Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ"

Transcript

1 Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ K.Tsakona CSD.UOC 1

2 28 Ιαλνπαξίνπ 2009 Ηκέξα πξνζηαζίαο δεδoκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 2

3 28 Ιαλνπαξίνπ 2009 Νηθεηέο δηαγσληζκνύ video εκέξαο ενξηαζκνύ πξνζηαζίαο δεδoκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 3

4 Δπηθαηξόηεηα Latitude by Google K.Tsakona CSD.UOC 4

5 Δπηθαηξόηεηα Latitude by Google K.Tsakona CSD.UOC 5

6 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 6

7 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 7

8 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 8

9 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα - παξαδείγκαηα K.Tsakona CSD.UOC 9

10 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα - παξαδείγκαηα K.Tsakona CSD.UOC 10

11 Μέπορ Α Η Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά από ηα ζέκαηα πξνο αλάιπζε απηήο ηεο ελόηεηαο: Ση είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, επαίζζεηα δεδνκέλα; Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζηαζίαο; Πνηνο ν θνξέαο ηνπ δηθαηώκαηνο θαη πνηεο αμηώζεηο δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη έλαληη πνησλ? Πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο θαη πνηεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ? Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία, ζπιινγή πξ.δεδνκέλσλ/επαίζζεησλ; Πνηνη νη ηξόπνη, κέζα πξνζηαζίαο ηνπο; Πνηα είλαη ε Αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξ. ραξ., θαη πνην ην έξγν ηεο K.Tsakona CSD.UOC 11

12 Η Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Μέξνο Α Σν ηζρύνλ ειιεληθό λνκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ην νπνίν ζα αλαιύζνπκε ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ καζεκάησλ: 1. Άξζξν 9Α πληάγκαηνο (.) 2. Ν.2472/1997 (βι. Νόκνη: 2819/2000, 2915/2001, 3051/2002 θαη 3156/2003) 3. Π.Γ. 2162/ Ν. 3471/2006 (ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ βι. Μέξνο Β ) K.Tsakona CSD.UOC 12

13 Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Πνηνλ αθνξνύλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Πνην ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ζύλδεζκνο κε ηνλ θνξέα απηώλ? Πνην αλζξώπηλν δηθαίσκα/αμίσζε πξνζηαζίαο, αηνκηθέο ειεπζεξίεο εκθαλίδεη ζπγγέλεηα κε απηό ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ? (βι. ΔΓΑ α. 8) K.Tsakona CSD.UOC 13

14 Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Αξρηθά - Ννκηθή βάζε= πληαγκαηηθό δηθαίσκα: Άξζξν 9Α Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ, όπσο λόκνο νξίδεη. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη από αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, όπσο λόκνο νξίδεη. Δηδηθόηεξα - Ννκηθή βάζε Ν.2472/1997 (όπσο ηζρύεη ζήκεξα) K.Tsakona CSD.UOC 14

15 Ν. 2472/97 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Άξζξν 1 Ν. 2472/97 ε ζέζπηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο (privacy right) K.Tsakona CSD.UOC 15

16 Πνηα δεδνκέλα είλαη ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο? Έλλνηα & Οξηζκόο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Ερ. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα =? = θάζε είδνπο πιεξνθνξία πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Π.ρ. όλνκα, ειηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηόπνο θαηνηθίαο, ηζαγέλεηα, πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζέκαηα πγείαο, εξσηηθήο δσήο ηπρόλ πνηληθέο δηώμεηο θαη θαηαδίθεο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θιπ. K.Tsakona CSD.UOC 16

17 Πνηα δεδνκέλα είλαη ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο? Έλλνηα & Οξηζκόο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Ερ. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα =? = θάζε είδνπο πιεξνθνξία πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? (α) απηνπξνζδηνξηζηηθά / πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (β) επαίζζεηα K.Tsakona CSD.UOC 17

18 Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα = θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (βι. α.2 Ν.2472/97) => ηνηρεία άκεζεο/έκκεζεο εμαθξίβσζεο/πξνζδηνξηζκνύ ηαπηόηεηαο ελόο αηόκνπ Π.ρ. αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή άιια ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή (π.ρ. ύςνο, βάξνο, ρξώκα καηηώλ) ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή. (Βι. α.2 (α) & (γ) Ν. 2472/97) ζηαηηζηηθά / κε απηνπξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία K.Tsakona CSD.UOC 18

19 Δπαίζζεηα δεδνκέλα βι.α. 18 Ν.3471/2006 & α. 2 παξ.β Ν.2472/97 ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, πγεία, θνηλσληθή πξόλνηα εξσηηθή δσή, & ζρεηηθά κε πνηληθέο δηώμεηο ή θαηαδίθεο...θαη ζε ελώζεηο ζρεηηθέο κε ηα αλσηέξσ K.Tsakona CSD.UOC 19

20 ! Δπηθαηξόηεηα Δξκελεπηηθά πξνβιήκαηα! Βι. Π.Γ. 2162/2005 ζύκθσλα κε ην νπνίν «ηα δεδνκέλα ήρνπ θαη εηθόλαο, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα, ζπληζηνύλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» «Απνζήθεπζε θαη δηαβίβαζε εηθόλαο πξνζώπνπ από ζηαζεξή θάκεξα ζε θιεηζηό ή αλνηθηό ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί κόληκα ζπληζηά επεμεξγαζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ.2 πεξ.δ Ν.2472/97 Λήςε ηέηνηαο εηθόλαο ρσξίο απνζήθεπζε ή άιιε επεμεξγαζία δελ απαιιάζζεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ππνρξέσζή ηνπ λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αξρή θαη λα ελεκεξώλεη ην θνηλό ζύκθσλα κε ην αξζξ. 6 &11 ηνπ Ν. 2472/97 Ωζηόζν, «δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβηάζεσο ηνπ α. 9Α ηνπ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, εθ ηεο ρξήζεσο θακεξώλ γηα ηελ απνηύπσζε ζε...ηεο έθλνκεο δξαζηεξηόηεηαο...δηόηη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσ, νύηε θαιύπηεηαη από απηήλ» Γλσκ. Δηζ. ΑΠ14/2007 K.Tsakona CSD.UOC 20

21 Πεδίν εθαξκνγήο / παξνρήο έλλ. πξνζηαζίαο πλνιηθή/κεξηθή απηνκαηνπνηεκέλε/κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από θπζηθά πξόζσπα / λνκηθά πξόζσπα Δληόο / εθηόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο? Δμαίξεζε= επεμεξγαζία από θ.π. γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ νηθηαθώλ/πξνζσπηθώλ Βι. α. 3 Ν. 2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 21

22 Τπνθείκελν Γεδνκέλσλ Φνξέαο δηθ/ηνο πξνζηαζίαο = «θπζηθό πξόζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, δειαδή κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνύ ηαπηόηεηαο ή βάζεη ελόο ε πεξηζζόηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή» βι. α.2 Ν. 2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 22

23 Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο = «νπνηνζδήπνηε θαζνξίδεη ηνλ ζθνπό θαη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, δεκόζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκόο. Όηαλ ν ζθνπόο θαη ν ηξόπνο ηεο επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λόκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνύ ή θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα από ην εζληθό ή ην θνηλνηηθό δίθαην» K.Tsakona CSD.UOC 23

24 Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ Γ.Π.Υ. Σξόπνο ζπιινγήο = ζεκηηόο & λόκηκνο Γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο, λόκηκνπο ζθνπνύο πλάθεηα ζρέζεο, είδνπο, αξηζκνύ κε ζθνπό Να είλαη αθξηβή & ελεκεξσκέλα Να έρνπλ ηεξεζεί νη πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο (α.5) Βι. α. 4 & 5 K.Tsakona CSD.UOC 24

25 Πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Λήψη Συγκατάθεσης= δήισζε βνύιεζεο ειεύζεξε, ξεηή, εηδηθή, => εθθξάδεηαη κε ηξόπν ζαθή θαη ελ πιήξε γλώζε => εθόζνλ πξνεγήζεθε ελεκέξσζε γηα ζθνπν, θαηεγ.δεδνκέλσλ, ηαπηόηεηα ππεύζπλνπ επεμ., απνδέθηεο Δμ. 1 Αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ζύκβαζεο Δμ. 2 Λήςε κέηξσλ κε αίηεζε ππνθεηκέλνπ ζε πξνζπκβαηηθό ζηάδην Δμ 3 Αλαγθαηόηεηα πξνο εθηέιεζε ππνρξεώζεσλ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο εθ ηνπ λόκνπ Δμ.4 Αλαγθαία γηα δηαθύιαμε δσηηθνύ ζπκθέξνληνο, αλ=θπζ./λνκ. αδπλακία λα δώζεη ζπγθαηάζεζε, θιπ. Βι. α. 5 & 2 (ηα) Ν.2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 25

26 Πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ Καλόλαο = Απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ Όκσο, θαη εμαίξεζε από ηνλ αλσηέξσ θαλόλα (α.7 Ν.2472/97), επηηξέπεηαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο : Άδεηα Αξρήο θαη Πξνγελέζηεξε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ππνθεηκέλνπ Αλαγθαηόηεηα δηαθύιαμεο δσηηθνύ ζπκθέξνληνο ππνθεηκέλνπ Ιδία δεκνζηνπνίεζε (ππνθεηκέλνπ) Θέκαηα πγείαο θαη επάγγεικα ππνρξέσζε από λόκν ερεκύζεηαο Αλαγθαία από Γεκ. Αξρή γηα ιόγνπο εζλ. αζθάιεηαο, δεκ.πγείαο, εγθιεκάησλ, δεκ. θνξνινγηθνύ ειέγρνπ Δξεπλεηηθνί, επηζηεκνληθνί ιόγνη ηήξεζε αλσλπκίαο κέηξα πξνζηαζίαο Γεκνζηνγξαθηθνί ιόγνη δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζώπσλ Βι. α.7 K.Tsakona CSD.UOC 26

27 Γηθαηώκαηα ππνθεηκέλσλ πξνζηαζίαο Πξηλ & θαηά ηε ζπιινγή Υνξήγεζεο / άξλεζεο ζπγθαηάζεζεο Αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο (κε αλαδξνκηθόηεηα) Καηαγγειίαο αίηεζε γηα δηαθνπή & θαηαζηξνθή Δλεκέξσζεο Δμ. Γηα δεκνζηνγξαθηθνύο ζθνπνύο & δεκνζ. πξ. (βι. α.11) Καηά ηε ζπιινγή θαη κεηά Πξόζβαζεο, αληίξξεζεο, δηόξζσζεο, δηαγξαθήο θαη έγγξ. Δλεκέξσζεο Οπνηεδήπνηε Γήισζεο πξνο Αξρή γηα απνθιεηζκό από πξνώζεζε, πώιεζε αγαζώλ/ππεξεζηώλ εμ απνζηάζεσο Πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 27

28 K.Tsakona CSD.UOC 28

29 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο Δγγξαθε γλσζηνπνίεζε Αξρήο γηα ίδξπζε, ηήξεζε αξρείνπ επεμεξγαζίαο Βι. α. 6 Λήςεο άδεηαο Αξρήο γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξ.δ. Βι. α. 7 Απαιιαγή θαη εμαίξεζε Πιαίζην ζρέζεο εξγαζίαο / παξνρήο ππεξεζηώλ ζε δεκ. ηνκέα Πειάηεο/πξνκεζεπηέο εθόζνλ δελ θνηλνπνηνύληαη ζε 3νπο Δηαηξείεο, ζσκαηεία, πνι. θόκκαηα κέιε εθόζνλ ιήςε πξνγελέζηεξεο ζπγθαηάζεζεο & κε θνηλνπνίεζε ζε 3νπο Ιαηξνί, ηδησηηθνί λνζνθόκνη (όρη λνζνθνκεία, θέληξα απνηνμηλ., αζθαιηζηηθά ηακεία & εηαηξείεο) Γηθεγόξνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο, ζπκβνιαηνγξάθνη Βι. α.7α K.Tsakona CSD.UOC 29

30 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 30

31 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ) Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ΑΠΠΓ = Αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή!!! 4εηήο ζεηεία κειώλ 8ε. Τπνρξέσζε ερεκύζεηαο Σήξεζε αξκνδηνηήησλ ππνρξεώζεσλ εθ ηνπ λόκνπ Παξάβαζε λ. => δηνηθ. θπξώζεηο πνηλ. θπξώζεηο αζηηθή επζύλε (Βι. α ) K.Tsakona CSD.UOC 31

32 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ) K.Tsakona CSD.UOC 32

33 Αξκνδηόηεηεο Αξρήο Δθδίδεη νδεγίεο έλλνκεο εθαξκνγήο ξπζκίζεσλ Απεπζύλεη ζπζηάζεηο, ππνδείμεηο Υνξεγεί άδεηεο Καηαγγέιεη παξαβάζεηο Δπηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ Δλεξγεί δηνηθεηηθνύο ειέγρνπο απηεπάγγειηα / θαηόπηλ θαηαγγειίαο Γλσκνδνηεί Δθδίδεη θαλνληζηηθέο πξάμεηο Αλαθνηλώλεη παξαβάζεηο ζηελ Βνπιή ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ Σεξεί κεηξώα πλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο αξρέο Δ.Δ. Δμεηάδεη παξάπνλα ζρεηηθά κε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ K.Tsakona CSD.UOC 33

34 Η Γηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα Έλλνηα Οξηζκόο Πεδίν εθαξκνγήο Ση είλαη δηαζύλδεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? = Η ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ/αξρείσλ δεδνκέλσλ κε άιια δεδνκέλα/αξρεία δεδνκέλσλ πνπ ηεξνύληαη είηε από ηνλ ίδην ππεύζπλν επεμεξγαζίαο είηε από δηαθνξεηηθό γηα άιινπο ζθνπνύο K.Tsakona CSD.UOC 34

35 Η Γηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα Πξνϋπνζέζεηο Ννκηκόηεηαο 1. Πόηε είλαη λόκηκε ε δηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Μόλν όηαλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΠΠΓ!!! 2. Πόηε είλαη λόκηκε ε δηαζύλδεζε αξρείσλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ? => Μόλν κε άδεηα ηεο ΑΠΠΓ κεηά από πξνεγνύκελε αθξόαζε ησλ ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 35

36 Γηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Πξϋπνζέζεηο Ννκηκόηεηαο Δξ. Δίλαη λόκηκε ε δηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ? Δληόο ΔΔ = ειεύζεξε, Δθηόο ΔΔ = λόκηκε κόλν εθόζνλ πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: (α) κε ηελ άδεηα ηεο ΑΠΠΓ, αλ θξίλεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν πξνζηαζίαο (β) κε ηελ πξνγελέζηεξε ζπγθαηάζεζε ππνθεηκέλνπ, (γ) εθνζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δσηηθνύ ζπκθέξνληνο,δεκ. ζπκθέξνληνο, εμαηξεηηθήο αλάγθεο, ζπλεξγαζίαο κε άιιεο δεκόζηεο αξρέο, θιπ. (Βι. αξζξν 9 Ν. 2472/97) K.Tsakona CSD.UOC 36

37 K.Tsakona CSD.UOC 37

38 Summary of key findings «(Please note that "worst ranking" and "lowest ranking" denotes countries that exhibit poor privacy performance and high levels of surveillance. The 2007 rankings indicate an overall worsening of privacy protection across the world, reflecting an increase in surveillance and a declining performance o privacy safeguards. Concern over immigration and border control dominated the world agenda in Countries have moved swiftly to implement database, identity and fingerprinting systems, often without regard to the privacy implications for their own citizens The 2007 rankings show an increasing trend amongst governments to archive data on the geographic, communications and financial records of all their citizens and residents. This trend leads to the conclusion that all citizens, regardless of legal status, are under suspicion. Despite political shifts in the US Congress, surveillance initiatives in the US continue to expand, affecting visitors and citizens alike. Surveillance initiatives initiated by Brussels have caused a substantial decline in privacy across Europe, eroding protections even in those countries that have shown a traditionally high regard for privacy. The privacy performance of older democracies in Europe is generally failing, while the performance of newer democracies is becoming generally stronger. The lowest ranking countries in the survey continue to be Malaysia, Russia and China. The highest-ranking countries in 2007 are Greece, Romania and Canada. In terms of statutory protections and privacy enforcement, the US is the worst ranking country in the democratic world. In terms of overall privacy protection the United States has performed very poorly, being out-ranked by both India and the Philippines and falling into the "black" category, denoting endemic surveillance. The worst ranking EU country is the United Kingdom, which again fell into the "black" category along with Russia and Singapore. However for the first time Scotland has been given its own ranking score and performed significantly better than England & Wales. Argentina scored higher than 18 of the 27 EU countries.» K.Tsakona CSD.UOC 38

39 Δπηθαηξόηεηα (βι. άξζξνγξαθία, κειέηεο ΑΠΠΓ) K.Tsakona CSD.UOC 39

40 Δπηθαηξόηεηα Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη έξεπλα Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο θιπ. Βι. Π.Γ. 2162/2005 ζύκθσλα κε ην νπνίν «ηα δεδνκέλα ήρνπ θαη εηθόλαο, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα, ζπληζηνύλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» «Απνζήθεπζε θαη δηαβίβαζε εηθόλαο πξνζώπνπ από ζηαζεξή θάκεξα ζε θιεηζηό ή αλνηθηό ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί κόληκα ζπληζηά επεμεξγαζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ.2 πεξ.δ Ν.2472/97 Λήςε ηέηνηαο εηθόλαο ρσξίο απνζήθεπζε ή άιιε επεμεξγαζία δελ απαιιάζζεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ππνρξέσζή ηνπ λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αξρή θαη λα ελεκεξώλεη ην θνηλό ζύκθσλα κε ην αξζξ. 6 &11 ηνπ Ν. 2472/97 Ωζηόζν, «δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβηάζεσο ηνπ α. 9Α ηνπ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, εθ ηεο ρξήζεσο θακεξώλ γηα ηελ απνηύπσζε ζε...ηεο έθλνκεο δξαζηεξηόηεηαο...δηόηη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσ, νύηε θαιύπηεηαη από απηήλ» Γλσκ. Δηζ. ΑΠ14/ Η ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΜΔΡΔ -. Μαηζίαο - Αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ από ην ΒΗΜΑ ΙΓΔΩΝ ηεύρνο 10 Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην αξρείν εδώ (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2c15117&_dad=portal&_schema=portal&_piref33_15124_33_15117_15117.etos=2008&_piref33_1512 4_33_15117_15117.minas=- 1&_piref33_15124_33_15117_15117.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7) K.Tsakona CSD.UOC 40

41 K.Tsakona CSD.UOC 41

42 K.Tsakona CSD.UOC 42

43 K.Tsakona CSD.UOC 43

44 K.Tsakona CSD.UOC 44

45 K.Tsakona CSD.UOC 45

46 Δπηθαηξόηεηα: Κιεηζηά θπθιώκαηα Σειεόξαζεο K.Tsakona CSD.UOC 46

47 Δπηθαηξόηεηα: Κιεηζηά θπθιώκαηα Σειεόξαζεο K.Tsakona CSD.UOC 47

48 K.Tsakona CSD.UOC 48

49 K.Tsakona CSD.UOC 49

50 Θέκα πξνο ζπδήηεζε θαη έξεπλα: K.Tsakona CSD.UOC 50

51 Βι. θαη Γλσκνδνηήζεηο ην άξζξνπ 29 έηνπο 2001 K.Tsakona CSD.UOC 51

52 Απνθάζεηο ΑΠΓ γηα ζρνιηαζκό ζην επόκελν κάζεκα! K.Tsakona CSD.UOC 52

53 Μέξνο Β Η Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα & ηεο Ιδησηηθήο δσήο ζηον ηομέα ηων ηλεκηπονικών επικοινωνιών ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 3471/2006 K.Tsakona CSD.UOC 53

54 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Σκοπόρ-Ανηικείμενο νομικήρ πποζηαζίαρ ζύμθωνα με Άξζξν 1 Ν. 3471/2006 Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών *στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών* **Διευκρίνηση: Για θέματα επεξεργασίας δεδ. πρ. χαρ. που γίνεται στο πλαίσιο μη διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζεται ο Ν. 2472/1997 (βλ. α. 3 - Πεδίο εφαρμογής ) K.Tsakona CSD.UOC 54

55 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. οπιζμούρ Άξζξν 2 Ν. 3471/2006 Συνδρομητής (προϋποθέτει σύναψη σύμβασης) Χρήστης (όχι απαραίτητα συνδρομητής) Δεδομένα κίνησης Δεδομένα θέσης Επικοινωνίας (δεν περιλαμβάνονται οι Ραδιοτηλεοπτικές που δεν αφορούν αναγνωρίσιμο χρήστη/συνδρομητή) Υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κλπ. K.Tsakona CSD.UOC 55

56 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 5 κανόνερ επεξεπγαζίαρ Τπνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ην λόκν γηα : Δπεμεξγαζία ζην απνιύησο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπώλ ηεο Δλεκέξσζε (είδνο δεδνκέλσλ, ζθνπνύ, έθηαζε επεμεξγαζίαο, απνδέθηεο) θαη Πξνγελέζηεξε ξεηή ζπγθαηάζεζε ή Αλαγθαία ε επεμεξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο / Λήςε κέηξσλ κεηά από αίηεζε ζπλδξνκεηή Σύπνο ζπγθαηάζεζεο : εγγξάθσο / κε ειεθηξνληθά κέζα K.Tsakona CSD.UOC 56

57 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 6 κανόνερ επεξεπγαζίαρ δεδομένων κίνηζηρ και θέζηρ Τπνρξεώζεηο γηα... Δλεκέξσζε...&...πγθαηάζεζε... Βλ. ά. 6 K.Tsakona CSD.UOC 57

58 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 5 παπ. 6 Παξόηξπλζε λνκoζέηε (όρη όκσο ππνρξέσζε): ν ζρεδηαζκόο θαη ε επηινγή ηερληθώλ κέζσλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ παξνρή δηαζεζίκσλ ζην θνηλό ππεξεζηώλ ππεξεζηώλ ει. επηθ. λα γίλνληαη κε θξηηήξην ηελ επεμεξγαζία όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 58

59 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 10 Καηάλογοι ζςνδπομηηών Τπνρξέσζε γηα ελεκέξσζε κε πξόζθνξν ηξόπν, ζαθή θαη αηειώο γηα ηνπο ζθνπνύο θαηαιόγσλ/εληύπσλ πξηλ πεξηιεθζνύλ ηα δεδνκέλα ζηνλ θαηάινγν Τπνρξέσζε γηα άθξσο απαξαίηεηα κόλν δεδνκέλα γηα ηνλ ζθνπό αλαγλώξηζεο ηαπηόηεηαο ζπλδξνκεηή (εθηόο εάλ ξεηή ζπγθαηάζεζε ζπλδξνκεηή θαη γηα ζπκπιεξσκαηηθά δεδνκέλα) Γεκ. θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κόλν γηα ζθνπνύο πνπ έρνπλ ζπιιεγεί K.Tsakona CSD.UOC 59

60 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 4 Τήπηζη αποππήηος Οποιαδήποηε σπήζη ςπηπεζιών ηλ. Επικοινωνιών ποςη παπέσονηαι μέζω δημοζίος δικηύος επικοινωνιών...και ζςναθών δεδομένων κίνηζηρ & θέζηρ Πποζηαηεύονηαι από ηο απόππηηο ηων επικοινωνιών Εξαίπεζη άπζη ζύμθωνα με άπθπο 19 Σ. Βλ. α K.Tsakona CSD.UOC 60

61 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? the Paris Appeal Court, argued that 'the IP address doesn't allow the identification of the persons who used this computer since only the legitimate authority for investigation (the law enforcement authority) may obtain the user identity from the ISP' (27 April ruling). Surprisingly enough, the Court recognized in the same decision that 'it should also be reminded that each computer connected to the Internet is identified by a unique number called "Internet address" or IP address (internet protocol) that allows to find it among connected computers or to find back the sender of a message'. In its 25 May ruling, the Court considered that 'this series of numbers indeed constitutes by no mean an indirectly nominative data of the person in that it only relates to a machine, and not to the individual who is using the computer in order to commit counterfeit.' The Court conclusion was then that this collection of IP addresses does not constitute a processing of personal data, and consequently was not subject to CNIL prior authorization, as required by the French Data Protection Act. K.Tsakona CSD.UOC 61

62 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? In the mean time, the Advocate General of the European Court of Justice, by a Spanish Court under the preliminary ruling procedure, took the position that the EU legislation on personal data protection should prevail on the Community law on e-commerce, copyright protection and IP enforcement. The CNIL influence the future shape of copyright holders actions both when they collect IP addresses and when they undertake enforcement actions to subsequently have Internet users' identity disclosed, making them far more difficult than they currently are in France and elsewhere in Europe. And wisely suggests that it would be appropriate to ask to further ask the ECJ for reference on the nature of the IP address. K.Tsakona CSD.UOC 62

63 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? the Paris Appeal Court, argued that 'the IP address doesn't allow the identification of the persons who used this computer since only the legitimate authority for investigation (the law enforcement authority) may obtain the user identity from the ISP' (27 April ruling). Surprisingly enough, the Court recognized in the same decision that 'it should also be reminded that each computer connected to the Internet is identified by a unique number called "Internet address" or IP address (internet protocol) that allows to find it among connected computers or to find back the sender of a message'. In its 25 May ruling, the Court considered that 'this series of numbers indeed constitutes by no mean an indirectly nominative data of the person in that it only relates to a machine, and not to the individual who is using the computer in order to commit counterfeit.' The Court conclusion was then that this collection of IP addresses does not constitute a processing of personal data, and consequently was not subject to CNIL prior authorization, as required by the French Data Protection Act. K.Tsakona CSD.UOC 63

64 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? «the Article 29 Working Party of EU DPAs, 'reminded in an opinion of 20 June 2007 on the concept of personal data, that the IP address attributed to an Internet user during her communications constitutes a personal data.» Βι. Γλσκνδόηεζε 4/2007 Οκάδαο εξγαζίαο Αξζ. 29 ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα concept of personal data K.Tsakona CSD.UOC 64

65 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? Google insists that an IP address merely identifies the location of a computer, not who the individual user is something strictly true but which does not recognize that many people regularly use the same computer terminal and IP address IP addresses may not always be personal or linked to an individual in every case. IP addresses can be dynamic, issued anew to different people using their regular computer. An IP address of computer in an Internet cafe or an office can also identify a computer used by several people. Treating IP addresses as personal information would have implications for how search engines currently record data. Google led the pack by being the first last year to cut the time they stored search information to 18 months. It also reduced the time limit on the cookies that collect information on how people use the Internet from a default of 30 years to an automatic expiry of two years. Βι. K.Tsakona CSD.UOC 65

66 Ηιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο κε ρξήζηκν πιηθό πξνο κειέηε cy/index_en.htm licy/ecomm/current/consumer_rights/data _protection/index_en.htm cy/workinggroup/index_en.htm K.Tsakona CSD.UOC 66

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων H ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ INTERNET Θενδώξνπ Γ. Σηδεξόπνπινπ Δηθεγόξνπ, LLM, Υπ. Δηδάθηνξα Τνκέα Εκπνξηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Δηθαίνπ ΑΠΘ (Δθεκεξίδα ΔΞΠΡΔ 14-02-2001) 1. Γενικά Η δηαζθάιηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο

Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο Θέκαηα πξνο αλάιπζε: Πξνζηαζία ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην πιαίζην ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ απνζηνιήο απηφθιεησλ κελπκάησλ θαη δηαθήκηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Αύγουστος 2009 ΔΣΟΙΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε δεκφζησλ ρψξσλ θαη δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» Δπηβιέπσλ: Εσγξαθφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994.

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994. Νηθνιάνπ, Γ.: Πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην Ειιεληθό Σρνιείν. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA Russia between East and West: An insightful perspective from New Delhi CERENE interview with Mrs Smita Purushottam. Monday, February 28,. Η Ρυζία μεηαξύ Αναηολήρ και Δύζηρ: Μια οξςδεπκήρ άποτη από ηο Νέο

Διαβάστε περισσότερα

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations Athens, July the 18th 2006 Register Number: Υ190 HELLENIC REPUBLIC PRIME MINISTER TO: 1. All Ministers and Deputy Ministers 2. The Secretary General of the Government 3. All Secretaries General of the

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ

ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ ηνλ Πνιχγπξν θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο, ζήκεξα ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13.40 ζηελ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα