναι χρήσιμες γιά τήν ἐπίλυση πολλῶν προσωπικῶν προβλημάτων. Ἐάν, περαιτέρω προσέξει κανείς καί μερικά βιβλία, ἀκόμα καί αὐτά πού προορίζονται γιά τήν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν, ἐκεῖ πού ἐξάπτεται ἡ φαντασία, τό μυστήριο καί ὁ τρόμος, θά παρατηρήσει ὅτι καί ἐκεῖ προβάλλονται ἀποκρυφιστικές πρακτικές καί μέ τόν τρόπο τους τίς διαφημίζουν 22. Σέ χιλιάδες τέτοια βιβλία, εἴτε καλλιεργεῖται ἡ φιληδονία, εἴτε προβάλλονται ἀποκρυφιστικά φαινόμενα μέ τήν παρουσία ἀγγέλων καί πνευματικῶν θεραπευτῶν, εἴτε προβάλλεται ἡ αὐτοθεραπεία μέ πολύτιμους λίθους καί ἡ μαγεία ὡς βοήθεια γιά τή ζωή. Ἕνας πρώην μάγος ὁ Γουΐλιαμ Σνόμπελεν ἐπισημαίνει: «Σάν ἕνας πρώην μάγος πού ὑπῆρξα μπορῶ νά πῶ μέ βεβαιότητα ὅτι ἕνα ἔξυπνο παιδί μπορεῖ νά μάθει καί νά ἀξιοποιήσει αὐθεντικές μαγικές τεχνικές ἀπό τήν μελέτη τῶν βιβλίων αὐτῶν». Τηλεοπτικές σειρές προβάλλουν ἄκριτα ἀποκρυφιστικές πρακτικές κατά τρόπο διασκεδαστικό σέ ἀνύποπτους θεατές, ὥστε τό ἑπόμενο βῆμα νά εἶναι ἡ μηχανική μιμητική ἐπανάληψή τους ἀπό τούς τελευταίους. Σέ πολλά Talkshows ἐμφανίζονται καί φιλοξενοῦνται εὐχάριστα εὐτράπελοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἀποκρυφισμοῦ μέ σκοπό δῆθεν τήν ψυχαγωγία τοῦ κοινοῦ. Ἀκόμα καί στό σχολεῖο καί κατά τή διάρκεια τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαίδευσης δέν παραλείπονται συχνά οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές ὡς ἐξάρτημα καί μέσο τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας 23. Ἀπό τό νηπιαγωγεῖο ἤδη τά παιδιά μαθαίνουν νά ζωγραφίζουν εἰκόνες πού τούς βοηθοῦν στήν αὐτοσυγκέντρωση καί τό διαλογισμό. Τά παιδιά μαθαίνουν νά περιγράφουν φανταστικά ταξείδια, ἀσκοῦνται μέ ἀσκήσεις σιωπῆς καί ἡσυχίας καί ἐκπαιδεύονται σέ μορφές πνευματικοῦ διαλογισμοῦ. Ἀργότερα οἱ μαθητές μαθαίνουν τό πόσο ἀθῶο καί ἄκακο εἶναι νά ἀσχολοῦνται μέ τίς μορφές αὐτόματης γραφῆς, πού περιγράφτηκαν παραπάνω καί ἀσκοῦνται πολλές φορές σ αὐτές τίς τεχνικές. Κατά τή διάρκεια τῆς παιδαγωγικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας δασκάλων καί καθηγητῶν μελετῶνται ἐσωτερικές καί ἀπόκρυφες μορφές διαλογισμοῦ, ἐνῶ γιά ὅσους προετοιμάζονται καί σπουδάζουν ἰατρικά ἐπαγγέλματα γίνεται καί μιά εἰσαγωγή σέ ἐναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, ἔξω ἀπό τά πλαίσια τῆς κλασσικῆς 22. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., 41 ἑπ. 23. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 225 ἑπ. 10

11 ἰατρικῆς. Ἀνάλογα βέβαια ἀπό τό ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα καί τό φορέα του στό περιεχόμενο τῶν σπουδῶν γιά παιδαγωγούς ἀνήκουν οἱ διαλογιστικές ἰατρικές θεραπευτικές μέθοδοι μέ ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικά αὐτά πού πρίν λίγα χρόνια γράφτηκαν σέ μιά ἔρευνα τοῦ γνωστοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ Spiegel γιά τόν ἀποκρυφισμό καί ἀφοροῦν μαθητές, ὅπου ἐπισημαίνεται: «Ὁ πνευματισμός ἀποτελεῖ διασκέδαση στόν ἐλεύθερο χρόνο σέ γερμανικά σχολεῖα. Μαγεία καί πίστη στούς δαίμονες ἐνθουσιάζουν τούς μαθητές, ἰδιαίτερα τούς μαθητές τοῦ δημοτικοῦ καί τῶν τεχνικῶν σχολείων. Ὁ ἀποκρυφισμός θεωρεῖται ὅτι διευκολύνει τό δρόμο γιά ἀνώτερες σπουδές» 24. Ὅταν ἀργότερα ζητήθηκε ἀπό μαθητές νά γράψουν μιά ἔκθεση ἐκθέτοντας τή σχέση τους μέ τή θρησκεία τους καί κλήθηκαν νά περιγράψουν αὐτή τή σχέση, βρέθηκαν μαθητές πού ἀναφέρθηκαν διεξοδικά στό σατανισμό, θεωρώντας αὐτόν ὡς θρησκεία, ἀπροκάλυπτα ὁμολογοῦντες ὅτι εἶχαν προσωπική ἐμπειρία καί ὅτι μετεῖχαν σέ τελετουργίες μυήσεως καί σέ «μαῦρες λειτουργίες». Ὅλο καί πιό συχνότερα προσφέρονται γιά τή διακόσμηση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τῶν σπιτιῶν σύμβολα καί ξένα θρησκευτικά μαγικά ἀντικείμενα. Πολλές φορές τά ἀντικείμενα αὐτά ὁμοιάζουν κατά πολύ μέ αὐτά πού εἶναι οἰκεῖα σέ χριστιανούς ὀρθοδόξους ἤ ρωμαιοκαθολικούς, ὅπως κομποσχοίνια, ἐσταυρωμένοι, ἤ μιά γλυπτή ἀναπαράσταση τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου, μέ προφανῆ σκοπό τήν ἔκφραση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν καί ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρώπων καί τό νά καταστήσουν ὁρατή τή δύναμη ὑπερφυσικῶν δυνάμεων. Στό ἴδιο πλαίσιο σήμερα εἶναι πολύ ἀγαπητές οἱ ἀναπαραστάσεις μαγισσῶν, μικροί ράβδοι ἰνδικοῦ θυμιάματος, ἀφρικανικές ἀναπαραστάσεις θεῶν, ἀντικείμενα πού προκαλοῦν βουδδιστικές κωδωνοκρουσίες, ἀναπαραστάσεις πυραμίδων, πολύτιμοι λίθοι. Κάποιοι κατά τήν κατασκευή τοῦ σπιτιοῦ τους ἤ κατά τή διαμόρφωση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου προσπαθοῦν νά προσαρμοστοῦν στούς κανόνες τῆς Feng Shui, μιᾶς ἀσιατικῆς φιλοσοφίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία πάνω στή γῆ διαχέεται κοσμική ἐνέργεια, ἐνῶ ἡ διάταξη καί ἡ ποιότητα ἐπίπλων, καθρεπτῶν, παραθύρων καί χρωμάτων εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσουν, ὥστε νά λειτουργεῖ, εἴτε γιά τήν εὐτυχία καί τήν ὠφέλεια, εἴτε, ἀντίθετα, γιά τή βλάβη καί τή ζημία τῶν ἐνοίκων Der Spiegel 52 (1986) 158. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., S. Lewis, FENG SHUI, στό: Encyclopedia of New Religions.., 254: Good feng shui can only be created when there is balance and harmony between yin and yang, and this leads to harmonions relationships, posperity, good health and success. Feng shui experts provide 11

12 Ἀκόμα καί ὁ χῶρος τῆς προσωπικῆς διακόσμησης, ἀλλά καί ὁ χῶρος τῆς μουσικῆς μπορεῖ νά λειτουργοῦν ὡς μέσα ἀποκρυφιστικῶν σκοπιμοτήτων. Ἁλυσίδες διακοσμημένες μέ πέτρες θεωροῦνται ὅτι μεταδίδουν τή δύναμη τῶν λίθων αὐτῶν σέ ἐκείνους πού τά φοροῦν. Ἀργυρά περιδέραια καί παντός ἄλλου εἴδους κοσμήματα θεωρεῖται ὄτι μποροῦν νά προστατεύουν τούς ἀνθρώπους καί νά τούς μεταδίδουν θετική κοσμική ἐνέργεια. CD s μέ ἰνδική μουσική διαλογισμοῦ, θρησκευτικές μελωδίες αὐτοχθόνων λαῶν ἤ σαμανιστικές προσευχές θεωρεῖται ὅτι προσδίδουν στούς ἀκροατές αὐτῶν τῶν εἰδῶν μουσικῆς ἡσυχία καί πνευματική δύναμη. Ἀκόμα, μερικές ὁμάδες τοῦ σκληροῦ Rock τονίζουν τόν ἀποκρυφιστικό τους ὁρίζοντα μέ τήν ἔντονη μουσική τους, μέ τή σκηνική τους παρουσία, μέ λόγια, μέ κείμενα, ἀκόμα καί μέ τήν ἐξωτερική τους συσκευασία καί μέ ὅλα αὐτά ἀναφέρονται διαφημιστικά καί θετικά στό Σατανᾶ, σέ δαιμονικά πνεύματα, στό 666, στή μαγεία καί τή γοητεία, στό θάνατο καί στή σήψη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, στό μίσος καί στήν ἄσκηση βίας. Ἡ μουσική πού ἀκούουν σήμερα οἱ νέοι ἔχει ἀδιαμφισβήτητα δαιμονικές ἀναφορές καί ἐπιδράσεις. Καί ἐδῶ δέν ὑπονοεῖται μόνο τό χέβυ μέταλ, τό ντέθ μέταλ, τό θράς καί τό σατάνικ metal, ὅπου τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα, ἀλλά καί ἄλλα εἴδη μουσικῆς, ὅπως τό τζάζ, μπλούζ, φόλκ, πόπ, πάπ, κ.λ.π. Καί ἐδῶ σ αὐτήν τήν ἔξαλλη μουσική οἱ στίχοι τῶν τραγουδιῶν ἔχουν ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο καί οἱ τραγουδιστές καί οἱ παραγωγοί τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν ἐπιδίδονται σέ ἀποκρυφιστικές δραστηριότητες 26. Ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἀσκοῦνται καί στό χῶρο, ὅπως ἤδη ὑποδηλώθηκε, τῆς θεραπείας ἀπό ἀρρώστειες στό χῶρο τῆς ἰατρικῆς. Ὁ σκεπτικισμός καί ἡ ἀμφιβολία στήν ἀποτελεσματικότητα τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς ὁδηγεῖ πολλούς ἀσθενεῖς στήν ἀγκαλιά μιᾶς ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς 27 πού τή διακονοῦν θεραπευτές πού δέν εἶναι γιατροί. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ὁμολογοῦν ξεκάθαρα γιά τό ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τῶν θεραπευτικῶν τους μεθόδων, ὅπως εἶναι οἱ θεραπευτές τῆς πίστεως, ὅπως ὀνομάζονται διάφοροι μάγοι καί μάγισσες πού ὑπόσχονται θεραπεία καί ἄλλοι θεραπευτές πού ὑπόσχονται θεραπεία μέ τήν ἐπίκληση πνευμάτων. Ἄλλοι καλύπτονται πίσω ἀπό τήν ἀπόπειρα νά στηριχθοῦν σέ ψευδοinstructions for positioning homes and designing rooms in ways that promise to achieve this. Bad feng shui, created through a lack of balance, brings illness, disaster, accidents and financial loss. 26. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., 75.σ 12

13 επιστημονικές μεθόδους, ὅπως συμβαίνει μέ τό βελονισμό καί ἄλλες ὁμοιοπαθητικές μεθόδους θεραπείας, γενικά σέ μεθόδους πού δέν μποροῦν νά ἀντέξουν σέ μιά ἔρευνα μέ καθαρά ἐπιστημονικά κριτήρια. Ἐάν κάποιος θελήσει νά ἀσχοληθεῖ βαθύτερα μέ τίς παραπάνω μεθόδους, γρήγορα θά γίνει φανερό ὅτι οἱ ἀντίστοιχες μαγικές πρακτικές ἀνάγονται σέ δυνάμεις πού καθιστοῦν τά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα καθαρά θρησκευτικά φαινόμενα. Ἡ ἀναγωγή σέ ἐνέργειες, κύματα καί ἀκτινοβολίες δέν εἶναι παρά μιά ἀπατηλή προσπάθεια μοντέρνας ἀπατηλῆς περιγραφῆς τῶν ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων πού σίγουρα συγκαλύπτει τήν οὐσία τους. Ἀκόμα καί οἱ χριστιανοί περιπίπτουν στόν κίνδυνο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ὅταν οἱ παντός εἴδους θρησκευτικές τελετές καί ἀκολουθίες ἀποσυνδεόμενες ἀπό τήν ἐλεύθερη βούληση καί τήν αὐτόνομη κρίση τοῦ Θεοῦ θεωροῦνται καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά ὡς μέσα γιά νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τους μέ τή βοήθεια μιᾶς ἐξαναγκαζόμενης γι αὐτό θεϊκῆς δύναμης. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀσφαλῶς καί δέν ἀποτελοῦν μαγικές τελετές πού τελοῦνται κατά τρόπο μηχανικό. Κατά τρόπο μαγικό σκέπτεται ὅποιος θεωρεῖ ὅτι, ἐάν προσεύχεται καί πιστεύει σωστά, τότε ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος νά θεραπεύσει ὑπάρχουσες ἀσθένειες ἤ νά ἐπιλύσει οἰκονομικά προβλήματα. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ σχέση μας μέ τό Θεό λειτουργεῖ σέ βάση ἀνταλλαγῆς καί συναλλαγῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀμφισβητεῖται ἡ κυρίαρχη ἐξουσία τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργεῖ ἐλεύθερα κατά βούληση. Τότε στή θέση τοῦ κυρίαρχου καί παντοδύναμου Θεοῦ μέ τή χρήση ψευδοχριστιανικῶν μαγικῶν μεθόδων τίθεται μία ὑπερβατική δύναμη ὑποχρεωμένη νά ὑπακούει στά κελεύσματα τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές μάλιστα, ἀκόμα καί ἀπό Χριστιανούς, γίνεται ἡ ἀπερίσκεπτη χρήση ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων μέ τήν ἀπαράδεκτη δικαιολογία ὅτι ἡ ἐπιθυμούμενη ἐνέργεια καί ἀποτελεσματικότητα τῆς τεχνικῆς μπορεῖ καί θά πρέπει νά ἀποσυνδέεται ἀπό τήν ἀπορριπτόμενη πηγή τῆς ἐνέργειάς της. Ἀσφαλῶς -καί γιά νά εἰπωθεῖ τό αὐτονόητο- μιά τεχνική πού στηρίζεται σέ ἀποκρυφιστικές δυνάμεις θά πρέπει νά μή χρησιμοποιεῖται ἀπό ἕνα χριστιανό, ὁ ὁποῖος γνωρίζει, ὅσα ὀφείλει νά γνωρίζει, γιά τήν πραγματικότητα ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων. Ἄλλες φορές οἱ πιστοί ἐπιχειρηματολογοῦν καί δικαιολογοῦνται στόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό μέ τήν πεποίθηση ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ, πολύ ἁπλά ὅτι εἶναι καλοί χριστιανοί καί καλοί ἄνθρωποι, γι αὐτό οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές δέ θά μποροῦσαν νά τούς προξενήσουν κάποια ζημία. Ἀσφαλῶς, ἡ πρόνοια καί ἡ προστασία τοῦ 13

14 Θεοῦ γιά τόν κάθε ἄνθρωπο δέν μπορεῖ νά προστατεύσει καί νά ἐμποδίσει τόν κάθε ἐλεύθερο ἄνθρωπο ἀπό μιά προπετῆ ἐπαφή μέ ἀποκρυφιστικές δυνάμεις. Ὅταν ὁ πιστός μέ τή χρήση ἀποκρυφιστικῶν τεχνικῶν προσφεύγει συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα σέ δαιμονικές δυνάμεις, τότε ἀσφαλῶς δέν μπορεῖ νά περιμένει βοήθεια ἀπό αὐτές χωρίς ταυτόχρονα νά προδίδει τήν ἐμπιστοσύνη του στό Θεό καί νά «πειράζει» τόν ἴδιο τό Θεό. Καί εἶναι μέν δυνατό, πιστοί χριστιανοί, στήν πραγματικότητα ὅμως ἄνθρωποι χωρίς οὐσιαστικό, ἀληθινό καί ὑγιῆ σύνδεσμο μέ τήν Ἐκκλησία, νά ἔχουν στή ζωή τους ἐμπειρία δαιμονικῶν δυνάμεων καί τῆς ἀποτελεσματικότητάς τους, στήν πραγματικότητα ὅμως - ἀκόμα καί ἀπό ἀφέλεια αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή γιά νά παραδώσουν τόν ἑαυτό τους καί τή ζωή τους στόν ἀντίδικο διάβολο μέ καταστρεπτικά ἀποτελέσματα στίς σκοτεινές ἀτραπούς τῆς ἀποκρυφιστικῆς τεχνικῆς 28. Κάποιοι ἄλλοι χριστιανοί ἀμφισβητοῦν ἤ ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη καί τή σημασία τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Μερικές φορές πιστοί ἄνθρωποι, ἐπηρεασμένοι ἀπό τό ὑλιστικό καί ὀρθολογιστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, ἀρνοῦνται τήν πραγματική ὕπαρξη ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων. Στήν περίπτωση αὐτή σχετικά βιβλικά χωρία θεωροῦνται εἴτε ὡς ὑπερβολικά, εἴτε ὡς λανθασμένα καί κατά συνέπεια ὡς μή πιστευτά, εἴτε ὡς ἀναφερόμενα σέ ἄλλες ἐποχές. Τέτοιες θεωρήσεις βρίσκονται ἀσφαλῶς σέ ἀντίθετη μέ τό κοσμοείδωλο τῆς Βίβλου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός καί ὁ ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος, σέ κάθε στιγμή εἶναι παρόντες στόν κόσμο αὐτό, ὅπως μεταξύ ἄλλων μαρτυροῦν βιβλικά χωρία, Ματθ. 18, 20 καί 28, 20 Ἐφεσ. 2,2 Α Πέτρ. 5,8. Γιά τό λόγο αὐτό καλοῦνται οἱ χριστιανοί νά ἀγωνιστοῦν πνευματικά (Μάρκ. 16,17 Πράξ. 5, 16 Ἐφεσ. 6, Α Πέτρ. 5, 8) καί νά βοηθήσουν καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους νά μήν ἐμπέσουν ἤ νά ἀποδεσμευθοῦν ἀπό ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης κατατάσσει αὐτούς πού καταφεύγουν στούς μάντεις καί τούς μάγους στούς συνειδητούς καί ἀσύγγνωστους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ 29. Τοπικές καί 28. Γιά τούς ἐπαπειλούμενους κινδύνους, Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 234 ἑπ. 29. PG 45, 226D-228A: Οἱ δέ πρός γόητας ἀπιόντες, ἤ μάντεις, ἤ τούς ὑπό δαιμόνων καθάρσια τινα καί ἀποτροπιασμούς ἐνεργεῖν ὑπισχουμένους, οὗτοι ἐρωτῶνται δι ἀκριβείας Εἰ μέν γάρ ἀθετήσει τῆς πίστεως καί πρός τό μή πιστεύειν εἶναι Θεόν τόν παρά τῶν Χριστιανῶν προσκυνούμενον, ἐκεῖνο ἐποίησαν, δηλαδή τῷ κρίματι τῶν παραβάντων ὑπαχθήσονται. Εἰ δέ τις ἀβάστακτος ἀνάγκη κατακρατήσασα τῆς μικροψυχίας αὐτῶν, εἰ τοῦτο προσήγαγε διά τινος ἠπατημένης ἐλπίδος παρακρουσθέντας, ὡσαύτως ἔσται καί ἐπ αὐτῶν ἡ φιλανθρωπία. 14

15 οἰκουμενικές Σύνοδοι, ὁ 36. Κανόνας τῆς Συνόδου στή Λαοδίκεια 30, ὁ 61. Κανόνας τῆς Πενθέκτης 31 καί ὁ Αγ. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής 32 θεσπίζουν αὐστηρά ἐπιτίμια γιά μάντεις καί μάγους καί γιά ὅσους συμμετέχουν σέ σχετικές δραστηριότητες. Ἐάν ρωτήσουμε ἕνα θεράποντα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν νά μᾶς πεῖ τή γνώμη του γιά τό σύγχρονο ἀποκρυφισμό ἡ ἀναμενόμενη ἀπάντηση εἶναι ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἀμάλγαμα ἀπό δεισιδαίμονες λανθασμένες ἐκτιμήσεις, ἀπό ψευδοεπιστημονικές θεωρήσεις, ὅπου τά ἐπιστημονικά κριτήρια καί οἱ ἐπιστημονικές προϋποθέσεις βιάζονται καί παραβιάζονται, ἐάν δέν ἐλλείπουν τελείως. Θά μπορούσαμε ὅμως νά ποῦμε ὅτι μιά τέτοια ἐκτίμηση ἀπό τήν προοπτική τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν μόνο μερικά ἀποδίδει τό συνολικό φαινόμενο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Θά πρέπει ἀσφαλῶς νά ἐπισημανθεῖ ὅτι δίπλα στήν ἀγυρτία καί στή δεισιδαιμονία τῶν ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν ὑποκρύπτονται μερικές φορές ἄγνωστα τελείως φυσικά φαινόμενα, ὅπως π.χ. στήν ἁπλῆ περίπτωση χρήσης ὁρισμένων φυτῶν γιά θεραπευτικούς σκοπούς. Ἀπό αὐτό ὅμως θά πρέπει νά διακριθεῖ ὁ ἀληθινός ἀποκρυφισμός, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά ἔχει κάποιο ἐπιστημονικό ἔρεισμα, ἀφοῦ ἀνάγεται σέ ὑπερφυσικές δαιμονικές δυνάμεις. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά, ἕνα πλῆθος ἀπό ἀπόκρυφες πρακτικές καί μεθόδους λειτουργοῦν χωρίς νά ἀνάγωνται στήν πραγματικότητα σέ ἀληθινές ὑπερφυσικές δυνάμεις. Αὐτό συμβαίνει, εἴτε ὅταν ἄνθρωποι συνειδητά ἐξαπατῶνται γιά τίς νομιζόμενες ἱκανότητες τοῦ διαμεσολαβητή, εἴτε, ὅταν ψυχοσωματικές καί αὐθυποβαλλόμενες ἐμπειρίες κατανοοῦνται ἐσφαλμένα ὡς ὑπερφυσικές ἐμπειρίες. Κάποιες φορές ἐπίσης δίδονται ἄτοπες ἀποκρυφιστικές ἐξηγήσεις γιά γεγονότα πού ἔχουν μιά τελείως φυσική προέλευση καί αἰτία. Γιά τό λόγο αὐτό θά πρέπει κάποιοι μπροστά σέ ἕνα φαινόμενο πού ἐμφανίζεται ὡς ἀποκρυφιστικό νά τό ἐπιμετρᾶ κατ ἀρχήν μέ λογικά καί ἐπιστημονικά κριτήρια. Ἡ χρήση αὐτῶν τῶν κριτηρίων θά καταδείξει ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπό φαινόμενα πού παρουσιάζονται ὡς ἀποκρυφιστικά δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἀγυρτία. 30. P.-Π. ΙΙΙ, 203: Ὅτι οὐ δεῖ ἱερατικούς ἤ κληρικούς, μάγους ἤ ἐπαοιδούς εἶναι, ἤ μαθηματικούς, ἤ ἀστρολόγους, ἦ ποιεῖν τά λεγόμενα φυλακτήρια. 31. P.-Π. ΙΙ, : Οἱ μάντεσιν ἑαυτούς ἐκδιδόντες..., ὑπό τόν κανόνα πιπτέτωσαν τῆς ἐξαετίας Τίς γάρ, κοινωνία φωτί πρός σκότος; ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ἤ τίς συγκατάβασις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ;. 32. P.-Π. IV, (Ἐκ τοῦ Κανονικοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ). 15

16 Δίπλα σ αὐτές τίς φαινομενικά ἀποκρυφιστικές, ὄχι ὅμως ἀκίνδυνες μεθόδους, ὑπάρχουν πρακτικές πού ἀνάγονται σέ ἀληθινές ὑπερφυσικές ἀποκρυφιστικές δυνάμεις. Ἐδῶ ὁ κίνδυνος ὑποταγῆς καί ἐξάρτησης γι αὐτούς πού τίς ἀσκοῦν εἶναι πραγματικά μεγαλύτερος καί μπορεῖ νά φτάσει μέχρι τή δαιμονοποίηση. Ὅποιος ἐνασχολεῖται ἐντατικά καί ἀσκεῖ τέτοιες πρακτικές διακινδυνεύει τή διατάραξη τῆς ἰσορροπίας τῆς προσωπικότητάς του μέ ἐμφανῆ πολλές φορές τήν ἀστάθεια χαρακτῆρος καί γνώμης, τήν κατάθλιψη, παντός εἴδους νευρώσεις, δυσκολίες στήν ἐπικοινωνία καί τάσεις αὐτοκτονίας 33. Τόσο οἱ ἀληθινές, ὅσο καί οἱ φαινομενικά ἀληθινές πρακτικές ὁδηγοῦν σέ πνευματική καί ψυχική ἐξάρτηση. Ὁ ἄνθρωπος στίς περιπτώσεις αὐτές χάνει τήν ἀληθινή του ἐπαφή μέ τόν κόσμο τῆς πραγματικότητας καί μπροστά στά δύσκολα προβλήματα τῆς καθημερινότητας, ἀναζητᾶ καταφύγιο στίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Τότε οἱ πληροφορίες ἀπό τό ὑπερπέραν μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου γίνονται ἀπόλυτα πιστευτές, ἔτσι ὥστε γιά κάποιο διάστημα -τουλάχιστον- νά ὑπερβαίνεται τό ἄγχος καί ὁ φόβος γιά τό μέλλον καί τά αἰσθήματα ἀνασφάλειας μπροστά σέ μιά προδιαγεγραμμένη πορεία ζωῆς. Ἡ φυγή ἀπό τήν ἀληθινή πραγματικότητα συνοδεύεται σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπό τή χρήση ναρκωτικῶν, μέ τή διάπραξη ἐγκλημάτων καί ἀθέμιτων σεξουαλικῶν πράξεων 34. Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τόσο ἀπό τήν Παλαιά, ὅσο καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη οἱ πιστοί καλοῦνται κατηγορηματικά νά ἀπέχουν ἀπό ἀποκρυφιστικές πρακτικές. Ἀπό τά πολλά σχετικά χωρία πού θά μποροῦσε ἐδῶ νά ἀναφέρει κανείς, χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό τοῦ Δευτερονομίου 35 πού λέγει τά ἑξῆς: «Οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοί περικαθαίρων τόν υἱόν αὐτοῦ ἤ τήν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κλυδωνιζόμενος καί οἰωνιζόμενος, φαρμακός ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καί τερατοσκόπος ἐπερωτῶν τούς νεκρούς. ἔστι γάρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα». Δηλ., «Δέν πρέπει νά ὑπάρξει μεταξύ σας Ἰσραηλίτης, ὁ ὁποῖος, διά νά ἐξαγνίσῃ τάχα τόν υἱόν ἤ τήν θυγατέρα του, θά περνᾶ αὐτούς διά τοῦ πυρός. Ἤ ἄλλος, ὁ ὁποῖος θά ζητεῖ μαντείας ἤ θά λέγει μαντεῖες ἤ θά παρατηρεῖ σημεῖα καί οἰωνούς γιά νά ἐξακριβώσει τό μέλλον. Δέ θά ὑπάρχει μεταξύ σας μάγος πού θά ψάλλει μαγικές ᾠδές, οὔτε ἄνθρωπος πού θά φαίνεται ὁμιλῶν ἀπό τήν κοιλίαν, οὔτε τερατοσκόπος πού θά παρατηρεῖ 33. Καταστροφικές Λατρεῖες, ὅπ.παρ., π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 243 ἑπ. 35. Δευτ. 18,

17 τάχα τέρατα στόν οὐρανό, γιά νά προλέγει τό μέλλον, οὔτε ἄλλος (πνευματιστής) πού θά ἐρωτᾶ τούς νεκρούς. Ἐκεῖνος πού θά πράττει αὐτά, εἶναι μισητός καί ἀποκρουστικός ἐκ μέρους Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου». Ἄλλα βιβλικά χωρία πού θά μποροῦσε ἐνδεικτικά νά ἀναφέρει κανείς εἶναι τό Δευτ. 20, Πράξεις 16, 16 ἑξ. Γε καί Γαλ. 5, 20. Εἶναι προφανές ὅτι σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τῆς Βίβλου, αὐτά πού σήμερα θεωροῦνται ὡς ἀποκρυφιστικά φαινόμενα, ἀποδίδονται σέ δαιμονικές δυνάμεις. Ὅλες οἱ ὑπερφυσικές δυνάμεις πού δέν ἀποτελοῦν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί δέ βρίσκονται προφανῶς σέ συμφωνία καί δέν ἐκφράζουν κατά τήν ἔκφανσή τους τή βιβλική ἀλήθεια σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο ὀφείλουν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς δαιμονικές. Ὁ π. Ἀντ. Αλεβιζόπουλος παρατηρεῖ 36 χαρακτηριστικά: Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν διανέμει τά δῶρα του ἀναγκαστικά, ἐπειδή κάποιος παρακολούθησε κάποια σεμινάρια καί ἔμαθε κάποιες τεχνικές Τό δῶρο δέν ἐξαγοράζεται, γιατί δέν εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἡ ἀγάπη δέν παρέχεται ἀναγκαστικά ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ὑποχρεώνουν τόν ἄνθρωπο νά ἀποδεσμευθεῖ ἀπό ἠθικούς φραγμούς καί ἀναστολές. Ὅταν ἡ ἀποκρυφιστική πρακτική ἀσκεῖται μέ ἀκρίβεια, τότε κατ ἀνάγκη προκύπτει τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, ἀκόμα καί ὅταν ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εὐτελίζεται καί ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη παραμορφώνεται. Τό τί σημαίνει αὐτό τό τελευταῖο, ἀποδεικνύεται καλύτερα ἀπό ἀδιαμφισβήτητα πραγματικά γεγονότα πού ἦλθαν στό φῶς καί εἶναι ἀδιαμφισβήτητα. Θά μποροῦσε νά ἀναφέρει κανείς περιστατικά πού ἀφοροῦν ξένες χῶρες. Ἄς περιοριστοῦμε ὅμως ἐνδεικτικά σέ κάποια πού ἀφοροῦν τήν Ἑλλάδα καί συγκλόνισαν τήν κοινή γνώμη, ἀλλά μᾶλλον πρός στιγμήν: Τό 1972 στά Χανιά τῆς Κρήτης γυναῖκα προχωρημένης ἡλικίας ψήνει στό φοῦρνο τῆς γειτονιᾶς ἀνθρώπινο κεφάλι, τοῦ ὁποίου τό μυαλό προοριζόταν νά τό φάει κάποιος γιά νά τόν κάνει νά παντρευτεῖ τήν κόρη της 37. Τό 1981 καταδικάζεται στήν Ἀθήνα ἡ μάγισσα τοῦ Μοσχάτου πού ἰσχυριζόταν ὅτι ἦταν ψυχαναλύτρια μέ σπουδές στήν Καλιφόρνια στήν ἐφηρμοσμένη ψυχολογία, πού καλοῦσε πνεύματα, ἔσφαζε περιστέρια καί τελοῦσε ἀποκρυφιστικές τελετές ἐκπληρώνοντας ἀθέμιτα αἰτήματα τῶν πελατῶν της 38. Ἀπό τό 1990 παρατηροῦνται συστηματικές εἰσβολές μάγων καί σατανιστῶν σέ νεκροταφεῖα πού ἀναζητοῦν 36. Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, Αὐτογνωσία-Αὐτοπραγμάτωση-Σωτηρία, Πρέβεζα 1991, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., 198 (ὑποσ. 50, Περ. Ἐπίκαιρα, ). 38. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., 198 (ὑποσ. 51, Ἐφ. Ἀκρόπολις, ). 17

18 νεκροκεφαλές καί ὀστᾶ νεκρῶν γιά τίς τελετές τους. Τό 1992 ἀποκαλύπτεται ὅτι δέκα νέοι ἐπιτελοῦν σέ ἀκατοίκητο σπίτι στό Χαλάνδρι τελετές μαύρης μαγείας. Τήν ἴδια χρονιά ἀποκαλύπτεται ὅτι τό ἴδιο συμβαίνει σέ σχολεῖα τοῦ Βόλου καί τῆς Κέρκυρας 39. Λίγο ἀργότερα αὐτοκτονεῖ στό Ἡράκλειο Κρήτης μαθήτρια πού εἶχε ἐμπλακεῖ σέ τελετές σατανολατρείας 40. Τό 1993 καθηγήτρια στήν Κοζάνη ἔβαλε τούς μαθητές νά ἐπιτελοῦν τελετές μαύρης μαγείας συνοδευόμενες ἀπό σεξουαλικές πράξεις κατηχώντας τους: «Μήν πιστεύετε στήν Ἐκκλησία καί τό Χριστό. Αὐτά εἶναι ψέμματα». Πιό γνωστή ἔγινε ἡ ὁμάδα τῆς Παλλήνης στήν Ἀττική, ὅπου τά μέλη της ὁμολόγησαν δύο ἀνθρωποθυσίες, μιᾶς 30χρονης γυναίκας καί μιᾶς 15χρονης νεαρᾶς στή διάρκεια σατανιστικῶν τελετῶν. Περιστατικά μέ σεξουαλικές μαγεῖες καί θυσίες ζώων ἔχουν καταγγελθεῖ στήν Αἴγινα, στό Ὠρωπό, τό Παλαιό Ψυχικό καί τό Χολαργό Ἀττικῆς 41. Τά παραδείγματα αὐτά ἀρκοῦν καί τά συμπεράσματα εἶναι αὐτονόητα. Οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἐνισχύουν τήν ἀτομικότητα καί τήν ἐγωκεντρικότητα. Ὁ Ἀποκρυφισμός δέν προϋποθέτει καμιᾶς μορφῆς ὀργανωτικές δομές καί τύπους, μπορεῖ δέ νά ἀσκεῖται γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν σκοπῶν του, χωρίς νά χρειάζεται προηγουμένως νά τούς δικαιολογεῖ καί νά τούς ὑπερασπίζεται. Ὁ ἐνασχολούμενος σχετικά δέν ὑποτάσσεται στή θέληση ἑνός κάποιου Θεοῦ οὔτε σέ μιά ἄλλη γήϊνη αὐθεντία. Ἡ ὑπερφυσική δύναμη ἀντίθετα, πρέπει κατά τά φαινόμενα νά ὑποταγεῖ στή σκοπιμότητα τοῦ ἀποκρυφιστοῦ. Οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές μποροῦν νά ὁδηγήσουν ἀκόμα καί στή δαιμονοποίηση τοῦ ἀνθρώπου 42. Στήν Ἁγία Γραφή, στήν ἴδια τή ζωή, συναντῶνται συγκεκριμένα συμπτώματα, σωματικά πνευματικά καί ψυχικά, αὐτῆς τῆς κατάστασης: Ὑπερφυσική δύναμη, τύφλωση, μή ἐλεγχόμενες σωματικές κινήσεις, φυσική ἀναισθησία, σκέψεις αὐτοκτονίας, κάθε μορφῆς νοσηρότητα, ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιά τή ζωή, διχασμός τῆς προσωπικότητας, ἀποστροφή σέ κάθε τι τό πνευματικό, δύναμη, ἀκόμα, γιά τήν πραγματοποίηση θαυμάτων. Βεβαίως, θά πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι κάποια ἀπό τά συμπτώματα, ἀπό αὐτά πού ἀναφέρθηκαν καί αὐτά πού δέν ἀνα- 39. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, Σατανιστικές Παγίδες, 7. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ. παρ., π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, Σατανισμός καί νεολαία. Ὁ κίνδυνος πού ἁπλώνεται, Ἀθήνα 1994, π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, Σατανισμός. Τά παιδιά μας ἀπειλοῦνται, Ἀθήνα 1996, Βλ., σχετικά, π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 243 ἑπ. 18

19 φέρθηκαν, παρουσιάζονται κατά τόν ἴδιο τρόπο καί μέ τήν ἴδια μορφή, ὡς συμπτώματα ψυχικῶν διαταραχῶν. Γιά τό λόγο αὐτό, εἶναι πολύ σημαντική ἡ διάκριση ἀνάμεσα στήν ψυχική διαταραχή καί στό δαιμονισμό. Ἐάν σέ κάποιον παρατηροῦνται κάποια ἀπό τά παραπάνω συμπτώματα, ἐάν αὐτός εἶχε κάποια σχέση καί συμμετοχή σέ ἀποκρυφιστικά φαινόμενα καί ἐάν αὐτό προκύπτει ὡς ἀποτέλεσμα πνευματικῆς διάκρισης, τότε εὐκολότερα μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά δαιμονισμό. Βεβαίως ὁ ἄνθρωπος πού ζῆ μακρυά ἀπό τό Θεό, δέν μετέχει συνειδητά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσχολεῖται μέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἐπικαλούμενος δαιμονικές δυνάμεις, εἶναι ἐκεῖνος πού εἶναι περισσότερο ἀπό ὅλους ἐκτεθειμένος στόν κίνδυνο αὐτό. Ἡ ἐνασχόληση μέ τόν ἀποκρυφισμό ἔχει μεταξύ τῶν ἄλλων καί σχέση μέ τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς καί τήν ἀνάγκη πολλῶν ἀνθρώπων στήν ἐποχή μας, νά στρέψουν τήν προσοχή τους πέρα καί πάνω ἀπό αὐτό πού εἶναι γήϊνο καί κοσμικό καί πέρα καί πάνω ἀπό αὐτό πού μπορεῖ νά ἐρευνηθεῖ καί νά ἐλεγχθεῖ ἐπιστημονικά. Ἐπειδή δέ ἡ ἐνασχόληση αὐτή, ὅπως τουλάχιστον ἀρχικά φαίνεται στήν ἀρχή καί γιά τούς πολλούς, δέ φαίνεται νά παρουσιάζει παρενέργειες καί νά δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις, γιά τό λόγο αὐτό ὁ ἀποκρυφισμός κατορθώνει νά δημιουργεῖ θύματα ἀνάμεσα σέ ἀφελεῖς, ἀνήσυχους καί ἀνασφαλεῖς ἀνθρώπους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅπως ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀποκρυφισμός κατορθώνει νά παρουσιάζει ἐκπληκτικά καί θαυμαστά πράγματα καί ἀποτελέσματα πού δυσκολεύουν περισσότερο τήν ἀναζήτηση τῆς ἀληθινῆς αἰτίας του καί τήν ἑρμηνεία τους. Συμβαίνει αὐτό πού προδιαγράφει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος «Ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» 43. Οἱ ἀντίθετες δαιμονικές δυνάμεις εἶναι δυνατό νά παράσχουν ὑπερφυσικές γνώσεις καί ἐξαιρετικές ἱκανότητες. Κανείς ὅμως δέ θά πρέπει νά παρασύρεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Σατανᾶς μπορεῖ νά μεταμορφώνεται καί σέ ἄγγελο φωτός. Ὁ διάβολος εἶναι μισάνθρωπος, θεομάχος καί ἀνθρωποκτόνος καί ἔργο του εἶναι ἡ ἀπώλεια τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ διάβολος πρῶτα μίσησε τό Θεό καί ἀποστάτησε. Ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ νά βλάψει τό Θεό, ὅλη του ἡ πονηρία κατευθύνθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο. Συμβαίνει αὐτό πού συμβαίνει μέ κάποιον πού ὀργίζεται μέ τό 43. Ματθ. 24,

20 βασιλιά, ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀντιπαρατεθεῖ μαζί του ὑβρίζει καί καταστρέφει τήν εἰκόνα τοῦ βασιλιά 44. Παρόμοια καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τονίζει ὅτι μετά τό μέγα ἀξίωμα τῆς υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος τόν ἐπιβουλεύεται περισσότερο, ὅταν βλέπει τό κάλλος τοῦ νέου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου πού σπεύδει στήν οὐράνια πολιτεία, ἀπό τήν ὁποία ἐκεῖνος ἐξέπεσε 45. Εἴτε μέ τό κάλυμμα ἀγαθῶν πνευμάτων ἤ πνευμάτων νεκρῶν στόν πνευματισμό, εἴτε ἀγαθῶν πνευμάτων στή λευκή μαγεία, εἴτε ἐμφανέστατα στή μαύρη μαγεία καί στό σατανισμό, ἀληθινός ἀπώτερος σκοπός τοῦ διαβόλου εἶναι νά προετοιμάσει τό δρόμο τοῦ Ἀντιχρίστου. Μέ τήν ἠθική τοῦ νεοσατανιστή Aleister Growley ( ) «κάνε ὅ,τι θέλεις, αὐτός εἶναι ὁ νόμος», μέ τήν ἀναστροφή τοῦ Μωσαϊκοῦ δεκαλόγυ καί τῶν Μακαρισμῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀποκρυφιστές προετοιμάζουν τό δρόμο γιά ἕνα νέο Μεσσία. Ὅλα συντείνουν καί ὀφείλουν σέ μιά παγκοσμιοποίηση τῆς θρησκείας, τῆς θρησκείας τοῦ μέλλοντος, τό τέλος τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰχθύος (δηλ. τοῦ Χριστιανισμοῦ) καί τήν Νέα ἐποχή πού ἀναπροσανατολίζει τήν ἀνθρώπινη συνείδηση σέ νέες πηγές ἀληθείας, τήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, ὅπου ὁ ἀναμενόμενος κοσμικός ἡγέτης θά εἶναι τελικά ὁ Ἀντίχριστος 46. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ στίς μέρες μας φέρνει θλίψη, προκαλεῖ φρίκη καί ὁδηγεῖ σέ ἀπόγνωση, ὅσους ἀντιμετωπίζουν τό θέμα ἀνθρώπινα καί μέ ὀρθολογιστικό πνεῦμα. Ὅσοι ὅμως τό θεωροῦν ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία, ἔχουν τή διάκριση καί εἶναι σέ θέση νά τό ἀντιμετωπίζουν θεολογικά, γνωρίζουν αὐτό πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἐναντίον ἀνθρώπων πο- 44. PG 31, 1456C: Μισάνθρωπος, ἐπειδή καί θεομάχος. Ἐμίσησε πρότερον, ἐτραχηλίασε κατά Θεοῦ παντοκράτορος Ἐπειδή εἶδε τόν ἄνθρωπον καί εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ, τήν ἑαυτοῦ πονηρίαν ἐκένωσεν ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπος ὀργισθείς τήν εἰκόνα λιθάζοι, ἐπειδή τόν βασιλέα οὐ δύναται, τό ξύλον τύπτον, τό τήν μίμησιν ἔχον. 45. PG 46, 597B: Διά τοῦτο καί τό τῆς υἱοθεσίας ἀξίωμα, καί ὁ διάβολος ἡμῖν ἐπιβουλεύει σφοδρότερον βασκάνῳ τηκόμενος ὀφθαλμῷ, ὅταν βλέπῃ τοῦ νεογενοῦς ἀνθρώπου τό κάλλος, σπεύδοντος πρός τήν οὐράνιον πολιτείαν, ἀφ ἧς ἐκεῖνος ἐξέπεσε. 46. Γιά τόν τρόπο θεώρησης τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ μέρους τῶν σατανιστῶν βλ. τήν εἰδικότερη ἐπισήμανση τοῦ Chr. Partidge, Satanism, στό: Encyclopedia of Religions, 336: However, many Satanists claim that their religion is not simply an inversion of Christianity. It is rather a self-religion, which encourages egocentricity and personal development, und has little interest in actively opposing Christian doctrine and practice. Nevertheless, for whatever reason, Satanists do vehemently oppose Christian doctrine, symbolism and practice, judging Christian civilization to be corrupt and hypocritical. 20

21 νηρῶν καί γοήτων (2 Τιμ. 3, 13), στοιχείων τοῦ κόσμου (Κολ. 2, 20), τῆς φιλοσοφίας καί τῆς κενῆς ἀπάτης (Κολ. 2, 8), πνευμάτων πλάνης καί διδασκαλιῶν δαιμονίων (1 Τιμ. 4, 1), γραωδῶν μύθων (1 Τιμ. 4, 7), βεβήλων κενοφωνιῶν καί ἀντιθέσεων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως (1 Τιμ. 6, 20). Ὅταν μιλοῦμε γιά τόν ἀποκρυφισμό αὐτό δέν τό κάνουμε γιά νά περνοῦμε τόν καιρό μας, ἤ, γιά νά ἔχουμε ἥσυχη τή συνείδησή μας ἀπέναντι στήν τεράστια ποιμαντική μας εὐθύνη. Δέν τό κάνουμε οὔτε γιά νά ἐνσπείρουμε τή τρομολαγνεία, οὔτε γιά νά καλλιεργήσουμε τή σατανοφοβία. Τό κάνουμε γιατί ὁ ἀποκρυφισμός συνιστᾶ ριζική ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητας, διάρρηξη τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας πού δεχθήκαμε κατά τό βάπτισμα. Τό κάνουμε γιατί ἀπό τή συζήτησή μας καί τόν προβληματισμό μας προκύπτει ἀναγκαῖα ἡ ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πού ὀφείλει νά διεξαγάγει ὁ κάθε ἄνθρωπος στή ζωή του, γιά νά παραμείνουμε συνεπεῖς στή χριστιανική μας κλήση καί σοβαροί ἀπέναντι στήν πορεία ζωῆς πού συνειδητά ἐπιλέξαμε. Τό κάνουμε, γιατί ἔχουμε καθῆκον νά ἀφυπνίσουμε τόν ἑαυτό μας καί τό ποίμνιο πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Ἡ μεγάλη εὐθύνη μας εἶναι πρόδηλη. 21

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου»

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου» ΠΑΡΕΜΒΑΗ την 5 η Διορθόδοξη υνάντηση Δικτύου Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών (ερβία 9/2012) Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment)

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) της έσποινας Γιαννακοπούλου Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Και τα δύο!! Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 Εικόνες Κρατών Εικόνα της Ε.Ε. Το σύνολο των χαρακτηριστικών μίας χώρα που μας έρχεται στο μυαλό

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Ενότητα Α 1. α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΛΑΘΟΣ ε. ΛΑΘΟΣ 2. Το διαφημιστικό σλόγκαν συμπυκνώνει,σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Διαδίκτυο Διαδίκτυο Θετικά του Διαδικτύου Μη ενδεδειγμένη χρήση Χρήση χωρίς επιτήρηση από τους γονείς Χρήση για περισσότερη από 1,5 ώρα την ημέρα Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πως η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα τη χειρότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα

Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα Τι είναι η Χοροθεραπεία Έλλη Κήτα Εισήγηση- Παρουσίαση της Χοροθεραπείας στα πλαίσια των Συνεδριακών εκδηλώσεων «Οι δρόμοι της Ψυχοθεραπείας» Διοργάνωση : κοινοπραξία ΕΥΕΞΙΑ Μάιος 2002, Αθήνα Συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα