Απολογισµός ΕΠΜ και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010"

Transcript

1 Απολογισµός ΕΠΜ και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ

2 Απολογισµός ΕΠΜ και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ Α. Εισαγωγή Η επανενεργοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (ΣτΛ) το 2005 δηµιούργησε την υποχρέωση των κρατών-µελών της ΕΕ να υποβάλουν Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των στόχων βάσει των οποίων µέχρι το 2010 η ΕΕ θα είναι η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στον κόσµο, βασισµένη στη γνώση και την εµπειρία, ικανή να διατηρήσει σταθερή την οικονοµική της ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασµό στο περιβάλλον. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να προχωρήσει στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της και να αξιοποιήσει πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό της. Όπως προκύπτει από τον απολογισµό του ΕΠΜ έχει υπάρξει πρόοδος σε αρκετά θέµατα, αλλά την ίδια ώρα η έκταση των µεταρρυθµίσεων που προωθήθηκαν δεν είναι ανάλογη µε το µέγεθος των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Επιπλέον, ο νέος κύκλος εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ξεκινά µέσα σε λιγότερο ευνοϊκό πλαίσιο. Η αναταραχή στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι αυξηµένες τιµές των πρώτων υλών και η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, δηµιουργούν προσδοκίες χαµηλότερης ανάπτυξης παγκοσµίως, την ώρα που τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σε χαµηλά επίπεδα ενώ και οι δείκτες ανισότητας της κατανοµής των εισοδηµάτων δεν είναι ικανοποιητικοί. Σε αυτές τις συνθήκες, η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία ως παράγοντας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας ενισχύοντας τις βάσεις της οικονοµίας και βοηθώντας στην αντιµετώπιση αντίξοων εξελίξεων παγκοσµίως. Ειδικά για την Ελλάδα χρειάζονται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, που µπορούν και πρέπει να παίξουν αποφασιστικό ρόλο για την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και, τελικά, την πραγµατική σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου µας προς εκείνο των πιο αναπτυγµένων εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη µείωση της ανεργίας και την καταπολέµηση της φτώχειας. 1

3 Β. Απολογισµός ΕΠΜ Καταρχήν, το ΕΠΜ παρουσίαζε δύο σηµαντικές ελλείψεις: Πρώτον, δεν υπήρχε ιεράρχηση των δράσεών του µε αποτέλεσµα να λείπει µια σαφής λίστα µε µεταρρυθµίσεις υψηλής προτεραιότητας, η προώθηση των οποίων να σχετίζεται µε την αντιµετώπιση των πλέον πιεστικών αναγκών και αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. εύτερον, παρουσίαζε έλλειψη ποσοτικών στόχων και δεικτών µέτρησης των αποτελεσµάτων, γεγονός το οποίο κατέστησε πολύ δύσκολη την αποτίµηση της προόδου εφαρµογής του. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν έως έναν βαθµό οι παραπάνω αδυναµίες, ο ΣΕΒ ανέπτυξε ένα σύστηµα καταγραφής της προόδου του ΕΠΜ. Αρχικά το ΕΠΜ αποδελτιώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε περισσότερες από 300 δράσεις/στόχους και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της υλοποίησης, των ελλείψεων και των προτεραιοτήτων για κάθε µία από αυτές τις δράσεις. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε µια πλήρης βάση η οποία ενηµερώνεται συστηµατικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα και περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη εικόνα για την υλοποίηση του ΕΠΜ. Μια υποκειµενική αξιολόγηση, λόγω έλλειψης ποσοτικών στόχων, των εγγραφών σε αυτό το σύστηµα παρακολούθησης των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ δείχνει ότι από τους 346 στόχους που καταγράφονται δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος στο 23% των δράσεων, ότι στο 39% των δράσεων έχει υπάρξει κάποια πρόοδος η οποία όµως δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική και τέλος στο 38% των δράσεων σηµειώθηκε πρόοδος η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. Η γενική εικόνα που προκύπτει από την αξιολόγηση της προόδου των µεταρρυθµίσεων κατά τον πρώτο κύκλο της ανανεωµένης ΣτΛ συνοψίζεται στα εξής: ηµόσια οικονοµικά Υπήρξε πρόοδος προς τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, και ειδικότερα µειώθηκε το έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ, ειδικά µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ΑΕΠ, µειώθηκε και το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ (αναφέρονται στους κωδικούς 2.1,2.2,2.3 στον πίνακα του παραρτήµατος). Αποτέλεσµα της πρώτης εξέλιξης ήταν η άρση του καθεστώτος επιτήρησης που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα το 2004 για υπέρβαση του ορίου του 3% του ΑΕΠ στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, όπως προβλέπει η Συνθήκη Σταθερότητας. ηµόσια ιοίκηση Το ΕΠΜ αφιέρωνε µια ενότητα για την επανίδρυση της ηµόσιας ιοίκησης δηλαδή την ανασυγκρότησή της, καθώς αναγνώριζε και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζει στη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την 2

4 οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Όµως, δεν έχει επιτευχθεί η προσδοκώµενη βελτίωση στην παραγωγικότητα και ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών, ούτε σηµειώθηκε µετρήσιµη πρόοδος της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και εν γένει του κόστους λειτουργίας τους. εν ελήφθησαν επαρκή µέτρα για την άρση των διοικητικών εµποδίων, ώστε να καταστεί η ηµόσια ιοίκηση φιλικότερη, ταχύτερη, περισσότερο ευέλικτη και οικονοµικότερη διευκολύνοντας την επιχειρηµατική δράση και συµβάλλοντας στην ποιότητα ζωής. Επιχειρηµατικό περιβάλλον Ο Ν.3325/05 για την αδειοδότηση επιχειρήσεων µεταποίησης (αναφέρεται στους κωδικούς 3.1.6, 3.2.4, 3.3.2, 6.1.2, στον πίνακα του παραρτήµατος) παρέµεινε µέχρι σήµερα στην αρχική του µορφή επικεντρωνόµενος αποκλειστικά στα «εργαστήρια», τις δραστηριότητες «χαµηλής όχλησης» καθώς και σε κάποιες άτολµες παρεµβάσεις για άρση των αυστηρών περιορισµών για εγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισµό δραστηριοτήτων στον Ν. Αττικής (Π../ 84/84). Παράλληλα η προβλεπόµενη σύσταση /νσεων Ανάπτυξης στις κατά τόπους Νοµαρχίες περιορίσθηκε ως επί το πλείστον σε µετονοµασία των /νσεων Βιοµηχανίας-Φυσικών πόρων χωρίς παράλληλη αναβάθµιση και συµπλήρωση της στελέχωσης. Πρόσφατα το ΥΠΑΝ εκδήλωσε την πρόθεση πλήρους αναθεώρησης του προαναφερθέντος Νόµου. Επίσης, δεν έχουν συσταθεί τα one stop-shop για την εξυπηρέτηση της καθηµερινότητας των επιχειρήσεων (ΚΕΕ). Αν και το φορολογικό πλαίσιο αναγνωρίστηκε από το ΕΠΜ ως σηµαντικός παράγων στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, εν τούτοις οι δράσεις που περιέλαβε ήταν αποσπασµατικού χαρακτήρα και δεν αποτέλεσαν µεταρρύθµιση. Επίσης το ΕΠΜ δε ενέταξε, όπως θα έπρεπε, τη φοροδιαφυγή σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε πολυετή χρονικό ορίζοντα, ώστε να αντιµετωπισθεί ως εθνικό θέµα, µε ευρεία δέσµευση του πολιτικού κόσµου για την µακρόχρονη εφαρµογή του. Ο ΣΕΒ εκτιµά ότι µόνιµα αποτελέσµατα θα διασφαλισθούν από την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος που θα έχει ως πυρήνα προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις, καθώς και δράσεις δηµιουργίας της απαιτούµενης υποδοµής. Αποµένει να αξιολογηθεί η απόδοση του µέτρου και να εκτιµηθεί σωστά ώστε να γίνει εµφανής η αποτελεσµατικότητά του. Εν τούτοις ο Ν. 3610/07 περί «Αντιµετώπισης της Φοροδιαφυγής» του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση και δηµιουργεί προϋποθέσεις κινητοποίησης της κοινωνίας και λήψης νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων της πολιτείας. Ένα µέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας των καυσίµων, ήταν η εξίσωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης/αγροτικού. Σε συνέχεια του εξορθολογισµού της φορολογίας ακινήτων αντικαταστάθηκε ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) µε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ). 3

5 Το µέτρο αυτό κρίθηκε θετικό ως προς το γεγονός ότι ο δραστικός περιορισµός της φορολογικής επιβάρυνσης της οποιασδήποτε µορφής αλλαγής της ιδιοκτησίας ακινήτου εξαλείφει στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων και την αναθερµάνει. Επίσης, η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η ταυτόχρονη διεύρυνση της φορολογικής βάσης αποτελούν σηµαντικό αντικίνητρο φοροδιαφυγής. Αντίθετα, σηµαντικό αντικίνητρο στην επιχειρηµατικότητα απετέλεσε η επιβολή φόρου για πρώτη φορά στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των επιχειρήσεων, δηλαδή σε αυτά που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη, έχει συντελεστεί η µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου δηµοσίων έργων και η εναρµόνιση θεσµικού πλαισίου ανάθεσης των ηµοσίων Έργων µε το Κοινοτικό ίκαιο και τη Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου καθώς και η αναµόρφωση του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών (2190/1920). Επίσης έχει γίνει η αναµόρφωση του πτωχευτικού δικαίου και η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων θα αναδειχθεί στην πράξη τα επόµενα χρόνια. Ψηφίστηκε επίσης ο Νόµος για Συµπράξεις ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα (Ν 3389/2005) και ήδη έχουν εγκριθεί τα πρώτα έργα µε βάση το νέο αυτό πλαίσιο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εποπτικών αρχών µε επαρκή αντικειµενικότητα, παρά την κατά περίπτωση αναβάθµισή τους, δεν έχει διασφαλιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Σχετικά µε την Καλή Νοµοθέτηση, το ΕΠΜ περιελάµβανε µια σειρά από δράσεις απλοποίησης νοµοθεσίας και διοικητικών διαδικασιών οι οποίες όµως δεν αποτέλεσαν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ουσιαστικής εφαρµογής των προτεραιοτήτων της Καλής Νοµοθέτησης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή της µείωσης του διοικητικού βάρους, της τήρησης διαδικασιών διαβούλευσης, της σύνταξης ανάλυσης επιπτώσεων πριν την ψήφιση κάθε νοµοθετήµατος και εκθέσεων εφαρµογής για την αξιολόγηση αυτού. Πιο συγκεκριµένα: Όσον αφορά στη µείωση του διοικητικού βάρους, το ΕΠΜ δεν περιελάµβανε συγκεκριµένες δράσεις παρόλο που προέβλεπε τη µείωση του κόστους λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και άρα του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Θετική κρίνεται η σύσταση και ενεργοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης ιαδικασιών (ΚΕΑ ) που αποτελεί ένα διυπουργικό όργανο µε αποστολή την εισήγηση προτάσεων απλούστευσης µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κυρίως στις συναλλαγές τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Οι βασικές κατευθύνσεις απλούστευσης και εξορθολογισµού των διαδικασιών στις οποίες κινείται η ΚΕΑ βασίζονται σε αρχές οι οποίες συµβαδίζουν µε τις παραπάνω προτεραιότητες: o o o τη µείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, τη συντόµευση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και διεκπεραίωσης των αιτηµάτων των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, και τον περιορισµό των συναρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 4

6 Επίσης, θετικά κρίνεται η δέσµευση της χώρας µας να υλοποιήσει σχετικές δράσεις, µέσω του ΕΣΠΑ Αναφορικά µε τη σύνταξη ανάλυσης επιπτώσεων πριν την ψήφιση κάθε νοµοθετήµατος, το ΕΠΜ προέβλεπε την καθιέρωση συστήµατος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων νόµων στην ανταγωνιστικότητα. Το έργο αυτό το είχε αναλάβει η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, η οποία δεν σηµείωσε πρόοδο παρά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Πρωθυπουργού. Εν τούτοις κρίνεται ιδιαιτέρως θετική η ένταξη στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση» δράσεων για την εφαρµογή της εγκυκλίου του Πρωθυπουργού και γενικότερα για την εφαρµογή των αρχών της καλής νοµοθέτησης. Σχετικά µε την Προστασία Καταναλωτή, το ΕΠΜ περιέλαβε µέτρα για την «έγκυρη πληροφόρηση και την αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών», τα οποία όµως δεν λειτούργησαν αποτελεσµατικά ως προς την ουσιαστική επίλυση της διαφοράς µεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης. Ένα σηµαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτέλεσε η επανασύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή ως Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), καθώς αναγνωρίζεται στη δοµή και λειτουργία του ΕΣΚΑ ο τόπος συνεργασίας κράτους, καταναλωτών και επιχειρήσεων. Ο επενδυτικός νόµος για ανάπτυξη νέων και παλαιών επιχειρήσεων αλλά και οι µέχρι σήµερα µετεξελίξεις του (καταγράφονται στους κωδικούς 3.1.4, 3.2, 4.1.1, 6.1.1, στον πίνακα του παραρτήµατος), υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχείς και δηµοφιλείς στους επενδυτές. Πραγµατοποιήθηκε προσπάθεια επέκτασης του δικτύου βιοµηχανικών περιοχών (καταγράφεται στους κωδικούς , 3.3.1, στον πίνακα του παραρτήµατος). Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ (03-07) υπεγράφησαν αποφάσεις χρηµατοδότησης για αναβάθµιση 25 υφιστάµενων ΒΕΠΕ, και παρά τις παρατηρηθείσες καθυστερήσεις τα έργα σταδιακά ολοκληρώνονται. Οι προσπάθειες για δηµιουργία νέων περιοχών οργανωµένης εγκατάστασης µε βάση τον µέχρι σήµερα ισχύοντα Νόµο περί ΒΕΠΕ οδήγησαν στις δύο πρώτες ΒΕΠΕ τοπικής εµβέλειας µε φορείς υλοποίησης διαφορετικούς της ΕΤΒΑ, ενώ το εγχείρηµα για δηµιουργία µεγάλης ΒΕΠΕ εθνικής εµβέλειας στην Τανάγρα εγκαταλείφθηκε. Στο µεταξύ το νέο Νοµοσχέδιο «για τις επιχειρηµατικές περιοχές» που αντικαθιστά το Νόµο περί ΒΕΠΕ διευρύνοντας παράλληλα τον σχετικό ορισµό τελεί υπό διαβούλευση τα 2 τελευταία χρόνια, και καθώς στην πράξη δεν έχει αυξηθεί η προσφορά νέας γης για τις σχετικές χρήσεις, οι καθυστερήσεις που σηµειώνονται ως προς τη δηµιουργία νέων ΒΕΠΕ έχουν εκτινάξει το κόστος της βιοµηχανικής γης σε περιοχές αυξηµένης ζήτησης. Στο εξαιρετικά σηµαντικό θέµα του χωροταξικού σχεδιασµού (που περιλαµβάνει το Εθνικό Γενικό Χωροταξικό και τα Ειδικά Χωροταξικά για ΑΕΠ, Τουρισµό, Βιοµηχανία, Παράκτιο Ορεινό χώρο και που παρακολουθείται στους κωδικούς , , , , , 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, στον πίνακα του παραρτήµατος) έχει υπάρξει πρόοδος. Με εξαίρεση το Ε.Χ. Τουρισµού 5

7 τόσο το Εθνικό Γενικό Χωροταξικό όσο και τα υπόλοιπα Ειδικά Χωροταξικά έχουν τύχει γνωµοδότησης από το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικής Πολιτικής, ενώ το πρώτο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αναµένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών θεσµοθέτησης µέσα στο 2007 µε εξαίρεση το Ε.Χ. Τουρισµού, αλλά επισηµαίνεται επίσης ότι η θεσµοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών για τον Παράκτιο και τον Ορεινό χώρο εκκρεµεί από το 2003 (οπότε και είχε ολοκληρωθεί η γνωµοδότηση από το Εθνικό Συµβούλιο). Σηµειώνεται ότι η ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασµού διασχίζει οριζόντια το σύνολο των στόχων που θέτει το κοινοτικό πρόγραµµα για την Λισαβόνα (Μαρ. 2008), επηρεάζοντας όχι µόνο τους 10 παρατιθέµενους στο Κοινοτικό Πρόγραµµα (µε εξαίρεση τους 1, 2, 10) αλλά και την πλειονότητα άλλων εξίσου σηµαντικών, οι οποίοι όµως δεν αναδεικνύονται από την έκθεση της Επιτροπής επειδή για την πλειοψηφία των άλλων χωρών έχουν δροµολογηθεί εδώ και καιρό και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την αναβάθµιση και επέκταση εγχώριων δικτύων µεταφοράς και παροχής ενέργειας και την προώθηση µεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων αυτά καταγράφονται στους κωδικούς 3.6.4, 3.6.5, , στον πίνακα του παραρτήµατος. Παρά την αξιόλογη κινητικότητα που παρατηρείται τους τελευταίους 12 µήνες στο θέµα της προώθησης των µεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων που σχετίζονται µε τη µεταφορά Φυσικού Αερίου (Φ/Α) και πετρελαίου η κατάσταση στα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραµένει σχεδόν στάσιµη µε κάποια κινητικότητα να παρατηρείται σε επίπεδο σχεδιασµού. Σε κάθε περίπτωση η άµεση πρόοδος είναι επιβεβληµένη δεδοµένου ότι σχετίζεται άµεσα µε την επίτευξη των υποχρεωτικών ενεργειακών στόχων της Ε.Ε. (και της χώρας µας). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι όποιες σχετικές µε τις υπόψη δράσεις διαδικασίες έχουν δροµολογηθεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο Ενεργειακός Σχεδιασµός της χώρας µε ορίζοντα την επόµενη 15ετία. Αναφερόµενοι στην απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ (καταγράφονται στους κωδικούς 6.1.2, και 3.1, 3.6, 6.1 στον πίνακα του παραρτήµατος) σηµειώνουµε ότι µέχρι σήµερα καταγράφονται σηµαντικές δυσλειτουργίες των µηχανισµών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ παρά την ενεργοποίηση του Ν. 3468/06. Ενδεικτική µόνο είναι η συσσώρευση αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και οι πολύµηνες καθυστερήσεις ενώ πρέπει να επισηµανθούν και τα σηµαντικά αντικίνητρα φορολογικής φύσεως για φυσικά πρόσωπα που εγκαθιστούν πολύ µικρές µονάδες ΑΠΕ διασυνδεδεµένες µε τα δίκτυα διανοµής Η/Υ. Σχετικά µε την υλοποίηση πολιτικών και λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας (καταγράφονται στους κωδικούς 6, 6.1, και στον πίνακα του παραρτήµατος), έχει σηµειωθεί πρόοδος στους µεγάλους καταναλωτές (βιοµηχανίες, δηµόσια κτήρια, κ.λπ.). Από την άλλη, ως προς τα ειδικότερα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας από το ευρύ κοινό, µε εξαίρεση την ανάληψη εκστρατείας ευαισθητοποίησης από το ΥΠΑΝ και τους εποπτευόµενους φορείς (ΡΑΕ, ΚΑΠΕ, ΕΗ) µε χρήση κονδυλίων του Γ ΚΠΣ, δεν έχει εφαρµοσθεί κάποια συγκεκριµένη πολιτική. 6

8 Οι όποιες προσδοκώµενες επιδόσεις εξοικονόµησης θα απορρέουν σε βραχυπρόθεσµη βάση από τις παρατηρούµενες σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές και τα τιµολόγια. Πρόσφατα (Μάιος 08) ψηφίστηκε ο Νόµος για την ενεργειακή ταυτότητα των κτηρίων σε εφαρµογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας ενώ τέθηκε σε διαβούλευση και το θεσµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας από τρίτους (Third Party Financing-TPF). Με στόχο τη συγκρότηση µιας ενιαίας στρατηγικής προβολής της χώρας στο εξωτερικό για το εµπόριο, τον τουρισµό, τον πολιτισµό, το περιβάλλον και τη ναυτιλία µεταξύ των φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ενισχύθηκε η συνεργασία του ΥΠΕΞ µε φορείς της αγοράς (καταγράφεται στον κωδικό στον πίνακα του παραρτήµατος). Στα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης, στα θετικά συγκαταλέγεται η οργάνωση και ο συντονισµός από το ΥΠΕΧΩ Ε του εθνικού προγράµµατος συστηµατικής παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης (MED POL Monitoring) όπου 1522 σηµεία στην Ελλάδα καλύπτονται ήδη µε συστηµατικούς ελέγχους κατά 99,7%. Για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έχει θεσµοθετηθεί ΚΥΑ δεν γίνεται όµως η σωστή απόθεσή τους σε ΧΥΤ(Ε)Α λόγω αντιδράσεων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δευτερογενή καύσιµα δεν χρησιµοποιούνται ευρέως (ΑΓΕΤ, ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ) όπως θα έπρεπε λόγω αντιδράσεων τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι η ΚΥΑ µπορεί να θεωρηθεί ως θετικό βήµα, απουσιάζει όµως η πολιτική βούληση να ληφθούν αποφάσεις που θα διευκολύνουν την εφαρµογή της µε ελεγχόµενη διαχείριση που θα επιτρέπει την περιβαλλοντικά αποδοτική διαχείριση µε λογικό κόστος διάθεσης. Κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθούν τυποποιηµένα εναλλακτικά καύσιµα βάση προτύπου που θα εκπονηθεί από τον ΕΛΟΤ το οποίο και θα υποστεί τις διαδικασίες διαβούλευσης και αποδοχής. Σχετικά µε το θέµα των βιώσιµων προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης και προώθησης περιβαλλοντικής διαχείρισης στους Οργανισµούς µε εφαρµογή του EMAS, του ISO και του Οικολογικού σήµατος ECO-label στα προϊόντα, σηµειώνεται ότι η προώθηση δράσεων που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική πιστοποίηση από το ΕΠΑΝ του ΥΠΑΝ επιτρέπει σε ΜΜΕ να επιδοτούνται για την υιοθέτηση ISO και EMAS. Χρήσιµη θεωρείται η εντονότερη ενηµερωτική εκστρατεία για το οικολογικό σήµα στις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ µε στόχο τη σταδιακή µετεξέλιξη της οικολογικής σήµανσης σε εργαλείο της αγοράς. Επισηµαίνεται ότι, παρότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προωθηµένες αντιλήψεις για το οικολογικό σήµα, µέχρι σήµερα όχι µόνο δεν γίνεται προώθηση του σήµατος αλλά εµποδίζονται οι διαδικασίες απονοµής. Κλάδοι όπως τα βερνίκια χρώµατα, τα στρώµατα, τα ξενοδοχεία, τα απορρυπαντικά εµφανίζουν σηµαντική δυναµική στην πιστοποίηση, δεν µπορούν όµως να καταστρώσουν επιχειρηµατικά σχέδια αφού δεν γνωρίζουν πότε θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους. Όσον αφορά τα ISO και EMAS, οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες όχι µόνο δεν χρήζουν καλύτερης αντιµετώπισης κατά τη διάρκεια των ελέγχων των Αρχών αλλά δεν έχουν και ευνοϊκότερη µεταχείριση όταν αιτούνται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 7

9 Τέλος, δεν σηµειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη χρήσης οικονοµικών εργαλείων για την ενσωµάτωση των στόχων της πολιτικής διαχείρισης της ποιότητας του αέρα στις πολιτικές των τοµέων της ενέργειας και των µεταφορών. Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες ώστε να µειωθεί η αέρια ρύπανση µιας και οι µεταφορές είναι κατεξοχήν υπεύθυνες για τη ρύπανση του αέρα σε πολυπληθή αστικά κέντρα. Ενίσχυση του ανταγωνισµού και το άνοιγµα των αγορών Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του θεσµικού και διαδικαστικού πλαισίου για τη λειτουργία των απελευθερωµένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και η ανάδειξη µειοδότη για την πρώτη από τις τρείς µονάδες εγγυηµένης απορρόφησης ( ιαγωνισµός.ε.σ.μ.η.ε). Από την άλλη πλευρά έντονη κινητικότητα παρατηρείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως απόρροια της απελευθέρωσης της σχετικής αγοράς. Παρόλο που η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναβαθµίστηκε νοµοθετικά, η στελέχωση και οι υποδοµές της δεν επαρκούν για τη διαχείριση και εκτέλεση του έργου της. Όµως, το ΕΠΜ έδωσε εξαιρετικά περιορισµένη σηµασία σε δράσεις για την ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και εν γένει την ισότιµη συµµετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών, όχι όµως και στις παραβάσεις, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο των παραβιάσεων µε τον συνολικό αριθµό να ανέρχεται στις 49. Επισηµαίνεται η ιδιαιτέρως χαµηλή επίδοση στην ενσωµάτωση των οδηγιών ή η εσφαλµένη εφαρµογή των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Ιδιαιτέρως αρνητική κρίνεται η µη ενσωµάτωση (ή µερική ενσωµάτωση) σηµαντικών Οδηγιών που αφορούν άµεσα τις επιχειρήσεις όπως η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, τον οικολογικό σχεδιασµό ενεργοβόρων προϊόντων, την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων κ.λπ. Ειδικά για την Οδηγία 123/2006 για την απελευθέρωση των υπηρεσιών, το ΕΠΜ περιελάµβανε εξαιρετικά περιορισµένες δράσεις για την εφαρµογή της και ήδη η Ελλάδα υστερεί κατά πολύ στην ενσωµάτωσή της, ενώ δεν αναµένεται να προλάβει να την εφαρµόσει εµπρόθεσµα. Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω οδηγία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον επιχειρηµατικό κόσµο καθώς προβλέπει την απελευθέρωση σειράς κλειστών επαγγελµάτων. Αναφορικά µε τις αποκρατικοποιήσεις, ουσιαστική µεταρρύθµιση θα αποτελέσει η ολοκλήρωση της σύµβασης διαχείρισης των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΠ και ΟΛΘ από διεθνείς εξειδικευµένους στη διαχείριση των λιµένων οµίλους. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει όχι µόνο στην προσφορά υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις αλλά θα τονώσει τον ανταγωνισµό και θα ανοίξει τον δρόµο για τον περιορισµό του επιχειρηµατικού ρόλου του κράτους. 8

10 Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Εµπορικής Τράπεζας, η διάθεση µετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και η εισαγωγή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σηµειώνεται όµως ότι σε κάθε αποκρατικοποίηση θα πρέπει η διοίκηση να µην ορίζεται από την κυβέρνηση. Λειτουργία της αγοράς εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Παρόλο που έχουν γίνει βήµατα στη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος (καταγράφονται στους κωδικούς 2.3.1,2.3.2,2.3.3 στον πίνακα του παραρτήµατος), δεν έχει υπάρξει επαρκής ενηµέρωση του κοινωνικού ιστού για επερχόµενα ποικίλα προβλήµατα και η απαραίτητη προετοιµασία για επόµενα βήµατα. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει συνεπώς να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Αν και έχει προχωρήσει η θεσµοθέτηση ορισµένων δοµών για την επιχειρηµατικότητα των νέων (καταγράφονται στους κωδικούς , , στον πίνακα του παραρτήµατος) αυτές δεν έχουν αναπτυχθεί, δεν αφορούν όλους τους χώρους της επιχειρηµατικότητας, δεν λειτουργούν και επιπλέον λείπουν συγκεκριµένες δράσεις. Τα κενά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν στο επόµενο ΕΠΜ. Για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής έχουν ληφθεί λίγα αποσπασµατικά ή γραφειοκρατικά µέτρα (καταγράφονται στους κωδικούς 7.2.1,7.2.6,7.2.4, , στον πίνακα του παραρτήµατος). Το σηµαντικό αυτό θέµα πρέπει να παραµείνει ως προτεραιότητα, και να σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος την περίοδο Για την εξάλειψη διακρίσεων και τη νοµιµοποίηση των µεταναστών (καταγράφονται στους κωδικούς 7.2.9, ,9.1.4 στον πίνακα του παραρτήµατος) έχει υπάρξει πρόοδος στο θέµα αντιµετώπισης των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών που αποτελούν µια καλή βάση για παραπέρα πρόοδο στον επόµενο κύκλο ενώ σε ό,τι αφορά τους µετανάστες χρειάζεται να υπάρξει πρόοδος µε συγκεκριµένο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τη θεσµοθέτηση δοµών (καταγράφεται στον κωδικό στον πίνακα του παραρτήµατος), προκύπτει ότι στο επόµενο ΕΠΜ θα πρέπει να προχωρήσει η λειτουργικά αποτελεσµατική ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), µε οριοθέτηση αρµοδιότητας των εµπλεκόµενων φορέων και της Επιτροπής δια βίου Μάθησης που συντονίζει την πολιτική και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί το σηµείο επαφής της δια βίου εκπαίδευσης µε το ΕΣΣΕΕΚΑ. Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, όπως έχει ήδη δροµολογηθεί µε τον νέο ασφαλιστικό Νόµο, αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση για να εξασφαλιστεί η επάρκειά τους, η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και να στηρίζουν µία διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. 9

11 Αναλυτική εικόνα για την πρόοδο υλοποίησης του µεγαλύτερου ποσοστού των στόχων - δράσεων µέτρων που περιλαµβάνονται στο ΕΠΜ περιλαµβάνεται στο παράρτηµα µε τον πίνακα καταγραφής προόδου. 10

12 Γ. Προτάσεις του ΣΕΒ για το ΕΠΜ Λαµβάνοντας υπόψη τον απολογισµό του ΕΠΜ και τα συµπεράσµατα του Εαρινού Συµβουλίου και της ΕΕ, η έµφαση κατά το δεύτερο κύκλο πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ακόµα και αν αυτοί παραµένουν επί της ουσίας αµετάβλητοι. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ως πρώτη προτεραιότητα το σηµαντικό πρόβληµα ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, και να εξηγηθεί ποιοί παράγοντες οδήγησαν τα τελευταία χρόνια τη χώρα σε σταθερά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης την ώρα που η ανταγωνιστικότητά της παραµένει καθηλωµένη σε τόσο χαµηλά επίπεδα. Οι κυριότεροι παράγοντες που ενίσχυσαν την ανάπτυξη είναι η µακροοικονοµική και η συναλλαγµατική σταθερότητα που εξασφαλίστηκε µε την ένταξη στην ΟΝΕ, η άρση των διοικητικών απαγορεύσεων στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πίστης η οποία αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα τόνωσης της ζήτησης καθώς επίσης και οι εισροές από την ΕΕ, οι οποίες είναι διαχρονικά οι υψηλότερες στην ΕΕ και οι οποίες, χρηµατοδοτώντας σηµαντικές υποδοµές, οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Οι παραπάνω παράγοντες επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια να πετύχουµε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης θέτοντας γερές βάσεις για µια καλή επίδοση της χώρας και τα επόµενα χρόνια. Όµως, εάν δεν αντιµετωπιστούν άµεσα οι δοµικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, οι θετικές επιπτώσεις αυτών των παραγόντων σταδιακά θα εξασθενίσουν µε δυσµενείς συνέπειες, όχι µόνο για τους ρυθµούς ανάπτυξης αλλά και για τη κοινωνική συνοχή και τις επιδόσεις της χώρας σε σχέση µε τους δείκτες που παρακολουθούνται στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι δοµικές αδυναµίες είναι οι ακόλουθες: Η γραφειοκρατία, το κόστος της οποίας είναι το ψηλότερο στην ΕΕ-27 µε 6,8% του ΑΕΠ. Η χαµηλή ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου, το οποίο διαµορφώνεται ακόµα χωρίς να τηρούνται οι αρχές της καλής νοµοθέτησης. Η σηµαντική υστέρηση της χώρας, σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ, σε ότι αφορά την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Η χαµηλή ποιότητα των θεσµών, και ειδικά της παιδείας, της υγείας αλλά και η υψηλή διαφθορά. Το εχθρικό ως προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλον που διαµορφώνουν τα παραπάνω. Η µη ικανοποιητική κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών, παρά την πρόοδο που έχει υπάρξει στο θέµα αυτό. Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιµετώπιση των ανωτέρω δοµικών αδυναµιών, και ειδικά η µείωση των γραφειοκρατικών προσχωµάτων στη λειτουργία του ανταγωνισµού και η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, δεν συνεπάγεται και την αποχή από την υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Αντίθετα είναι επιλογές οι οποίες γίνονται ακριβώς για να εξασφαλιστεί µια ανάπτυξη 11

13 στην οποία όλοι θα έχουν ισότιµες ευκαιρίες συµµετοχής, για αύξηση και βελτίωση των θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µέσω της αύξησης της ευηµερίας όλης τη κοινωνίας. Οι επιλογές αυτές πρέπει να γίνουν καθώς η εµπειρία όλων των άλλων χωρών δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και η πτώση των τιµών που θα ακολουθήσει θα ωφελήσει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Επίσης, η διεθνής εµπειρία µας δείχνει ότι το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο του όποιου κόστους προσαρµογής που αξίζει να καταβάλλει η κοινωνία. Το ΕΠΜ θα πρέπει να προβλέπει την προώθηση ενός συνδυασµού µεταρρυθµίσεων οι οποίες να εξασφαλίζουν την εδραίωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης, την προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας, την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας και την αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Για να οδηγήσει όµως αυτή η προσπάθεια στο επιθυµητό αποτέλεσµα θα πρέπει να υπάρξει ικανοποιητική πρόοδος σε όλα το προαναφερόµενα θέµατα, καθώς τα περισσότερα έχουν ως προαπαιτούµενο κάποιο από τα άλλα. Αν υπάρχει πρόοδος σε κάποια και όχι σε άλλα, υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθούν ανισορροπίες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο το σύνολο της προσπάθειας. Κατά τη διαµόρφωση του νέου ΕΠΜ είναι ανάγκη να αποφευχθούν οι αστοχίες του προηγούµενου προγράµµατος αναφορικά µε την επιλογή προτεραιοτήτων και συγκεκριµένων στόχων, την υιοθέτηση χρονοδιαγραµµάτων και τον σαφή προσδιορισµό οικονοµικών πόρων. Εποµένως, το νέο ΕΠΜ καταρχήν χρειάζεται: να κάνει ιεραρχήσεις επιλογών, να επικεντρώνεται σε προτεραιότητες και να τις υπηρετεί µε δέσµες µέτρων που σχετίζονται µεταξύ τους, να αναλύει τα µέτρα σε συγκεκριµένες δράσεις, να προϋπολογίζει κόστος, να κατανέµει την ευθύνη και να διαµορφώνει χρονοπρόγραµµα υλοποίησης κάθε δράσης, να χρησιµοποιεί συγκεκριµένη µεθοδολογία µέτρησης των αποτελεσµάτων και παρακολούθησης της ολοκλήρωσης κάθε δράσης, να εισάγει δείκτες αξιολόγησης του αποτελέσµατος (άµεσου, ενδιάµεσου και απώτερου) και να προβλέπει σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και απολογισµό αναφορικά µε τους στόχους που έχουν τεθεί, να προβλέπει µηχανισµούς παρακολούθησης για την έγκαιρη επισήµανση προβληµάτων και την εισήγηση διορθωτικών δράσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις του ΕΣΠΑ θα συνδέονται µε τους στόχους των επόµενων ΕΠΜ, τόσο για την περίοδο όσο και για την επόµενη. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις συστάσεις που διατύπωσε η ΕΕ κατά την αξιολόγηση της εφαρµογής του προηγούµενου ΕΠΜ τον εκέµβριο του 2007, όπως 12

14 και τους στόχους του Κοινοτικού Προγράµµατος για τη Λισαβόνα που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2008, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι προτεραιότητες του νέου ΕΠΜ για την περίοδο θα πρέπει να είναι οι εξής: 1. Συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξασφάλιση µακροοικονοµικής σταθερότητας. 2. Βελτίωση της ηµόσιας ιοίκησης και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 3. Συµµετοχή στην Κοινωνία της Γνώσης. 4. Ενίσχυση του ανταγωνισµού και άνοιγµα των αγορών. 5. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 6. Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται οι προτάσεις του ΣΕΒ για κάθε µία από τις παραπάνω έξι προτεραιότητες. 13

15 1. Συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξασφάλιση µακροοικονοµικής σταθερότητας Σηµαντική προτεραιότητα πρέπει να παραµείνει η εδραίωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας οδηγεί στη διατήρηση του πληθωρισµού και του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς συνθήκες του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονοµίας τα επόµενα χρόνια. Η µείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, η απελευθέρωση των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η παράλληλη λήψη µέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, όπως είναι η ουσιαστική αναβάθµιση της παιδείας, θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και θα συµβάλλουν τα µέγιστα στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται µια συγκροτηµένη προσπάθεια ορθολογισµού των δαπανών, εδραίωσης ελέγχων και εισαγωγής της διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών. Ο στόχος εδώ δεν πρέπει να είναι µόνο η µείωση των δαπανών, αλλά η επίτευξη πλεονασµατικών προϋπολογισµών και η απελευθέρωση πόρων για την ενίσχυση, για παράδειγµα, των πόρων που κατευθύνονται στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Οι προτεραιότητες που καταγράφονται στη συνέχεια, και που καλούνται να συµπληρώσουν τις ήδη αναφερόµενες στο ΕΠΜ δράσεις (αναφέρονται στους κωδικούς 2.1,2.2,2.3 στον πίνακα του παραρτήµατος), τίθενται µε τη σηµείωση ότι η EUROSTAT διατηρεί εκ νέου επιφυλάξεις σχετικές µε το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης. Οι επιφυλάξεις αυτές προκύπτουν λόγω εµφάνισης αποκλίσεων στην καταγραφή εισροών από την ΕΕ τα έτη 2006 και 2007 αλλά και άλλων τεχνικών θεµάτων, τα οποία επιθυµεί να διασαφηνίσει η EUROSTAT, και που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 0,6% του ΑΕΠ. Συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στο επόµενο ΕΠΜ τα δηµοσιονοµικά µεγέθη δεν θα υπόκεινται πλέον στο ενδεχόµενο σηµαντικών εκ των υστέρων αναθεωρήσεων, κάτι στο οποίο θα συµβάλλουν ουσιαστικά οι αναφερόµενες προτεραιότητες πολιτικής. Για τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται να προωθηθούν µεταρρυθµίσεις µε στόχο: τη µείωση του δηµόσιου χρέους κυρίως µέσω της συγκράτησης των πρωτογενών δαπανών, χωρίς µεταβιβάσεις τρίτων, ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε σχέση µε τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισµού της Κεντρικής Κυβέρνησης, την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ζηµιογόνων δηµόσιων επιχειρήσεων, τον εξορθολογισµό των εσόδων και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων δαπανών, την αποφασιστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, 14

16 τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας του συστήµατος δηµόσιας υγείας, την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος και της γήρανσης του πληθυσµού. Μερικά ενδεικτικά µέτρα για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων: Βελτίωση του ελέγχου των πρωτογενών δαπανών µέσω καλύτερης διαχείρισης των αναγκών της δηµόσιας διοίκησης και περισσότερης διαφάνειας. Σύνταξη προϋπολογισµών βάσει προγράµµατος (programme budgeting). Εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (IPSAS) και των αρχών (κέντρων) ενιαίου ελέγχου στο ηµόσιο και ειδικότερα στο χώρο της δηµόσιας υγείας. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητό τους. Λειτουργία συστηµάτων ηλεκτρονικών προµηθειών, αλλά και υπηρεσιών, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και ειδικά στα νοσοκοµεία, µε υιοθέτηση των καλών πρακτικών που έχει συντάξει για τέτοια συστήµατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιµοποίηση αυτών των κεντρικών συστηµάτων για την αποκεντρωµένη διεκπεραίωση από τους επιµέρους φορείς των προµηθειών και υπηρεσιών οι οποίες σήµερα εξαιρούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα Προµηθειών, και η πραγµατοποίηση κοστολογικών ελέγχων στα απολογιστικά στοιχεία που θα συγκεντρώνονται. Συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων. Αύξηση της ελκυστικότητας του φορολογικού συστήµατος, το οποίο συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως ασταθές, γραφειοκρατικό, ασαφές και αναίτια πολύπλοκο ώστε να καταστεί ευκολότερη η συµµόρφωση των νοµοταγών πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και ο εντοπισµός των παραβατών. 15

17 2. Βελτίωση της ηµόσιας ιοίκησης και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης δεν ήταν αρκετές ώστε να µειωθεί η γραφειοκρατία και οι διάφορες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της δηµόσιας διοίκησης εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες και να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα στη δηµιουργία και λειτουργία των επιχειρήσεων, αυξάνοντας σηµαντικά τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και δηµιουργώντας υψηλό κόστος προσαρµογής. Την ίδια ώρα η παροχή υπηρεσιών από τη δηµόσια διοίκηση είναι χαµηλής ποιότητας σε τοµείς που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος όπως στη δικαιοσύνη όπου η ταχύτητα απονοµής παραµένει υπερβολικά αργή. Προκειµένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης η µεταρρυθµιστική δράση της επόµενης περιόδου πρέπει να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες: τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ηµόσιας ιοίκησης και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Βελτίωση της ηµόσιας ιοίκησης Η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας προϋποθέτει τον εκσυγχρονισµό του κράτους και κυρίως την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Η προηγούµενη περίοδος ήταν προπαρασκευαστική για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και τον προσδιορισµό των δράσεων µε τον οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας ώστε να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η έρευνα και καινοτοµία και να καταπολεµηθεί η φοροδιαφυγή και η διαφθορά. Το ΕΠΜ πρέπει να στοχεύσει µε συγκεκριµένα και υλοποιήσιµα µέτρα στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, στην απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και στην εν γένει αναδιοργάνωση της περιφερειακής διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ ώστε να αρθεί η αρνητική επίδραση του ηµόσιου Τοµέα στην επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Απαιτείται να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί ολοκληρωµένη στρατηγική µεταρρυθµίσεων, η οποία να δοµείται στη βάση τριών κυρίως αξόνων: α) Στο ενιαίο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα αλλαγής στη ηµόσια ιοίκηση, β) Στην εγκαθίδρυση µικρότερου και αποτελεσµατικότερου κράτους και γ) Στην απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου στο σύνολό του ώστε να µειωθεί το κόστος της γραφειοκρατίας. 16

18 Ειδικότερα: Πρέπει να ενταχθούν στο ΕΠΜ οι δράσεις που περιλαµβάνονται στα Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ ). Πιο συγκεκριµένα οι δράσεις που θα περιληφθούν στο ΕΠΜ, θα πρέπει να στοχεύουν: o στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της ηµόσιας ιοίκησης, o στον εξορθολογισµό των υφιστάµενων διοικητικών δοµών και o την πλήρη υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί η δηµοσιονοµική διαχείριση σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και ειδικότερα σε περιφερειακό (ΟΤΑ α και β βαθµού) καθώς η διάρθρωση του ΕΣΠΑ προβλέπει την κατανοµή του 82% της διαθέσιµης χρηµατοδότησης στην περιφέρεια. Ιδιαίτερα απαιτείται: o να εφαρµοστεί σύστηµα πιστοποίησης της διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ και o να καταρτιστούν υποχρεωτικά τριετή επιχειρησιακά σχέδια και ετήσιος δηµόσιος προϋπολογισµός, ισολογισµός και απολογισµός. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί η δηµοσιονοµική διαχείριση για το σύνολο των οργανισµών, υπηρεσιών, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας του δηµοσίου (κυρίως ΙΚΑ και Νοσοκοµείων). ηλαδή να εισαχθεί σύστηµα χρηστής οικονοµικής διαχείρισης το οποίο να περιλαµβάνει α) την υποχρεωτική κατάρτιση τριετών επιχειρησιακών σχεδίων και ετήσιου δηµόσιου προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού και β) την τήρηση ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος. Τέλος, πρέπει να περιληφθούν συγκεκριµένες δράσεις για την επίτευξη της διαφάνειας των οικονοµικών σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα µε στόχο: o τον εκσυγχρονισµό της οικονοµικής διαχείρισης και των εσόδων και δαπανών του κράτους για την κάλυψη αναγκών και o την ενίσχυση της αποδοτικότητας της κρατικής λειτουργίας. Τα ενδεικνυόµενα µέτρα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση εφαρµογής: α) Προϋπολογισµού βάσει προγράµµατος, β) ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στο ηµόσιο όπως εφαρµόζεται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (International Public Sector Accounting Standards), γ) Αρχών ενιαίου ελέγχου και δ) Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των διαδικασιών. 17

19 Επιχειρηµατικό περιβάλλον Σε ό,τι αφορά την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να διατηρηθούν οι κάτωθι προτεραιότητες: Αδειοδότηση - Λειτουργία Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο Ν. 3325/05 για την αδειοδότηση επιχειρήσεων µεταποίησης (αναφέρεται στους κωδικούς 3.1.6, 3.2.4, 3.3.2, 6.1.2, στον πίνακα του παραρτήµατος) παρέµεινε µέχρι σήµερα σε κάποιες άτολµες παρεµβάσεις για άρση των αυστηρών περιορισµών για εγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισµό δραστηριοτήτων στον Ν. Αττικής. Την περίοδο πρέπει να υπάρξει µια ριζική αναθεώρηση του Ν. 3325/05 µε διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής και για τη µέση-υψηλή όχληση, την απλοποίηση και συντόµευση των διαδικασιών ειδικά µε δεδοµένη και την επικείµενη θεσµοθέτηση του «ειδικού χωροταξικού για τη Βιοµηχανία». Το καθεστώς των βιοµηχανιών της Αττικής θα πρέπει να διέπεται από τα προβλεπόµενα στο ΕΧΒ και να µην υπόκειται σε πρόσθετους περιορισµούς. Σε ό,τι αφορά την ίδρυση one-stop-shop εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει πρόοδος η οποία να µπορεί να αλλάξει την πραγµατικότητα που σήµερα βιώνει η Ελληνική επιχείρηση, και για τον λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ουσιαστική προώθηση στο επόµενο ΕΠΜ. Φορολογικό πλαίσιο Σχετικά µε το φορολογικό πλαίσιο: Να περιληφθεί εντός διετίας και µε την αποδοχή των κοινωνικών εταίρων η σύνταξη ολοκληρωµένου και µακροχρόνιου φορολογικού σχεδιασµού. Να καταρτιστεί πρόγραµµα δράσης για την ενοποίηση και απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας και των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων και φορολογικών διαδικασιών των επιχειρήσεων. ιεύρυνση αυτεπάγγελτης αναζήτησης (π.χ. στοιχείων φορολογικής ενηµερότητας). ιαχωρισµός υποβολής δηλώσεων και ελέγχου δηλώσεων. Κατάργηση του ΚΒΣ (σταδιακή κατάργηση µε περιορισµό Βιβλίων και Στοιχείων). Γενίκευση της χρήσης των ΤΠΕ - Ηλεκτρονική υποβολή. Συµψηφισµός χρεών και απαιτήσεων προς και από το ηµόσιο. Επίσπευση απονοµής δικαιοσύνης επί φορολογικών θεµάτων. Να καταρτιστεί σύστηµα διασταύρωσης µη φορολογικών στοιχείων (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ΟΑΕ ). Να καταρτιστεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής µε πολυετή χρονικό ορίζοντα, το οποίο να περιλαµβάνει πρωτίστως δράσεις πρόληψης και δευτερευόντως δράσεις καταστολής. 18

20 Καλή Νοµοθέτηση Ειδικά για το θέµα της Καλής Νοµοθέτησης, σηµειώνεται ότι το ΕΠΜ πρέπει να ταυτιστεί µε τις προτάσεις της Ε.Ε. για την καλύτερη νοµοθέτηση και να ενσωµατώσει τις προβλεπόµενες στο ΕΣΠΑ σχετικές δράσεις. Η καλή νοµοθέτηση διακρίνεται σε δυο επιµέρους κατηγορίες: 1. Στο Πρόγραµµα Μείωσης του ιοικητικού Βάρους: o Πρέπει να ενταχθούν στο ΕΠΜ οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και να συνδεθούν µέσα από το ΕΠΜ µε δράσεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». o Να ενταχθούν στο ΕΠΜ οι προτεινόµενες απλουστεύσεις της ΕΕ για την περεταίρω απλοποίηση του εταιρικού δικαίου καθώς και οι αντίστοιχες που προγραµµατίζει το ΥΠΕΣ. o Να ενταχθούν στο ΕΠΜ οι δράσεις ταχείας υλοποίησης της ΕΕ. o Να περιληφθεί στο ΕΠΜ η υλοποίηση του «Προγράµµατος της ΕΕ για τη Μείωση του ιοικητικού Βάρους για τις επιχειρήσεις κατά 25% έως το 2012» όπως έχει υιοθετηθεί από το Συµβούλιο Κορυφής. Ειδικότερα επειδή το παραπάνω πρόγραµµα έχει ήδη αρχίσει να εκπονείται για τη χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε το ΥΠΟΙΟ, θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Για τον σκοπό αυτό το ΕΠΜ πρέπει να συµπεριλάβει συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες το ΥΠΟΙΟ θα δεσµευτεί να υλοποιήσει. o Να ενισχυθεί η Επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος της ΕΕ, αρµοδιότητας ΥΠΟΙΟ, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων. o Να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος «θεµατικός κόµβος» υποβολής, παραλαβής και δηµοσιοποίησης στατιστικών και οικονοµικών δεδοµένων για τις επιχειρήσεις, µε πρόσβαση στην αναζήτηση δεδοµένων και πιστοποιήσεων τόσο από τις ίδιες όσο και από τις κάθε φορά εµπλεκόµενες δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς. 2. Στη Σύνταξη ανάλυσης επιπτώσεων πριν την ψήφιση κάθε νοµοθετήµατος και έκθεσης εφαρµογής για την αξιολόγηση αυτού και µετά το πέρας συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Πρέπει να ενταχθεί στο ΕΠΜ η θεσµοθέτηση και εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης των επιπτώσεων. Ειδικότερα: o Να θεσµοθετηθεί κατά τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων ανάλυσης επιπτώσεων η συµµετοχή των κυριότερων εµπλεκόµενων µερών-κοινωνικών εταίρων που επηρεάζονται από την προτεινόµενη ρύθµιση. o Να καθιερωθεί ο θεσµός της έγκαιρης και διευρυµένης κοινωνικής διαβούλευσης για όλες τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. 19

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα