ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ Γρηγόρης Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γενικός Γραμματέας ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΤΝΗ Φάρης Πρέσβης ε.τ., Μέλος Επιστημονικού υμβουλίου Βουλής Ειδικός Γραμματέας /Ταμίας ΛΙΑΚΟΤΡΑ Πέτρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιά Μέλη ΥΑΣΟΤΡΟ Αργύρης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ Φαράλαμπος Αναπλ. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο ΙΙΛΙΑΝΟ Λίνος - Αλέξανδρος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΥΑΝΣΗ Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 2

3 Επίτιμοι Πρόεδροι και Μέλη ΡΟΤΚΟΤΝΑ Εμμανουήλ Μέλος ε.τ. ΣΕΝΕΚΙΔΗ Γεώργιος Πρόεδρος ε.τ. ΕΤΡΤΓΕΝΗ Δημήτριος Αντιπρόεδρος ε.τ. ΥΡΑΝΣΖΕΚΑΚΗ Υωκίων Μέλος ε.τ. ΒΑΛΣΙΚΟ Νικόλαος Μέλος ε.τ. 3

4 Θδρυτικά Μέλη * Βακβνύθνο Αζαλάζηνο Βαξβαξνύζεο Πάξηο Βεξέκεο Θάλνο Γηαλλόπνπινο Γεκήηξηνο Γξακκαηηθάθε Αιεμίνπ Άλλα Δπξπγέλεο Γεκήηξηνο Ησάλλνπ Κξαηεξόο Ησάλλνπ Μαλώιεο Καινγεξόπνπινο ηξάηεο πύξνο Καηζηγηάλλε- Παπαθσλζηαληίλνπ Μαξία Κεηξνκειίδεο Παζράιεο Κιάδε-Δπζηαζνπνύινπ Μαξηάλζε Κνύθα Καιιηόπε Κξαληδηώηεο Γηάλλνο Μαλσινπνύινπ - Βαξβηηζηώηε Καηεξίλα Νάζθνπ-Πεξξάθε Παξνύια Οηθνλνκίδεο Κσλζηαληίλνο Παπαδεκεηξίνπ Γηώξγνο Παπαθώζηαο Α-Β. Πεξξάθεο ηέιηνο Ρνδάθεο Υξήζηνο βνιόπνπινο Κσζηαληίλνο ηώηεο Γηάγθνο νπξηαδάθεο Γηάλλεο ηάγθνο Πέηξνο ηεθάλνπ Κσλζηαληίλνο Σελεθίδεο Γεώξγηνο Σελεθίδνπ-Φξαγθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Σζάιηαο Γξεγόξεο Φαηνύξνο Αξγύξεο Φξαγθάθεο Νίθνο Υαιθηόπνπινο Θεόδσξνο Υίνπ- Μαληαηνπνύινπ Θενδώξα * Τπνγξάθνπλ ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζηηο 17 Ηνπιίνπ 1982, πνπ εγθξίζεθε από ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ κε ηελ απόθαζε 3724/1982, πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ

5 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Βαιηηθόο Νηθόιανο ΔΤΡΤΓΔΝΖ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Γηθαζηήο Δπξ.ΓΓΑ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ -ΣΡΑΣΖ πύξνο Καζεγεηήο ΚΟΝΑΛΖ Μαξία ΤΠΔΞ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο Οκνη. Καζεγεηήο, ΑΠΘ ΞΤΓΖ Α. Πξώελ Πξέζβεο ΠΑΠΑΚΧΣΑ Α.-Β Καζεγεηήο Πάληεην ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,, Βνπιεπηήο ΗΧΣΖ Γηάγθνο ΦΡΑΣΕΔΚΑΚΖ Φσθίσλ Καζεγεηήο, ΚΓΔΟΓ 5

6 ΜΕΛΗ 6

7 A ΑΓΓΔΛΟΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο Αθόινπζνο Πξεζβείαο AΘΑΝΟΟΠΟΤΛΟΤ Δθάβε Λέθησξ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πνπζνπιίδνπ 1, Ζιηνύπνιε, Αζήλα AIMIΛΗΑΝΗΓΖ Αρηιιέαο Γηθεγόξνο, Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, ΑΚΡΗΒΟΤΛΖ Γεκήηξεο Λέθηνξαο, Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΑΛΔΗΦΑΝΣΖ ηέιηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Πεηξαηά Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Αλάιπζεο Γηεζλώλ πγθξνύζεσλ - Ηδξύκα Μεζνγεηαθώλ Μειεηώλ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ Αξηζηνηέιεο Γξ.Γηεζλώλ ρέζεσλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε ζύκβαζε, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Αηγαίνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Θενθαλία Τπνς.Γηδ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Πάληεην Παλ/κην ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κσλ/λνο Δπηθ. Καζεγεηήο Γεκνθξίηεην ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ Κσλ/λνο Καζεγεηήο Πάληεην, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Έιιε Γηθεγόξνο ΑΣΔΡΗΑΓΖ Ζξαθιήο Γηπι. Τπάιιεινο ΑΣΗΓΖ Αλζή ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ Βαιεληίλε Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΑΠΘ, Project Manager ζε Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ Γέζπνηλα-Ηλώ Γεκνζηνγξάθνο, Τπεύζπλε Σύπνπ, ΝΑΣΟ ΑΛΗΠΡΑΝΣΖ Νηθήηαο Πξ.Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Θξάθεο, Οκνη.Καζεγεηήο, Robert Schuman, ηξαζβνύξγν ΑΝΔΦΗΟΤ Γεώξγηνο Τπνς.Γηδ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Πάληεην Παλ/κην 7

8 B ΒΑΘΑΚΟΤ Δπγελία Γηδάθησξ Γηεζλώλ ρέζεσλ, ύκβνπινο Αλάπηπμεο ΒΟΤΛΓΑΡΖ Ησάλλεο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην ΒΑΜΒΟΤΚΟ Αζαλάζηνο Γηδάθησξ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ Γηνιάληα- Βαζηιηθή Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο, Τπ.Δμ.. ΒΑΛΖΝΑΚΖ Γηάλλεο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,, Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Πάξηο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΒΑΡΟΤΞΑΚΖ σηήξεο Πξέζβεο, Δπηηξνπή Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο, ΠΡ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ Αλαζηάζηνο ΜΑ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΒΔΛΛΗΑΓΖ Αλλίβαο Πξέζβεο ε.η. ΒΔΡΔΜΖ Θάλνο Καζεγεηήο Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΒΛΑΒΗΑΝΟ Υάξεο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξίαο ησλ Ηδεώλ ζην Ακεξηθαληθό Κνιέγην Διιάδαο 8

9 Γ ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ Μαξία Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΑΓΓΑ Γηνλύζεο Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΓΑΓΖ Κάξνινο Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ Πξίζηηλαο, ΠΑ ΓΔΧΡΓΗΛΑ ηξαηήο Γηθεγόξνο παξ Αξείσ Πάγν, LLM ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Θεόδσξνο Universite de Reims ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ ηακάηεο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Λέθηνξαο ρνιή Δπειπίδσλ ΓΗΑΚΟΜΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο, Γηεπζπληήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ΓΗΑΛΛΟΤΡΗΓΖ Υξηζηόδνπινο Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ, Πάληεην Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γειθώλ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξηνο Πξέζβεο ε.η. ΓΗΟΚΑΡΖ ΑΓΓΔΛΟ Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΗΟΤΦΑΝΖ Αζαλάζηνο Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Γσδεθαλήζνπ 97, Καιακαξηά, ΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ- ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ Αιίθε Οκ. Καζεγήηξηα, η. Πξύηαλεο, Πάληεην, Πξόεδξνο Ηδξύκαηνο Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ΓΚΗΟΛΜΑ Γεώξγηνο ΓΚΛΑΒΗΝΖ Παλαγηώηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΓΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟΤ Υξηζηίλα Γηθεγόξνο ΓΚΟΡΣΟ Υξήζηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην Γεληθόο Γξακκαηέαο, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ ΓΚΟΤΒΑ Διέλε Γηθεγόξνο ΓΟΤΝΑΡΖ Δκκαλνπήι Πξεζβεπηήο, Δκπεηξνγλώκσλ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, Γ1 Γηεύζπλζε 9

10 ΓΟΤΡΓΟΤΡΗΝΖ Αλαζηάζηνο Γηθεγόξνο, Τπ.Γξ. Ννκηθήο, University College London ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑΚΖ- ΑΛΔΞΗΟΤ Αλαζηαζία Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ Βαζίιεηνο Λέθηνξαο, Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείλησλ Υσξώλ, Γ.Π.Θ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Παλαγηώηεο Αλαπι. Καζεγεηήο Αηγαίνπ Δ ΓΑΜΑΚΟΤ Άλλα Τπνς.Γξ. University Queen Mary (University of London) ΓΑΟΤΣΑΚΟΤ Γέζπνηλα ΓΑΠΟΤΓΑΝΖ Καηεξίλα ΜΓΔ Γηεζλείο & Δπξσπατθέο πνπδέο, Πάληεην ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ - ΛΗΒΑΓΑ Φαλή Ννκηθή ύκβνπινο, Πξντζηακέλε Δηδηθήο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΓΔΡΣΟΤΕΟΤ Μαξηάλζε ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεώξγηνο Δπξσβνπιεπηήο, Δπξ.Κνηλνβνύιην ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Υάξεο ΠΤΒ, Γηεπζπληήο Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΡΟ Νηθεθόξνο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο ΓΗΒΑΝΖ Λέλα Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΗΠΛΑ Υαξηηίλε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 10

11 ΓΟΤΒΛΖ Β. Αλαπι. Καζεγεηήο, Γεληθό Σκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην ΓΟΤΖ Δκκαλνπέια Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Ζ ΕΑΗΚΟ Νηθόιανο Δπηθ. Καζεγεηήο, Γπη. Μαθεδνλίαο ΕΑΚΟΤΛΑ Μαξία Ννκηθή ΕΑΜΠΟΤΡΑ έξγηνο Πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield, Δηδηθόο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ (Κππξηαθό) ΕΑΝΣΕΑ Άγγεινο Δπηζηεκνληθόο Βνεζόο, ΠΑΠΔ ΕΔΡΒΑΚΖ Αλησλία Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΕΔΠΟ Κώζηαο Πξέζβεο ε.η. ΕΖΖ Μ Α3 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ππξίδσλ Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ ΕΧΓΓΟΤ Διέλε 11

12 Η ΖΡΑΚΛΔΗΓΖ Αιέμεο Καζεγεηήο, Tκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΉΦΑΗΣΟ Παλαγηώηεο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο Θ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ Βύξσλ Πξέζβεο ε.η, ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ Πέηξνο Γξ.Γηεζλώλ ρέζεσλ Θ ΗΧΑΝΝΟΤ Δκκαλνπήι Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Κ ΚΑΕΑΚΟ Πάλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΚΑΚΟΤΡΖ Ζιίαο η. Αληηπξόζσπνο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΖΔ ΚΑΛΑΒΡΟ Γξεγόξεο Δπάγγεινο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΠΘ ΚΑΛΑΒΡΟ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΓΠΘ KAΛΑΝΣΧΝΖ Παλαγηώηα Τπνςήθηα Γηδάθησξ Ννκηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ Αξηζηείδεο ΚΑΛΠΤΡΖ Δπγέληνο-Γεκήηξηνο Α1 Γηεύζπλζε Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ., Αλ.Δπξσπαίνο αληαπνθξηηήο/κνηλή Δμση.Πνιηη. ΚΑΛΤΒΑ Έιελα Γηθεγόξνο, ΓξΝ Παλεπηζηεκίνπ Φξαλθθνύξηεο ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ Μαξίθα Γηθεγόξνο, Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ

13 KAΡΑΓΗΑΝΝΖ πκεώλ Καζεγεηήο, Ννκηθή ρνιή, Robert Schuman ηξαζβνύξγν ΚΑΡΑΓΖΜΟ Λάκπξνο ΚΑΡΑΚΧΣΑΝΟΓΛΟΤ Βεληακίλ Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΤΝΖ Υάξεο Πξέζβεο ε.η., Μέινο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ Βνπιήο, Γελ. Γξακκαηέαο ΔΔΓΓΓ ΚΑΡΑΦΧΣΗΑ Παλαγηώηεο Καζεγεηήο, Indianapolis πξώελ ζύκβνπινο ηνπ ΟΖΔ ΚΑΡΗΦΗΑΓΖ Γεώξγηνο Ννκηθόο ύκβνπινο, Σκήκα Δπξσπατθνύ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΡΣΑΛΗΑ Πέηξνο Γηθεγόξνο, Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ ΚΑΡΤΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΒΛΑΒΗΑΝΟΤ Υξπζνύια Πξέζβεο ΚΑΟΤΛΗΓΖ Γεώξγηνο ΚΑΑΠΟΓΛΟΤ Βαζίιεο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΚΑΣΑΝΑ Ζιίαο Δηζεγεηήο, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΣΡΑΝΖ Αιέμαλδξνο ύκβνπινο Πξεζβείαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ - ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Μαξία Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΑΣΗΜΠΑΡΓΖ Κσλζηαληίλνο Γξ. Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο, Σκήκα Ννκηθήο, Γεκνθξίηεην Θξάθεο ΚΑΣΗΟ ηαύξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ - Μεηάθξαζεο & Γηεξκελείαο, Ηόλην ΚΑΣΟΤΦΡΟ Θεόδσξνο Ννκηθόο ΓΔΚ ΚΑΣΧΠΟΓΖ Γεώξγηνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΔΝΣΡΧΣΖ Κπξηάθνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ, Γπη.Μαθεδνλίαο ΚΔΡΑΜΔΤ Κσλζηαληίλνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΚΔΦΑΛΑ Βίθπ Γεκνζηνγξάθνο 13

14 ΚΗΣΡΟΜΖΛΗΓΖ Παζράιεο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΚΛΑΓΖ-ΔΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ Μαξηάλζε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΟΚΚΧΝΖ Ναηαιία Δκπεηξνγλώκσλ Α,ύκβνπινο Μνλίκνπ Αληηπξνζώπνπ ζηελ ΔΔ ΚΟΜΝΖΝΟ Υαξάιακπνο ΚΟΠΠΑ Μαξηιέλα Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Δπξσβνπιεπηήο KOTZIA Νίθνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΚΟΣΗΡΖ Αζαλάζηνο Δκπεηξνγλώκσλ Α - ύκβνπινο Πξεζβείαο Α, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Θεόδσξνο Οκνη. Καζεγεηήο, Αληηπξόεδξνο ΔΛΗΑΜΔΠ ΚΟΤΜΔΝΣΑΚΟΤ Μαηίλα Ννκηθόο, Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ Γηώξγνο Δθπξόζσπνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΟΤΖ Πάλνο Γηθεγόξνο ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ, Πξύηαλεο, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ΚΟΤΣΡΖ Αλδξέαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΟΤΣΡΟΤΛΖ Βάηνο Τπ.Γξ, Δξεπλεηήο ζην Κέληξν Γηεζλνύο Γηθαίνπ ηνπ ULB ΚΟΤΣΖ Αιέμαλδξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΚΟΤΣΟΜΠΔΛΖ Βαζίιεηνο Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο ΝΚ KΟΤΣΟΤΜΠΔΛΖ Παλαγηώηεο, ΜΓΔ Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθέο πνπδέο Παληείνπ, Γηεπζπληήο ΔΚΔΜ ΚΟΤΦΑ Καιιηόπε Οκόηηκε Καζεγήηξηα, Σήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, Δηδηθή Δηζεγήηξηα ΟΖΔ ΚΡΟΜΛΗΓΟΤ ηέιια ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Σκήκα Ννκηθήο,, Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο Τπ. Δμ. 14

15 ΚΣΗΣΑΚΗ Ησάλλεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, Γ.Π.Θ. ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεώξγηνο Γξ. Ννκηθήο ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Διέλε Γξακκαηέαο Πξεζβείαο, Μ.Α. ηξαζβνύξγνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ Νηθόιαο Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, European University Institute ΚΤΡΚΟ σηήξεο Τπ.Γξ.Σκήκα ΓΔ, Πάληεην, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Αξηζηνηέιεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, Κύπξνπ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Εσή Γηθεγόξνο ΚΧΝΣΑ Γεκήηξηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ Αλαζηάζηνο Τπνς.Γξ. Σκήκα ΓΔ,Πάληεην Αξηζηνηέινπο 20, Γέξαθαο ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ Δπζύκηνο ΓΠΓ, Γ2 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. KΧΣΗΝΑ Διέλε Τπνς. Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην Λ ΛΑΓΑΝΖ Δηξήλε Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ & Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, ΠΑ.ΜΑΚ ΛΑΕΑΡΖ Υξηζηόδνπινο ύκβνπινο Πξεζβείαο ΛΑΕΑΡΗΓΖ Νηθόιανο Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο, ηέιερνο Γηεύζπλζεο Γεκνζηνλνκηθώλ ρέζεσλ ΤΠΔΘΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο ΛΑΚΑΡΖ Σαηηάλα Nνκηθόο ΛΔΧΝΗΓΟΤ Πέηξνο Τπνς. Γξ. Σκήκα ΓΔ, Πάληεην ΛΗΑΚΟΤΡΑ Πέηξνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο ΛΗΒΑ σηήξηνο Λέθηνξαο, Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, Ηόλην ΛΗΒΗΔΡΑΣΟ Γηνλύζηνο ΛΗΣΑ ππξίδσλ Χξνκίζζηνο Καζεγεηήο Durham ΛΤΓΖ Μαξία 15

16 ΛΤΣΡΑ Πεξηθιήο Μ ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Αηγαίνπ ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ Μάξηνο ΜΑΛΛΗΑ Αιέμαλδξνο Πξέζβεο ΜΑΝΔΖ Υαξάιακπνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΜΑΝΗΑΣΖ Κπξηάθνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ MANOY Γήκεηξα Τπνς.Γξ. Σκήκα Ννκηθήο ΑΠΘ ΜΑΝΣΑ Διεπζεξία Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΗΣΗΧΣΖ Αηθαηεξίλε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΑΡΚΔΣΟ Θξαζύβνπινο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Τπ.Δμ. Γ1 Γ/λζε ΟΖΔ θαη ΓΔΟ ΜΑΡΟΤΓΑ Μαξία Νηαληέιια Λέθηνξαο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΑΣΑΚΑ Πέηξνο UNHCR Protection Officer ΜAYΡΟΓΔΝΖ ηαύξνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΜΔΛΗΜΠΑΑΚΖ Μάξηνο ΜΖΣΡΟΤΓΖ Αγλή Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ΜΖΣΑΚΖ Αηκηιία ΜΗΥΑ ΔΛΔΝΖ Γξ. Ννκηθήο,, Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλνο Βηβιηνζήθεο Γεκνζίνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξεο πξώελ Δπηθ. Καζεγεηήο ΑΠΘ ΜΟΤΟΤΡΖ σηήξηνο πξώελ Δπίθνπξνο Γεληθόο Γξακκαηέαο ΟΖΔ ΜΟΤΣΑΨΡΑ ΔΛΗΝΑ Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, Αζελώλ 16

17 MΠΑΜΠΑΗΚΑ Ησάλλα Γηθεγόξνο/Δκπεηξνγλώκσλ MΠΑΝΣΔΚΑ Ζιίαο Γηθεγόξνο, Kαζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Brunel ΜΠΑΣΕΔΛΖ Γεκήηξηνο ΜΠΔΡΝΗΣΑ Παλαγηώηεο Αλαπι.Καζεγεηήο, ΓΠΘ, Γηθεγόξνο ΜΠΛΗΝΣΕΗΟ Αζαλάζηνο ΜΠΟΖ Μαίξε Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηώο ΜΠΟΤΡΑΝΣΧΝΖ Γεκήηξηνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Οηθνλνκηθό Αζελώλ ΜΠΟΤΡΓΑΛΖ Αλαζηάζηνο ΜΠΟΤΡΛΟΓΗΑΝΝΖ- ΒΡΑΗΛΑ Υξηζηηάλλα ηέιερνο ΖΔ ΜΠΟΤΡΣΕΖ Σειέκαρνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη MΗΡΑΕΓΔΖ- ΜΠΔΡΝΗΣΑ Γόκλα Γηθεγόξνο, LLM Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ, LSE ΜΠΡΔΓΖΜΑ Αληώλεο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, Ν ΝΑΚΟΤ-ΠΔΡΡΑΚΖ Παξνύια Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ, Μαθεδνλίαο ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΣΔΦΑΝΟΤ Ζξώ Καζεγήηξηα, Πάληεην Πξόεδξνο Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηεο Πξόζθπγεο ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ησάλλεο Γηθεγόξνο ΝΣΑΖ Έξξηθα- Δηξήλε Καζεγήηξηα, Αλεμάξηεηνο Δκπεηξνγλώκσλ ζηα ΖΔ, Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο θαη Μέινο ηεο «Κνηλήο Μνλάδαο Δπηζεσξήζεσλ» ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΔ ΝΣΑΛΖ σηήξεο Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΝΣΟΤΡΑΚΖ Θσκαίο Γξ. Σκήκα Ννκηθήο, ηέιερνο ΤΠΔΘΟ ΝΣΟΤΚΑ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ Αλαθηνξίνπ, 48100, Πξέβεδα 17

18 Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Βαζίιεηνο Γξ. Γηεζλώλ ρέζεσλ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κσλζηαληίλνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Πάληεην ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ Κιενκέλεο Π ΠΑΕΑΡΣΕΖ Φσηεηλή Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Ννκηθήο, ΠΑΜΠΟΤΚΖ Υαξάιακπνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΠΑΞΗΜΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΗΝΟΤ Μηξάληα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΠΑΠΑ Δπζαιία ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Γηδάθησξ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Sussex, Αγγιία ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Λεσλίδαο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο Αθόινπζνο Σύπνπ αρηνύξε 85, Πεηξαηάο ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Μάξζα Δηζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή ΤπεξεζίαΤπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Μαξία Α2 Γηεύζπλζε, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ Μαξία Δπίθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΠΑΣΑΜΚΟ Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά, Δπξσβνπιεπηήο ΠΑΠΑΣΡΑΣΖ Πξνθόπεο Αλαπι.Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην ΠΑΠΑΧΣΖΡΗΟΤ Υαξάιακπνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΠΠΑ Δπζαιία ΠΑΡΗΖ Ησάλλεο, Τπνζηξάηεγνο, Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Παλ. Κξήηεο ΠΑΡΣΟ Παλαγηώηεο ΠΑΣΔΛΟ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΠΑΣΡΧΝΑ Βαζίιεηνο Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 18

19 ΠΑΣΡΧΝΟ Πέηξνο Γηθεγόξνο, Γξ Ννκηθήο ΠΑΣΗΟΤΡΑ ηπιηαλή ΠΔΠΔΛΑΖ-ΜΗΝΟΓΛΟΤ Ησάλλα Eπηθ.Καζεγήηξηα, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Οηθνλνκηθό Αζελώλ ΠΔΡΑΚΖ Μαλώιεο Γηθεγόξνο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο Ννκηθήο ρνιήο Αζελώλ ΠΔΡΡΑΚΖ ηέιηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Γηεπζπληήο ΔΚΔΚΓΑΑΓ, Μέινο ECRI ΠΔΣΡΗΓΖ Μάθεο ΠΔΣΑ ηπιηαλόο ύκβνπινο, Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ΠΗΣΗΟΡΛΑ Αζαλάζηνο Γηθεγόξνο, ΜΑ Κνηλνηηθό θαη Γηεζλέο Γίθαην, Αξηζηνηέιεην ΠΗΥΟΤ Μαξία Τπνς.Γξ. Γηεζλνύο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ, Τπόηξνθνο ΗΚΤ ΠΛΑΣΗΑ Αζαλάζηνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΠΛΑΣΗΑ Υαξάιακπνο Πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, PhD, Βόλλεο, Γεξκαλία. Δηδηθόο επηζηήκνλαο Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ΠΛΗΑΚΟ Αζηέξηνο Αλαπι.Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ, Οηθνλνκηθό Παλ/κην Αζελώλ, Μέινο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ Βνπιήο ΠΟΛΗΣΖ ηπιηαλόο Αληηλαύαξρνο, Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Γεληθό Σκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ Γξεγόξηνο ΠΟΤΚΑΜΗΑ Γηώξγνο ύκβνπινο Πξεζβείαο ΠΡΑΒΗΣΑ Μαξία- Ζιηάλα Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΠΡΔΕΑ Ησάλλεο Γξ δηεζλνύο δηθαίνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris II (Panthéon-Assas) Λέθηνξαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην Paris 1 Panthéon- Sorbonne θαη ζηε ρνιή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Παξηζίσλ (IEP de Paris - Sciences Po) ΠΤΡΗΓΖ Παλαγηώηα Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ 19

20 Ρ ΡΑΜΜΑΣΑ Μαξία Γξ. Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπάγγεινο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη, Ννκηθόο ύκβνπινο M.A.P./ U.N.E.P. ΡΖΓΑ Δ. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΡΟΓΟΘΔΑΣΟ Γεξάζηκνο Τπνς. Γξ, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΡΟΕΑΚΖ Υξήζηνο Γηθαζηήο Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκκαλνπήι Οκόηηκνο Καζεγεηήο - Αθαδεκατθόο ΡΟΤΟ σηήξεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ, Πεινπνλλήζνυ ΡΧΗΓΖ Μαξία Γηθεγόξνο, Τπ.Γηδάθησξ, Τπόηξνθνο ΗΚΤ ΑΜΗΧΣΖ Γεώξγηνο Λέθηνξαο Σκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ, Πεηξαηά ΑΜΧΝΖ ΡΑΝΣΟΤ Αηθαηεξίλε Ννκηθόο ύκβνπινο, Πξντζηακέλε Σκήκα Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΑΛΧΝΗΓΖ Κσλζηαληίλνο, Τπνς. Γηδάθησξ, Σκήκα Ννκηθήο, Παλ.Θξάθεο ΑΡΑΝΣΖ Βαζηιηθή, Τπ.Γξ. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Μηιηηάδεο Λέθηνξαο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΑΡΡΖ Δπαγγειία ΒΟΛΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Αθαδεκατθόο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηνύ Νεόηεξνπ Διιεληζκνύ, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΔΡΜΠΟ σηήξεο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο ΓΠΘ ΗΑΣΗΣΑ Ήιηα Μαξία Γηθεγόξνο Αζελώλ, ΜΓΔ Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην,, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ΗΜΓΑ 20

21 ΗΝΟΤ Γέζπνηλα Γξ. Ννκηθήο Paris II ΗΟΤΗΟΤΡΑ Πέηξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηεκίν Αηγαίνπ ΗΗΛΗΑΝΟ Λίλνο- Αιέμαλδξνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο,, Μέινο CERD UN ΗΣΑΡΟΠΟΤΛΟ Νηθόιανο ύκβνπινο, Γξαθείν Δπηηξόπνπ Γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ΚΑΛΗΔΡΖ Δξηέηηα Δηζεγήηξηα, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΚΑΡΔΣΕΟΤ Μαξία Λνπίδα Δκπεηξνγλώκνλαο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΚΟΡΓΑ Αρηιιέαο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο skordas law.uoa.gr ΚΟΤΡΣΟ Νηθόιανο Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ ΚΟΤΣΔΡΖ Θσκάο Γξ. Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Assistant Professor, American University in Cairo ΚΡΟΝΗΑ Βαζίιεηνο ύκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α' Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΜΤΡΛΑΚΖ Ησζήθ ΟΤΜΔΛΑ Μαξία ΠΑΘΟΠΟΤΛΟ Φώηεο Γηθεγόξνο-Γξ. Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Paris I, Ννκηθόο ζπλεξγάηεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ΠΤΡΟΤ Κιαίξε πλεξγάηεο Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλνύο θαη Αιινδαπνύ Γηθαίνπ ΣΑΓΚΟ Πέηξνο Καζεγεηήο, Tκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Ζξαθιείαο 4 ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Έιζα ηέιερνο ΖΔ ΣΑΜΟΤ Αθξνδίηε Γηθεγόξνο ΣΑΜΟΤΛΖ ππξίδσλ Ησαλλίλσλ& Παξλαζζνύ, Υαιάλδξη ΣΑΜΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο ΤΠΔΘΟ, ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ΣΑΤΡΗΓΖ Εελνβία Αλαπι. Ννκ.ύκβνπινο, ΔΝΤ Τπ.Δ 21

22 ΣΑΤΡΗΝΑΚΖ ηακαηία Τπνς.Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Pantheon- Assas Paris II, Eπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο Δηζεγεηήο, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο Γηθεγόξνο, Γξ. Σκήκα Ννκηθήο ακαξά 9, Π.Φπρηθό ΣΔΛΔΚΑΣΟ- ΛΟΒΔΡΓΟ Μηραήι Δηζεγεηήο, Σκήκα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ΣΔΦΑΝΗΓΖ Ησάλλεο Aλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ ΣΔΦΑΝΟΤ Αιέμεο Πξέζβεο επί ηηκή ΣΔΦΑΝΟΤ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΣΟΦΟΡΟΠΟΤΛΟ Θέκνο Πξέζβεο επί ηηκή ΣΡΑΣΖ Αλαζηαζία Δκπεηξνγλώκναο, Γ1 Γ/λζε, ΤπΔμ ΤΡΗΓΟ Άγγεινο Δπίθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΧΣΖΡΔΛΖ Γηώξγνο Καζεγεηήο, ΝΟΠΔ, ΧΦΡΟΝΑ Λπδία- Διηζάβεη ΜΓΔ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σ ΣΑΛΗΑΓΧΡΟ Κ. ΣΔΛΑΛΗΑΝ Μαξία Αλαπιεξσηήο Ννκηθόο ύκβνπινο, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Τπ.Δμ. ΣΕΔΒΔΛΔΚΟ Βαζίιεηνο European University Institute, Department of Law ΣΕΖΜΖΣΡΑ Υάξεο- Εαραξίαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Διιελνηνπξθηθώλ Μειεηώλ, Bilgi, Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία ΣΕΗΑΜΠΗΡΖ Αξηζηνηέιεο Δπηθ.Καζεγεηήο, Πεηξαηά ΣΟΤΡΑΣΕΧΦ Γέζπνηλα ΤΠ.ΔΘ.Ο. ΣΡΔΚΛΖ ηαπξνύια Γηθεγόξνο ΣΑΚΧΝΑ Παλαγηώηεο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Αηγαίνπ ΣΑΛΣΑ Γξεγόξεο 22

23 Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Παλεπηζηήµην, ηεπζπληήο Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Οηθία: θαθίσλ 3, Βάξθηδα , Δξγ. πγγξνύ 136, Αζήλα ΣΑΟΤΖ Ησάλλεο Γηπισκαηηθόο Τπάιιεινο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Αηιάληνο 28, Π.Φάιεξν ΣΑΡΓΑΝΗΓΖ Υαξάιακπνο Γξ., Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ16, Αζήλα , ΣΗΝΗΗΕΔΛΖ Μηραήι Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Αιηκέδνληνο 3, Αζήλα Οκήξνπ 19, 7νο όξνθνο ΣΗΣΔΛΗΚΖ Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, Μαθεδνλίαο 3ν Υκ. ΔΟ Φιώξηλαο-Νίθεο, 53100, Φιώξηλα ΣΟΚΑΝΑ Νηθόιανο Γηθεγόξνο, LLM, Τπ. Γηδ, Σκήκα ΓΔ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηαδίνπ 10, Αζήλα , Κνκνηελήο 3, Ακπειόθεπνη ΣΟΤΣΟΤΒΑ-ΣΧΣΟΤ Γεσξγία Βνεζόο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ Δγλαηία 73, Θεζ/ληθε Τ ΤΦΑΝΣΖ Κσλζηαληίλνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Οκήξνπ 19, Αζήλα , , Φ ΦΑΚΗΟΛΑ Δπζηάζηνο Γηδάθησξ, Department of War Studies, King s College London θαη Αλαιπηήο ζηελ Τπνδηεύζπλζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ATEbank, Αζήλα Ξαλζίππνπ 86, Υνιαξγόο ΦΑΡΡΟΤ Άλλα Γξακκαηέαο Πξεζβείαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Γαβξηειίδνπ 6, ΑΘήλα ΦΑΣΟΤΡΟ Αξγύξεο Οκόηηκνο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,. ΦΑΣΟΤΡΟ Γεκήηξηνο ηέιερνο ΟΖΔ 23

24 Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πιεξνθόξεζεο ΟΖΔ (UNRIC) ΦΔΡΓΑΓΖ ΣΟΤΝΣΑ Αξεηή Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Πάληεην ΦΡΑΓΚΑΚΖ Νηθόιανο Γηθεγόξνο, ΔΚΔΜΔ Υ ΥΑΕΑΚΖ Κσλζηαληίλνο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ΓΠΘ ΥΑΗΝΟΓΛΟΤ Καιιηόπε Γξ.Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Λνλδίλνπ, Γηδάζθνπζα Παλ.Μαθεδνλίαο θαη ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ΥΑΛΚΗΑ Μαξηάλλα ΥΑΡΗΣΟ πύξνο Μέινο Γ.. EKEME ΥΑΣΕΖΑΝΣΧΝΗΟΤ Αηθαηεξίλε ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Θεκηζηνθιήο ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ. ΥΔΗΛΑ Δηξήλε Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΗΟΤ- ΜΑΝΗΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Θενδώξα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΟΤΛΗΑΡΑ Αζηέξηνο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Υαξνθόπεην ΥΡΖΣΑΚΖ Θεόδσξνο Καζεγεηήο, Grenoble II (Pierre Mendès France) Faculté de droit ΥΡΖΣΑΚΖ Μηραήι Γξ. Πάληεην, Τπεύζπλνο πνπδώλ θαη Έξεπλαο, Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο, Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ΥΡΖΣΗΓΖ Γεώξγηνο Λέθηνξαο Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ Φιώξηλαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΗΓΖ Θεόδσξνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηεζλώλ θαη ΥΡΤΟΜΑΛΛΖ Μηράιεο Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο, ΑΠΘ 24

25 ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ Κύπξνο Γηθεγόξνο, Γηδάθησξ Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Βνπιεπηήο cy, Φ ΦΑΡΡΟΤ Διέλε Γηδάθησξ Ννκηθήο, ΤΠ.ΔΘ.Ο. 25

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα