Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax:210 8992308 ~mail: kalo@ath.forthnet.gr site: WWW.ΡeΖΟΡοrία.gr. Βιβλία του ιδίου"

Transcript

1

2 ΟΑντώνnsKαλoγιiρoυοnόνέοs, nοράλλnλομεt1s οπουδέs του, οφιερώθnκε οτο σπορ Tns nezonopios opelbooios. Τα τελευταία χρόνια παράλλnλαμετο επάγγελμα του σαν σύμβουλοs marketing, αρθρογραφεί σεπεριοδικάμε θέματα πεζοπορlκέs δlαδρομέs στπνελλάδα, συνεργάζεταl σεχορτογραφlκέs εκδόοεlsγια καταγραφέs μονοπατιών κάlασχολείταιws μελετnτns KOI σύμβουλοs ανάπ1uςπs περιοχώνπεζοπορικούενδlοφέροντοs. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου ΠερπατώνταsατπνΕλλάδα - Ταμονοπάτιαrns ΠάΡνnθαs 2000 και 2003 ΠεΡnατώvταsατπν Ελλάδα - ΤΟμονοπάτια των Μετεώρων 2000 Περπατώvτοsατπν Ελλάδα - ΤαμονοπάΓlα του Υμππού 2003 Trekking ίπ Greece - The Footpoths of Meteora 2004 ΠερπατώvταsατπνΕλλάδα- ΤΟμονοπάΓlαΓουΙαΥορίου Α και ΒΒιΒλίο 2005 Επιμέλεια Κειμένωνκαι Παραγωγns:Ντόναλντ- ΓεώΡΥΙΟS Μακφαίπλ Σελιδαπαίπαπ/ΗλεκφονlκπΕπεξεργοσία:Ιωόννns Κονόκns Χόρrεs: ROAD ~2005. Εκδόοεls «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ»Γεώργιοs Π. Δnμοκόγιαννns ΒIΒλιοπωλείο: «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ. Αρεόπολπ- Μόνπ- τπλ e-moil: siie: Απαγορεύειοιn οντιγραφι'! μέρουsn όλου lουβιβλίου xwpis προπγούμενπ yponln άδεια του εκδότπ. ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥΑ' ΧαιρεTlσμόs ΣυλλόγουΕπαγγελματιών ΔΓψων Οιτύλου και ΑνατολικnsΜάνns.8 Εκδοτικό Σπμείωμα.9 Εισαγωγn 10 ΗΜΑΝΗ Γεωγραφικόsπροσδιοριομόs. 14 Η τοπογραφία 15 Η Μέσα Μάνπ. 18 Σύντομπ ιστορία Tns Μόνns. 18 Η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣΤΗ ΜΑΝΗ Γενlκέsπεριγραφέsτωνδιαδρομών. 28 Εποχπ του χρόναυ - Εξοnλισμόs. 30 Ώρεs Tns nμέραs - Ανατολn, Δύοπ. 31 Πωs διαβόζετε Tιsαναλυτικέsnεριγραφέs 34 ΟΙΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 1n ενότπτα - Διαδραμέsγύρω από τπν Αρεόπολπ IΚόκκlνπ). 44 ΔlσδρομΓI 1 - Ογύροs rns Αρεόnολns 48 Διαδρομ'" 2 - Αρεόπολπ - Οικισμόs Κριαλιόνlκο Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ.58 ΔιαδρομΑ 3 - Αρεόπολπ - Χωριό [wtnpas - Αρεόπολπ..64 Διαδρομ'" 4 - Χωριό Σωτnροs-- Εκκλπσόκι Πραφ. Ηλία οτο Βουνό Μοκρυλάκκωμα..67 ΔιαδρομΑ 5 - ΕκκλπσόκιΠραφ. Ηλία Κορυφι'! Μοκρυλάκκωμα - ΧωριόΠύρριχοs 69 Διαδρομι'! 6 - Αρεόπολπ - Οlκισμόs Ν.Οίτυλο Διαδρομn 7 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Φρούριο Κελεφόs Χωριό Κελεφά75 Διαδρομ'"8 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Μονπ Ντεκούλου Χωριό Οίτυλο. 79 2πενάτnτα - Διαδρομέsγύρωαπό το Γερολιμένα κοl10 ΚaτωnάΥγΙ (Πράσινπ). 84 Διαδρομπ9 - Γερολιμέναs - Χωριό Ανω Μnουλαριαi Οικισμόs Δίnορο - Οιι<.ισμόs Πέπο Ο,κισμόs Λεοντάκπ - Χωριό ΑνωΜπουλαριοί ΙΓερολιμέναsl88 ΔlaδρομΑ1Ο - Γερολιμέναs - Χωριό Οχιά - Χωριό Δρυ... 91

3 ΔιαδρομΑ11 - ΔlαδρομΑΔρυ- ΑνωΠούλα IΚάΒο Γκρόσο Ι Χωριό Κππαύλα ΔιαδρομΓι 12 - Χωριά Κιτποίιλα- Χωριό Σταυρί- Ο,κιομάs ΑγίαΚυριακΑ - ΑκρωτΓιρ,ο Τπγόνι.. 97 ΔlαδρομΓι 13 - Οlκισμόs Αγίο ΚυριακΓι - ΕκκλπσίαΕπισΚΟΠl1 Χωριό ΜέΖαnοs - Χωριό Κάτω Γορδενίτοα 100 Διαδρομπ14 - Χωριό Κάτω Γορδενϊτσα- Χωριό Νάμια. 103 Διαδρομπ15 - Χωριό Νόμια - Χωριό Γερολιμέναs 103 Διαδρομπ16 - Χωριό Νόμια - Χωριό Κοίτα 104 Διοδρομπ17 - Χωριό Κοίτα - Οlκισμόs Καλονιοί ΕκκλπσάκιAyias ΠελαΥίαs π ενότπτο - ΔIOδΡOμΈS γύρω οπότπβάθειa (Πράσινπ). 106 Διαδρομπ18 - Χωριό Βόθεια - Οικισμόs Αθονασιάνικα107 Διαδρομπ 19 - Χωριό Κuπάρρισοs Γύροs opxaias Κα,νnπολπs ΔιοδρομΑ20 - Χωριό Καινούργιο Χώρο Οlκισμόs Αχίλλειο.1 12 ΔlαδρομΓι21 - Οικισμόs Αχίλλειο - ΛιμανάκιΚάλαμοs1 14 4πενότπτα - Διαδρομέs στα Ακροτοίναρο {Μπλε). 116 ΔιαδρομΓι 22 - Χωριό Μορμάρι Πύργοs Γρπγορακάκπ Οlκισμόs Πόρτο Κόγιο Εκκλ. Αγίου Νικολάου Διοδρομι'ι23 - ΟlκισμόsΚοκκινόγεια- Φάροs Τοινάρου ΟικισμόsΑγριοκάμπl ΕκκλπσάκιΑγ. Θεόδωροι Διαδρομή 24 - Οικισμόs Κοκκινόγεια - Κορυφή π ενότπτα - Διαδρομέs στπν AνατoλικnΜάνπ ΙΠορτοκαλί). 130 Διαδρομή25 - Χωριό Σκουτάρι- Χωριό Κότρωναs. 132 Διαδρομή26 - Χωριό Κότρωναs- Χωριό Φλομοχώρl 134 Διαδρομή 27 - Χωριό Φλομοχώρl- Έρnμοsοlκισμόs Διοδρομl Χωριό Αργιλιά - Χωριό Δρuμόs (Δρυαλί) 139 ΔιαδρομΙ Χωριό Δρυμόs (Δρυαλί) ΔιαδρομΙ130 - ΧωριόΔρυμόs (Δρυαλί) - ΧωριόΝύφι ΧωριόΒίγλα..... Διαδρομι' ΧωριόΒίγλα - ΜονΓι Κουρνού - ΑρχαίοΑιγίλο IΚιάνlα)- ΚορυφήΧαλόπuργοs Διαδρομή 32 - ΚορυφΓιΧολόnuργοs- ΧωριόΚοκκάλο 148., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΙΑΑΜΗ ΜΑΤιΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΗ151 ΕνδεlκτlκΑ βιβλιογραφίο

4 ΔΗΜΩΝΟΙΤΥΛΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΙΜΟΙ ΙΥΛΛΟΓΟΥΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΙΜΑΝΗΙ ((ΗΜΑΝΗ» ΟΣύλλογόs pos χαιpεrίzειτπνέκδοσπτου ΒιΒλίου «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» του καταξιωμένου φυσιολάτρπ συγγρσφέα, πεζοπόρου Αντώνπ ΚαλογΙΙρου. Το γεγονόs ότι το εκδοτικό έργο ονέλαβαν ο Γπ. Δnμοκόγιαwns (Γεν. rpoppotios του Συλλόγου pos) και ο ivθεppos μονlατόγαμnροs Ντ. -Γ. MαKφaίπλ - γνωστοί σπό anoufjoies EKfJaOEIS πσυ τιμούν και προβάλουν τον τόπο pas, όπωs το λεύκωμσ «ΕlκονοΒίΒλοs rns Mciνns» του Γ. Βουρλίτπ, οι ενπμερωμένοl τουριστικοί xciptes, αλλά κσl ΤΟ έξοχο διμπνιαίο περιοδικό Tns Mciνns "ΜΑΝΗ xees, σιιμερο, αύριο» pos πείθει, τοσυνολικόέργοτων δύοεκδοτών,γιαμια ακόμπ επιτυχπμένπέκδοσπ.εναβιβλίο- εγχειρίδιοκαι μοχλόs για τπl'ανάπτυξπ Tns Μέσα Mciνns, γιο τπν διεύρυνσπ Tns TOuplOTIKns περιόδου πέρον του lουλίου Αυγούστου,ένο χρπστiι<ό ΒιΒλίογιαόλεsTIS εποχέs του χρόνου. Οι ενολλοκτικέs μορφέs τουρισμού είναι το μέλλον του τουρισμού που θέλει n Μάνπ. Το μονοπάτιαpas, οι παλιοί δρόμοι που ένωναν τσ χωριά μαs, πρέπει να Ζωντανέψουν, νσ καθαριστούν, να σπματοδοτπθούν... ΑφορμΙΙ αυτό το σπουδαίο ΒιΒλία! Πρωτίστωs αποτελεί ευθύνπ των δύο ΔΙΙμων rns περιοχι'ιs μα< - Ανατολι' KIιs A~ciνl)s και Οιτύλαυ (ΔυτικnsΜέσαΜάνns)- το μέλπμααυτό, αφού υπάρχουντσ κο/l'οτικάκαιεθνικάπρογράμματα,οι nomis ευκαιρίεs και τασχετικά κονδύλια γιαtis μορφέs εναλλακτιιφύ τουρισμού. Ο Σύλλογόs pas πρωτοστατείαπό τπ δπμιουργίατουστπν κατεύθυναπrns ανάδειξns και σωστns - αυνεχούs ΠΡοΒολns του τόπουpas. Ολοι οι επlσκέπτεs πρέπει να γίνονται οι καλοί npeobeuris Tns Μάνπs κι αυτό θα το κερδίαουμε με πραγματικό ενδιαφέρον, φιλοξενία - τπνπατροπαράδοτπ συνήθειάpas -, χαμόγελο, καθαριότπτα παντού, άψογεs υπnρεσίεs κι επαυυελμοτlι<ι'ι νοοτροπία. Οι ευθύνεs όλων pas είναιrepcioties. Το ΒιΒλίο - εγχειρίδιομεταμονοπάτιαανοίγειτπν αυλαία plas νias εποxiιs για τπν τόσο ελκυστικιι κι εντυπωσιακιι, τόσο όμωs παραμελπμένπ, γωνιά TIJS πστρίδαs pas. Τπ Μάνπ που έχουμε ατπν καρδιά jjos, κι εμείs το ΒροντοφωνάΖουμε και με τπν μόνιμπ εγκατάστσσι'ι pos εδώ. ΧαιρετίΖουμε αυτι'ιτι) νέαεπαχι'ι. Είμαστε περιιφανο/που τπνφέρναυν τα φτερά των επαγγελμστιών καιti)s ιδιωτικι'ιs ΠΡωτοΒουλίαs. Να σκολουθι'ισαυμε όλοι! Το Δ.Σ. του ΣυλλόΥου ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ιατρείο), ΠρόεδΡΟ5 Λ ΥΚΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (φαρμακείο), AvτιπpόεδP05 ΔHMAKOΓlANNHΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ΒιΒλιοπωλείο), Γεν. rpapfiarios ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πλεκτρlκό είδπ),ταμίαs ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (είδπ απιτιού), Μέλοs ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣΓΕΩΡΓ/ΟΣ (πρακτορείο τύπου),μέλοs lι(])αρασ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (κρεοπωλείο), ΜέλΟ5 Μειδιαίτερπ χαράαλλά καισυναίσθπσπευθύνns πσραδίδουμεστπν καινιιιφίσπ τοέργα ταυαντώνπ ΚαλΟΥπρουπου σφορά τοντόπο pas. "Τα μoνoπάrιαtns Μέασ Mciνns" έρχεrαι για ταν γνωστό πεζοπόρο, φυσιολάτρπ, συγγραφέα - ααν φυσικπ συνέχειατπ$ aeιpcjs «Περπατώντα$ στπν Ελλόδα»που μέχρι τώραέχει κόνει arciaeis σε Πάρνπθα, Υμπττό, Μετέωρα, Ζαγοροχώριο Εγχειρίδια όλα καταξιωμένα, με κσλέs κυκλοφορίεs, χρπστικό σε όoous nepnarciνe σε παλιούs δρόμαυ5, καλντερίμιο και μονοπάτια. Κοι όχι μόναν. ΒιΒλίσ όπωs «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» όμωs δεν αφορούν μόνον rous φυσιαλάτρεs πεζαnόρουs αλλά και CJaous αναζπτούν ενσλλακ1/κού5 τpcinous eiaans και oioenans τόπωνκαι μνπμείων. Βλέπει KaνEiS τελείωs άλλε5 EIKCJνES, και αποκομίζεl ΖωnρέsεντυπώaEIS, μσκριά από του5 δπμάσιου$ fjpcjpous των αυτακινι'ιτων. Τολμαύμε νσ πούμε ότι προσεγγίζει τπν ψυχπ του τόπου. ΑφουγκράΖεται το σφυγμό του, τπν κλπρσνομιό του, τα μνπμεία - TOUS πύργουs, ris παλαlέs εκκλπσίεs, τα σπίτισ,..., τπχλωρίδακαι τπν πανίδο,., τπν ίδιατπν Ζωππου στπ ΜέσαΜόνπ - σ' αυτό τα αυθεντικόkoμμόrι Tns Mciνns και ΤΠ5 EMofJos μαs- πουαποτελείμια μονσδικπκι ;νεπανάλππτπ lδιαιτερότπτα. Τα έργο τούτο αποτελείμια μεγάλπ προσφοράσ' έναν τόπο που10 πτούμενο, στπν εποχιι μαs, είναινα αυξιισειτοεισόδπμα των λίγων περιιφανωνκαroίκων του,κυρίωs επαγγελμαrιώνστοχώροτου τουρισμού.και μονόδραμοsn διεύρυνσηrns JlIKpiιs rouplarikiιs περιόδου, με επισκέπτεs ποιοrικούs, όχι μαζικό τουρισμό, ολλά iιπιo τουρισμό που ο aebaapcis ατο περιβάλλον και 1/S αξίεs του τόπου Θα είναι τσ χαρακτπριστικά στοιχεία του. 'rcixos να φέρουμε neptaacjrepous και καλύτερουs ανθρώπουs οτον τόπο pas, το «γιατί»αρκεί μάλλονένααπλόφυλλομέτρηματουβιβλίουγιαναanaνrneei.neptaacjrepous EIJIOKinrES κι όλεs ris Enoxis τουχρόνου,γιατίόλοτοχρόνα n Μόνηείνσιόμορφπ καιξεχωριατiι. ΣτόχοsEIJians είναι να καλύψουμε με νέεs εκδόσεls - γιατομανοπότιακαιris cimes μορφέs τουρισμού - όλπτπμάνπ, τπνανυπότακτπ χερσόνπσο του Ταϋγέτουκαιτου Ταινόρου. Κλείνοvrαs,επιγραμματικά νααναφέρουμε rιsμεγόλεs δυσκολίεs που αντιμετωπίσαμεγιο1'0 Kαταλiιξoυμεans 32 nporeiitcjpeνes διαδρομέs τουβιβλίου,πουείναιόλεsbaits ατονμέσοπεζοπόροκαι με σχετικάευκολοδιόβαταεμπόδια. ΔενσυμπεριλάΒαμεκιόλ/ε5 nomis δlαδρομέs παρ'ότι TIs καταγράψαμε γιατί κυρiωs n Βλάστπσπ και n εγκα1όλειψπt/s έχουν κατaστπσεl απροσπέλαστεs. Γ. Π. Δπμακόγιαvvπs Ντ. - Γ. Μσκφσίπλ

5 Γ εωγρaφlκό!> nροσδιορισμόsτπ!> Μάνns Η τοπογραφίατπ!>μάνns και ο χώροs που κατείχε είναι συνδεδεμένοsμε τπνioτopikn Tns πορεία. Η Μάνπ δεν unnpee ένα ιδιαίτερο κράτοs με nολιτικn οργάνωαπ όπου θα μπορούααν να οριστούν και τα όρια του. Τα όριο τπ!> Μάνπs προσδιορίστπκαν από τπν αντίστασπ των κατοίκων τπ!> nepioxrίs έναντι των Τούρκων μετά τπν OpIOTIKn κατάκτπσπ TnS Πελοποvvnσου από του!> τελευταίουs. Τα χωριά και οι οικισμοί τπ!> nepioxns που αντιστάθπκαν και παρέμειναν ελεύθερα επί TEoaεpIs εκατονταετίε!> σταδιακά προσδιόρισαν και τα όρια Tns nεpioxns που ονομάσθπκε Μάνπ. Τα όρια αυτό φαίνονται στο σχεδιάγραμμο των σελίδων κατελάμβαναντπμεσαία χερσόνπσο τπ!> Πελοποwnσουπ οποία ονομάζεταιταίναρο και Ταινάρια.Πέρα απότπ χερσόνπσο που οριοθετείταιστονάξονα ΑρεόπαλnsΓυθείου, ατπ Μάνπ avnke και τα υπόλοιπο τμnμα ταυ δυτικού Ταϋγέτου που φτάνει νότια τπ!> Καλαμάτα!> καλύπτονταs μια συνολικn έκτααπ 1000 τετ.χλμ. περίπου.η μεγάλπ αυτπ έκτοσπδιαχωρίσθπκε και με όρου!>που συναντώνταισυχνά στα βιβλίαπου ασχολούνται με τπν περlοχπ.ο πρώτοs δια.χωρισμό!> πταν σε Έξω, Μέσακαι ΚάτωΜάνπ. Έξω ονομάσθπκε π βόρεια Μάνπενώ Μέσανότιακαι ΚάτωΒόρεια π ΑνατολlκnΜάνπ. Πέρα από αυτότο διαχωρισμόοιδύοαυτέ!>περιοχέ!> απέκτπσανκαιrous όρουs Αποσκιερπ Μάνπ για τι!> nεpioχes τπ!> butikns Μάνπ!> που κοιτάνε npos τονμεσσπνιακόκόλποκαιπροσπλιακnμάνπ για τι!> ανατολlκέ!>nepioxes παυ καιταύν npos τολακωνικό κόλπο. Ιστορικά πnεpioxntns Μάνπs είχε σύνδεσπ κυρίωs με τπ Λακωνία γεγονόs που επιβεβαιώνεται και από το διαχωρισμό του Παυοανία που εντάσσει τπν περιοχπ στα ΒιΒλίο του Λακωνικά οριαθετώντα!> τα όρια Tns Μεσσπνίσ!> και Tns Λακωνίαs στο φαράγγι του Ρίντομου 25 χλμ.περίπου νότια Tns Καλαμάras. Τα νεότερα χρόνισ ο διαχωρισμόs τα 1938 τουελλπνικού κράτουsσεναμούs χώρισε τπνάτuπππεριοχπ τπ!> Μάνπ!> και σεέναεπιπλέον δlοlκπτικό διαχωρισμό σεmeoanviokn και Λακωνlκn Μάνπ. Οι οδικέs προσβάαειs τπ!> εποχπ!> ορlοθέτπσον και τπ ΜεσσπνlακΑ και Λακωνικn Μόνπ με αποτέλεσμα π βόρεια δυτικn Μάνπ νσ ενταχθεί στπν Μεσσπνία. Στο ΒιΒλίο αυτό και ατι!) ioτopikes ανοδρομέ!> με τπ λέξπ Μάνπ προσδιορίζεται π nεpioxn που αναφέραμε κοι α!> μπν είχε κανένα τοπικό προσδιορισμό πριν οπό το 1000 μ.χ ΗτοπογραφίαTns Μόνπ!> Η Έξω Μάνπ IΒόρεια) ξεκινά νότια Tns Καλαμάτα!> και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τι!> κορυφογραμμέs του Ταϋγέταυ που κινούνται στα 2000μ. με ψπλότερο σπμείο τον Πραφ. Ηλία Ι2407μ.) Νότια, π Έξω Μάνπ που Βρέχεται από το Μεσσπνιακό κόλπο φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγιου Νίκωνσ Βόρεια του Οιτύλου. Σε όλο το μπκο!> των 25χλμ.. που εκτείνεται π Έξω Μάνπ, επικρατεί ένα τοπίο που χαρακτπρίζεταl αφ' ενόs από τπν ορεινπ του διαμόρφωσπ λόγω του Ταϋγέτου και αφ' ετέρου από τι!> αλλεπάλλnλεs γραφικέ!> παραλίε!> που Βρίακονται κατά μnκοs των ακτών. Ο συνδυασμό!> του Βουνού κοι τπ!> θάλασσαs καθώs και των γραφικών οικισμών που Βρίσκονται στι!> πλαγιέs του ΤαϋΥέτου καθιστούν τπν Έξω Μάνπ ένα ιδανικό τόπο επί' σκεψπ!> καθώs ο EniOKEnTnS απολαμβάνει τπν πλούσιο opelvn φύσπ, σεσυνδυοσμόμεένακλασικόμεσογειακότοπίοόπου επικρατούνοιελαιώνε!>και π πλούσια μακiαβλάστπσπ. ΟιopEIVEs onoλneeis του Ταϋγέτου npos τονκάμποδπμιουργούν δύοεπιβλπτικέsχαράδρεsτπβορειότερπτουριντόμου και τπνοτιότερπτουβυρού πουkαταλrίγeiστπνκαρδαμύλπ. Η ΒορειότερπαπόλπξπτουΤαϋγέτου στπνέξω Μάνπείναι τοόροsκαλάθιοπουφτάνειτα1490μ.υψομ. και εξετάζεται σανξεχωριστόβουνό.τοελατοσκέπαστοκαλάθιαπροσφέρει πολλέsnezonopikes διαδρομέs με υπέροχπ θέα στο Μεσσπνιακό κόλπο. Ανάμεσα QTlS χαράδρεsκαιtis anoλneeis του ΤαϋΥέταυ π ομορφιά rns κατάφuτns ourns nεploxfιs συμπλπρώνεταl μεtous παραδοσιακούs οlκισμαύs που σκαρφαλώναυν μέχρι και τα 780μ. (Τσέρια) Σπουδαιότερπ πόλπ Tns Έξω Μάνπs nrav και παραμένει π Καρδαμύλπ με τοπλούσιοιστορικό Tns παρελθόν. Γύρω από τπν Καρδαμύλπ έχει δπμιουργπθεί ένα πολύ ωραίο δίκτυο σπματοδοτπμένων μονοπατιών που καλύπτει μια μεγάλπ έκτασπ τπs νότια!> Έξω Μάνπs.

6 Γ ενιι<έs nερlγραφέsτων διαδρομών Οι32 nεζοnορlκέsδιαδρομέs του βιβλίου καλύπτουνtis πιο αξιόλογεs και ενδlοφέρουσεs περlοχέs TnS Μέσα Μάνπs. Γραφικά χωριά, πετρόκ11στα μονοπάτια, κάστρα, αρχαιολογικοί χώροι και παραδοσιακά χωριά, συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον όπου το αυστπρό ορεινό τοπίο αγκαλιάζεται με το μπλε του Αιγαίου. Οι δlαδρομέs ακολουθούν τα παλιά μονοπάτια που ένωναν τous οlκισμούs και τα χωριά. Σε κάθε βγψα του ο πεζοπόροs φτάνονταs σε ένα πυργόσπιτο, πλnσιάζονταs ένα παλιό ππγάδι, ανnφορίζονταs ένα πετρόκτιστο καλντερίμι θα συναντιίαει τπν lσταρία rns Μάνns. Στπν επιλογn των μοναποτιών δόθπκε lδιαίτερπ προσοχιί ώστε να επισκέπτονται τα ωραιότερα χωριά rns neploxns αλλάκαι 1ασπμείαμεταμεγαλύτερα τουριστικό ενδιαφέρον. Εκτόs από δύο διαδρομέs που διαρκούν 5 και 4 ώρεsαντίστοιχα,οι υπόλοιπεsδιαρκούνμέχρι 3 ώρεsτο περισσόπρο,kotoλnyovτos σε κάποιο σπμείο όπουμπορείkgveis να σταματπσεl rί να επιστρέψει στον προορισμό του. Από τπν ικανότπτα και τπ διάθεσπ του πεζοπόρου εξαρτάται πόσεs ώρεs διαδρομns θα διαλέξει ανάλογα τπν αντοχπ και το κέφι του. Σε πολλέs διαδρομέs τα μονοπάτια έχουν κλεισιεί από πpόχειpεs καrασκευέs γιο να μπν περνούν το Ζώα. Αν δε.. υπάρχει πόρτα πρέπει κανείsναγτιν παρακάμψει iί ναξανακλείσει Γπν πόρτα. Βράχια, πέτρεs και αναιμιkέs ελιέs μία αυνπθιαμέvπ εικόνα σιπ MΆVπ. Το χορτάρι κατά ΓΠ διόρκεια του καλοκαιριού χάνεται τονίζοvrαs ακόμα ΠεΡισσότερσ Γπν αυσιπρότπτα του Γοπίου. ΟΙ τάφοι σια μανιάτικα νεκροταφείαακολουθούν μέχρι σfιμεpα τοπυργαειδέ5σxfιμσ τωνkατoικjών

7 ία ΈναρξηΕνδιάμεσος σταθμός ΛήξηΤύπος -riι1~oς διαδρομής σε "λ". -. Μηκος μονοπατιών σε vλu. Χρονος χωρίς στάσεις Υψομ. διαφορά ανάβασncu. Δυσ~oλία διαδρομής ομορφια ι διαδρομής 1 Γύρος της πόλης της Αρεόπολης Kυ~λlKή - - 1ωρ.00' Αρεόπολη Κριαλιάνικα- Κόλπος Αρεόπολη Κυκλική 9,1 8,2 3ωρ.12' Δυοού 3 Αοεόπολη Χωριό Σωτήρας Αρεόπολη Κυκλική 2, ωΟ.09' 110 '" 4 Χωριό Σωτήρας ΕκκλησάκιΠροφ. Διάσχιση 1,6 1,5 1ωρ.27' Ηλία 5 ΕκκλησάκιΚορυφή ΜακρυπλάγlΧωριό ΠύρριχοςΔιάσχιση 5,5 4,6 2ωρ.33' Προφ, Ηλίαι; 6 Αρεόπολη ΟlκισuόcΝ. Οίτυλο Διάσ~σπ 3,8 2,1 1wn.18' Ο 7 ΟικισμόςΝέο ΦρούριοΚελεφάς Χωριό Κελεφά Διάσχιση 3,5 2,2 1ωρ.21' Οίτυλο 8 ΟικισμόςΝέο ΜονήΝτεκούλου Χωριό Οίτυλο Διάσχιση 6,7 3,4 1ωρ.55' Οίτυλο Σωτήρα- Ραζελιώτισσας Δ'ΑΔΡΟΜΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ ΤΩΠΑΓΓΙΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 9 Χωριό Χωριό Άνω Μπουλαριοί Χωριό Άνω Διάσχιση 10 4,4 4ωρ.00' " Ζ Γερολιμένας- ΟικισμόςΔίπορο Μπουλαριοί (Τμήμα 10 ΧωριόΓεΡολιμένας ΧωΡιό Δρυ Χωριό Κηπούλα ΟικισμόςΠέπο-(Γερολιμένας)κυκλlκή ΟlκισuόcΛεoVΤάKη δlαδρoυ~\ ΧωριόΟχιάΧωριόΔρυ Διάσχιση 3,3 3 1ωΟ.35' Άνω Πούλα Χωριό Κηπούλα Διάσχιση' 10,6 9,5 5ωΟ.23' Χωριό Σταυρί - Αγία ΟικισμόςΑγία Διάσχιση 9 3,9 3ωρ.20' Κυριακή - Ακρωτ. Κυριακή (Τμήμα Τηγάνικυκλική δ,αδpoμ~) 13 ΟικισμόςΑγία Εκκλ. Επιοκοπή Χωριό Κάτω Διάσχιση 5,2 3,1 2ωρ.04' 170 Κυριακή Χωοιό Μέlαποc ΓαρδενΙτσα 14 Χωριό Κάτω Χωριό Νόμια Διάσχιση 1,8 1,5 Οωρ.42' 130 Γαρδενίτσα 15 ΧωΡιό Νόμια Χωριό ΓερολιμέναςΔιάσ\Clση 4,7 2,1 1ωΟ.53' Ο 16 Χωριό Νόμια " Χωριό Κοίτα Δlάσ\Clσn 1 0,3 ΟωΟ.22' Χωοιό Κοίτα Χωοιό Καλ/ονιοί Εκκλ. Ανία Πελανία Πήναινε/Ελ 3,4 1,7 1ωΩ:43' ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΕΙΑΣ 18 Χωριό ΒάθειαΟικισμός2,2 1,3 Οωρ.45' Αθανασιάνικα 19 Χωριό Κυπάρισσος Γύροςαρχαίας Καινήπολης Χωριό Κυπάρισσος 2 2 Οωρ.45'.... ~ Ι ~ ~.... w ~ ~.. Ο..... w 20 ΧωριόΚαινούργιαΟικισμόςΑχίλλειο2,3 1,4 Οωρ.53' Χώρα 21 Οlκισuόc Αχίλλειο Λιυανάκι Κάλαυοι; 0,5 0,5 ΟωΩ.12' ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΤΑΙΝΑΡΟΥ 22 ΧωριόΜαρμάρι ΠύργοςΓρηγορακάκη ΕκκλησάκιΑγ, Διάσχιση4,2 3,6 1ωρ.30' Οικισuόc Πόρτο Κάγιο Νικολάου 23 ΟικισμόςΦάρος Ταινάρου Οικισμός Κυκλική7,3 7,3 2ωρ.51' Κοκκινόγεια Οικισμός Αγριοκάμπl - Κοκκινόγεισ ΕκκλπσάκιΑν. Θεόδωροι 24 Οικισμός Κορυφή 106 Πήγαινε/EλC 1,3 1,3 Οωρ.27' Κοκκινόνεια ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΚΟΤΡΩΝΑΣ 25 Χωριό Σκουτάρι ΧωριόΚότρωνας ΔlάO\Clσn 26 Χωριό Κότρωνσς ΧωριόΦλομοχώρι ΔlάO\Clσn 27 Χωριό ΦλομοχώριΈρημοςοικισμός ΧωριόΑργιλιάς Διάσχιση MaKOvvaooc 28 Χωοιό Αρνιλιά ΧωριόΔρυμός (Δρuαλι) Διάπνισπ _ 29 Χωριό Δρυμός Έρημοςοικισμός Διάσχιση Παλιό\Cωσα - 30 ΧωσιόΔουμόι; ΧωριόΝύφι ΟικισμόςΒίγλα ΔιάσχlOn 31 Χωριό Νύφι Μονή Κουρνού Αρχ. Κορυφή Αινίλα'(Κιόνlα) Χσλόπυργος ~- 32 Κορυφή ΧωριόΚοκκάλα Χαλόπυργοι; Σύνολο 8,2 3,2 5 1,6 1,1 _ 4,3 Διάσχιση 3 5,2 1,6 4,9 0,850 0,9 2,6 3 3ωΟ.25' 1ωΟ.17' 1ωρ.49' Own.38' Οωρ.43' 1ωΟ.30' 1ωρ.28' Διάσχιση3,4 2 1ωρ.42' Ο ~ a ~ ~ Ο

8

9 ακόμα KOI τωνγυνοικώντous, ονέκοψαν το1826 τπναπόβα ΔΙΑΔΡΟΜΗ2 Αρεόπολπ - ΟJκlσμόs Κριαλιάνικα- Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ (Xρόvosχωρίs σrάσεls 1ώρα,n 3ώρεs - Ομορφιά διαδρομns... *1 Η κυκλικιί αυτπ διαδρομπ των 4 ωρών γνωρίζει στονεπισκέπτπτπνπεριοχπνότιο TΓISΑρεόπολπs μέχρι τονκόλπο Δυρού. Η διοδρομπ κινείται οεένααυθεντικόμανιότικο τοπίο όπου στο λίγοχώμα ανάμεσα OTIS πέτρεs μεγαλώνουν αναιμικέs ελιέs. Το μονοπάτι περνά από τον οικισμό Κριαλιάνlκα n OμαλΈS όπωs λέγεταισπμερα,έναπαραδοσιακό μικρό οικισμόέξω από τα τουριστικά ρεύματα. Από τα Κριαλιάνικα υπάρχουνδύο επιλoyέs: n ναεπιστρέψει κανείsκατ' ευθείαν στπναρεόπολπ n να κάνει τπμεγάλπ βόλτο μέσω τουκόλπου Δυρού, διαδρομπ πουπροτείνεται. CDτάνοvταsστπνπαραλίατου Δυρού,όπουαπένοντιδιακρίνεται n είοοδοs των οππλαίωνn διαδρομπ συναντάτοκεντρικό μονοπάτι ΠΟυουνέδεε τπνότια Μάνπ μετπναρεόπολπ. ΣΠΗΜΙΑ ΔΥΡΟΥ Βλυχάδο n Γλυφάδα και Αλεπότρυπαείνοι τσδύο σπμαντlκότερασππλαιαστπνπεριοχπτου Δυρού: Η Βλυχάδα είναι το επιοκέψιμολιμναίο σππλαιο στοοποίο π ξενάγπσπδιάρκειαsπερίπου 35 λεπτώνγίνεται κυρίωs με ειδ,κέs βάρκεsένααπόταομορφότερασπαλαιατου κόομουπου αξιοποιnθnκετουριστικάστπνδεκαετία του '60. Λίγοχρόνιαπριν το είχεεξερευνπσει συστπματικάτο Ζεύγοs Πετροχείλου,ενώ βέβοιο ιίτονγνωστόσε nολλούs ντόπιουs. Η Αλεπότρυπα,λίγα μέτρο απότπ Βλυχάδο, δενείναι επιοκέψιμοσππλαιο. Εδώγίνοντοι από τπνδεκαετία του ΊΟ αρχαιολογικέsονασκαφέs που έχουν φέρει οτο φωs ευρπματαrns νεολιθlκns περιόδου. Ελάχιστο δείγμα αυτών είναι τα εκθέματα στο Νεολιθικό Μουσείο Δυρού στπ είσοδο rns Αλεnότρυπαs που αποδεικνύουν ότι το σππλαιο είχε χρπσιμοποιπθει σαν κατοικία, νεκροταφείο κ.λπ.,ου νεολιθικού Μανιάτπ, μια χρπσπ που διοκόππκε βίαια λόγω σεισμού και κατολιαθπσεων. Τα σπήλαια Δυρού προσφέρουν οκόμπ OUYKIvnOEIs OTOUS ερευνnτέs - αρχαιολόγουs- σnnλαιολόγουsμεταανεξερεύνπταn άγνωστατμαματάtous. Στπν περιοχπ που περνά το μονοπάτι δόθγικε ΚΟΙ π μάχπ του Δυρού όnωs ονομάζεται, όγιου οι Μανιάτεs με τπ βοαθεια σπτων Τούρκων τουιμπραι'ψαναγκάζοντοsrous ν' αποσυρ θούν οριστικά από τπν περιοχπ rns Μέσα Μάνns. Τα ΠεΡισσότερσμoνoπάrισ /(Jνούvτaιανάμεσα από ςεpoλιθιέs πουορίζουν ταόριοτων ι<τnμάτων.αυτά ταμονοπάτια στο ΒιΒλίοονομάΖονται «στενlέs» λέξππουχρπαιμοποιείιaιστονπαίtns Άνδρου 1<01 προσδιορίζει σπόλυτα τπ μopφr'ι αυτού Γου μονοπατιού. Στπv επιστροφα στπν Αρεόπολπ n διοδρομασυναντάπολλά μνπμεία πουπεριγράφονται στπδιαδρομα1. Μία όμορφπ διαδρομή που φέρνει τον εγιισκέπτπ σε μιο πρώτπ επαφπ με τπ ογριότπτο ΚΟΙ συγχρόνωs τπ γοπτείο του μονιάτικου τοπίου.

10

11 Διαδρομή2 ΑΝΑΛΥΤιΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χωριό ΑΡΕΟΠΟΛΗ.. Χωριό ΚΡΙΑΛΙΑΝΙΚΑ(ΟΜΑΛΕΣ)Ο - ΚόλποςΔΥΡΟΥΘ ΑΡΕΟΠΟΛΗ. (Ταστοιχεία εντόςπαρένθεσηςομεγάλος γύρος τηςαρεόπολης) Κστηγορία Απλήπεζοπορία - Τύπος διαδρομήςκυκλική - Ομορφιά διαδρομήςμέχρι' Μήκος4.3 (9.1 )χλμ.. Χρόνος χωρίςστάσεις 1ωρ.33" (3ωρ.12') Υψομ.διαφοράανάβασης 70 (270)μ. - Υψομ. διαφοράκατάβασης100 (300)μ. Χαμηλότεροσημείο 140 (10)μ. - Ψηλότερα σημείο 250μ Βλάστηση' - Πόσιμο νερό στηδισδρσμι;όχι χρονο.σχλμ. γψομ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, οωρ.20 0, ο τσιμεντόδρομος τελειώνει και φτάνετε σε πλάτωμα με κτίσμα (Δημοτικό περίmερο) (Ν '53" - Ε '22") (περιοχή Σπήλιους) καιπροσοχη ακολουθείτετο μονοπάτι δεξιά δίπλα στην ξερολιθιά. (Ν360 39'53" - Ε '22" - κολονάκι υψομ. 226μ. ωραίο σημείομε γκρεμόκαι θέα στην θάλασσα) Τομονοπάτι συνεχίζεισεκαλντερίμι κλειστόσεπολλά σημεία από πυκνή βλάστηση,σεκάποια σημείααναγκαστικάπερνάτε αριστεράτης στενιάς καισε 510μ., ήσε 10', Οωρ.30'1, φτάνετε σεδιασταύρωση μονοπατιώνέχοντας δεξιά σας χωματόδρομο (Ν '53" - Ε '07") καιπροσοχη Κατάσταση εδάφους Μονοπάτι2 (8,2) χλμ. χωματόδρομος 860μ.,τσιμεντόδρομος81 Ο (970)μ.. άσφαλτος 151Ομ. Δυσκολία διαδρομής' - Σήμονση OX' ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝΑΡΧΗΤΗΣΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:Στην Αρεόποληφτάνετεμέσω Καλαμάταςήμέσω ΓυθείουαπότηνπλευράτηςΛακωνίας. Έναρξητηςδιαδρομής ηπάνωπλευράτηςκεντρικής πλατείας τηςαρεόποληςόπουτο εκκλησάκι τουαγ.θανασάκη ΣΥΝΤΟΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η πεζοπορική διαδρομή στην αρχή κινείται δυτικάδιασχίζοντοςτον παραδοσιακόοικισμότηςαρεόπολης Στησυνέχειαπραγματοποιώντας ένανκύκλο.φτάνειστο χωριό Ομαλές - Κριαλιάνικα. Από τιςομαλές υπάρχει η.δυνατότηταεπιστροφήςστην Αρεόποληή νακατηφορίσεικανείςτο πετρόκτιστο μονοπάτισενότιαπορεία μέχριναφτάσεικοντάστη θάλασσα την οποίααφήνεικαικινείται ανατολικάακολουθώνταςτοχωματόδρομοπουοδηγεί στον οικισμό Ξεπαπαδιόνlκα.Από ταξεπαπαδιάνικα φεύγειτομονοπάτιπου ανηφορίζονταςσεβόρεια πορεία οδηγείστην Αρεόπολη. ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οωρ.ΟΟ' Ο260 ΙΦεύγετε απότην πλατεία της Αρεόπολης8 (Ν36" 40'02" - Ε '56") ακολουθώνταςτηνάσφαλτο στις2500 που διασχίζει την πόλη της παλιάς Αρεόπολης Η άσφαλτος συνεχίζει σε καλντερίμι και σε 230μ. ή σε 4', Οωρ.04' 0, Ιπερνάτετηνεκκλησία των Τοξιαρχών (Ν36"'40'00" - Ε220 22'46") (αξίζεινσ κάνετετο γύροαπο αριστερά)καισυνεχίζετετο καλντερίμι (αφήνετεδεξιάσαςτονπύργο Καπετανάκου που έχει γίνει ξενοδοχείο). Σε 560μ.. ή σε 12', συνολικά Οωρ.16' Ι συνεχίζετε τον μικρό τσιμεντόδρομο εκτός οικισμού σε νότια πορεία (Ν 36039'56" Ε 22 22'28"). Σε200μ., ή σε4', r ακαλουθείτε αριστερά το μονοπάτι σε ΠΟΡΕία1500 η οποία είναι αρκετά καλά πατημένη (κλειστές πόρτες) (ωραίο τραχύ τοπίο). Σε 350μ., ή σε Τ, Οωρ.3Τ 1, αφήνετεέναμονοπάτι που πάει αριστερά (Ν360 39'43" - Ε 22022'12") και σε50μ., ήσε2', Οωρ.39' 1, φτάνετε σενέα διασταύρωσημονοπατιώνθ (Ν360 39'42" - Ε 22 Q 22'12") (δεξιά μετά τη διασταύρωσηπηγάδι μεμπετονένιο κάλυμμα) και ΠΡΟΣΟΧΗδΕν συνεχίζετε ευθεία αλλάπάτε αριστερά ανηφορίζοντας στις700 (βλάστηση.). Σε250μ"ήσΕ 5', Οωρ.44' 2, αφήνετεαριστερά σαςκαλντερίμι (Ν36039'38" - Ε220 22'20") καισυνεχίζονταςτομονοπάτιστις1600 σε 490μ, ή σε 11 " Οωρ.55' 2, φτάνετε σετσιμεντόδρομο όπου εκκλησάκι και τα πρώτα σπίτια τουοικισμού Ομαλές (Κριαλιάνικα) (Ν360 39'27" - Ε22 22'33") καιανηφορίζετεαριστερά τοντσιμεντόδρομο. Σε20μ.,ήσε1" Οωρ.56' 2, ΠΡΟΣΟΧΗ (Ν360 39'27" - Ε220 22'33") αφήνετεδεξιάσας μονοπάτι συνεχίζετεευθείακαι σε50μ.,ήσε1', Οωρ.5Τ 2, φτάνετε στη μικρήπλατεία τουοικισμού Ομαλές. (Κριαλιάνlκα) (Ν360 39'28" - Ε220 22'35") καισυνεχίζετεδεξιά τοντσιμεντόδρομο.σε70μ.,ήσε2'. Χωριό ΟΜΑΛΕΣ (Κριαλιάνlκα). - ΑΡΕΟΠΟΛΗ. ΟωΡ.59' 2, φτάνετε σεδιασταύρωσητσιμεντόδρομων (Ν '28" - Ε '38") και συνεχίζετεαριστερά ανηφορίζοντας.μετά απόλίγο βλέπετε μπροστά σαςτην Αρεόπολη (τοκαμπαναριό των Ταξιαρχών).Ο τσιμεντόδρομοςσυνεχίζεισεάσφαλτοκαισε 650μ.,ήσε15',

12 Η Μάνη στην νότια άκρη l'ns Πελοποννήσου συνοδεύεται από τη γοητεία και το μύθο του παρελθόντοs, όπου οι σκληροτράχηλοι Maν,άτεs επί αιώνεs απέκρουσαν την Οθωμovική αυτοκρατορία διατηρώνταs τα δικά TOUS ήθη και έθιμα που ακούγονται σήμερα σον παραμύθια. Ο ανuπότακτοs τούτοs τόποs, σηαρμένοs με γρaφι κούs οικισμούs και πυργόσπιτα, καθηλώνει τον επισκέπτη με το μοναδικό του τοπίο που περιβάλλεται από την καταγάλανη θάλασσα του Ταινάρου. Το ακρότατο σημείο Tns Μάνηs, η Μέσα Μάνη, κρατά μέχρι σήμερα τη μοναδική εικόνα ενόs τόπου σκλπρού και συνάμα γοητευ τικού που αξίζει ν' ανακαλύψει KaVEiS περπατώνταs την. Μέσα από περιγραφέs 13Οχλμ μονοπατιών το ΒιΒλίο "Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Μάνηs" θα aas γνωρίσουν τη Μάνη, την ιστορία Tns, TtS κρυφέs κσι 6γνωστεs γωνιέs Tns που μόνο έyas ταξιδευ Tfts αναζητά και ovακαλύπτει. Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό το ΒιΒλίο ''Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Mάνns" θο aas προσφέρει τη χαρά Tns ανακάλuψηs μιοs "Μάνπs" που δεν αγγίζουν τ' αυτοκίνητα και η πολυκοσμία. Το ΒιΒλίο συνοδεύεται από χάρτη 1:25.000, λεπτομερείs περιγραφέs των μονοπατιών και πoλλέs χρήσιμεs nλnpoφopies.

13 Σπήλαιο Διρού Όρμ. Διρού Diros Bay

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Έργα του ιδίου Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια της Πάρνηθας (2000-2003) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια των Μετεώρων (2000) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια του Υμηττού (2003) Trekking in

Διαβάστε περισσότερα

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΑΤΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ www.pezoporia.gr O Αντώνης Καλογήρου τα νεανικά του χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολήθηκε με το σπορ της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αντώνης Καλογήρου - www.pezoporia.gr, info@pezoporia.gr ΕΡΕΥΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ Αντώνης Καλογήρου η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ ΟΑντώνης Καλογήρου από νέος, παράλληλα μετις σπουδές του, αφιερώθηκεστοσπορτηςπεζοπορ[αςορειβασ[ας.τα τελευτα[α χρόνια, παράλληλα μετο επάγγελμάτουσαν σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

SIFNOS. Οδηγός Διακοπών Σίφνος. Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης. Καλές διακοπές!

SIFNOS. Οδηγός Διακοπών Σίφνος. Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης. Καλές διακοπές! SIFNOS Οδηγός Διακοπών Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης Καλές διακοπές! Αγαπητοί φίλοι, Στα χέρια σας κρατάτε ένα μικρό οδηγό της Σίφνου, που σκοπό έχει να σας προβάλλει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. προβολής. τουριστικής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Οδηγός. προβολής. τουριστικής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Οδηγός τουριστικής προβολής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2 «Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις - να βλέπεις και να μην χορταίνεις - καινούργια χώματα και θάλασσες κι ανθρώπους κι ιδέες, και να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σελίδα 1

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σελίδα 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 1 Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον Τσαραβόπουλο Φοίβο για την πολύτιμη βοήθειά του στην εκπόνηση της μελέτης και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια

Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια Ηρακλειά Σχοινούσα Κουφονήσια Δονούσα Περιεχόμενα 5 Ηρακλειά Φύση και γεωγραφία Μια θέση στην ιστορία Περιήγηση στο νησί Παραλίες Δραστηριότητες Toπικά προϊόντα Εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 2 Copyright 2012 Παραγωγή Ελληνική δημοκρατία Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Διεύθυνση ανάπτυξης Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης και πρωτεύουσα του Νομού Χανίων.

ΧΑΝΙΑ είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης και πρωτεύουσα του Νομού Χανίων. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Φέτος θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας,και λέμε ενδιαφέρον για το λόγο ότι το θέμα μας είναι η ΚΡΗΤΗ, το όμορφο αυτό νησί μας. Θα γνωρίσουμε τόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΦΗ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΦΗ Το νησι παιρνει αργα-αργα τη θεση του στο τουριστικο «στερεωµα». Σηµερα, ειναι σε θεση να παρεχει ολες τις απαραιτητες υπηρεσιες στον ταξιδιωτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αστυπάλαια η Χώρα νησίδες, μοναδικής ομορφιάς Αγία Κυριακή Γλυνό Μεσονήσι Πλα- κίδα Στεφάνια Φωκιονήσια Χονδρονήσι Αυγό Ζαφοράς Κουνούπα Κουτσομύτης

Αστυπάλαια η Χώρα νησίδες, μοναδικής ομορφιάς Αγία Κυριακή Γλυνό Μεσονήσι Πλα- κίδα Στεφάνια Φωκιονήσια Χονδρονήσι Αυγό Ζαφοράς Κουνούπα Κουτσομύτης Η Αστυπάλαια, βρίσκεται δυτικά των Δωδεκανήσων με συνολική επιφάνεια που 96,9 Km 2 και έχει 1.250 μόνιμους κατοίκους. Η Πρωτεύουσά της, η Χώρα, απλώνεται γύρω από το φημισμένο Κάστρο των Γκουερίνι. Με

Διαβάστε περισσότερα

το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει

το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει Τουριστικός Οδηγός Κεραµωτή - Θάσος - Νοµός Καβάλας - Νοµός Ξάνθης εκδροµές-εξορµήσεις, αξιοθέατα, µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στο Ρέθυμνο... 2 2. Ο ποδηλατικός τουρισμός... 5 3. Οφέλη του δήμου από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. Ε.Σ.Α.με Α. Καλές διακοπές

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. Ε.Σ.Α.με Α. Καλές διακοπές ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. Ε.Σ.Α.με Α. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: +30 210 9949 837 esaea@otenet.gr Κάντε like στon Οδηγό: facebook.com/agia.napa.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής 1 2 Oρειβατώντας... Στις περυσινές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου, εμείς οι νέοι ορειβάτες γνωρίσαμε από κοντά τους παλιούς ορειβάτες, που μέχρι τότε ακούγαμε

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ

7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ Στην Τήλο και τη Νίσυρο θα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-14 0 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β

Διαβάστε περισσότερα

Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ς ταμο οπό Γερ Πηγιανός Κάμπος Αδελιανός Κάμπος Ρέθυμνο η,6, Πλατανιάς Καστελάκια Παγκαλοχώρι,,8,, Πηγή Βιράν Λούτρα Ά., Επισκοπή, 0,6, Πέραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12. προορισµοί. Ταξίδια ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12. προορισµοί. Ταξίδια ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΡΑΣΕΙΣ Ο Π Α T E G D U B W O L ΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 # ς έ π ο ιακ 12 0 2 ι ρ ί α κ Καλο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12 νικοί η λ λ ε T O H ιο Οι π προορισµοί α δείτε, θ ι τ, ε τ ά π α θ Πώς µείνετε

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κύπρος 05. Τι είναι το EDEN 07. Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας EDEN στην Κύπρο 09. Τρόοδος 10. Αγρός 13. Βουνί (Πάνω) Παναγιάς 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κύπρος 05. Τι είναι το EDEN 07. Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας EDEN στην Κύπρο 09. Τρόοδος 10. Αγρός 13. Βουνί (Πάνω) Παναγιάς 14 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύπρος 05 Τι είναι το EDEN 07 Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας EDEN στην Κύπρο 09 Τρόοδος 10 Αγρός 13 Βουνί (Πάνω) Παναγιάς 14 Κάτω Πύργος 16 Καλοπαναγιώτης 18 Πόλις 20 Διαδρομές EDEN 23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» ΕΡΜΗΣ 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 4 Εισαγωγή... 5 2.Διαδρομές... 7 2.1 Διαδρομή Νο1... 7 2.2 Διαδρομή Νο2...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αφιέρωμα Χειμερινός Τουρισμός Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία

ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία Άγγελος Σινάνης Ταξίδια στην άλλη Ελλάδα ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία Ελάτη Τρικάλων 2010 Φωτογραφία εξωφύλλου Τοπίο στη διαδρομή από Αργιθέα προς αυχένα Αέρα. Η κορυφή Μασούρι

Διαβάστε περισσότερα

VALIDITY 1/11/12-31/3/13 CHALET SAPIN KAIMAKTSALAN

VALIDITY 1/11/12-31/3/13 CHALET SAPIN KAIMAKTSALAN VALIDITY 1/11/12-31/3/13 CHALET SAPIN KAIMAKTSALAN Ιωάννινα - Ζαγόρι 4ήμερη εκδρομή Ιωάννινα, των παραδόσεων και των θρύλων. Των ασημουργών και των Ευεργετών. Η φυσική ομορφιά της λίμνης και των βουνών,

Διαβάστε περισσότερα