Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ»"

Transcript

1 Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Ψηφιακή Σύγκλιση ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. 15% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο 2. 40% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες Συντήρησης ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...10 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...10 Συντομογραφίες - γενικά...11 Συντομογραφίες Έργου...11 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...14 A.1 Περιβάλλον του Έργου...14 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου...14 A (ΚτΠ Α.Ε.)...14 A Φορέας Λειτουργίας A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ)...17 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)...17 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας A Επιθεωρητές (auditrs) Έργου A.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...19 A Εισαγωγή A Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Περιοχής 1 - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...20 A Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Περιοχής 2 - Ληξιαρχεία που συμμετέχουν στο έργο A Ολοκληρωμένα έργα του ΥΠΕΣ που σχετίζονται με το παρόν έργο - Επίπεδο ωριμότητας του έργου A.1.3 Παράλληλα υλοποιούμενα έργα του ΥΠΕΣ που σχετίζονται με το Έργο της παρούσας διακήρυξης...32 A ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ A Μελέτη Αναδιοργάνωσης Τμημάτων Ληξιαρχείων & Δημοτολογίων...35 A.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου - Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας του Έργου...38 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης...38 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...38 (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 2-284

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...40 A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...44 A.3 Αντικείμενο Έργου...45 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου...45 A.3.2 Αρχιτεκτονική...48 A Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος...48 A Λογική Αρχιτεκτονική A Φυσική Αρχιτεκτονική A.3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Πληροφοριακού Συστήματος...54 A Υποσύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Ροής Εργασιών...55 A Υποσύστημα Γενικής Διαχείρισης A Υποσύστημα Στατιστικών A Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας A.3.4 Υπηρεσίες...74 A Ανάλυση Απαιτήσεων A Υπηρεσίες διαμόρφωσης Υπολογιστικού Κέντρου και εγκατάστασης εξοπλισμού & λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος...86 A Παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων A Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Δημιουργίας Κεντρικής Βάσης Δεδομένων...87 A Υπηρεσίες Προσαρμογής Υφιστάμενης Διαδικτυακής Εφαρμογής Δημοτολογίου A Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων...90 A Υπηρεσία Αντιπαραβολής, Ποιοτικού ελέγχου και Εκκαθάρισης δεδομένων (data matching and data cleansing)...92 A Υπηρεσία helpdesk A Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης A Υπηρεσίες Δοκιμαστικής λειτουργίας...97 A Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...98 A Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης A.3.5 Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 3-284

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.6 Χρηστικότητα - Προσβασιμότητα A.3.7 Απόδοση Συστήματος A.3.8 Διαλειτουργικότητα A.3.9 Ασφάλεια A.3.10 Χρονοδιάγραμμα του Έργου A.3.11 Φάσεις Υλοποίησης Έργου A Φάση 1 : Ανάλυση Απαιτήσεων A Φάση 2 : Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Λογισμικού Υποδομής A Φάση 3: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων / Ψηφιακών Υπηρεσιών A Φάση 4: Μετάπτωση Δεδομένων A Φάση 5 : Αντιπαραβολή, ποιοτικός έλεγχος και εκκαθάριση δεδομένων A Φάση 6 : Δοκιμαστική Λειτουργία A Φάση 7: Πιλοτική Λειτουργία A Φάση 8 : Εκπαίδευση A Φάση 9 : Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία A.3.12 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου A.4.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής A Μέλη Ομάδας Έργου A.4.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου A.4.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 4-284

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B Οι Έλληνες Πολίτες B Οι Αλλοδαποί Πολίτες B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα B Οι συνεταιρισμοί B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 5-284

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» B.3.3 Ισχύς Προσφορών B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού B.4.2 Απόρριψη προσφορών B.4.3 Προσφυγές B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου B.5.7 Υπεργολαβίες (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 6-284

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.5.8 Εμπιστευτικότητα B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις C.3.2 Εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής C Blade Servers Enclsures C Εξυπηρετητές Blade (Blade Servers) C Αποθηκευτικό Σύστημα (Strage System) C Συσκευές Ασφαλείας C Κεντρικοί Μεταγωγείς (Central Switches) C Lad Balancer C Ικριώματα (Racks) C UPS C.3.3 Υποδομές Cmputer Rm C Χωροταξικά C Ηλεκτρολογικά C Κλιματισμός - αερισμός C Σύστημα Πυρανίχνευσης Πυρόσβεσης (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 7-284

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Σύστημα Εποπτείας & Ελέγχου C.3.4 Εξοπλισμός Εναλλακτικής Υποδομής C Blade Servers Enclsures C Εξυπηρετητές Blade (Blade Servers) C Αποθηκευτικό Σύστημα (Strage System) C Δικτυακός Εξοπλισμός C.3.5 Λοιπός Εξοπλισμός - Λογισμικό C Σταθμοί Εργασίας (PCs) C Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (laptps) C Εκτυπωτές laser C.3.6 Συστημικό Λογισμικό Κεντρικής Υποδομής C Λειτουργικά Συστήματα Εξυπηρετητών C Virtualizatin Sftware C Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) C Λογισμικό Web-Applicatin Server C Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών C.3.7 Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών C.3.8 Υπηρεσίες C Ανάλυση απαιτήσεων Έργου C Υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης C Τεκμηρίωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.3.9 Πληροφοριακό Σύστημα C Εξοπλισμός (βλ. C.3.2, C.3.4 και C.3.5 ) C Έτοιμο Λογισμικό (βλ. C.3.6 ) C Εφαρμογή/ές (βλ. C.3.7) C Υπηρεσίες (βλ. A.3.4 και C.3.8) C Άλλες δαπάνες (βλ. C.3.3 κλπ.) C.3.10 Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών C.3.11 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 8-284

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.3.12 Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα C.3.13 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης..265 C.4 ΠΕΔΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ C.4.1 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης C.4.2 Βάπτιση C.4.3 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου C.4.4 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου C.4.5 Σύμφωνο Συμβίωσης C.4.6 Έκθεση C.4.7 Τύποι μεταβολών/ διορθώσεων C.5 ΛΙΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc) 9-284

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚτΠ Α.Ε.) (ΚτΠ Α.Ε.) Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) / Δήμοι ΥΠΕΣ Οι εγκαταστάσεις του ΥΠΕΣ και των Δήμων. Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,93 - ΦΠΑ : ,07) 1. 15% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο 2. 40% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες Συντήρησης Ο προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ, ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,70 - ΦΠΑ : ,30) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ Είκοσι οκτώ (28) μήνες Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/01/ /02/2012 και ώρα 12:00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. 13/02/2012 και ώρα 12:00 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ ΥΠΕΣ ΕΛΑ ΛΠ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.12) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Ληξιαρχική Πράξη (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο Προέλευση παραδοτέου ΥΠΕΣ Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣ Βλ. παρ. A ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΣ Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ ΥΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. A Βλ. παρ. A ΘΟΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βλ. παρ. A ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ. A A (ΚτΠ Α.Ε.) Η, είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. A Φορέας Λειτουργίας A Συνοπτική παρουσίαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποστολή και ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημοσίου τομέα και η ορθολογική οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ έχει αναλάβει τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημοσίου τομέα και έχει ως αποστολή: Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα όπως: ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους, η αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, η γενική προγραμματική πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών, το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών, την ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α και Β' βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, δελτία ταυτοτήτων). Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών. Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιακών μέσων. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. Την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης, των δύο φύλων. A Διευθύνσεις του ΥΠΕΣ που θα ασχοληθούν με το παρόν έργο Οι διευθύνσεις του ΥΠΕΣ που θα ασχοληθούν με το παρόν έργο είναι δύο: Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, και συγκεκριμένα το τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων Οι αρμοδιότητες του τμήματος, σε σχέση με τα ληξιαρχεία, είναι οι εξής: α. Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την κατάρτιση και ενημέρωση των μητρώων αρρένων και των δημοτολογίων, β. Θέσπιση θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις εγγραφές και λοιπές μεταβολές στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια, καθώς και ο τύπος των βιβλίων μητρώων αρρένων, προξενικών μητρώων βαπτίσεων και γεννήσεων. γ. Ίδρυση και κατάργηση των Ληξιαρχείων και εφαρμογή γενικά της νομοθεσίας «Περί ληξιαρχικών πράξεων», δ. Καθορισμός του τύπου ληξιαρχικών βιβλίων. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε μηχανογραφικές εφαρμογές και στην υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων ταυτοτήτων και εκλογών καθώς και στην υποβοήθηση των περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μηχανοργανωτική υποστήριξη των Υπηρεσιών τους. A Συνοπτική παρουσίαση των Ληξιαρχείων που συμμετέχουν στο έργο Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ /57460/ , η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου δήμου υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι δημοτικές του ενότητες, ώστε κάθε υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μίας δημοτικής ενότητας. Στα Ληξιαρχεία τηρούνται ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων. Στα Βιβλία αυτά καταχωρούνται ειδικότερα οι γεννήσεις, οι ονοματοδοσίες, οι υιοθεσίες, οι μεταβολές επωνύμου, η αφάνεια, οι γάμοι, τα σύμφωνα συμβίωσης, τα διαζύγια, οι ακυρώσεις γάμου, οι θάνατοι και γενικά κάθε γεγονός που αφορά στην προσωπική κατάσταση του πολίτη και έχει νομική συνέπεια και σχέση με την κρατική λειτουργία (π.χ. καθορισμός ή κτήση ιθαγένειας, έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, στρατολογικά θέματα). Κάθε ληξιαρχικό γεγονός που συμβαίνει στα όρια μίας δημοτικής ενότητας δηλώνεται άμεσα στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου συντάσσεται ληξιαρχική πράξη για την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφο όταν χρειάζεται. Τα ληξιαρχεία χορηγούν αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου, κλπ. Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών διέπεται από το Ν. 344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Επιθεωρητές (auditrs) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (prject audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Εισαγωγή Η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, ξεκινά με μια καταρχήν διάκριση σε Λειτουργικές Περιοχές (ΛΠ), δηλαδή μεγάλες ενότητες εργασιών που χαρακτηρίζονται από κοινά χαρακτηριστικά, κοινούς στόχους και συχνά, αν και όχι πάντα, από ένα κοινό οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται. Η κάθε Λειτουργική Περιοχή χωρίζεται στη συνέχεια σε Λειτουργικές Υποπεριοχές (ΛΥ), επιμέρους και σχετικά αυτόνομες στη λειτουργία τους περιοχές, υποσύνολα των Περιοχών στις οποίες ανήκουν. Τέλος, στην κάθε Λειτουργική Υποπεριοχή (ΛΥ) εντοπίζονται οι Λειτουργίες που επιτελούνται σε αυτή, οι ξεχωριστές δηλαδή και διακριτές εργασίες που επιτελούνται στο πλαίσιο της κάθε ΛΥ. Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την αντιστοίχιση των Λειτουργικών Περιοχών σε υποπεριοχές και των υποπεριοχών σε λειτουργίες. Λειτουργικές Περιοχές (ΛΠ) ΛΠ1 ΥΠΕΣ ΛΠ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ Λειτουργικές Υποπεριοχές (ΛΥ) ΛΥ1.1 Δ/νση Αστικής και Δημοτικής κατάστασης ΛΥ1.2 Δ/νση Εκλογών ΛΥ1.3 Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων ΛΥ2.2 Ληξιαρχείο ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΠ3 ΚΕΠ ΛΠ4 Υπουργεία και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΛΥ3.1 Εξυπηρέτηση πολιτών ΛΥ4.1 Διαχείριση υποθέσεων πολιτών ΛΥ4.2 Εκτέλεση αρμοδιότητας Υπουργείου ή φορέα Λειτουργίες (Λ) Εποπτεία τήρησης Αστικής και Δημοτικής κατάστασης Σύνταξη και αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων Ανάπτυξη και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος των εκλογών, του Εθνικού Δημοτολογίου και του Ειδικού Ληξιαρχείου καθώς και άλλων συστημάτων ΟΤΑ. Παραλαβή δικαιολογητικών και καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών Παραλαβή αιτήσεων για ληξιαρχικές πράξεις Αποστολή στοιχείων στον αρμόδιο φορέα Παράδοση αντιγράφου πράξης στον πολίτη Παραλαβή δικαιολογητικών, επεξεργασία και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών Αναζήτηση και ανταλλαγή ληξιαρχικών στοιχείων με ΥΠΕΣ και ΟΤΑ (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Περιοχής 1 - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οι σχετιζόμενες με το έργο διευθύνσεις του ΥΠΕΣ είναι οι Διευθύνσεις Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται, συνοπτικά, η οργανωτική δομή και η στελέχωση των διευθύνσεων αυτών, οι κύριες επιχειρησιακές διαδικασίες τους και αναλύεται η υποδομή τους σε ΤΠΕ. A Σκοπός και βασικές λειτουργίες Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Υποπεριοχής 1.1 Εποπτεία τήρησης Αστικής και Δημοτικής κατάστασης Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής κατάστασης του ΥΠΕΣ, έχει την κύρια ευθύνη για την Δημοτική κατάσταση των πολιτών και βασικές της αρμοδιότητες είναι οι εξής: Εποπτεία των ΟΤΑ όλης της χώρας για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου περί Δημοτικής κατάστασης (κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση δημοτολογίων, μητρώων αρένων, καθορισμό δικαιολογητικών για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών και λοιπών μεταβολών στα δημοτολόγια και μητρώα αρένων, κατάρτιση και τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων και πράξεων) Επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας σε θέματα Δημοτικής κατάστασης (Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, Συνήγορος του Πολίτη, Δικαστικές Αρχές, άλλα Υπουργεία) Εισηγήσεις στην Πολιτεία για το νομικό πλαίσιο Παροχή υποστήριξης στους ΟΤΑ για την ερμηνεία του νομικού πλαισίου, εγκυκλίων, αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Διαπίστωση της υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών των ΟΤΑ της χώρας, μέσα από την διενέργεια περιοδικού ελέγχου, του συγχρονισμού της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου, με τις τοπικές βάσεις δεδομένων των ΟΤΑ. Διασφάλιση της παροχής και διαχείρισης των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου. Στελέχωση: Τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης στελεχώνονται από 10 υπαλλήλους (8 ΠΕ και 2 ΔΕ) A Επιχειρησιακές διαδικασίες Οι βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες της είναι: Προτάσεις για Νομοθετικές ρυθμίσεις για την Αστική και Δημοτική κατάσταση Εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας Παροχή οδηγιών σχετικά με τις μεταβολές Αστικής Δημοτικής κατάστασης (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Διακινούμενα έντυπα Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται είναι ως επί το πλείστον σε έντυπη και όχι ηλεκτρονική μορφή. Το μέγεθος, το πλήθος των σελίδων, τα συνημμένα του εγγράφου, ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της υπόθεσης και το θέμα. A Υποδομές πληροφορικής Όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης διαθέτουν και κάνουν χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. A Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Υποπεριοχής Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων Σκοπός και βασικές λειτουργίες Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (ΔΜΗΕΣ) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών, την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τη μέριμνα για την ορθή λειτουργία και ανανέωση του εξοπλισμού και την κάλυψη των αναγκών των χρηστών όλων των Διευθύνσεων του τέως Υπουργείου Εσωτερικών. Στελέχωση: Η Διεύθυνση στελεχώνεται από το παρακάτω προσωπικό: Στελέχη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 19 Στελέχη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 5 Στελέχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 45 Στελέχη Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 1 A Επιχειρησιακές διαδικασίες Η διεύθυνση ασχολείται με τις παρακάτω επιχειρησιακές λειτουργίες: την ανάπτυξη και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος των εκλογών την καλή λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων και λοιπών μηχανών της διεύθυνσης, ως και την ασφάλεια του εξοπλισμού αυτού, τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου λογισμικού και υλικού Η/Υ από τη διεύθυνση. Επίσης, εξασφαλίζει την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνίες, δημόσιο δίκτυο, μεταγωγής δεδομένων, υλικό, λογισμικό κ.λπ.) και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου την ανάλυση, σχεδιασμό, προγραμματισμό και αξιολόγηση των εφαρμογών σχετικά με τους ΟΤΑ, την ανάπτυξη του μηχανογραφικού συστήματος των ταυτοτήτων, την παροχή υποστήριξης στις νομαρχίες και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ομοιογενή ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A Υποδομές πληροφορικής που σχετίζονται με το παρόν έργο Όσον αφορά στον εξοπλισμό πληροφορικής, η ΔΜΗΕΣ είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των παρακάτω συστημάτων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου: Δύο (2) Web Servers(Fujitsu Siemens PRIMERGY RX600 S2) Δύο (2) Applicatin Servers (Fujitsu Siemens PRIMERGY RX600 S2) Δύο (2) Database Servers (Fujitsu Siemens PRIMERGY RX800 S2) Ένα (1) Disk Strage (Fujitsu-Siemens FibreCAT CX700) Δύο (2) Fiber Switches Δύο (2) Cntent Services Switches (Lad Balancers) (Cisc CSS11503), Δύο (2) Wrkgrup Switches (Cisc WS-C TS-E) Δύο (2) firewalls (Cisc PIX-25) Εξοπλισμός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (IBM UltraScalable Tape Library) Τόσο οι εξυπηρετητές βάσης δεδομένων (Database Servers) όσο και οι εξυπηρετητές εφαρμογών (Applicatin servers) αποτελούνται από δύο (2) εξυπηρετητές σε διάταξη Cluster. Κατά τη διάταξη αυτή οι δύο (2) εξυπηρετητές (ndes) ομαδοποιούνται και αποτελούν μια μονάδα διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών στους χρήστες. Όλοι οι servers έχουν ύψος 4U. Στο παρακάτω πίνακα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τον υφιστάμενο εξοπλισμό: WEB SERVERS SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX600 S2 4-scket Dual-Cre Xen (Dual Cre Intel Xen GHz) = 4 Cres Μνήμη 12 GB RAM 2x36GB HDD RAID 1 O.S. Micrsft Windws 2003 Server SP2 APPLICATION SERVERS DATABASE SERVERS DISK STORAGE SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX600 S2 4-scket Dual-Cre Xen (Dual Cre Intel Xen GHz) = 2 Cres Μνήμη 2 GB RAM 2x36GB HDD RAID 1 SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX800 S2 4-scket Dual-Cre Xen (Dual Cre Intel Xen GHz) = 8 Cres Μνήμη 8 GB RAM 2x73GB HDD RAID 1 FibreCAT CX700 Basismd. S2 5 * 73GB/15K HDD, High-Availability-HDD-Frame 19", O.S.: Micrsft Windws 2003 Server SP2 Sftware: Oracle 10g Applicatin Server Enterprise Editin R2 O.S.: Micrsft Windws 2003 Server SP2 Sftware: Oracle 10g DB Server Enterprise Editin Release 2 (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 3 hight units, Cache 8GB, 2Gbit Switch (Switched Backend) 2 Pwer Supplies, 1 hight units SPS, 2 AC-Distributrs, assembly material. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IBM UltraScalable Tape Library Fibre Channel Patch Panel 3 LTO Ultrium 2 Fibre Drive 2 LTO Fibre Drive Munting Kit Dual AC Pwer Remte Supprt Facility 10/100 Ethernet Supprt Η διασύνδεση με τους ΟΤΑ γίνεται μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». H Διάταξη του εξοπλισμού φαίνεται στο κάτωθι σχήμα. Αναφορικά με τις άδειες χρήσης τυποποιημένου λογισμικού βάσης δεδομένων (ORACLE 10gR2), παρατίθεται παρακάτω σχετικός πίνακας που απεικονίζει τις σχετικές άδειες που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου». (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Περιγραφή αδειών χρήσης προϊόντων Oracle Μετρική / Τύπος Αδειών Διάρκεια Ποσότητα Oracle DB Enterprise editin CPU Perpetual 8 Oracle partitining CPU Perpetual 8 Oracle OLAP CPU Perpetual 8 Oracle Diagnstics Pack CPU Perpetual 8 Oracle Tuning pack CPU Perpetual 8 Oracle Advance Security Optin CPU Perpetual 8 Oracle Data Mining Optin CPU Perpetual 8 Oracle Real Applicatin Cluster CPU Perpetual 8 Oracle Applicatin server EE CPU Perpetual 8 Oracle Internet Develper Suite Name User Perpetual 1 Σχετικά με το επίπεδο Βάσης Δεδομένων έχει υλοποιηθεί ένα σύμπλεγμα/συστοιχία κόμβων οι πόροι των οποίων (βάση δεδομένων, μνήμη, αποθήκευση) είναι πάντα ενεργοί και πλήρως εκμεταλλεύσιμοι και επιπρόσθετα ενοποιημένοι εικονικά ώστε να εμφανίζονται σαν πόροι μίας βάσης δεδομένων στον ίδιο κόμβο. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να ακολουθηθεί αντίστοιχη υλοποίηση στο πλαίσιο του έργου της παρούσας διακήρυξης. A Υφιστάμενη Κατάσταση ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου Μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, εντάχθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, συνολικά 358 Καποδιστριακοί ΟΤΑ αντιπροσωπεύοντας το 50% περίπου του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Οι ενταγμένοι ΟΤΑ χρησιμοποιούσαν τις τοπικές τους εφαρμογές και απέστελλαν καθημερινά στο ΟΠΣ ΕΔ τις μεταβολές των δεδομένων τους οι οποίες και καταχωρούνταν αυτόματα στο κεντρικό σύστημα. Από τους παραπάνω ενταγμένους ΟΤΑ οκτώ (8) χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή Διαδικτυακού Δημοτολογίου του ΥΠΕΣ, το οποίο έχει εγκατασταθεί στις κεντρικές υποδομές του ΟΠΣ ΕΔ. Ενόψει της συνένωσης των Δήμων, που επιβάλλει το Πρόγραμμα Καλλικράτης, κρίθηκαν απαραίτητες κάποιες τεχνικές διαδικασίες, που θα πρέπει να ακολουθήσουν τοπικά οι Δήμοι που συνενώνονται, όπως π.χ. επαναρίθμηση των οικογενειακών μερίδων, προσαρμογή υφισταμένων κωδικολογίων στις νέες δομές του Καλλικράτη, διορθώσεις των οικογενειακών μερίδων κλπ. Για την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών απαιτήθηκε η απενεργοποίηση του αρχείου δημοτολογίου των ενταγμένων 358 Καποδιστριακών ΟΤΑ από την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου. Μέχρι τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η απενεργοποίηση του αρχείου δημοτολογίου των ενταγμένων 358 Καποδιστριακών ΟΤΑ από την κεντρική βάση δεδομένων του (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Εθνικού Δημοτολογίου, το ΟΠΣ ΕΔ διαλειτουργούσε με τη Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» και βρισκόταν σε πιλοτική λειτουργία η διασύνδεση με τα συστήματα των εξής φορέων: Αστυνομία, ΑΣΕΠ και Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εντός των επόμενων μηνών έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης, η ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου των Καλλικράτειων Δήμων και κατ αυτόν τον τρόπο η καθημερινή αυτοματοποιημένη ενημέρωση, από τους Δήμους, του Εθνικού Δημοτολογίου. A Εφαρμογή Διαδικτυακού Δημοτολογίου Η εφαρμογή διαδικτυακού Δημοτολογίου είναι μία εφαρμογή διαχείρισης δημοτολογίου η οποία είναι εγκατεστημένη στις κεντρικές υποδομές του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. Η πρόσβαση των Δήμων στην εφαρμογή αυτή διασφαλίζεται από το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και πραγματοποιείται με χρήση φυλλομετρητή (web brwser). Κάθε Δήμος που χρησιμοποιεί την εφαρμογή διαδικτυακού Δημοτολογίου (αυτή τη στιγμή δύο Δήμοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή) έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία δημοτολογίου, τα οποία διατηρούνται κεντρικά σε ανεξάρτητο σχήμα πινάκων (ανεξάρτητη βάση δεδομένων) και τα οποία δεδομένα βρίσκονται σε συγχρονισμό με την κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. Αυτός ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ των τοπικών εφαρμογών Δημοτολογίου (που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι δήμοι) και της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου (δηλαδή με κλήση των ίδιων web services, με απευθείας επικοινωνία του Applicatin Server με το κεντρικό σύστημα). Η εφαρμογή διαδικτυακού Δημοτολογίου είναι συμβατή με το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο και επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες / διαδικασίες που απατούνται για την τήρηση και την παρακολούθηση των μεταβολών της αστικής και δημοτικής κατάστασης των δημοτών των Δήμων. Ο τρόπος που εκτελεί ο χρήστης τις διαδικασίες αυτές προσομοιάζει τη λογική των wizards, κατά την οποία ο χρήστης επιλέγει τη διαδικασία που θέλει να πραγματοποιήσει και η εφαρμογή τον καθοδηγεί σε αυτή με διαδοχικά βήματα. Τεχνική περιγραφή Η διαδικτυακή εφαρμογή έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Java, και ακολουθώντας τα ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα τα οποία υποστηρίζει ο Oracle Applicatin Server (Oracle Web enabled frms, JSP, Servlet). Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της διαδικτυακής εφαρμογής έχει βασιστεί στο Mdel 2 apprach, το οποίο αποτελεί παραλλαγή του MVC design pattern (Mdel-View-Cntrller) υλοποιώντας τα παρακάτω αναφερόμενα layers: - T Mdel layer ουσιαστικά αποτελεί το Data Abstractin Layer της βάσης δεδομένων και υλοποιείται με τη χρήση των Hibernate framewrk libraries, τα οποία απεικονίζουν τις οντότητες της βάσης δεδομένων και παρέχουν τις ανάλογες getter & setter methds. - T Cntrller layer βασίζεται σε Jakarta Struts framewrk και υλοποιεί τα κατάλληλα ActinServlets, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε διαδικασία της εφαρμογής με σκοπό την προώθηση στο view layer για απεικόνιση. - Το View layer αποτελείται από JSTL based JSPs και υλοποιεί το User Interface Rendering layer. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Για την κατασκευή των JSPs έχουν χρησιμοποιηθεί JSTL & Strut tags. Οι έλεγχοι (validatins) των ενεργειών του χρήστη γίνονται σε δύο επίπεδα: 1. Στο επίπεδο της παραγόμενης HTML σελίδας με τη χρήση JavaScript scriptlets (π.χ. για τον έλεγχο αν μια ημερομηνία είναι στο σωστό frmat), και 2. στο Cntrller layer τη χρήση Java Validatrs, όπου ελέγχεται κυρίως η συμφωνία των στοιχείων εισόδου με τους επιχειρηματικούς κανόνες (business lgic) της κεντρικής εφαρμογής του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. A Οργανωτική δομή και στελέχωση Λειτουργικής Περιοχής 2 - Ληξιαρχεία που συμμετέχουν στο έργο Σκοπός και βασικές λειτουργίες Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ /57460/ , η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου δήμου υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι δημοτικές του ενότητες, ώστε κάθε υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μίας δημοτικής ενότητας. Στα Ληξιαρχεία τηρούνται ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων. Στα Βιβλία αυτά καταχωρούνται ειδικότερα οι γεννήσεις, οι ονοματοδοσίες, οι υιοθεσίες, οι μεταβολές επωνύμου, η αφάνεια, οι γάμοι, τα σύμφωνα συμβίωσης, τα διαζύγια, οι ακυρώσεις γάμου, οι θάνατοι και γενικά κάθε γεγονός που αφορά στην προσωπική κατάσταση του πολίτη και έχει νομική συνέπεια και σχέση με την κρατική λειτουργία (π.χ. καθορισμός ή κτήση ιθαγένειας, έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, στρατολογικά θέματα). Κάθε ληξιαρχικό γεγονός που συμβαίνει στα όρια μίας δημοτικής ενότητας δηλώνεται άμεσα στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου συντάσσεται ληξιαρχική πράξη για την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφο όταν χρειάζεται. Τα ληξιαρχεία χορηγούν αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου, κλπ. Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών διέπεται από το Ν. 344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι Δράσεις της παρούσας Διακήρυξης αφορούν στο σύνολο των 1034 Ληξιαρχείων της χώρας με περίπου δυνητικούς χρήστες. Η κατανομή των Ληξιαρχείων, ανά Περιφέρεια και Καλλικράτειο Δήμο παρουσιάζεται στο Παρ. C.5 ΛΙΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ. A Επιχειρησιακές διαδικασίες Ληξιαρχείων Προς βεβαίωση της αστικής κατάστασης των φυσικών προσώπων σε έκαστο ληξιαρχείο τηρούνται βάσει του Ν. 344/1976 τα εξής βιβλία: α) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ: στα βιβλία αυτά δηλώνονται οι γεννήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη περιφέρεια του Ληξιαρχείου, οι γεννήσεις εκθέτων (άρθρο 26, τα οποία ανευρίσκονται εντός αυτής - ληξ. περ.), οι πράξεις γεννήσεως - θανάτου νεογνού, το οποίο απεβίωσε εντός 10 ημερών και για το οποίο δεν είχε συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης, (οπότε στη περίπτωση αυτή, η συνταχθείσα μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, πράξη, υπέχει θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και θανάτου), οι Ληξιαρχικές Πράξεις γέννησης που γίνονται εν πλώ και καταχωρούνται κατόπιν αντιγράφου της πράξης που συντάσσεται από τον πλοίαρχο ή τον αναπληρωτή αυτού εάν η ληξιαρχική περιφέρεια ταυτίζεται με αυτή της έδρας (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ του λιμενάρχου της α' προσέγγισης του πλοίου, και τέλος οι γεννήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το σιδηρόδρομο, το αυτοκίνητο, όταν η ληξιαρχική περιφέρεια που πρέπει να καταγραφεί το γεγονός ταυτίζεται με αυτή του τόπου στον οποίο αποβιβάστηκε η λεχώνα. β) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΜΩΝ: στα βιβλία δηλώνονται οι γάμοι (πολιτικοί ή θρησκευτικοί), οι οποίοι τελέστηκαν στη ληξιαρχική περιφέρεια του Ληξιαρχείου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο γάμος τελέστηκε και με τους δύο τύπους, δηλώνεται αυτός που τελέστηκε πρώτος και στο περιθώριο αυτής (ληξιαρχικής πράξης γάμου) δηλώνεται αυτός που τελέστηκε κατά τον άλλο τύπο, ανεξαρτήτως του εάν η τέλεση με τον β' τύπο έλαβε χώρα στη ληξιαρχική περιφέρεια του ληξιαρχείου. γ) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: στα βιβλία αυτά δηλώνονται οι θάνατοι που συνέβησαν εντός της περιφέρειάς του, καθώς και οι θάνατοι εκείνοι οι οποίοι ναι μεν δεν έλαβαν χώρα σε αυτή, αλλά μεταφέρθηκε σε αυτή ο νεκρός προς ενταφιασμό και δεν συντάχθηκε Ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην Ληξιαρχική Περιφέρεια του τόπου, όπου συνέβη ο θάνατος. Για τους θανάτους εν πλώ, σε αυτοκίνητο, σε σιδηρόδρομο, σε αεροπλάνο εφαρμόζονται αναλόγως τα όσα αναφέρθηκαν για τη σύνταξη της Ληξιαρχικής πράξης γάμου. δ) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ: στα βιβλία αυτά δηλώνεται η κήρυξη, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, σε αφάνεια ενός προσώπου, νοούμενη ως Ληξιαρχική πράξη αφάνειας, η άρση της αφάνειας κατόπιν πάλι δικαστικής αποφάσεως, όπως και η μεταβολή του χρόνου ενάρξεως αυτής η οποία καταχωρίζεται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής πράξης αφάνειας. Στα ίδια βιβλία καταχωρίζονται διάφορες «εκθέσεις» περί μεταβολών οι οποίες επέρχονται μετά τη σύνταξη των Ληξιαρχικών Πράξεων, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει στο ίδιο ληξιαρχείο, για οποιοδήποτε λόγο, η οικεία συντεταγμένη Ληξιαρχική πράξη γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης, στο περιθώριο της οποίας έπρεπε να καταχωρηθεί η εν λόγω μεταβολή ή προσθήκη. ε) ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται τα σύμφωνα συμβίωσης βάσει του ν.3719/2008. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων συμφώνων συμβίωσης και θανάτων, με τα οποία εφοδιάζονται τα ληξιαρχεία, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Ληξιαρχικών Πράξεων, πριν τη χρησιμοποίησή τους, αριθμούνται κατά σελίδα και μονογραφούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη, αφού σημειωθεί η σχετική θεώρηση στην τελευταία σελίδα αυτών. Κάθε έτος προ της χρήσης τους, γίνεται η αρίθμηση των πράξεων σε έκαστο βιβλίο που αρχίζει με την έναρξη της χρήσης του έτους και την καταχώρηση της πράξης στο οικείο βιβλίο και λήγει με τη λήξη της χρήσης του έτους, αφού συνταχθεί σχετική έκθεση από τον ληξίαρχο, αμέσως μετά την τελευταία πράξη του μήνα Δεκεμβρίου (άρθρο 7 Π.Δ/τος 850/1976). Τέτοια έκθεση κλεισίματος, υποχρεούται ο ληξίαρχος να συντάξει ακόμα και όταν καμία Ληξιαρχική Πράξη καταχωρίστηκε στο εν λόγω βιβλίο. στ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Στο περιθώριο των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης, Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου και Συμφώνου Συμβίωσης, καταχωρίζονται οι διορθώσεις και οι μεταβολές της Αστικής κατάστασης του προσώπου που το αφορούν και επέρχονται μετά τη σύνταξή τους, (ένεκα νομιμοποιήσεως, αναγνώρισης, αμφισβητήσεως της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσεως υιοθεσίας, διαζυγίου, ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγενείας ή θρησκεύματος). Στις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου καταχωρίζονται στο περιθώριο αυτών μόνο διορθώσεις, καθόσον η μεταβολή της αστικής κατάστασης είναι συνυφασμένη με το πρόσωπο και το πρόσωπο παύει να υφίσταται μετά το θάνατό του. Η Διόρθωση στοιχείων της Ληξιαρχικής πράξης είναι συνυφασμένη με το ότι είχε παρεισφρήσει ανακριβές στοιχείο σε αυτή, κατά το χρόνο της σύνταξής της (άρθρο 13 ν.344/1976) και για αυτό χρήζει διορθώσεως, ενώ η μεταβολή στοιχείων των Ληξιαρχικών Πράξεων είναι συνυφασμένη με τη μεταβολή της αστικής κατάστασης, (όπως αναφέρεται στο άρθρο άρθρο 14 ν.344/1976), του προσώπου που αφορά η πράξη και η οποία επέρχεται ένεκα νόμιμης αιτίας μετά τη σύνταξή της, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ληξιαρχική πράξη δεν χρήζει διορθώσεως αφού είχε συνταχθεί ορθά. ζ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: λαμβάνει χώρα και όταν α) εξαντληθούν οι σελίδες του Ληξιαρχικού βιβλίου πριν τη λήξη του έτους (άρθρο 8 του ΠΔ/τος 850/1976), β) αν συμπτυχθούν περισσότερες Ληξιαρχικές περιφέρειες και τα βιβλία παύουν να χρησιμοποιούνται, γ) αν το ληξιαρχικό βιβλίο συμπληρωθεί πριν τη λήξη του έτους, η καταχώριση συνεχίζεται σε άλλο βιβλίο, οπότε ή αρχίζει νέα αρίθμηση των πράξεων, δεν αποκλείεται όμως συνέχιση της αρίθμησης από το βιβλίο που έχει κλείσει, δ) αν κατά τη διάρκεια ενός έτους χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα του ενός βιβλία του αυτού είδους (π.χ. γεννήσεων), έκαστο χαρακτηρίζεται κατά χρονολογική σειρά ως τόμος Α, Β, Γ, και ούτω καθεξής του έτους στο οποίο αφορούν, π.χ. Τόμος Α γεννήσεων 1976, Τόμος Β γεννήσεων 1976 και λοιπά. ε) αν μετά τη καταχώριση της τελευταίας πράξης της χρήσεως ενός έτους, υπολείπεται από κάποιο τόμο, αριθμού σελίδων μεγαλύτερος του 1/3 του όλου αριθμού των σελίδων του τόμου αυτού, τότε συνεχίζεται η καταχώριση των πράξεων και της επόμενης χρήσης στον ίδιο τόμο με νέο αύξοντα αριθμό, αφού μετά την τελευταία πράξη της προηγούμενης χρήσης γίνει σχετική έκθεση, ότι κλείεται το βιβλίο της χρήσης αυτής, μνημονευουμένου και του αριθμού των εγκύρως καταχωρισθησών μέχρι τέλους της χρήσης, πράξεων, στ) αν ένας μόνο τόμος δεν εξυπηρετεί τα γεγονότα της ημέρας, λόγω μεγάλης ληξιαρχικής κίνησης, τότε επιτρέπεται η χρήση συγχρόνως περισσοτέρων τόμων του αυτού βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή κάθε τόμος διακρίνεται δια ιδίου αλφαβητικού στοιχείου και έχει ίδιο αύξοντα αριθμό. A Υποδομή ΤΠΕ των Ληξιαρχείων Οι υποδομές πληροφορικής (PCs, Scanners, Printers, κλπ) είναι διαφορετικές από Ληξιαρχείο σε Ληξιαρχείο και καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις μόνο εν μέρει τις τρέχουσες ανάγκες των Ληξιαρχείων ενώ τα περισσότερα Ληξιαρχεία είναι κόμβοι του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Στο έργο «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» (βλ. παρ. A ) θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στα Ληξιαρχεία, ώστε αυτά να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα τις εφαρμογές λογισμικού που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου της παρούσας διακήρυξης. (DIAK_PLHROFORIAKO_SYSTHMA_MHTROOY_POLITVN.dc)

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας» Κωδ. ΟΠΣ: 300244 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: 300282

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 138.211,38 (χωρίς Φ.Π.Α.) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα