Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax:210 8992308 ~mail: kalo@ath.forthnet.gr site: WWW.ΡeΖΟΡοrία.gr. Βιβλία του ιδίου"

Transcript

1

2 ΟΑντώνnsKαλoγιiρoυοnόνέοs, nοράλλnλομεt1s οπουδέs του, οφιερώθnκε οτο σπορ Tns nezonopios opelbooios. Τα τελευταία χρόνια παράλλnλαμετο επάγγελμα του σαν σύμβουλοs marketing, αρθρογραφεί σεπεριοδικάμε θέματα πεζοπορlκέs δlαδρομέs στπνελλάδα, συνεργάζεταl σεχορτογραφlκέs εκδόοεlsγια καταγραφέs μονοπατιών κάlασχολείταιws μελετnτns KOI σύμβουλοs ανάπ1uςπs περιοχώνπεζοπορικούενδlοφέροντοs. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου ΠερπατώνταsατπνΕλλάδα - Ταμονοπάτιαrns ΠάΡνnθαs 2000 και 2003 ΠεΡnατώvταsατπν Ελλάδα - ΤΟμονοπάτια των Μετεώρων 2000 Περπατώvτοsατπν Ελλάδα - ΤαμονοπάΓlα του Υμππού 2003 Trekking ίπ Greece - The Footpoths of Meteora 2004 ΠερπατώvταsατπνΕλλάδα- ΤΟμονοπάΓlαΓουΙαΥορίου Α και ΒΒιΒλίο 2005 Επιμέλεια Κειμένωνκαι Παραγωγns:Ντόναλντ- ΓεώΡΥΙΟS Μακφαίπλ Σελιδαπαίπαπ/ΗλεκφονlκπΕπεξεργοσία:Ιωόννns Κονόκns Χόρrεs: ROAD ~2005. Εκδόοεls «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ»Γεώργιοs Π. Δnμοκόγιαννns ΒIΒλιοπωλείο: «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ. Αρεόπολπ- Μόνπ- τπλ e-moil: siie: Απαγορεύειοιn οντιγραφι'! μέρουsn όλου lουβιβλίου xwpis προπγούμενπ yponln άδεια του εκδότπ. ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥΑ' ΧαιρεTlσμόs ΣυλλόγουΕπαγγελματιών ΔΓψων Οιτύλου και ΑνατολικnsΜάνns.8 Εκδοτικό Σπμείωμα.9 Εισαγωγn 10 ΗΜΑΝΗ Γεωγραφικόsπροσδιοριομόs. 14 Η τοπογραφία 15 Η Μέσα Μάνπ. 18 Σύντομπ ιστορία Tns Μόνns. 18 Η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣΤΗ ΜΑΝΗ Γενlκέsπεριγραφέsτωνδιαδρομών. 28 Εποχπ του χρόναυ - Εξοnλισμόs. 30 Ώρεs Tns nμέραs - Ανατολn, Δύοπ. 31 Πωs διαβόζετε Tιsαναλυτικέsnεριγραφέs 34 ΟΙΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 1n ενότπτα - Διαδραμέsγύρω από τπν Αρεόπολπ IΚόκκlνπ). 44 ΔlσδρομΓI 1 - Ογύροs rns Αρεόnολns 48 Διαδρομ'" 2 - Αρεόπολπ - Οικισμόs Κριαλιόνlκο Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ.58 ΔιαδρομΑ 3 - Αρεόπολπ - Χωριό [wtnpas - Αρεόπολπ..64 Διαδρομ'" 4 - Χωριό Σωτnροs-- Εκκλπσόκι Πραφ. Ηλία οτο Βουνό Μοκρυλάκκωμα..67 ΔιαδρομΑ 5 - ΕκκλπσόκιΠραφ. Ηλία Κορυφι'! Μοκρυλάκκωμα - ΧωριόΠύρριχοs 69 Διαδρομι'! 6 - Αρεόπολπ - Οlκισμόs Ν.Οίτυλο Διαδρομn 7 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Φρούριο Κελεφόs Χωριό Κελεφά75 Διαδρομ'"8 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Μονπ Ντεκούλου Χωριό Οίτυλο. 79 2πενάτnτα - Διαδρομέsγύρωαπό το Γερολιμένα κοl10 ΚaτωnάΥγΙ (Πράσινπ). 84 Διαδρομπ9 - Γερολιμέναs - Χωριό Ανω Μnουλαριαi Οικισμόs Δίnορο - Οιι<.ισμόs Πέπο Ο,κισμόs Λεοντάκπ - Χωριό ΑνωΜπουλαριοί ΙΓερολιμέναsl88 ΔlaδρομΑ1Ο - Γερολιμέναs - Χωριό Οχιά - Χωριό Δρυ... 91

3 ΔιαδρομΑ11 - ΔlαδρομΑΔρυ- ΑνωΠούλα IΚάΒο Γκρόσο Ι Χωριό Κππαύλα ΔιαδρομΓι 12 - Χωριά Κιτποίιλα- Χωριό Σταυρί- Ο,κιομάs ΑγίαΚυριακΑ - ΑκρωτΓιρ,ο Τπγόνι.. 97 ΔlαδρομΓι 13 - Οlκισμόs Αγίο ΚυριακΓι - ΕκκλπσίαΕπισΚΟΠl1 Χωριό ΜέΖαnοs - Χωριό Κάτω Γορδενίτοα 100 Διαδρομπ14 - Χωριό Κάτω Γορδενϊτσα- Χωριό Νάμια. 103 Διαδρομπ15 - Χωριό Νόμια - Χωριό Γερολιμέναs 103 Διαδρομπ16 - Χωριό Νόμια - Χωριό Κοίτα 104 Διοδρομπ17 - Χωριό Κοίτα - Οlκισμόs Καλονιοί ΕκκλπσάκιAyias ΠελαΥίαs π ενότπτο - ΔIOδΡOμΈS γύρω οπότπβάθειa (Πράσινπ). 106 Διαδρομπ18 - Χωριό Βόθεια - Οικισμόs Αθονασιάνικα107 Διαδρομπ 19 - Χωριό Κuπάρρισοs Γύροs opxaias Κα,νnπολπs ΔιοδρομΑ20 - Χωριό Καινούργιο Χώρο Οlκισμόs Αχίλλειο.1 12 ΔlαδρομΓι21 - Οικισμόs Αχίλλειο - ΛιμανάκιΚάλαμοs1 14 4πενότπτα - Διαδρομέs στα Ακροτοίναρο {Μπλε). 116 ΔιαδρομΓι 22 - Χωριό Μορμάρι Πύργοs Γρπγορακάκπ Οlκισμόs Πόρτο Κόγιο Εκκλ. Αγίου Νικολάου Διοδρομι'ι23 - ΟlκισμόsΚοκκινόγεια- Φάροs Τοινάρου ΟικισμόsΑγριοκάμπl ΕκκλπσάκιΑγ. Θεόδωροι Διαδρομή 24 - Οικισμόs Κοκκινόγεια - Κορυφή π ενότπτα - Διαδρομέs στπν AνατoλικnΜάνπ ΙΠορτοκαλί). 130 Διαδρομή25 - Χωριό Σκουτάρι- Χωριό Κότρωναs. 132 Διαδρομή26 - Χωριό Κότρωναs- Χωριό Φλομοχώρl 134 Διαδρομή 27 - Χωριό Φλομοχώρl- Έρnμοsοlκισμόs Διοδρομl Χωριό Αργιλιά - Χωριό Δρuμόs (Δρυαλί) 139 ΔιαδρομΙ Χωριό Δρυμόs (Δρυαλί) ΔιαδρομΙ130 - ΧωριόΔρυμόs (Δρυαλί) - ΧωριόΝύφι ΧωριόΒίγλα..... Διαδρομι' ΧωριόΒίγλα - ΜονΓι Κουρνού - ΑρχαίοΑιγίλο IΚιάνlα)- ΚορυφήΧαλόπuργοs Διαδρομή 32 - ΚορυφΓιΧολόnuργοs- ΧωριόΚοκκάλο 148., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΙΑΑΜΗ ΜΑΤιΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΗ151 ΕνδεlκτlκΑ βιβλιογραφίο

4 ΔΗΜΩΝΟΙΤΥΛΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΙΜΟΙ ΙΥΛΛΟΓΟΥΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΙΜΑΝΗΙ ((ΗΜΑΝΗ» ΟΣύλλογόs pos χαιpεrίzειτπνέκδοσπτου ΒιΒλίου «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» του καταξιωμένου φυσιολάτρπ συγγρσφέα, πεζοπόρου Αντώνπ ΚαλογΙΙρου. Το γεγονόs ότι το εκδοτικό έργο ονέλαβαν ο Γπ. Δnμοκόγιαwns (Γεν. rpoppotios του Συλλόγου pos) και ο ivθεppos μονlατόγαμnροs Ντ. -Γ. MαKφaίπλ - γνωστοί σπό anoufjoies EKfJaOEIS πσυ τιμούν και προβάλουν τον τόπο pas, όπωs το λεύκωμσ «ΕlκονοΒίΒλοs rns Mciνns» του Γ. Βουρλίτπ, οι ενπμερωμένοl τουριστικοί xciptes, αλλά κσl ΤΟ έξοχο διμπνιαίο περιοδικό Tns Mciνns "ΜΑΝΗ xees, σιιμερο, αύριο» pos πείθει, τοσυνολικόέργοτων δύοεκδοτών,γιαμια ακόμπ επιτυχπμένπέκδοσπ.εναβιβλίο- εγχειρίδιοκαι μοχλόs για τπl'ανάπτυξπ Tns Μέσα Mciνns, γιο τπν διεύρυνσπ Tns TOuplOTIKns περιόδου πέρον του lουλίου Αυγούστου,ένο χρπστiι<ό ΒιΒλίογιαόλεsTIS εποχέs του χρόνου. Οι ενολλοκτικέs μορφέs τουρισμού είναι το μέλλον του τουρισμού που θέλει n Μάνπ. Το μονοπάτιαpas, οι παλιοί δρόμοι που ένωναν τσ χωριά μαs, πρέπει να Ζωντανέψουν, νσ καθαριστούν, να σπματοδοτπθούν... ΑφορμΙΙ αυτό το σπουδαίο ΒιΒλία! Πρωτίστωs αποτελεί ευθύνπ των δύο ΔΙΙμων rns περιοχι'ιs μα< - Ανατολι' KIιs A~ciνl)s και Οιτύλαυ (ΔυτικnsΜέσαΜάνns)- το μέλπμααυτό, αφού υπάρχουντσ κο/l'οτικάκαιεθνικάπρογράμματα,οι nomis ευκαιρίεs και τασχετικά κονδύλια γιαtis μορφέs εναλλακτιιφύ τουρισμού. Ο Σύλλογόs pas πρωτοστατείαπό τπ δπμιουργίατουστπν κατεύθυναπrns ανάδειξns και σωστns - αυνεχούs ΠΡοΒολns του τόπουpas. Ολοι οι επlσκέπτεs πρέπει να γίνονται οι καλοί npeobeuris Tns Μάνπs κι αυτό θα το κερδίαουμε με πραγματικό ενδιαφέρον, φιλοξενία - τπνπατροπαράδοτπ συνήθειάpas -, χαμόγελο, καθαριότπτα παντού, άψογεs υπnρεσίεs κι επαυυελμοτlι<ι'ι νοοτροπία. Οι ευθύνεs όλων pas είναιrepcioties. Το ΒιΒλίο - εγχειρίδιομεταμονοπάτιαανοίγειτπν αυλαία plas νias εποxiιs για τπν τόσο ελκυστικιι κι εντυπωσιακιι, τόσο όμωs παραμελπμένπ, γωνιά TIJS πστρίδαs pas. Τπ Μάνπ που έχουμε ατπν καρδιά jjos, κι εμείs το ΒροντοφωνάΖουμε και με τπν μόνιμπ εγκατάστσσι'ι pos εδώ. ΧαιρετίΖουμε αυτι'ιτι) νέαεπαχι'ι. Είμαστε περιιφανο/που τπνφέρναυν τα φτερά των επαγγελμστιών καιti)s ιδιωτικι'ιs ΠΡωτοΒουλίαs. Να σκολουθι'ισαυμε όλοι! Το Δ.Σ. του ΣυλλόΥου ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ιατρείο), ΠρόεδΡΟ5 Λ ΥΚΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (φαρμακείο), AvτιπpόεδP05 ΔHMAKOΓlANNHΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ΒιΒλιοπωλείο), Γεν. rpapfiarios ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πλεκτρlκό είδπ),ταμίαs ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (είδπ απιτιού), Μέλοs ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣΓΕΩΡΓ/ΟΣ (πρακτορείο τύπου),μέλοs lι(])αρασ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (κρεοπωλείο), ΜέλΟ5 Μειδιαίτερπ χαράαλλά καισυναίσθπσπευθύνns πσραδίδουμεστπν καινιιιφίσπ τοέργα ταυαντώνπ ΚαλΟΥπρουπου σφορά τοντόπο pas. "Τα μoνoπάrιαtns Μέασ Mciνns" έρχεrαι για ταν γνωστό πεζοπόρο, φυσιολάτρπ, συγγραφέα - ααν φυσικπ συνέχειατπ$ aeιpcjs «Περπατώντα$ στπν Ελλόδα»που μέχρι τώραέχει κόνει arciaeis σε Πάρνπθα, Υμπττό, Μετέωρα, Ζαγοροχώριο Εγχειρίδια όλα καταξιωμένα, με κσλέs κυκλοφορίεs, χρπστικό σε όoous nepnarciνe σε παλιούs δρόμαυ5, καλντερίμιο και μονοπάτια. Κοι όχι μόναν. ΒιΒλίσ όπωs «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» όμωs δεν αφορούν μόνον rous φυσιαλάτρεs πεζαnόρουs αλλά και CJaous αναζπτούν ενσλλακ1/κού5 τpcinous eiaans και oioenans τόπωνκαι μνπμείων. Βλέπει KaνEiS τελείωs άλλε5 EIKCJνES, και αποκομίζεl ΖωnρέsεντυπώaEIS, μσκριά από του5 δπμάσιου$ fjpcjpous των αυτακινι'ιτων. Τολμαύμε νσ πούμε ότι προσεγγίζει τπν ψυχπ του τόπου. ΑφουγκράΖεται το σφυγμό του, τπν κλπρσνομιό του, τα μνπμεία - TOUS πύργουs, ris παλαlέs εκκλπσίεs, τα σπίτισ,..., τπχλωρίδακαι τπν πανίδο,., τπν ίδιατπν Ζωππου στπ ΜέσαΜόνπ - σ' αυτό τα αυθεντικόkoμμόrι Tns Mciνns και ΤΠ5 EMofJos μαs- πουαποτελείμια μονσδικπκι ;νεπανάλππτπ lδιαιτερότπτα. Τα έργο τούτο αποτελείμια μεγάλπ προσφοράσ' έναν τόπο που10 πτούμενο, στπν εποχιι μαs, είναινα αυξιισειτοεισόδπμα των λίγων περιιφανωνκαroίκων του,κυρίωs επαγγελμαrιώνστοχώροτου τουρισμού.και μονόδραμοsn διεύρυνσηrns JlIKpiιs rouplarikiιs περιόδου, με επισκέπτεs ποιοrικούs, όχι μαζικό τουρισμό, ολλά iιπιo τουρισμό που ο aebaapcis ατο περιβάλλον και 1/S αξίεs του τόπου Θα είναι τσ χαρακτπριστικά στοιχεία του. 'rcixos να φέρουμε neptaacjrepous και καλύτερουs ανθρώπουs οτον τόπο pas, το «γιατί»αρκεί μάλλονένααπλόφυλλομέτρηματουβιβλίουγιαναanaνrneei.neptaacjrepous EIJIOKinrES κι όλεs ris Enoxis τουχρόνου,γιατίόλοτοχρόνα n Μόνηείνσιόμορφπ καιξεχωριατiι. ΣτόχοsEIJians είναι να καλύψουμε με νέεs εκδόσεls - γιατομανοπότιακαιris cimes μορφέs τουρισμού - όλπτπμάνπ, τπνανυπότακτπ χερσόνπσο του Ταϋγέτουκαιτου Ταινόρου. Κλείνοvrαs,επιγραμματικά νααναφέρουμε rιsμεγόλεs δυσκολίεs που αντιμετωπίσαμεγιο1'0 Kαταλiιξoυμεans 32 nporeiitcjpeνes διαδρομέs τουβιβλίου,πουείναιόλεsbaits ατονμέσοπεζοπόροκαι με σχετικάευκολοδιόβαταεμπόδια. ΔενσυμπεριλάΒαμεκιόλ/ε5 nomis δlαδρομέs παρ'ότι TIs καταγράψαμε γιατί κυρiωs n Βλάστπσπ και n εγκα1όλειψπt/s έχουν κατaστπσεl απροσπέλαστεs. Γ. Π. Δπμακόγιαvvπs Ντ. - Γ. Μσκφσίπλ

5 Γ εωγρaφlκό!> nροσδιορισμόsτπ!> Μάνns Η τοπογραφίατπ!>μάνns και ο χώροs που κατείχε είναι συνδεδεμένοsμε τπνioτopikn Tns πορεία. Η Μάνπ δεν unnpee ένα ιδιαίτερο κράτοs με nολιτικn οργάνωαπ όπου θα μπορούααν να οριστούν και τα όρια του. Τα όριο τπ!> Μάνπs προσδιορίστπκαν από τπν αντίστασπ των κατοίκων τπ!> nepioxrίs έναντι των Τούρκων μετά τπν OpIOTIKn κατάκτπσπ TnS Πελοποvvnσου από του!> τελευταίουs. Τα χωριά και οι οικισμοί τπ!> nepioxns που αντιστάθπκαν και παρέμειναν ελεύθερα επί TEoaεpIs εκατονταετίε!> σταδιακά προσδιόρισαν και τα όρια Tns nεpioxns που ονομάσθπκε Μάνπ. Τα όρια αυτό φαίνονται στο σχεδιάγραμμο των σελίδων κατελάμβαναντπμεσαία χερσόνπσο τπ!> Πελοποwnσουπ οποία ονομάζεταιταίναρο και Ταινάρια.Πέρα απότπ χερσόνπσο που οριοθετείταιστονάξονα ΑρεόπαλnsΓυθείου, ατπ Μάνπ avnke και τα υπόλοιπο τμnμα ταυ δυτικού Ταϋγέτου που φτάνει νότια τπ!> Καλαμάτα!> καλύπτονταs μια συνολικn έκτααπ 1000 τετ.χλμ. περίπου.η μεγάλπ αυτπ έκτοσπδιαχωρίσθπκε και με όρου!>που συναντώνταισυχνά στα βιβλίαπου ασχολούνται με τπν περlοχπ.ο πρώτοs δια.χωρισμό!> πταν σε Έξω, Μέσακαι ΚάτωΜάνπ. Έξω ονομάσθπκε π βόρεια Μάνπενώ Μέσανότιακαι ΚάτωΒόρεια π ΑνατολlκnΜάνπ. Πέρα από αυτότο διαχωρισμόοιδύοαυτέ!>περιοχέ!> απέκτπσανκαιrous όρουs Αποσκιερπ Μάνπ για τι!> nεpioχes τπ!> butikns Μάνπ!> που κοιτάνε npos τονμεσσπνιακόκόλποκαιπροσπλιακnμάνπ για τι!> ανατολlκέ!>nepioxes παυ καιταύν npos τολακωνικό κόλπο. Ιστορικά πnεpioxntns Μάνπs είχε σύνδεσπ κυρίωs με τπ Λακωνία γεγονόs που επιβεβαιώνεται και από το διαχωρισμό του Παυοανία που εντάσσει τπν περιοχπ στα ΒιΒλίο του Λακωνικά οριαθετώντα!> τα όρια Tns Μεσσπνίσ!> και Tns Λακωνίαs στο φαράγγι του Ρίντομου 25 χλμ.περίπου νότια Tns Καλαμάras. Τα νεότερα χρόνισ ο διαχωρισμόs τα 1938 τουελλπνικού κράτουsσεναμούs χώρισε τπνάτuπππεριοχπ τπ!> Μάνπ!> και σεέναεπιπλέον δlοlκπτικό διαχωρισμό σεmeoanviokn και Λακωνlκn Μάνπ. Οι οδικέs προσβάαειs τπ!> εποχπ!> ορlοθέτπσον και τπ ΜεσσπνlακΑ και Λακωνικn Μόνπ με αποτέλεσμα π βόρεια δυτικn Μάνπ νσ ενταχθεί στπν Μεσσπνία. Στο ΒιΒλίο αυτό και ατι!) ioτopikes ανοδρομέ!> με τπ λέξπ Μάνπ προσδιορίζεται π nεpioxn που αναφέραμε κοι α!> μπν είχε κανένα τοπικό προσδιορισμό πριν οπό το 1000 μ.χ ΗτοπογραφίαTns Μόνπ!> Η Έξω Μάνπ IΒόρεια) ξεκινά νότια Tns Καλαμάτα!> και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τι!> κορυφογραμμέs του Ταϋγέταυ που κινούνται στα 2000μ. με ψπλότερο σπμείο τον Πραφ. Ηλία Ι2407μ.) Νότια, π Έξω Μάνπ που Βρέχεται από το Μεσσπνιακό κόλπο φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγιου Νίκωνσ Βόρεια του Οιτύλου. Σε όλο το μπκο!> των 25χλμ.. που εκτείνεται π Έξω Μάνπ, επικρατεί ένα τοπίο που χαρακτπρίζεταl αφ' ενόs από τπν ορεινπ του διαμόρφωσπ λόγω του Ταϋγέτου και αφ' ετέρου από τι!> αλλεπάλλnλεs γραφικέ!> παραλίε!> που Βρίακονται κατά μnκοs των ακτών. Ο συνδυασμό!> του Βουνού κοι τπ!> θάλασσαs καθώs και των γραφικών οικισμών που Βρίσκονται στι!> πλαγιέs του ΤαϋΥέτου καθιστούν τπν Έξω Μάνπ ένα ιδανικό τόπο επί' σκεψπ!> καθώs ο EniOKEnTnS απολαμβάνει τπν πλούσιο opelvn φύσπ, σεσυνδυοσμόμεένακλασικόμεσογειακότοπίοόπου επικρατούνοιελαιώνε!>και π πλούσια μακiαβλάστπσπ. ΟιopEIVEs onoλneeis του Ταϋγέτου npos τονκάμποδπμιουργούν δύοεπιβλπτικέsχαράδρεsτπβορειότερπτουριντόμου και τπνοτιότερπτουβυρού πουkαταλrίγeiστπνκαρδαμύλπ. Η ΒορειότερπαπόλπξπτουΤαϋγέτου στπνέξω Μάνπείναι τοόροsκαλάθιοπουφτάνειτα1490μ.υψομ. και εξετάζεται σανξεχωριστόβουνό.τοελατοσκέπαστοκαλάθιαπροσφέρει πολλέsnezonopikes διαδρομέs με υπέροχπ θέα στο Μεσσπνιακό κόλπο. Ανάμεσα QTlS χαράδρεsκαιtis anoλneeis του ΤαϋΥέταυ π ομορφιά rns κατάφuτns ourns nεploxfιs συμπλπρώνεταl μεtous παραδοσιακούs οlκισμαύs που σκαρφαλώναυν μέχρι και τα 780μ. (Τσέρια) Σπουδαιότερπ πόλπ Tns Έξω Μάνπs nrav και παραμένει π Καρδαμύλπ με τοπλούσιοιστορικό Tns παρελθόν. Γύρω από τπν Καρδαμύλπ έχει δπμιουργπθεί ένα πολύ ωραίο δίκτυο σπματοδοτπμένων μονοπατιών που καλύπτει μια μεγάλπ έκτασπ τπs νότια!> Έξω Μάνπs.

6 Γ ενιι<έs nερlγραφέsτων διαδρομών Οι32 nεζοnορlκέsδιαδρομέs του βιβλίου καλύπτουνtis πιο αξιόλογεs και ενδlοφέρουσεs περlοχέs TnS Μέσα Μάνπs. Γραφικά χωριά, πετρόκ11στα μονοπάτια, κάστρα, αρχαιολογικοί χώροι και παραδοσιακά χωριά, συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον όπου το αυστπρό ορεινό τοπίο αγκαλιάζεται με το μπλε του Αιγαίου. Οι δlαδρομέs ακολουθούν τα παλιά μονοπάτια που ένωναν τous οlκισμούs και τα χωριά. Σε κάθε βγψα του ο πεζοπόροs φτάνονταs σε ένα πυργόσπιτο, πλnσιάζονταs ένα παλιό ππγάδι, ανnφορίζονταs ένα πετρόκτιστο καλντερίμι θα συναντιίαει τπν lσταρία rns Μάνns. Στπν επιλογn των μοναποτιών δόθπκε lδιαίτερπ προσοχιί ώστε να επισκέπτονται τα ωραιότερα χωριά rns neploxns αλλάκαι 1ασπμείαμεταμεγαλύτερα τουριστικό ενδιαφέρον. Εκτόs από δύο διαδρομέs που διαρκούν 5 και 4 ώρεsαντίστοιχα,οι υπόλοιπεsδιαρκούνμέχρι 3 ώρεsτο περισσόπρο,kotoλnyovτos σε κάποιο σπμείο όπουμπορείkgveis να σταματπσεl rί να επιστρέψει στον προορισμό του. Από τπν ικανότπτα και τπ διάθεσπ του πεζοπόρου εξαρτάται πόσεs ώρεs διαδρομns θα διαλέξει ανάλογα τπν αντοχπ και το κέφι του. Σε πολλέs διαδρομέs τα μονοπάτια έχουν κλεισιεί από πpόχειpεs καrασκευέs γιο να μπν περνούν το Ζώα. Αν δε.. υπάρχει πόρτα πρέπει κανείsναγτιν παρακάμψει iί ναξανακλείσει Γπν πόρτα. Βράχια, πέτρεs και αναιμιkέs ελιέs μία αυνπθιαμέvπ εικόνα σιπ MΆVπ. Το χορτάρι κατά ΓΠ διόρκεια του καλοκαιριού χάνεται τονίζοvrαs ακόμα ΠεΡισσότερσ Γπν αυσιπρότπτα του Γοπίου. ΟΙ τάφοι σια μανιάτικα νεκροταφείαακολουθούν μέχρι σfιμεpα τοπυργαειδέ5σxfιμσ τωνkατoικjών

7 ία ΈναρξηΕνδιάμεσος σταθμός ΛήξηΤύπος -riι1~oς διαδρομής σε "λ". -. Μηκος μονοπατιών σε vλu. Χρονος χωρίς στάσεις Υψομ. διαφορά ανάβασncu. Δυσ~oλία διαδρομής ομορφια ι διαδρομής 1 Γύρος της πόλης της Αρεόπολης Kυ~λlKή - - 1ωρ.00' Αρεόπολη Κριαλιάνικα- Κόλπος Αρεόπολη Κυκλική 9,1 8,2 3ωρ.12' Δυοού 3 Αοεόπολη Χωριό Σωτήρας Αρεόπολη Κυκλική 2, ωΟ.09' 110 '" 4 Χωριό Σωτήρας ΕκκλησάκιΠροφ. Διάσχιση 1,6 1,5 1ωρ.27' Ηλία 5 ΕκκλησάκιΚορυφή ΜακρυπλάγlΧωριό ΠύρριχοςΔιάσχιση 5,5 4,6 2ωρ.33' Προφ, Ηλίαι; 6 Αρεόπολη ΟlκισuόcΝ. Οίτυλο Διάσ~σπ 3,8 2,1 1wn.18' Ο 7 ΟικισμόςΝέο ΦρούριοΚελεφάς Χωριό Κελεφά Διάσχιση 3,5 2,2 1ωρ.21' Οίτυλο 8 ΟικισμόςΝέο ΜονήΝτεκούλου Χωριό Οίτυλο Διάσχιση 6,7 3,4 1ωρ.55' Οίτυλο Σωτήρα- Ραζελιώτισσας Δ'ΑΔΡΟΜΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ ΤΩΠΑΓΓΙΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 9 Χωριό Χωριό Άνω Μπουλαριοί Χωριό Άνω Διάσχιση 10 4,4 4ωρ.00' " Ζ Γερολιμένας- ΟικισμόςΔίπορο Μπουλαριοί (Τμήμα 10 ΧωριόΓεΡολιμένας ΧωΡιό Δρυ Χωριό Κηπούλα ΟικισμόςΠέπο-(Γερολιμένας)κυκλlκή ΟlκισuόcΛεoVΤάKη δlαδρoυ~\ ΧωριόΟχιάΧωριόΔρυ Διάσχιση 3,3 3 1ωΟ.35' Άνω Πούλα Χωριό Κηπούλα Διάσχιση' 10,6 9,5 5ωΟ.23' Χωριό Σταυρί - Αγία ΟικισμόςΑγία Διάσχιση 9 3,9 3ωρ.20' Κυριακή - Ακρωτ. Κυριακή (Τμήμα Τηγάνικυκλική δ,αδpoμ~) 13 ΟικισμόςΑγία Εκκλ. Επιοκοπή Χωριό Κάτω Διάσχιση 5,2 3,1 2ωρ.04' 170 Κυριακή Χωοιό Μέlαποc ΓαρδενΙτσα 14 Χωριό Κάτω Χωριό Νόμια Διάσχιση 1,8 1,5 Οωρ.42' 130 Γαρδενίτσα 15 ΧωΡιό Νόμια Χωριό ΓερολιμέναςΔιάσ\Clση 4,7 2,1 1ωΟ.53' Ο 16 Χωριό Νόμια " Χωριό Κοίτα Δlάσ\Clσn 1 0,3 ΟωΟ.22' Χωοιό Κοίτα Χωοιό Καλ/ονιοί Εκκλ. Ανία Πελανία Πήναινε/Ελ 3,4 1,7 1ωΩ:43' ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΕΙΑΣ 18 Χωριό ΒάθειαΟικισμός2,2 1,3 Οωρ.45' Αθανασιάνικα 19 Χωριό Κυπάρισσος Γύροςαρχαίας Καινήπολης Χωριό Κυπάρισσος 2 2 Οωρ.45'.... ~ Ι ~ ~.... w ~ ~.. Ο..... w 20 ΧωριόΚαινούργιαΟικισμόςΑχίλλειο2,3 1,4 Οωρ.53' Χώρα 21 Οlκισuόc Αχίλλειο Λιυανάκι Κάλαυοι; 0,5 0,5 ΟωΩ.12' ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΤΑΙΝΑΡΟΥ 22 ΧωριόΜαρμάρι ΠύργοςΓρηγορακάκη ΕκκλησάκιΑγ, Διάσχιση4,2 3,6 1ωρ.30' Οικισuόc Πόρτο Κάγιο Νικολάου 23 ΟικισμόςΦάρος Ταινάρου Οικισμός Κυκλική7,3 7,3 2ωρ.51' Κοκκινόγεια Οικισμός Αγριοκάμπl - Κοκκινόγεισ ΕκκλπσάκιΑν. Θεόδωροι 24 Οικισμός Κορυφή 106 Πήγαινε/EλC 1,3 1,3 Οωρ.27' Κοκκινόνεια ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΚΟΤΡΩΝΑΣ 25 Χωριό Σκουτάρι ΧωριόΚότρωνας ΔlάO\Clσn 26 Χωριό Κότρωνσς ΧωριόΦλομοχώρι ΔlάO\Clσn 27 Χωριό ΦλομοχώριΈρημοςοικισμός ΧωριόΑργιλιάς Διάσχιση MaKOvvaooc 28 Χωοιό Αρνιλιά ΧωριόΔρυμός (Δρuαλι) Διάπνισπ _ 29 Χωριό Δρυμός Έρημοςοικισμός Διάσχιση Παλιό\Cωσα - 30 ΧωσιόΔουμόι; ΧωριόΝύφι ΟικισμόςΒίγλα ΔιάσχlOn 31 Χωριό Νύφι Μονή Κουρνού Αρχ. Κορυφή Αινίλα'(Κιόνlα) Χσλόπυργος ~- 32 Κορυφή ΧωριόΚοκκάλα Χαλόπυργοι; Σύνολο 8,2 3,2 5 1,6 1,1 _ 4,3 Διάσχιση 3 5,2 1,6 4,9 0,850 0,9 2,6 3 3ωΟ.25' 1ωΟ.17' 1ωρ.49' Own.38' Οωρ.43' 1ωΟ.30' 1ωρ.28' Διάσχιση3,4 2 1ωρ.42' Ο ~ a ~ ~ Ο

8

9 ακόμα KOI τωνγυνοικώντous, ονέκοψαν το1826 τπναπόβα ΔΙΑΔΡΟΜΗ2 Αρεόπολπ - ΟJκlσμόs Κριαλιάνικα- Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ (Xρόvosχωρίs σrάσεls 1ώρα,n 3ώρεs - Ομορφιά διαδρομns... *1 Η κυκλικιί αυτπ διαδρομπ των 4 ωρών γνωρίζει στονεπισκέπτπτπνπεριοχπνότιο TΓISΑρεόπολπs μέχρι τονκόλπο Δυρού. Η διοδρομπ κινείται οεένααυθεντικόμανιότικο τοπίο όπου στο λίγοχώμα ανάμεσα OTIS πέτρεs μεγαλώνουν αναιμικέs ελιέs. Το μονοπάτι περνά από τον οικισμό Κριαλιάνlκα n OμαλΈS όπωs λέγεταισπμερα,έναπαραδοσιακό μικρό οικισμόέξω από τα τουριστικά ρεύματα. Από τα Κριαλιάνικα υπάρχουνδύο επιλoyέs: n ναεπιστρέψει κανείsκατ' ευθείαν στπναρεόπολπ n να κάνει τπμεγάλπ βόλτο μέσω τουκόλπου Δυρού, διαδρομπ πουπροτείνεται. CDτάνοvταsστπνπαραλίατου Δυρού,όπουαπένοντιδιακρίνεται n είοοδοs των οππλαίωνn διαδρομπ συναντάτοκεντρικό μονοπάτι ΠΟυουνέδεε τπνότια Μάνπ μετπναρεόπολπ. ΣΠΗΜΙΑ ΔΥΡΟΥ Βλυχάδο n Γλυφάδα και Αλεπότρυπαείνοι τσδύο σπμαντlκότερασππλαιαστπνπεριοχπτου Δυρού: Η Βλυχάδα είναι το επιοκέψιμολιμναίο σππλαιο στοοποίο π ξενάγπσπδιάρκειαsπερίπου 35 λεπτώνγίνεται κυρίωs με ειδ,κέs βάρκεsένααπόταομορφότερασπαλαιατου κόομουπου αξιοποιnθnκετουριστικάστπνδεκαετία του '60. Λίγοχρόνιαπριν το είχεεξερευνπσει συστπματικάτο Ζεύγοs Πετροχείλου,ενώ βέβοιο ιίτονγνωστόσε nολλούs ντόπιουs. Η Αλεπότρυπα,λίγα μέτρο απότπ Βλυχάδο, δενείναι επιοκέψιμοσππλαιο. Εδώγίνοντοι από τπνδεκαετία του ΊΟ αρχαιολογικέsονασκαφέs που έχουν φέρει οτο φωs ευρπματαrns νεολιθlκns περιόδου. Ελάχιστο δείγμα αυτών είναι τα εκθέματα στο Νεολιθικό Μουσείο Δυρού στπ είσοδο rns Αλεnότρυπαs που αποδεικνύουν ότι το σππλαιο είχε χρπσιμοποιπθει σαν κατοικία, νεκροταφείο κ.λπ.,ου νεολιθικού Μανιάτπ, μια χρπσπ που διοκόππκε βίαια λόγω σεισμού και κατολιαθπσεων. Τα σπήλαια Δυρού προσφέρουν οκόμπ OUYKIvnOEIs OTOUS ερευνnτέs - αρχαιολόγουs- σnnλαιολόγουsμεταανεξερεύνπταn άγνωστατμαματάtous. Στπν περιοχπ που περνά το μονοπάτι δόθγικε ΚΟΙ π μάχπ του Δυρού όnωs ονομάζεται, όγιου οι Μανιάτεs με τπ βοαθεια σπτων Τούρκων τουιμπραι'ψαναγκάζοντοsrous ν' αποσυρ θούν οριστικά από τπν περιοχπ rns Μέσα Μάνns. Τα ΠεΡισσότερσμoνoπάrισ /(Jνούvτaιανάμεσα από ςεpoλιθιέs πουορίζουν ταόριοτων ι<τnμάτων.αυτά ταμονοπάτια στο ΒιΒλίοονομάΖονται «στενlέs» λέξππουχρπαιμοποιείιaιστονπαίtns Άνδρου 1<01 προσδιορίζει σπόλυτα τπ μopφr'ι αυτού Γου μονοπατιού. Στπv επιστροφα στπν Αρεόπολπ n διοδρομασυναντάπολλά μνπμεία πουπεριγράφονται στπδιαδρομα1. Μία όμορφπ διαδρομή που φέρνει τον εγιισκέπτπ σε μιο πρώτπ επαφπ με τπ ογριότπτο ΚΟΙ συγχρόνωs τπ γοπτείο του μονιάτικου τοπίου.

10

11 Διαδρομή2 ΑΝΑΛΥΤιΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χωριό ΑΡΕΟΠΟΛΗ.. Χωριό ΚΡΙΑΛΙΑΝΙΚΑ(ΟΜΑΛΕΣ)Ο - ΚόλποςΔΥΡΟΥΘ ΑΡΕΟΠΟΛΗ. (Ταστοιχεία εντόςπαρένθεσηςομεγάλος γύρος τηςαρεόπολης) Κστηγορία Απλήπεζοπορία - Τύπος διαδρομήςκυκλική - Ομορφιά διαδρομήςμέχρι' Μήκος4.3 (9.1 )χλμ.. Χρόνος χωρίςστάσεις 1ωρ.33" (3ωρ.12') Υψομ.διαφοράανάβασης 70 (270)μ. - Υψομ. διαφοράκατάβασης100 (300)μ. Χαμηλότεροσημείο 140 (10)μ. - Ψηλότερα σημείο 250μ Βλάστηση' - Πόσιμο νερό στηδισδρσμι;όχι χρονο.σχλμ. γψομ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, οωρ.20 0, ο τσιμεντόδρομος τελειώνει και φτάνετε σε πλάτωμα με κτίσμα (Δημοτικό περίmερο) (Ν '53" - Ε '22") (περιοχή Σπήλιους) καιπροσοχη ακολουθείτετο μονοπάτι δεξιά δίπλα στην ξερολιθιά. (Ν360 39'53" - Ε '22" - κολονάκι υψομ. 226μ. ωραίο σημείομε γκρεμόκαι θέα στην θάλασσα) Τομονοπάτι συνεχίζεισεκαλντερίμι κλειστόσεπολλά σημεία από πυκνή βλάστηση,σεκάποια σημείααναγκαστικάπερνάτε αριστεράτης στενιάς καισε 510μ., ήσε 10', Οωρ.30'1, φτάνετε σεδιασταύρωση μονοπατιώνέχοντας δεξιά σας χωματόδρομο (Ν '53" - Ε '07") καιπροσοχη Κατάσταση εδάφους Μονοπάτι2 (8,2) χλμ. χωματόδρομος 860μ.,τσιμεντόδρομος81 Ο (970)μ.. άσφαλτος 151Ομ. Δυσκολία διαδρομής' - Σήμονση OX' ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝΑΡΧΗΤΗΣΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:Στην Αρεόποληφτάνετεμέσω Καλαμάταςήμέσω ΓυθείουαπότηνπλευράτηςΛακωνίας. Έναρξητηςδιαδρομής ηπάνωπλευράτηςκεντρικής πλατείας τηςαρεόποληςόπουτο εκκλησάκι τουαγ.θανασάκη ΣΥΝΤΟΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η πεζοπορική διαδρομή στην αρχή κινείται δυτικάδιασχίζοντοςτον παραδοσιακόοικισμότηςαρεόπολης Στησυνέχειαπραγματοποιώντας ένανκύκλο.φτάνειστο χωριό Ομαλές - Κριαλιάνικα. Από τιςομαλές υπάρχει η.δυνατότηταεπιστροφήςστην Αρεόποληή νακατηφορίσεικανείςτο πετρόκτιστο μονοπάτισενότιαπορεία μέχριναφτάσεικοντάστη θάλασσα την οποίααφήνεικαικινείται ανατολικάακολουθώνταςτοχωματόδρομοπουοδηγεί στον οικισμό Ξεπαπαδιόνlκα.Από ταξεπαπαδιάνικα φεύγειτομονοπάτιπου ανηφορίζονταςσεβόρεια πορεία οδηγείστην Αρεόπολη. ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οωρ.ΟΟ' Ο260 ΙΦεύγετε απότην πλατεία της Αρεόπολης8 (Ν36" 40'02" - Ε '56") ακολουθώνταςτηνάσφαλτο στις2500 που διασχίζει την πόλη της παλιάς Αρεόπολης Η άσφαλτος συνεχίζει σε καλντερίμι και σε 230μ. ή σε 4', Οωρ.04' 0, Ιπερνάτετηνεκκλησία των Τοξιαρχών (Ν36"'40'00" - Ε220 22'46") (αξίζεινσ κάνετετο γύροαπο αριστερά)καισυνεχίζετετο καλντερίμι (αφήνετεδεξιάσαςτονπύργο Καπετανάκου που έχει γίνει ξενοδοχείο). Σε 560μ.. ή σε 12', συνολικά Οωρ.16' Ι συνεχίζετε τον μικρό τσιμεντόδρομο εκτός οικισμού σε νότια πορεία (Ν 36039'56" Ε 22 22'28"). Σε200μ., ή σε4', r ακαλουθείτε αριστερά το μονοπάτι σε ΠΟΡΕία1500 η οποία είναι αρκετά καλά πατημένη (κλειστές πόρτες) (ωραίο τραχύ τοπίο). Σε 350μ., ή σε Τ, Οωρ.3Τ 1, αφήνετεέναμονοπάτι που πάει αριστερά (Ν360 39'43" - Ε 22022'12") και σε50μ., ήσε2', Οωρ.39' 1, φτάνετε σενέα διασταύρωσημονοπατιώνθ (Ν360 39'42" - Ε 22 Q 22'12") (δεξιά μετά τη διασταύρωσηπηγάδι μεμπετονένιο κάλυμμα) και ΠΡΟΣΟΧΗδΕν συνεχίζετε ευθεία αλλάπάτε αριστερά ανηφορίζοντας στις700 (βλάστηση.). Σε250μ"ήσΕ 5', Οωρ.44' 2, αφήνετεαριστερά σαςκαλντερίμι (Ν36039'38" - Ε220 22'20") καισυνεχίζονταςτομονοπάτιστις1600 σε 490μ, ή σε 11 " Οωρ.55' 2, φτάνετε σετσιμεντόδρομο όπου εκκλησάκι και τα πρώτα σπίτια τουοικισμού Ομαλές (Κριαλιάνικα) (Ν360 39'27" - Ε22 22'33") καιανηφορίζετεαριστερά τοντσιμεντόδρομο. Σε20μ.,ήσε1" Οωρ.56' 2, ΠΡΟΣΟΧΗ (Ν360 39'27" - Ε220 22'33") αφήνετεδεξιάσας μονοπάτι συνεχίζετεευθείακαι σε50μ.,ήσε1', Οωρ.5Τ 2, φτάνετε στη μικρήπλατεία τουοικισμού Ομαλές. (Κριαλιάνlκα) (Ν360 39'28" - Ε220 22'35") καισυνεχίζετεδεξιά τοντσιμεντόδρομο.σε70μ.,ήσε2'. Χωριό ΟΜΑΛΕΣ (Κριαλιάνlκα). - ΑΡΕΟΠΟΛΗ. ΟωΡ.59' 2, φτάνετε σεδιασταύρωσητσιμεντόδρομων (Ν '28" - Ε '38") και συνεχίζετεαριστερά ανηφορίζοντας.μετά απόλίγο βλέπετε μπροστά σαςτην Αρεόπολη (τοκαμπαναριό των Ταξιαρχών).Ο τσιμεντόδρομοςσυνεχίζεισεάσφαλτοκαισε 650μ.,ήσε15',

12 Η Μάνη στην νότια άκρη l'ns Πελοποννήσου συνοδεύεται από τη γοητεία και το μύθο του παρελθόντοs, όπου οι σκληροτράχηλοι Maν,άτεs επί αιώνεs απέκρουσαν την Οθωμovική αυτοκρατορία διατηρώνταs τα δικά TOUS ήθη και έθιμα που ακούγονται σήμερα σον παραμύθια. Ο ανuπότακτοs τούτοs τόποs, σηαρμένοs με γρaφι κούs οικισμούs και πυργόσπιτα, καθηλώνει τον επισκέπτη με το μοναδικό του τοπίο που περιβάλλεται από την καταγάλανη θάλασσα του Ταινάρου. Το ακρότατο σημείο Tns Μάνηs, η Μέσα Μάνη, κρατά μέχρι σήμερα τη μοναδική εικόνα ενόs τόπου σκλπρού και συνάμα γοητευ τικού που αξίζει ν' ανακαλύψει KaVEiS περπατώνταs την. Μέσα από περιγραφέs 13Οχλμ μονοπατιών το ΒιΒλίο "Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Μάνηs" θα aas γνωρίσουν τη Μάνη, την ιστορία Tns, TtS κρυφέs κσι 6γνωστεs γωνιέs Tns που μόνο έyas ταξιδευ Tfts αναζητά και ovακαλύπτει. Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό το ΒιΒλίο ''Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Mάνns" θο aas προσφέρει τη χαρά Tns ανακάλuψηs μιοs "Μάνπs" που δεν αγγίζουν τ' αυτοκίνητα και η πολυκοσμία. Το ΒιΒλίο συνοδεύεται από χάρτη 1:25.000, λεπτομερείs περιγραφέs των μονοπατιών και πoλλέs χρήσιμεs nλnpoφopies.

13 Σπήλαιο Διρού Όρμ. Διρού Diros Bay

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02132F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) "Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μια για

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σοφοκλέους 40 Βούλα Αττικής Τ.Κ 16673 Email: akal1949@gmail.com - info@pezoporia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Σχεδόν το 1/6 της έκτασης του Νομού Μεσσηνίας και περισσότερο από το 1/4 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ Αντώνης Καλογήρου η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ ΟΑντώνης Καλογήρου από νέος, παράλληλα μετις σπουδές του, αφιερώθηκεστοσπορτηςπεζοπορ[αςορειβασ[ας.τα τελευτα[α χρόνια, παράλληλα μετο επάγγελμάτουσαν σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 07:00πμ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Σ-ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ Κωδ.: < 29282 > Χαλκιδική - Νέα Γωνιά: Διατίθεται τεράστια έκταση 2.450στρεμμάτων. Κατάλληλο για οικισμό - εμπορικά πάρκα - λίμνες - waterland. Ταχόπουλος Περικλής

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΑΤΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ www.pezoporia.gr O Αντώνης Καλογήρου τα νεανικά του χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολήθηκε με το σπορ της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011 Χαλίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων Ημερολόγιο 2011 Βορειοδυτικά του νομού, χτισμένο αμφιθεατρικά στην σκιά των 2.295 μ. της κορυφής του όρους Περιστέρι, αυτό το μικροσκοπικό και πανέμορφο χωριό με τα πέτρινα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Edtto rt~j θ!ηκέs!π.ιπαμ!s Άρ8ρ" μ,,8ητών. Δ... Η δι,κή μας φωνή. θ!tιτρολονίtl. EKn",6!UttKtS An06p"rJ!'Sl

Edtto rt~j θ!ηκέs!π.ιπαμ!s Άρ8ρ μ,,8ητών. Δ... Η δι,κή μας φωνή. θ!tιτρολονίtl. EKn,6!UttKtS An06prJ!'Sl ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2011 - - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Δ... Η δι,κή μας φωνή Οι μαθnτέs Γυμνασίου και Λυκείου του εκηαιδευτηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑθΗΝΩΝ» aos παρουσιάζουν με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ λίγα λόγια Το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών θέα θάλασσα βρίσκεται στην περιοχή Βίγλα, στην παραλία Αγίας Άννας, στη Β. Εύβοια σε ένα μαγευτικό ύψωμα με πανοραμική θέα τη φημισμένη παραλία της Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αντώνης Καλογήρου - www.pezoporia.gr, info@pezoporia.gr ΕΡΕΥΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Σταύρος Παππάς Αντιπρόεδρος: Μωϋσής Ελισάφ Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Αλαβέρας Μέλη: Σταύρος Μπούσμπουλας Αλέξιος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος Ρίζος Αθανασία Παπαζαφειροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας για τη Λέσβο μέσω των Μικρασιατικών παραλίων

Ταξιδεύοντας για τη Λέσβο μέσω των Μικρασιατικών παραλίων Ταξιδεύοντας για τη Λέσβο μέσω των Μικρασιατικών παραλίων Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη μέσω Τουρκίας Αν λάβουμε υπόψη μας ότι: Το οδικό δίκτυο της περιοχής που θα διανύσουμε για να φτάσουμε στο Αϊβαλί είναι πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ O Σύνδεσμος Συνεργατών και Φίλων Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη είχε την πρωτοβουλία να συλλέξει σειρά επιστημονικών άρθρων για το έργο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και του Γραφείου Δοξιάδη. Περιελήφθησαν στην έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων.

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Η βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια χιλιομετρική απόσταση και από τα Χανιά(45χλμ) και από το Ρέθυμνο(42χλμ). Το οροπέδιο είναι περιτριγυρισμένο από την

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Μαθητές: Γιαννιώτης Δημήτρης, Εύδου Δέσποινα, Μπάμπης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Τάσος, Σουπιώνη Ελένη, Σταμκοπούλου Δήμητρα Επιβλέπουσα: Παπαχρήστου Μαρία Εισαγωγή Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10 δωμάτια ανά περίοδο. αιδί έως 13 ετών στο ίδιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10 δωμάτια ανά περίοδο. αιδί έως 13 ετών στο ίδιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.) Πρόγραμμα ήμερων Θερινών Διακοπών Eτους 0. RHODOS ROYAL Τοποθεσία: Στην πιο διάσημη παραλία της Ρόδου, στο κινηματογραφικό Φαληράκι, βρίσκεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ Executive Cultural Escape. Στο βουνό των Κενταύρων 6 8 ή 9 Ιουνίου 2014

ΕΑΣΕ Executive Cultural Escape. Στο βουνό των Κενταύρων 6 8 ή 9 Ιουνίου 2014 ΕΑΣΕ Executive Cultural Escape Στο βουνό των Κενταύρων 6 8 ή 9 Ιουνίου 2014 Με μια ματιά Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: Παρασκευή 6/6/2014 έως Κυριακή 8/6/2014. Δυνατότητα παράτασης διαμονής: Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11 18 Σεπτέμβριος 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεσογειακά φυτά από τους λόφους και τις ακτές του Νοτίου Πηλίου Καθηγήτρια Μαθημάτων MAGGIE NIAGASSAS DipAD DipSBA Ο κόσμος των φυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 8 Μέρες Σηµείο συνάντησης διαφορετικών εµπειριών, χωνευτήρι πανάρχαιων και ετερόκλητων πολιτισµών. Βουνά πανύψηλα, φαράγγια επιβλητικά, κατάφυτα από µια πολυποίκιλη βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr www.cpistudio.com

θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr www.cpistudio.com θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr PHOTOS: www.cpistudio.com ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Απόδραση στο σπίτι σας ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02118F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Μόνο δυο ώρες απέχει από τη Αθήνα κι όμως, το στολίδι του Παρνασσού, η γνωστή από τα χιονοδρομικά κέντρα και την κοσμοπολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO

Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO Στοιχεία Διοργάνωσης Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου Ονομασία: Tinos Running Experience Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Τόπος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Έργα του ιδίου Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια της Πάρνηθας (2000-2003) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια των Μετεώρων (2000) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια του Υμηττού (2003) Trekking in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 18 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΤΟ ΜΕΛΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ Το γκολφ αποτελεί μία ιδιαίτερα υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία στην Ελλάδα σήμερα, λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξής του σε μια χώρα που έχει ολιγάριθμα σχετικά με τις δυνατότητές της λειτουργούντα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας

ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας Οι ειδικές τιμές της προσφοράς μας απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη του συλλόγου σας και δίδονται μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ένα µοναδικό σταυροδρόµι πολιτισµών και ηπείρων. Βυζαντινά µνηµεία, παλάτια σουλτάνων, γραφικά παζάρια µε µεθυστικά αρώµατα Ανατολής, θαλασσινές µυρωδιές στις όχθες του Βόσπορου & της θάλασσας του Μαρµαρά.

Διαβάστε περισσότερα