Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1956 Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2, Ιωάννης ΜΑΛΙΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται μια σημαντική εφαρμογή της προσφάτως αναπτυχθείσης μεθοδολογίας σχεδιασμού γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης. Πρόκειται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό της μήκους 400 m και 3 ανοιγμάτων Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού. Δεδομένου ότι η εν λόγω γέφυρα διασχίζει ενεργή ρηξιγενή δομή η οποία σχετίζεται άμεσα με τον σεισμό M 7 των Σοφάδων (1954), ήταν απαραίτητος ο σχεδιασμός της για τεκτονική μετατόπιση 30 cm στο βραχώδες υπόβαθρο. Ο αρχικός σχεδιασμός (10 αμφιέρειστα ανοίγματα θεμελιωμένα μέσω ομάδων πασσάλων) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεκτονικώς επιβαλλόμενης μετατόπισης. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει τρία μεγάλα τοξωτά μεταλλικά ανοίγματα εδραζόμενα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αναλύσεως, οι τεκτονικά ευαίσθητες πασσαλομάδες αντικαταστάθηκαν με άκαμπτα φρέατα θεμελιώσεως. Η θέση ανάδυσης της διάρρηξης διερευνήθηκε παραμετρικά, τόσο σε τοπικό επίπεδο (βάθρο), όσο και καθολικά (ανωδομή). Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε τοπικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον λεπτομερή σχεδιασμό της ανωδομής. ABSTRACT : This article presents a significant application of a newly developed methodology for design of bridges against tectonic dislocation. It refers to a major 400 m 3- span arched rail bridge in Central Greece, at the region of Domokos. Crossing an active fault zone, associated with the 1954 Sofades M 7 earthquake, the bridge had to be designed for 30 cm of normal-fault offset. The initial design (10 simply supported spans founded through pile groups) was modified to cope with the design tectonic displacement. The improved design consists of three steel arch-type spans on seismic isolation bearings. Following the results of the conducted study, the vulnerable pile groups were replaced with rigid caissons. The location of the fault rupture was parametrically investigated, both at the local (pier) and at the global (bridge) level. Based on the results of the local level analysis, seven different tectonic loading combinations were considered for the global level analysis of the superstructure. These combinations were utilized by the structural engineer to analyse the response of the bridge superstructure. 1 Λέκτορας ΠΔ407/80, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 3 Πολιτικός Μηχανικός, Ι. Μάλιος και Συνεργάτες Α.Ε.,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάρρηξη ενός σεισμογόνου ρήγματος στην επιφάνεια της γής, καθώς και οι επιπτώσεις του στις υπερκείμενες ανθρώπινες κατασκευές είναι ένα πρόβλημα με πολλαπλό διακλαδικό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα κατ αρχήν εστιάζεται στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και κυρίως εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην "εγγύς του ρήγματος περιοχή". Το πρόβλημα αυτό, αν και δεν απασχόλησε τους τεχνικούς στον σεισμό της Αθήνας του 1999 ο οποίος συνέβη σε ρήγμα με διάρρηξη που δεν έφθασε στην επιφάνεια ("τυφλό" ή "θαμμένο"), έχει τα τελευταία χρόνια προβληματίσει (και ίσως διχάσει) τον τεχνικό κόσμο της χώρας σε μία σειρά έργων (κατασκευασθέντων, υπό κατασκευήν, ή μελετούμενων). Το πρόβλημα κατ αρχήν εστιάζεται στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και κυρίως εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην "εγγύς του ρήγματος περιοχή". Οι παλαιότερες αντιλήψεις για πλήρη απαγόρευση δομήσεως "στην άμεση γειτονία του ρήγματος" (π.χ. EC8, 1994) θα ήταν όχι μόνον καταδικαστικές για μεγάλου μήκους έργα, όπως οι σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, αλλά κρίνονται και ως αποδεδειγμένως υπερβολικές και συχνά ανεφάρμοστες. Υπερβολικές κρίνονται οι αντιλήψεις αυτές για τους εξής τουλάχιστον λόγους : (a) Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί αν ένα γεωλογικό ρήγμα, από τα πολυάριθμα που συναντώνται στην πράξη, είναι πιθανώς ενεργό (ικανό δηλαδή να προκαλέσει σημαντική σεισμική κίνηση). (b) Σπανίως είναι γνωστή η ακριβής θέση του ρήγματος. Κατά μήκος δε αυτού, οι επιφανειακές διαρρήξεις δεν είναι ούτε συνεχείς, ούτε ακολουθούν με ακρίβεια τις παλαιότερες [Ambraseys & Jackson, 1984]. Αντιθέτως, ενδέχεται να ακολουθήσουν ζώνες χαμηλής αντοχής, αναδυόμενες στην επιφάνεια μέσα από μια ευρύτερη ζώνη παραμόρφωσης (πάχους έως και μερικών χιλιομέτρων). Επομένως, η πρόβλεψη της ακριβούς θέσης αναδύσεως μιας τεκτονικής διάρρηξης είναι εξαιρετικά δυσμενής, ακόμη κι αν το ρήγμα είναι αποτυπωμένο λεπτομερώς. Επί παραδείγματι, το Βόρειο τμήμα του ρήγματος Chelungpu, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον σεισμό M w 7.4 του Chi-Chi (1999) στην Ταϊβάν (με επιφανειακές μετακινήσεις έως και 10 m), αναδύθηκε στην επιφάνεια σε απόσταση 1 km από την ιστορικά καταγεγραμμένη θέση του [Heermance et al, 2003]. (c) Συνήθως, το βραχώδες υπόβαθρο καλύπτεται από εδαφικές αποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της τεκτονικής διάρρηξης στην επιφάνεια. Η "διάδοση" της διάρρηξης διαμέσου του εδάφους ενδέχεται να απορροφήσει μέρος της τεκτονικής μετατόπισης, μετατρέποντας την από μια απότομη ασυνέχεια σε μια διάχυτη ζώνη παραμόρφωσης στην επιφάνεια του εδάφους [Bray, 1990 ; Bray et al 1994 ; Lade & Cole, 1984 ; Lazarte & Bray, 1995]. Από την άλλη, στο εφελκυστικό τεκτονικό περιβάλλον που ως επί το πλείστον επικρατεί στον Ελλαδικό χώρο, είναι δυνατή ακόμη και μεγέθυνση της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια, λόγω συνσεισμικής συμπύκνωσης των εδαφικών στρώσεων, κατολισθητικών φαινομένων, ή λόγω σχηματισμού κατακρημνίσματος βαρύτητας. (d) Τέλος, η ύπαρξη μιας κατασκευής στην επιφάνεια του εδάφους ενδέχεται να τροποποιήσει τόσο την διαδρομή της διαρρήξεως, όσο και το προφίλ των εδαφικών

3 παραμορφώσεων στην επιφάνεια (ή κοντά στην επιφάνεια) του εδάφους. Ανάλογα με την δυσκαμψία της θεμελίωσης και το φορτίο της ανωδομής, ενδέχεται η διάρρηξη να εκτραπεί πλήρως [Anastasopoulos & Gazetas, 2007a; 2007b]. Προφανώς λοιπόν, οι βλάβες που θα υποστεί μια κατασκευή δεν εξαρτώνται μόνον από την σχετική θέση ως προς την διάρρηξη στο οιονεί ελεύθερο πεδίο, αλλά και από την Αλληλεπίδραση Επιφανειακής Διαρρήξεως Εδάφους Θεμελίου Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Η αλληλεπίδραση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελικώς επιτυγχανόμενη επιτελεστικότητα της κατασκευής. Σημειώνεται σχετικώς ότι ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός [EAK 2000] (σε συμφωνία με τα ανωτέρω) δεν απαγορεύει την δόμηση στην γειτονία ενεργών σεισμικών ρηγμάτων, προδιαγράφει όμως την ανάγκη εκπόνησης ειδικής σεισμικής γεωλογικής γεωτεχνικής στατικής μελέτης (βλ. Κεφ , παρ. 3). Προσβλέποντας στην δημιουργία μιας ορθολογικής μεθοδολογίας σχεδιασμού που να καλύπτει την ανωτέρω κανονιστική απαίτηση, έχει τα τελευταία χρόνια πραγματοποιηθεί ερευνητική προσπάθεια η οποία συνδύασε την επιτόπου καταγραφή πρόσφατων ιστορικών περιστατικών (από τους σεισμούς της Τουρκίας και της Ταϊβάν του 1999), πειράματα φυγοκεντριστή, και αναλυτική μελέτη του προβλήματος [Anastasopoulos & Gazetas 2007a; 2007b; Bransby et al ; Faccioli et al ; Anastasopoulos et al. 2007; 2008]. Tο παρόν άρθρο παρουσιάζει την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για τον αντισεισμικό σχεδιασμό της Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού. Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η συνολικού μήκους 400 m Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) βρίσκεται στην περιοχή της Εκκάρας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα του τμήματος Λιανοκλάδι Δομοκός της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμμής Υψηλών Ταχυτήτων (Σχήμα 1). Δεδομένου ότι η χάραξη της γέφυρας (η οποία ήταν σχεδόν αδύνατο να τροποποιηθεί) διασχίζει σημαντικό ενεργό ρήγμα κρίθηκε απαραίτητος ο αντισεισμικός σχεδιασμός της έναντι τεκτονικής διάρρηξης. Σύμφωνα με την εκτελεσθείσα γεωλογική και σεισμο-τεκτονική μελέτη, η γέφυρα διασχίζει ενεργή ρηξιγενή δομή η οποία σχετίζεται άμεσα με τον σεισμό των Σοφάδων της 30 ης Απριλίου 1954 [Papastamatiou & Vetoulis, 1955]. Ο εν λόγω σεισμός, μεγέθους Μ s 7, είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στον Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο. Το συνολικό μήκος του ρήγματος των Σοφάδων έχει εκτιμηθεί ότι είναι της τάξεως των 50 km, η δε μέση μετατόπιση του στον σεισμό του 1954 ήταν 1.8 m [Ambraseys & Jackson, 1990; Papazachos & Papazachou, 2002]. Με ρυθμό ολίσθησης 4 mm/έτος [Papadimitriou & Karakostas, 2003], το ρήγμα αυτό χαρακτηρίζεται ως η δεσπόζουσα σεισμοτεκτονική δομή της περιοχής.

4 403 m 136 m 150 m 136 m 47 m 44 m Φρέαρ Φρέαρ Δευτερεύον ρήγμα Ρήγμα Λεπτομέρεια του Βάθρου Σύστημα Σεισμικής Μόνωσης A A A A 47 m 2 x R = 1 m Εφέδρανο Σφαιρικής Ολίσθησης 2 x R = 1 m Εφέδρανο Σφαιρικής Ολίσθησης Tομή Βάθρου A A m 15 m 5 m 0.5 m 1 m 22 m 10 m 6.6 m Σχήμα 1. Αντισεισμικός σχεδιασμός της Μεγάλης Σιδηροδρομικής Γέφυρας Δομοκού (ΣΓ26) : 3 μεγάλα αμφιέρειστα ανοίγματα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης τύπου σφαιρικής ολίσθησης, θεμελίωση βάθρων μέσω φρεάτων. Ο αρχικός σχεδιασμός της γέφυρας (10 μικρά αμφιέρειστα καταστρώματα, θεμελιωμένα μέσω πασσαλομάδων 3 x 3) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί η τεκτονική μετατόπιση σχεδιασμού (κανονική διάρρηξη κατακόρυφου εύρος h = 30 cm). Στην περιοχή του έργου, η επιφανειακή διάρρηξη του σεισμογόνου ρήγματος αποτυπώθηκε από τον αείμνηστο Γιάννη Παπασταματίου [Papastamatiou & Mougiaris, 1986], και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών [Λέκκας κ.α., 2006]. Η διάρρηξη αυτή (Σχήμα 2), αποκαλούμενη το Ρήγμα της Εκκάρας, διέσχισε την τότε υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή, προκαλώντας την αποκοπή της και διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες για μια εβδομάδα περίπου. Η διάρρηξη προκάλεσε αστοχία των μπουλονιών σύνδεσης, τα οποία αντικαταστάθηκαν σχεδόν αμέσως. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επί μια εβδομάδα τα μπουλόνια ξανα-έσπασαν και επαν-αντικαταστάθηκαν αρκετές φορές, γεγονός που υποδηλώνει η τεκτονική μετατόπιση του ρήγματος ολοκληρώθηκε ερπυστικά αρκετές ημέρες μετά. Σύμφωνα με την ειδική σεισμο-τεκτονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, η σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού ανέρχεται σε 0.39 g (με πιθανότητα μή-υπερβάσεως 90% σε χρονικό διάστημα 100), η δε μέγιστη κανονική τεκτονική μετατόπιση στο βραχώδες (αλπικό) υπόβαθρο είναι ίση με 30 cm.

5 Σχήμα 2. Φωτογραφία της επιφανειακής εκδήλωσης του ρήγματος ΒΔ της Εκκάρας στον σεισμό των Σοφάδων του 1954 [Papastamatiou & Mouyaris, 1986]. Ο αρχικός σχεδιασμός (10 αμφιέρειστα ανοίγματα θεμελιωμένα μέσω ομάδων πασσάλων) τροποποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεκτονικώς επιβαλλόμενης μετατόπισης. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός (βλ. Σχήμα 1) περιλαμβάνει τρία μεγάλα τοξωτά μεταλλικά ανοίγματα εδραζόμενα επί εφεδράνων σεισμικής μόνωσης τύπου FPS. Ανάμεσα στα βάθρα (ύψους 44 m και 47 m) και τα καταστρώματα τοποθετούνται συσκευές δυναμικής εμπλοκής STU (shock transmission units). Οι συσκευές αυτές προσφέρουν αυξημένη απόσβεση κατά την διάρκεια ισχυρής σεισμικής δόνησης, χωρίς όμως να αντιδρούν σε οιονεί στατικά (δηλαδή με μικρή ταχύτητα) επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, όπως οι τεκτονικές. Με βάση τα αποτελέσματα της αναλύσεως, οι τεκτονικά ευαίσθητες πασσαλομάδες αντικαταστάθηκαν με άκαμπτα φρέατα θεμελιώσεως διαστασέων 10 x 22 m x 15 m (μήκος x πλάτος x ύψος). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση του συστήματος εδάφους κατασκευής διεξάγεται σε δύο βήματα (Σχήμα 3). Στο πρώτο βήμα αναλύεται η απόκριση ενός μεμονωμένου βάθρου υποβαλλόμενου σε σεισμική διάρρηξη (τοπικού επιπέδου ανάλυση). Στο βήμα αυτό προσομοιώνουμε με λεπτομέρεια την Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Η ανωδομή προσομοιώνεται με ρεαλιστικά απλοποιημένο προσομοίωμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει το βάθρο ύψους H p και δυσκαμψίας διατομής EI p, και υποκαθιστά το κατάστρωμα με ένα διαμήκες, K x, και ένα στροφικό ελατήριο, K θ. Οι υπολογιζόμενες διαφορικές μετατοπίσεις και στροφές χρησιμοποιούνται στο δεύτερο βήμα για την λεπτομερή (καθολικού επιπέδου) ανάλυση της ανωδομής και τον τελικό σχεδιασμό του όλου φορέα.

6 Τεκτονική Μετατόπιση Βήμα 1 Κ x, Κ θ H p θ ΕΙ p Δx Απλοποιημένο προσομοίωμα της Ανωδομής H H Λεπτομερές προσομοίωμα της Θεμελίωσης Δy h α Βήμα 2 Λεπτομερές Προσομοίωμα της Ανωδομής Δx, Δy, θ = 0 Δx ff θ Δx Δx ff Δy ff Δy Δy ff Σχήμα 3. Η ανάλυση του συστήματος εδάφους κατασκευής περιλαμβάνει 2 βήματα. Στο πρώτο βήμα (Βήμα 1) αναλύουμε την απόκριση ενός μεμονωμένου βάθρου υποβαλλόμενου σε σεισμική διάρρηξη, προσομοιώνοντας με λεπτομέρεια την Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Στο δεύτερο βήμα (Βήμα 2), το λεπτομερές προσομοίωμα της ανωδομής υποβάλλεται στις υπολογισθείεσες μετατοπίσεις και στροφές του πρώτου βήματος.

7 Η τοπικού επιπέδου ανάλυση της ΑΔΕΘΑ πραγματοποιείται με εφαρμογή της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε 3 διαστάσεις (3-Δ) κάνοντας χρήση του κώδικα ABAQUS. Τόσο το έδαφος, όσο και το φρέαρ θεμελιώσεως προσομοιώνονται με 3-Δ εξαεδρικά πεπερασμένα στοιχεία. Τα φρέατα θεωρούνται ελαστικά εξ οπλισμένου σκυροδέματος, με μέτρο ελαστικότητας E = 25 GPa. Το βάθρο προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού, το δε κατάστρωμα αντικαθίσταται με καταλλήλως βαθμονομημένα οριζόντια και στροφικά ελατήρια (βλ. δυσκαμψία εφερδάνων). Η ανάλυση του συστήματος εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πραγματοποιείται σε δύο επιμέρους στάδια. Στο πρώτο από αυτά αναλύεται η διάδοση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο (αγνοώντας δηλαδή την κατασκευή). Στο επόμενο στάδιο (γνωρίζοντας το σημείο ανάδυσης της διάρρηξης), προσθέτουμε το προσομοίωμα θεμελίωσης κατασκευής σε τέτοια θέση ώστε η διάρρηξη να αναδύεται σε απόσταση s από το μέσον του φρέατος (βάση βάθρου). Η μή-γραμμική συμπεριφορά του εδάφους προσομοιώνεται με ελαστοπλαστικό καταστατικό προσομοίωμα με κριτήριο διαρροής Mohr-Coulomb και ισοτροπική χαλάρωση. Η τελευταία εφαρμόζεται μέσω ειδικής υπό-ρουτίνας στην γωνία τριβής φ mob την διαστολικότητα ψ mob και την συνοχή c, συναρτήσει της πλαστικής οκταεδρική παραμόρφωσης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθοδολογία ανάλυσης έχει επαληθευτεί εκτενώς μέσω γνήσιων ποσοτικών προβλέψεων πειραμάτων φυγοκεντριστή [Anastasopoulos et al. 2008]. Δεδομένων των αβεβαιοτήτων ως προς τις παραμέτρους αντοχής της βραχόμαζας (κυρίως σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, και δευτερευόντως ηφαιστειακά πετρώματα και σχηματισμοί σχιστοκερατολιθικής διάπλασης), εκτελέστηκε παραμετρική διερεύνηση ως προς τις εδαφικές παραμέτρους (c = kpa, φ = 31 ο 39 ο ). ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Με δεδομένη την αβεβαιότητα ακριβούς προβλέψεως της θέσης ανάδυσης της διάρρηξης, η απόστασή της από το μέσον του φρέατος διερευνήθηκε παραμετρικά : s = 5, 9, 13, και 16 m. Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές αναφέρονται στην τοπικού επιπέδου ανάλυση. Στην συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως για την καθολικού επιπέδου ανάλυση της ανωδομής. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα της ανάλυσης τοπικού επιπέδου, σε όρους παραμορφωμένου καννάβου πεπερασμένων στοιχείων και ισοϋψών πλαστικών παραμορφώσεων. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε επιβολή κανονικής διάρρηξη h = 0.3 m, σε απόσταση s = 9 και 13 m. Για s = 9 m (Σχήμα 4a), το φρέαρ επιτυγχάνει εκτροπή της διάρρηξης προς τα αριστερά (δηλαδή προς την μεριά του κατερχόμενου τεμάχους), χωρίς να υφίσταται σημαντική στροφή ή μετατόπιση. Μετακινώντας την διάρρηξη σε απόσταση s = 13 m (Σχήμα 4b), η διάρρηξη πετυχαίνει το φρέαρ οριακά στην κάτω δεξιά άκρη του και εκτρέπεται προς τα δεξιά (δηλαδή προς την μεριά του αμετακίνητου τεμάχους). Παρά την εκτροπή και διάχυση της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης, το φρέαρ υφίσταται στροφή θ = 0.24 o και σημαντικές μετατοπίσεις : Δy = 17.1 cm και Δx = 17.7 cm.

8 (a) s = 9 m (b) s = 13 m Ανάδυση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο Ανάδυση της διάρρηξης στο ελεύθερο πεδίο Σχήμα 4. Βήμα 1 : Ανάλυση της Αλληλεπίδρασης Εδάφους Διαρρήξεως Θεμελίωσης Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ). Κάνναβος πεπερασμένων στοιχείων και ισοϋψείς πλαστικών παραμορφώσεων για το φρέαρ υποβαλλόμενο σε κανονική διάρρηξη h = 0.3 m (κλίμακα επαύξησης παραμορφώσεων = 5): (a) s = 9 m, και (b) s = 13 m. Στο Σχήμα 5 συνοψίζεται η επιρροή της θέσης s της διάρρηξης στις οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπίσεις, Δx και Δy, και την στροφή θ στην βάση του βάθρου. Όπως θα αναμένονταν, οι μετατοπίσεις Δx και Δy γενικώς αυξάνονται με την αύξηση της s (μετατοπίζοντας την διάρρηξη προς τα δεξιά, το φρέαρ βρίσκεται όλο πιο πολύ στο κατερχόμενο τέμαχος). Όμως οι Δx και Δy εξαρτώνται καί από την στροφή θ του φρέατος η οποία μεγιστοποιείται για s = 13 m. Ως εκ τούτου, η Δx στην βάση του βάθρου για s = 13 m είναι σχεδόν εξίσου υψηλή με την περίπτωση s = 16 m, για την οποία και μεγιστοποιείται. Η Δy δεν επηρεάζεται τόσο από την στροφή θ, οπότε και η μέγιστη τιμή της (η οποία αντιστοιχεί σε s = 16 m) είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τα αποτελέσματα της τοπικού επιπέδου ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση καθολικού επιπέδου του φορέα και τον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας και του συστήματος σεισμικής μόνωσης. Καθότι η επιρροή των Δx, Δy, και θ στα διάφορα τμήματα της γέφυρας (καταστρώματα, βάθρα, εφέδρανα, αρμοί) δεν μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων, έγινε χρήση δύο σεναρίων τοπικού επιπέδου : (1) Σενάριο a διάρρηξη σε απόσταση s = 13 m (μετρούμενη στο τοπικό σύστημα) : Δx = 18.7 cm, Δy = 26.3 cm, και θ = 0.11 deg, και (2) Σενάριο b διάρρηξη σε απόσταση s = 16 m (μετρούμενη στο τοπικό σύστημα) : Δx = 17.7 cm, Δy = 17.1 cm, και θ = 0.24 deg. Στο πρώτο σενάριο (a) η μέγιστη βύθιση Δy και οριζόντια μετατόπιση Δx του φρέατος συνδυάζεται με μια σχετικά μικρή θ, στο δε δεύτερο (b) η μέγιστη στροφή θ συνδυάζεται με μικρότερες Δx και Δy.

9 h(cm) θ (deg) Δx (cm) Δy (cm) Series1 s = 5 m Series1 s = 9 m Series1 s = 13 m Series1 s = 16 m 17.1 cm 26.3 cm 17.7 cm 18.7 cm 0.11 deg deg Σχήμα 5. Σύνοψη αποτελεσμάτων αναλύσεως Αλληλεπίδραση Διάρρηξης Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής, κανονική διάρρηξη h = 0.3 m. Επιρροή της θέσης της διάρρηξης s στην προκαλούμενη κατακόρυφη Δy και οριζόντια Δx μετατόπιση, και την στροφή θ στην βάση του βάθρου. Με βάση τα ανωτέρω, δημιουργήθηκαν επτά συνδυασμοί φορτίσεως για την καθολικού επιπέδου ανάλυση της γέφυρας. Οι συνδυασμοί αυτοί δείχνονται σχηματικά στο Σχήμα 6, και έχουν ως εξής : (1) Φόρτιση 1 : διάρρηξη ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το βάθρο, (2) Φόρτιση 2 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a (τοπικού επιπέδου), (3) Φόρτιση 3 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b (τοπικού επιπέδου), (4) Φόρτιση 4 : διάρρηξη ανάμεσα στα βάθρα και, (5) Φόρτιση 5 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a (τοπικού επιπέδου), (6) Φόρτιση 6 : διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b (τοπικού επιπέδου), (7) Φόρτιση 7 : διάρρηξη ανάμεσα στο βάθρο και το ακρόβαθρο.

10 Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm (a) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm.11 deg Δx(Ρ1) = 18.7 cm Δy() = 26.3 cm (b) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm.24 deg Δx(Ρ1) = 17.7 cm Δy() = 17.1 cm (c) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (d) Δx(Ρ1) = 17.3 cm Δy() = 30 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (e).11 deg Δx(Ρ1) = 18.7 cm Δy() = 26.3 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (f).24 deg Δx(Ρ1) = 17.7 cm Δy() = 17.1 cm Δx() = 17.3 cm Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 (g) Δx(Ρ1) = 0 Δy() = 0 Δx() = 17.3 cm Σχήμα 6. Οι επτά συνδυασμοί φορτίσεων της γέφυρας λόγω τεκτονικής διάρρηξης : (a) διάρρηξη ανάμεσα στο ακρόβαθρο και το βάθρο, (b) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a, (c) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b, (d) διάρρηξη ανάμεσα στα βάθρα και ; (e) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο a, (f) διάρρηξη στο βάθρο σενάριο b, και (g) διάρρηξη ανάμεσα στο βάθρο και το ακρόβαθρο. Οι εν λόγω συνδυασμοί φορτίσεως χρησιμοποιήθηκαν για την λεπτομερή καθολικού επιπέδου δομητική ανάλυση του όλου φορέα της γέφυρας. Η προκαλούμενη παραμορφωσιακή κατάσταση απετέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την επιλογή και

11 διαστασιολόγηση των εφεδράνων σεισμικής μόνωσης, των συσκευών αποσβέσεως ενέργειας, του εύρους εδράσεως, καθώς και των ανοχών των αρμών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας αυτής έχουν ως εξής : [1] Ο αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης είναι εφικτός. Η παρούσα εργασία παρουσίασε μια πραγματική εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογία ορθολογικού σχεδιασμού, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΟΣΕ. [2] Η θέση της διάρρηξης παίζει καθοριστικό ρόλο στην προκαλούμενη επιπόνηση. Οι μετατοπίσεις και οι στροφές στην βάση του βάθρου δεν μεγιστοποιούνται για την ίδια θέση. Δεδομένου ότι η ακριβής θέση του ρήγματος δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστή, πρέπει να διερευνάται παραμετρικά στον σχεδιασμό. [3] Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε, η διαδρομή της διάρρηξης επηρεάζεται εντόνως από την ύπαρξη της θεμελιώσεως. Η διάρρηξη όχι μόνον εκτρέπεται, αλλά πολλές φορές υφίσταται διακλάδωση ή/και διάχυση της παραμόρφωσης. [4] Η επιβαλλόμενη τεκτονική μετατόπιση οδηγεί σε οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση, και στροφή του φρέατος θεμελιώσεως, προκαλώντας παραμόρφωση του όλου φορέα της γέφυρας. [5] Στις κορυφές των βάθρων και των ακροβάθρων πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν συσκευές ανάσχεσης (stoppers), ώστε σε περίπτωση υπέρβασης του διαθέσιμου περιθωρίου μετακίνησης να αποφευχθεί ενδεχόμενη πτώση. Οι συσκευές αυτές δέον είναι να ενεργοποιούνται για σχετική μετακίνηση βάθρου καταστρώματος μεγαλύτερη των 50 cm (δηλαδή μετά την αστοχία των εφεδράνων), αλλά προτού εξαντληθεί το διαθέσιμο εύρος εδράσεως. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Σιδηροδρομική Γέφυρα επί Ενεργού Σεισμογόνου Ρήγματος : Ανάπτυξη Νέας Πρότυπης Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Καταπόνησης Διερεύνηση και Ανάλυση Μεθόδων Αντιμετώπισης της Σεισμικής Διαρρήξεως, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ambraseys, N.N, & Jackson, J.A. (1990), Seismicity and associated strain of central Greece between 1890 and 1988, International Journal of Geophysics, 126 (3), pp Αναστασόπουλος Ι., Γερόλυμος Ν., Γκαζέτας Γ. (2001), Πιθανά Αίτια Καταρρεύσεως ενός Ανοίγματος Προσβάσεως της Γέφυρας Nishinomiya-ko : Κόμπε 1995, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Aθήνα, Τόμος 2, σελ Anastasopoulos I., & Gazetas G. (2007a), Foundation-Structure Systems over a Rupturing Normal Fault : Part I. Observations after the Kocaeli 1999 Earthquake, Bulletin of Earthquake Engineering, 5 (3), pp

12 Anastasopoulos I., & Gazetas G. (2007b), Behaviour of Structure Foundation Systems over a Rupturing Normal Fault : Part II. Analysis of the Kocaeli Case Histories, Bulletin of Earthquake Engineering, 5 (3), pp Anastasopoulos I., Gazetas G., Bransby M.F., Davies M.C.R., and El Nahas A. (2007), Fault Rupture Propagation through Sand : Finite Element Analysis and Validation through Centrifuge Experiments, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 133 (8), pp Anastasopoulos I., Gazetas G., Bransby M.F., Davies M.C.R., and El Nahas A. (2008), Normal Fault Rupture Interaction with Strip Foundations, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 134 (8) Bransby, M.F., Davies, M.C.R., and El Nahas, A. (2008a), Centrifuge modelling of normal fault-foundation interaction, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soil-foundation interaction, 6 (4) (in press). Bray, J.D. (1990), The effects of tectonic movements on stresses and deformations in earth embankments, Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley. Bray, J.D., Seed, R.B., Cluff, L.S., and Seed, H.B. (1994a), Earthquake Fault Rupture Propagation through Soil, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120 (3), pp Bray, J.D., Seed, R.B., and Seed, H.B. (1994b), Analysis of Earthquake Fault Rupture Propagation through Cohesive Soil, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120 (3), pp Bray, J.D. (2001), Developing Mitigation Measures for the Hazards Associated with Earthquake Surface Fault Rupture, Workshop on Seismic Fault-Induced Failures Possible Remedies for Damage to Urban Facilities, University of Tokyo Press, pp Cole, D.A. Jr., and Lade, P.V. (1984), Influence Zones in Alluvium Over Dip-Slip Faults, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 110 (5), pp Faccioli, E., Anastasopoulos, I., Callerio, A., and Gazetas, G. (2008), Case histories of fault foundation interaction, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soil-foundation interaction, 6 (4) (in press). Gerolymos N., and Gazetas G. (2006a), Winkler model for lateral response of rigid caisson foundations in linear soil, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, No. 5, pp Gerolymos N., and Gazetas G. (2006b), Development of Winkler model for static and dynamic response of caisson foundations with soil and interface nonlinearities, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, No. 5, pp Gerolymos N., Giannakou A., Anastasopoulos I., and Gazetas G. (2008), Evidence of Beneficial Role of Inclined Piles : Observations and Numerical Results, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue : Integrated approach to fault rupture- and soilfoundation interaction, 6 (4) (in press). Papadimitriou E.E., Karakostas V.G. (2003), Episodic occurrence of strong (Mw 6.2) earthquakes in Thessalia area (central Greece), Earth and Planetary Science Letters, Vol. 215, pp Papastamatiou D., Mouyaris N. (1986), The earthquake of April 30, 1954, in Sophades (Central Greece), Geophys. J.R. Astron. Soc., Vol. 87, pp

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against Tectonic Faulting

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against Tectonic Faulting 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1842 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Έργων έναντι Τεκτονικής Διαρρήξεως Seismic Design of Buildings against

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1955 Σχεδιασμός Σιδηροδρομικών και Οδικών Γεφυρών έναντι Σεισμικής Διάρρηξης. Μέρος 2 : Ανωδομή Design of

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1954 Σχεδιασμός Σιδηροδρομικών και Οδικών Γεφυρών έναντι Σεισμικής Διάρρηξης. Μέρος 1 : Θεμελίωση Design

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανάστροφης Διάρρηξης με Θεμελιοδοκό Interaction of Foundation Beam with a Reverse Fault Rupture

Αλληλεπίδραση Ανάστροφης Διάρρηξης με Θεμελιοδοκό Interaction of Foundation Beam with a Reverse Fault Rupture 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2097 Αλληλεπίδραση Ανάστροφης Διάρρηξης με Θεμελιοδοκό Interaction of Foundation Beam with a Reverse Fault

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 2, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 2, Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 3, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1847 Αλληλεπίδραση Ρήγματος Επιφανειακής Θεμελίωσης : Προσομοίωση στη Νέα Εργαστηριακή Εγκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισµικός Σχεδιασµός Γεφυρών έναντι Σεισµικής ιάρρηξης

Αντισεισµικός Σχεδιασµός Γεφυρών έναντι Σεισµικής ιάρρηξης Αντισεισµικός Σχεδιασµός Γεφυρών έναντι Σεισµικής ιάρρηξης Seismic Design of Βridges against Seismic Faulting ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Π..47/8, Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Tο άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση

Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση Caisson foundation subjected to normal faulting: Experimental and analytical study ΛΩΛΗ, Μ.. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα ΖΑΝΙΑ 1, Γιάννης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 2, Πρόδρομος ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Βαρβάρα ΖΑΝΙΑ 1, Γιάννης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 2, Πρόδρομος ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1882 Καταπόνηση Χ.Υ.Τ.Α. από επιβαλλόμενες μόνιμες μετακινήσεις ενεργών ρηγμάτων Distress of solid waste

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1887 Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Σηράγγων Παράκαμψης Καμένων Βούρλων έναντι Τεκτονικής Διάρρηξης Aseismic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2029 Εντατική Κατάσταση και Οριακή Αντοχή Υπόγειων Χαλύβδινων Αγωγών σε Ενεργά Ρήγματα Stress State and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική ιερεύνηση της ιάδοσης της ιάρρηξης Ενεργού Ρήγµατος µέσω Εδαφικής Στρώσης

Αριθµητική ιερεύνηση της ιάδοσης της ιάρρηξης Ενεργού Ρήγµατος µέσω Εδαφικής Στρώσης Αριθµητική ιερεύνηση της ιάδοσης της ιάρρηξης Ενεργού Ρήγµατος µέσω Εδαφικής Στρώσης Numerical Evaluation of Active Fault Rupture Propagation through Soil Layer ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Γ. ΛΟΥΚΙ ΗΣ,. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Θεόδωρος Ψυχογιός Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, tpsycho@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Παν. Πάτρας, tpanagiotakos@dencopc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Κωνσταντίνος Σπυράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης

Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, Τμήμα Πολ. Μηχ., Α.Π.Θ. Πλάστιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Γεώργιος Α. Αθανασόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιμέλεια παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ Κων/νος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία εξετάζεται η μη γραμμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα Τελμάτων Μεταλλείων Στρατωνίου: Ανάλυση Διάδοσης Πιθανής Τεκτονικής Διάρρηξης Ρήγματος Ιερισσού

Φράγματα Τελμάτων Μεταλλείων Στρατωνίου: Ανάλυση Διάδοσης Πιθανής Τεκτονικής Διάρρηξης Ρήγματος Ιερισσού Φράγματα Τελμάτων Μεταλλείων Στρατωνίου: Ανάλυση Διάδοσης Πιθανής Τεκτονικής Διάρρηξης Ρήγματος Ιερισσού Stratoni Tailings Dams: Analysis of Ierissos Fault Rupture Propagation ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO:

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών National Technical University of Athens School of Civil Engineering ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και της ΑΝΩ ΟΜΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή Ενίσχυση κτιρίων με σεισμική μόνωση

Επισκευή Ενίσχυση κτιρίων με σεισμική μόνωση ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Περίληψη Μια εναλλακτική και πρακτική μέθοδος σεισμικής ενίσχυσης και επισκευής κατασκευών είναι η χρήση σεισμικής μόνωσης η οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Numerical investigation of subsoil intervention s effect on the seismic response

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Κτιρίων Οικισμού Ο.Ε.Κ. Έναντι Μετακίνησης του Ρήγματος Αταλάντης : Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίου Ανωδομής

Σχεδιασμός Κτιρίων Οικισμού Ο.Ε.Κ. Έναντι Μετακίνησης του Ρήγματος Αταλάντης : Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίου Ανωδομής Σχεδιασμός Κτιρίων Οικισμού Ο.Ε.Κ. Έναντι Μετακίνησης του Ρήγματος Αταλάντης : Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίου Ανωδομής Design of O.E.K. Housing Complex against Displacement of the Atalanti Fault : Soil

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Βασιλική Καϋμενάκη Πολιτικός Μηχανικός Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 1578, Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments ΖΑΝΙΑ, Β. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος

Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος καταγραφές. Asymmetric block sliding from idealized pulse wavelets and near-fault ground motions. ΓΑΡΙΝΗ, Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, tsantilis.info@gmail.com Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Πολυβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Συστήματα με Κατανεμημένη Μάζα και Δυσκαμψία 1. Εξίσωση Κίνησης χωρίς Απόσβεση: Επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Μεταπτυχιακή Εργασία Θάλειας Κοντορούπη

Διαβάστε περισσότερα