Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κοζάνη, 2/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 29329/1348 Σχετ.:, 8257/426, 3062/134 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π ΚΟΖΑΝΗ Πληροφορίες : Zαρογιάννη Ρ. Τηλέφωνο : Fax : Ιστοσελίδα : Προς : ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε. PRIVATE CONSULTING A.E. 26 ης Οκτωβρίου 90 ΤΚ Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 3,3 MW» της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε., στα αγροτεμάχια 411, 521, 522, 523, 524 και 525 του αγροκτήματος Χιλιοδένδρου της Δ.Ε. Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1) Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ). 2) Το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.» (ΦΕΚ 91 Α/ ). 3) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4) Το Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 5) Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 6) Το Ν.3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/ ). 7) Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/1979) περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8) Το Ν.3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/ ) 9) To Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις» [1/27]

2 10) Τo Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168/Α) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11) Τo Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286/Α/ ) για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 12) Τo Ν.2941/01 (ΦΕΚ 201/Α/ ), που αφορά, μεταξύ άλλων, στην αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 13) Το Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α / ), «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ). 14) Το Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας... και άλλες διατάξεις». 15) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 16) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 17) Την ΚΥΑ με αριθμό οικ. 1649/45/ (ΦΕΚ 45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 18) Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ1289/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των δασικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19) Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» 20) Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415Β/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών...». 21) Την ΚΥΑ με αρ /2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/ ) περί «καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων». 22) Την ΚΥΑ με αρ (ΦΕΚ 1470/Β'/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 23) Την Κ.Υ.Α. με αρ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ (Φ.Ε.Κ. 663/Β/ ) 24) Την Κ.Υ.Α. με αρ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ (Φ.Ε.Κ. 663/Β/ ) 25) Την ΚΥΑ 9269/470/ (ΦΕΚ286/Β/ ), «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 26) Την Υ.Α. 1958/ΥΠΕΚΑ/ΦΕΚ 21/Β/ «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011). 27) Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1565/Β / ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 4 του Ν.4014/ (Α 209)». 28) Την Υ.Α. οικ / (ΦΕΚ 595/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 4 του Ν.4014/ (Α 209), όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθ /2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ) όμοιά της απόφαση. 29) Την Υ.Α. με αριθμ. οικ /ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 13αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. 30) Η Υ.Α /2014 (ΦΕΚ 135/Β / ) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012(Β 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011(Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. [2/27]

3 31) Την Υ.Α. με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ1077/τΒ / ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ.της προβλεπόμενης από τις διατάξεις έγκριση επέμβασης.σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 32) Την Υ.Α. με αρ.πρωτ 26295/ (ΦΕΚ 1472Β/ ) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 33) Την 5η Πράξη/ (ΦΕΚ 58/Α/ ) του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ) σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.3017/02. 34) Την αριθ / Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464Β/ ). 35) Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/12, (1048/Β/4.4.12) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 36) Την Δ6/Φ1/οικ.5707/2007 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί «Κανονισμού αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 448Β/ ). 37) Την Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 Απόφαση (ΦΕΚ 1153/Β/ ) «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ». 38) Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ/Γ.Γ. Ενέργειας / Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδύσεων ΑΠΕ με αριθμό πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928/ «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3851/2010 σχετικά με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας». 39) Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / , ΑΔΑ: 45ΨΠ0-11Θ) «Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μετά την ισχύ του Ν.4014/2011». 40) Την εγκύκλιο ΕΥΠΕ/οικ / του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ». 41) Το με Α.Π. οικ.97800/3094/ έγγραφο του Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Επεμβάσεις σε εκτάσεις που τελούν υπό την προστασία των Δασικών Υπηρεσιών, για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε.». 42) Το υπ αρ. οικ /3420/ έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στη «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε.». 43) Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) «Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρύπων». 44) Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α / ) περί Οργανισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 45) Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α / ) περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 46) Την Εγκύκλιο 8 (α.π / ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 47) Την υπ αρ. 1040/230/ Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας». 48) Την με Α.Π.11405/3165/ Απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ-Μ. (ΦΕΚ 1996/τ.Β / ) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 49) Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ24/Α/ ) 50) Το άρθρο 56 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ93/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών). Γνωμοδοτήσεις φορέων στο φάκελο Μ.Π.Ε.- στοιχεία τεκμηρίωσης. 51) Το από 27/5/2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Α GREENFOS PARK L.T.D KAI ΣΙΑ 3 Ετερρόρυθμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.» 52) Την με Α.Π. 9434/ Προέγκριση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. [3/27]

4 53) Το από 27/11/2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποιήσεως του καταστατικού της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Α GREENFOS PARK L.T.D KAI ΣΙΑ 3 Ετερρόρυθμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε. 54) Η με αριθ. πρωτ. ΚΟ/3369/2010/ Βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, όπου αναφέρεται ότι είναι συμβατή η συγκεκριμένη χρήση στα συγκεκριμένα γήπεδα, αν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 της απόφασης 49828/ ) Το με αριθ. πρωτ. ΚΗ/5295/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το χαρακτηρισμό γης υψηλής ή μη παραγωγικότητας. 56) Το με αριθ. πρωτ. 3015/ έγγραφο της ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα «Ένταξη ή μη αγροτεμαχίου σε αρχαιολογικό χώρο στην κτηματική περιοχή Αυγής, Δ. Αγίας Τριάδας, Ν. Καστοριάς» όπου αναφέρεται ότι τα υπ αριθ. 525, 524, 523, 522, 521, 411 αγροτεμάχια στην κτηματική περιοχή Χιλιόδεντρου, του Δήμου Αγίας Τριάδας του Ν. Καστοριάς, βρίσκονται εκτός των ορίων κηρυγμένου από την Εφορεία αρχαιολογικού χώρου και σε περιοχή που δεν απαγορεύεται η δόμηση. 57) Το με αριθ. πρωτ.3447/ έγγραφο της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με θέμα «Χορήγηση άδειας καταλληλότητας για εγκατάσταση ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής στα με αρ. 525, 524, 523, 521 και 411 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής Χιλιόδεντρου του Δήμου Αγίας Τριάδας, του Νομού Καστοριάς», όπου αναφέρει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση, από πλευράς βυζαντινών αρχαιοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας στη συγκεκριμένη θέση. Επίσης αναφέρεται ότι η Υπηρεσία πρέπει να ειδοποιηθεί πέντε μέρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιήσουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατ εφαρμογή του Ν. 3028/ ) Το με Α.Π. 3599/ έγγραφο της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Περιβαλλοντική Μελέτη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 3,3 ΜW, στα με αριθ. 525, 524, 523, 522, 521 και 411 αγροτεμάχια (συνολικού εμβαδού 87750,00 τ.μ.), στην κτηματική περιοχή «Χιλιόδεντρου», στο ομώνυμο Δ.Δ., του Δήμου Αγίας Τριάδας Ν. Καστοριάς», δεν εντάσσονται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» και ούτε υπάρχουν εντός ή πλησίον αυτών κηρυγμένα νεώτερα μνημεία για τα οποία εφαρμόζεται ο Ν. 3028/2002, δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους ώστε να διατυπώσουν απόψεις ή να θεωρήσουν στοιχεία της μελέτης. 59) Το με Α.Π. 1489/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Γνωμοδότηση για την έγκριση εγκατάστασης ηλιοθερμικού σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακή συγκέντρωση, ισχύος 3,3MWp, στη θέση «Χιλιόδεντρο», του ομώνυμου Δ.Δ. του Δήμου Αγίας Τριάδας,, Νομού Καστοριάς», στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση ηλιοθερμικού σταθμού χαμηλής όχλησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.,Ε, των υπ αριθ. 525, 524, 523, 522, 521 και 411 τεμαχίων συνολικού εμβαδού 87750,00τ.μ., υπό όρους και προϋποθέσεις που ενσωματώνονται στην παρούσα Απόφαση. 60) Το με Α.Π. Δ3/Δ/35596/9415/ έγγραφο του Τμήματος Χαρτών και Εμποδίων της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ηλιακής συγκέντρωσης», στο οποίο αναφέρεται ότι για την εν λόγω εγκατάσταση δεν απαιτείται γνωμάτευση της υπηρεσίας. 61) Το με Α.Π /2160/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Δ/νσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Γνωμοδότηση για εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 3,3 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 525, 524, 523, 522, 521 & 411» του Αγροκτήματος Χιλιόδεντρου του Δήμου Αγίας Τριάδας του Νομού Καστοριάς, όπου αναφέρει ότι δεν είναι απαιτητή η έκφραση γνώμης που προβλέπει η ΚΥΑ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά ενημερώνει για την εφαρμογή διατάξεων σχετικών Νόμων και ΚΥΑ., που ενσωματώνονται στην παρούσα Απόφαση. 62) Την υπ αριθμ. 1306/2011 απόφαση Ρ.Α.Ε. «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3,3 MW στη θέση «Αγρόκτημα Χιλιοδέντρου του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγίας Τριάδας), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.» 63) Το υπ αριθ. Φ.100.1/153887/Σ.1197/ έγγραφο του Τμ. Εθν. Υποδομής του Γεν. Επιτ. Εθν. Άμυνας με θέμα «Ηλιοθερμικός σταθμός», στο οποίο αναφέρεται ότι το ΓΕΕΘΑ δεν έχει αντίρρηση από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας για την εγκατάσταση ηλιοθερμικού σταθμού στη θέση «Κτηματική Περιοχή Χιλιόδεντρου» (3,3 MW) του Δήμου Αγίας Τριάδας, του Νομού Καστοριάς. 64) Την με Α.Π /5157/ Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ν. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία, η έκταση που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Δ.Δ. Χιλιόδεντρου με αριθμούς τεμαχίων 411, 521, 522, 523, 524, & 525 χαρακτηρίζεται ως μη δάσος-μη δασική έκταση, ανήκουσα στην παρ. 6α (γεωργική) του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, η οποία δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος (κατά χρονολογική σειρά) : [4/27]

5 65) Την από (Α.Π. Α.Δ.Η.Δ.Μ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Δ.Μ /1581/ ) αίτηση της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.» προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένο ένα (1) τεύχος Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος σε έντυπη μορφή και τέσσερα (4) σε ηλεκτρονική μορφή, για έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 66) Το από (Α.Π. Α.Δ.Η.Δ.Μ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Δ.Μ /1644/ ) έγγραφο της μελετήτριας κας. Καμπούρη Ζωής προς ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σχετικά με αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας. 67) Το με Α.Π /1581/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας προς το Φορέα του έργου ως προς την πληρότητα του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος καθώς και ενημέρωση για την υποβολή των υπόλοιπων αντιγράφων του φακέλου μελέτης. 68) Το με αριθ. πρωτ. 5918/ έγγραφο της ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα «Γνωμοδότηση σε αίτημα άδειας καταλληλότητας για εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση 3,3 ΜW σε αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής ΤΚ Χιλιόδεντρου του Δήμου Καστοριάς ΠΕ Καστοριάς». 69) Το από (Α.Π. Α.Δ.Η.Δ.Μ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Δ.Μ /2082/ ) έγγραφο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του φορέα «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.» προς την Υπηρεσία μας με συνημμένο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος σε οχτώ (8) επιπλέον αντίγραφα, από τα οποία τρία (3) σε έντυπη μορφή και πέντε σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 70) Το με Α.Π /2082/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας, και στη 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ζητώντας τη σχετική γνωμοδότησή τους επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας του θέματος. 71) Το με Α.Π /7198/ (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3062/134/ ) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την έγκριση της σχετικής ΜΠΕ του έργου του θέματος με προϋποθέσεις που ενσωματώνονται ως όροι στην παρούσα Απόφαση. 72) Την με Α.Π. 633π.ε/ (Α.Π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 8257/426/ ) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευράς αρχαιοτήτων για τη θετική γνωμοδότηση του έργου του θέματος, με τους εξής όρους: να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν την έναρξη των εργασιών προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να παρακολουθήσει τις εργασίες, σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων να διακοπούν οι εργασίες όπως προβλέπει ο Ν. 3028/2002, άρθρα 8 και 10, προκειμένου αυτές να περισυλλεχθούν ή να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, τέλος η μονάδα καλό είναι να περιβάλλεταιαπό πυκνό φράκτη με προσιδιάζοντα στην τοπική βλάστηση φυτά/δένδρα, των οποίων το ύψος θα είναι κατά 0,50 μ. τουλάχιστον μεγαλύτερο του ύψος των modules της μονάδας, δηλ. το ύψος των δέντρων θα είναι τουλάχιστον 7,0 μ. 73) Το με Α.Π. 84/ (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ /676/ ) έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπηρεσία μας με συνημμένα: α) την με αριθμ. 27/15 Απόφαση της Επιτροπής με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις όπως διατυπώνονται στο υπ αριθ /7198 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς για το έργο του θέματος, β) το με Α.Π. 83/ έντυπο Δ10 τυποποιημένης γνωμοδότησης. 74) Την με Α.Π /183234/549 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ /1348/ ) γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Α., στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κατ αρχήν αντίρρηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, υπό όρους και προϋποθέσεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», που ενσωματώνονται στην παρούσα Απόφαση. 75) Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ανανεώσιμων πηγών, με αποτέλεσμα τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη, στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και στην Εθνική οικονομία. 76) Το γεγονός ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις των φορέων και των υπηρεσιών είναι θετικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος. 77) Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα Απόφαση και εφόσον αυτοί τηρηθούν με ακρίβεια, αντιμετωπίζονται οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος. Αποφασίζουμε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: ««Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 3,3 MW» της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε., στα αγροτεμάχια 411, 521, 522, [5/27]

6 523, 524 και 525 του αγροκτήματος Χιλιόδενδρου του ομώνυμου Δ.Δ. του Δήμου Αγίας Τριάδας του νομού Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Ν.Α. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.. με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.», Δ/νση επικοινωνίας: PRIVATE CONSULTING A.E ης Οκτωβρίου 90, ΤΚ54628, Θεσσαλονίκη, Τηλ: Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας: Το έργο αφορά στη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικά συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3300 ΚWp, που πρόκειται να υλοποιηθεί στα αγροτεμάχια 411, 521, 522, 523, 524 και 525, στο αγρόκτημα Χιλιόδενδρου του ομώνυμου Δ.Δ. του Δήμου Αγίας Τριάδας, του νομού Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, συνολικής εκτάσεως 87750,00 τ.μ. Σκοπός της επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στον ΛΑΓΗΕ. Η εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια. Ανήκει στην κατηγορία συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ή κατηγορία ηλιακής θερμικής ηλεκτροπαραγωγής). Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι αυτή του Δίσκου Μηχανής. Η ηλιακή ενέργεια (άμεση ηλιακή ακτινοβολία) θα συγκεντρώνεται σε έναν αποδέκτη όπου θα παράγεται θερμότητα. Από τη θερμότητα θα παράγεται μηχανικό έργο μέσω μηχανής stirling. Με την κίνηση ενός εμβόλου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ο σταθμός θα αποτελείται από 1100 modules των 3kW έκαστο, καθένα από τα οποία συντίθεται από το κάτοπτρο / ανακλαστήρα παραβολικής διάταξης, το οποίο συνθέτει επιφάνεια ανάκλασης 17,3 m2, σχηματίζοντας κύκλο διαμέτρου 4,7 m. Η τοποθέτηση κάθε module θα γίνει σε μεταλλική διάταξη στήριξης ύψους 6,4m με δυνατότητα περιστροφής σε δύο άξονες, ώστε να παρακολουθεί την πορεία του ήλιου. Για την στήριξη στο έδαφος, θα χρησιμοποιηθεί πασσαλόπηξη από οπλισμένο σκυρόδερμα. Στην επιφάνεια του εδάφους θα οδεύουν σωληνώσεις από PVC για τα κανάλια όδευσης καλωδίων από τις θέσεις των modules έως την θέση του οικίσκου τοποθέτησης των πινάκων. Στο γήπεδο θα τοποθετηθούν δύο οικίσκοι από panels πολυουρεθάνης 5cm διαστάσεων 5.4x3.6x3 m & βαθμού προστασίας IP54, χωροθετημένοι κατάλληλα. Σε κάθε οικίσκο- υποσταθμό θα βρίσκονται εγκατεστημένοι ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, ο μετασχηματιστής & ο πίνακας μέσης τάσης. Επιπλέον στο γήπεδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί ένας ακόμη όμοιος οικίσκος διαστάσεων 4.0x3.3x3 m, χωροθετημένος στην πλησιέστερη δυνατή θέση του σημείου διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στον οικίσκο αυτό θα είναι εγκατεστημένος ο γενικός πίνακας μέσης τάσης. Θα τοποθετηθεί βιομηχανικού τύπου περίφραξη, κατασκευασμένη από σιδερογωνιά 50x50x5mm, συνολικού ύψους 2,2m με πλέγμα πάχους 3mm και τρεις σειρές αγκαθωτό σύρμα. Επιπλέον μετά την κατασκευή θα τοποθετηθεί περιμετρικό στηθαίο από μπετόν ύψους 20cm και πάχους 10cm. Με βάση την χωροταξική διάταξη των βάσεων, η περίφραξη θα τοποθετηθεί περιμετρικά αυτών σε απόσταση 10m. Στην περίφραξη θα τοποθετηθεί πόρτα μήκους 5m και ύψους 2,2m το πλαίσιο της οποίας θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό διαστάσεων 100x100x4mm και το εσωτερικό από κοιλοδοκό 50x50x3mm. Η εγκατάσταση θα είναι μόνιμα διασυνδεδεμένη στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ(20KV). Η εγκατάσταση δεν έχει ανάγκη τροφοδοσίας καυσίμου ή άλλης μορφής ενέργειας. Θα υπάρχουν μικρές ιδιοκαταναλώσεις της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη πολύ μικρών φορτίων όπως του φωτισμού των οικίσκων στέγασης των πεδίων Χ.Τ. και Μ.Τ. Η εγκατάσταση δεν θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Το γήπεδο εγκατάστασης δεν επηρεάζει προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή περιοχή όπου εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. Η ευρύτερη περιοχή στην οποία χωροθετείται η ηλιοθερμική εγκατάσταση, καθώς και τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης, παρουσιάζονται στους χάρτες και στα σχέδια της ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που σχηματίζουν το γήπεδο εγκατάστασης στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:1000 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Βασιλειάδη Θωμά, το οποίο επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. [6/27]

7 ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Σύμφωνα με το σχετ (55) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Καστοριάς (αρ.πρωτ. ΚΗ/5295/ ) στην Π.Ε. Καστοριάς δεν έχουν ορισθεί ζώνες υψηλής ή μη παραγωγικότητας, εντούτοις η έκταση όπου θα εγκατασταθεί το έργο μπορεί να θεωρηθεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Για την κατασκευή και την λειτουργία της εγκατάστασης δεν προκύπτει καμία απαγόρευση από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 7 του Ν.3851/10, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης με το άρθρο 8 του Ν.4203/2013 ειδικά για τους σταθμούς λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ, δίνεται εξαίρεση από την αναστολή αδειοδότησης σε γη υψηλή παραγωγικότητας που είχε αποφασισθεί με τον τον άρθρο 21 του ν.4015/11 και συνεπώς για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς συνεχίζεται κανονικά η αδειοδότησή τους σε γη υψηλής παραγωγικότητας από τη δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σχεδιαζόμενο έργο έχει λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την σχετ. (62) απόφαση Ρ.Α.Ε.(με αριθμ. 1306/2011/ ΑΔΑ:45OΛΙΔΞ-2Κ4). Α.2) Απόβλητα: Αέρια απόβλητα Αέρια απόβλητα (καυσαέρια και σκόνες) κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και τις εργασίες αποκατάστασης αναμένονται από τη λειτουργία των κινητήρων των μηχανημάτων και από την κίνηση των οχημάτων. Η μονάδα δεν εκπέμπει αέριους ρύπους και συνεπώς δεν επηρεάζει το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Στερεά-υγρά απόβλητα Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ηλιοθερμικού σταθμού, τα απορρίμματα που έχουν συγκεντρωθεί (π.χ. συσκευασίες εξοπλισμού, αναλώσιμα ) θα συγκεντρωθούν και με απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται μετά από συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή της περιοχής σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό χώρο διάθεσης απορριμμάτων. Τα υλικά εκσκαφών θα αξιοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κατασκευής του σταθμού. Στη φάση λειτουργίας, δεν θα παράγονται στερεά απόβλητα, εκτός τυχόν ηλεκτρικού εξοπλισμού που θα αντικαθίστανται λόγω βλάβης ή λήξης του χρόνου ζωής του. Υγρά απόβλητα πιθανόν να προκύψουν από τα έλαια των μετασχηματιστών. [7/27]

8 Στη φάση απεγκατάστασης του έργου, ο εξοπλισμός μετά την αποξήλωσή του θα προωθηθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» εθνικής εμβέλειας (ΦΕΚ 905/Β / ), το οποίο έχει ως κυρίαρχο στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. Θα αποξηλωθούν οι βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα και το αγροτεμάχιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου ως καλλιεργήσιμη έκταση. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός, πέραν του ηλεκτρολογικού θα προωθηθεί προς ανακύκλωση, αλλά σε εταιρίες διαχείρισης απορριμμάτων οι οποίες κατέχουν σχετική από το νόμο άδεια. Υγρά απόβλητα, λύματα του προσωπικού, υγρά πλύσης των μηχανημάτων, ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, θα παράγονται από το προσωπικό του εργοταξίου μόνο κατά τις εργασίες κατασκευής του σταθμού και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Επιφανειακά και υπόγεια νερά Χρήση νερού θα γίνει κατά τη φάση κατασκευής των δομικών στοιχείων (θεμελίωση, τοιχίο περίφραξης κλπ). Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται χρήση παρά μόνο για τον περιοδικό καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας κατόπτρων με συχνότητα τρεις φορές το χρόνο. Ηχορύπανση, ακτινοβολίες Στη φάση της κατασκευής του έργου, η οποία θα διαρκέσει κατά το μέγιστο οκτώ μήνες, η όποια ηχητική όχληση θα προέλθει από τη λειτουργία των μηχανημάτων (εκσκαφείς, μπετονιέρες, γερανοί κλπ). Στη φάση λειτουργίας του έργου οι μηχανές stirling που θα χρησιμοποιηθούν είναι γνωστές για την αθόρυβη λειτουργία τους. Η μεγαλύτερη πηγή θορύβου από τα συστήματα δίσκου μηχανής είναι ο ανεμιστήρας της ψυκτικής μονάδας. Προβλήματα από δονήσεις, ακτινοβολίες κλπ δεν προβλέπονται ούτε στη φάση κατασκευής, ούτε στη φάση λειτουργίας της μονάδας. Όμοια δεν θα υπάρχουν και προβλήματα λόγω ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας, δεδομένου ότι το κάτοπτρο είναι παραβολικό με αποτέλεσμα η ακτινοβολία η οποία προσπίπτει πάνω σε αυτό να ανακλάται σημειακά πάνω στη μηχανή stirling. Η λογική σχεδιασμού του κατόπτρου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει τη διάχυση της ακτινοβολίας, γεγονός που σημαίνει απώλειες ενέργειας, αλλά τη συγκέντρωση αυτής στη μηχανή. Α.3) Κατάταξη δραστηριότητας: Σύμφωνα με την Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο κατατάσσεται στη 10η ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 3 (Ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερμικούς σταθμούς) και στην κατηγορία Α2. Α.4) Υπαγωγή του έργου στο Παράρτημα Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/ ): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/ ). Α.5) Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931). Α.6) Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376): Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376) Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του έργου του θέματος καθώς και λεπτομερέστερη αναφορά των επιπτώσεων στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισής τους γίνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και στα τοπογραφικά διαγράμματα, στα σχέδια και στους χάρτες που τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή. Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Β.1) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης Σύμφωνα με το (54) σχετικό έγγραφο είναι συμβατή η συγκεκριμένη χρήση στα αγροτεμάχια 411, 521, 522, 523, 524 και 525, στην κτηματική περιοχή Χιλιόδενδρου της Δ.Ε. ΑγίαςΤριάδας του Δήμου Καστοριάς αν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 της απόφασης 49828/2008. [8/27]

9 Β.2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Η περιοχή εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής που αναφέρεται στο θέμα, δεν έχει κηρυχθεί υπό προστασία με κάποια νομοθετική ρύθμιση, ούτε έχει προταθεί για ένταξη σε κάποιο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα, η περιοχή επέμβασης δεν ανήκει σε περιοχές του εθνικού δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Οδηγία 92/43) ή RAMSAR. Επίσης, δεν χαρακτηρίζεται σαν προστατευτέα με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης. Ειδικότερα δεν εντάσσεται σε περιοχές όπως οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. Σύμφωνα με την με αριθμό 47340/5157/ Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (ΑΔΑ: 4Μ2ΟΡ1Γ-1Ψ0), το γήπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί το έργο χαρακτηρίζεται ως μη δάσος μη δασική έκταση (γεωργική) της παρ. 3 του Ν.998/79, η οποία δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ.1) Ειδικές Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Αέρια Απόβλητα: Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: - ΚΥΑ Η.Π /549/Ε.103 (ΦΕΚ488/Β/ ) και ΚΥΑ Η.Π /1075/Ε103/ (ΦΕΚ 920 τ. Β ), με την οποία καθορίζονται τιμές στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ s) στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - ΚΥΑ 38638/2016/ (ΦΕΚ 1334Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - ΚΥΑ 9238/332/ (ΦΕΚ 405Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. - Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 δ. Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) όριο των 100 mg/m 3 ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις. Ειδικότερα, Για τους ρύπους: SO 2, NO 2, NO x ΡM 10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 34/2002 (ΦΕΚ 125Α/ ). Για τους ρύπους: CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ. - Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/ (ΦΕΚ 125Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. - Όσον αφορά, τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/ ( ΦΕΚ 135/Α/ ), ΠΥΣ 25/ (ΦΕΚ 52/Α/ ) - Οριακές τιμές εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ). Υγρά απόβλητα: Η διάθεση τυχόν υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις «περί διάθεσης λυμάτων και λοιπών αποβλήτων» και την οδηγία 91/676/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της και την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β /2011), καθώς και τις ισχύουσες Νομαρχιακές ή Περιφερειακές Αποφάσεις. Επίσης, για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: - η υπ αρ /2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ, - η υπ αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ αρ /1982/1999 ΚΥΑ και 48392/939/02 ΚΥΑ. [9/27]

10 Γ.2) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις 2.1. Κατά την κατασκευή του έργου και κατά την αποκατάσταση του χώρου μετά την παύση λειτουργίας: - Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ). - Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751/ ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ10399Φ5.3/361/91(φεκ359/Β/1991) - Η μέση ενεργειακή στάθμη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 65 db(a) του δείκτη L eq. - Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα στις : 1. Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/ Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/ Υπ. Απ /1613/86 ΦΕΚ 570/Β/ Υπ. Απ /1921/88 ΦΕΚ 751/Β/ Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/ Υ.Α /85 (ΦΕΚ 304/Β/ ) «μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων», 7. Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/ ) «μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντίζελ». Για τις επιτρεπόμενες δονήσεις ισχύουν οι δεσμεύσεις του κτιριοδομικού κανονισμού (Υ.Α.3046/304/89 του ΥΠΕΧΩΔΕ). - Επίσης ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Για το θόρυβο κυκλοφορίας ισχύει η Υ.Α ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε /92 (Φ.Ε.Κ. 395 Β/ ). - Οι πηγές θορύβου (π.χ. μηχανήματα, οχήματα μεταφοράς κ.λ.π.) να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας Κατά τη λειτουργία του έργου: - Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το ΠΔ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65 db (Α) στο όριο της δραστηριότητας. - Για μηχανήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α /2028/ (ΦΕΚ 1418Β / ) Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή όρια θορύβου, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ286Β/2007). - Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 149/2006(ΦΕΚ159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». - Ο κύριος του έργου θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και δονήσεων. Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας. - Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. Γ.3) Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων: [10/27]

11 - Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με αριθμό 3060/(ΦΟΡ)238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/ )]. - Για τις Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Γ.Μ.Η.Ε.), δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Υπάρχουν όμως όρια (στάθμες αναφοράς) για την έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των Γ.Μ.Η.Ε. ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 "περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 ΗΖ 300 GHZ) σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία της ICNIRP/1998(Διεθνής Επιτροπή προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας) - GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME - VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics Απρίλιος 1998 Τόμος 74 αριθμ.4). Για τα τμήματα των Γραμμών που διέρχονται από περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου και των ορίων οικισμών ισχύουν οι στάθμες αναφοράς του πίνακα 7 της Οδηγίας του ICNIRP/1998 (Ηλεκτρικό πεδίο 5 KV/m - Μαγνητικό πεδίο 100 μτ). Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι στάθμες αναφοράς του πίνακα 6 της ίδιας οδηγίας (Ηλεκτρικό πεδίο 10 KV/m - Μαγνητικό πεδίο 500 μτ). Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ.1) Γενικοί όροι / ρυθμίσεις: 1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: Στον κύριο του έργου (ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.) ο οποίος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη τήρηση των όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς. Στους προϊστάμενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους. Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 2. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους, από τη λειτουργία της δραστηριότητας. 3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την ΑΕΠΟ και να το γνωστοποιήσει στην Περιβαλλοντική Αρχή. 4. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Κατά την έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και του υδατικού δυναμικού. 5. Να τηρηθούν όλες οι διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο κατά το στάδιο των εργασιών κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 6. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα. 7. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον κύριο του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για ενδεχόμενη ανασκαφική έρευνα. 8. Να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός ο οποίος θα τροφοδοτείται από τα έσοδα λειτουργίας για την κάλυψη των δαπανών αποξήλωσης των εγκαταστάσεων & αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη μορφή μετά το πέρας της λειτουργίας. [11/27]

12 9. Η δραστηριότητα του φορέα του έργου θα περιορίζεται αυστηρά εντός των ορίων της ιδιοκτησίας της η οποία να είναι ιδιοκτησιακά μη αμφισβητήσιμη. 10. Όλα τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνονται δεκτά ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους με ευθύνη του αναδόχου μελετητή της εταιρίας. 11. Όταν εκδοθεί η προσφορά σύνδεσης για το έργο του θέματος και τα οριστικά έργα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας Τεχνική Έκθεση στην οποία να περιγράφονται τα οριστικά έργα σύνδεσης, ώστε να αποφανθεί η Υπηρεσία μας εάν απαιτείται ή όχι τροποποίηση της παρούσας Απόφασης. 12. Να τηρούνται οι αποστάσεις από τουριστικές, ξενοδοχειακές μονάδες που προβλέπονται από το Π.Δ. 43/2002 και από λατομικές εκμεταλλεύσεις (Ν. 1428/84, ΦΕΚ43/Α/84 και Ν. 3335/05, ΦΕΚ 95/Α/ ). Επίσης, να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, οδούς, επεκτάσεις οικισμών, δραστηριότητες, δίκτυα τεχνικής υποδομής, σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό 49828/08 (ΦΕΚ 2464/ ). 13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ψηλές περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων, από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει προσβασιμότητα στα σημεία όπου υπάρχει υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος (μετασχηματιστές κλπ.), όπως ανθεκτική περίφραξη κατάλληλου ύψους κλπ. 14. Για τη βέλτιστη αποκατάσταση του τοπίου της περιοχής να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα φυτά που ενδημούν στην περιοχή και ανήκουν στο οικοσύστημά της και να μην γίνει εισαγωγή ξενικών φυτών 15. Η εταιρία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του σταθμού, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 16. Συνοδά συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες του έργου του θέματος που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ και συνεπώς και στην παρούσα Απόφαση, υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπηρεσία, εφόσον αυτό απαιτείται τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. Δ.2) Περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση κατασκευής του έργου / δραστηριότητας: Αέρια απόβλητα: 17. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. 18. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 19. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά). 20. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με χύδην υλικά) μέσα από οικισμούς. 21. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. 22. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι (άνω των 5 m/sec) υπό ξηρές συνθήκες, να διακόπτονται οι εργασίες, προκειμένου να αποφευχθεί η έκλυση σκόνης κατά την κατασκευή και κατά τη μετακίνηση των οχημάτων. Υγρά απόβλητα: 23. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 24. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου. [12/27]

13 25. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του. Στερεά απόβλητα: 26. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4042/2012(Α24) και της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 27. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο του εργοταξίου με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση - εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 28. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρο της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 29. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης 30. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 31. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/ /ΦΕΚ383 τ. Β / Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά. Άλλοι όροι: 32. Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος και των συνοδών του έργων θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 33. Η θέση που θα εγκατασταθεί το έργο να είναι ιδιοκτησιακά μη αμφισβητήσιμη. Να διερευνηθεί με ακρίβεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιμέρους επιφανειών και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή μίσθωσης των εν λόγω εκτάσεων εφόσον αυτές δεν είναι δημόσιες, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 34. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη και περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης, υπογείου ή εναερίου δικτύου διασύνδεσης και ανάλογη πρόβλεψη στο σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης που θα προηγηθεί της έναρξης των εργασιών, στην περίπτωση που θα θιγούν δάση ή δασικές εκτάσεις. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να αδειοδοτηθούν αρμοδίως και οι καταλαμβανόμενες επιμέρους επιφάνειες να περιγραφούν με ακρίβεια για την προηγούμενη διασφάλιση δικαιωμάτων επέμβασης και τον υπολογισμό τυχόν απαιτούμενου ανταλλάγματος χρήσης. 35. Να ληφθεί οριστική προσφορά σύνδεσης από το ΔΕΣΜΗΕ πριν από την εκτέλεση του έργου. 36. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών. 37. Εφόσον θίγονται δάση, δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να τηρηθούν τα σχετικώς προβλεπόμενα (έκδοση άδειας επέμβασης, άδεια εγκατάστασης κλπ), σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών και να τηρηθούν όλοι οι όροι που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί δασών. 38. Πριν την εγκατάσταση, η εταιρία υποχρεούται να οριοθετήσει με σταθερά ορόσημα τις υπό επέμβαση εκτάσεις καθώς και να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες πιθανών κινδύνων για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής, όπως και κατάλληλη σήμανση από τα σημεία που θα περνά το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. [13/27]

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα