ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο"

Transcript

1 Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο ΘΔΜΑ: Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο». ηελ Αξηέκηδα, ζήκεξα, 26 ε ΜΑΡΣΗΟΤ ηνπ έηνπο 2013 θαη ψξα 19:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ επξίζθεηαη ζηελ 5 ε ηάζε ιεσθ. Βξαπξψλνο, (πξψελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξηέκηδνο), ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. Πξση / πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.3852/10. Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν κειψλ ΔΝΣΔΚΑ (11) βξέζεθαλ παξφληεο ΔΝΣΔΚΑ (11) ήηνη ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Μπαιφπεηνο Παλαγηψηεο 2. Μάξθνπ Νηθφιανο 3. αξξή Γήκεηξα 4. Καηζνχιεο Κσλζηαληίλνο 5. Ρήγαο Γξεγφξηνο 6. Ράθηε Αιεμάλδξα 7. Φαθήο Νηθφιανο 8. Λάκπξνπ Παλαγηψηεο. ΑΠΟΝΣΔ

2 9. Μσξαΐηε Ησάλλα 10. Γθηνπιέθαο Γεκήηξηνο 11. Φχηξνο Αληψληνο 2 Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θα ΤΜΔΩΝΗΓΟΤ ΦΗΛΟΘΔΖ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Ο Πξφεδξνο θ. ΜΠΑΛΟΠΖΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ θάιεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην 4 ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΥΔΣ : Δηζήγεζε πξνο ηελ επηηξνπή πνηφηεηνο δσήο κε αξηζ. Πξση 9908/ θαη ηελ ππ αξηζ πξση πξνο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Αξηέκηδνο 11220/ θαζψο θαη ηελ ππ αξηζ 38/2013 απφθαζε ηεο Δ.ΠΟ.ΕΩ. χκθσλα κε ην αξ.79 παξ.1 ζηνηρείν γ ηνπ Ν.3463/2006, " Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε ", θαη παξ.3 " Με ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο ". ην αξ. 73 παξ.1 Βλ, πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πξνβιέπεηαη φηη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην " ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξζξ. 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ ". Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαη απφ ην νηθείν Γ.. Σν ζρέδην απηψλ ησλ απνθάζεσλ ην εηζεγείηαη ζην Γ. ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. ηε ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε, νη ρξήζεηο γεο, νη ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ην παξαθάησ ζρέδην ηεο αλαθεξφκελεο ζην ζέκα θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά γηα ηελ ηειηθή θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ. ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΧΝ-ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΡΖΣΟ ΑΝΣ. ΜΑΡΚΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Γηνηθεηηθέο άδεηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ

3 3 Έρνληαο ππ όςηλ : 1) Σα άξζξα 75 (παξ.2, πεξ. 13, 15, 16 θαη 18), 76 παξ. 1, 79 θαη 80 παξ. 4 θαη επφκ. ηνπ Ν.3463/2006 (Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ).- ΦΔΚ 114/η.α./ ) Σα άξζξα 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). 3) Σα άξζξα 1, 3, 14, 18 παξ. 1β, 32, 55, 56, 63 παξ. 1 θαη 2 θαη 66, ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο». 4) Σν άξζξα 6 ηνπ Ν.2690/99. 5) Σν Π.Γ. 180/79 «πεξί φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 θαη 264/2003, φπσο θαη ζην Π.Γ. 1180/ (ΦΔΚ 293 /η.α/1981). 6) Σελ ππ αξ /2007 Δξκελεπηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 7) Σελ ππ αξ ΚΤΑ/26 Φεβξνπαξίνπ 2007 ΦΔΚ 246/η.β./2007, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ. 8) Σηο ππ αξ. 7617/1996, 60153/1996, θαη 51/2006 Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΓΑΑ. 9) Σελ ππ αξ. 3 Γηάηαμε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο «πεξί κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο». 10) Σελ ππ αξ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ) Τγεηνλνκηθή Γηάηάμε. 11) Σελ ππ αξ. 501/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 12) Σελ ππ αξ. Τ1/ΓΠ/Οηθ / (ΦΔΚ 2077 /η.β./ Τ.Γ., κε ηελ νπνία εληάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο γη απηά αδεηνδνηήζεηο θαη ηα «νη ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη» πνπ επνλνκάδνληαη σο θηήκαηα θειάξηα θ.ιπ. 13) Σελ ππ. αξ. 3010/1985/ΦΔΚ 593/η.β./ Τ.Γ. (πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξ. Τ2/νηθ.15438/ (ΦΔΚ 1346/Σ.Β./ 2001). 14) Σελ ππ αξ. πξση / νδεγία ηνπ επνπηηθνχ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΠΗ) ηνπ Τπ.Πνι., γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη ζηηο Δξαζηηερληθέο ρνιέο Υνξνχ θαη ζηα Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα. 15) Σν Π.Γ. 85/1991 (ΦΔΚ 1346/η.β/1991 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν». 16) Σηο ππ αξ. 49/2010 θαη 59/2010 Δξκελεπηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο). 17) Σελ ππ αξηζκφλ 17/ Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 18) Σελ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220 (Φ.Δ.Κ. 2496/Β/ ). 19) Σελ ΤΜ/3131/ Δγθχθιην ΤΤΠ θαη ΚΑ. Άξζξν 1 Αξκνδηόηεηεο Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006) Γηα ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ

4 4 1) Ο Γήκνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75, παξ 2, πεξηπηψζεηο 13, 16 θαη 18, ηνπ Ν.3463/ 2006 (Κ.Γ.Κ.), έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Πεξίπησζε 13. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο, θαζψο θαη ν έιεγρνο απηψλ. Πεξίπησζε 16. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Πεξίπησζε 18. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δπηζήκαλζε. Με ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη Ο.Σ.Α. δελ έρνπλ απιά ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ, αιιά θαη ηνλ έιεγρν, κέζσ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ πνπ ρνξήγεζαλ, φπσο επίζεο θαη ηελ αλάθιεζε θαη αθαίξεζε απηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 2) χκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε), ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ είλαη απνθαζηζηηθφ θαη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη [20] εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε), ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, είλαη απνθαζηζηηθφ θαη αξκφδην φξγαλν γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. (Δξκελεπηηθή Δγθχθιηνο 49/2010) Άξζξν 2 Πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο κνπζηθήο. 1) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ην θαηάζηεκα λα ιεηηνπξγεί λφκηκα. 2) Ζ άδεηα κνπζηθήο κπνξεί λα ρνξεγεζεί (α) είηε κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειαδή κεηά ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζήο ηνπ, (β) είηε νπνηεδήπνηε κε ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη (γ) είηε νπνηεδήπνηε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Άξζξν 3 Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο (άξζξν 73 παξ. 1Α πεξ. iii λ. 3852/2010) 1) Κάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ έρεη ζην φλνκα θαη ζηελ επσλπκία ηνπ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), ζηελ επζχλε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηεχζπλζε ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή κηαο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη πνπ ρξεζηκνπνηεί, εθηειεί, παξνπζηάδεη ή εθκεηαιιεχεηαη

5 5 δεκφζηα ηα κνπζηθά έξγα θαη ηελ κνπζηθή (Διιεληθή θαη Ξέλε) εληφο ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε, λα ιακβάλεη θαη λα εθνδηάδεηαη απφ ην Γήκν Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο (ζηίρσλ, ζπλζέζεσλ, ηξαγνπδηψλ) ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζή ηνπ. 2) Ζ ελ ιφγσ άδεηα κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ν Γήκνο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, απνηειεί Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, θαη εθαξκνγή ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 73 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/ ) Όιεο νη Γεκνηηθέο Γηνηθεηηθέο άδεηεο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα εθδίδνληαη απφ ην Γήκν θαη ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο, ηεο παξνχζαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο απφθαζεο. Άξζξν 4 Τπόρξενη εθνδηαζκνύ κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Αδεία γηα ηελ Λεηηνπξγία Μνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ Τπφρξενη λα ιακβάλνπλ απφ ην Γήκν θαη λα εθνδηάδνληαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Μνπζηθήο εληφο ησλ ρψξσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1 Α πεξ. iii, ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 παξ. II, πεξ. 13, 15, 16 θαη 18 θαη άξζξνπ 80 παξ. 4 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), είλαη: α) φινη αλεμαηξέησο νη επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ζην φλνκά ηνπο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ζηελ επζχλε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, φπσο θαη β) φινη νη επηρεηξεκαηίεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) εθείλνη ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα Γηνηθεηηθά φξηα απηνχ, γ) φινη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθηεινχλ θαη παξνπζηάδνπλ δεκφζηα ηα κνπζηθά έξγα ηελ κνπζηθή (Διιεληθά ή θαη Ξέλα), κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν (π.ρ. κε δσληαλφ, ηερληθφ, κεραληθφ, ηερλνινγηθφ ή κε νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ ή λέν κέζν), ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. ** **πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ απηνχ, εθ φζνλ είλαη δηνξγαλσηέο εθδειψζεσλ πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηε ρξήζε θαη εθηέιεζε κνπζηθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ λ.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 75 ΗΗ πεξ. 16 ηνπ λ.3463/2006 [Κ.Γ.Κ.]. Άξζξν 5 Σξόπνη θαη κέζα ρξήζεο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο 1) Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν, ηε κνξθή θαη ηα κέζα ηεο δεκφζηαο ρξήζεο εθηέιεζεο παξνπζίαζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ θαη ηεο κνπζηθήο (Διιεληθήο ή Ξέλεο) γεληθφηεξα πξνο ην θνηλφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, γξαπηή άδεηα, ηφζν θαη αξρήλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο [Ο..Γ.] ησλ

6 6 Πλεπκαηηθψλ Γεκηνπξγψλ, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Γήκν, γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. 2) Δηδηθά γηα ηελ ρξήζε ηεο απιήο ζπζθεπήο ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηελ απιή ζπζθεπή Σειενξάζεσο, ρσξίο εληζρπηή θαη πξφζζεηα ερεία, ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Οδεγφ ηνπ Τπνπξγείνπ, δελ απαηηείηαη έθδνζε Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γήκν. Αληίζεηα, ν ίδηνο επηρεηξεκαηίαο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ κέζσλ απηψλ, δειαδή εληζρπηή θαη πξνζζέησλ ερείσλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε γξαπηή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο απφ ηνλ Ο..Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2121/93. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο θαη δηα ησλ κέζσλ απηψλ (απινχ ξαδηνθψλνπ θαη απιήο ηειενξάζεσο) είλαη παξάλνκε (άξζξα 3 παξ. 1 πεξ. δ θαη ε θαη παξ. 2 Ν.2121/93) θαη σο άλεπ αδείαο γελφκελε (άξζξα 3 παξ.2, 14 θαη 66 ηδίνπ λφκνπ). 3) Ζ Υξήζε εθηέιεζε παξνπζίαζε εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο γίλεηαη ζπλήζσο: α) είηε κε κεραληθά κέζα (φπσο π.ρ. ελδεηθηηθά, κε πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ, κε καγλεηφθσλν, θαζεηφθσλν, ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα, πηθ-απ, ζηληηέξα, κε ερεία ή ρσξίο απηά θ.ιπ.). β) είηε κε ξαδην-ηειενπηηθά, δνξπθνξηθά, θαισδηαθά, ελζχξκαηα ή αζχξκαηα, δνξπθνξηθά, NOVA, SUPER SPORΣ θαη ινηπά ηερλνινγηθά ή λέα κέζα, γ) είηε κε δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε θαη κνπζηθά φξγαλα (φπσο ελδεηθηηθά π.ρ. κε κνπζηθά φξγαλα θηζάξεο πηάλν κπνπδνχθη θ.ι.π. φξγαλα - ηξαγνπδηζηέο εξκελεπηέο, εθηειεζηέο θ.ιπ.) θαη δ) είηε κε ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή δηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε νπνηνδήπνηε εθ ησλ ινηπψλ ηξφπσλ ή κέζσ θαη ησλ πνιπκέζσλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Άξζξν 6 Αξκόδην όξγαλν έθδνζεο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 1) Ο Γήκνο εθδίδεη θαη ρνξεγεί ηελ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηα λφκηκα πξναπαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 2) Αξκφδην φξγαλν έθδνζεο θαη ρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο αδείαο κνπζηθήο είλαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Δξκ. Δγθ. 49/2010) θαη ηνπ Κ.Γ.Κ., φηαλ ζ έλα νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ή εθηειείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη ή παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, ηεο κνπζηθήο (Διιεληθήο ή Ξέλεο), δεκφζηα πξνο ην θνηλφ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν, γηα ηελ δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο γηα ηνπο

7 7 εξγαδφκελνπο, ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζην ρψξν ή γηα ηελ ςπραγσγία ησλ ζακψλσλ ή θαη γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ πειαηψλ απηνχ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ κνξθή ηνπ θαηαζηήκαηνο / επηρεηξήζεσο. 3) ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεκφζηα ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε, αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ, κεηάδνζε ή αλακεηάδνζε ηνπ ήρνπ ή ηεο εηθφλαο θαη ήρνπ θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγία κνπζηθήο εληφο ελφο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή κηαο επηρείξεζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ν επηρεηξεκαηίαο θαη θαηά λφκν ππεχζπλνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη εθνδηαζηεί θαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη κάιηζηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο - εθηέιεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο εληφο απηψλ, δηαθνξεηηθά ε άλεπ αδείαο ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζ απηφ, είλαη κε ζχλλνκε ζηνπο ρψξνπο επζχλεο, δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηα αλσηέξσ. Άξζξν 7 Πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο ρνξήγεζεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ρνξεγείηαη ζε θάζε ππφρξεν ρξήζηε κνπζηθήο θαη θαηά ηα αλσηέξσ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α) Ύζηεξα απφ Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επηρεηξεκαηία ρξήζηε ηεο κνπζηθήο, καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην γξαθείν ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. β) Με ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. γ) Με Απφθαζε ηνπ θαηά ηφπν αξκφδηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ή ε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ) δ) Ζ εγθξηζείζα απφ ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, Άδεηα πεξί ρξήζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα επηρείξεζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν. Άξζξν 8 Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Άδεηα Μνπζηθήο είλαη ππνρξεσηηθή 1) Σε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζηελ επηρείξεζε ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηελ εθνδηαζζνχλ φινη φζνη επηρεηξεκαηίεο θαηά ηα αλσηέξσ, α) επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα πξψηε θνξά κνπζηθή ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζε ηνπο (άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ.) θαη, β) ησλ νπνίσλ έιεμε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο άδεηαο κνπζηθήο θαη είλαη εθ λένπ ππνρξεσκέλνη λα αλαλεψζνπλ απηήλ, γηα ηνλ κεηέπεηηα ηεο ιήμεσο ηεο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη, γ) ήδε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ κνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ θαλ εθνδηαζζεί, φπσο φθεηιαλ, νχηε κε Γεκνηηθή

8 8 Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη 80 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ.. 2) θνπφο ηεο παξνχζαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο απφθαζεο είλαη λα ιεηηνπξγνχλ φια ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη επηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή ή κνπζηθά φξγαλα, κε αξρέο θαη θαλφλεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνχο ζ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη πνιίηεο, έηζη ψζηε λα είλαη άπαληεο εθνδηαζκέλνη κε άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζύλλνκα θαη ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ηελ θνηλή εζπρία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ, αιιά θαη ηα θαηαζηήκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο, λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απξφζθνπηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ Άξζξν 9 Αλάξηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεσο Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα «πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ», αλαξηάηαη, κε επζχλε ηνπ επηρεηξεκαηία ππεπζχλνπ απηνχ, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν θαη δήηεζε ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Άξζξν 10 Πεξί ηεο ελλνίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο 1) Λεηηνπξγία κνπζηθήο λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, πνπ γίλεηαη δεκφζηα πξνο ην θνηλφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο, ρξήζεο, εθηέιεζεο, κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ - κνπζηθήο (Διιεληθήο θαη Ξέλεο), εληφο ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία - ρξήζηε ηεο κνπζηθήο. 2) Λεηηνπξγία ρξήζε εθηέιεζε κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζε κία επηρείξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα γίλεηαη λφκηκα κφλν κε γξαπηέο άδεηεο, πξψηα ηνπ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ (Ο..Γ.) ησλ άξζξσλ 54 θαη επφκ. ηνπ Ν.2121/93, πνπ λα επηηξέπεη απηήλ θαη, χζηεξα ηνπ Γήκνπ πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ηελ Γηνηθεηηθή ηνπ άδεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα ή ηελ επηρείξεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ αηηήζεθε απηήλ. Άξζξν 11 Σξόπνη θαη κέζα ρξήζεο ησλ κνπζηθώλ έξγσλ ηεο κνπζηθήο Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο δεκφζηα γίλεηαη ζπλήζσο, είηε κε νπνηνδήπνηε κνπζηθφ φξγαλν ή κε νξρήζηξα θαη ηξαγνπδηζηέο (δειαδή δσληαλά), είηε κε νπνηαδήπνηε κεραληθά κέζα θαη ινηπνχο ηξφπνπο θαη κέζα, φπσο ελδεηθηηθά κε ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα κε ή ρσξίο πξφζζεηα ερεία, κε πιηθνχο θνξείο ήρνπ (cd) ή εηθφλαο θαη

9 9 ήρνπ (dvd), κε disc jockey, cd, dvd, κεραληθά θαη ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη κε ή ρσξίο ερεία, κε ξαδηφθσλν, κε ηειεφξαζε ελζχξκαηε ή αζχξκαηε, θαισδηαθή ή δνξπθνξηθή ή κέζσ NOVA ή SUPER SPORT θ.ι.π. ή κε νπνηαδήπνηε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή κε ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα ή κέζσ ηνπ internet - δηαδηθηχνπ θ.ι.π. (άξζξν 3, παξ. 1, εδάθηα ζη, δ, ε, ζ, ηνπ Ν.2121/93). Άξζξν 12 Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο δεκόζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.2121/93) Γεκφζηα ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.2 ηνπ Ν.2121/1993, θάζε ρξήζε ή εθηέιεζε ή παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ (ζηίρσλ, ζπλζέζεσλ ηξαγνπδηψλ κνπζηθνζπλζέζεσλ), είηε Διιεληθψλ, είηε Ξέλσλ, πνπ θάλεη ηα κνπζηθά έξγα πξνζηηά ζε θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Άξζξν 13 Έιεγρνο ηζρύνο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη αλάθιεζε απηώλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ έθδνζεο θαη ηζρύνο ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξ. 1Α πεξ. iii ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3852/2010, ε αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί εθιεγεί ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.3852/2010. Άξζξν 14 Υξήζηεο κνπζηθήο 1) Όζνη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο (πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο (αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ) ρξεζηκνπνηνχλ - εθηεινχλ - ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ρψξσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ κνπζηθά έξγα - κνπζηθή, νλνκάδνληαη ζηε παξνχζα σο «επηρεηξεκαηίεο ρξήζηεο κνπζηθήο», αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο, ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα ρξήζεο εθηέιεζεο παξνπζίαζεο ηεο κνπζηθήο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεψλ ηνπο. 2) Οη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ ζχλλνκα θαη λα εθνδηάδνληαη, πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκά ηνπο, απφ ηνλ Γήκν, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, κε ηε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα «πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006). 3) Ζ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε ησλ «επηρεηξεκαηηψλ ρξεζηψλ κνπζηθήο» ζην λα εθνδηάδνληαη κε «Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο» απνξξέεη ηφζν απφ ην άξζξν 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ην άξζξν 75 παξ. 2 πεξ. 13, 15, 16 θαη 18 ηνπ Ν.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φζν θαη απφ ην άξζξν 63, παξ. 2, ηνπ Ν.2121/93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο».

10 10 Άξζξν 15 Πεξί ησλ αδεηώλ ησλ θέληξσλ δηαζθεδάζεσο Δπηπξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ζηα θέληξα δηαζθεδάζεσο απνξξέεη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ρξεζηψλ κνπζηθήο γηα άδεηα θαη απφ ην άξζξν 14 ηεο Τ1Γ/Γ/Π96967/2012. Γηφηη ην θέληξν δηαζθεδάζεσο δηαζέηεη θπξίσο θαιιηηερληθφ κνπζηθφ πξφγξακκα, κεηά θαγεηνχ ή πνηνχ, θαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη - εκπεξηέρεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ θαη ε άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ. Καηά ζπλέπεηα γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφλν κία θαη κνλαδηθή άδεηα, δειαδή ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο, κε ηελ ζπλδξνκή βεβαίσο θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ε θείκελε λνκνζεζία ξεηά νξίδεη πεξί απηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη δεχηεξε μερσξηζηή άδεηα κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. Άξζξν 16 Πεξί ησλ αδεηώλ Μνπζηθήο Μνπζηθώλ Οξγάλσλ ζηα «θηήκαηα» 1) χκθσλα κε ηελ ππ αξ. Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ εθδειψζεσλ, ίδηα κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 2) Έηζη, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012: «ηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ» είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ, πξνζθέξνληαη ηξφθηκα ή πνηά ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θιπ.) θαη ηειηθά κεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο γηα ζεξβίξηζκα θαη ηειηθή δηάζεζε. 3) Οη σο άλσ ρψξνη ιακβάλνπλ άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010, σο ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη. 4) Ωο ρψξνη εθδειψζεσλ, θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη επίζεο ππνρξεσκέλεο εθ ηνπ λφκνπ πιένλ θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο, λα εθνδηάδνληαη, ηφζν κε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο απφ ηνλ Ο..Γ., φζν θαη κε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ ηνλ Γήκν, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 5) Ηζρχεη, επίζεο, γη απηνχο ηνπο ρψξνπο εθδειψζεσλ (δειαδή γηα επνλνκαδφκελα θηήκαηα, θειάξηα θ.ι.π.) ε ππ αξ. 3010/1985/ΦΔΚ593/ηβ / Τ.Γ. «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ». Άξζξν 17 Τπνρξεσηηθή ε άδεηα κνπζηθήο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

11 11 χκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο ππ αξ. 3 (ΦΔΚ Β 15/1996) «Απαγνξεχεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο Αηβ /1983 Τ.Γ. (Β 526) φπσο αληίζηνηρα πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππ αξ. Τ1Γ/Γ.Π./96967/2012, θαζψο θαη ζηηο ακηγείο αίζνπζεο δηελέξγεηαο ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ, ε ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνθψλσλ, ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο» θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ζηελ νπνία πεξηήιζαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.). Άξζξν 18 Γηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο 1) χκθσλα θαη κε ην άξζξν 3 ηεο ππ αξ. 3 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ Β 15/1996), ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη γηα ηε ρξήζε ειεθηξνθψλσλ, ξαδηνθψλσλ, ηειενξάζεσλ θ.ι.π., πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαινχλ δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ησλ πεξηνίθσλ, απαηηείηαη άδεηα δεκφζηαο αξρήο, θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 2) Ραδηφθσλα θαη ηειενξάζεηο ζηεξενθσληθέο, πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλνπο εληζρπηέο θαη ερεία ή είλαη ζπλδεδεκέλα κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά ή ηερλνινγηθά πνιπκέζα κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αηκφζθαηξα, εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ιήςεσο ηεο αδείαο απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ. 3) Ζ ρνξήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα, φπσο ελδεηθηηθά, ειεθηξφθσλα, ξαδηφθσλα, ηειενξάζεηο θ.ι.π. ή κε θάζε κνπζηθφ φξγαλν, δειαδή κε δσληαλφ ηξφπν, ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν, «εθφζνλ ν επηρεηξεκαηίαο ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο δελ δηαηαξάζζεη ηελ εζπρία ησλ πεξηνίθσλ» (θνηλή εζπρία), ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 5 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 31 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 4) Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα αθαηξείηαη πξνζσξηλά, κε απφθαζε ηεο Αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ φξσλ απηήο ή νξηζηηθά ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο (παξ.5 άξζξνπ 3 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο). 5) ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ν ηξφπνο ρξήζεο θαη ηα κέζα εθηέιεζεο, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ε ζέζε ηνπνζέηεζεο απηψλ θαη θάζε άιινο πεξηνξηζηηθφο φξνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο σο άλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο. Άξζξν 19 Κάζε ρνξεγεζείζα άδεηα κνπζηθήο από ην Γήκν ηειεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο θαη ηζρύνο ηεο

12 12 Ζ έγθξηζε, έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζε κία επηρείξεζε, θαηά ηα αλσηέξσ, ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ φξν θαη ηε βαζηθή πξνυπφζεζε, α) ηφζν ηεο πξνζθφκηζεο θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ή ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ αλαλέσζε απηήο, απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία - ρξήζηε ηεο κνπζηθήο θαη ππφρξεν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεσο (βι. άξζξν 63 παξ.2 Ν.2121/93), ηεο γξαπηήο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο (ησλ άξζξσλ, 14, 18 ηβ θαη 63 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ), πνπ εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ν Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ θαη Ξέλσλ δεκηνπξγψλ, β) φζν θαη ηεο ηήξεζεο θαη ηεο κε παξαβίαζεο φισλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο, ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο πνπ ρνξεγήζεθε, δηαθνξεηηθά αλαθαιείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ πνπ ηελ εμέδσζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηφπηλ αηηήζεσο παληφο έρνληνο έλλνκν εηδηθφ ζπκθέξνλ, γηα κε ηήξεζε θαη παξαβίαζε ησλ φξσλ ηζρχνο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Άξζξν 20 Υξνληθή δηάξθεηα άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ Γεκνηηθψλ Αδεηψλ πεξί ηε ρξήζε θαη γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ νξίδεηαη θαη αξρήλ εηήζηα θαη αθνινπζεί, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κεξψλ, ην εθάζηνηε εκεξνινγηαθφ έηνο. Σφζν γηα ηελ έθδνζε φζν θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ππφρξεν επηρεηξεκαηία - ρξήζηε κνπζηθήο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 2 ηνπ Ν.2121/93), γξαπηή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ Ο..Γ. πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο [άξζξα 14 θαη 63 παξ., 2, Ν.2121/93 θαη 73 Ν.3852/2010 θαη άξζξνπ 75 πεξ. 16, 17, 18 ηνπ Ν. 3463/2006 Κ.Γ.Κ.). Άξζξν 21 Υξόλνο δηάξθεηαο θαη ρώξνο πνπ αθνξά ε άδεηα κνπζηθήο 1) Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ δελ θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν, αιιά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ αξηζκ. 3/96 Αζηπλ. Γηάηαμεο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν. 2) χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΔΚ 2496/Β/ ε άδεηα κνπζηθήο κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο δειψζεη φηη επηζπκεί ηελ έθδνζε ηεο γηα νξηζκέλν δηάζηεκα. Με ηελ παξνχζα νξίδεηαη φηη : ε ρξνληθή δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ κνπζηθήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε θαη ηνχην δηφηη ε ππέξκεηξε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ Κ.Τ.Δ. έρεη ζαλ απνηέιεζκα έληνλε ερνξχπαλζε, ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη θαζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθφο ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ Κ.Τ.Δ. απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ. 3) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά θαη γηα ηνλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο ρψξν δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ κέζσλ κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ηνπ ήρνπ

13 13 ή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ, ζε νπνηνδήπνηε εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο ρψξν δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ. 4) ε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 31, παξ. 10 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. Άξζξν 22 Γηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζην Γήκν γηα ηελ έθδνζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ 1) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο, κε κεραληθά κέζα, είλαη ηα εμήο, α) Αίηεζε ηνπ ππφρξενπ ελδηαθεξφκελνπ, είηε απηφο είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν. Όπνπ λνκηθφ πξφζσπν εηαηξεία, ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο αηηήζεσο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο, κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ. β) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ή ηεο πξνέγθξηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη άκεζα λα ιεηηνπξγήζεη, απηνλφεην φκσο είλαη φηη φηαλ ππάξρεη ζην Γήκν, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απηήο. γ) Γξαπηή Άδεηα ή γξαπηή βεβαίσζε δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2121/93 πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κάιηζηα ηφζν γηα ην Διιεληθφ, φζν θαη γηα ην Ξέλν κνπζηθφ ξεπεξηφξην. δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), θαη ε) Παξάβνιν αμίαο 75 γηα έλα έηνο (61167/ απφθαζε Τπνπξγ. Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ-ΦΔΚ2438/η.Β2007). 2) ηελ αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ Γήκν, ν ππφρξενο ρξήζηεο κνπζηθήο ελδηαθεξφκελνο ζα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά, α) ηνπο ηξφπνπο, ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα ηνπ (π.ρ. κε κεραληθά κέζα ή κε δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε, κε κνπζηθά φξγαλα κε ή ρσξίο ηξαγνπδηζηέο, δνξπθνξηθά, ξαδηνηειενπηηθά, internet, disck jockey, cd, dvd θ.ιπ.), β) ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αδείαο πνπ δεηά απφ ην Γήκν, αλ δεηάεη κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, ζα ππνβάιιεη θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη, κέζα ζε έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο ζην Γήκν άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ Ο..Γ, ζα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε απηήο θαη γηα ην θάζε επφκελν έηνο ηεο ηξηεηίαο. 3) Πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε κνπζηθήο ζε ππαίζξην ρψξν, ζα ππνβάιιεηαη ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ ζε ηξία αληίηππα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηε ζέζε θαη ηε θνξά ησλ ερείσλ θαη ζα ηεθκεξηψλεη φηη ε ηζρχο ησλ ερείσλ, ε ζέζε, ε απφζηαζε απφ θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί, κε κεγίζηε Α ερνζηάζκε 80 db, δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΤΓ Α5/3010/85. Σα ηξία αληίγξαθα ζεσξνχληαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία κεηά απφ απηνςία, ρσξίο ηελ δηελέξγεηα ερνκέηξεζεο, θαη ηα δχν επηζηξέθνληαη ζην Γήκν θαη ην έλα εμ απηψλ ζπλνδεχεη ηελ άδεηα ρξήζεο

14 14 κνπζηθήο θαη επηδεηθλχεηαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 B., παξ.2 ηεο ΤΓ Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ). Άξζξν 23 ηνηρεία θαη πεξηερόκελν αδείαο κνπζηθήο 1) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ή ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73, παξ. 1Α θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006, θαη ρνξεγείηαη ζηε ζπλέρεηα απηή, κε πξάμε - απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 2) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν, ηελ κνξθή ή ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ζην θαηάζηεκα πνπ ν ππεχζπλνο απηνχ - ελδηαθεξφκελνο - κε ηελ αίηεζε ηνπ δήηεζε, άιινηε παξέρεηαη γηα κνπζηθά φξγαλα (φηαλ δειαδή έρνπκε δσληαλή εθηέιεζε κε κνπζηθά φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο θ.ιπ.), νπφηε θαη νξίδεηαη σο άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαη άιινηε παξέρεηαη γηα κεραληθά κέζα (φηαλ δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα κε ή ρσξίο ερεία, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά κέζα, πιηθνί θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ θ.ιπ.) νπφηε θαη, νξίδεηαη σο άδεηα πεξί ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα ή ινηπά ηερλνινγηθά κέζα ή παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ internet. 3) ηελ πεξίπησζε πνπ εθδφζεθε θαη ρνξεγήζεθε άδεηα κνπζηθήο απφ ην Γήκν θαηά ηνλ α ηξφπν ρξήζεο - ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο (π.ρ. άδεηα κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα), θαη ζηε δηάξθεηα ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαβηάζηεθε ζηελ πξάμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε θαη ρνξεγήζεθε (π.ρ. ιεηηνπξγεί, αληί κε κεραληθά κέζα, κε κνπζηθά φξγαλα), ηφηε ππάξρεη παξαβίαζε ησλ φξσλ έθδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αδείαο κνπζηθήο, θαη ε παξαβίαζε απηή απνηειεί επζεία παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο θαη αλαθαιείηαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εμέδσζε θαη ρνξήγεζε. 4) Καηά ηελ ίδηα έλλνηα, ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα ή πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα πξέπεη, ηφζν επί ηεο απνθάζεσο, φζν θαη επί ηνπ ζψκαηνο ηεο άδεηαο απηήο λα αλαθέξεη, αθελφο κελ, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο (απφ.έσο.) θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζεο, θαη ππνρξεσηηθά λα πξνυπάξρεη θαη ή άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγεί ν Ο..Γ. ηνπ N.2121/93, κε ηνλ αληίζηνηρν ζε δηάξθεηα ρξφλν ηζρχνο θαη ησλ δχν θαη, αθεηέξνπ, θαη ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ρξήζεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαηά ηα αλσηέξσ. Άξζξν 24 Πεξί ηεο αλαλεώζεσο ηεο άδεηαο κνπζηθήο 1) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ρξήζε - ιεηηνπξγία κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ ζ έλα θαηάζηεκα - επηρείξεζε, αλαλεψλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θάζε έηνο αλ είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο, αξθεί λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή πεξί αλαλέσζεο αίηεζε, κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ απηήλ, ηνπιάρηζηνλ

15 15 έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ππάξρνπζαο θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο, δηαθνξεηηθά απηνδίθαηα παχεη λα ηζρχεη. Ζ Γεκνηηθή Αξρή, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ Άξζξνπ 31 ηεο παξνχζεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 2) Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή λέα απφθαζε, γηα ηελ αλαλέσζε ή κε απηήο, ηεθκαίξεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ αξηζκφλ 21220/2011 Κ.Τ.Α., φηη ε ρξήζε εθηέιεζε - ιεηηνπξγία κνπζηθήο είλαη λφκηκε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αδεηψλ ηνπ Γήκνπ, καδί κε ηελ αίηεζε αλαλέσζεο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε απηήο. 3) Ο ελδηαθεξφκελνο, πνπ εκπξφζεζκα ππνβάιιεη αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, απνιακβάλεη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε σο άλσ Κ.Τ.Α., ζε θάζε πξαγκαηνπνηνχκελν ζην θαηάζηεκά ηνπ έιεγρν απφ ηα Αζηπλνκηθά θαη ινηπά αξκφδηα φξγαλα, επηδεηθλχνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο αλαλέσζεο, πνπ ππέβαιε ζηνλ Γήκν εκπξφζεζκα, πξνθεηκέλνπ λα κε βεβαηψλνληαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάζεηο έιιεηςεο ηεο άδεηαο κνπζηθήο, κέρξη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε λέα άδεηα κνπζηθήο γηα ηνλ επφκελν ηεο ιήμεσο ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο. 4) Ο Γήκνο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο αλαλέσζεο κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηάζεζεο απηήο, γηα λα θάλεη ρξήζε ηνπ, κέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα κνπζηθήο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εκπξφζεζκα επηζπλάςεη ζ απηήλ θαη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα απνιαχζεη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ε παξαπάλσ ΚΤΑ πξνβιέπεη. 5) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζε άιιν πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ), πέξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ, είλαη δπλαηή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο, αξθεί λα είλαη ζε ρξνληθή ηζρχ θαη ε αληίζηνηρε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ. ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Γεκηνπξγψλ ηνπ N.2121/93, ή εθφζνλ απηή έρεη ιήμεη, λα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ λέν επηρεηξεκαηία ζην Γήκν ε αλαλέσζε ηεο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο. Άξζξν 25 Γηθαηνινγεηηθά γηα αλαλέσζε άδεηαο κνπζηθήο Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο είλαη α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, γ) Πξσηφηππν ηεο άδεηαο βεβαίσζεο δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ην λέν ρξνληθφ δηάζηεκα, δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα πεξί κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Κ.Γ.Κ. (N.3463/2006),

16 16 ε) Παξάβνιν αμίαο αλαιφγσο κε ηελ αηηνχκελε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. Άξζξν 26 Πεξί ησλ Αζηπλνκηθώλ Γηαηάμεσλ πεξί ησλ Χξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ησλ Παξαηάζεσλ ηνπ Χξαξίνπ θαη Κνηλήο Ζζπρίαο 1) Ζ εθάζηνηε «Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ» πνπ ρνξεγείηαη ηειεί, επίζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ησλ επηηξεπηψλ σξψλ θαη σξαξίσλ ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, πνπ θαζνξίδεη κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ θαη α) γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ 1εο Οθησβξίνπ κέρξη 31εο Μαξηίνπ, ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο κέρξη ηελ ψξα θαη β) γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ 1ε Απξηιίνπ κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ, ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο κέρξη ηελ ψξα, κε παχζε ησλ κέζσλ κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ηεο κνπζηθήο απφ ηελ έσο ηελ ψξα. 2) εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, είηε κε κεραληθά, είηε κε κνπζηθά φξγαλα θαη εηδηθφηεξα α) γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (1 ε Οθησβξίνπ έσο 31 ε Μαξηίνπ) ηηο Παξαζθεπέο, άββαηα, Κπξηαθέο, ηηο παξακνλέο αξγηψλ, ηηο επίζεκεο αξγίεο, ηνπηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ενξηέο κέρξη ηηο κ.κ. θαη β) γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν (1ε Απξηιίνπ έσο 30ε επηεκβξίνπ) κέρξη ηηο π.κ. Άξζξν 27 Παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο 1) Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Γ.Κ.Κ. πνπ ιεηηνπξγνχλ, κφλν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κε θιεηζηέο πφξηεο θαη παξάζπξα, ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, πέξαλ ησλ λνκίκσλ επηηξεπηψλ σξαξίσλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη πην θάησ, θαη ππφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο πνπ δηαρεηξίζηεθε θαη έιεγμε, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο πεξηνίθνπο. 2) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο είλαη α) βεβαίσζε κεραλνιφγνπ πεξί ιήςεσο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, β) Δηήζην Παξάβνιν 75,00, γ) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/ ) Ζ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ, εμεηάδεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ αξ. 7617/ Γ/γή ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηνπ αηηνχληνο (π.ρ. εληφο ακηγνχο νηθηζηηθήο ή κε πεξηνρήο, ππθλφθαηνηθεκέλεο ή κε, απνκνλσκέλν ή κε θ.ι.π.), ην είδνο θαη ηελ κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ

17 17 θαηαζηήκαηνο (π.ρ. θιεηζηφ ή αλνηρηφ, κε ή ρσξίο ερεία, κε κεραληθά κέζα θαη κνπζηθά φξγαλα κε ερεία θ.ιπ.), φπσο θαη ην αλ θαη θαηά πφζν ν ππεχζπλνο απηνχ έρεη δψζεη ζην παξειζφλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ δξάζε, δηθαηψκαηα δηακαξηπξηψλ ησλ πεξηνίθσλ, παξαβάζεσλ, κελχζεσλ δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εζπρίαο, θ.ι.π. 4) ε θάζε πεξίπησζε πνπ ρνξεγήζεθε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ θαη ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο - επηρείξεζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο αδείαο απηήο θαη ελνριεί ζπζηεκαηηθά θαη θαη εμαθνινχζεζε ηνπο πεξηνίθνπο θαη ν Γήκνο δερζεί δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πεξηνίθσλ απηνχ θαη κε ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία, αιιά θαη κε ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο, θαηά ηξφπν πνπ δηαηαξάζζεη ηελ θνηλή εζπρία, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ επηιακβάλεηαη ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαθαιεί απηνδίθαηα, κε λέα απφθαζε ηεο, ηελ ζρεηηθή άδεηα πεξί παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο - επηρείξεζεο. 5) Ο ζεβαζκφο ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ πεξηνίθσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί νπζηψδε θαη πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ππνρξέσζε φισλ, πνπ ν Γήκνο έρεη θαζήθνλ θαη ρξένο λα δηαζθαιίδεη, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεσο θαη ηνπ Γήκνπ γεληθφηεξα. 6) Αλάθιεζε ηεο Παξάηαζεο Χξαξίνπ Μνπζηθήο Ζ απφθαζε πεξί παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο ζε έλα θαηάζηεκα αλαθαιείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : α.- Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα βεβαηψζνπλ, κε ερφκεηξν θαη ζχκθσλα πάληα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο ππ αξηζκφλ 3010/1985 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο [Φ.Δ.Κ. 593/η.Β / ], δχν [2] παξαβάζεηο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα [12] κελψλ, γηα ππέξβαζε ηεο επηηξεπφκελεο κεγίζηεο ερνζηάζκεο, ήηνη ππέξβαζε ησλ 80 decibell. β.- Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα βεβαηψζνπλ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα [12] κελψλ, ηξεηο [3] παξαβάζεηο γηα ππέξβαζε ρξνληθψλ νξίσλ ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο. γ.- ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξκνδίσο φηη ην θαηάζηεκα ή ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνχζε κε αλνηθηέο πφξηεο θαη παξάζπξα. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε αξκφδηα ππεξεζία ζα εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηά ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε παξάηαζε. Άξζξν 28 Κπξώζεηο Όινη νη φξνη, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Γήκν άδεηα κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο κνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ απνηειεί ιφγν αλάθιεζήο ηεο θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ. Άξζξν 29 Πεξί ηεο αλάθιεζεο ησλ αδεηώλ κνπζηθήο

18 18 1) Γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 2) Ζ Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζ έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επηρείξεζε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Γήκν πνπ ηελ ρνξήγεζε, ζε πεξίπησζε πνπ παξαβηαζζνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ, π.ρ., παξαβηάδεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ηφηε ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα κνπζηθήο πξνζσξηλά γηα ρξφλν πνπ ην ίδην ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζή ηεο θξίλεη θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζη. Γηάηαμεο 3/96, φπσο ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη νη παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, επηθέξνπλ ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/79, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζσξηλή ή θαη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο είλαη ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ελψ γηα ηελ αλάθιεζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο (ππ αξ /2010 θαη ππ αξ /2010 εγθχθιηνη Τπ.Δζση.). 3) Γηα λα ηζρχεη κία ρνξεγεζείζα Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηζφρξνλε θαη ηαπηφζεκε ζε δηάξθεηα άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο..Γ, δηαθνξεηηθά, αλ ν ελδηαθεξφκελνο θαη ππφρξενο ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηελ ηειεπηαία, αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά θαη ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα απηφ (ππ αξ /2007 εγθχθιηνο Τπ.Δζση.). 4) Πξνθεηκέλνπ πεξί θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο κε θαιιηηερληθφ κνπζηθφ πξφγξακκα, (π.ρ. κε κνπζηθά φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο θ.ι.π.), ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ ππφρξεν επηρεηξεκαηία ζην Γήκν θαη ε αληίζηνηρε ζε ρξνληθή ηζρχ θαη δηάξθεηα άδεηα Γεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο ηνπ Ο..Γ, ηφηε πάζρεη ζηε λνκηκφηεηα ηεο απηή θαζαπηή ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο θαηαζηήκαηνο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο θαη απνηειεί ιφγν αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο θέληξνπ δηαζθεδάζεσο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθσζεί ν ππεχζπλνο απηνχ εληφο δεθαεκέξνπ πξνζεζκίαο, ν Γήκνο ππνρξεσηηθά θαη απηεπάγγειηα αλαθαιεί απηήλ. 5) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηνλ Γήκν α) άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο π.ρ. εζηηαηνξίνπ, θαθεηέξηαο, ηαβέξλαο θ.ι.π. θαη β) άδεηα πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε κεραληθά κέζα εθηέιεζεο απηήο εληφο απηνχ, ηφηε αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή παξαβίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Γηνηθεηηθήο άδεηαο κνπζηθήο (δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, ππέξβαζε κέγηζηεο ερνζηάζκεο, θιπ.) α) αλαθαιείηαη ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο θαη φρη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο σο π.ρ. εζηηαηφξην, θαθεηέξηα, ηαβέξλα θ.ι.π. κε ηελ ππνβνιή κίαο θαη κφλεο κελχζεσο, θαη, β) αλαθαιείηαη - αθαηξείηαη φρη κφλν ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή άδεηα κνπζηθήο, αιιά θαη ε Γεκνηηθή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, φηαλ δηαπηζησζνχλ θαη βεβαησζνχλ κέζα ζην ίδην έηνο ηξεηο παξαβάζεηο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, νπφηε επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνχ απφ 10 έσο 60 εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.180/79 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

19 19 6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε αλάθιεζε αδεηψλ γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ή παξαβηάζεηο απηψλ, ππνρξεσηηθά ζα θαιείηαη κε γξαπηή πξφζθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ν επηρεηξεκαηίαο ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα λα εθθξάζεη πξνθνξηθά ή θαη γξαπηά ηηο απφςεηο θαη ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ (δηθαίσκα αθξφαζεο ηνπ πνιίηε) ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, πξνηνχ ιεθζεί ε νπνηαδήπνηε απφθαζε. Ζ πξφζθιεζε απηή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2690/99. Άξζξν 30 Γηνηθεηηθά Πξόζηηκα α.- Όινη νη φξνη, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχµελε απφ ην ήµν άδεηα κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο µνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ απνηειεί ιφγν αλάθιεζήο ηεο θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο ησλ λφµσλ. β.- Καη εθαξµνγή ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3463/2006 ηνπ Κψδηθα ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ, µε ηνλ παξφληα θαλνληζµφ ζεζπίδνληαη θαη επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηµα θαηά ησλ παξαβαηψλ εθείλσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο έθδνζεο, ηζρχνο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ µνπζηθήο πνπ ν ήµνο ηνπο ρνξήγεζε, φζν θαη θαηά εθείλσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ππεπζχλσλ πνπ ρσξίο θαλ άδεηα ηνπ ήµνπ ζα εθηεινχλ ρξεζηκνπνηνχλ µνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεµάησλ ηνπο, πξάμεηο θαη παξαβάζεηο πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη απφ ηα αξµφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : β1.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο ρξήζεο µνπζηθήο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα µνπζηθήο, δειαδή γηα έιιεηςε ηεο αδείαο µνπζηθήο, πξφζηηµν πεληαθνζίσλ επξψ (500,νν ). β2.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφµελνπ σξαξίνπ, πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). β3.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο γηα ιεηηνπξγία µνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφµελνπ νξίνπ έληαζεο (µέγηζηε ερνζηάζµε ηα 80 db γηα ηα ινηπά θαηαζηήµαηα θαη ηα 100 db γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο, πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). β4.- Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο γηα µε ηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηερφκελεο αδείαο µνπζηθήο [π.ρ. ηνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά παξάζπξα θ.ι.π.] πξφζηηµν εμαθνζίσλ επξψ (600,νν ). Άξζξν 31 Ο ξόινο ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο κνπζηθώλ νξγάλσλ 1) Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζεζπίζηεθε κε ηελ ππ αξ. ΤΓ 3010/85 (ΦΔΚ 593/η.β./1985) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ2/νηθ.15438/ (ΦΔΚ 1346/η.β./2001) θαη ηελ ΤΓ Τ1γ/Γ.Π/νηθ (ΦΔΚ 2718/ ) «γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ θέληξσλ δηαζθεδάζεσο θαη ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ πνιίηε απφ ην

20 20 ζφξπβν πνπ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή ελφριεζε ζηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εζπρίαο θαη θπζηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 2) ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηέζεθε α) ην φξην ησλ 35 db ζην ππλνδσκάηην ηεο θαηνηθίαο, β) ε έλλνηα ηεο ερνκφλσζεο (D 65db), ζε πεξίπησζε επαθήο θέληξσλ δηαζθεδάζεσο κε θαηνηθίεο, γ) ε έλλνηα ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο εληφο αίζνπζαο ηνπ θέληξνπ δηαζθεδάζεσο ζηα 100 db, γηα πξνζηαζία ηεο αθνήο ησλ ζακψλσλ, δ) ε έλλνηα ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο εληφο ηεο αίζνπζαο ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ κε κνπζηθή γηα δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο ζηα 80 db. 3) H Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο γλσκάηεπζεο γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζηθήο είηε ζε θέληξν δηαζθέδαζεο είηε ζε ινηπφ θαηάζηεκα χζηεξα απφ δηαδηθαζία ερνκέηξεζεο. 4) Πξνθεηκέλνπ πεξί θέληξνπ δηαζθεδάζεσο, ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α5/3010 (ΦΔΚ 593/ηφκνο β/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 5) Πξνθεηκέλνπ γηα ινηπά ζηεγαζκέλα θαηαζηήκαηα, ε ερνκέηξεζε, ζχκθσλα κε ηελ ΤΜ/3131/ Δγθχθιην ΤΤΠ θαη ΚΑ, (βι. ζρεη. θαη ηελ 17/ Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), δελ απαηηείηαη ζηελ αξρηθή γλσκάηεπζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, αιιά απαηηείηαη βεβαίσζε, θαηφπηλ απηνςίαο, ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 6) ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ή δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ερνξχπαλζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, φπσο ειαθξέο θαηαζθεπέο, κεγάια αλνίγκαηα παξαζχξσλ (ηδακαξίεο) ηνπνζεζία, γεηηληάζεηο θ.ιπ., ζα γίλνληαη κεηξήζεηο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 7) Πξνθεηκέλνπ γηα ινηπά θαηαζηήκαηα κε ρξήζε κνπζηθήο ζε ππαίζξην ρψξν ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 22 παξ.3 ηεο παξνχζεο θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΓ Α5/3010/1985, ειέγρνπλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε ερνζηάζκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 8) Πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο άδεηαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ πξνβιεπφκελε αίηεζε, θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζην Γήκν, ν νπνίνο, κεηά ηνλ έιεγρν, ηα δηαβηβάδεη ζηελ Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ, καδί κε ηα ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ πνιίηεο ή θνξείο ή έρνπλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κελχζεηο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηελ έθδνζε γλσκνδφηεζεο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ. 9) ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα ρνξεγεζεί ε Γεκνηηθή Γηνηθεηηθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο (π.ρ. παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, δηαηεξεηένη νηθηζκνί θιπ.), φπσο θαη ησλ απαηηνχκελσλ απνζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε Τπαηζξίνπ Κέληξνπ Γηαζθέδαζεο.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ)

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ) ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ) ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα