Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κόκκινου Αικατερίνη, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Κοµνηνός Σπυρίδων, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Μαντζιώκας Αθανάσιος, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Χάλαρης Ιωάννης, Καθ. ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηµατοδοτεί µια νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο τρόπος εξυπηρέτησης βασίζεται στον επανασχεδιασµό των διαδικασιών πρόσβασης και επικοινωνίας µε το ηµόσιο, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών του ιαδικτύου, των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και της αµφίδροµης τηλεόρασης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαντά στην πρόκληση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου αναλύεται αρχικά το σχέδιο δράσης eeurope 2002 και πραγµατοποιείται µια συνοπτική παρουσίαση της εφαρµογής των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης παρουσιάζεται στα κράτη αυτά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε παράθεση παραδειγµάτων περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που συνοδεύουν την υλοποίηση αυτή, καθώς και γενικά συµπεράσµατα. Τέλος παρατίθεται η βασική στόχευση του σχεδίου eeurope2005, ώστε να συµπληρωθεί µία επαρκής εικόνα των προσπαθειών εφαρµογής Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 15 χρόνια προσπαθεί να εφαρµόσει την πρωτοβουλία οργάνωσης κοινού µοντέλου διακυβέρνησης των κρατών µελών της. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη της έχουν ξεκινήσει ενέργειες ως προς την µεταγωγή των κυβερνητικών δράσεων στο ιαδίκτυο, στοχεύοντας προς την πλήρη παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου, αλλά και τη διεύρυνση της διαφάνειας και του ελέγχου του κυβερνητικού έργου από τους διαδικτυωµένους πολίτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ιαδικτύου και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην πορεία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί, ώστε να οδηγήσει στην πλήρη υλοποίηση του στόχου αυτού. Η πορεία αυτή ξεκινάει από την απλή παροχή γενικών πληροφοριών στους πολίτες σχετικά µε θέµατα της δηµόσιας διοίκησης, συνεχίζει µε την δυνατότητα ενεργούς διάδρασης του πολίτη µε την διοίκηση, επεκτείνεται στην δυνατότητα ηλεκτρονικών οικονοµικών συναλλαγών και καταλήγει στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Σηµαντικά στοιχεία αποτελούν η δηµιουργία ανοικτών διόδων και πλατφόρµων επικοινωνίας µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης και του πολίτη, καθώς και η δηµιουργία θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και την προστασία της ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης. Σχέδιο για ηµοσίευση 1

2 Στην πράξη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση υποστηρίζεται και από µια σειρά προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, όπως: N N N Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου e-content (www.cordis.iu/cordis). Το πρόγραµµα ΙDΑ για ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ φορέων δηµόσιας διοίκησης στις χώρες της Ε.Ε. (Interchange of Data between Administrations, - το οποίο προβλέπει τη χρησιµοποίηση των δικτύων τηλεµατικής για τη διασύνδεση των φορέων δηµόσιας διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραµµα ISΤ για τις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society Technologies - που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση έργων έρευνας και ανάπτυξης σε τοµείς που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Για να αξιοποιηθούν βέβαια οι δυνατότητες της νέας οικονοµίας, εκτός από την εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων, υπάρχει ανάγκη διαρθρωτικής µεταρρύθµισης. Οι δηµόσιες διοικήσεις συχνά παραµένουν υπερβολικά προσκολληµένες στις παραδοσιακές µεθόδους εργασίας. Οι κυβερνήσεις καθυστερούν περισσότερο όσον αφορά την ηλεκτρονική σύνδεση των υπηρεσιών), οι ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες δεν αποτελούν ακόµη πραγµατικότητα, µε εξαίρεση την απλή αποδοχή προσφορών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (π.χ. δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές) και οι ζωτικής σηµασίας πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δεν είναι άµεσα διαθέσιµες σε όλα τα κράτη µέλη. Ωστόσο, έχει σηµειωθεί πρόοδος σε ορισµένους τοµείς, κυρίως όσον αφορά την ταχύτητα µε την οποία καθιερώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο για τη νέα οικονοµία στα κράτη µέλη. Προκειµένου ο εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα να είναι αποτελεσµατικός, δεν αρκεί µονάχα η εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να αλλάξουν οι πρακτικές και οι κανόνες εργασίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται προσπάθειες από όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δηµιουργήσουν ηλεκτρονικές πύλες πληροφόρησης, καταστήµατα µίας στάσης, γραφεία πληροφόρησης και προσφέρουν σεµινάρια πληροφορικής κατάρτισης στους πολίτες, και γενικά να αυξήσουν τις δυνατότητες πρόσβασης των πολιτών στα ιαδίκτυο. Παρά τα προβλήµατα, τόσο θεσµικά, όσο και λειτουργικά, παρατηρείται ότι η χρήση των ηλεκτρονικών κρατικών υπηρεσιών αναπτύσσεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες από κεντρικές κυβερνήσεις, περιφέρειες και τοπικούς φορείς παραµένουν ανεξάρτητες και µεµονωµένες λύσεις µε ασυντόνιστη και αβέβαιη εφαρµογή. Αναγκαία είναι η συλλογική και στρατηγική ανάπτυξη των µοντέλων ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης που θα µπορέσουν να οδηγήσουν σε µια σύγχρονη οργανωτική µορφή σε διοικητικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι δράσεις, τα προγράµµατα και οι φάσεις µετάβασης στο νέο διοικητικό σχήµα έχουν ως κυρίαρχο όρο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία αντιπροσωπεύει την µετάβαση στο ιαδίκτυο και την προσαρµογή των κυβερνητικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να παρέχουν πληροφόρηση, να δέχονται αιτήµατα και να αλληλεπιδρούν µε τον πολίτη. Εργαλείο στην εξέλιξη αυτή αποτελεί η αξιοποίηση της τηλεµατικής Σχέδιο για ηµοσίευση 2

3 τεχνολογίας από πλευράς κυβερνήσεων για την διεκπεραίωση του κυβερνητικού τους έργου. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηµατοδοτεί µια νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ο τρόπος εξυπηρέτησης βασίζεται στον επανασχεδιασµό των διαδικασιών πρόσβασης και επικοινωνίας µε το ηµόσιο, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών του ιαδικτύου, των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και της αµφίδροµης τηλεόρασης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαντά στην πρόκληση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται µε την χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων είναι υψηλότερης ποιότητας, έχουν µικρότερο χρηµατικό και χρονικό κόστος για τον πολίτη, και εδραιώνουν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κράτους. Τόσο οι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε το δηµόσιο αντιµετωπίζονται στο νέο αυτό πλαίσιο ως πελάτες και αυτό που ενδιαφέρει είναι ο βαθµός ικανοποίησης τους από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Το σχέδιο δράσης eeurope Το σχέδιο δράσης eeurope 1, ως κατεξοχήν πολιτική πρωτοβουλία, δροµολογήθηκε στις 8 εκεµβρίου 1999 µε την έγκριση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «eeurope Κοινωνία των πληροφοριών για όλους». Το σχέδιο δράσης αυτό είχε ως πρωταρχική στοχοθεσία την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Internet και της νέας οικονοµίας στην Ευρώπη καθώς και την εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Το σχέδιο δράσης eeurope2002 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2000 το σχέδιο δράσης eeurope Κοινωνία των πληροφοριών για όλους. Σε αυτό απαριθµούνταν οι απαραίτητες δράσεις πολιτικής έως και το Το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων όλων των επιπέδων έπρεπε να κατευθυνθεί προς την εφαρµογή νέων τεχνολογιών που καθιστούν προσβάσιµη τη δηµόσια πληροφορία αλλά και στην υποχρέωση των κρατών-µελών να παρέχουν γενική ηλεκτρονική πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες µέχρι το Oι στόχοι του σχεδίου δράσης eeurope 2002 διέρχονται µέσα από τρία πεδία εφαρµογής: 1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ιαδίκτυο Α) Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Internet Β) Ταχύτερο ιαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές Γ) Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες 1 Σχέδιο για ηµοσίευση 3

4 2. Επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες Α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή Β) Η εργασία στην οικονοµία της γνώσης Γ) Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία της γνώσης 3. Τόνωση της χρήσης του ιαδικτύου Α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου Β) Επιγραµµικό κράτος: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες Γ) Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση ) Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα Ε) Ευφυή συστήµατα µεταφορών Oι στόχοι της eeurope θα µπορούσαν να εκπληρωθούν µε την: επίσπευση του κατάλληλου νοµικού περιβάλλοντος, υποστήριξη του νέου infrastructure και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, εφαρµογή ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope το Συµβούλιο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ στις 30 Νοεµβρίου του 2000 όρισε 23 δείκτες προόδου 2, αντιπροσωπευτικών της προόδου σε τοµείς-στόχους της πρωτοβουλίας eeurope. Ορισµένοι από αυτούς ήταν: Κόστος πρόσβασης στο Internet Ποσοστό χρηστών Internet (επί %) που αντιµετώπισαν προβλήµατα ασφάλειας Αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά 100 µαθητές πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Αριθµός ηµόσιων Χώρων Πρόσβασης στο Internet ανά 1000 κατοίκους Αριθµός προσβάσιµων κυβερνητικών Web-sites κ.τ.λ. Ένας από αυτούς είναι και ο βαθµός ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής ηµόσιας ιοίκησης (egovernment). Για να καταστήσουν λειτουργικό αυτόν το δείκτη, τα κράτη µέλη συµφώνησαν σε µια κοινή λίστα 3 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών, 12 για τους πολίτες και 8 για τις επιχειρήσεις. Η πρόοδος στην εφαρµογή τους (µεταφορά των υπηρεσιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον) θα αξιολογείται κατόπιν ερευνών (surveys) δύο φορές κάθε χρόνο και µέσα από 4 σταθµισµένα επίπεδα ανάπτυξης (stage framework): Επίπεδο 1: (ηλεκτρονική δηµοσίευση των πληροφοριών) Επίπεδο 2: (µονόδροµη αλληλεπίδραση) Επίπεδο 3: (αµφίδροµη αλληλεπίδραση) Επίπεδο 4: (πλήρεις ηλεκτρονικές συναλλαγές) Σχέδιο για ηµοσίευση 4

5 Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο πεδίο της υλοποίησης της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αναφορικά µε την εξέλιξη στην Ελλάδα και την αντίστοιχη κατάταξη της µεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πίνακας κατάταξης Νοέµβριος 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας στην ΕΕ 1. ιείσδυση του Internet στα νοικοκυριά 14% 42,6% Χρήστες του Internet που πραγµατοποιούν συχνά ή περιστασιακά ηλεκτρονικές αγορές 3. Χρήστες του Internet που αντιµετώπισαν προβλήµατα ασφάλειας (ιούς) 6% 23% 15 18% 27,5% 1 (τα λιγότερα) 4. e-government (ανάπτυξη βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών) 54% 62% e-health (ιατροί µε σύνδεση στο Internet) 24% 78% 15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Aπρίλιος 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας στην ΕΕ 6. e-government (online διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών) 53,9% 55% 9 7. e-government (εγγραφή επιχείρησης, έκδοση πιστοποιητικών, αλλαγή διεύθυνσης, εγγραφή αυτοκινήτου) 8. e-government (υπηρεσίες εισοδήµατος, Φ.Π.Α, φόροι εισοδήµατος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τελωνεία) 9. e-government (δηµόσιες προµήθειες, δηµόσιες βιβλιοθήκες, κοινωνικά επιδόµατα, δηλώσεις στην αστυνοµία, αναζήτηση εργασίας, υπηρεσίες υγείας) 10. e-government (άδειες, εγγραφή στην ανώτερη εκπαίδευση, προσωπικά έγγραφα, περιβαλλοντικές άδειες, αίτηση για άδεια ανέγερσης) 55% 53% 8* 78% 79% 11* 40% 48% 11* 35% 41% 14* 11. Χρήστες Internet που «πλοηγήθηκαν» σε e-government sites 33,2% 48,8% Εργαζόµενοι που έχουν εκπαιδευτεί Σχέδιο για ηµοσίευση 5

6 στη χρήση υπολογιστή 18% 32% Εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν υπολογιστή στην εργασία τους 38% 54% Αριθµός υπολογιστών µε πρόσβαση στο Internet ανά 100 µαθητές 2,5 5,9 15 Όπου * η κατάταξη αφορά σε 15+2 χώρες (Νορβηγία και Ισλανδία) Στην συνέχεια του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιείται µια συνοπτική παρουσίαση της εφαρµογής των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης παρουσιάζεται στα κράτη αυτά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε παράθεση παραδειγµάτων περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που συνοδεύουν την υλοποίηση αυτή, καθώς και γενικά συµπεράσµατα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Γερµανία Στη Γερµανία η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση δεν ήταν κύριο θέµα για τις στρατηγικές των µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης και οι εφαρµογές ηλεκτρονικής κυβέρνησης δεν αποτελούσαν µέχρι πρόσφατα κύρια προτεραιότητα. Η γενική τάση που επικρατεί, ωστόσο, στην Γερµανία, συνίσταται στο ότι οι τοπικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο πρόθυµες και ευέλικτες αναφορικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε προγράµµατα επικοινωνίας και συναλλαγών. Ιδιαίτερα δηµοφιλής είναι δηµιουργία Υπηρεσιών Πολιτών και η ολοκλήρωση σε ένα µόνο γραφείο των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Η βάση δίνεται κυρίως στην χρήση Τεχνολογίας της Πληροφορίας ώστε να κάνουν διαθέσιµες τις εσωτερικές εφαρµογές στους υπαλλήλους των Κέντρων Πολιτών µε την χρήση µιας βάσης δεδοµένων που παρέχει βοήθεια, επαφή και νοµικές πληροφορίες που βοηθούν τον υπάλληλο να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες πληροφόρησης του πολίτη σχετικά µε τις εργασίες και τις αρµοδιότητες των αρχών, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Ως συνέπεια αναπτύχθηκαν προγράµµατα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Σηµαντικό είναι το πληροφοριακό σύστηµα δηµόσιας διοίκησης DIBIS στο Αµβούργο, (http://www.hamburg.de/dibis) το οποίο χρησιµεύει σαν το αρχικό σηµείο επαφής και επικοινωνίας για την παροχή ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών µε µια συνεχώς ανανεούµενη βάση δεδοµένων και τεχνολογική λειτουργικότητα. Ένα ακόµα πρόγραµµα βέλτιστης πρακτικής στην Γερµανία αποτελεί το Bremen Online Services (http://www.bremen.de), παράδειγµα ανάπτυξης δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών µέσω µιας συνεργασίας ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, του δήµου της Βρέµης µε ιδιωτικές εταιρείες παροχή υπηρεσιών. Το πρόγραµµα στοχεύει στη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και αναφέρεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσµα περιοχών δράσης. Σκοπός είναι η µείωση των στεγανών µεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών, την αύξηση της προσβασιµότητας των πολιτών σε αυτούς, την παροχή περισσότερων και ευρύτερων υπηρεσιών, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας. Στην Βαυαρία, τέλος εφαρµόζεται µια σηµαντική πρωτοβουλία χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην δηµόσια ιοίκηση, το πρόγραµµα Σχέδιο για ηµοσίευση 6

7 Bayern Online (http://www.baynet.de). Πρόκειται για µια εντατική και εκτατική υποδοµή τηλεπικοινωνιών, µε στόχο την βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων του πληθυσµού της Βαυαρίας, ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών µε την εγκατάσταση επιπρόσθετων και εναλλακτικών δικτύων τηλεπικοινωνίας, µε πολλές διαφορετικές εφαρµογές στο πεδίο της δηµόσιας διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Αυστρία Ενόψει της εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο των προσπαθειών για µείωση του δηµόσιου χρέους και του δηµόσιου ελλείµµατος η κυβέρνηση της Αυστρίας ανέλαβε πρωτοβουλίες διοικητικής µεταρρύθµισης και αναδιοργάνωσης, µε στόχο τον εξορθολογισµό του κόστους του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες συνεχίστηκαν και µετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κύριο ρόλο σε αυτές της προσπάθειες έπαιξε η πεποίθηση ότι η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης θα επιτυγχανόταν µε την υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η Αυστρία προσανατολίστηκε στην εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, την επίτευξη συγκεκριµένων και καθορισµένων αποτελεσµάτων, και την αποδοτική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση των διαδικασιών, η αναπροσαρµογή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, ο εκσυγχρονισµός της διοίκησης και η διοίκηση του προσωπικού. Οι αρχές της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης διαφαίνονται µέσα από πρωτοβουλίες και προγράµµατα, τα οποία προσπαθούν να εισάγουν την παροχή µιας εικονικής µονάδας παροχής υπηρεσιών σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες µε την δηµιουργία ενός µοναδικού σηµείου παροχής του συνόλου των υπηρεσιών. Ως παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής προγραµµάτων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µπορούν να αναφερθούν το πρόγραµµα Πρότυπης Τοπικής Αρχής της περιφέρειας του Zell am See δεδοµένου ότι αποτελεί µια γενική αρχή για ένα καινοτόµο µοντέλο διοικητικής µεταρρύθµισης που ολοκληρώνει διαφορετικές υπηρεσίες που πρωτύτερα προσφερόταν χωριστά. Επίσης, συνδυάζει τα δύο κύρια στοιχεία της πολιτικής της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, την ύπαρξη ενός µοναδικού σηµείου επαφής που ασχολείται µε µια πληθώρα διαδικασιών και την δηµιουργία γραφείων πολιτών, όπως και το πρόγραµµα Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφόρησης, ένα πιλοτικό πρόγραµµα τηλε υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών µε την συνεργασία 45 δήµων. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Βέλγιο Η ενασχόληση µε τις αρχές της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και της on line διοίκησης στο Βέλγιο άρχισε από το 1989, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην διοίκηση. Το πρόγραµµα Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφόρησης (http://www.belgium.be/eportal) αναφέρεται σε µια οµοσπονδιακή υπηρεσία υπεύθυνη για την διάδοση πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος στους πολίτες και τους αλλοδαπούς επισκέπτες του Βελγίου. Η υπηρεσία αυτή είναι ένα ευρύ δίκτυο πληροφόρησης, παράρτηµα του οποίου λειτουργεί σε κάθε ένα δηµόσιο φορέα. Οι Σχέδιο για ηµοσίευση 7

8 πολίτες µπορούν να έχουν επαφή µε τους δηµόσιους φορείς µέσω επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους αρµόδιους δηµόσιους υπαλλήλους, είτε µέσω των καταθέσεων αιτηµάτων σε ηλεκτρονικές φόρµες που διατίθενται on-line. Στο ίδιο πρόγραµµα λειτουργεί, επίσης, και το τηλεφωνικό κέντρο όπου οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήµατα τηλεφωνικά. Σε περιφερειακό επίπεδο, αναφέρεται το πρόγραµµα Σύστηµα Πληροφόρησης Εργασίας (http://www.vdab.be), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της περιφέρειας της Flanders. Το πρόγραµµα λειτουργεί σαν µια διαδικτυακή αγορά εργασίας. Μέσω του προγράµµατος αυτού, ο Οργανισµός Απασχόλησης µετατράπηκε από µια εκτελεστική υπηρεσία σε µια δραστήρια υπηρεσία άµεσης διάδρασης µε την αγορά εργασίας, η οποία διαχέει τις πληροφορίες της στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και την διοίκηση δίνοντας στον κάθε φορέα την δυνατότητα να λαµβάνει αποφάσεις και να διαµορφώνει δράσεις βασιζόµενος σε ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ολλανδία Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 µπήκαν για πρώτη φορά στην Ολλανδία τα θεµέλια για την εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε την δηµιουργία των Κέντρων ηµόσιων Υπηρεσιών. Επρόκειτο για µια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του συνδέσµου τοπικών διοικήσεων, µε στόχο να βελτιωθεί η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και να αυξηθεί, παράλληλα, η αποδοτικότητα των διοικητικών οργανισµών. Ακολουθώντας τις αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων, η κυρίαρχη αρχή που υιοθετήθηκε ήταν η εστίαση στον τελικό πελάτη πολίτη και στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στα Ολλανδικά Κέντρα ηµόσιων Υπηρεσιών τα διοικητικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις µε την συνδροµή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωµένα σε κέντρα µιας στάσης. Οι µελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράµµατος ηµόσιων Κέντρων Η πρώτη περίπτωση αφορά το πρόγραµµα Γραφείο Νεοεισερχοµένων του δήµου του Delft (http://www.dsdelft.nl) Η δηµοτική αρχή λειτούργησε το 1996 µια δηµόσια υπηρεσία µιας στάσης για άτοµα, Ολλανδούς και ξένους, που ερχόταν πρώτη φορά στην πόλη προκειµένου να εργαστούν ή να σπουδάσουν. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε από τον δήµο σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως το Τµήµα Μετακινήσεων Πληθυσµού, την Αστυνοµία, την ιεύθυνση Μετανάστευσης, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας. Στόχος ήταν να προσφέρει στους νέους κατοίκους, µέσω ενός ολοκληρωµένου κέντρου µιας στάσης, όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες, όπως εγγραφή στα δηµοτικά µητρώα, παροχή άδειας παραµονής, γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας ή κατοικίας. Σήµερα, το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται ως πρότυπο από τα Υπουργεία Εσωτερικών και ικαιοσύνης στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν ένα ανάλογο σύστηµα σε εθνικό επίπεδο για τους νέους κατοίκους της Ολλανδίας. Ένας άλλος ολλανδικός δήµος, η πόλη του Leiden, δηµιούργησε το 1996 µια Ψηφιακή Υπηρεσία Συνάντησης για τους νέους της πόλης (,http://www.dsl.nl), όπου θα µπορούσαν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους για την παροχή διάφορων υπηρεσιών και πληροφοριών. Το πρόγραµµα αποτελεί παράδειγµα συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σκοπός του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής υπηρεσίας που να απευθύνεται σε νέους Σχέδιο για ηµοσίευση 8

9 ετών. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν εύρεση εργασίας και κατοικίας, οικονοµικά θέµατα, θέµατα σπουδών και εκπαίδευσης, νοµικά θέµατα και υπηρεσίες υγεία και κοινωνικής αρωγής. Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες είναι διαιρεµένες σε κατηγορίες ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο των ενδιαφεροµένων, έτσι ώστε να γίνονται περισσότερο άµεσες και ειδικευµένες. Το πρόγραµµα φιλοδοξεί να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει και να δηµιουργήσει µια ανάλογη δυνατότητα και για άλλες οµάδες κοινού. Ενδιαφέρον, επίσης, έχει επιδείξει η κεντρική διοίκηση στο να εφαρµόσει ένα αντίστοιχο πρόγραµµα, το οποίο να απευθύνεται σε νέους σε όλη την χώρα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Αγγλία Στην Αγγλία τα λειτουργικά ζητήµατα της ιοίκησης (όπως και η Τεχνολογία της πληροφορικής ) έχει ανατεθεί στους ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους του κάθε υπουργείου, οι οποίοι λογοδοτούν στους πολιτικούς τους προϊσταµένους για τους πόρους που χρησιµοποίησαν. Το σηµαντικότερο όργανο µέσω του οποίου προγραµµατίζεται η εξέλιξη του προγράµµατος της Τεχνολογίας της Πληροφορικής είναι η PFI (Private Finance Initiative- η ιδιωτική πρωτοβουλία χρηµατοδότησης). Το σηµαντικότερο πάντως βήµα ήταν η καθιέρωση,το 1995, της CITU (κεντρική µονάδα Τεχνολογίας της Πληροφορικής) σαν Ειδικής Γραµµατείας ώστε να µπορεί να συντονίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Παράλληλα δηµιουργήθηκε µια νέα επιτροπή (MISC 7) που είχε ως στόχο τον προσδιορισµό και την προώθηση των ενδουπηρεσιακών Τεχνολογιών Πληροφορικής. Το αποτέλεσµα ήταν η δηµοσίευση το 1996 του government.direct, ένα φυλλάδιο για το πώς πρέπει οι κυβερνητικές υπηρεσίες να χρησιµοποιήσουν τις ηλεκτρονικές δυνατότητες. Έτσι πρότεινε: a Τη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων µιας στάσης για τις δηµόσιες υπηρεσίες (περίπτερα πληροφοριών, τηλέφωνα και ψηφιακή TV) a Τη δηµιουργία µιας νέας υποδοµής πληροφορικής που θα συνέδεε τα συστήµατα που ήδη χρησιµοποιούσαν από τις δηµόσιες υπηρεσίες και των συστηµάτων που χρησιµοποιούσαν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η εργατική κυβέρνηση που εκλέχθηκε το 1997 αποδέχθηκε τις παραπάνω αρχές και δεσµεύθηκε ότι µέχρι το τέλος του 2002, το 25% των κυβερνητικών υπηρεσιών θα ήταν διαθέσιµο ηλεκτρονικά. Το 1999 εξήγγειλε το κύριο κονδύλι( 1 τρις λίρες) για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών για την εποχή της πληροφορίας και εξέδωσε το κείµενο «εκσυγχρονίζοντας την κυβέρνηση» όπου υπήρχε η δέσµευση ότι το 2008 το σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών θα ήταν διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Επίσης προσδιόριζε ζητήµατα όπως: o Τον τρόπο επιλογής των ηλεκτρονικών καναλιών o Την χρήση και επικύρωση των ψηφιακών υπογραφών o Τις έξυπνες κάρτες o Την ψηφιακή TV o Τους τρόπους εκµετάλλευσης των κυβερνητικών ιστοχώρων o Την ασφάλεια των στοιχείων Σχέδιο για ηµοσίευση 9

10 Ακόµα δηµιούργησε µια οµάδα 33 ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων για να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µέσα στις δηµόσιες υπηρεσίες (υπό την επίβλεψη της MISC 7) και δίνουν αναφορά ανά 6µηνο. Καλύτερες πρακτικές 1. παρέχεται από την Βρετανική Εθνική Υγειονοµική υπηρεσία (NHS) και έχει ως στόχο να παράσχει την πιο κατάλληλη περίθαλψη,στο σωστό πρόσωπο, στο σωστό χρόνο. 2. σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε όλα τα µέρη του Ηνωµένου Βασιλείου σαν µια υπηρεσία µε προσαρµοσµένο περιεχόµενο στις ανάγκες του χρήστη, ο οποίος χρησιµοποιώντας ένα ενιαίο πιστοποιητικό προσδιορισµού, µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Γαλλία Στην Γαλλία ο Πρωθυπουργός, στις καθηµερινές αποφάσεις, δεν έχει καµιά πραγµατικά συντονιστική δύναµη. Κανένας Υπουργός, όσο σηµαντική θέση και αν κατέχει, δεν µπορεί να αναµένει ότι θα γίνει εύκολα αποδεκτός ως συντονιστής από τη διοίκηση. Αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό στην εξέταση των e-government πολιτικών. Έτσι όταν η Γαλλική Κυβέρνηση θέλει να εφαρµόσει µια καινοτοµία στη ιοίκηση, απαιτούνται δύσκολες διαπραγµατεύσεις µεταξύ των υπηρεσιών, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία διαθέσιµη δύναµη διαιτησίας σε κυβερνητικό επίπεδο. Το e-government δεν φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για τη Γαλλική ιοίκηση και για τις στρατηγικές µεταρρυθµίσεις της ηµόσιας ιοίκησης. Αυτό γιατί δεν τέθηκε ως στόχος η απλούστευση των διαδικασιών αλλά έγινε κατανοητό κυρίως ως ανασυγκρότηση αρκετών εγγράφων σε ένα ή περισσότερα, κάτι όµως το οποίο απαίτησε µακροχρόνιες και δύσκολες διαπραγµατεύσεις µεταξύ των υπηρεσιών. Γιατί όχι µόνο ήταν απαραίτητο να υπερνικηθεί η διοικητική απροθυµία για συνεργασία, αλλά αυτό ήταν συχνά και τεχνικά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, επειδή προφανώς ίδιες νοµικές έννοιες γενικά έχουν διαφορετική σηµασία ανάλογα µε την περιοχή εφαρµογή τους. Τα έγγραφα ανασυγκρότησης µπορούν σε αυτή την περίπτωση να προκαλέσουν την πολυπλοκότητα αντί για την απλοποίηση. Έτσι το 1998 ξεκίνησε το πρόγραµµα PAGSI, που υποτίθεται ότι απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και σε όλους τους τοµείς. Όµως καµία συγκεκριµένη χρηµατοδότηση δεν διατέθηκε και πολύ λίγα µέτρα (για την προώθηση επενδύσεων στην καινοτοµία) πάρθηκαν. Πολλοί άνθρωποι κλήθηκαν να δώσουν συµβουλές και να υποβάλλουν εκθέσεις, αλλά οι ανώτεροι υπάλληλοι των υπουργείων είναι αυτοί οι οποίοι που κλήθηκαν να προγραµµατίσουν την πρόοδο στην κοινωνία της πληροφορίας. Έτσι το e-government στην Γαλλία περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών σε κεντρικό επίπεδο, ενώ σε τοπικό επίπεδο έχουµε σαφώς καλύτερες εφαρµογές. Καλύτερες Πρακτικές 1. ο στόχος αυτής της εφαρµογής (ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2001) είναι να υπάρξει µια κοινή υπηρεσία πληροφοριών για τα δικαιώµατα και τις διαδικασίες, προσιτά από οποιοδήποτε µέρος της Γαλλίας. Σχέδιο για ηµοσίευση 10

11 2. προσφέρει στις παρισινές επιχειρήσεις τις ίδιες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου, όπως προσφέρονται άµεσα στην υπηρεσία, µέσω δωρεάν ηλεκτρονικών υπογραφών που οι επιχειρήσεις προµηθεύονται από τους εµπορικούς γραµµατείς της πόλης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ιρλανδία Στην Ιρλανδία οι τοπικές αρχές έχουν µεγάλο βαθµό αυτονοµίας από την Κεντρική Κυβέρνηση καθώς και σηµαντικές αρµοδιότητες. Υπάρχουν επίσης διάφοροι οργανισµοί (και σε εµπορικούς και σε µη εµπορικούς τοµείς) που υποστηρίζονται από το Κράτος και αποτελούν µια πολύ ενδιαφέρουσα προσαρµογή µιας µορφής οργάνωσης που επικρατεί στον ιδιωτικό τοµέα, στις ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης. Οι οργανισµοί αυτοί καθώς και τα Επιχειρηµατικά Συµβούλια των νοµών συνδέονται στενά µε τη δηµόσια διοίκηση σε ένα τοπικό επίπεδο στην Ιρλανδία. Κάτω από αυτή τη λογική δηµιουργήθηκε το Εθνικό Κοινωνικό Συµβούλιο Υπηρεσιών το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τα 85 κέντρα Πληροφόρησης πολιτών που λειτουργούν κάτω από αυτό και που παρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα δικαιώµατα του κοινού. Το πλαίσιο για την ανάπτυξη του e- government στην Ιρλανδία περιγράφεται στο κείµενο Εφαρµογή της Κοινωνίας των Πληροφοριών: ένα πλαίσιο για δράση» που εξέδωσε η Ιρλανδική Κυβέρνηση το 1998 και η οποία προσδιορίζει τα εξής σκέλη στην εφαρµογή της στρατηγικής για το e-government και την παράδοση υπηρεσιών από τις δηµόσιες υπηρεσίες: παροχή πληροφοριών στο κοινό µέσω των κυβερνητικών ιστοχώρων και την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πιλοτικά έργα: χρήση του προσωπικού αριθµού δηµοσίων υπηρεσιών (PPSN) και της κάρτας δηµοσίων υπηρεσιών για να διευκολύνεται η ηλεκτρονική πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες κριτήρια, αρχές για τα ηλεκτρονικά προγράµµατα παροχής υπηρεσιών που θα εξεταστούν για χρηµατοδότηση : [01] να εξυπηρετούν τους πολίτες ηλεκτρονικά [02] να έχουν αλληλεπίδραση µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµής [03] να µπορούν να ενσωµατώνουν πληροφορίες και από άλλες κυβερνητικές οντότητες [04] να συµπεριλαµβάνουν ψηφιακές τεχνολογίες πιστοποίησης και κρυπτογράφησης. Καλύτερες πρακτικές 1. ηλεκτρονικό φορολογικό σύστηµα που επιτρέπει στους χρήστες την on-line αλληλεπίδραση µε τους Επιτρόπους εισοδήµατος καθώς και την πληρωµή και επιστροφή φόρων. 2.http://www.shb.ie καλύπτει την ανάπτυξη και παράδοση υπηρεσιών e-health στο νοτιοδυτικό τµήµα της Ιρλανδίας. Σχέδιο για ηµοσίευση 11

12 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ισπανία Η έννοια του e-government στο ισπανικό πλαίσιο δηµόσιας διοίκησης αναφέρεται συνήθως σε ένα ενιαίο σηµείο επαφής µεταξύ των πολιτών και της δηµόσιας αρχής. Σε µερικές περιπτώσεις, αυτό το σηµείο απεικονίζεται ως ένα «ενιαίο παράθυρο» στο οποίο είτε οι διοικητικού χαρακτήρα πληροφορίες είτε οι συναλλαγές έχουν ενσωµατωθεί, ώστε να το καταστήσουν ευκολότερο και γρηγορότερο για τους πολίτες να ανταποκριθούν στις γραφικές απαιτήσεις και διαδικασίες. Σε άλλες, πιο πρόσφατες περιπτώσεις, τα ενιαία παράθυρα έχουν καθοριστεί σαν προσανατολισµένα στον πολίτη τµήµατα της δηµόσιας διοίκησης. Σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, η εµπειρία του e-government στην Ισπανία δεν είναι µέρος µιας κρατικής πολιτικής, στα πλαίσια µιας ευρείας και περιεκτικής διοικητικής µεταρρύθµισης, η οποία δεν έχει αναπτυχθεί. Έτσι (σύµφωνα µε έρευνα του 1997) το 60% των πρωτοβουλιών e-government στις µικρού και µεσαίου µεγέθους τοπικές κυβερνήσεις στην Ισπανία χρηµατοδοτήθηκαν πλήρως από τις ίδιες τις τοπικές κυβερνήσεις. Γι αυτό παρατηρείται το φαινόµενο της επικάλυψης των e-government διαδικασιών µε άλλα παραδοσιακά κανάλια και πρακτικές και γι αυτό τον λόγο η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών για τη διαµόρφωση του e-government δεν έχει οδηγήσει πάντα στην οργανωτική αναδόµηση που αναµενόταν. Αυτό όµως που πρέπει να σηµειωθεί είναι η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, η οποία όχι µόνο έχει βοηθήσει αυτά τα προγράµµατα να είναι βιώσιµα, αλλά τους έχουν δώσει επίσης περισσότερη αξία. Η συγκέντρωση αυτών των ποικίλων πόρων έχει αυξήσει το πεδίο και την κλίµακα των δικτύων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα τους να είναι χρήσιµα για τη δηµόσια διοίκηση, για τις ιδιωτικές εταιρίες και για τους πολίτες. Καλύτερες πρακτικές 1.http://www.aeat.es/ οι στόχοι αυτού του προγράµµατος είναι να βοηθήσει τον φορολογούµενο να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, η απλούστευση των διαδικασιών και η διευκόλυνση όπου είναι δυνατόν- στην επιστροφή φόρου 2.http://www.edu365.com/ η εκπαιδευτική πύλη της αυτόνοµης κυβέρνησης της Καταλονίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: πρόσβαση στις πληροφορίες, ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική καθοδήγηση, νέοι τρόποι εκµάθησης και περιβάλλοντα διδασκαλίας (ψηφιακό γραφείο) στους σπουδαστές σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης της Καταλονίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ιταλία Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 η Ιταλία έχει αρχίσει µια σύνθετη και µακροχρόνια διαδικασία µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της: κεντρικό κράτος,περιφέρειες, επαρχίες και πόλεις. Πιο πρόσφατα, τη δεκαετία του 90, το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σηµαντικούς νόµους σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, σύµφωνα µε τους οποίους : c οι διοικητικές λειτουργίες των διαφορετικών επιπέδων τα Κυβέρνησης έχουν αναδιοργανωθεί και ανακατανεµηθεί στις τοπικές Κυβερνήσεις Σχέδιο για ηµοσίευση 12

13 c περισσότερος χώρος και ελευθερίες έχουν δοθεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ιδιωτικοποιήσεις στις µεταφορές, στον τραπεζικό τοµέα κλπ.) c έχει αρχίσει µια διαδικασία απλοποίησης για τις διοικητικές διαδικασίες µε την εισαγωγή στη διοίκηση ενός νέου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και µε την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής, η οποία επέτρεψε στη διοίκηση την αποθήκευση των διοικητικών εγγράφων. Έτσι είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι η έννοια του e-government στην Ιταλία έχει γίνει αποδεκτή και έχει εφαρµοσθεί. ύο σηµαντικοί στόχοι γίνονται αντιληπτοί σε αυτή τη διαδικασία µεταρρύθµισης: _ να απλοποιηθεί ο διάλογος και η επικοινωνία µεταξύ των πολιτών και της δηµόσιας διοίκησης _ να βελτιωθεί η επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών τοµέων της δηµόσιας διοίκησης Για την εφαρµογή των παραπάνω δηµιουργήθηκε το 1993 η Αρχή για την τεχνολογία της Πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση, που έχει ως στόχο να προωθήσει, να συντονίσει, να προγραµµατίσει και να ελέγξει την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής µέσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες, µέσω της τυποποίησης, της διασύνδεσης και της ολοκλήρωσης τους. Το σηµαντικότερο επίτευγµα της Αρχής είναι το πρόγραµµα του ενοποιηµένου δικτύου δηµόσιας διοίκησης, που αφορά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των νέων εφαρµογών σύµφωνα µε συγκεκριµένα ποιοτικά πρότυπα. Καλύτερες πρακτικές 1. η σε απευθείας σύνδεση φορολογική υπηρεσία είναι η πρώτη εφαρµογή e- government στην Ιταλία (δηµιουργήθηκε το 1998). Σύντοµα θα συνδεθούν σε αυτή το κτηµατολόγιο και τα τελωνεία. 2. είναι µια πρωτοβουλία της πόλης του Τορίνο και οι κυριότερες υπηρεσίες που περιλαµβάνονται είναι : η κράτηση και πληρωµή εισιτηρίων για τις συναυλίες και τις παραστάσεις στην πόλη, η κτηµατολογική έρευνα, ο υπολογισµός και η πληρωµή φόρων κλπ. Συµπεράσµατα Αναφορικά µε τις προσπάθειες υλοποίησης της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες τα τελευταία 15 χρόνια. Αξίζει, όµως να σηµειωθεί, ότι αν και η ανάληψη πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σηµαντική, σε µεµονωµένες µόνο περιπτώσεις πρόκειται για εθνικά οµοσπονδιακά προγράµµατα. Συνήθως, οι βέλτιστες πρακτικές παρατηρούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο διοίκησης, ενώ η κεντρική κυβέρνηση των υπό µελέτη χωρών περιορίζεται στην δηµιουργία ιστοσελίδων για την παροχή απλών διοικητικών υπηρεσιών και γενικών πληροφοριών. Παρά τις εξελίξεις στον τοµέα της ηλεκτρονικής διοίκησης, υφίστανται ακόµα προβλήµατα. Τα κυριότερα από αυτά συνοψίζονται στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης στα οµοσπονδιακά Σχέδιο για ηµοσίευση 13

14 αυτά κράτη. εδοµένου του µεγάλου µεγέθους του δηµόσιου τοµέα σε αυτά, καθώς και του σηµαντικού βαθµού κατακερµατισµού του στο εσωτερικό των χωρών, καθίσταται δύσκολος ο συντονισµός των προσπαθειών εφαρµογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. εν απουσιάζουν, επίσης, προβλήµατα αναφορικά µε την έλλειψη σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας και προθυµίας ως προς τις καινοτοµίες στον δηµόσιο τοµέα. Σηµαντικά, εξάλλου είναι και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διοικητικοί φορείς ως προς την χρηµατοδότηση των διοικητικών πρωτοβουλιών. Συµπερασµατικά η εφαρµογή του e-government, της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών µε ηλεκτρονική σύνδεση και η εγκατάσταση ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια διαδικασία που έχει να διανύσει ακόµα µεγάλη απόσταση Παρά την σχετική επιτυχία της στις Σκανδιναβικές και δυτικές χώρες, το εγχείρηµα αυτό απαιτεί τεχνική υποδοµή και επαγγελµατική παρουσίαση των προσφερόµενων υπηρεσιών, που θα έχει σαν αποτέλεσµα την εύκολη πρόσβαση για τον πολίτη. Τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές δηµόσιες διοικήσεις θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία των πληροφοριών για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να προσανατολιστούν στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών και δράσεων ώστε: N N N N να αναπτύξουν υπηρεσίες βασισµένες στο Internet για να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις δηµόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες, να χρησιµοποιήσουν το Internet για να βελτιώσουν τη διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης και να εµπλέξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε τρόπο διαλογικό. Οι πόροι πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να καταστούν πιο εύκολα διαθέσιµοι, τόσο για τους πολίτες όσο και για εµπορική χρήση, να εξασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο των διοικήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης λογισµικού ανοιχτής πηγής και ηλεκτρονικής υπογραφής. να καθιερώσουν ηλεκτρονικές αγορές για ηλεκτρονικές προµήθειες, βάσει του νέου κοινοτικού πλαισίου για τις δηµόσιες προµήθειες. Το σχέδιο δράσης eeurope2005 Το Ε-Europe 2002 επέφερε σηµαντικές αλλαγές, καθώς αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένοι στο Internet. Επιπλέον, αναδιαµόρφωσε το ρυθµιστικό περιβάλλον στα δίκτυα, τις υπηρεσίες επικοινωνιών και στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ άνοιξε το δρόµο για τις νέες γενιές κινητών και πολυµεσικών υπηρεσιών. Παράλληλα, παρείχε σε άτοµα ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής και συνέβαλλε ώστε το εργατικό δυναµικό να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται µέσα στην οικονοµία της γνώσης. Εισήγαγε τους υπολογιστές και το Internet στα σχολεία, σε κοινοτική κλίµακα, συνέδεσε τις κυβερνήσεις ηλεκτρονικά και εστίασε την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης ενός ασφαλέστερου ηλεκτρονικά συνδεδεµένου κόσµου. Σχέδιο για ηµοσίευση 14

15 Το σχέδιο E-Europe επικεντρώνεται σε ένα περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων. Αυτές αφορούν κυρίως την αποτελεσµατική χρήση του Internet για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις δηµόσιες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων σχολείων και επιχειρήσεων. Το νέο σχέδιο επικεντρώνεται στα αποτελέσµατα της σύνδεσης µε το ιαδίκτυο και ειδικότερα στην αύξηση της οικονοµικής παραγωγικότητας και στην παροχή βελτιωµένων και ευκολότερα προσπελάσιµων υπηρεσιών για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με το σχέδιο αυτό θα επιχειρηθούν αφενός δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου ως προς την: ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική µάθηση ηλεκτρονική υγεία το ηλεκτρονικό επιχειρείν και αφετέρου θα δροµολογηθούν παρεµβάσεις που αφορούν την υποκείµενη ευρυζωνική τεχνολογία και την ασφάλεια, στο πλαίσιο εξάπλωσης της υποδοµής. Προκειµένου οι παραπάνω αρχές να υλοποιηθούν, παρουσιάζεται ανάγκη για ένα ολοκληρωµένο και συνεπές νοµικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διαδικτυακές υπερσυνδέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών διοικήσεων και νοµοθεσιών και δηµιουργία βάσης δεδοµένων, ώστε να ανταλλάσσονται τα εφαρµοζόµενα µέτρα των κρατών µελών ως προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. εδοµένου ότι τα προγράµµατα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης απαιτούν µια πληθώρα τεχνικών, χρηµατοοικονοµικών, και οργανωτικών µέσων, λύση θα αποτελούσε η ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε ιδιωτικούς φορείς στην βάση ανάπτυξης τεχνογνωσίας και λογισµικών προγραµµάτων, αλλά και συνεργασιών σε θεσµικά και χρηµατοδοτικά θέµατα. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυάζονται άµεσα µε την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ανταγωνιστικής διαχείρισης και διοίκησης και όχι απλή υιοθέτηση των νέων τεχνικών και τεχνολογιών. Απαραίτητη είναι, επίσης, η βελτίωση υπηρεσιών µέσω αποκεντρωµένων και αποσυγκεντρωµένων σηµείων παροχής, µε στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών πελατών µε αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων µε παράλληλη µείωση του χρόνου αναµονής και διεκπεραίωσης. Πηγές Aichholzer G., Benchmarking und Best Practice im Bereich e-government, Institut fur Technikfolgen Abschatzung, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Forum e-government der Osterreichischen Computergesselschaft, Βιέννη, E-Europe 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους, Βρυξέλλες, COM (2002) 263 τελικό. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, τον Ιούνιο του Kαι στην ηλεκτρ. διευθ.: el.pdf Σχέδιο για ηµοσίευση 15

16 Bauknecht K., E-Governmet Digitale Identitat, Grundlegendes, Anwendung, Entwicklung, Seminar aus Business Intelligence, Universitat Wien, Βιέννη, 2000 EISCO, Future strategies for e-government in Europe, Internet portals and the reengineering of local and regional governments in Europe, Italy, 2002 Enquete Kommission, Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft, Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft, Deutscher Bundestag, 1998 European Commission, Enterprise Directorate General, Consultation document for a future policy paper on pan-european government services, Βρυξέλλες, 2002 Gemini Cap, Ernst & Young, Web basierte Untersuchung des e-serviceangebots (EU 17), 2001 Hagen M., Kubicek H.,(ed), One stop government in Europe, University of Bremen, Βρέµη, 2000 Έκθεση προόδου, «eeurope, Μια κοινωνία των πληροφοριών για όλους», Ανακοίνωση για το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την απασχόληση, τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και την κοινωνική συνοχή Προς µια Ευρώπη στηριζόµενη στην καινοτοµία και τη γνώση. Λισσαβόνα, 23 και 24 Μαρτίου Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης του σχεδίου e-europe, COM(2002) 62 τελικό /index_en. ht Σχέδιο για ηµοσίευση 16

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας «Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, 19-21 Μαΐου 2000 Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις Regions for Better Broadband Connection Βασικά Στοιχεία του Έργου To Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) υλοποιείταισταπλαίσιατου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Τομέα Integrator Θέλετε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σπάστε αυγά! Άξονες Ομιλίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo»

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo» Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Cisco Expo» - 26.01.2005 Θέμα: «Οι προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης

Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη έκθεση του World Economy Forum Η σχετικά με το μέλλον της διακυβέρνησης των κρατών και το ρόλο των τεχνολογιών σε αυτή τη διαδικασία, τονίζει πως η κυβέρνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Τίτλος: e-skills Match - Τεχνολογίες Ανοιχτής Γνώσης: Χαρτογραφώντας και επικυρώντας τη γνώση Έργο: Συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

HY /04 Α. ασκαλοπούλου. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

HY /04 Α. ασκαλοπούλου. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Μερικές στατιστικές (USA) 35 εκατοµµύρια σπίτια είναι on-line. 550.000 νέα σπίτια προστίθενται κάθε µήνα. Χρειάστηκαν 35 χρόνια για να φτάσει το ραδιόφωνο σε 50 εκατοµµύρια σπίτια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα