Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς"

Transcript

1 197 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 25η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς 2008, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η ηµαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθµ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα µέλoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής, σύµφωvα µε τα άρθρα 103 & 105 τoυ Ν. 3463/06. ιαπιστώθηκε η vόµιµη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoµέvoυ ότι εκ τωv (7) εφτά µελώv βρέθηκαv παρόντα και τα εφτά (7) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΠΡ/ ΡΟΣ) ΚΑΝΕΝΑΣ 2 ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ 3 ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Μπογιατζη Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2008 µετά από την 6 η αναµόρφωση (σχ. υπ αριθµ. 183/08 απόφαση.σ.). 2. Έκθεση για τον έλεγχο απολογισµού οικονοµικού έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3463/ Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26». 8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.» 9. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.» 10. Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και

2 198 προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. 11. Ορισµός δικηγόρου για την εξώδικη και δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων που αφορούν στο έργο «Πολιτιστικό κέντρο ήµου Ορεστιάδας». 12. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού α) Κοιµήσεως Θεοτόκου Σάκκου στις 15/08/2008, β) Κοιµήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς στις 15/08/2008 και γ) Εννιάµερα Παναγίας Πύργου στις 23/08/2008, δ)αγίου Φανουρίου Ορεστιάδας στις , ε) Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις και Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Αποκεφαλιστή Ν. Χειµωνίου στις Χωροθέτηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ενώπιον ξενοδοχείου «Βιέννη». 14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου υλοποίησης της Προµήθειας επίλεκτου θραυστού υλικού λατοµείου για τη δηµιουργία δανειοθαλάµων για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στον κάµπο της Ορεστιάδας, σε οδούς που πληµµυρίζουν, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, η ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην 6 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 183/08 απόφαση.σ.): ΕΞΟ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Έργα οδοποιϊας στην δυτική πλευρά πόλης Ορεστιάδας (ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΕΩΣ) , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 3.650, Aπεντόµωση - µυοκτονία ηµοτικών Σφαγείων , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) Σφαγείων , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Σφαγείων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισµού , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Tεχνικής Υπηρεσίας 1.000, Προµήθεια επίλεκτου θραυστού υλικού λατοµείου για την δηµιουργία δανειοθαλάµων συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας στον κάµπο Ορεστιάδας σε οδούς που πληµµυρίζουν (ΥΠΕΣ Α) , Καθαρισµός ρεµάτων που καταλήγουν στον κάµπο Ορεστιάδας και διέρχονται από τους οικισµούς του ήµου (ΥΠΕΣ Α) 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 3. Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν Την υπ αρίθµ. 183/08 απόφαση.σ., τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε µε ψήφους 6 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3 199 Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2008 µετά από την 6 η Αναµόρφωση οικ. έτους 2008 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 183/08 απόφαση.σ.), όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας χωρίς να αναφέρει το λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 131/ Έκθεση για τον έλεγχο απολογισµού οικονοµικού έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 εκείνος που ενεργεί την ταµιακή υπηρεσία του δήµου υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. Ο απολογισµός υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταµιακή υπηρεσία. Στη συνέχεια η ηµαρχιακή Επιτροπή προελέγχει τους λογαριασµούς και υποβάλλει τον απολογισµό µαζί µε έκθεσή της στο ηµοτικό Συµβούλιο. Κατόπιν το Συµβούλιο αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν. Από τον Απολογιστικό Πίνακα έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: Ε Σ Ο Α: ,62 Ε Ξ Ο Α: ,56 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,06 Ωστόσο, κατά την παραλαβή των extrait των λογαριασµών των έργων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, τα οποία παραλήφθηκαν στις , διαπιστώθηκε το εξής: οι λογαριασµοί α) «Πολιτιστικό Κέντρο Ορεστιάδας, ποσού ,25», β) «Αγροτική Οδοποιία, ποσού ,00» και γ) «Βελτίωση συνθηκών διαµονής ευπαθών κοινωνικών οµάδων, ποσού 6.028,88» ήταν µηδενικοί, γιατί το Υπουργείο Οικονοµικών απέσυρε τις χρηµατοδοτήσεις ως ανενεργές βάσει της ΕΓΚ. ΥΠΟΙΟ 4118/ Ε/649/ , στις Η συγκεκριµένη εγκύκλιος ουδέποτε κοινοποιήθηκε στο ήµο. Οπότε το πραγµατικό υπόλοιπο είναι ,13 = ,93». Μετά το τέλος της εισήγησης και την διαλογική συζήτηση η ηµαρχιακή Επιτροπή, αφού έλαβε υπ όψιν της τα στοιχεία του Απολογισµού του ήµου Ορεστιάδας για το έτος 2007, την εισήγηση του Προέδρου της, το ηµερολόγιο του Ταµείου και την υπ αρίθµ. 2/2008 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον απολογισµό του οικ. έτους 2007, όπως προκύπτει από τον απολογιστικό πίνακα έτους Ε Σ Ο Α: ,62 Ε Ξ Ο Α: ,56 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: , ,13 = ,93. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας χωρίς να αναφέρουν τον λόγο, καθώς το θέµα θα συζητηθεί εκτενέστερα στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 132/2008.

4 Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιον λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούλιο του 2008 µας υπέβαλε ο δηµοτικός ταµίας και θα πρέπει να τον ελέγξουµε.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 4. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 6. Με την προϋπόθεση ότι θα γίνει κάθε λογιστική ενέργεια προκειµένου να καλυφθεί το χρηµατικό κενό που προέκυψε. 7. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούλιο του 2008, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ορεστιάδας για τον µήνα Ιούλιο του 2008 που υποβλήθηκε από τον δηµοτικό ταµία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,95 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ,06 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας. Ο κ. Παπαϊωάννου µειοψήφησε, διότι όπως είπε εξακολουθούν να λείπουν τα 1,4 εκ που είχαν δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού, τα οποία σύµφωνα µε τη δήλωση του ηµάρχου ήταν κάτι το προσωρινό. Η προσωρινότητα τελικά έγινε µονιµότητα. Ο ήµαρχος σε απάντησή του ανέφερε ότι και να έρθουν τα χρήµατα δεν θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν. Τέλος, ο κ. Τζότζολας µειοψήφησε χωρίς να αναφέρει το λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 133/ Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής:

5 201 «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιο λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούλιο του 2008 µας υπέβαλε ο διαχειριστής του και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά τα παραπάνω και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούλιο του Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για τον µήνα Ιούλιο του 2008 που υποβλήθηκε από το διαχειριστή του κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,72 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ,07 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας χωρίς να αναφέρουν το λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 134/ Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/06. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 173 του N. 3463/06 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού. β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τους δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους το ποσό των 4.000,00, όπου ανήκει και ο ήµος µας. γ. Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ηµάρχου. Ο ήµαρχος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα

6 202 χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σ αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αρίθµ. 6/08 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνη υπάλληλος της παγίας προκαταβολής η κ. Νικολαϊδου Σουλτάνα. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνοµα της Προϊσταµένης ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδου Σουλτάνας. Ο ήµαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β 17/5-15/6/ Την υπ αριθµ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ...Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). 4. Την εισήγηση του προέδρου, µε ψήφους 6 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του N. 3463/06. Αναλυτικά: α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΕΛΤΑ Α.Ε ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΓΙΑ 433,50 ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ) 2. ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ ΓΙΑ 10,50 ΖΗΣΗΣ ΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙ ΟΤΟΠΟ ΟΡ/ ΑΣ 3. ΥΙΟΙ ΗΜ. ΤΑΣΙ ΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 2,90 Ο.Ε. Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 446,90 ΣΥΝΟΛΟ Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 και των άρθρων 35 και 37 του Β 17/5-15/6/1959. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας χωρίς να αναφέρει το λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 135/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή µεταφορών», έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006.

7 203 δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΟΥ 142, ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ GOMATSU ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ME ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 236, ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 236, ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ 47, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ 105, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ 5090 & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 333, ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 35, ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 8. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 357, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 714, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ 130, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ 4305 & ΙΧΜΕ ΣΥΝΟΛΟ 2.337,50 Κ.Α. Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους Η ηµαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2008, µε ψήφους 6 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή µεταφορών µε απευθείας ανάθεση στους παρακάτω:

8 204 ΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ GOMATSU ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ME ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ 5090 & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 8. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ 4305 & ΙΧΜΕ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 2.337,50 ΑΝΑ ΟΧΟΣ 142,99 ΓΕΡΑΣΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 236,35 ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 236,35 ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 47,60 ΤΣΙΤΑΚΗΣ Α.Ε. 105,00 ΚΟΤΙΑΝ ΗΣ ΑΘ. 333,20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Σ 35,01 ΗΜΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 357,00 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛ ΕΙΟΥ ΝΙΚ. 714,00 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 130,00 ΚΟΤΙΑΝ ΗΣ ΑΘ. Κ.Α Β. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του ήµου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ.κ. Τζότζολας χωρίς να αναφέρει το λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 136/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής:

9 205 «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «ασφαλιστική ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26» στην παρακάτω εταιρεία: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡ από , ALLIANZ (υπεύθυνος κ. Ζηλιασκόπουλος) έως ΣΥΝΟΛΟ 442,26 Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 6 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26» στην παρακάτω εταιρεία: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡ από , ALLIANZ (υπεύθυνος κ. Ζηλιασκόπουλος) έως ΣΥΝΟΛΟ 442,26 Β) ιαθέτει πίστωση 442,26 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου ηµάρχου από έως µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 5092, προϋπολογισµού 442,26». Γ) Εξoυσιoδoτεί τoν ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση.

10 206 Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ.κ. Τζότζολας, διότι όπως είπε θεωρεί ασθενή την συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 137/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.» Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.». Συγκεκριµένα, µέσα στις προϋποθέσεις για την εφαρµογή του HACCP στα Σφαγεία του ήµου Ορεστιάδας είναι η τήρηση φακέλου µυοκτονίας και εντοµοκτονίας, καθώς και επιθεώρηση του χώρου µέσα και έξω από εξειδικευµένο συνεργείο. Ζητούµε λοιπόν από ένα ειδικευµένο συνεργείο µυοκτονιών- εντοµοκτονιών, µετά από επίσκεψη στο χώρο να µελετήσει την αντιµετώπιση των προβληµάτων «έντοµα»- «τρωκτικά», χρησιµοποιώντας τρόπους, υλικά και φάρµακα, τα οποία θα είναι κατάλληλα για χώρους επεξεργασίας τροφίµων. Το συνεργείο µυοκτονιών- εντοµοκτονιών θα πρέπει να συντάξει φάκελο εις τριπλούν µε την µελέτη και τα σχέδια του χώρου όπου θα είναι σηµειωµένα τα σηµεία όπου είναι τοποθετηµένοι δολωµατικοί σταθµοί και παγίδες σύλληψης για τα έντοµα και τα τρωκτικά και να επιθεωρεί τον χώρο των Σφαγείων του ήµου Ορεστιάδας τουλάχιστον έξη (6) φορές το χρόνο και να ελέγχει την εφαρµογή της µελέτης καθώς και να την τροποποιεί αν χρειαστεί. Για τα τρωκτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον τέσσερις ( 4) δολωµατικοί σταθµοί στον έξω χώρο και δύο ( 2) παγίδες σύλληψης µέσα. Για τα έντοµα θα πρέπει να τοποθετηθούν µέσα τουλάχιστον δύο( 2) εντοµοπαγίδες οροφής µε φωτισµό και κολλώδη επιφάνεια η οποία να µπορεί να δέχεται ανταλλακτικά ενώ έξω θα πρέπει να γίνουν όσες εντοµοκτονίες µε ψεκασµό απαιτηθούν. Το κόστος της µελέτης, των επισκέψεων επιθεώρησης για ένα έτος καθώς και οι δολωµατικοί σταθµοί, οι παγίδες σύλληψης, οι εντοµοπαγίδες οροφής που θα τοποθετηθούν και εντοµοκτονίες µε ψεκασµό που θα γίνουν, ανέρχεται στο ποσό των 2620,00 πλέον ΦΠΑ 19% ( 497,80.) τελικό κόστος 3117,80. Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της:

11 Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας 5. Την σχετική τεχνική περιγραφή και 6.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. Β) ιαθέτει πίστωση 3.117,80 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Απεντόµωση µυοκτονία ηµοτικών σφαγείων, προϋπολογισµού 3.117,80 µε Φ.Π.Α.». Γ) Εξoυσιoδoτεί τoν ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 138/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.» Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 9 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.». Η συγκεκριµένη καταχώρηση θα προβάλει την πόλη µας σε όλη την Ελλάδα και θα βοηθήσει στην τουριστική της ανάπτυξη. Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία INFOTE. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98.

12 Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.» στην εταιρεία INFOTE. Β) ιαθέτει πίστωση 403,12 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Καταχώρηση ήµου Ορεστιάδας στο χρυσό οδηγό Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2008 προϋπολογισµού 403,12 µε Φ.Π.Α.». Γ) Εξoυσιoδoτεί τoν ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου, διότι όπως είπε ο κ. Τζότζολας θεώρησε περιττή τη δηµοσίευση του ήµου στο Χρυσό Οδηγό και ο κ. Παπαϊωάννου διότι όπως είπε περίµενε ο ήµος να εκµεταλλευτεί το Πρόγραµµα Αστικής Ανάπτυξης για την τουριστική προβολή του µε την εκτύπωση δικών του φυλλαδίων, ενώ τόνισε πως δεν ήταν ανάγκη η συνεργασία µε τον Χρυσό Οδηγό. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 139/ Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. Ο πρόεδρος της ηµαρχιακής Επιτροπής αvαφερόµεvος στo 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκριση αιτήσεων για άδεια παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων, χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας», είπε τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ήµαρχο ή τον Πρόεδρο όπως Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση όπως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση όπως ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν την χρήση γης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται, όπως τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων, και την υπ αρίθµ 177/2007 απόφαση του.σ. του ήµου Ορεστιάδας µπορεί η ηµαρχιακή Επιτροπή να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας των άδειών µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

13 209 Ο εισηγητής αφού ανέλυσε τις διατάξεις των άρθρων 80 & 79 του Ν. 3463/2006 ανέφερε τους ενδιαφερόµενους και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν στη ηµαρχιακή Επιτροπή προκειµένου να τους χορηγηθεί η προέγκριση για την άδεια ίδρυσης των καταστηµάτων τους: Η ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 17725/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στον κάµπο Ορεστιάδας, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : Π-257/ και παράβολο µε αριθµό 4838/ Η ΚΥΡΠΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 19062/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στο.. Βάλτου Ορεστιάδας, βεβαίωση της /νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος του Επαρχείου Β. Έβρου µε αριθµό Πρωτ.. : Ι 870/ και παράβολο µε αριθµό 5598/ Η Α.ΧΑΝΤΗΡΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 19419/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου 15 στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου µε αριθµό Πρωτ. : Π 468/ και παράβολο µε αριθµό 5783/ Ο εισηγητής αφού ανέλυσε τις διατάξεις των άρθρων 80 & 79 του Ν. 3463/2006 ανέφερε τους ενδιαφερόµενους που υπέβαλαν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων και στάλθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το Τµήµα Υγείας, όπως η παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ορίζει, είναι οι παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ O ΟΣ 1. ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 692/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 200 % ΛΟΓ. ΙΑΜΑΝΤΗ 2. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 680/ ΠΙΤΣΑΡΙΑ / ΛΟΓ. ΙΑΜΑΝΤΗ ΟΤΕΜΠΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 679/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 224 Κατόπιv αυτώv, ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τηv εισήγηση και στις αvαφερθείσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Προεγκρίvει τη χoρήγηση άδειας ίδρυσης και λειτoυργίας καταστήµατος στους παρακάτω ενδιαφερόµενους:

14 210 Η ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 17725/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στον κάµπο Ορεστιάδας, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου Ορεστιάδας µε αριθµό Πρωτ. : Π-257/ και παράβολο µε αριθµό 4838/ Η ΚΥΡΠΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 19062/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στο.. Βάλτου Ορεστιάδας, βεβαίωση της /νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος του Επαρχείου Β. Έβρου µε αριθµό Πρωτ..: Ι 870/ και παράβολο µε αριθµό 5598/ Η Α.ΧΑΝΤΗΡΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 19419/ για τη λειτουργία καταστήµατος «ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου 15 στην Ορεστιάδα, βεβαίωση της Πολεοδοµίας του ήµου µε αριθµό Πρωτ. : Π 468/ και παράβολο µε αριθµό 5783/ Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στους παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ O ΟΣ 1. ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 692/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 200 % ΛΟΓ. ΙΑΜΑΝΤΗ 2. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 680/ ΠΙΤΣΑΡΙΑ / ΛΟΓ. ΙΑΜΑΝΤΗ ΟΤΕΜΠΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 679/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ / ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Εξoυσιoδoτεί τov κ. ήµαρχo για τηv έκδoση τωv σχετικώv αδειώv. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 140/ Ορισµός δικηγόρου για την εξώδικη και δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων που αφορούν στο έργο «Πολιτιστικό κέντρο ήµου Ορεστιάδας». Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και αναφερόµενος στο 11 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: «Σας γνωρίζουµε ότι για το έργο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ έχει εκδοθεί η υπ αρίθµ. 8/2007 απόφαση.σ. που αφορούσε την εξέταση ένστασης της Κ/Ξ Ευθυµιάδης - Μανιατέλης Γ.Ευστράτιος κατά της υπ αριθµ / απόφασης της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση απορρίφθηκε η ένσταση της αναδόχου και η εν λόγω Κ/Ξ ανακηρύχτηκε οριστικά έκπτωτη. Κατά της υπ αρίθµ. 8/2007 απόφασης του.σ Ορεστιάδας είχε κατατεθεί αίτηση αναστολής από την ανάδοχο Κ/Ξ, η οποία έγινε αποδεκτή από το ιοικητικό Εφετείο Κοµοτηνής µε την

15 211 υπ αρίθµ. 5/2008 απόφασή του και κοινοποιήθηκε στο ήµο Ορεστιάδας στις /αρ. πρωτ εδοµένου ότι µε την ως άνω απόφαση αναστέλλονται όλες οι πράξεις ιοίκησης που αφορούν την έκπτωση της αναδόχου παρακαλούµε για όλα τα θέµατα που προκύπτουν, - όπως σχετικά µε την παραλαβή του συγκεκριµένου έργου να επιληφθεί η Προϊσταµένη Αρχή ζητώντας νοµική αρωγή και µάλιστα µε διαδικασία εξαιρετικά επείγουσα, λόγω των προθεσµιών που τάσσονται κάθε φορά. Ειδικότερα απαιτείται άµεση νοµική υποστήριξη προκειµένου να δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία παραλαβής του έργου. Κατόπιν αυτών και σύµφωνα µε την παρ. 2ι του άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06 προτείνω να ορίσουµε για την άµεση νοµική υποστήριξη του ήµου την δικηγόρο Αθηνών κ. Βασιλείου Χαρίκλεια του Κων/νου Α.Μ.: Σ.Α., Σόλωνος 71 Αθήνα Τ.Κ Έπειτα για την αµοιβή της συγκεκριµένης δικηγόρου θα αποφασίσει σχετικά το ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: εν συµφωνώ να χρηµατοδοτήσει ο ήµος µε δική του δαπάνη ένα έργο που του έχει αφεραιθεί η χρηµατοδότηση. Όπως στρώσατε να κοιµηθείτε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς κοιµόµαστε σε ανακατεµένα στρώµατα που βρήκαµε και προσπαθούµε να διορθώσουµε την κατάσταση, αλλά η υπόθεση των δικαστηρίων µας αναγκάζει να ενεργούµε µε αυτόν τον τρόπο. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Έχετε ασθενή µνήµη. Από την πόλη έρχοµαι και στην κορφή κανέλα. ΗΜΑΡΧΟΣ: Ένας το τραυµάτισε, άλλος το σκότωσε και ο Μουζάς έρχεται να κάνει το µνηµόσυνο τώρα. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: εν υπάρχουν παραστατικά για ενηµέρωσή µας. Τι ακριβώς θα ακολουθήσει σε ποια δικαστήρια θα µας εκπροσωπήσει κλπ. Κατόπιv ο Πρόεδρoς κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, τo άρθρo 103 τoυ Ν. 3463/06 και την ανάγκη νοµικής υποστήριξης του ήµου, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ===================== 1. Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κ. Βασιλείου Χαρίκλεια του Κων/νου Α.Μ.: Σ.Α., Σόλωνος 71 Αθήνα Τ.Κ για να προσφέρει την απαιτούµενη νοµική υποστήριξη που θα απαιτηθεί για όλα τα θέµατα που προκύπτουν σχετικά µε το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ». 2. Με απόφασή του το ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίζει από δω και στο εξής κατά περίπτωση για την αµoιβή της δικηγόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας για τους λόγους που αναφέρουν στη διαλογική συζήτηση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 141/ Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού α) Κοιµήσεως Θεοτόκου Σάκκου στις 15/08/2008, β) Κοιµήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς στις 15/08/2008 και γ) Εννιάµερα Παναγίας Πύργου στις 23/08/2008, δ)αγίου Φανουρίου Ορεστιάδας στις , ε) Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις και Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Αποκεφαλιστή Ν. Χειµωνίου στις

16 212 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Με την υπ αρίθµ. 187/2008 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η οργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού: α) Κοιµήσεως Θεοτόκου Σάκκου στις 15/08/2008, β) Κοιµήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς στις 15/08/2008 και γ) Εννιάµερα Παναγίας Πύργου στις 23/08/2008, δ)αγίου Φανουρίου Ορεστιάδας στις , ε) Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις και Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Αποκεφαλιστή Ν. Χειµωνίου στις Σύµφωvα µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν.2539/97, όπως αvτικαταστάθηκε µε τo άρθρo 9 τoυ Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α 139/ ), η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθετεί µετά από πρόχειρo διαγωvισµό ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, εάv η αξία καθεvός από αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό των 8.804,11 πλέov τoυ αvαλoγoύvτoς Φ.Π.Α. 19%. Η προσφορά και η τιµή προς τους Αγίους αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονοµιάς για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εµάς τους Θρακιώτες., καθώς ο βίος τους είναι παράδειγµα προς µίµηση. Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς αναβιώνουν τα ήθη και έθιµα του τόπου µας, ενισχύεται η εθνικής µας υπερηφάνεια, η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται από τους νέους ανθρώπους. Τα ήθη και έθιµα του τόπου µας πρέπει να αποτελούν συνδετικό κρίκο που ενώνουν τις παλιές γενιές µε τις νέες. Στα πλαίσια εορτασµού των παραπάνω πολιούχων διοργανώνονται εκδηλώσεις που συµβάλουν στη διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας, ενισχύουν το πνεύµα της συλλογικότητας της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, προστατεύουν τον πολιτιστικό πλούτο του παρελθόντος και αποφεύγεται η εθνική αλλοτρίωση της ακριτικής µας περιοχής. Όπως άλλωστε λέει και ο Σεφέρης «σβήνοντας κανείς ένα κοµµάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κοµµάτι από το µέλλον». Με την ευκαιρία εορτασµού των α) Κοιµήσεως Θεοτόκου Σάκκου στις 15/08/2008, β) Κοιµήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς στις 15/08/2008 και γ) Εννιάµερα Παναγίας Πύργου στις 23/08/2008, δ)αγίου Φανουρίου Ορεστιάδας στις , ε) Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις και Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Αποκεφαλιστή Ν. Χειµωνίου στις , θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις µε σκοπό την αναβίωση της τοπικής µουσικής παράδοσης και θα προσφερθούν εδέσµατα. Για αυτό το λόγο πρέπει να ψηφιστεί πίστωση 3.502,48 µε το Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα για να καλυφθούν οι ορχήστρες που πλαισίωσαν την αναβίωση των χορευτικών εθίµων. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τις διατάξεις της παρ. 5, άρθρo 1 τoυ Π.. 28/80, όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv παρ. 1, άρθρo 24 τoυ Ν. 1832/1989 και τις διατάξεις της παρ. 6 τoυ άρθρoυ 1 τoυ Π.. 28/ Την αριθµ / απόφαση του Υφυπουργού ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Την υπ αρίθµ. 187/2008 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ορεστιάδας 5. Τηv υπό Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 2008 γραµµέvη πίστωση πoυ είvαι εξασφαλισµέvη και πρoέρχεται από πόρoυς τoυ ήµoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τη δαπάνη που προκύπτει από την οργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού: α) Αγ. Φανουρίου Ορεστιάδας στις 27/07/2008 προϋπολογισµού 800,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρoς τoυ Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 και αναθέτει απ ευθείας την παραπάνω εργασία στον Κουρούδη Χρήστο β) Παναγίας Πύργου Ορεστιάδας στις 23/08/08 προϋπολογισµού 916,24 µε Φ.Π.Α σε βάρoς τoυ Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 και αναθέτει απ ευθείας την παραπάνω εργασία στον ηµητριάδη Πέτρο γ) Αγ. Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις 29/08/08 08 προϋπολογισµού 870,00 µε Φ.Π.Α σε βάρoς τoυ Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 και αναθέτει απ ευθείας την παραπάνω εργασία στον Μπαρµπούδη Παναγιώτη και δ) Κοιµήσεως της Θεοτόκου Σάκκου Ορεστιάδας στις 15/08/08

17 προϋπολογισµού 916,24 µε Φ.Π.Α σε βάρoς τoυ Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 και αναθέτει απ ευθείας τις παραπάνω εργασίες στον Ταυρίδη Κων/νο. Αναλυτικά: 1. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΟΡ/ ΑΣ ΣΤΙΣ 27/08/08 (σχετ. είναι η υπ αρίθµ 187/2008 απόφαση.σ.) 2. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 23/08/08(σχετ. είναι η υπ αρίθµ 187/2008 απόφαση.σ.) 3. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΧΑΝ ΡΑ ΣΤΙΣ 29/08/08 (σχετ. είναι η υπ αρίθµ 187/2008 απόφαση.σ.) 4. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΚΚΟΥ ΣΤΙΣ 15/08/08 (σχετ. είναι η υπ αρίθµ 187/2008 απόφαση.σ.) ΣΥΝΟΛΟ 3.502,48 3. Τα σχετικά εvτάλµατα θα εκδoθούν στα όvoµατα των δικαιoύχων πρoµηθευτών βάσει εκδόσεως τιµoλoγίoυ πώλησης τωv πρoµηθευθέvτωv ειδώv. 4. Εξoυσιoδoτείται o ήµαρχoς vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση µεταξύ ήµoυ και πρoµηθευτών. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθµ. 142/ ,00 ΚΟΥΡΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 916,24 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 870,00 ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 916,24 ΤΑΥΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13. Χωροθέτηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ενώπιον ξενοδοχείου «Βιέννη». Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτροπής αvαφερόµεvoς στo 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αρίθµ / αίτηση του το ξενοδοχείο ΒΙΕΝΝΗ ζητά την έγκριση µας για µία θέση στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. στην είσοδό του. Σύµφωνα µε την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και το άρ.1 της Υπ. Απ. µε αριθ. οικ (ΦΕΚ 18Β/ ) έχει αποφασιστεί η έγκριση των προδιαγραφών των διαµορφώσεων λειτουργικών χώρων των υφιστάµενων κτιρίων µε χρήση κοινού και οι χώροι των προαναφερόµενων κτιρίων διαµορφώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σηµειώνεται ότι για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης θα καλύπτονται οι υφιστάµενες υψοµετρικές διαφορές µε ράµπες ή αναβατόρια ή ανελκυστήρες σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο της υπουργικής απόφασης. Προτείνονται χωρίς να είναι δεσµευτικές οι "Οδηγίες Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ιακίνηση και ιαβίωση ΑΜΕΑ" του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩ Ε που µπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ωστόσο είναι δεσµευτικές οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 18Β/ Ήδη δόθηκαν θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ ενώπιον των ξενοδοχείων Αλέξανδρος και Ηλέκτρα, τα οποία δεν έχουν ανάλογη διαµόρφωση των εισόδων τους ώστε να είναι προσβάσιµες από τα ΑΜΕΑ.

18 214 Κατόπιν αυτών προτείνονται: 1) η χωροθέτηση µίας θέσης στάθµευσης για τα ΑΜΕΑ ενώπιον του ξενοδοχείου Βιέννη. 2) να υπάρξει ρήτρα σύµφωνα µε την οποία µέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να διαµορφωθούν οι είσοδοι των τριών ανωτέρω ξενοδοχείων µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι επισκέψιµα από τα ΑΜΕΑ. Είναι δεσµευτικές οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 18Β/ ) σε περίπτωση που µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2008 σε κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω τρία ξενοδοχεία συνεχίζει να µην παρέχεται στα ΑΜΕΑ η δυνατότητα εισόδου, προτείνεται η άρση αυτής της -χωρίς αντίκρυσµα- αδείας. Σας καλώ να εισηγηθούµε θετικά στο ηµοτικό Συµβούλιο επί του θέµατος δείχνοντας για άλλη µια φορά το κοινωνικό µας πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/06 και να κοινοποιήσουµε τη σχετική απόφαση στις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας ή Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων». Μετά το τέλος της εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, την υπ αρίθµ / αίτηση του ξενοδοχείου ΒΙΕΝΝΗ, τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/06, την από εισήγηση της Τ.Υ..Ο., τα συνηµµένα έγγραφά της και την ανάγκη επίλυσης του προβλήµατος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται το αίτηµα του ξενοδοχείου ΒΙΕΝΝΗ και εγκρίνει την χωροθέτηση µίας θέσης στάθµευσης για ΑΜΕΑ έµπροσθεν της εισόδου του, όπως αναγράφεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Να υπάρξει ρήτρα σύµφωνα µε την οποία µέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να διαµορφωθούν οι είσοδοι των τριών ανωτέρω ξενοδοχείων (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ, ΒΙΕΝΝΗ & ΗΛΕΚΤΡΑ) µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι επισκέψιµα από τα ΑΜΕΑ. Είναι δεσµευτικές οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 18Β/ Σε περίπτωση που µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2008 σε κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω τρία ξενοδοχεία συνεχίζει να µην παρέχεται στα ΑΜΕΑ η δυνατότητα εισόδου, προτείνεται η άρση αυτής της -χωρίς αντίκρυσµα- αδείας. 4. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας ή Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3463/ Η από εισήγηση της Τ.Υ..Ο. αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 143/ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου υλοποίησης της Προµήθειας επίλεκτου θραυστού υλικού λατοµείου για τη δηµιουργία δανειοθαλάµων για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στον κάµπο της Ορεστιάδας, σε οδούς που πληµµυρίζουν, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.

19 215 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµενος τo 14o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Ορεστιάδας συνέταξε την από µελέτη, που προβλέπει την προµήθεια η προµήθεια επίλεκτου θραυστού υλικού λατοµείου για τη δηµιουργία δανειοθαλάµων για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στον κάµπο της Ορεστιάδας, σε οδούς που πληµµυρίζουν. Επειδή στο ήµο Ορεστιάδας δεν υπάρχουν φυσικοί χώροι για τη λήψη χωµατισµών, προτείνεται η προµήθεια θραυστού υλικού προέλευσης λατοµείου και η εναπόθεσή τους σε συγκεκριµένους χώρους. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει ο ήµος, µε την Τεχνική Υπηρεσία του και τα µηχανήµατα που διαθέτει, να αποκαταστήσει τις αγροτικές οδούς στα σηµεία που καταστράφηκαν από τις περσινές πληµµύρες και συνεχίζουν να καταστρέφονται µετά από πολύ έντονες βροχοπτώσεις. (συνηµµένα σχετ. Φωτογραφίες). Συγκεκριµένα, θα γίνει προµήθεια θραυστού υλικού από Λατοµείο της ευρύτερης περιοχής και θα τοποθετηθεί σε κατάλληλες θέσειςοι οποίες θα λειτουργήσουν ως δανειοθάλαµοι. Οι θέσεις που προτείνονται βρίσκονται κοντά στον κάµπο της Ορεστιάδας, στην περιοχή που πληµµυρίζει. Ειδικότερα προτείνονται τρία σηµεία στη Βιοµηχανική Περιοχή, καθώς και το αγροτεµάχιο δίπλα στα παλιά Σφαγεία. Οι χώροι αυτοί θεωρούνται κατάλληλοι, διότι έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από τον ήµο Ορεστιάδας σε ανάλογη περίπτωση εναπόθεσης χωµατισµών (συνηµµένα σχετ. ιαγράµµατα). Το επίλεκτο θραυστό Λατοµείου που θα προµηθευτεί, θα µεταφερθεί από µια απόσταση 25 χλµ και θα είναι συνολικού όγκου 2.500m 3, Το υλικό αυτό, αφού τοποθετηθεί στα προτεινόµενα σηµεία, θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. Η προµήθεια αυτή θα χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. /νση Αν. Προγρ/των, από το Πρόγραµµα αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθµού της Χώρας». Το κόστος της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,00 εκ των οποίων 7.182,00 για Φ.Π.Α. Κατόπιν αυτών, πρέπει να εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές και να καθορίσουµε τους όρους διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφoύ έλαβε υπ' όψη: Α)Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06. B)Tα άρθρα 6,7 και 8 του από 17.5/59 Β../τος. περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». Γ) Τις διατάξεις της αρίθµ /1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). )Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Ε)Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 και ΣΤ)Το υπ άρίθµ. 4286/ έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης, H) Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την από µελέτη, Ζ) Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 6 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την από µελέτη που αφορά στην προµήθεια επίλεκτου θραυστού υλικού λατοµείου για τη δηµιουργία δανειοθαλάµων για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στον κάµπο της Ορεστιάδας, σε οδούς που πληµµυρίζουν, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.

20 216 Β) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Γ) Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. ) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ΥΠΕΣ Α (σχετ. υπ αρίθµ / & 38411/ έγγραφα) και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2008 του ήµου Ορεστιάδας µετά από αναµόρφωση (σχετ. είναι η υπ αρίθµ. 183/08 απόφαση.σ.). Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας χωρίς να αναφέρει τον λόγο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 144/2008. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ 6.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 65 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-03-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 346 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 6-12-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-12-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ έτους

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 05-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 242 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 298 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 260 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26-11-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 91 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 149 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών)

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών) 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα