Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα"

Transcript

1 Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα αλζξώπηλα ρεξηά πνπ θαηαξγεί ζύλνξα, κεδελίδεη απνζηάζεηο, ειαρηζηνπνηεί ην ρξόλν θαη παξέρεη θάζε είδνπο πιεξνθόξεζε ζην αλαδεηνύληα. Ξέξνπκε όκσο όηη είλαη θαη ν θιέθηεο ζην ζπίηη καο πνπ ζα αιινηώζεη ηελ ζθέςε θαη ηα ήζε ησλ παηδηώλ καο θαη πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξαζύξεη ζε ηξαγηθέο επηινγέο άηνκα θάζε ειηθίαο. 85% ησλ ειιεληθώλ λνηθνθπξηώλ δηαζέηεη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (ΗΥ) θαη ηα παηδηά εμνηθεηώλνληαη κε ηελ ρξήζε από κηθξή ειηθία, ηδηαίηεξα όηαλ νη γνλείο είλαη θαηκ απηνί ρξήζηεο. Γεδνκέλα από ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία καο δείρλνπλ όηη πεξηζζόηεξν από ηα 2/3 ησλ παηέξσλ θαη κηζέο από ηηο κεηέξεο είλαη γλώζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη εθπαηδεύνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο επηδεηνύλ ηελ εμνηθείσζε ησλ απνγόλσλ κε ηελ θαηλνύξγηα ηερλνινγία κε αξρηθό ζθνπό ηελ απόθηεζε γλώζεσλ. Τν δηαδίθηπν είλαη ην παξάζπξν ζηε γλώζε. Κάζε πιεξνθνξία από όιε ηελ πθήιην ζπζζσξεύεηε ζε κηα κηθξή νζόλε θαη ε απόθηεζε, ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία απηήο απνηειεί απιή δηαδηθαζία. Η ειεθηξνληθή αγνξά πξνζθέξεη πιεζώξα ειθπζηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ελεκεξώλνληαη θαζεκεξηλά κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ απνδέθηε κε ζθνπό ε απόθηεζε ηεο γλώζεο λα γίλεη πξνζηηή θαη εύθνιε. Η εκπεηξία άιισλ εξεπλεηώλ θαη ε επηζηεκνληθή ζέζε θαη αληίζεζε απζεληηώλ ζε θάζε ηνκέα κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ή ηνπ ζρνιείνπ. Τν δηαδίθηπν απνηειεί κηα

2 βηβιηνζήθε ζην ζπίηη, έλα παξάζπξν ζην θόζκν θαη ηδηαίηεξα γηα έλα παηδί απνηειεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηύμεη πνιιέο από ηηο δεμηόηεηέο ηνπ. Όκσο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ΗΥ πεξηζζόηεξν ζαλ κέζν ςπραγσγίαο παξά εθπαίδεπζεο κε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ νη νπνίνη πεξηηπιηγκέλνη από ηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο εγθισβίδνληαη ζε πνιύσξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εγθαηαιείπνληαο ηα παηδηά ζε αζθαιείο εληόο ζπηηηνύ απαζρνιήζεηο θαη πξνσζώληαο ηα λα αλαιώλνπλ ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπο ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο. Έλαο ΗΥ κπνξεί λα θαζειώζεη αθόκα θαη ηα πην ππεξθηλεηηθά παηδηά γηα ώξεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δσκάηην αθήλνληαο ηνπο θεδεκόλεο ειεύζεξνπο γηα άιιεο πξνζσπηθέο αζρνιίεο. Μέζα ζην δηαδίθηπν κηθξά, απιά θαη πνιιέο θνξέο αλνύζηα παηρλίδηα (ηόζα πνιιά πνπ αθόκα θαη αλ δηπιαζίαδεο ηελ παηδηθή ειηθία δελ ζα πξνιάκβαλεο λα ηα παίμεηο έζησ θαη κία θνξά) είλαη εύθνια πξνζβάζηκα θαη «ςπραγσγνύλ» ηα παηδηά κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ θαζεζπράδνληαο ηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ από εμσηεξηθνύο θηλδύλνπο. Όκσο πξόζθαηεο κειέηεο παξνπζηάδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ παηδηνύ πνπ δελ εθηνλώλεηαη θαη ζπζζσξεύεη ελέξγεηα πνπ δπλαηόλ λα απνβεί επηθίλδπλε θαη κε ειεγρόκελε ζηελ εθεβεία. Τα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πνπ θπξίσο απεπζύλνληαη ζε αγόξηα ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο ζηα νπνία πξνζνκνηώλνληαη κάρεο ζηξαηεπκάησλ ή ζώκα κε ζώκα όπνπ άγλσζηνη από δηάθνξα κέξε ηεο γεο ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλό παηρλίδη θαηά νκάδεο επηδηώθνληαο ηελ ζπληξηβή ηνπ αληηπάινπ θαη ηελ θαηαμίσζε ζηελ ειεθηξνληθή θνηλσλία, θαηαηάζζνληαη ζε παηρλίδηα βίαο θαη ελνρνπνηνύληαη γηα ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο. Αλαπηύζζνπλ βίαηεο ζθέςεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα εθδεισζνύλ άκεζα κεηά ην παηρλίδη κεηαθέξνληαο ηελ έληαζε ηεο κάρεο ζηελ πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο νηθείνπο ή έκκεζα ακβιύλνληαο ζηαδηαθά ην νπδό αλνρήο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (εύθνινο θαη ππέξκεηξνο ζπκόο). Τα παηδηά είλαη κηκεηηθά όληα θαη έλαο βαζηθόο ηξόπνο εθπαίδεπζήο ηνπο είλαη κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ κίκεζε. Η ζπλερήο επαθή κε ζθελέο βίαο δίλεη ζηα

3 παηδηά ην κήλπκα όηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη απεπαηζζεηνπνηνύληαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ν πνιηηηζκόο θαη αλζξσπηζκόο θαηαδηθάδεη. Δπηπιένλ ζήκεξα ην δηαδίθηπν είλαη ην παξάζπξό δηνρέηεπζεο όισλ ησλ αλώκαισλ κε ζπκβαηώλ απόςεσλ. Ο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη θαη λα δηαδώζεη ζθέςεηο θαη ζέζεηο κέζσ θεηκέλνπ ή εηθόλσλ ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θξηηηθήο από εηδηθνύο. Τα παηδηά ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από αλσξηκόηεηα θαη πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία πνπ δηακνξθώλνπλ αληηιήςεηο θαη θαλόλεο δσήο, έξρνληαη αληηκέησπα κε πιεζώξα απόςεσλ ηηο νπνίεο αδπλαηνύλ λα θηιηξάξνπλ. Πξνβάιινληαη όκσο πνιιέο θνξέο ηόζν έληερλα πνπ ππεξηεξνύλ ησλ απιώλ παξαδνζηαθώλ θαλόλσλ δσήο νη νπνίνη κέρξη ηώξα ήηαλ απηνλόεηνη, θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα παηδηά θέξλνληαο αξθεηέο θνξέο ηνπο γνλείο ζε απόγλσζε αθνύ ν αγώλα είλαη κε θάπνηνλ άγλσζην ερζξό. Δπηπξόζζεηα είλαη αλεζπρεηηθή ε απμεκέλε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πνξλνγξαθηθνύο, πξνζβιεηηθνύο θαη αθαηάιιεινπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο θαη ε όρη ζπάληα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηώλ από παηδόθηινπο εξαζηέο. Δίλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. Υπνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ 14 εθαηνκκύξηα δηαδηθηπαθνί ηόπνη νη νπνίνη παξέρνπλ εύθνιε πξόζβαζε, κηζνί από απηνύο ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο αλαδήηεζεο πνπ είλαη γλσζηνί ζαλ cartoo. Μειέηεο από ηηο ΗΠΑ θαη Μ. Βξεηηαλία δείρλνπλ όηη ην 20-25% ησλ παηδηώλ θαη 70% ησλ εθήβσλ εζειεκέλα ή ηπραία έξρνληαη ζε επαθή κε πνξλνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ πιηθό ελώ 19% απηώλ είραλ ζεμνπαιηθή πξόζθιεζε. Μειέηεο ζηε ρώξα καο έδεημαλ όηη 1/4 ησλ παηδηώλ ηεο Αζελάο ειηθίαο 12 ρξνλώλ έρεη επηζθεθηεί αθαηάιιεια sites θπξίσο ζε ηληεξλεη θαθέ. Τν msn ή ηα chat-rooms απνηεινύλ ειεθηξνληθό ηξόπν επηθνηλσλίαο ζην νπνίν ν ζπλνκηιώλ κπνξεί λα ππνδπζεί όπνην ξόιν επηζπκεί ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ δίλνληαο έηζη ζε επηηήδεηνπο ηελ δπλαηόηεηα απνπιάλεζεο ηνπ παηδηνύ είηε ζε ζξεζθεπηηθέο νκάδεο κε νκαδηθέο απηνθηνλίεο είηε ζε θπθιώκαηα δηαθίλεζεο πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ ή ζε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε.

4 Ο κεγαιύηεξνο όκσο θίλδπλνο ηεο ρξήζεο είλαη ν δηαδηθηπαθόο εζηζκόο o νπνίνο αλαπηύζζεηαη κεηά από πνιύσξε θαζεκεξηλή ρξήζε θαη πνπ ραξαθηεξίδεηαη από επηκνλή ηνπ παηδηνύ λα παίδεη αηειείσηεο ώξεο παξακειώληαο ηηο καζεζηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη αδηαθνξώληαο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή θαη γηα θνηλσληθέο επαθέο. Τν παηδί δείρλεη ελδηαθέξνλ κόλν γηα ην ΗΥ θαη ην δηαδίθηπν θαη ε ζηέξεζε απηνύ επηθέξεη ηδηαίηεξε δπζθνξία θαη όρη ζπάληα, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (ζύλδξνκν ζηέξεζεο) θαζηζηώληαο θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηδηαίηεξα δύζθνιε. Σηελ Αζήλα ηα κηζά παηδηά εηζέξρνληαη ζην δηαδίθηπν ρσξίο γνληθή επίβιεςε θαη είλαη εθηεζεηκέλα ζηνπο θηλδύλνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο ξόινο ησλ γνλέσλ είλαη βαζηθόο πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε επνρή γηαηί ν ερζξόο δελ έρεη ζύλνξα νύηε εζηθά ε αλζξσπηζηηθά όξηα. Απιέο ζπκβνπιέο ίζσο καο βνεζήζνπλ. 1. επηθνηλσλείηε κε ηα παηδηά ζαο θαζεκεξηλά. Αθήζηε ηα λα ζαο κηιήζνπλ 2. ειέγρεηαη ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο όπνπ εηζέξρνληαη. 3. βάιηε θσδηθό απαγόξεπζεο ζε sites κε αθαηάιιειν πιηθό 4. βάιηε ην ΗΥ ζε θνηλό ρώξν θαη όρη ζην δσκάηην ηνπ παηδηνύ 5. πεξηνξίζηε ηηο επηζθέςεηο ζε ηληεξλεη θαθέ 6. βάιηε όξην ρξήζεο θαη ειέγρεηε ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ αθόκα θαη νη εθήβνη 7. απαγνξεύζηε ηα βίαηα πνιεκηθά παηρλίδηα 8. ειέγρεηαη ηνπο θίινπο ηνπο ζηα chat rooms ή ζην msn 9. κηιήζηε ζηα παηδηά ζαο γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηελ πξνεθεβηθή ειηθία 10. παξαθνινπζείηε άγξππλα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ζαο θαη ζεκεηώζηε θάζε αιιαγή. Σπδεηήζηε ηελ κε εηδηθό έγθαηξα 11. αλ ππνςηάδεζηε όηη ην παηδί ζαο είλαη ζύκα ζεμνπαιηθήο ή άιιεο επηθίλδπλήο ζπκπεξηθνξάο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό αζηπλνκηθό ηκήκα θαη ηελ ππεξεζία

5 ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο θαη δεηήζηε λα εξεπλήζνπλ κε δηαθξηηηθόηεηα θαη ερεκύζεηα 12. Παξνηξύλεηαη ην παηδί ζαο λα έρεη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε θίινπο Μπνξεί ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ λα εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο αιιά απνηειεί θαη ην κεγαιείν ηεο επνρήο καο. Δίλαη δηθή καο ε επηινγή αλ ζα απνηειεί γηα ηα παηδηά καο παξάζπξν ζηελ γλώζε θαη ζηελ επηηπρία. Αλ λαη, ηόηε ληθήζακε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο δσήο.

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Επιμέλεια: Χρήζηος Κ. Σώκος (δημοζιεύηηκε αρτικά ζηην εηήζια έκδοζη Παν-Θήρας2007) Σστνά σπάρτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα