Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ"

Transcript

1 Τα δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα και ηο νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ ηοςρ K.Tsakona CSD.UOC 1

2 28 Ιαλνπαξίνπ 2009 Ηκέξα πξνζηαζίαο δεδoκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 2

3 28 Ιαλνπαξίνπ 2009 Νηθεηέο δηαγσληζκνύ video εκέξαο ενξηαζκνύ πξνζηαζίαο δεδoκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 3

4 Δπηθαηξόηεηα Latitude by Google K.Tsakona CSD.UOC 4

5 Δπηθαηξόηεηα Latitude by Google K.Tsakona CSD.UOC 5

6 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 6

7 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 7

8 Latitude θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ/privacy Κξηηηθή-Πξνβιεκαηηζκνί K.Tsakona CSD.UOC 8

9 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα - παξαδείγκαηα K.Tsakona CSD.UOC 9

10 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα - παξαδείγκαηα K.Tsakona CSD.UOC 10

11 Μέπορ Α Η Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά από ηα ζέκαηα πξνο αλάιπζε απηήο ηεο ελόηεηαο: Ση είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, επαίζζεηα δεδνκέλα; Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζηαζίαο; Πνηνο ν θνξέαο ηνπ δηθαηώκαηνο θαη πνηεο αμηώζεηο δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη έλαληη πνησλ? Πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο θαη πνηεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ? Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία, ζπιινγή πξ.δεδνκέλσλ/επαίζζεησλ; Πνηνη νη ηξόπνη, κέζα πξνζηαζίαο ηνπο; Πνηα είλαη ε Αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξ. ραξ., θαη πνην ην έξγν ηεο K.Tsakona CSD.UOC 11

12 Η Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Μέξνο Α Σν ηζρύνλ ειιεληθό λνκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ην νπνίν ζα αλαιύζνπκε ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ καζεκάησλ: 1. Άξζξν 9Α πληάγκαηνο (.) 2. Ν.2472/1997 (βι. Νόκνη: 2819/2000, 2915/2001, 3051/2002 θαη 3156/2003) 3. Π.Γ. 2162/ Ν. 3471/2006 (ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ βι. Μέξνο Β ) K.Tsakona CSD.UOC 12

13 Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Πνηνλ αθνξνύλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Πνην ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ζύλδεζκνο κε ηνλ θνξέα απηώλ? Πνην αλζξώπηλν δηθαίσκα/αμίσζε πξνζηαζίαο, αηνκηθέο ειεπζεξίεο εκθαλίδεη ζπγγέλεηα κε απηό ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ? (βι. ΔΓΑ α. 8) K.Tsakona CSD.UOC 13

14 Πνηνο ν ιόγνο λνκηθήο αλαγλώξηζεο θαη πξνζηαζίαο; Αξρηθά - Ννκηθή βάζε= πληαγκαηηθό δηθαίσκα: Άξζξν 9Α Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ, όπσο λόκνο νξίδεη. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη από αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, όπσο λόκνο νξίδεη. Δηδηθόηεξα - Ννκηθή βάζε Ν.2472/1997 (όπσο ηζρύεη ζήκεξα) K.Tsakona CSD.UOC 14

15 Ν. 2472/97 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Άξζξν 1 Ν. 2472/97 ε ζέζπηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο (privacy right) K.Tsakona CSD.UOC 15

16 Πνηα δεδνκέλα είλαη ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο? Έλλνηα & Οξηζκόο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Ερ. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα =? = θάζε είδνπο πιεξνθνξία πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Π.ρ. όλνκα, ειηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηόπνο θαηνηθίαο, ηζαγέλεηα, πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζέκαηα πγείαο, εξσηηθήο δσήο ηπρόλ πνηληθέο δηώμεηο θαη θαηαδίθεο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θιπ. K.Tsakona CSD.UOC 16

17 Πνηα δεδνκέλα είλαη ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο? Έλλνηα & Οξηζκόο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Ερ. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα =? = θάζε είδνπο πιεξνθνξία πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? (α) απηνπξνζδηνξηζηηθά / πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (β) επαίζζεηα K.Tsakona CSD.UOC 17

18 Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα = θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (βι. α.2 Ν.2472/97) => ηνηρεία άκεζεο/έκκεζεο εμαθξίβσζεο/πξνζδηνξηζκνύ ηαπηόηεηαο ελόο αηόκνπ Π.ρ. αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή άιια ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή (π.ρ. ύςνο, βάξνο, ρξώκα καηηώλ) ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή. (Βι. α.2 (α) & (γ) Ν. 2472/97) ζηαηηζηηθά / κε απηνπξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία K.Tsakona CSD.UOC 18

19 Δπαίζζεηα δεδνκέλα βι.α. 18 Ν.3471/2006 & α. 2 παξ.β Ν.2472/97 ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, πγεία, θνηλσληθή πξόλνηα εξσηηθή δσή, & ζρεηηθά κε πνηληθέο δηώμεηο ή θαηαδίθεο...θαη ζε ελώζεηο ζρεηηθέο κε ηα αλσηέξσ K.Tsakona CSD.UOC 19

20 ! Δπηθαηξόηεηα Δξκελεπηηθά πξνβιήκαηα! Βι. Π.Γ. 2162/2005 ζύκθσλα κε ην νπνίν «ηα δεδνκέλα ήρνπ θαη εηθόλαο, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα, ζπληζηνύλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» «Απνζήθεπζε θαη δηαβίβαζε εηθόλαο πξνζώπνπ από ζηαζεξή θάκεξα ζε θιεηζηό ή αλνηθηό ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί κόληκα ζπληζηά επεμεξγαζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ.2 πεξ.δ Ν.2472/97 Λήςε ηέηνηαο εηθόλαο ρσξίο απνζήθεπζε ή άιιε επεμεξγαζία δελ απαιιάζζεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ππνρξέσζή ηνπ λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αξρή θαη λα ελεκεξώλεη ην θνηλό ζύκθσλα κε ην αξζξ. 6 &11 ηνπ Ν. 2472/97 Ωζηόζν, «δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβηάζεσο ηνπ α. 9Α ηνπ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, εθ ηεο ρξήζεσο θακεξώλ γηα ηελ απνηύπσζε ζε...ηεο έθλνκεο δξαζηεξηόηεηαο...δηόηη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσ, νύηε θαιύπηεηαη από απηήλ» Γλσκ. Δηζ. ΑΠ14/2007 K.Tsakona CSD.UOC 20

21 Πεδίν εθαξκνγήο / παξνρήο έλλ. πξνζηαζίαο πλνιηθή/κεξηθή απηνκαηνπνηεκέλε/κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από θπζηθά πξόζσπα / λνκηθά πξόζσπα Δληόο / εθηόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο? Δμαίξεζε= επεμεξγαζία από θ.π. γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ νηθηαθώλ/πξνζσπηθώλ Βι. α. 3 Ν. 2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 21

22 Τπνθείκελν Γεδνκέλσλ Φνξέαο δηθ/ηνο πξνζηαζίαο = «θπζηθό πξόζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, δειαδή κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνύ ηαπηόηεηαο ή βάζεη ελόο ε πεξηζζόηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή» βι. α.2 Ν. 2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 22

23 Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο = «νπνηνζδήπνηε θαζνξίδεη ηνλ ζθνπό θαη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, δεκόζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκόο. Όηαλ ν ζθνπόο θαη ν ηξόπνο ηεο επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λόκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνύ ή θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα από ην εζληθό ή ην θνηλνηηθό δίθαην» K.Tsakona CSD.UOC 23

24 Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ Γ.Π.Υ. Σξόπνο ζπιινγήο = ζεκηηόο & λόκηκνο Γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο, λόκηκνπο ζθνπνύο πλάθεηα ζρέζεο, είδνπο, αξηζκνύ κε ζθνπό Να είλαη αθξηβή & ελεκεξσκέλα Να έρνπλ ηεξεζεί νη πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο (α.5) Βι. α. 4 & 5 K.Tsakona CSD.UOC 24

25 Πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Λήψη Συγκατάθεσης= δήισζε βνύιεζεο ειεύζεξε, ξεηή, εηδηθή, => εθθξάδεηαη κε ηξόπν ζαθή θαη ελ πιήξε γλώζε => εθόζνλ πξνεγήζεθε ελεκέξσζε γηα ζθνπν, θαηεγ.δεδνκέλσλ, ηαπηόηεηα ππεύζπλνπ επεμ., απνδέθηεο Δμ. 1 Αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ζύκβαζεο Δμ. 2 Λήςε κέηξσλ κε αίηεζε ππνθεηκέλνπ ζε πξνζπκβαηηθό ζηάδην Δμ 3 Αλαγθαηόηεηα πξνο εθηέιεζε ππνρξεώζεσλ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο εθ ηνπ λόκνπ Δμ.4 Αλαγθαία γηα δηαθύιαμε δσηηθνύ ζπκθέξνληνο, αλ=θπζ./λνκ. αδπλακία λα δώζεη ζπγθαηάζεζε, θιπ. Βι. α. 5 & 2 (ηα) Ν.2472/97 K.Tsakona CSD.UOC 25

26 Πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ Καλόλαο = Απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ Όκσο, θαη εμαίξεζε από ηνλ αλσηέξσ θαλόλα (α.7 Ν.2472/97), επηηξέπεηαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο : Άδεηα Αξρήο θαη Πξνγελέζηεξε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ππνθεηκέλνπ Αλαγθαηόηεηα δηαθύιαμεο δσηηθνύ ζπκθέξνληνο ππνθεηκέλνπ Ιδία δεκνζηνπνίεζε (ππνθεηκέλνπ) Θέκαηα πγείαο θαη επάγγεικα ππνρξέσζε από λόκν ερεκύζεηαο Αλαγθαία από Γεκ. Αξρή γηα ιόγνπο εζλ. αζθάιεηαο, δεκ.πγείαο, εγθιεκάησλ, δεκ. θνξνινγηθνύ ειέγρνπ Δξεπλεηηθνί, επηζηεκνληθνί ιόγνη ηήξεζε αλσλπκίαο κέηξα πξνζηαζίαο Γεκνζηνγξαθηθνί ιόγνη δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζώπσλ Βι. α.7 K.Tsakona CSD.UOC 26

27 Γηθαηώκαηα ππνθεηκέλσλ πξνζηαζίαο Πξηλ & θαηά ηε ζπιινγή Υνξήγεζεο / άξλεζεο ζπγθαηάζεζεο Αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο (κε αλαδξνκηθόηεηα) Καηαγγειίαο αίηεζε γηα δηαθνπή & θαηαζηξνθή Δλεκέξσζεο Δμ. Γηα δεκνζηνγξαθηθνύο ζθνπνύο & δεκνζ. πξ. (βι. α.11) Καηά ηε ζπιινγή θαη κεηά Πξόζβαζεο, αληίξξεζεο, δηόξζσζεο, δηαγξαθήο θαη έγγξ. Δλεκέξσζεο Οπνηεδήπνηε Γήισζεο πξνο Αξρή γηα απνθιεηζκό από πξνώζεζε, πώιεζε αγαζώλ/ππεξεζηώλ εμ απνζηάζεσο Πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 27

28 K.Tsakona CSD.UOC 28

29 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο Δγγξαθε γλσζηνπνίεζε Αξρήο γηα ίδξπζε, ηήξεζε αξρείνπ επεμεξγαζίαο Βι. α. 6 Λήςεο άδεηαο Αξρήο γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξ.δ. Βι. α. 7 Απαιιαγή θαη εμαίξεζε Πιαίζην ζρέζεο εξγαζίαο / παξνρήο ππεξεζηώλ ζε δεκ. ηνκέα Πειάηεο/πξνκεζεπηέο εθόζνλ δελ θνηλνπνηνύληαη ζε 3νπο Δηαηξείεο, ζσκαηεία, πνι. θόκκαηα κέιε εθόζνλ ιήςε πξνγελέζηεξεο ζπγθαηάζεζεο & κε θνηλνπνίεζε ζε 3νπο Ιαηξνί, ηδησηηθνί λνζνθόκνη (όρη λνζνθνκεία, θέληξα απνηνμηλ., αζθαιηζηηθά ηακεία & εηαηξείεο) Γηθεγόξνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο, ζπκβνιαηνγξάθνη Βι. α.7α K.Tsakona CSD.UOC 29

30 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 30

31 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ) Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ΑΠΠΓ = Αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή!!! 4εηήο ζεηεία κειώλ 8ε. Τπνρξέσζε ερεκύζεηαο Σήξεζε αξκνδηνηήησλ ππνρξεώζεσλ εθ ηνπ λόκνπ Παξάβαζε λ. => δηνηθ. θπξώζεηο πνηλ. θπξώζεηο αζηηθή επζύλε (Βι. α ) K.Tsakona CSD.UOC 31

32 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ) K.Tsakona CSD.UOC 32

33 Αξκνδηόηεηεο Αξρήο Δθδίδεη νδεγίεο έλλνκεο εθαξκνγήο ξπζκίζεσλ Απεπζύλεη ζπζηάζεηο, ππνδείμεηο Υνξεγεί άδεηεο Καηαγγέιεη παξαβάζεηο Δπηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ Δλεξγεί δηνηθεηηθνύο ειέγρνπο απηεπάγγειηα / θαηόπηλ θαηαγγειίαο Γλσκνδνηεί Δθδίδεη θαλνληζηηθέο πξάμεηο Αλαθνηλώλεη παξαβάζεηο ζηελ Βνπιή ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ Σεξεί κεηξώα πλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο αξρέο Δ.Δ. Δμεηάδεη παξάπνλα ζρεηηθά κε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ K.Tsakona CSD.UOC 33

34 Η Γηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα Έλλνηα Οξηζκόο Πεδίν εθαξκνγήο Ση είλαη δηαζύλδεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? = Η ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ/αξρείσλ δεδνκέλσλ κε άιια δεδνκέλα/αξρεία δεδνκέλσλ πνπ ηεξνύληαη είηε από ηνλ ίδην ππεύζπλν επεμεξγαζίαο είηε από δηαθνξεηηθό γηα άιινπο ζθνπνύο K.Tsakona CSD.UOC 34

35 Η Γηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα Πξνϋπνζέζεηο Ννκηκόηεηαο 1. Πόηε είλαη λόκηκε ε δηαζύλδεζε αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα? Μόλν όηαλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΠΠΓ!!! 2. Πόηε είλαη λόκηκε ε δηαζύλδεζε αξρείσλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ? => Μόλν κε άδεηα ηεο ΑΠΠΓ κεηά από πξνεγνύκελε αθξόαζε ησλ ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο K.Tsakona CSD.UOC 35

36 Γηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Πξϋπνζέζεηο Ννκηκόηεηαο Δξ. Δίλαη λόκηκε ε δηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ? Δληόο ΔΔ = ειεύζεξε, Δθηόο ΔΔ = λόκηκε κόλν εθόζνλ πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: (α) κε ηελ άδεηα ηεο ΑΠΠΓ, αλ θξίλεη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν πξνζηαζίαο (β) κε ηελ πξνγελέζηεξε ζπγθαηάζεζε ππνθεηκέλνπ, (γ) εθνζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δσηηθνύ ζπκθέξνληνο,δεκ. ζπκθέξνληνο, εμαηξεηηθήο αλάγθεο, ζπλεξγαζίαο κε άιιεο δεκόζηεο αξρέο, θιπ. (Βι. αξζξν 9 Ν. 2472/97) K.Tsakona CSD.UOC 36

37 K.Tsakona CSD.UOC 37

38 Summary of key findings «(Please note that "worst ranking" and "lowest ranking" denotes countries that exhibit poor privacy performance and high levels of surveillance. The 2007 rankings indicate an overall worsening of privacy protection across the world, reflecting an increase in surveillance and a declining performance o privacy safeguards. Concern over immigration and border control dominated the world agenda in Countries have moved swiftly to implement database, identity and fingerprinting systems, often without regard to the privacy implications for their own citizens The 2007 rankings show an increasing trend amongst governments to archive data on the geographic, communications and financial records of all their citizens and residents. This trend leads to the conclusion that all citizens, regardless of legal status, are under suspicion. Despite political shifts in the US Congress, surveillance initiatives in the US continue to expand, affecting visitors and citizens alike. Surveillance initiatives initiated by Brussels have caused a substantial decline in privacy across Europe, eroding protections even in those countries that have shown a traditionally high regard for privacy. The privacy performance of older democracies in Europe is generally failing, while the performance of newer democracies is becoming generally stronger. The lowest ranking countries in the survey continue to be Malaysia, Russia and China. The highest-ranking countries in 2007 are Greece, Romania and Canada. In terms of statutory protections and privacy enforcement, the US is the worst ranking country in the democratic world. In terms of overall privacy protection the United States has performed very poorly, being out-ranked by both India and the Philippines and falling into the "black" category, denoting endemic surveillance. The worst ranking EU country is the United Kingdom, which again fell into the "black" category along with Russia and Singapore. However for the first time Scotland has been given its own ranking score and performed significantly better than England & Wales. Argentina scored higher than 18 of the 27 EU countries.» K.Tsakona CSD.UOC 38

39 Δπηθαηξόηεηα (βι. άξζξνγξαθία, κειέηεο ΑΠΠΓ) K.Tsakona CSD.UOC 39

40 Δπηθαηξόηεηα Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη έξεπλα Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο θιπ. Βι. Π.Γ. 2162/2005 ζύκθσλα κε ην νπνίν «ηα δεδνκέλα ήρνπ θαη εηθόλαο, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα, ζπληζηνύλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» «Απνζήθεπζε θαη δηαβίβαζε εηθόλαο πξνζώπνπ από ζηαζεξή θάκεξα ζε θιεηζηό ή αλνηθηό ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί κόληκα ζπληζηά επεμεξγαζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ.2 πεξ.δ Ν.2472/97 Λήςε ηέηνηαο εηθόλαο ρσξίο απνζήθεπζε ή άιιε επεμεξγαζία δελ απαιιάζζεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ππνρξέσζή ηνπ λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αξρή θαη λα ελεκεξώλεη ην θνηλό ζύκθσλα κε ην αξζξ. 6 &11 ηνπ Ν. 2472/97 Ωζηόζν, «δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβηάζεσο ηνπ α. 9Α ηνπ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, εθ ηεο ρξήζεσο θακεξώλ γηα ηελ απνηύπσζε ζε...ηεο έθλνκεο δξαζηεξηόηεηαο...δηόηη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσ, νύηε θαιύπηεηαη από απηήλ» Γλσκ. Δηζ. ΑΠ14/ Η ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΜΔΡΔ -. Μαηζίαο - Αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ από ην ΒΗΜΑ ΙΓΔΩΝ ηεύρνο 10 Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην αξρείν εδώ (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2c15117&_dad=portal&_schema=portal&_piref33_15124_33_15117_15117.etos=2008&_piref33_1512 4_33_15117_15117.minas=- 1&_piref33_15124_33_15117_15117.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7) K.Tsakona CSD.UOC 40

41 K.Tsakona CSD.UOC 41

42 K.Tsakona CSD.UOC 42

43 K.Tsakona CSD.UOC 43

44 K.Tsakona CSD.UOC 44

45 K.Tsakona CSD.UOC 45

46 Δπηθαηξόηεηα: Κιεηζηά θπθιώκαηα Σειεόξαζεο K.Tsakona CSD.UOC 46

47 Δπηθαηξόηεηα: Κιεηζηά θπθιώκαηα Σειεόξαζεο K.Tsakona CSD.UOC 47

48 K.Tsakona CSD.UOC 48

49 K.Tsakona CSD.UOC 49

50 Θέκα πξνο ζπδήηεζε θαη έξεπλα: K.Tsakona CSD.UOC 50

51 Βι. θαη Γλσκνδνηήζεηο ην άξζξνπ 29 έηνπο 2001 K.Tsakona CSD.UOC 51

52 Απνθάζεηο ΑΠΓ γηα ζρνιηαζκό ζην επόκελν κάζεκα! K.Tsakona CSD.UOC 52

53 Μέξνο Β Η Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα & ηεο Ιδησηηθήο δσήο ζηον ηομέα ηων ηλεκηπονικών επικοινωνιών ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 3471/2006 K.Tsakona CSD.UOC 53

54 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Σκοπόρ-Ανηικείμενο νομικήρ πποζηαζίαρ ζύμθωνα με Άξζξν 1 Ν. 3471/2006 Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών *στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών* **Διευκρίνηση: Για θέματα επεξεργασίας δεδ. πρ. χαρ. που γίνεται στο πλαίσιο μη διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζεται ο Ν. 2472/1997 (βλ. α. 3 - Πεδίο εφαρμογής ) K.Tsakona CSD.UOC 54

55 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. οπιζμούρ Άξζξν 2 Ν. 3471/2006 Συνδρομητής (προϋποθέτει σύναψη σύμβασης) Χρήστης (όχι απαραίτητα συνδρομητής) Δεδομένα κίνησης Δεδομένα θέσης Επικοινωνίας (δεν περιλαμβάνονται οι Ραδιοτηλεοπτικές που δεν αφορούν αναγνωρίσιμο χρήστη/συνδρομητή) Υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κλπ. K.Tsakona CSD.UOC 55

56 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 5 κανόνερ επεξεπγαζίαρ Τπνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ην λόκν γηα : Δπεμεξγαζία ζην απνιύησο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπώλ ηεο Δλεκέξσζε (είδνο δεδνκέλσλ, ζθνπνύ, έθηαζε επεμεξγαζίαο, απνδέθηεο) θαη Πξνγελέζηεξε ξεηή ζπγθαηάζεζε ή Αλαγθαία ε επεμεξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο / Λήςε κέηξσλ κεηά από αίηεζε ζπλδξνκεηή Σύπνο ζπγθαηάζεζεο : εγγξάθσο / κε ειεθηξνληθά κέζα K.Tsakona CSD.UOC 56

57 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 6 κανόνερ επεξεπγαζίαρ δεδομένων κίνηζηρ και θέζηρ Τπνρξεώζεηο γηα... Δλεκέξσζε...&...πγθαηάζεζε... Βλ. ά. 6 K.Tsakona CSD.UOC 57

58 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 5 παπ. 6 Παξόηξπλζε λνκoζέηε (όρη όκσο ππνρξέσζε): ν ζρεδηαζκόο θαη ε επηινγή ηερληθώλ κέζσλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηελ παξνρή δηαζεζίκσλ ζην θνηλό ππεξεζηώλ ππεξεζηώλ ει. επηθ. λα γίλνληαη κε θξηηήξην ηελ επεμεξγαζία όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα K.Tsakona CSD.UOC 58

59 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 10 Καηάλογοι ζςνδπομηηών Τπνρξέσζε γηα ελεκέξσζε κε πξόζθνξν ηξόπν, ζαθή θαη αηειώο γηα ηνπο ζθνπνύο θαηαιόγσλ/εληύπσλ πξηλ πεξηιεθζνύλ ηα δεδνκέλα ζηνλ θαηάινγν Τπνρξέσζε γηα άθξσο απαξαίηεηα κόλν δεδνκέλα γηα ηνλ ζθνπό αλαγλώξηζεο ηαπηόηεηαο ζπλδξνκεηή (εθηόο εάλ ξεηή ζπγθαηάζεζε ζπλδξνκεηή θαη γηα ζπκπιεξσκαηηθά δεδνκέλα) Γεκ. θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κόλν γηα ζθνπνύο πνπ έρνπλ ζπιιεγεί K.Tsakona CSD.UOC 59

60 Αληηθείκελν θαη ιόγνη πξνζηαζίαο Ν. 3471/2006 Βλ. ά. 4 Τήπηζη αποππήηος Οποιαδήποηε σπήζη ςπηπεζιών ηλ. Επικοινωνιών ποςη παπέσονηαι μέζω δημοζίος δικηύος επικοινωνιών...και ζςναθών δεδομένων κίνηζηρ & θέζηρ Πποζηαηεύονηαι από ηο απόππηηο ηων επικοινωνιών Εξαίπεζη άπζη ζύμθωνα με άπθπο 19 Σ. Βλ. α K.Tsakona CSD.UOC 60

61 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? the Paris Appeal Court, argued that 'the IP address doesn't allow the identification of the persons who used this computer since only the legitimate authority for investigation (the law enforcement authority) may obtain the user identity from the ISP' (27 April ruling). Surprisingly enough, the Court recognized in the same decision that 'it should also be reminded that each computer connected to the Internet is identified by a unique number called "Internet address" or IP address (internet protocol) that allows to find it among connected computers or to find back the sender of a message'. In its 25 May ruling, the Court considered that 'this series of numbers indeed constitutes by no mean an indirectly nominative data of the person in that it only relates to a machine, and not to the individual who is using the computer in order to commit counterfeit.' The Court conclusion was then that this collection of IP addresses does not constitute a processing of personal data, and consequently was not subject to CNIL prior authorization, as required by the French Data Protection Act. K.Tsakona CSD.UOC 61

62 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? In the mean time, the Advocate General of the European Court of Justice, by a Spanish Court under the preliminary ruling procedure, took the position that the EU legislation on personal data protection should prevail on the Community law on e-commerce, copyright protection and IP enforcement. The CNIL influence the future shape of copyright holders actions both when they collect IP addresses and when they undertake enforcement actions to subsequently have Internet users' identity disclosed, making them far more difficult than they currently are in France and elsewhere in Europe. And wisely suggests that it would be appropriate to ask to further ask the ECJ for reference on the nature of the IP address. K.Tsakona CSD.UOC 62

63 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? the Paris Appeal Court, argued that 'the IP address doesn't allow the identification of the persons who used this computer since only the legitimate authority for investigation (the law enforcement authority) may obtain the user identity from the ISP' (27 April ruling). Surprisingly enough, the Court recognized in the same decision that 'it should also be reminded that each computer connected to the Internet is identified by a unique number called "Internet address" or IP address (internet protocol) that allows to find it among connected computers or to find back the sender of a message'. In its 25 May ruling, the Court considered that 'this series of numbers indeed constitutes by no mean an indirectly nominative data of the person in that it only relates to a machine, and not to the individual who is using the computer in order to commit counterfeit.' The Court conclusion was then that this collection of IP addresses does not constitute a processing of personal data, and consequently was not subject to CNIL prior authorization, as required by the French Data Protection Act. K.Tsakona CSD.UOC 63

64 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? «the Article 29 Working Party of EU DPAs, 'reminded in an opinion of 20 June 2007 on the concept of personal data, that the IP address attributed to an Internet user during her communications constitutes a personal data.» Βι. Γλσκνδόηεζε 4/2007 Οκάδαο εξγαζίαο Αξζ. 29 ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα concept of personal data K.Tsakona CSD.UOC 64

65 Θέκαηα επηθαηξόηεηαο εξκελείαο ΙP addresses = personal data? Google insists that an IP address merely identifies the location of a computer, not who the individual user is something strictly true but which does not recognize that many people regularly use the same computer terminal and IP address IP addresses may not always be personal or linked to an individual in every case. IP addresses can be dynamic, issued anew to different people using their regular computer. An IP address of computer in an Internet cafe or an office can also identify a computer used by several people. Treating IP addresses as personal information would have implications for how search engines currently record data. Google led the pack by being the first last year to cut the time they stored search information to 18 months. It also reduced the time limit on the cookies that collect information on how people use the Internet from a default of 30 years to an automatic expiry of two years. Βι. K.Tsakona CSD.UOC 65

66 Ηιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο κε ρξήζηκν πιηθό πξνο κειέηε cy/index_en.htm licy/ecomm/current/consumer_rights/data _protection/index_en.htm cy/workinggroup/index_en.htm K.Tsakona CSD.UOC 66

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων H ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ INTERNET Θενδώξνπ Γ. Σηδεξόπνπινπ Δηθεγόξνπ, LLM, Υπ. Δηδάθηνξα Τνκέα Εκπνξηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Δηθαίνπ ΑΠΘ (Δθεκεξίδα ΔΞΠΡΔ 14-02-2001) 1. Γενικά Η δηαζθάιηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα