Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1956 Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2, Ιωάννης ΜΑΛΙΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται μια σημαντική εφαρμογή της προσφάτως αναπτυχθείσης μεθοδολογίας σχεδιασμού γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης. Πρόκειται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό της μήκους 400 m και 3 ανοιγμάτων Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού. Δεδομένου ότι η εν λόγω γέφυρα διασχίζει ενεργή ρηξιγενή δομή η οποία σχετίζεται άμεσα με τον σεισμό M 7 των Σοφάδων (1954), ήταν απαραίτητος ο σχεδιασμός της για τεκτονική μετατόπιση 30 cm στο βραχώδες υπόβαθρο. Ο αρχικός σχεδιασμός (10 αμφιέρειστα ανοίγματα θεμελιωμένα μέσω ομάδων πασσάλων) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεκτονικώς επιβαλλόμενης μετατόπισης. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει τρία μεγάλα τοξωτά μεταλλικά ανοίγματα εδραζόμενα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αναλύσεως, οι τεκτονικά ευαίσθητες πασσαλομάδες αντικαταστάθηκαν με άκαμπτα φρέατα θεμελιώσεως. Η θέση ανάδυσης της διάρρηξης διερευνήθηκε παραμετρικά, τόσο σε τοπικό επίπεδο (βάθρο), όσο και καθολικά (ανωδομή). Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε τοπικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον λεπτομερή σχεδιασμό της ανωδομής. ABSTRACT : This article presents a significant application of a newly developed methodology for design of bridges against tectonic dislocation. It refers to a major 400 m 3- span arched rail bridge in Central Greece, at the region of Domokos. Crossing an active fault zone, associated with the 1954 Sofades M 7 earthquake, the bridge had to be designed for 30 cm of normal-fault offset. The initial design (10 simply supported spans founded through pile groups) was modified to cope with the design tectonic displacement. The improved design consists of three steel arch-type spans on seismic isolation bearings. Following the results of the conducted study, the vulnerable pile groups were replaced with rigid caissons. The location of the fault rupture was parametrically investigated, both at the local (pier) and at the global (bridge) level. Based on the results of the local level analysis, seven different tectonic loading combinations were considered for the global level analysis of the superstructure. These combinations were utilized by the structural engineer to analyse the response of the bridge superstructure. 1 Λέκτορας ΠΔ407/80, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 3 Πολιτικός Μηχανικός, Ι. Μάλιος και Συνεργάτες Α.Ε.,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάρρηξη ενός σεισμογόνου ρήγματος στην επιφάνεια της γής, καθώς και οι επιπτώσεις του στις υπερκείμενες ανθρώπινες κατασκευές είναι ένα πρόβλημα με πολλαπλό διακλαδικό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα κατ αρχήν εστιάζεται στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και κυρίως εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην "εγγύς του ρήγματος περιοχή". Το πρόβλημα αυτό, αν και δεν απασχόλησε τους τεχνικούς στον σεισμό της Αθήνας του 1999 ο οποίος συνέβη σε ρήγμα με διάρρηξη που δεν έφθασε στην επιφάνεια ("τυφλό" ή "θαμμένο"), έχει τα τελευταία χρόνια προβληματίσει (και ίσως διχάσει) τον τεχνικό κόσμο της χώρας σε μία σειρά έργων (κατασκευασθέντων, υπό κατασκευήν, ή μελετούμενων). Το πρόβλημα κατ αρχήν εστιάζεται στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και κυρίως εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην "εγγύς του ρήγματος περιοχή". Οι παλαιότερες αντιλήψεις για πλήρη απαγόρευση δομήσεως "στην άμεση γειτονία του ρήγματος" (π.χ. EC8, 1994) θα ήταν όχι μόνον καταδικαστικές για μεγάλου μήκους έργα, όπως οι σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, αλλά κρίνονται και ως αποδεδειγμένως υπερβολικές και συχνά ανεφάρμοστες. Υπερβολικές κρίνονται οι αντιλήψεις αυτές για τους εξής τουλάχιστον λόγους : (a) Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί αν ένα γεωλογικό ρήγμα, από τα πολυάριθμα που συναντώνται στην πράξη, είναι πιθανώς ενεργό (ικανό δηλαδή να προκαλέσει σημαντική σεισμική κίνηση). (b) Σπανίως είναι γνωστή η ακριβής θέση του ρήγματος. Κατά μήκος δε αυτού, οι επιφανειακές διαρρήξεις δεν είναι ούτε συνεχείς, ούτε ακολουθούν με ακρίβεια τις παλαιότερες [Ambraseys & Jackson, 1984]. Αντιθέτως, ενδέχεται να ακολουθήσουν ζώνες χαμηλής αντοχής, αναδυόμενες στην επιφάνεια μέσα από μια ευρύτερη ζώνη παραμόρφωσης (πάχους έως και μερικών χιλιομέτρων). Επομένως, η πρόβλεψη της ακριβούς θέσης αναδύσεως μιας τεκτονικής διάρρηξης είναι εξαιρετικά δυσμενής, ακόμη κι αν το ρήγμα είναι αποτυπωμένο λεπτομερώς. Επί παραδείγματι, το Βόρειο τμήμα του ρήγματος Chelungpu, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον σεισμό M w 7.4 του Chi-Chi (1999) στην Ταϊβάν (με επιφανειακές μετακινήσεις έως και 10 m), αναδύθηκε στην επιφάνεια σε απόσταση 1 km από την ιστορικά καταγεγραμμένη θέση του [Heermance et al, 2003]. (c) Συνήθως, το βραχώδες υπόβαθρο καλύπτεται από εδαφικές αποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της τεκτονικής διάρρηξης στην επιφάνεια. Η "διάδοση" της διάρρηξης διαμέσου του εδάφους ενδέχεται να απορροφήσει μέρος της τεκτονικής μετατόπισης, μετατρέποντας την από μια απότομη ασυνέχεια σε μια διάχυτη ζώνη παραμόρφωσης στην επιφάνεια του εδάφους [Bray, 1990 ; Bray et al 1994 ; Lade & Cole, 1984 ; Lazarte & Bray, 1995]. Από την άλλη, στο εφελκυστικό τεκτονικό περιβάλλον που ως επί το πλείστον επικρατεί στον Ελλαδικό χώρο, είναι δυνατή ακόμη και μεγέθυνση της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια, λόγω συνσεισμικής συμπύκνωσης των εδαφικών στρώσεων, κατολισθητικών φαινομένων, ή λόγω σχηματισμού κατακρημνίσματος βαρύτητας. (d) Τέλος, η ύπαρξη μιας κατασκευής στην επιφάνεια του εδάφους ενδέχεται να τροποποιήσει τόσο την διαδρομή της διαρρήξεως, όσο και το προφίλ των εδαφικών

3 παραμορφώσεων στην επιφάνεια (ή κοντά στην επιφάνεια) του εδάφους. Ανάλογα με την δυσκαμψία της θεμελίωσης και το φορτίο της ανωδομής, ενδέχεται η διάρρηξη να εκτραπεί πλήρως [Anastasopoulos & Gazetas, 2007a; 2007b]. Προφανώς λοιπόν, οι βλάβες που θα υποστεί μια κατασκευή δεν εξαρτώνται μόνον από την σχετική θέση ως προς την διάρρηξη στο οιονεί ελεύθερο πεδίο, αλλά και από την Αλληλεπίδραση Επιφανειακής Διαρρήξεως Εδάφους Θεμελίου Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Η αλληλεπίδραση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελικώς επιτυγχανόμενη επιτελεστικότητα της κατασκευής. Σημειώνεται σχετικώς ότι ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός [EAK 2000] (σε συμφωνία με τα ανωτέρω) δεν απαγορεύει την δόμηση στην γειτονία ενεργών σεισμικών ρηγμάτων, προδιαγράφει όμως την ανάγκη εκπόνησης ειδικής σεισμικής γεωλογικής γεωτεχνικής στατικής μελέτης (βλ. Κεφ , παρ. 3). Προσβλέποντας στην δημιουργία μιας ορθολογικής μεθοδολογίας σχεδιασμού που να καλύπτει την ανωτέρω κανονιστική απαίτηση, έχει τα τελευταία χρόνια πραγματοποιηθεί ερευνητική προσπάθεια η οποία συνδύασε την επιτόπου καταγραφή πρόσφατων ιστορικών περιστατικών (από τους σεισμούς της Τουρκίας και της Ταϊβάν του 1999), πειράματα φυγοκεντριστή, και αναλυτική μελέτη του προβλήματος [Anastasopoulos & Gazetas 2007a; 2007b; Bransby et al ; Faccioli et al ; Anastasopoulos et al. 2007; 2008]. Tο παρόν άρθρο παρουσιάζει την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για τον αντισεισμικό σχεδιασμό της Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού. Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η συνολικού μήκους 400 m Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) βρίσκεται στην περιοχή της Εκκάρας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα του τμήματος Λιανοκλάδι Δομοκός της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμμής Υψηλών Ταχυτήτων (Σχήμα 1). Δεδομένου ότι η χάραξη της γέφυρας (η οποία ήταν σχεδόν αδύνατο να τροποποιηθεί) διασχίζει σημαντικό ενεργό ρήγμα κρίθηκε απαραίτητος ο αντισεισμικός σχεδιασμός της έναντι τεκτονικής διάρρηξης. Σύμφωνα με την εκτελεσθείσα γεωλογική και σεισμο-τεκτονική μελέτη, η γέφυρα διασχίζει ενεργή ρηξιγενή δομή η οποία σχετίζεται άμεσα με τον σεισμό των Σοφάδων της 30 ης Απριλίου 1954 [Papastamatiou & Vetoulis, 1955]. Ο εν λόγω σεισμός, μεγέθους Μ s 7, είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στον Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο. Το συνολικό μήκος του ρήγματος των Σοφάδων έχει εκτιμηθεί ότι είναι της τάξεως των 50 km, η δε μέση μετατόπιση του στον σεισμό του 1954 ήταν 1.8 m [Ambraseys & Jackson, 1990; Papazachos & Papazachou, 2002]. Με ρυθμό ολίσθησης 4 mm/έτος [Papadimitriou & Karakostas, 2003], το ρήγμα αυτό χαρακτηρίζεται ως η δεσπόζουσα σεισμοτεκτονική δομή της περιοχής.

4 403 m 136 m 150 m 136 m 47 m 44 m Φρέαρ Φρέαρ Δευτερεύον ρήγμα Ρήγμα Λεπτομέρεια του Βάθρου Σύστημα Σεισμικής Μόνωσης A A A A 47 m 2 x R = 1 m Εφέδρανο Σφαιρικής Ολίσθησης 2 x R = 1 m Εφέδρανο Σφαιρικής Ολίσθησης Tομή Βάθρου A A m 15 m 5 m 0.5 m 1 m 22 m 10 m 6.6 m Σχήμα 1. Αντισεισμικός σχεδιασμός της Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού (ΣΓ26) : 3 μεγάλα αμφιέρειστα ανοίγματα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης τύπου σφαιρικής ολίσθησης, θεμελίωση βάθρων μέσω φρεάτων. Ο αρχικός σχεδιασμός της γέφυρας (10 μικρά αμφιέρειστα καταστρώματα, θεμελιωμένα μέσω πασσαλομάδων 3 x 3) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί η τεκτονική μετατόπιση σχεδιασμού (κανονική διάρρηξη κατακόρυφου εύρος h = 30 cm). Στην περιοχή του έργου, η επιφανειακή διάρρηξη του σεισμογόνου ρήγματος αποτυπώθηκε από τον αείμνηστο Γιάννη Παπασταματίου [Papastamatiou & Mougiaris, 1986], και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών [Λέκκας κ.α., 2006]. Η διάρρηξη αυτή (Σχήμα 2), αποκαλούμενη το Ρήγμα της Εκκάρας, διέσχισε την τότε υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή, προκαλώντας την αποκοπή της και διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες για μια εβδομάδα περίπου. Η διάρρηξη προκάλεσε αστοχία των μπουλονιών σύνδεσης, τα οποία αντικαταστάθηκαν σχεδόν αμέσως. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επί μια εβδομάδα τα μπουλόνια ξανα-έσπασαν και επαν-αντικαταστάθηκαν αρκετές φορές, γεγονός που υποδηλώνει η τεκτονική μετατόπιση του ρήγματος ολοκληρώθηκε ερπυστικά αρκετές ημέρες μετά. Σύμφωνα με την ειδική σεισμο-τεκτονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, η σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού ανέρχεται σε 0.39 g (με πιθανότητα μή-υπερβάσεως 90% σε χρονικό διάστημα 100), η δε μέγιστη κανονική τεκτονική μετατόπιση στο βραχώδες (αλπικό) υπόβαθρο είναι ίση με 30 cm.

5 Σχήμα 2. Φωτογραφία της επιφανειακής εκδήλωσης του ρήγματος ΒΔ της Εκκάρας στον σεισμό των Σοφάδων του 1954 [Papastamatiou & Mouyaris, 1986]. Ο αρχικός σχεδιασμός (10 αμφιέρειστα ανοίγματα θεμελιωμένα μέσω ομάδων πασσάλων) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεκτονικώς επιβαλλόμενης μετατόπισης. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός (βλ. Σχήμα 1) περιλαμβάνει τρία μεγάλα τοξωτά μεταλλικά ανοίγματα εδραζόμενα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης τύπου FPS. Ανάμεσα στα βάθρα (ύψους 44 m και 47 m) και τα καταστρώματα τοποθετούνται συσκευές δυναμικής εμπλοκής STU (shock transmission units). Οι συσκευές αυτές προσφέρουν αυξημένη απόσβεση κατά την διάρκεια ισχυρής σεισμικής δόνησης, χωρίς όμως να αντιδρούν σε οιονεί στατικά (δηλαδή με μικρή ταχύτητα) επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, όπως οι τεκτονικές. Με βάση τα αποτελέσματα της αναλύσεως, οι τεκτονικά ευαίσθητες πασσαλομάδες αντικαταστάθηκαν με άκαμπτα φρέατα θεμελιώσεως διαστασέων 10 x 22 m x 15 m (μήκος x πλάτος x ύψος). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση του συστήματος εδάφους κατασκευής διεξάγεται σε δύο βήματα (Σχήμα 3). Στο πρώτο βήμα αναλύεται η απόκριση ενός μεμονωμένου βάθρου υποβαλλόμενου σε σεισμική διάρρηξη (τοπικού επιπέδου ανάλυση). Στο βήμα αυτό προσομοιώνουμε με λεπτομέρεια την Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Η ανωδομή προσομοιώνεται με ρεαλιστικά απλοποιημένο προσομοίωμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει το βάθρο ύψους H p και δυσκαμψίας διατομής EI p, και υποκαθιστά το κατάστρωμα με ένα διαμήκες, K x, και ένα στροφικό ελατήριο, K θ. Οι υπολογιζόμενες διαφορικές μετατοπίσεις και στροφές χρησιμοποιούνται στο δεύτερο βήμα για την λεπτομερή (καθολικού επιπέδου) ανάλυση της ανωδομής και τον τελικό σχεδιασμό του όλου φορέα.

6 Τεκτονική Μετατόπιση Βήμα 1 Κ x, Κ θ H p θ ΕΙ p Δx Απλοποιημένο προσομοίωμα της Ανωδομής H H Λεπτομερές προσομοίωμα της Θεμελίωσης Δy h α Βήμα 2 Λεπτομερές Προσομοίωμα της Ανωδομής Δx, Δy, θ = 0 Δx ff θ Δx Δx ff Δy ff Δy Δy ff Σχήμα 3. Η ανάλυση του συστήματος εδάφους κατασκευής περιλαμβάνει 2 βήματα. Στο πρώτο βήμα (Βήμα 1) αναλύουμε την απόκριση ενός μεμονωμένου βάθρου υποβαλλόμενου σε σεισμική διάρρηξη, προσομοιώνοντας με λεπτομέρεια την Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Στο δεύτερο βήμα (Βήμα 2), το λεπτομερές προσομοίωμα της ανωδομής υποβάλλεται στις υπολογισθείεσες μετατοπίσεις και στροφές του πρώτου βήματος.

7 Η τοπικού επιπέδου ανάλυση της ΑΔΕΘΑ πραγματοποιείται με εφαρμογή της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε 3 διαστάσεις (3-Δ) κάνοντας χρήση του κώδικα ABAQUS. Τόσο το έδαφος, όσο και το φρέαρ θεμελιώσεως προσομοιώνονται με 3-Δ εξαεδρικά πεπερασμένα στοιχεία. Τα φρέατα θεωρούνται ελαστικά εξ οπλισμένου σκυροδέματος, με μέτρο ελαστικότητας E = 25 GPa. Το βάθρο προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού, το δε κατάστρωμα αντικαθίσταται με καταλλήλως βαθμονομημένα οριζόντια και στροφικά ελατήρια (βλ. δυσκαμψία εφερδάνων). Η ανάλυση του συστήματος εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πραγματοποιείται σε δύο επιμέρους στάδια. Στο πρώτο από αυτά αναλύεται η διάδοση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο (αγνοώντας δηλαδή την κατασκευή). Στο επόμενο στάδιο (γνωρίζοντας το σημείο ανάδυσης της διάρρηξης), προσθέτουμε το προσομοίωμα θεμελίωσης κατασκευής σε τέτοια θέση ώστε η διάρρηξη να αναδύεται σε απόσταση s από το μέσον του φρέατος (βάση βάθρου). Η μή-γραμμική συμπεριφορά του εδάφους προσομοιώνεται με ελαστοπλαστικό καταστατικό προσομοίωμα με κριτήριο διαρροής Mohr-Coulomb και ισοτροπική χαλάρωση. Η τελευταία εφαρμόζεται μέσω ειδικής υπό-ρουτίνας στην γωνία τριβής φ mob την διαστολικότητα ψ mob και την συνοχή c, συναρτήσει της πλαστικής οκταεδρική παραμόρφωσης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθοδολογία ανάλυσης έχει επαληθευτεί εκτενώς μέσω γνήσιων ποσοτικών προβλέψεων πειραμάτων φυγοκεντριστή [Anastasopoulos et al. 2008]. Δεδομένων των αβεβαιοτήτων ως προς τις παραμέτρους αντοχής της βραχόμαζας (κυρίως σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, και δευτερευόντως ηφαιστειακά πετρώματα και σχηματισμοί σχιστοκερατολιθικής διάπλασης), εκτελέστηκε παραμετρική διερεύνηση ως προς τις εδαφικές παραμέτρους (c = kpa, φ = 31 ο 39 ο ). ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Με δεδομένη την αβεβαιότητα ακριβούς προβλέψεως της θέσης ανάδυσης της διάρρηξης, η απόστασή της από το μέσον του φρέατος διερευνήθηκε παραμετρικά : s = 5, 9, 13, και 16 m. Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές αναφέρονται στην τοπικού επιπέδου ανάλυση. Στην συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως για την καθολικού επιπέδου ανάλυση της ανωδομής. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα της ανάλυσης τοπικού επιπέδου, σε όρους παραμορφωμένου καννάβου πεπερασμένων στοιχείων και ισοϋψών πλαστικών παραμορφώσεων. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε επιβολή κανονικής διάρρηξη h = 0.3 m, σε απόσταση s = 9 και 13 m. Για s = 9 m (Σχήμα 4a), το φρέαρ επιτυγχάνει εκτροπή της διάρρηξης προς τα αριστερά (δηλαδή προς την μεριά του κατερχόμενου τεμάχους), χωρίς να υφίσταται σημαντική στροφή ή μετατόπιση. Μετακινώντας την διάρρηξη σε απόσταση s = 13 m (Σχήμα 4b), η διάρρηξη πετυχαίνει το φρέαρ οριακά στην κάτω δεξιά άκρη του και εκτρέπεται προς τα δεξιά (δηλαδή προς την μεριά του αμετακίνητου τεμάχους). Παρά την εκτροπή και διάχυση της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης, το φρέαρ υφίσταται στροφή θ = 0.24 o και σημαντικές μετατοπίσεις : Δy = 17.1 cm και Δx = 17.7 cm.

8 (a) s = 9 m (b) s = 13 m Ανάδυση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο Ανάδυση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο Σχήμα 4. Βήμα 1 : Ανάλυση της Αλληλεπίδρασης Εδάφους Διαρρήξεως Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Κάνναβος πεπερασμένων στοιχείων και ισοϋψείς πλαστικών παραμορφώσεων για το φρέαρ υποβαλλόμενο σε κανονική διάρρηξη h = 0.3 m (κλίμακα επαύξησης παραμορφώσεων = 5): (a) s = 9 m, και (b) s = 13 m. Στο Σχήμα 5 συνοψίζεται η επιρροή της θέσης s της διάρρηξης στις οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπίσεις, Δx και Δy, και την στροφή θ στην βάση του βάθρου. Όπως θα αναμένονταν, οι μετατοπίσεις Δx και Δy γενικώς αυξάνονται με την αύξηση της s (μετατοπίζοντας την διάρρηξη προς τα δεξιά, το φρέαρ βρίσκεται όλο πιο πολύ στο κατερχόμενο τέμαχος). Όμως οι Δx και Δy εξαρτώνται καί από την στροφή θ του φρέατος η οποία μεγιστοποιείται για s = 13 m. Ως εκ τούτου, η Δx στην βάση του βάθρου για s = 13 m είναι σχεδόν εξίσου υψηλή με την περίπτωση s = 16 m, για την οποία και μεγιστοποιείται. Η Δy δεν επηρεάζεται τόσο από την στροφή θ, οπότε και η μέγιστη τιμή της (η οποία αντιστοιχεί σε s = 16 m) είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τα αποτελέσματα της τοπικού επιπέδου ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση καθολικού επιπέδου του φορέα και τον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας και του συστήματος σεισμικής μόνωσης. Καθότι η επιρροή των Δx, Δy, και θ στα διάφορα τμήματα της γέφυρας (καταστρώματα, βάθρα, εφέδρανα, αρμοί) δεν μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων, έγινε χρήση δύο σεναρίων τοπικού επιπέδου : (1) Σενάριο a διάρρηξη σε απόσταση s = 13 m (μετρούμενη στο τοπικό σύστημα) : Δx = 18.7 cm, Δy = 26.3 cm, και θ = 0.11 deg, και (2) Σενάριο b διάρρηξη σε απόσταση s = 16 m (μετρούμενη στο τοπικό σύστημα) : Δx = 17.7 cm, Δy = 17.1 cm, και θ = 0.24 deg. Στο πρώτο σενάριο (a) η μέγιστη βύθιση Δy και οριζόντια μετατόπιση Δx του φρέατος συνδυάζεται με μια σχετικά μικρή θ, στο δε δεύτερο (b) η μέγιστη στροφή θ συνδυάζεται με μικρότερες Δx και Δy.

9 h(cm) θ (deg) Δx (cm) Δy (cm) Series1 s = 5 m Series1 s = 9 m Series1 s = 13 m Series1 s = 16 m 17.1 cm 26.3 cm 17.7 cm 18.7 cm 0.11 deg deg Σχήμα 5. Σύνοψη αποτελεσμάτων αναλύσεως Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής, κανονική διάρρηξη h = 0.3 m. Επιρροή της θέσης της διάρρηξης s στην προκαλούμενη κατακόρυφη Δy και οριζόντια Δx μετατόπιση, και την στροφή θ στην βάση του βάθρου. Με βάση τα ανωτέρω, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως για την καθολικού επιπέδου ανάλυση της γέφυρας. Οι συνδυασμοί αυτοί δείχνονται σχηματικά στο Σχήμα 6, και έχουν ως εξής : (1) Φόρτιση 1 : διάρρηξη ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το βάθρο, (2) Φόρτιση 2 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a (τοπικού επιπέδου), (3) Φόρτιση 3 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b (τοπικού επιπέδου), (4) Φόρτιση 4 : διάρρηξη ανάμεσα στα βάθρα και, (5) Φόρτιση 5 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a (τοπικού επιπέδου), (6) Φόρτιση 6 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b (τοπικού επιπέδου), (7) Φόρτιση 7 : διάρρηξη ανάμεσα στο βάθρο και το ακρόβαθρο.

10 Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm (a) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm.11 deg Δx(Ρ1) = 18.7 cm Δy() = 26.3 cm (b) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm.24 deg Δx(Ρ1) = 17.7 cm Δy() = 17.1 cm (c) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (d) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (e).11 deg Δx(Ρ1) = 18.7 cm Δy() = 26.3 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (f).24 deg Δx(Ρ1) = 17.7 cm Δy() = 17.1 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (g) Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 Δx() = 17.3 cm Σχήμα 6. Οι επτά συνδυασμοί φορτίσεων της γέφυρας λόγω τεκτονικής διάρρηξης : (a) διάρρηξη ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το βάθρο, (b) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a, (c) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b, (d) διάρρηξη ανάμεσα στα βάθρα και ; (e) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a, (f) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b, και (g) διάρρηξη ανάμεσα στο βάθρο και το ακρόβαθρο. Οι εν λόγω συνδυασμοί φορτίσεως χρησιμοποιήθηκαν για την λεπτομερή καθολικού επιπέδου δομητική ανάλυση του όλου φορέα της γέφυρας. Η προκαλούμενη παραμορφωσιακή κατάσταση απετέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την επιλογή και

11 διαστασιολόγηση των εφεδράνων σεισμικής μόνωσης, των συσκευών αποσβέσεως ενέργειας, του εύρους εδράσεως, καθώς και των ανοχών των αρμών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας αυτής έχουν ως εξής : [1] Ο αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης είναι εφικτός. Η παρούσα εργασία παρουσίασε μια πραγματική εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογία ορθολογικού σχεδιασμού, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΟΣΕ. [2] Η θέση της διάρρηξης παίζει καθοριστικό ρόλο στην προκαλούμενη επιπόνηση. Οι μετατοπίσεις και οι στροφές στην βάση του βάθρου δεν μεγιστοποιούνται για την ίδια θέση. Δεδομένου ότι η ακριβής θέση του ρήγματος δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστή, πρέπει να διερευνάται παραμετρικά στον σχεδιασμό. [3] Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε, η διαδρομή της διάρρηξης επηρεάζεται εντόνως από την ύπαρξη της θεμελιώσεως. Η διάρρηξη όχι μόνον εκτρέπεται, αλλά πολλές φορές υφίσταται διακλάδωση ή/και διάχυση της παραμόρφωσης. [4] Η επιβαλλόμενη τεκτονική μετατόπιση οδηγεί σε οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση, και στροφή του φρέατος θεμελιώσεως, προκαλώντας παραμόρφωση του όλου φορέα της γέφυρας. [5] Στις κορυφές των βάθρων και των ακροβάθρων πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν συσκευές ανάσχεσης (stoppers), ώστε σε περίπτωση υπέρβασης του διαθέσιμου περιθωρίου μετακίνησης να αποφευχθεί ενδεχόμενη πτώση. Οι συσκευές αυτές δέον είναι να ενεργοποιούνται για σχετική μετακίνηση βάθρου καταστρώματος μεγαλύτερη των 50 cm (δηλαδή μετά την αστοχία των εφεδράνων), αλλά προτού εξαντληθεί το διαθέσιμο εύρος εδράσεως. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Σιδηροδρομική Γέφυρα επί Ενεργού Σεισμογόνου Ρήγματος : Ανάπτυξη Νέας Πρότυπης Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Καταπόνησης Διερεύνηση και Ανάλυση Μεθόδων Αντιμετώπισης της Σεισμικής Διαρρήξεως, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ambraseys, N.N, & Jackson, J.A. (1990), Seismicity and associated strain of central Greece between 1890 and 1988, International Journal of Geophysics, 126 (3), pp Αναστασόπουλος Ι., Γερόλυμος Ν., Γκαζέτας Γ. (2001), Πιθανά Αίτια Καταρρεύσεως ενός Ανοίγματος Προσβάσεως της Γέφυρας Nishinomiya-ko : Κόμπε 1995, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Aθήνα, Τόμος 2, σελ Anastasopoulos I., & Gazetas G. (2007a), Foundation-Structure Systems over a Rupturing Normal Fault : Part I. Observations after the Kocaeli 1999 Earthquake, Bulletin of Earthquake Engineering, 5 (3), pp

12 Anastasopoulos I., & Gazetas G. (2007b), Behaviour of Structure Foundation Systems over a Rupturing Normal Fault : Part II. Analysis of the Kocaeli Case Histories, Bulletin of Earthquake Engineering, 5 (3), pp Anastasopoulos I., Gazetas G., Bransby M.F., Davies M.C.R., and El Nahas A. (2007), Fault Rupture Propagation through Sand : Finite Element Analysis and Validation through Centrifuge Experiments, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 133 (8), pp Anastasopoulos I., Gazetas G., Bransby M.F., Davies M.C.R., and El Nahas A. (2008), Normal Fault Rupture Interaction with Strip Foundations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 134 (8) Bransby, M.F., Davies, M.C.R., and El Nahas, A. (2008a), Centrifuge modelling of normal fault-foundation interaction, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soil-foundation interaction, 6 (4) (in press). Bray, J.D. (1990), The effects of tectonic movements on stresses and deformations in earth embankments, Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley. Bray, J.D., Seed, R.B., Cluff, L.S., and Seed, H.B. (1994a), Earthquake Fault Rupture Propagation through Soil, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120 (3), pp Bray, J.D., Seed, R.B., and Seed, H.B. (1994b), Analysis of Earthquake Fault Rupture Propagation through Cohesive Soil, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120 (3), pp Bray, J.D. (2001), Developing Mitigation Measures for the Hazards Associated with Earthquake Surface Fault Rupture, Workshop on Seismic Fault-Induced Failures Possible Remedies for Damage to Urban Facilities, University of Tokyo Press, pp Cole, D.A. Jr., and Lade, P.V. (1984), Influence Zones in Alluvium Over Dip-Slip Faults, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 110 (5), pp Faccioli, E., Anastasopoulos, I., Callerio, A., and Gazetas, G. (2008), Case histories of fault foundation interaction, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soil-foundation interaction, 6 (4) (in press). Gerolymos N., and Gazetas G. (2006a), Winkler model for lateral response of rigid caisson foundations in linear soil, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, No. 5, pp Gerolymos N., and Gazetas G. (2006b), Development of Winkler model for static and dynamic response of caisson foundations with soil and interface nonlinearities, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, No. 5, pp Gerolymos N., Giannakou A., Anastasopoulos I., and Gazetas G. (2008), Evidence of Beneficial Role of Inclined Piles : Observations and Numerical Results, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soilfoundation interaction, 6 (4) (in press). Papadimitriou E.E., Karakostas V.G. (2003), Episodic occurrence of strong (Mw 6.2) earthquakes in Thessalia area (central Greece), Earth and Planetary Science Letters, Vol. 215, pp Papastamatiou D., Mouyaris N. (1986), The earthquake of April 30, 1954, in Sophades (Central Greece), Geophys. J.R. Astron. Soc., Vol. 87, pp

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against Tectonic Faulting

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against Tectonic Faulting 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1842 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 2, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 2, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1847 Αλληλεπίδραση Ρήγματος Επιφανειακής Θεμελίωσης : Προσομοίωση στη Νέα Εργαστηριακή Εγκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1887 Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Σηράγγων Παράκαμψης Καμένων Βούρλων έναντι Τεκτονικής Διάρρηξης Aseismic

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO:

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών National Technical University of Athens School of Civil Engineering ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και της ΑΝΩ ΟΜΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίταs Παλαιολόγου

Μαργαρίταs Παλαιολόγου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Tech. University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργασία Μαργαρίταs Παλαιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Μεταπτυχιακή Εργασία Θάλειας Κοντορούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. chgantes@central.ntua.gr Γιώργος Κουρετζής Πολ. Μηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής

Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής Διερεύνηση Σεισμικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Βιομηχανικού Κτιρίου, με θεώρηση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής Χάρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Θωμάς, Παναγιώτης Κλουκίνας, Γεώργιος Μυλωνάκης, Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr Γιώργος Παπανίκας Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ Ε ΑΦΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ Ε ΑΦΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ Ε ΑΦΟΣ Αλέξανδρος ΒΑΛΣΑΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αντι-σεισµικός σχεδιασµός βαθιών θεµελιώσεων έναντι της οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Μη γραµµική 3 σεισµική ανάλυση φράγµατος λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος

Μη γραµµική 3 σεισµική ανάλυση φράγµατος λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Μη γραµµική 3 σεισµική ανάλυση φράγµατος λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Π. Ντακούλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Β. Ευαγγέλου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα