ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο"

Transcript

1 Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο ΘΔΜΑ: Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο». ηελ Αξηέκηδα, ζήκεξα, 26 ε ΜΑΡΣΗΟΤ ηνπ έηνπο 2013 θαη ψξα 19:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ επξίζθεηαη ζηελ 5 ε ηάζε ιεσθ. Βξαπξψλνο, (πξψελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξηέκηδνο), ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. Πξση / πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.3852/10. Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν κειψλ ΔΝΣΔΚΑ (11) βξέζεθαλ παξφληεο ΔΝΣΔΚΑ (11) ήηνη ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Μπαιφπεηνο Παλαγηψηεο 2. Μάξθνπ Νηθφιανο 3. αξξή Γήκεηξα 4. Καηζνχιεο Κσλζηαληίλνο 5. Ρήγαο Γξεγφξηνο 6. Ράθηε Αιεμάλδξα 7. Φαθήο Νηθφιανο 8. Λάκπξνπ Παλαγηψηεο. ΑΠΟΝΣΔ

2 9. Μσξαΐηε Ησάλλα 10. Γθηνπιέθαο Γεκήηξηνο 11. Φχηξνο Αληψληνο 2 Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θα ΤΜΔΩΝΗΓΟΤ ΦΗΛΟΘΔΖ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Ο Πξφεδξνο θ. ΜΠΑΛΟΠΖΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ θάιεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην 4 ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΥΔΣ : Δηζήγεζε πξνο ηελ επηηξνπή πνηφηεηνο δσήο κε αξηζ. Πξση 9908/ θαη ηελ ππ αξηζ πξση πξνο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Αξηέκηδνο 11220/ θαζψο θαη ηελ ππ αξηζ 38/2013 απφθαζε ηεο Δ.ΠΟ.ΕΩ. χκθσλα κε ην αξ.79 παξ.1 ζηνηρείν γ ηνπ Ν.3463/2006, " Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε ", θαη παξ.3 " Με ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο ". ην αξ. 73 παξ.1 Βλ, πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πξνβιέπεηαη φηη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην " ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξζξ. 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ ". Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαη απφ ην νηθείν Γ.. Σν ζρέδην απηψλ ησλ απνθάζεσλ ην εηζεγείηαη ζην Γ. ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. ηε ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε, νη ρξήζεηο γεο, νη ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ην παξαθάησ ζρέδην ηεο αλαθεξφκελεο ζην ζέκα θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά γηα ηελ ηειηθή θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ. ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΧΝ-ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΡΖΣΟ ΑΝΣ. ΜΑΡΚΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Γηνηθεηηθέο άδεηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ

3 3 Έρνληαο ππ όςηλ : 1) Σα άξζξα 75 (παξ.2, πεξ. 13, 15, 16 θαη 18), 76 παξ. 1, 79 θαη 80 παξ. 4 θαη επφκ. ηνπ Ν.3463/2006 (Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ).- ΦΔΚ 114/η.α./ ) Σα άξζξα 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). 3) Σα άξζξα 1, 3, 14, 18 παξ. 1β, 32, 55, 56, 63 παξ. 1 θαη 2 θαη 66, ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο». 4) Σν άξζξα 6 ηνπ Ν.2690/99. 5) Σν Π.Γ. 180/79 «πεξί φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 θαη 264/2003, φπσο θαη ζην Π.Γ. 1180/ (ΦΔΚ 293 /η.α/1981). 6) Σελ ππ αξ /2007 Δξκελεπηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 7) Σελ ππ αξ ΚΤΑ/26 Φεβξνπαξίνπ 2007 ΦΔΚ 246/η.β./2007, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ. 8) Σηο ππ αξ. 7617/1996, 60153/1996, θαη 51/2006 Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΓΑΑ. 9) Σελ ππ αξ. 3 Γηάηαμε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο «πεξί κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο». 10) Σελ ππ αξ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ) Τγεηνλνκηθή Γηάηάμε. 11) Σελ ππ αξ. 501/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 12) Σελ ππ αξ. Τ1/ΓΠ/Οηθ / (ΦΔΚ 2077 /η.β./ Τ.Γ., κε ηελ νπνία εληάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο γη απηά αδεηνδνηήζεηο θαη ηα «νη ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη» πνπ επνλνκάδνληαη σο θηήκαηα θειάξηα θ.ιπ. 13) Σελ ππ. αξ. 3010/1985/ΦΔΚ 593/η.β./ Τ.Γ. (πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξ. Τ2/νηθ.15438/ (ΦΔΚ 1346/Σ.Β./ 2001). 14) Σελ ππ αξ. πξση / νδεγία ηνπ επνπηηθνχ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΠΗ) ηνπ Τπ.Πνι., γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη ζηηο Δξαζηηερληθέο ρνιέο Υνξνχ θαη ζηα Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα. 15) Σν Π.Γ. 85/1991 (ΦΔΚ 1346/η.β/1991 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν». 16) Σηο ππ αξ. 49/2010 θαη 59/2010 Δξκελεπηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). 17) Σελ ππ αξηζκφλ 17/ Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 18) Σελ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220 (Φ.Δ.Κ. 2496/Β/ ). 19) Σελ ΤΜ/3131/ Δγθχθιην ΤΤΠ θαη ΚΑ. Άξζξν 1 Αξκνδηόηεηεο Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006) Γηα ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ

4 4 1) Ο Γήκνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75, παξ 2, πεξηπηψζεηο 13, 16 θαη 18, ηνπ Ν.3463/ 2006 (Κ.Γ.Κ.), έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Πεξίπησζε 13. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο, θαζψο θαη ν έιεγρνο απηψλ. Πεξίπησζε 16. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Πεξίπησζε 18. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δπηζήκαλζε. Με ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη Ο.Σ.Α. δελ έρνπλ απιά ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ, αιιά θαη ηνλ έιεγρν, κέζσ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ πνπ ρνξήγεζαλ, φπσο επίζεο θαη ηελ αλάθιεζε θαη αθαίξεζε απηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 2) χκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε), ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ είλαη απνθαζηζηηθφ θαη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη [20] εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε), ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, είλαη απνθαζηζηηθφ θαη αξκφδην φξγαλν γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. (Δξκελεπηηθή Δγθχθιηνο 49/2010) Άξζξν 2 Πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο κνπζηθήο. 1) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ην θαηάζηεκα λα ιεηηνπξγεί λφκηκα. 2) Ζ άδεηα κνπζηθήο κπνξεί λα ρνξεγεζεί (α) είηε κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειαδή κεηά ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζήο ηνπ, (β) είηε νπνηεδήπνηε κε ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη (γ) είηε νπνηεδήπνηε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Άξζξν 3 Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο (άξζξν 73 παξ. 1Α πεξ. iii λ. 3852/2010) 1) Κάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ έρεη ζην φλνκα θαη ζηελ επσλπκία ηνπ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), ζηελ επζχλε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηεχζπλζε ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή κηαο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη πνπ ρξεζηκνπνηεί, εθηειεί, παξνπζηάδεη ή εθκεηαιιεχεηαη

5 5 δεκφζηα ηα κνπζηθά έξγα θαη ηελ κνπζηθή (Διιεληθή θαη Ξέλε) εληφο ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε, λα ιακβάλεη θαη λα εθνδηάδεηαη απφ ην Γήκν Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο (ζηίρσλ, ζπλζέζεσλ, ηξαγνπδηψλ) ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζή ηνπ. 2) Ζ ελ ιφγσ άδεηα κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ν Γήκνο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, απνηειεί Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, θαη εθαξκνγή ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 73 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/ ) Όιεο νη Γεκνηηθέο Γηνηθεηηθέο άδεηεο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα εθδίδνληαη απφ ην Γήκν θαη ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο, ηεο παξνχζαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο απφθαζεο. Άξζξν 4 Τπόρξενη εθνδηαζκνύ κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Αδεία γηα ηελ Λεηηνπξγία Μνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ Τπφρξενη λα ιακβάλνπλ απφ ην Γήκν θαη λα εθνδηάδνληαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Μνπζηθήο εληφο ησλ ρψξσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1 Α πεξ. iii, ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 παξ. II, πεξ. 13, 15, 16 θαη 18 θαη άξζξνπ 80 παξ. 4 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), είλαη: α) φινη αλεμαηξέησο νη επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ζην φλνκά ηνπο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ζηελ επζχλε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, φπσο θαη β) φινη νη επηρεηξεκαηίεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) εθείλνη ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα Γηνηθεηηθά φξηα απηνχ, γ) φινη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθηεινχλ θαη παξνπζηάδνπλ δεκφζηα ηα κνπζηθά έξγα ηελ κνπζηθή (Διιεληθά ή θαη Ξέλα), κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν (π.ρ. κε δσληαλφ, ηερληθφ, κεραληθφ, ηερλνινγηθφ ή κε νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ ή λέν κέζν), ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. ** **πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ απηνχ, εθ φζνλ είλαη δηνξγαλσηέο εθδειψζεσλ πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηε ρξήζε θαη εθηέιεζε κνπζηθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ λ.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 75 ΗΗ πεξ. 16 ηνπ λ.3463/2006 [Κ.Γ.Κ.]. Άξζξν 5 Σξόπνη θαη κέζα ρξήζεο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο 1) Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν, ηε κνξθή θαη ηα κέζα ηεο δεκφζηαο ρξήζεο εθηέιεζεο παξνπζίαζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ θαη ηεο κνπζηθήο (Διιεληθήο ή Ξέλεο) γεληθφηεξα πξνο ην θνηλφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, γξαπηή άδεηα, ηφζν θαη αξρήλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο [Ο..Γ.] ησλ

6 6 Πλεπκαηηθψλ Γεκηνπξγψλ, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Γήκν, γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. 2) Δηδηθά γηα ηελ ρξήζε ηεο απιήο ζπζθεπήο ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηελ απιή ζπζθεπή Σειενξάζεσο, ρσξίο εληζρπηή θαη πξφζζεηα ερεία, ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Οδεγφ ηνπ Τπνπξγείνπ, δελ απαηηείηαη έθδνζε Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γήκν. Αληίζεηα, ν ίδηνο επηρεηξεκαηίαο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ κέζσλ απηψλ, δειαδή εληζρπηή θαη πξνζζέησλ ερείσλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε γξαπηή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο απφ ηνλ Ο..Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2121/93. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο θαη δηα ησλ κέζσλ απηψλ (απινχ ξαδηνθψλνπ θαη απιήο ηειενξάζεσο) είλαη παξάλνκε (άξζξα 3 παξ. 1 πεξ. δ θαη ε θαη παξ. 2 Ν.2121/93) θαη σο άλεπ αδείαο γελφκελε (άξζξα 3 παξ.2, 14 θαη 66 ηδίνπ λφκνπ). 3) Ζ Υξήζε εθηέιεζε παξνπζίαζε εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο γίλεηαη ζπλήζσο: α) είηε κε κεραληθά κέζα (φπσο π.ρ. ελδεηθηηθά, κε πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ, κε καγλεηφθσλν, θαζεηφθσλν, ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα, πηθ-απ, ζηληηέξα, κε ερεία ή ρσξίο απηά θ.ιπ.). β) είηε κε ξαδην-ηειενπηηθά, δνξπθνξηθά, θαισδηαθά, ελζχξκαηα ή αζχξκαηα, δνξπθνξηθά, NOVA, SUPER SPORΣ θαη ινηπά ηερλνινγηθά ή λέα κέζα, γ) είηε κε δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε θαη κνπζηθά φξγαλα (φπσο ελδεηθηηθά π.ρ. κε κνπζηθά φξγαλα θηζάξεο πηάλν κπνπδνχθη θ.ι.π. φξγαλα - ηξαγνπδηζηέο εξκελεπηέο, εθηειεζηέο θ.ιπ.) θαη δ) είηε κε ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή δηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε νπνηνδήπνηε εθ ησλ ινηπψλ ηξφπσλ ή κέζσ θαη ησλ πνιπκέζσλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Άξζξν 6 Αξκόδην όξγαλν έθδνζεο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 1) Ο Γήκνο εθδίδεη θαη ρνξεγεί ηελ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηα λφκηκα πξναπαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 2) Αξκφδην φξγαλν έθδνζεο θαη ρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο αδείαο κνπζηθήο είλαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Δξκ. Δγθ. 49/2010) θαη ηνπ Κ.Γ.Κ., φηαλ ζ έλα νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ή εθηειείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη ή παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, ηεο κνπζηθήο (Διιεληθήο ή Ξέλεο), δεκφζηα πξνο ην θνηλφ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν, γηα ηελ δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο γηα ηνπο

7 7 εξγαδφκελνπο, ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζην ρψξν ή γηα ηελ ςπραγσγία ησλ ζακψλσλ ή θαη γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ πειαηψλ απηνχ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ κνξθή ηνπ θαηαζηήκαηνο / επηρεηξήζεσο. 3) ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεκφζηα ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε, αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ, κεηάδνζε ή αλακεηάδνζε ηνπ ήρνπ ή ηεο εηθφλαο θαη ήρνπ θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγία κνπζηθήο εληφο ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή κηαο επηρείξεζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ν επηρεηξεκαηίαο θαη θαηά λφκν ππεχζπλνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη εθνδηαζηεί θαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη κάιηζηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο - εθηέιεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο εληφο απηψλ, δηαθνξεηηθά ε άλεπ αδείαο ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζ απηφ, είλαη κε ζχλλνκε ζηνπο ρψξνπο επζχλεο, δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηα αλσηέξσ. Άξζξν 7 Πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο ρνξήγεζεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ρνξεγείηαη ζε θάζε ππφρξεν ρξήζηε κνπζηθήο θαη θαηά ηα αλσηέξσ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α) Ύζηεξα απφ Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επηρεηξεκαηία ρξήζηε ηεο κνπζηθήο, καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην γξαθείν ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. β) Με ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. γ) Με Απφθαζε ηνπ θαηά ηφπν αξκφδηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ή ε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ) δ) Ζ εγθξηζείζα απφ ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, Άδεηα πεξί ρξήζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα επηρείξεζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν. Άξζξν 8 Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Άδεηα Μνπζηθήο είλαη ππνρξεσηηθή 1) Σε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζηελ επηρείξεζε ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηελ εθνδηαζζνχλ φινη φζνη επηρεηξεκαηίεο θαηά ηα αλσηέξσ, α) επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα πξψηε θνξά κνπζηθή ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζε ηνπο (άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ.) θαη, β) ησλ νπνίσλ έιεμε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο άδεηαο κνπζηθήο θαη είλαη εθ λένπ ππνρξεσκέλνη λα αλαλεψζνπλ απηήλ, γηα ηνλ κεηέπεηηα ηεο ιήμεσο ηεο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη, γ) ήδε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ κνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ θαλ εθνδηαζζεί, φπσο φθεηιαλ, νχηε κε Γεκνηηθή

8 8 Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ.. 2) θνπφο ηεο παξνχζαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο απφθαζεο είλαη λα ιεηηνπξγνχλ φια ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη επηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή ή κνπζηθά φξγαλα, κε αξρέο θαη θαλφλεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνχο ζ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη πνιίηεο, έηζη ψζηε λα είλαη άπαληεο εθνδηαζκέλνη κε άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζύλλνκα θαη ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ηελ θνηλή εζπρία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ, αιιά θαη ηα θαηαζηήκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο, λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απξφζθνπηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ Άξζξν 9 Αλάξηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεσο Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα «πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ», αλαξηάηαη, κε επζχλε ηνπ επηρεηξεκαηία ππεπζχλνπ απηνχ, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν θαη δήηεζε ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Άξζξν 10 Πεξί ηεο ελλνίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο 1) Λεηηνπξγία κνπζηθήο λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, πνπ γίλεηαη δεκφζηα πξνο ην θνηλφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο, ρξήζεο, εθηέιεζεο, κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ - κνπζηθήο (Διιεληθήο θαη Ξέλεο), εληφο ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία - ρξήζηε ηεο κνπζηθήο. 2) Λεηηνπξγία ρξήζε εθηέιεζε κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζε κία επηρείξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα γίλεηαη λφκηκα κφλν κε γξαπηέο άδεηεο, πξψηα ηνπ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ (Ο..Γ.) ησλ άξζξσλ 54 θαη επφκ. ηνπ Ν.2121/93, πνπ λα επηηξέπεη απηήλ θαη, χζηεξα ηνπ Γήκνπ πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ηελ Γηνηθεηηθή ηνπ άδεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ αηηήζεθε απηήλ. Άξζξν 11 Σξόπνη θαη κέζα ρξήζεο ησλ κνπζηθώλ έξγσλ ηεο κνπζηθήο Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο δεκφζηα γίλεηαη ζπλήζσο, είηε κε νπνηνδήπνηε κνπζηθφ φξγαλν ή κε νξρήζηξα θαη ηξαγνπδηζηέο (δειαδή δσληαλά), είηε κε νπνηαδήπνηε κεραληθά κέζα θαη ινηπνχο ηξφπνπο θαη κέζα, φπσο ελδεηθηηθά κε ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα κε ή ρσξίο πξφζζεηα ερεία, κε πιηθνχο θνξείο ήρνπ (cd) ή εηθφλαο θαη

9 9 ήρνπ (dvd), κε disc jockey, cd, dvd, κεραληθά θαη ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη κε ή ρσξίο ερεία, κε ξαδηφθσλν, κε ηειεφξαζε ελζχξκαηε ή αζχξκαηε, θαισδηαθή ή δνξπθνξηθή ή κέζσ NOVA ή SUPER SPORT θ.ι.π. ή κε νπνηαδήπνηε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή κε ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα ή κέζσ ηνπ internet - δηαδηθηχνπ θ.ι.π. (άξζξν 3, παξ. 1, εδάθηα ζη, δ, ε, ζ, ηνπ Ν.2121/93). Άξζξν 12 Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο δεκόζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.2121/93) Γεκφζηα ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.2 ηνπ Ν.2121/1993, θάζε ρξήζε ή εθηέιεζε ή παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ (ζηίρσλ, ζπλζέζεσλ ηξαγνπδηψλ κνπζηθνζπλζέζεσλ), είηε Διιεληθψλ, είηε Ξέλσλ, πνπ θάλεη ηα κνπζηθά έξγα πξνζηηά ζε θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Άξζξν 13 Έιεγρνο ηζρύνο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη αλάθιεζε απηώλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ έθδνζεο θαη ηζρύνο ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξ. 1Α πεξ. iii ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3852/2010, ε αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί εθιεγεί ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.3852/2010. Άξζξν 14 Υξήζηεο κνπζηθήο 1) Όζνη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο (πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο (αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ) ρξεζηκνπνηνχλ - εθηεινχλ - ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ρψξσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ κνπζηθά έξγα - κνπζηθή, νλνκάδνληαη ζηε παξνχζα σο «επηρεηξεκαηίεο ρξήζηεο κνπζηθήο», αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο, ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα ρξήζεο εθηέιεζεο παξνπζίαζεο ηεο κνπζηθήο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεψλ ηνπο. 2) Οη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ ζχλλνκα θαη λα εθνδηάδνληαη, πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκά ηνπο, απφ ηνλ Γήκν, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, κε ηε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα «πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006). 3) Ζ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε ησλ «επηρεηξεκαηηψλ ρξεζηψλ κνπζηθήο» ζην λα εθνδηάδνληαη κε «Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο» απνξξέεη ηφζν απφ ην άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ην άξζξν 75 παξ. 2 πεξ. 13, 15, 16 θαη 18 ηνπ Ν.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φζν θαη απφ ην άξζξν 63, παξ. 2, ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο».

10 10 Άξζξν 15 Πεξί ησλ αδεηώλ ησλ θέληξσλ δηαζθεδάζεσο Δπηπξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ζηα θέληξα δηαζθεδάζεσο απνξξέεη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ρξεζηψλ κνπζηθήο γηα άδεηα θαη απφ ην άξζξν 14 ηεο Τ1Γ/Γ/Π96967/2012. Γηφηη ην θέληξν δηαζθεδάζεσο δηαζέηεη θπξίσο θαιιηηερληθφ κνπζηθφ πξφγξακκα, κεηά θαγεηνχ ή πνηνχ, θαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη - εκπεξηέρεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ θαη ε άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ. Καηά ζπλέπεηα γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφλν κία θαη κνλαδηθή άδεηα, δειαδή ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο, κε ηελ ζπλδξνκή βεβαίσο θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ε θείκελε λνκνζεζία ξεηά νξίδεη πεξί απηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη δεχηεξε μερσξηζηή άδεηα κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. Άξζξν 16 Πεξί ησλ αδεηώλ Μνπζηθήο Μνπζηθώλ Οξγάλσλ ζηα «θηήκαηα» 1) χκθσλα κε ηελ ππ αξ. Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ εθδειψζεσλ, ίδηα κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 2) Έηζη, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012: «ηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ» είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ, πξνζθέξνληαη ηξφθηκα ή πνηά ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θιπ.) θαη ηειηθά κεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο γηα ζεξβίξηζκα θαη ηειηθή δηάζεζε. 3) Οη σο άλσ ρψξνη ιακβάλνπλ άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010, σο ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη. 4) Ωο ρψξνη εθδειψζεσλ, θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη επίζεο ππνρξεσκέλεο εθ ηνπ λφκνπ πιένλ θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο, λα εθνδηάδνληαη, ηφζν κε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο απφ ηνλ Ο..Γ., φζν θαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ ηνλ Γήκν, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 5) Ηζρχεη, επίζεο, γη απηνχο ηνπο ρψξνπο εθδειψζεσλ (δειαδή γηα επνλνκαδφκελα θηήκαηα, θειάξηα θ.ι.π.) ε ππ αξ. 3010/1985/ΦΔΚ593/ηβ / Τ.Γ. «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ». Άξζξν 17 Τπνρξεσηηθή ε άδεηα κνπζηθήο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

11 11 χκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο ππ αξ. 3 (ΦΔΚ Β 15/1996) «Απαγνξεχεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο Αηβ /1983 Τ.Γ. (Β 526) φπσο αληίζηνηρα πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππ αξ. Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012, θαζψο θαη ζηηο ακηγείο αίζνπζεο δηελέξγεηαο ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ, ε ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνθψλσλ, ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο» θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ζηελ νπνία πεξηήιζαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.). Άξζξν 18 Γηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο 1) χκθσλα θαη κε ην άξζξν 3 ηεο ππ αξ. 3 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ Β 15/1996), ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη γηα ηε ρξήζε ειεθηξνθψλσλ, ξαδηνθψλσλ, ηειενξάζεσλ θ.ι.π., πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαινχλ δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ησλ πεξηνίθσλ, απαηηείηαη άδεηα δεκφζηαο αξρήο, θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 2) Ραδηφθσλα θαη ηειενξάζεηο ζηεξενθσληθέο, πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλνπο εληζρπηέο θαη ερεία ή είλαη ζπλδεδεκέλα κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά ή ηερλνινγηθά πνιπκέζα κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αηκφζθαηξα, εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ιήςεσο ηεο αδείαο απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ. 3) Ζ ρνξήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα, φπσο ελδεηθηηθά, ειεθηξφθσλα, ξαδηφθσλα, ηειενξάζεηο θ.ι.π. ή κε θάζε κνπζηθφ φξγαλν, δειαδή κε δσληαλφ ηξφπν, ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν, «εθφζνλ ν επηρεηξεκαηίαο ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο δελ δηαηαξάζζεη ηελ εζπρία ησλ πεξηνίθσλ» (θνηλή εζπρία), ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 5 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 31 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 4) Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα αθαηξείηαη πξνζσξηλά, κε απφθαζε ηεο Αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ φξσλ απηήο ή νξηζηηθά ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο (παξ.5 άξζξνπ 3 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο). 5) ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ν ηξφπνο ρξήζεο θαη ηα κέζα εθηέιεζεο, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ε ζέζε ηνπνζέηεζεο απηψλ θαη θάζε άιινο πεξηνξηζηηθφο φξνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο. Άξζξν 19 Κάζε ρνξεγεζείζα άδεηα κνπζηθήο από ην Γήκν ηειεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο θαη ηζρύνο ηεο

12 12 Ζ έγθξηζε, έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζε κία επηρείξεζε, θαηά ηα αλσηέξσ, ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ φξν θαη ηε βαζηθή πξνυπφζεζε, α) ηφζν ηεο πξνζθφκηζεο θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ή ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ αλαλέσζε απηήο, απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία - ρξήζηε ηεο κνπζηθήο θαη ππφρξεν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεσο (βι. άξζξν 63 παξ.2 Ν.2121/93), ηεο γξαπηήο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο (ησλ άξζξσλ, 14, 18 ηβ θαη 63 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ), πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ν Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ θαη Ξέλσλ δεκηνπξγψλ, β) φζν θαη ηεο ηήξεζεο θαη ηεο κε παξαβίαζεο φισλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο, ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο πνπ ρνξεγήζεθε, δηαθνξεηηθά αλαθαιείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ πνπ ηελ εμέδσζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηφπηλ αηηήζεσο παληφο έρνληνο έλλνκν εηδηθφ ζπκθέξνλ, γηα κε ηήξεζε θαη παξαβίαζε ησλ φξσλ ηζρχνο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Άξζξν 20 Υξνληθή δηάξθεηα άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ Γεκνηηθψλ Αδεηψλ πεξί ηε ρξήζε θαη γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ νξίδεηαη θαη αξρήλ εηήζηα θαη αθνινπζεί, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κεξψλ, ην εθάζηνηε εκεξνινγηαθφ έηνο. Σφζν γηα ηελ έθδνζε φζν θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ππφρξεν επηρεηξεκαηία - ρξήζηε κνπζηθήο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 2 ηνπ Ν.2121/93), γξαπηή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ Ο..Γ. πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο [άξζξα 14 θαη 63 παξ., 2, Ν.2121/93 θαη 73 Ν.3852/2010 θαη άξζξνπ 75 πεξ. 16, 17, 18 ηνπ Ν. 3463/2006 Κ.Γ.Κ.). Άξζξν 21 Υξόλνο δηάξθεηαο θαη ρώξνο πνπ αθνξά ε άδεηα κνπζηθήο 1) Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ δελ θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν, αιιά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ αξηζκ. 3/96 Αζηπλ. Γηάηαμεο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν. 2) χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΔΚ 2496/Β/ ε άδεηα κνπζηθήο κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο δειψζεη φηη επηζπκεί ηελ έθδνζε ηεο γηα νξηζκέλν δηάζηεκα. Με ηελ παξνχζα νξίδεηαη φηη : ε ρξνληθή δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ κνπζηθήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε θαη ηνχην δηφηη ε ππέξκεηξε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ Κ.Τ.Δ. έρεη ζαλ απνηέιεζκα έληνλε ερνξχπαλζε, ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη θαζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθφο ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ Κ.Τ.Δ. απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ. 3) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά θαη γηα ηνλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο ρψξν δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ κέζσλ κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ηνπ ήρνπ

13 13 ή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ, ζε νπνηνδήπνηε εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο ρψξν δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ. 4) ε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 31, παξ. 10 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. Άξζξν 22 Γηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζην Γήκν γηα ηελ έθδνζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ 1) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο, κε κεραληθά κέζα, είλαη ηα εμήο, α) Αίηεζε ηνπ ππφρξενπ ελδηαθεξφκελνπ, είηε απηφο είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν. Όπνπ λνκηθφ πξφζσπν εηαηξεία, ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο αηηήζεσο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο, κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ. β) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ή ηεο πξνέγθξηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη άκεζα λα ιεηηνπξγήζεη, απηνλφεην φκσο είλαη φηη φηαλ ππάξρεη ζην Γήκν, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απηήο. γ) Γξαπηή Άδεηα ή γξαπηή βεβαίσζε δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2121/93 πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κάιηζηα ηφζν γηα ην Διιεληθφ, φζν θαη γηα ην Ξέλν κνπζηθφ ξεπεξηφξην. δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), θαη ε) Παξάβνιν αμίαο 75 γηα έλα έηνο (61167/ απφθαζε Τπνπξγ. Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ-ΦΔΚ2438/η.Β2007). 2) ηελ αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ Γήκν, ν ππφρξενο ρξήζηεο κνπζηθήο ελδηαθεξφκελνο ζα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά, α) ηνπο ηξφπνπο, ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα ηνπ (π.ρ. κε κεραληθά κέζα ή κε δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε, κε κνπζηθά φξγαλα κε ή ρσξίο ηξαγνπδηζηέο, δνξπθνξηθά, ξαδηνηειενπηηθά, internet, disck jockey, cd, dvd θ.ιπ.), β) ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αδείαο πνπ δεηά απφ ην Γήκν, αλ δεηάεη κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, ζα ππνβάιιεη θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη, κέζα ζε έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο ζην Γήκν άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ Ο..Γ, ζα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε απηήο θαη γηα ην θάζε επφκελν έηνο ηεο ηξηεηίαο. 3) Πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε κνπζηθήο ζε ππαίζξην ρψξν, ζα ππνβάιιεηαη ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ ζε ηξία αληίηππα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηε ζέζε θαη ηε θνξά ησλ ερείσλ θαη ζα ηεθκεξηψλεη φηη ε ηζρχο ησλ ερείσλ, ε ζέζε, ε απφζηαζε απφ θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί, κε κεγίζηε Α ερνζηάζκε 80 db, δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΤΓ Α5/3010/85. Σα ηξία αληίγξαθα ζεσξνχληαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία κεηά απφ απηνςία, ρσξίο ηελ δηελέξγεηα ερνκέηξεζεο, θαη ηα δχν επηζηξέθνληαη ζην Γήκν θαη ην έλα εμ απηψλ ζπλνδεχεη ηελ άδεηα ρξήζεο

14 14 κνπζηθήο θαη επηδεηθλχεηαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 B., παξ.2 ηεο ΤΓ Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ). Άξζξν 23 ηνηρεία θαη πεξηερόκελν αδείαο κνπζηθήο 1) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ή ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73, παξ. 1Α θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006, θαη ρνξεγείηαη ζηε ζπλέρεηα απηή, κε πξάμε - απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 2) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν, ηελ κνξθή ή ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ζην θαηάζηεκα πνπ ν ππεχζπλνο απηνχ - ελδηαθεξφκελνο - κε ηελ αίηεζε ηνπ δήηεζε, άιινηε παξέρεηαη γηα κνπζηθά φξγαλα (φηαλ δειαδή έρνπκε δσληαλή εθηέιεζε κε κνπζηθά φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο θ.ιπ.), νπφηε θαη νξίδεηαη σο άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαη άιινηε παξέρεηαη γηα κεραληθά κέζα (φηαλ δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα κε ή ρσξίο ερεία, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα, πιηθνί θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ θ.ιπ.) νπφηε θαη, νξίδεηαη σο άδεηα πεξί ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα ή ινηπά ηερλνινγηθά κέζα ή παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ internet. 3) ηελ πεξίπησζε πνπ εθδφζεθε θαη ρνξεγήζεθε άδεηα κνπζηθήο απφ ην Γήκν θαηά ηνλ α ηξφπν ρξήζεο - ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο (π.ρ. άδεηα κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα), θαη ζηε δηάξθεηα ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαβηάζηεθε ζηελ πξάμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε θαη ρνξεγήζεθε (π.ρ. ιεηηνπξγεί, αληί κε κεραληθά κέζα, κε κνπζηθά φξγαλα), ηφηε ππάξρεη παξαβίαζε ησλ φξσλ έθδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αδείαο κνπζηθήο, θαη ε παξαβίαζε απηή απνηειεί επζεία παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο θαη αλαθαιείηαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εμέδσζε θαη ρνξήγεζε. 4) Καηά ηελ ίδηα έλλνηα, ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα ή πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα πξέπεη, ηφζν επί ηεο απνθάζεσο, φζν θαη επί ηνπ ζψκαηνο ηεο άδεηαο απηήο λα αλαθέξεη, αθελφο κελ, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο (απφ.έσο.) θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζεο, θαη ππνρξεσηηθά λα πξνυπάξρεη θαη ή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγεί ν Ο..Γ. ηνπ N.2121/93, κε ηνλ αληίζηνηρν ζε δηάξθεηα ρξφλν ηζρχνο θαη ησλ δχν θαη, αθεηέξνπ, θαη ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαηά ηα αλσηέξσ. Άξζξν 24 Πεξί ηεο αλαλεώζεσο ηεο άδεηαο κνπζηθήο 1) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ρξήζε - ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζ έλα θαηάζηεκα - επηρείξεζε, αλαλεψλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θάζε έηνο αλ είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο, αξθεί λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή πεξί αλαλέσζεο αίηεζε, κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ απηήλ, ηνπιάρηζηνλ

15 15 έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ππάξρνπζαο θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο, δηαθνξεηηθά απηνδίθαηα παχεη λα ηζρχεη. Ζ Γεκνηηθή Αξρή, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ Άξζξνπ 31 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 2) Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή λέα απφθαζε, γηα ηελ αλαλέσζε ή κε απηήο, ηεθκαίξεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ αξηζκφλ 21220/2011 Κ.Τ.Α., φηη ε ρξήζε εθηέιεζε - ιεηηνπξγία κνπζηθήο είλαη λφκηκε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αδεηψλ ηνπ Γήκνπ, καδί κε ηελ αίηεζε αλαλέσζεο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε απηήο. 3) Ο ελδηαθεξφκελνο, πνπ εκπξφζεζκα ππνβάιιεη αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, απνιακβάλεη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε σο άλσ Κ.Τ.Α., ζε θάζε πξαγκαηνπνηνχκελν ζην θαηάζηεκά ηνπ έιεγρν απφ ηα Αζηπλνκηθά θαη ινηπά αξκφδηα φξγαλα, επηδεηθλχνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο αλαλέσζεο, πνπ ππέβαιε ζηνλ Γήκν εκπξφζεζκα, πξνθεηκέλνπ λα κε βεβαηψλνληαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάζεηο έιιεηςεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο, κέρξη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε λέα άδεηα κνπζηθήο γηα ηνλ επφκελν ηεο ιήμεσο ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο. 4) Ο Γήκνο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο αλαλέσζεο κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηάζεζεο απηήο, γηα λα θάλεη ρξήζε ηνπ, κέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα κνπζηθήο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εκπξφζεζκα επηζπλάςεη ζ απηήλ θαη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα απνιαχζεη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ε παξαπάλσ ΚΤΑ πξνβιέπεη. 5) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζε άιιν πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ), πέξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ, είλαη δπλαηή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο, αξθεί λα είλαη ζε ρξνληθή ηζρχ θαη ε αληίζηνηρε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Γεκηνπξγψλ ηνπ N.2121/93, ή εθφζνλ απηή έρεη ιήμεη, λα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ λέν επηρεηξεκαηία ζην Γήκν ε αλαλέσζε ηεο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο. Άξζξν 25 Γηθαηνινγεηηθά γηα αλαλέσζε άδεηαο κνπζηθήο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο είλαη α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, γ) Πξσηφηππν ηεο άδεηαο βεβαίσζεο δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ην λέν ρξνληθφ δηάζηεκα, δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα πεξί κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Κ.Γ.Κ. (N.3463/2006),

16 16 ε) Παξάβνιν αμίαο αλαιφγσο κε ηελ αηηνχκελε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. Άξζξν 26 Πεξί ησλ Αζηπλνκηθώλ Γηαηάμεσλ πεξί ησλ Χξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ησλ Παξαηάζεσλ ηνπ Χξαξίνπ θαη Κνηλήο Ζζπρίαο 1) Ζ εθάζηνηε «Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ» πνπ ρνξεγείηαη ηειεί, επίζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ησλ επηηξεπηψλ σξψλ θαη σξαξίσλ ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, πνπ θαζνξίδεη κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ θαη α) γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ 1εο Οθησβξίνπ κέρξη 31εο Μαξηίνπ, ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο κέρξη ηελ ψξα θαη β) γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ 1ε Απξηιίνπ κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ, ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο κέρξη ηελ ψξα, κε παχζε ησλ κέζσλ κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ηεο κνπζηθήο απφ ηελ έσο ηελ ψξα. 2) εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, είηε κε κεραληθά, είηε κε κνπζηθά φξγαλα θαη εηδηθφηεξα α) γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (1 ε Οθησβξίνπ έσο 31 ε Μαξηίνπ) ηηο Παξαζθεπέο, άββαηα, Κπξηαθέο, ηηο παξακνλέο αξγηψλ, ηηο επίζεκεο αξγίεο, ηνπηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ενξηέο κέρξη ηηο κ.κ. θαη β) γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν (1ε Απξηιίνπ έσο 30ε επηεκβξίνπ) κέρξη ηηο π.κ. Άξζξν 27 Παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο 1) Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Γ.Κ.Κ. πνπ ιεηηνπξγνχλ, κφλν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κε θιεηζηέο πφξηεο θαη παξάζπξα, ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, πέξαλ ησλ λνκίκσλ επηηξεπηψλ σξαξίσλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη πην θάησ, θαη ππφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο πνπ δηαρεηξίζηεθε θαη έιεγμε, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο πεξηνίθνπο. 2) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο είλαη α) βεβαίσζε κεραλνιφγνπ πεξί ιήςεσο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, β) Δηήζην Παξάβνιν 75,00, γ) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/ ) Ζ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ, εμεηάδεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ αξ. 7617/ Γ/γή ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηνπ αηηνχληνο (π.ρ. εληφο ακηγνχο νηθηζηηθήο ή κε πεξηνρήο, ππθλφθαηνηθεκέλεο ή κε, απνκνλσκέλν ή κε θ.ι.π.), ην είδνο θαη ηελ κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ

17 17 θαηαζηήκαηνο (π.ρ. θιεηζηφ ή αλνηρηφ, κε ή ρσξίο ερεία, κε κεραληθά κέζα θαη κνπζηθά φξγαλα κε ερεία θ.ιπ.), φπσο θαη ην αλ θαη θαηά πφζν ν ππεχζπλνο απηνχ έρεη δψζεη ζην παξειζφλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ δξάζε, δηθαηψκαηα δηακαξηπξηψλ ησλ πεξηνίθσλ, παξαβάζεσλ, κελχζεσλ δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εζπρίαο, θ.ι.π. 4) ε θάζε πεξίπησζε πνπ ρνξεγήζεθε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ θαη ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο - επηρείξεζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο αδείαο απηήο θαη ελνριεί ζπζηεκαηηθά θαη θαη εμαθνινχζεζε ηνπο πεξηνίθνπο θαη ν Γήκνο δερζεί δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πεξηνίθσλ απηνχ θαη κε ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία, αιιά θαη κε ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο, θαηά ηξφπν πνπ δηαηαξάζζεη ηελ θνηλή εζπρία, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ επηιακβάλεηαη ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαθαιεί απηνδίθαηα, κε λέα απφθαζε ηεο, ηελ ζρεηηθή άδεηα πεξί παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο - επηρείξεζεο. 5) Ο ζεβαζκφο ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ πεξηνίθσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί νπζηψδε θαη πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ππνρξέσζε φισλ, πνπ ν Γήκνο έρεη θαζήθνλ θαη ρξένο λα δηαζθαιίδεη, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεσο θαη ηνπ Γήκνπ γεληθφηεξα. 6) Αλάθιεζε ηεο Παξάηαζεο Χξαξίνπ Μνπζηθήο Ζ απφθαζε πεξί παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο ζε έλα θαηάζηεκα αλαθαιείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : α.- Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα βεβαηψζνπλ, κε ερφκεηξν θαη ζχκθσλα πάληα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο ππ αξηζκφλ 3010/1985 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο [Φ.Δ.Κ. 593/η.Β / ], δχν [2] παξαβάζεηο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα [12] κελψλ, γηα ππέξβαζε ηεο επηηξεπφκελεο κεγίζηεο ερνζηάζκεο, ήηνη ππέξβαζε ησλ 80 decibell. β.- Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα βεβαηψζνπλ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα [12] κελψλ, ηξεηο [3] παξαβάζεηο γηα ππέξβαζε ρξνληθψλ νξίσλ ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο. γ.- ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξκνδίσο φηη ην θαηάζηεκα ή ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνχζε κε αλνηθηέο πφξηεο θαη παξάζπξα. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε αξκφδηα ππεξεζία ζα εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηά ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε παξάηαζε. Άξζξν 28 Κπξώζεηο Όινη νη φξνη, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Γήκν άδεηα κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο κνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ απνηειεί ιφγν αλάθιεζήο ηεο θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ. Άξζξν 29 Πεξί ηεο αλάθιεζεο ησλ αδεηώλ κνπζηθήο

18 18 1) Γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 2) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Γήκν πνπ ηελ ρνξήγεζε, ζε πεξίπησζε πνπ παξαβηαζζνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ, π.ρ., παξαβηάδεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ηφηε ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα κνπζηθήο πξνζσξηλά γηα ρξφλν πνπ ην ίδην ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζή ηεο θξίλεη θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζη. Γηάηαμεο 3/96, φπσο ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη νη παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, επηθέξνπλ ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/79, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζσξηλή ή θαη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο είλαη ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ελψ γηα ηελ αλάθιεζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο (ππ αξ /2010 θαη ππ αξ /2010 εγθχθιηνη Τπ.Δζση.). 3) Γηα λα ηζρχεη κία ρνξεγεζείζα Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηζφρξνλε θαη ηαπηφζεκε ζε δηάξθεηα άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο..Γ, δηαθνξεηηθά, αλ ν ελδηαθεξφκελνο θαη ππφρξενο ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηελ ηειεπηαία, αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά θαη ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα απηφ (ππ αξ /2007 εγθχθιηνο Τπ.Δζση.). 4) Πξνθεηκέλνπ πεξί θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο κε θαιιηηερληθφ κνπζηθφ πξφγξακκα, (π.ρ. κε κνπζηθά φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο θ.ι.π.), ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ ππφρξεν επηρεηξεκαηία ζην Γήκν θαη ε αληίζηνηρε ζε ρξνληθή ηζρχ θαη δηάξθεηα άδεηα Γεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ, ηφηε πάζρεη ζηε λνκηκφηεηα ηεο απηή θαζαπηή ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο θαηαζηήκαηνο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο θαη απνηειεί ιφγν αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθσζεί ν ππεχζπλνο απηνχ εληφο δεθαεκέξνπ πξνζεζκίαο, ν Γήκνο ππνρξεσηηθά θαη απηεπάγγειηα αλαθαιεί απηήλ. 5) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηνλ Γήκν α) άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο π.ρ. εζηηαηνξίνπ, θαθεηέξηαο, ηαβέξλαο θ.ι.π. θαη β) άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα εθηέιεζεο απηήο εληφο απηνχ, ηφηε αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή παξαβίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο (δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, ππέξβαζε κέγηζηεο ερνζηάζκεο, θιπ.) α) αλαθαιείηαη ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο θαη φρη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο σο π.ρ. εζηηαηφξην, θαθεηέξηα, ηαβέξλα θ.ι.π. κε ηελ ππνβνιή κίαο θαη κφλεο κελχζεσο, θαη, β) αλαθαιείηαη - αθαηξείηαη φρη κφλν ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, αιιά θαη ε Γεκνηηθή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, φηαλ δηαπηζησζνχλ θαη βεβαησζνχλ κέζα ζην ίδην έηνο ηξεηο παξαβάζεηο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, νπφηε επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνχ απφ 10 έσο 60 εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.180/79 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

19 19 6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε αλάθιεζε αδεηψλ γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ή παξαβηάζεηο απηψλ, ππνρξεσηηθά ζα θαιείηαη κε γξαπηή πξφζθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ν επηρεηξεκαηίαο ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα λα εθθξάζεη πξνθνξηθά ή θαη γξαπηά ηηο απφςεηο θαη ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ (δηθαίσκα αθξφαζεο ηνπ πνιίηε) ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, πξνηνχ ιεθζεί ε νπνηαδήπνηε απφθαζε. Ζ πξφζθιεζε απηή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2690/99. Άξζξν 30 Γηνηθεηηθά Πξόζηηκα α.- Όινη νη φξνη, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχµελε απφ ην ήµν άδεηα κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο µνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ απνηειεί ιφγν αλάθιεζήο ηεο θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο ησλ λφµσλ. β.- Καη εθαξµνγή ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3463/2006 ηνπ Κψδηθα ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ, µε ηνλ παξφληα θαλνληζµφ ζεζπίδνληαη θαη επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηµα θαηά ησλ παξαβαηψλ εθείλσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο έθδνζεο, ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ µνπζηθήο πνπ ν ήµνο ηνπο ρνξήγεζε, φζν θαη θαηά εθείλσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ππεπζχλσλ πνπ ρσξίο θαλ άδεηα ηνπ ήµνπ ζα εθηεινχλ ρξεζηκνπνηνχλ µνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεµάησλ ηνπο, πξάμεηο θαη παξαβάζεηο πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη απφ ηα αξµφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : β1.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο ρξήζεο µνπζηθήο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα µνπζηθήο, δειαδή γηα έιιεηςε ηεο αδείαο µνπζηθήο, πξφζηηµν πεληαθνζίσλ επξψ (500,νν ). β2.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφµελνπ σξαξίνπ, πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). β3.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο γηα ιεηηνπξγία µνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφµελνπ νξίνπ έληαζεο (µέγηζηε ερνζηάζµε ηα 80 db γηα ηα ινηπά θαηαζηήµαηα θαη ηα 100 db γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο, πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). β4.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο γηα µε ηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηερφκελεο αδείαο µνπζηθήο [π.ρ. ηνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά παξάζπξα θ.ι.π.] πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). Άξζξν 31 Ο ξόινο ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ 1) Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζεζπίζηεθε κε ηελ ππ αξ. ΤΓ 3010/85 (ΦΔΚ 593/η.β./1985) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ2/νηθ.15438/ (ΦΔΚ 1346/η.β./2001) θαη ηελ ΤΓ Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ) «γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ πνιίηε απφ ην

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε Οδεγόο ηνπ δεκόηε Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο ηνπ Γήκνπ 2011 ειίδα - 1 - απφ 37 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. ΜΤΝΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα