θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program"

Transcript

1 θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program

2 θοποί ηοσ σλεδρίοσ Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, γελέζιηνο ηόπνο ηνπ κεγάινπ θηινζόθνπ, καζεηή θαη δηαδόρνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζεκειησηή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Θενθξάζηνπ, νξγαλώλεη, κε ηε ζπλεξγαζία Διιήλσλ επηζηεκόλσλ, Γηεζλέο Σπλέδξην ζηελ Δξεζό κε ηίηιν Θεόθπαζηορ 2000 Βιοποικιλόηηηα και Φςζική Κληπονομιά ζηο Αιγαίο, από ηηο 6 έσο 8 Ινπιίνπ Σηόρνο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ κεγάινπ ηέθλνπ ηεο Δξεζνύ ζηελ πξόνδν ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηαπηόρξνλα ε κειέηε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Αηγαίνπ. Δίλαη επίζεο ζηηο πξνζέζεηο καο ην ζπλέδξην απηό λα ιεηηνπξγήζεη σο αθεηεξία θαη θαηαιύηεο γηα ηε δηακόξθσζε ελόο δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο θαη ελόο δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ δηθηύνπ κε αλαθνξά ηελ έξεπλα ζηηο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Γεσινγίαο. Σεκεηώλεηαη ζρεηηθά όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξεζνύ Αληίζζεο βξίζθεηαη ην δηεζλώο πνιύ γλσζηό Αποιηζωκέλο Γάζος ηεο Λέζβνπ θαη ην πνιύ ελδηαθέξνλ Μοσζείο Φσζηθής Ηζηορίας (ίγρη). Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, πνπ είλαη επίζεο ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο απθούς θαη ηνπ Σερπάλδροσ, ζεκειησηή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο, δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη άιια Παλεπηζηήκηα. Aims of the Conference The Municipality of Eressos Antissa, Lesbos, birthplace of the great Theophrastus, pupil and successor of Aristotle and pioneer of natural sciences, organises, in collaboration with a group of Greek academics, an International Conference in Eressos, under the title Theophrastus Biodiversity and Natural Heritage in the Aegean, from July 6 to 8, The aim of the Conference is to pay tribute to the founding work in natural sciences and philosophical approach of Theophrastus as well as to study the natural environment in the Aegean. We would like at the same time to use the opportunity of the first Conference at Eressos for establishing a program of international cooperation in this field, under the form of regular scientific meetings, network and joint research programs. Οργαλωηηθή Δπηηροπή Πνιύδσξνο Ακπαηδήο, Γήμαπσορ Δπεζού-Ανηίζηρ Πεξηθιήο Νεάξρνπ, Σύμβοςλορ Πολιηιζηικήρ Αναπηύξεωρ Γήμος Δπεζού-Ανηίζηρ Αλδξέαο Τξνύκπεο, Καθηγηηήρ, Τμήμα Πεπιβαλλονηικών Σποςδών, Πανεπ. Αιγαίος Αλδξέαο Καξακάλνο, Καθηγηηήρ, Τμήμα Φςη. Παπαγωγήρ, Γεωπονικό Παν. Αθηνών Κώζηαο Α. Θάλνο, Αν. Καθηγηηήρ, Τμήμα Βιολογίαρ, Πανεπιζηήμιο Αθηνών Παληαδήο Γεξάθεο, Καθηγηηήρ, Τμήμα Γεωπονίαρ, Απιζηοηέλειο Παν. Θεζζαλονίκηρ Νηθόιανο Ενύξνο, Γ/νηήρ Μοςζείος Φςζικήρ Ιζηοπίαρ Απολιθωμένος Γάζοςρ Λέζβος

3 Organising Committee Polydoros Ambatzis, Mayor of Eressos-Antissa Pericles Nearchou, advisor to the Municipality of on cultural development Andreas Troumbis, Professor, Dept of Environmental Studies, Univ. of the Aegean Andreas Karamanos, Professor, Faculty of Plant Sci., Agricultural Univ. of Athens Costas A. Thanos, Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Athens Pantazis Gerakis, Professor, Faculty of Agriculture, Aristotle Univ. of Thessaloniki Zouros Nicholas, Director, Nat. History Museum of Lesbos Petrified Forest, Lesbos Σόπος Τν Σπλέδξην ζα δηεμαρζεί ζην μελνδνρείν Aeolian Village (Σθάια Δξεζνύ, Λέζβνο) θαη ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ (Σίγξη, Λέζβνο). Οη ελδηαθεξόκελνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ή ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Τελ ηαμηδησηηθή ππνζηήξημε έρεη αλαιάβεη ην Πξαθηνξείν ERESSOS TRAVEL, θα Διέλε Μαληδώξνπ, ηει , , , fax , Venue The Conference will take place in the Aeolian Village Hotel (Skala Eressos, Lesbos) and in the Natural History Museum of Lesbos Petrified Forest (Sigri, Lesbos). Those interested to participate are kindly requested to contact the members of the Organising Committee or write to the electronic address Travel support has been undertaken by the ERESSOS TRAVEL, Mrs Heleni Mantzorou, tel , , , fax ,

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAM Πέκπηε 6 Ηοσιίοσ 2000 Thursday, July 6, Υαηρεηηζκοί Δπηζήκωλ Opening addresses Σπλεδξία 1 Session 1 Προεδρείο: Γ. ΞΑΝΘΑΚΖ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΤ Chairperson: G. XANTHAKIS-KARAMANOS Μοσηζόποσιος, Δσάγγειος (Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Παλεπ. Αζελώλ, Αθαδεκατθόο, Αθαδεκία Αζελώλ) Ο Θεόθξαζηνο, επηζηήκωλ θαη θηιόζνθνο Moutsopoulos, Evanghelos (Professor Emeritus of Philosophy, Univ. Athens, Academy of Athens Fellow, Greece) Theophrastus: the scientist and philosopher

5 Giangrande, Giuseppe (Emeritus Professor, University of London, UK) Some observations on Theophrastus Characters Giangrande, Giuseppe (Emeritus Professor, University of London, UK) Παξαηεξήζεηο ζην έξγν Φαξαθηήξεο ηνπ Θενθξάζηνπ Huby, Pamela (Dr, Ret. Reader in Philosophy, Uniersity of Liverpool, UK) How far is it possible to date the work of Theophrastus? Huby, Pamela (Dr, Ret. Reader in Philosophy, Uniersity of Liverpool, UK) Γπλαηόηεηεο ρξνλνιόγεζεο ηωλ έξγωλ ηνπ Θενθξάζηνπ Γηάιεηκκα - Break Σπλεδξία 2 Session 2 Προεδρείο: Δ. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Chairperson: E. MOUTSOPOULOS Sharples, Robert W. (Head of Department of Greek and Latin, University College London, UK) Theophrastus Οn Discoveries (texts FHS&G) Sharples, Robert W. (Head of Department of Greek and Latin, University College London, UK) Θενθξάζηνπ Πεξί Δπξεκάηωλ (θείκελα FHS&G)

6 Θάλος, Κώζηας A. (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Η γεωγξαθία ηεο δωήο θαη ηνπ Πεξί Φπηώλ έξγνπ ηνπ Θενθξάζηνπ Thanos, Costas A. (Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Athens, Greece) The geography of Theophrastus life and botanical writings (Πεξί Φπηώλ) Κοθθίλε-Γθοσδγθούλε, ηέιια (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπ. Θεζζαινλίθεο) Οη βνηαληθέο εμεξεπλήζεηο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ: καξηπξίεο από ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ Κokkini-Gouzgouni, Stella (Assoc. Professor, Faculty of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece) The botanical investigations in the expedition of Alexander the Great: evidence from Theophrastus works Μεζεκερηαλή δηαθοπή - Lunch break Σπλεδξία 3 Session 3 Προεδρείο: Κ.Α. ΘΑΝΟ Chairperson: C.A. THANOS Γηαλλίηζαρος, Αρηέκηος (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Η ριωξίδα ηνπ Αηγαίνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε ινγνηερλία: Από ηνλ Θεόθξαζην ζηνπο ζύγρξνλνπο εξεπλεηέο θαη από ηε Σαπθώ ζηνλ Διύηε Yannitsaros, Artemios (Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Athens, Greece) The flora of the Aegean in the scientific research and the literature: From Theophrastus to modern investigators and from Sappho to Elytis

7 Μπαδός, Ηωάλλες & Γηαλλίηζαρος, Αρηέκηος (Υπνς. Γηδάθησξ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Αλαηνιηθνκεζνγεηαθά ριωξηδηθά ζηνηρεία ζηε λήζν Λέζβν Bazos, Ioannis & Yannitsaros, Artemios (PhD student, Faculty of Biology, University of Athens, Greece) East-Mediterranean floristic elements in Lesbos Island Βαιάθος, Δσζηράηηος Γ. (Δπίθ. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Η παλίδα ηωλ ζπνλδπιωηώλ ηεο Λέζβνπ ωο παξάδεηγκα ηεο κεγάιεο βηνπνηθηιόηεηαο ηωλ λεζηώλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Valakos, Eustratios, D. (Assist. Professor Faculty of Biology, University of Athens, Greece) The vertebrate fauna of Lesbos Island: an example of the high biodiversity of the North East Aegean islands Γηάιεηκκα - Break Σπλεδξία 4 Session 4 Προεδρείο: Ν. ΕΟΤΡΟ Chairperson: N. ZOUROS Γεωργίοσ, Κσρηάθος (Δπίθ. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Τα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζην επξωπαϊθό νηθνινγηθό δίθηπν ΦΥΣΗ 2000 Georghiou, Kyriakos (Assist. Professor Faculty of Biology, University of Athens, Greece) The Aegean islands in the NATURA 2000 European ecological network

8 Σδαλοσδάθες, Γεκήηρηος (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Παηξώλ) Η ριωξηδηθή πνηθηιόηεηα ηνπ Αηγαηηθνύ ρώξνπ θαη ε ζεκαζία ηεο ωο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη θπζηθνύ πόξνπ Σzanoudakis, Demetrios (Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Patras, Greece) Floristic diversity in the Aegean area and its importance as natural inheritance and natural resource Παραζθεσή 7 Ηοσιίοσ 2000 Friday, July 7, 2000 Σπλεδξία 5 Session 5 Προεδρείο: Α. ΣΡΟΤΜΠΖ Chairperson: A. TROUMBIS Van Elsen, Thomas (Fachgebiet Oekologischer Landbau, Universitaet Gh Kassel, Germany) Biodiversity and agriculture: the role of organic farming Van Elsen, Thomas (Fachgebiet Oekologischer Landbau, Universitaet Gh Kassel, Germany) Bηνπνηθηιόηεηα θαη γεωξγία: ν ξόινο ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο

9 Δσζσκηάδες, Παλαγηώηες & Καρακάλος, Αλδρέας (Καζεγεηήο, Τκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γεσπνληθό Παλεπ. Αζελώλ) Πξόγνλνη κεξηθώλ θαιιηεξγνπκέλωλ θπηώλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ Efthymiades, Panayiotis & Karamanos, Andreas (Professors, Faculty of Plant Science and Production, Agricultural University of Athens, Greece) Ancestors of some crop plants in islands of the Eastern Aegean Crisman, Thomas L. (Director, Center for Wetlands, Phelps Laboratory, P.O.Box , University of Florida, Gainesville, FL , USA) Development of Multiple Approaches for the Sustainable Management of Greek Wetlands Crisman, Thomas L. (Director, Center for Wetlands, Phelps Laboratory, P.O.Box , University of Florida, Gainesville, FL , USA) Πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε Διιεληθώλ Υγξνηόπωλ Εαιίδες, Γεώργηος (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσπνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) Η ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Βηνηόπωλ Υγξνηόπωλ (EKBY) θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε πγξνηνπηθώλ ζπζηεκάηωλ Zalidis, George (Assoc. Professor, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki) The establishment of the Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) and its contribution to the restoration of wetland ecosystems Γηάιεηκκα - Break Σπλεδξία 6 Session 6 Προεδρείο: Γ. ΦΟΗΣΟ Chairperson: D. PHITOS

10 Snogerup, Sven (Professor Emeritus, University of Lund, Sweden) Changes in the flora of some Aegean islets, studied during 30 years Snogerup, Sven (Professor Emeritus, University of Lund, Sweden) Μεηαβνιέο ηεο ριωξίδαο λεζίδωλ ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηα ηειεπηαία 30 έηε Κακάρε, Γεωργία (Πξόεδξνο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξίαο, Καζεγήηξηα, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Παηξώλ) Βηνπνηθηιόηεηα ηνπ γέλνπο Fritillaria (Liliaceae) ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ Kamari, Georgia (Professor, President of the Hellenic Botanical Society, Faculty of Biology, University of Patras, Greece) Biodiversity of the genus Fritillaria (Liliaceae) in the Aegean region Boydak, Melih (Professor, Faculty of Forestry, University of Istanbul, Turkey) Plant diversity, Phoenix theophrasti and Pinus brutia in Turkey Boydak, Melih (Professor, Faculty of Forestry, University of Istanbul, Turkey) Φπηνπνηθηιόηεηα ζηελ Τνπξθία θαη νη πεξηπηώζεηο ηωλ Phoenix theophrasti θαη Pinus brutia Μεζεκερηαλή δηαθοπή - Lunch break Σπλεδξία 7 Session 7 Προεδρείο: Π. ΓΔΡΑΚΖ Chairperson: P. GERAKIS

11 Σρούκπες Αλδρέας (Καζεγεηήο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπ. Αηγαίνπ) Βηνπνηθηιόηεηα: είλαη ηα επηζηεκνληθά θαη επηζηεκνινγηθά θελά θξαγκνί γηα αλάπηπμε πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο Troumbis, Andreas (Professor, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, Greece) Biodiversity: do scientific and epistemologic gaps create barriers to conservation policy? Moreno, Jose Manuel (Professor, University of Castilla-LaMancha, Toledo, Spain) Biodiversity in changing mediterranean landscapes Moreno, Jose Manuel (Professor, University of Castilla-LaMancha, Toledo, Spain) Βηνπνηθηιόηεηα ζηα ππό κεηαβνιή κεζνγεηαθά ηνπία Βώθοσ, Γέζποηλα (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) Η βηνπνηθηιόηεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο: δηιήκκαηα, πξνηεξαηόηεηεο θαη επηινγέο Vokou, Despina (Assoc. Professor, Faculty of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece) Biodiversity and its preservation: dilemmas, priorities, and decisions άββαηο 8 Ηοσιίοσ 2000 Saturday, July 8, Δπίζθεψε ζηο Αποιηζωκέλο Γάζος Λέζβοσ

12 Visit to the Lesbos Petrified Forest Μοσζείο Φσζηθής Ηζηορίας Αποιηζωκέλοσ Γάζοσς Λέζβοσ Natural History Museum of Lesbos Petrified Forest Σπλεδξία 8 Session 8 Προεδρείο: Δ. ΕΟΤΡΟ Δ. ΒΔΛΗΣΕΔΛΟ Chairperson: E. ZOUROS E. VELITZELOS Βειηηδέιος, Δσάγγειος & Βειηηδέιος, Γεκήηρηος (Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ & University of Tubingen) Γεωηζηνξηθή εμέιημε ηωλ θπηώλ ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ Velitzelos, Evangelos & Velitzelos, Dimitrios (Professor, Faculty of Geology, University of Athens, Greece & University of Tubingen, Germany) Geohistorical evolution of plants in the Aegean area Εούρος, Nηθόιαος (Γξ, Γηεπζπληήο, Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ) Η γεωινγηθή δνκή θαη ην Απνιηζωκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ ζην Πεξη Ληζωλ έξγν ηνπ Θενθξάζηνπ Zouros, Nicholas (Dr, Director, Natural History Museum of the Lesbos Petrified Forest, Lesbos, Greece) Geological structure and the Petrified Forest of Lesbos in Theophrastus Πεξη Ληζωλ

13 Εούρος, Διεσζέρηος (Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Θαιάζζηαο Βηoινγίαο Κξήηεο, Παλεπ. Κξήηεο) Τα λέα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηνπ Θεόθξαζηνπ: ε γελεηηθή ζηελ ππεξεζία ηεο βηνγεωγξαθίαο ηωλ ζαιαζζώλ Εouros, Eleftherios (Professor, Director of the Institute of Marine Biology of Crete, Univ. of Crete, Greece) The new tools in the science of Theophrastus: the use of genetics in marine biogeography Ξελάγεζε ζηο Μοσζείο Visit to the Museum Μεζεκερηαλή δηαθοπή - Lunch break Σπλεδξία 9 Session 9 Προεδρείο: Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟ Chairperson: A. KARAMANOS σδήηεζε ηρογγσιής Σραπέδες - Πορίζκαηα Round Table Discussion - Conclusions

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 Kathimerini 28 August 2011 (Kathimerini is one of the daily newspapers in Greece) Translation by Google Translate with corrections by

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά»

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) Centre for Research and Action on Peace (ΚΕDE) «Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Τν Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Δηξήλε (ΚΔΓΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» Ο Γήκος Ζραθιείοσ κέζω ηοσ Σκήκαηος Δσρωπαϊθώλ Προγρακκάηωλ δηοργαλώλεη έλα ηεηραήκερο ζσλέδρηο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην. Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ

Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην. Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ Αληηπξύηαλεο Αθαδεκαηθώλ Υπνζέζεσλ Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 1 Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association Hellenic Finance and Accounting Association ύλδεζκνο Δπηζηεκόλωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Διιάδνο 12 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Διοργανωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Evolution Observatory

Evolution Observatory παρατηρητήριο εξέλιξης Evolution Observatory Phone +30 2108203862 30 Lefkados Street Telex +30 2108203877 Athens, 11362, Greece E-mail: ioannis@aueb.gr Evolution Observatory Organizational Overview and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2010

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2010 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θέζπηο Σηαύξνπ Γεκεηξίνπ Καζεγεηήο Αλαηνκία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 Δράση Β.2.4: Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης «Γ ιατηνπροστασία του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

THE APOLOGY OF SOCRATES

THE APOLOGY OF SOCRATES THE APOLOGY PROJECT The Greek Theatre of New York proudly presents: THE APOLOGY OF SOCRATES An international tour de force of Plato's timeless classic The Apology of Socrates features a theatrical solo

Διαβάστε περισσότερα