ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ Γρηγόρης Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γενικός Γραμματέας ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΤΝΗ Φάρης Πρέσβης ε.τ., Μέλος Επιστημονικού υμβουλίου Βουλής Ειδικός Γραμματέας /Ταμίας ΛΙΑΚΟΤΡΑ Πέτρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιά Μέλη ΥΑΣΟΤΡΟ Αργύρης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ Φαράλαμπος Αναπλ. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο ΙΙΛΙΑΝΟ Λίνος - Αλέξανδρος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΥΑΝΣΗ Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 2

3 Επίτιμοι Πρόεδροι και Μέλη ΡΟΤΚΟΤΝΑ Εμμανουήλ Μέλος ε.τ. ΣΕΝΕΚΙΔΗ Γεώργιος Πρόεδρος ε.τ. ΕΤΡΤΓΕΝΗ Δημήτριος Αντιπρόεδρος ε.τ. ΥΡΑΝΣΖΕΚΑΚΗ Υωκίων Μέλος ε.τ. ΒΑΛΣΙΚΟ Νικόλαος Μέλος ε.τ. 3

4 Θδρυτικά Μέλη * Βακβνύθνο Αζαλάζηνο Βαξβαξνύζεο Πάξηο Βεξέκεο Θάλνο Γηαλλόπνπινο Γεκήηξηνο Γξακκαηηθάθε Αιεμίνπ Άλλα Δπξπγέλεο Γεκήηξηνο Ησάλλνπ Κξαηεξόο Ησάλλνπ Μαλώιεο Καινγεξόπνπινο ηξάηεο πύξνο Καηζηγηάλλε- Παπαθσλζηαληίλνπ Μαξία Κεηξνκειίδεο Παζράιεο Κιάδε-Δπζηαζνπνύινπ Μαξηάλζε Κνύθα Καιιηόπε Κξαληδηώηεο Γηάλλνο Μαλσινπνύινπ - Βαξβηηζηώηε Καηεξίλα Νάζθνπ-Πεξξάθε Παξνύια Οηθνλνκίδεο Κσλζηαληίλνο Παπαδεκεηξίνπ Γηώξγνο Παπαθώζηαο Α-Β. Πεξξάθεο ηέιηνο Ρνδάθεο Υξήζηνο βνιόπνπινο Κσζηαληίλνο ηώηεο Γηάγθνο νπξηαδάθεο Γηάλλεο ηάγθνο Πέηξνο ηεθάλνπ Κσλζηαληίλνο Σελεθίδεο Γεώξγηνο Σελεθίδνπ-Φξαγθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Σζάιηαο Γξεγόξεο Φαηνύξνο Αξγύξεο Φξαγθάθεο Νίθνο Υαιθηόπνπινο Θεόδσξνο Υίνπ- Μαληαηνπνύινπ Θενδώξα * Τπνγξάθνπλ ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζηηο 17 Ηνπιίνπ 1982, πνπ εγθξίζεθε από ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ κε ηελ απόθαζε 3724/1982, πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ

5 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Βαιηηθόο Νηθόιανο ΔΤΡΤΓΔΝΖ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Γηθαζηήο Δπξ.ΓΓΑ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ -ΣΡΑΣΖ πύξνο Καζεγεηήο ΚΟΝΑΛΖ Μαξία ΤΠΔΞ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο Οκνη. Καζεγεηήο, ΑΠΘ ΞΤΓΖ Α. Πξώελ Πξέζβεο ΠΑΠΑΚΧΣΑ Α.-Β Καζεγεηήο Πάληεην ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,, Βνπιεπηήο ΗΧΣΖ Γηάγθνο ΦΡΑΣΕΔΚΑΚΖ Φσθίσλ Καζεγεηήο, ΚΓΔΟΓ 5

6 ΜΕΛΗ 6

7 A ΑΓΓΔΛΟΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο Αθόινπζνο Πξεζβείαο AΘΑΝΟΟΠΟΤΛΟΤ Δθάβε Λέθησξ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πνπζνπιίδνπ 1, Ζιηνύπνιε, Αζήλα AIMIΛΗΑΝΗΓΖ Αρηιιέαο Γηθεγόξνο, Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, ΑΚΡΗΒΟΤΛΖ Γεκήηξεο Λέθηνξαο, Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΑΛΔΗΦΑΝΣΖ ηέιηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Πεηξαηά Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Αλάιπζεο Γηεζλώλ πγθξνύζεσλ - Ηδξύκα Μεζνγεηαθώλ Μειεηώλ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ Αξηζηνηέιεο Γξ.Γηεζλώλ ρέζεσλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε ζύκβαζε, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Αηγαίνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Θενθαλία Τπνς.Γηδ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Πάληεην Παλ/κην ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κσλ/λνο Δπηθ. Καζεγεηήο Γεκνθξίηεην ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ Κσλ/λνο Καζεγεηήο Πάληεην, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Έιιε Γηθεγόξνο ΑΣΔΡΗΑΓΖ Ζξαθιήο Γηπι. Τπάιιεινο ΑΣΗΓΖ Αλζή ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ Βαιεληίλε Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΑΠΘ, Project Manager ζε Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ Γέζπνηλα-Ηλώ Γεκνζηνγξάθνο, Τπεύζπλε Σύπνπ, ΝΑΣΟ ΑΛΗΠΡΑΝΣΖ Νηθήηαο Πξ.Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Θξάθεο, Οκνη.Καζεγεηήο, Robert Schuman, ηξαζβνύξγν ΑΝΔΦΗΟΤ Γεώξγηνο Τπνς.Γηδ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Πάληεην Παλ/κην 7

8 B ΒΑΘΑΚΟΤ Δπγελία Γηδάθησξ Γηεζλώλ ρέζεσλ, ύκβνπινο Αλάπηπμεο ΒΟΤΛΓΑΡΖ Ησάλλεο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην ΒΑΜΒΟΤΚΟ Αζαλάζηνο Γηδάθησξ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ Γηνιάληα- Βαζηιηθή Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο, Τπ.Δμ.. ΒΑΛΖΝΑΚΖ Γηάλλεο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,, Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Πάξηο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΒΑΡΟΤΞΑΚΖ σηήξεο Πξέζβεο, Δπηηξνπή Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο, ΠΡ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ Αλαζηάζηνο ΜΑ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΒΔΛΛΗΑΓΖ Αλλίβαο Πξέζβεο ε.η. ΒΔΡΔΜΖ Θάλνο Καζεγεηήο Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΒΛΑΒΗΑΝΟ Υάξεο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξίαο ησλ Ηδεώλ ζην Ακεξηθαληθό Κνιέγην Διιάδαο 8

9 Γ ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ Μαξία Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΑΓΓΑ Γηνλύζεο Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΓΑΓΖ Κάξνινο Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ Πξίζηηλαο, ΠΑ ΓΔΧΡΓΗΛΑ ηξαηήο Γηθεγόξνο παξ Αξείσ Πάγν, LLM ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Θεόδσξνο Universite de Reims ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ ηακάηεο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Λέθηνξαο ρνιή Δπειπίδσλ ΓΗΑΚΟΜΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο, Γηεπζπληήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ΓΗΑΛΛΟΤΡΗΓΖ Υξηζηόδνπινο Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γειθώλ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξηνο Πξέζβεο ε.η. ΓΗΟΚΑΡΖ ΑΓΓΔΛΟ Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΗΟΤΦΑΝΖ Αζαλάζηνο Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Γσδεθαλήζνπ 97, Καιακαξηά, ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ- ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ Αιίθε Οκ. Καζεγήηξηα, η. Πξύηαλεο, Πάληεην, Πξόεδξνο Ηδξύκαηνο Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ΓΚΗΟΛΜΑ Γεώξγηνο ΓΚΛΑΒΗΝΖ Παλαγηώηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΓΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟΤ Υξηζηίλα Γηθεγόξνο ΓΚΟΡΣΟ Υξήζηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην Γεληθόο Γξακκαηέαο, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ ΓΚΟΤΒΑ Διέλε Γηθεγόξνο ΓΟΤΝΑΡΖ Δκκαλνπήι Πξεζβεπηήο, Δκπεηξνγλώκσλ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, Γ1 Γηεύζπλζε 9

10 ΓΟΤΡΓΟΤΡΗΝΖ Αλαζηάζηνο Γηθεγόξνο, Τπ.Γξ. Ννκηθήο, University College London ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑΚΖ- ΑΛΔΞΗΟΤ Αλαζηαζία Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ Βαζίιεηνο Λέθηνξαο, Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείλησλ Υσξώλ, Γ.Π.Θ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Παλαγηώηεο Αλαπι. Καζεγεηήο Αηγαίνπ Δ ΓΑΜΑΚΟΤ Άλλα Τπνς.Γξ. University Queen Mary (University of London) ΓΑΟΤΣΑΚΟΤ Γέζπνηλα ΓΑΠΟΤΓΑΝΖ Καηεξίλα ΜΓΔ Γηεζλείο & Δπξσπατθέο πνπδέο, Πάληεην ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ - ΛΗΒΑΓΑ Φαλή Ννκηθή ύκβνπινο, Πξντζηακέλε Δηδηθήο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΓΔΡΣΟΤΕΟΤ Μαξηάλζε ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεώξγηνο Δπξσβνπιεπηήο, Δπξ.Κνηλνβνύιην ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Υάξεο ΠΤΒ, Γηεπζπληήο Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΡΟ Νηθεθόξνο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο ΓΗΒΑΝΖ Λέλα Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΗΠΛΑ Υαξηηίλε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 10

11 ΓΟΤΒΛΖ Β. Αλαπι. Καζεγεηήο, Γεληθό Σκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην ΓΟΤΖ Δκκαλνπέια Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Ζ ΕΑΗΚΟ Νηθόιανο Δπηθ. Καζεγεηήο, Γπη. Μαθεδνλίαο ΕΑΚΟΤΛΑ Μαξία Ννκηθή ΕΑΜΠΟΤΡΑ έξγηνο Πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield, Δηδηθόο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ (Κππξηαθό) ΕΑΝΣΕΑ Άγγεινο Δπηζηεκνληθόο Βνεζόο, ΠΑΠΔ ΕΔΡΒΑΚΖ Αλησλία Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΕΔΠΟ Κώζηαο Πξέζβεο ε.η. ΕΖΖ Μ Α3 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ππξίδσλ Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ ΕΧΓΓΟΤ Διέλε 11

12 Η ΖΡΑΚΛΔΗΓΖ Αιέμεο Καζεγεηήο, Tκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΉΦΑΗΣΟ Παλαγηώηεο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο Θ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ Βύξσλ Πξέζβεο ε.η, ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ Πέηξνο Γξ.Γηεζλώλ ρέζεσλ Θ ΗΧΑΝΝΟΤ Δκκαλνπήι Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Κ ΚΑΕΑΚΟ Πάλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΚΑΚΟΤΡΖ Ζιίαο η. Αληηπξόζσπνο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΖΔ ΚΑΛΑΒΡΟ Γξεγόξεο Δπάγγεινο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΠΘ ΚΑΛΑΒΡΟ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΠΘ KAΛΑΝΣΧΝΖ Παλαγηώηα Τπνςήθηα Γηδάθησξ Ννκηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ Αξηζηείδεο ΚΑΛΠΤΡΖ Δπγέληνο-Γεκήηξηνο Α1 Γηεύζπλζε Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ., Αλ.Δπξσπαίνο αληαπνθξηηήο/κνηλή Δμση.Πνιηη. ΚΑΛΤΒΑ Έιελα Γηθεγόξνο, ΓξΝ Παλεπηζηεκίνπ Φξαλθθνύξηεο ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ Μαξίθα Γηθεγόξνο, Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ

13 KAΡΑΓΗΑΝΝΖ πκεώλ Καζεγεηήο, Ννκηθή ρνιή, Robert Schuman ηξαζβνύξγν ΚΑΡΑΓΖΜΟ Λάκπξνο ΚΑΡΑΚΧΣΑΝΟΓΛΟΤ Βεληακίλ Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΤΝΖ Υάξεο Πξέζβεο ε.η., Μέινο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ Βνπιήο, Γελ. Γξακκαηέαο ΔΔΓΓΓ ΚΑΡΑΦΧΣΗΑ Παλαγηώηεο Καζεγεηήο, Indianapolis πξώελ ζύκβνπινο ηνπ ΟΖΔ ΚΑΡΗΦΗΑΓΖ Γεώξγηνο Ννκηθόο ύκβνπινο, Σκήκα Δπξσπατθνύ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΡΣΑΛΗΑ Πέηξνο Γηθεγόξνο, Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ ΚΑΡΤΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΒΛΑΒΗΑΝΟΤ Υξπζνύια Πξέζβεο ΚΑΟΤΛΗΓΖ Γεώξγηνο ΚΑΑΠΟΓΛΟΤ Βαζίιεο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΚΑΣΑΝΑ Ζιίαο Δηζεγεηήο, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΣΡΑΝΖ Αιέμαλδξνο ύκβνπινο Πξεζβείαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ - ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Μαξία Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΑΣΗΜΠΑΡΓΖ Κσλζηαληίλνο Γξ. Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Θξάθεο ΚΑΣΗΟ ηαύξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ - Μεηάθξαζεο & Γηεξκελείαο, Ηόλην ΚΑΣΟΤΦΡΟ Θεόδσξνο Ννκηθόο ΓΔΚ ΚΑΣΧΠΟΓΖ Γεώξγηνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΔΝΣΡΧΣΖ Κπξηάθνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ, Γπη.Μαθεδνλίαο ΚΔΡΑΜΔΤ Κσλζηαληίλνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΚΔΦΑΛΑ Βίθπ Γεκνζηνγξάθνο 13

14 ΚΗΣΡΟΜΖΛΗΓΖ Παζράιεο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΚΛΑΓΖ-ΔΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ Μαξηάλζε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΟΚΚΧΝΖ Ναηαιία Δκπεηξνγλώκσλ Α,ύκβνπινο Μνλίκνπ Αληηπξνζώπνπ ζηελ ΔΔ ΚΟΜΝΖΝΟ Υαξάιακπνο ΚΟΠΠΑ Μαξηιέλα Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Δπξσβνπιεπηήο KOTZIA Νίθνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΚΟΣΗΡΖ Αζαλάζηνο Δκπεηξνγλώκσλ Α - ύκβνπινο Πξεζβείαο Α, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Θεόδσξνο Οκνη. Καζεγεηήο, Αληηπξόεδξνο ΔΛΗΑΜΔΠ ΚΟΤΜΔΝΣΑΚΟΤ Μαηίλα Ννκηθόο, Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ Γηώξγνο Δθπξόζσπνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΟΤΖ Πάλνο Γηθεγόξνο ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ, Πξύηαλεο, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΚΟΤΣΡΖ Αλδξέαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΟΤΣΡΟΤΛΖ Βάηνο Τπ.Γξ, Δξεπλεηήο ζην Κέληξν Γηεζλνύο Γηθαίνπ ηνπ ULB ΚΟΤΣΖ Αιέμαλδξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΚΟΤΣΟΜΠΔΛΖ Βαζίιεηνο Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο ΝΚ KΟΤΣΟΤΜΠΔΛΖ Παλαγηώηεο, ΜΓΔ Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθέο πνπδέο Παληείνπ, Γηεπζπληήο ΔΚΔΜ ΚΟΤΦΑ Καιιηόπε Οκόηηκε Καζεγήηξηα, Σήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, Δηδηθή Δηζεγήηξηα ΟΖΔ ΚΡΟΜΛΗΓΟΤ ηέιια ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Σκήκα Ννκηθήο,, Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο Τπ. Δμ. 14

15 ΚΣΗΣΑΚΗ Ησάλλεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, Γ.Π.Θ. ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεώξγηνο Γξ. Ννκηθήο ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Διέλε Γξακκαηέαο Πξεζβείαο, Μ.Α. ηξαζβνύξγνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ Νηθόιαο Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, European University Institute ΚΤΡΚΟ σηήξεο Τπ.Γξ.Σκήκα ΓΔ, Πάληεην, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Αξηζηνηέιεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, Κύπξνπ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Εσή Γηθεγόξνο ΚΧΝΣΑ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ Αλαζηάζηνο Τπνς.Γξ. Σκήκα ΓΔ,Πάληεην Αξηζηνηέινπο 20, Γέξαθαο ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ Δπζύκηνο ΓΠΓ, Γ2 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. KΧΣΗΝΑ Διέλε Τπνς. Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην Λ ΛΑΓΑΝΖ Δηξήλε Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ & Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, ΠΑ.ΜΑΚ ΛΑΕΑΡΖ Υξηζηόδνπινο ύκβνπινο Πξεζβείαο ΛΑΕΑΡΗΓΖ Νηθόιανο Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο, ηέιερνο Γηεύζπλζεο Γεκνζηνλνκηθώλ ρέζεσλ ΤΠΔΘΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο ΛΑΚΑΡΖ Σαηηάλα Nνκηθόο ΛΔΧΝΗΓΟΤ Πέηξνο Τπνς. Γξ. Σκήκα ΓΔ, Πάληεην ΛΗΑΚΟΤΡΑ Πέηξνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο ΛΗΒΑ σηήξηνο Λέθηνξαο, Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, Ηόλην ΛΗΒΗΔΡΑΣΟ Γηνλύζηνο ΛΗΣΑ ππξίδσλ Χξνκίζζηνο Καζεγεηήο Durham ΛΤΓΖ Μαξία 15

16 ΛΤΣΡΑ Πεξηθιήο Μ ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Αηγαίνπ ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ Μάξηνο ΜΑΛΛΗΑ Αιέμαλδξνο Πξέζβεο ΜΑΝΔΖ Υαξάιακπνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΜΑΝΗΑΣΖ Κπξηάθνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ MANOY Γήκεηξα Τπνς.Γξ. Σκήκα Ννκηθήο ΑΠΘ ΜΑΝΣΑ Διεπζεξία Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΗΣΗΧΣΖ Αηθαηεξίλε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΑΡΚΔΣΟ Θξαζύβνπινο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Τπ.Δμ. Γ1 Γ/λζε ΟΖΔ θαη ΓΔΟ ΜΑΡΟΤΓΑ Μαξία Νηαληέιια Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΑΣΑΚΑ Πέηξνο UNHCR Protection Officer ΜAYΡΟΓΔΝΖ ηαύξνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΔΛΗΜΠΑΑΚΖ Μάξηνο ΜΖΣΡΟΤΓΖ Αγλή Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ΜΖΣΑΚΖ Αηκηιία ΜΗΥΑ ΔΛΔΝΖ Γξ. Ννκηθήο,, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλνο Βηβιηνζήθεο Γεκνζίνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο πξώελ Δπηθ. Καζεγεηήο ΑΠΘ ΜΟΤΟΤΡΖ σηήξηνο πξώελ Δπίθνπξνο Γεληθόο Γξακκαηέαο ΟΖΔ ΜΟΤΣΑΨΡΑ ΔΛΗΝΑ Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, Αζελώλ 16

17 MΠΑΜΠΑΗΚΑ Ησάλλα Γηθεγόξνο/Δκπεηξνγλώκσλ MΠΑΝΣΔΚΑ Ζιίαο Γηθεγόξνο, Kαζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Brunel ΜΠΑΣΕΔΛΖ Γεκήηξηνο ΜΠΔΡΝΗΣΑ Παλαγηώηεο Αλαπι.Καζεγεηήο, ΓΠΘ, Γηθεγόξνο ΜΠΛΗΝΣΕΗΟ Αζαλάζηνο ΜΠΟΖ Μαίξε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο ΜΠΟΤΡΑΝΣΧΝΖ Γεκήηξηνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Οηθνλνκηθό Αζελώλ ΜΠΟΤΡΓΑΛΖ Αλαζηάζηνο ΜΠΟΤΡΛΟΓΗΑΝΝΖ- ΒΡΑΗΛΑ Υξηζηηάλλα ηέιερνο ΖΔ ΜΠΟΤΡΣΕΖ Σειέκαρνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη MΗΡΑΕΓΔΖ- ΜΠΔΡΝΗΣΑ Γόκλα Γηθεγόξνο, LLM Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ, LSE ΜΠΡΔΓΖΜΑ Αληώλεο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Ν ΝΑΚΟΤ-ΠΔΡΡΑΚΖ Παξνύια Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ, Μαθεδνλίαο ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΣΔΦΑΝΟΤ Ζξώ Καζεγήηξηα, Πάληεην Πξόεδξνο Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηεο Πξόζθπγεο ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ησάλλεο Γηθεγόξνο ΝΣΑΖ Έξξηθα- Δηξήλε Καζεγήηξηα, Αλεμάξηεηνο Δκπεηξνγλώκσλ ζηα ΖΔ, Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο θαη Μέινο ηεο «Κνηλήο Μνλάδαο Δπηζεσξήζεσλ» ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΔ ΝΣΑΛΖ σηήξεο Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΝΣΟΤΡΑΚΖ Θσκαίο Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ηέιερνο ΤΠΔΘΟ ΝΣΟΤΚΑ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ Αλαθηνξίνπ, 48100, Πξέβεδα 17

18 Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Βαζίιεηνο Γξ. Γηεζλώλ ρέζεσλ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κσλζηαληίλνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Πάληεην ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ Κιενκέλεο Π ΠΑΕΑΡΣΕΖ Φσηεηλή Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΠΑΜΠΟΤΚΖ Υαξάιακπνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΠΑΞΗΜΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΗΝΟΤ Μηξάληα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΠΑΠΑ Δπζαιία ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Γηδάθησξ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Sussex, Αγγιία ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Λεσλίδαο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο Αθόινπζνο Σύπνπ αρηνύξε 85, Πεηξαηάο ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Μάξζα Δηζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή ΤπεξεζίαΤπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Μαξία Α2 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ Μαξία Δπίθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΠΑΣΑΜΚΟ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά, Δπξσβνπιεπηήο ΠΑΠΑΣΡΑΣΖ Πξνθόπεο Αλαπι.Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΠΑΠΑΧΣΖΡΗΟΤ Υαξάιακπνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΠΠΑ Δπζαιία ΠΑΡΗΖ Ησάλλεο, Τπνζηξάηεγνο, Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Παλ. Κξήηεο ΠΑΡΣΟ Παλαγηώηεο ΠΑΣΔΛΟ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΣΡΧΝΑ Βαζίιεηνο Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 18

19 ΠΑΣΡΧΝΟ Πέηξνο Γηθεγόξνο, Γξ Ννκηθήο ΠΑΣΗΟΤΡΑ ηπιηαλή ΠΔΠΔΛΑΖ-ΜΗΝΟΓΛΟΤ Ησάλλα Eπηθ.Καζεγήηξηα, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Οηθνλνκηθό Αζελώλ ΠΔΡΑΚΖ Μαλώιεο Γηθεγόξνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Ννκηθήο ρνιήο Αζελώλ ΠΔΡΡΑΚΖ ηέιηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Γηεπζπληήο ΔΚΔΚΓΑΑΓ, Μέινο ECRI ΠΔΣΡΗΓΖ Μάθεο ΠΔΣΑ ηπιηαλόο ύκβνπινο, Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ΠΗΣΗΟΡΛΑ Αζαλάζηνο Γηθεγόξνο, ΜΑ Κνηλνηηθό θαη Γηεζλέο Γίθαην, Αξηζηνηέιεην ΠΗΥΟΤ Μαξία Τπνς.Γξ. Γηεζλνύο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, Τπόηξνθνο ΗΚΤ ΠΛΑΣΗΑ Αζαλάζηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΠΛΑΣΗΑ Υαξάιακπνο Πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, PhD, Βόλλεο, Γεξκαλία. Δηδηθόο επηζηήκνλαο Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ΠΛΗΑΚΟ Αζηέξηνο Αλαπι.Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ, Οηθνλνκηθό Παλ/κην Αζελώλ, Μέινο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ Βνπιήο ΠΟΛΗΣΖ ηπιηαλόο Αληηλαύαξρνο, Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Γεληθό Σκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ Γξεγόξηνο ΠΟΤΚΑΜΗΑ Γηώξγνο ύκβνπινο Πξεζβείαο ΠΡΑΒΗΣΑ Μαξία- Ζιηάλα Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΠΡΔΕΑ Ησάλλεο Γξ δηεζλνύο δηθαίνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris II (Panthéon-Assas) Λέθηνξαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην Paris 1 Panthéon- Sorbonne θαη ζηε ρνιή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Παξηζίσλ (IEP de Paris - Sciences Po) ΠΤΡΗΓΖ Παλαγηώηα Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ 19

20 Ρ ΡΑΜΜΑΣΑ Μαξία Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπάγγεινο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Ννκηθόο ύκβνπινο M.A.P./ U.N.E.P. ΡΖΓΑ Δ. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΡΟΓΟΘΔΑΣΟ Γεξάζηκνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΡΟΕΑΚΖ Υξήζηνο Γηθαζηήο Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκκαλνπήι Οκόηηκνο Καζεγεηήο - Αθαδεκατθόο ΡΟΤΟ σηήξεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ, Πεινπνλλήζνυ ΡΧΗΓΖ Μαξία Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ, Τπόηξνθνο ΗΚΤ ΑΜΗΧΣΖ Γεώξγηνο Λέθηνξαο Σκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΑΜΧΝΖ ΡΑΝΣΟΤ Αηθαηεξίλε Ννκηθόο ύκβνπινο, Πξντζηακέλε Σκήκα Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΑΛΧΝΗΓΖ Κσλζηαληίλνο, Τπνς. Γηδάθησξ, Σκήκα Ννκηθήο, Παλ.Θξάθεο ΑΡΑΝΣΖ Βαζηιηθή, Τπ.Γξ. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Μηιηηάδεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΑΡΡΖ Δπαγγειία ΒΟΛΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Αθαδεκατθόο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηνύ Νεόηεξνπ Διιεληζκνύ, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΔΡΜΠΟ σηήξεο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο ΓΠΘ ΗΑΣΗΣΑ Ήιηα Μαξία Γηθεγόξνο Αζελώλ, ΜΓΔ Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην,, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ΗΜΓΑ 20

21 ΗΝΟΤ Γέζπνηλα Γξ. Ννκηθήο Paris II ΗΟΤΗΟΤΡΑ Πέηξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηεκίν Αηγαίνπ ΗΗΛΗΑΝΟ Λίλνο- Αιέμαλδξνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο,, Μέινο CERD UN ΗΣΑΡΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο ύκβνπινο, Γξαθείν Δπηηξόπνπ Γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ΚΑΛΗΔΡΖ Δξηέηηα Δηζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΡΔΣΕΟΤ Μαξία Λνπίδα Δκπεηξνγλώκνλαο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΟΡΓΑ Αρηιιέαο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο skordas law.uoa.gr ΚΟΤΡΣΟ Νηθόιανο Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ ΚΟΤΣΔΡΖ Θσκάο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Assistant Professor, American University in Cairo ΚΡΟΝΗΑ Βαζίιεηνο ύκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α' Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΜΤΡΛΑΚΖ Ησζήθ ΟΤΜΔΛΑ Μαξία ΠΑΘΟΠΟΤΛΟ Φώηεο Γηθεγόξνο-Γξ. Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Paris I, Ννκηθόο ζπλεξγάηεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ΠΤΡΟΤ Κιαίξε πλεξγάηεο Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλνύο θαη Αιινδαπνύ Γηθαίνπ ΣΑΓΚΟ Πέηξνο Καζεγεηήο, Tκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Ζξαθιείαο 4 ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Έιζα ηέιερνο ΖΔ ΣΑΜΟΤ Αθξνδίηε Γηθεγόξνο ΣΑΜΟΤΛΖ ππξίδσλ Ησαλλίλσλ& Παξλαζζνύ, Υαιάλδξη ΣΑΜΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο ΤΠΔΘΟ, ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΣΑΤΡΗΓΖ Εελνβία Αλαπι. Ννκ.ύκβνπινο, ΔΝΤ Τπ.Δ 21

22 ΣΑΤΡΗΝΑΚΖ ηακαηία Τπνς.Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Pantheon- Assas Paris II, Eπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο Δηζεγεηήο, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Γηθεγόξνο, Γξ. Σκήκα Ννκηθήο ακαξά 9, Π.Φπρηθό ΣΔΛΔΚΑΣΟ- ΛΟΒΔΡΓΟ Μηραήι Δηζεγεηήο, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΣΔΦΑΝΗΓΖ Ησάλλεο Aλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΣΔΦΑΝΟΤ Αιέμεο Πξέζβεο επί ηηκή ΣΔΦΑΝΟΤ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΣΟΦΟΡΟΠΟΤΛΟ Θέκνο Πξέζβεο επί ηηκή ΣΡΑΣΖ Αλαζηαζία Δκπεηξνγλώκναο, Γ1 Γ/λζε, ΤπΔμ ΤΡΗΓΟ Άγγεινο Δπίθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΧΣΖΡΔΛΖ Γηώξγνο Καζεγεηήο, ΝΟΠΔ, ΧΦΡΟΝΑ Λπδία- Διηζάβεη ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σ ΣΑΛΗΑΓΧΡΟ Κ. ΣΔΛΑΛΗΑΝ Μαξία Αλαπιεξσηήο Ννκηθόο ύκβνπινο, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπ.Δμ. ΣΕΔΒΔΛΔΚΟ Βαζίιεηνο European University Institute, Department of Law ΣΕΖΜΖΣΡΑ Υάξεο- Εαραξίαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Διιελνηνπξθηθώλ Μειεηώλ, Bilgi, Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία ΣΕΗΑΜΠΗΡΖ Αξηζηνηέιεο Δπηθ.Καζεγεηήο, Πεηξαηά ΣΟΤΡΑΣΕΧΦ Γέζπνηλα ΤΠ.ΔΘ.Ο. ΣΡΔΚΛΖ ηαπξνύια Γηθεγόξνο ΣΑΚΧΝΑ Παλαγηώηεο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Αηγαίνπ ΣΑΛΣΑ Γξεγόξεο 22

23 Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Παλεπηζηήµην, ηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Οηθία: θαθίσλ 3, Βάξθηδα , Δξγ. πγγξνύ 136, Αζήλα ΣΑΟΤΖ Ησάλλεο Γηπισκαηηθόο Τπάιιεινο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Αηιάληνο 28, Π.Φάιεξν ΣΑΡΓΑΝΗΓΖ Υαξάιακπνο Γξ., Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ16, Αζήλα , ΣΗΝΗΗΕΔΛΖ Μηραήι Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Αιηκέδνληνο 3, Αζήλα Οκήξνπ 19, 7νο όξνθνο ΣΗΣΔΛΗΚΖ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, Μαθεδνλίαο 3ν Υκ. ΔΟ Φιώξηλαο-Νίθεο, 53100, Φιώξηλα ΣΟΚΑΝΑ Νηθόιανο Γηθεγόξνο, LLM, Τπ. Γηδ, Σκήκα ΓΔ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηαδίνπ 10, Αζήλα , Κνκνηελήο 3, Ακπειόθεπνη ΣΟΤΣΟΤΒΑ-ΣΧΣΟΤ Γεσξγία Βνεζόο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Δγλαηία 73, Θεζ/ληθε Τ ΤΦΑΝΣΖ Κσλζηαληίλνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Οκήξνπ 19, Αζήλα , , Φ ΦΑΚΗΟΛΑ Δπζηάζηνο Γηδάθησξ, Department of War Studies, King s College London θαη Αλαιπηήο ζηελ Τπνδηεύζπλζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ATEbank, Αζήλα Ξαλζίππνπ 86, Υνιαξγόο ΦΑΡΡΟΤ Άλλα Γξακκαηέαο Πξεζβείαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Γαβξηειίδνπ 6, ΑΘήλα ΦΑΣΟΤΡΟ Αξγύξεο Οκόηηκνο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,. ΦΑΣΟΤΡΟ Γεκήηξηνο ηέιερνο ΟΖΔ 23

24 Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πιεξνθόξεζεο ΟΖΔ (UNRIC) ΦΔΡΓΑΓΖ ΣΟΤΝΣΑ Αξεηή Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΦΡΑΓΚΑΚΖ Νηθόιανο Γηθεγόξνο, ΔΚΔΜΔ Υ ΥΑΕΑΚΖ Κσλζηαληίλνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ΓΠΘ ΥΑΗΝΟΓΛΟΤ Καιιηόπε Γξ.Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Λνλδίλνπ, Γηδάζθνπζα Παλ.Μαθεδνλίαο θαη ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ΥΑΛΚΗΑ Μαξηάλλα ΥΑΡΗΣΟ πύξνο Μέινο Γ.. EKEME ΥΑΣΕΖΑΝΣΧΝΗΟΤ Αηθαηεξίλε ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Θεκηζηνθιήο ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ. ΥΔΗΛΑ Δηξήλε Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΗΟΤ- ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Θενδώξα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΟΤΛΗΑΡΑ Αζηέξηνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Υαξνθόπεην ΥΡΖΣΑΚΖ Θεόδσξνο Καζεγεηήο, Grenoble II (Pierre Mendès France) Faculté de droit ΥΡΖΣΑΚΖ Μηραήι Γξ. Πάληεην, Τπεύζπλνο πνπδώλ θαη Έξεπλαο, Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο, Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ΥΡΖΣΗΓΖ Γεώξγηνο Λέθηνξαο Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ Φιώξηλαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΗΓΖ Θεόδσξνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΡΤΟΜΑΛΛΖ Μηράιεο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ 24

25 ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ Κύπξνο Γηθεγόξνο, Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Βνπιεπηήο cy, Φ ΦΑΡΡΟΤ Διέλε Γηδάθησξ Ννκηθήο, ΤΠ.ΔΘ.Ο. 25

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

2. Presentations and discussions

2. Presentations and discussions CODE 3 rd SE Europe Regional Workshop Nicosia, Cyprus 25 May 2010 WORKSHOP REPORT Table of Contents 1. Aims... 1 2. Presentations and discussions... 2 3. Conclusions... 4 Annexes:... 4 1. Aims The CODE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 1 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME - EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟY Γηεζλέο πλέδξην / International Conference Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN TIMES: CHALLENGES

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 1. 2. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ Means4 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 3. Δκδόζεις Κριηική Διέλε αληάξκε Τπεύζπλε Παξαγσγήο 210 8093247, 2108093282 Γ. Μαθξίδεο 2102838224, fax.210283829

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία» Δπώνσμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Γέννηση: Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παπαδόπνπινο Ιωάλλεο Γηνλύζηνο Αζεκίλα Πεηξαηάο Γιεύθσνση κατοικίας: Γεκνθξαηίαο 1 85 100 Ρόδνο Σηλ.: 6972093203 e-mail: papadopoulos@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) Ηεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, T.K. 118 55, Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ Ζ Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξεία (Δ.Ε.Δ.) ζαο πξνζθαιεί ζην 30 ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Δ.Ε.Δ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΟΤΙΑΚΔ ΥΔΔΙ: ΘΔΡΑΠΔΙΑ θαη ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ»

«ΤΓΚΡΟΤΙΑΚΔ ΥΔΔΙ: ΘΔΡΑΠΔΙΑ θαη ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ» Διιεληθή Δηαηξεία πζηεκηθήο θέςεο θαη Φπρνζεξαπείαο Οηθνγέλεηαο ΔΔΚΔΦΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ SOCIETA ITALIANA di RICERCA E TERAPIA SISTEMICA S.I.R.T.S. Γ Ι Η Μ Δ Ρ Ι Γ Α «ΤΓΚΡΟΤΙΑΚΔ ΥΔΔΙ: ΘΔΡΑΠΔΙΑ θαη ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα