Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax:210 8992308 ~mail: kalo@ath.forthnet.gr site: WWW.ΡeΖΟΡοrία.gr. Βιβλία του ιδίου"

Transcript

1

2 ΟΑντώνnsKαλoγιiρoυοnόνέοs, nοράλλnλομεt1s οπουδέs του, οφιερώθnκε οτο σπορ Tns nezonopios opelbooios. Τα τελευταία χρόνια παράλλnλαμετο επάγγελμα του σαν σύμβουλοs marketing, αρθρογραφεί σεπεριοδικάμε θέματα πεζοπορlκέs δlαδρομέs στπνελλάδα, συνεργάζεταl σεχορτογραφlκέs εκδόοεlsγια καταγραφέs μονοπατιών κάlασχολείταιws μελετnτns KOI σύμβουλοs ανάπ1uςπs περιοχώνπεζοπορικούενδlοφέροντοs. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφοκλέουs 40 Βούλα Τ.Κ16673, TnλIFax: ~mail: site: Βιβλία του ιδίου ΠερπατώνταsατπνΕλλάδα - Ταμονοπάτιαrns ΠάΡνnθαs 2000 και 2003 ΠεΡnατώvταsατπν Ελλάδα - ΤΟμονοπάτια των Μετεώρων 2000 Περπατώvτοsατπν Ελλάδα - ΤαμονοπάΓlα του Υμππού 2003 Trekking ίπ Greece - The Footpoths of Meteora 2004 ΠερπατώvταsατπνΕλλάδα- ΤΟμονοπάΓlαΓουΙαΥορίου Α και ΒΒιΒλίο 2005 Επιμέλεια Κειμένωνκαι Παραγωγns:Ντόναλντ- ΓεώΡΥΙΟS Μακφαίπλ Σελιδαπαίπαπ/ΗλεκφονlκπΕπεξεργοσία:Ιωόννns Κονόκns Χόρrεs: ROAD ~2005. Εκδόοεls «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ»Γεώργιοs Π. Δnμοκόγιαννns ΒIΒλιοπωλείο: «ΑΔογΛΩΤΗΜΑΝΗ. Αρεόπολπ- Μόνπ- τπλ e-moil: siie: Απαγορεύειοιn οντιγραφι'! μέρουsn όλου lουβιβλίου xwpis προπγούμενπ yponln άδεια του εκδότπ. ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥΑ' ΧαιρεTlσμόs ΣυλλόγουΕπαγγελματιών ΔΓψων Οιτύλου και ΑνατολικnsΜάνns.8 Εκδοτικό Σπμείωμα.9 Εισαγωγn 10 ΗΜΑΝΗ Γεωγραφικόsπροσδιοριομόs. 14 Η τοπογραφία 15 Η Μέσα Μάνπ. 18 Σύντομπ ιστορία Tns Μόνns. 18 Η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣΤΗ ΜΑΝΗ Γενlκέsπεριγραφέsτωνδιαδρομών. 28 Εποχπ του χρόναυ - Εξοnλισμόs. 30 Ώρεs Tns nμέραs - Ανατολn, Δύοπ. 31 Πωs διαβόζετε Tιsαναλυτικέsnεριγραφέs 34 ΟΙΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 1n ενότπτα - Διαδραμέsγύρω από τπν Αρεόπολπ IΚόκκlνπ). 44 ΔlσδρομΓI 1 - Ογύροs rns Αρεόnολns 48 Διαδρομ'" 2 - Αρεόπολπ - Οικισμόs Κριαλιόνlκο Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ.58 ΔιαδρομΑ 3 - Αρεόπολπ - Χωριό [wtnpas - Αρεόπολπ..64 Διαδρομ'" 4 - Χωριό Σωτnροs-- Εκκλπσόκι Πραφ. Ηλία οτο Βουνό Μοκρυλάκκωμα..67 ΔιαδρομΑ 5 - ΕκκλπσόκιΠραφ. Ηλία Κορυφι'! Μοκρυλάκκωμα - ΧωριόΠύρριχοs 69 Διαδρομι'! 6 - Αρεόπολπ - Οlκισμόs Ν.Οίτυλο Διαδρομn 7 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Φρούριο Κελεφόs Χωριό Κελεφά75 Διαδρομ'"8 - Οικισμόs Ν. Οίτυλο- Μονπ Ντεκούλου Χωριό Οίτυλο. 79 2πενάτnτα - Διαδρομέsγύρωαπό το Γερολιμένα κοl10 ΚaτωnάΥγΙ (Πράσινπ). 84 Διαδρομπ9 - Γερολιμέναs - Χωριό Ανω Μnουλαριαi Οικισμόs Δίnορο - Οιι<.ισμόs Πέπο Ο,κισμόs Λεοντάκπ - Χωριό ΑνωΜπουλαριοί ΙΓερολιμέναsl88 ΔlaδρομΑ1Ο - Γερολιμέναs - Χωριό Οχιά - Χωριό Δρυ... 91

3 ΔιαδρομΑ11 - ΔlαδρομΑΔρυ- ΑνωΠούλα IΚάΒο Γκρόσο Ι Χωριό Κππαύλα ΔιαδρομΓι 12 - Χωριά Κιτποίιλα- Χωριό Σταυρί- Ο,κιομάs ΑγίαΚυριακΑ - ΑκρωτΓιρ,ο Τπγόνι.. 97 ΔlαδρομΓι 13 - Οlκισμόs Αγίο ΚυριακΓι - ΕκκλπσίαΕπισΚΟΠl1 Χωριό ΜέΖαnοs - Χωριό Κάτω Γορδενίτοα 100 Διαδρομπ14 - Χωριό Κάτω Γορδενϊτσα- Χωριό Νάμια. 103 Διαδρομπ15 - Χωριό Νόμια - Χωριό Γερολιμέναs 103 Διαδρομπ16 - Χωριό Νόμια - Χωριό Κοίτα 104 Διοδρομπ17 - Χωριό Κοίτα - Οlκισμόs Καλονιοί ΕκκλπσάκιAyias ΠελαΥίαs π ενότπτο - ΔIOδΡOμΈS γύρω οπότπβάθειa (Πράσινπ). 106 Διαδρομπ18 - Χωριό Βόθεια - Οικισμόs Αθονασιάνικα107 Διαδρομπ 19 - Χωριό Κuπάρρισοs Γύροs opxaias Κα,νnπολπs ΔιοδρομΑ20 - Χωριό Καινούργιο Χώρο Οlκισμόs Αχίλλειο.1 12 ΔlαδρομΓι21 - Οικισμόs Αχίλλειο - ΛιμανάκιΚάλαμοs1 14 4πενότπτα - Διαδρομέs στα Ακροτοίναρο {Μπλε). 116 ΔιαδρομΓι 22 - Χωριό Μορμάρι Πύργοs Γρπγορακάκπ Οlκισμόs Πόρτο Κόγιο Εκκλ. Αγίου Νικολάου Διοδρομι'ι23 - ΟlκισμόsΚοκκινόγεια- Φάροs Τοινάρου ΟικισμόsΑγριοκάμπl ΕκκλπσάκιΑγ. Θεόδωροι Διαδρομή 24 - Οικισμόs Κοκκινόγεια - Κορυφή π ενότπτα - Διαδρομέs στπν AνατoλικnΜάνπ ΙΠορτοκαλί). 130 Διαδρομή25 - Χωριό Σκουτάρι- Χωριό Κότρωναs. 132 Διαδρομή26 - Χωριό Κότρωναs- Χωριό Φλομοχώρl 134 Διαδρομή 27 - Χωριό Φλομοχώρl- Έρnμοsοlκισμόs Διοδρομl Χωριό Αργιλιά - Χωριό Δρuμόs (Δρυαλί) 139 ΔιαδρομΙ Χωριό Δρυμόs (Δρυαλί) ΔιαδρομΙ130 - ΧωριόΔρυμόs (Δρυαλί) - ΧωριόΝύφι ΧωριόΒίγλα..... Διαδρομι' ΧωριόΒίγλα - ΜονΓι Κουρνού - ΑρχαίοΑιγίλο IΚιάνlα)- ΚορυφήΧαλόπuργοs Διαδρομή 32 - ΚορυφΓιΧολόnuργοs- ΧωριόΚοκκάλο 148., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΙΑΑΜΗ ΜΑΤιΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΗ151 ΕνδεlκτlκΑ βιβλιογραφίο

4 ΔΗΜΩΝΟΙΤΥΛΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΙΜΟΙ ΙΥΛΛΟΓΟΥΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΙΜΑΝΗΙ ((ΗΜΑΝΗ» ΟΣύλλογόs pos χαιpεrίzειτπνέκδοσπτου ΒιΒλίου «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» του καταξιωμένου φυσιολάτρπ συγγρσφέα, πεζοπόρου Αντώνπ ΚαλογΙΙρου. Το γεγονόs ότι το εκδοτικό έργο ονέλαβαν ο Γπ. Δnμοκόγιαwns (Γεν. rpoppotios του Συλλόγου pos) και ο ivθεppos μονlατόγαμnροs Ντ. -Γ. MαKφaίπλ - γνωστοί σπό anoufjoies EKfJaOEIS πσυ τιμούν και προβάλουν τον τόπο pas, όπωs το λεύκωμσ «ΕlκονοΒίΒλοs rns Mciνns» του Γ. Βουρλίτπ, οι ενπμερωμένοl τουριστικοί xciptes, αλλά κσl ΤΟ έξοχο διμπνιαίο περιοδικό Tns Mciνns "ΜΑΝΗ xees, σιιμερο, αύριο» pos πείθει, τοσυνολικόέργοτων δύοεκδοτών,γιαμια ακόμπ επιτυχπμένπέκδοσπ.εναβιβλίο- εγχειρίδιοκαι μοχλόs για τπl'ανάπτυξπ Tns Μέσα Mciνns, γιο τπν διεύρυνσπ Tns TOuplOTIKns περιόδου πέρον του lουλίου Αυγούστου,ένο χρπστiι<ό ΒιΒλίογιαόλεsTIS εποχέs του χρόνου. Οι ενολλοκτικέs μορφέs τουρισμού είναι το μέλλον του τουρισμού που θέλει n Μάνπ. Το μονοπάτιαpas, οι παλιοί δρόμοι που ένωναν τσ χωριά μαs, πρέπει να Ζωντανέψουν, νσ καθαριστούν, να σπματοδοτπθούν... ΑφορμΙΙ αυτό το σπουδαίο ΒιΒλία! Πρωτίστωs αποτελεί ευθύνπ των δύο ΔΙΙμων rns περιοχι'ιs μα< - Ανατολι' KIιs A~ciνl)s και Οιτύλαυ (ΔυτικnsΜέσαΜάνns)- το μέλπμααυτό, αφού υπάρχουντσ κο/l'οτικάκαιεθνικάπρογράμματα,οι nomis ευκαιρίεs και τασχετικά κονδύλια γιαtis μορφέs εναλλακτιιφύ τουρισμού. Ο Σύλλογόs pas πρωτοστατείαπό τπ δπμιουργίατουστπν κατεύθυναπrns ανάδειξns και σωστns - αυνεχούs ΠΡοΒολns του τόπουpas. Ολοι οι επlσκέπτεs πρέπει να γίνονται οι καλοί npeobeuris Tns Μάνπs κι αυτό θα το κερδίαουμε με πραγματικό ενδιαφέρον, φιλοξενία - τπνπατροπαράδοτπ συνήθειάpas -, χαμόγελο, καθαριότπτα παντού, άψογεs υπnρεσίεs κι επαυυελμοτlι<ι'ι νοοτροπία. Οι ευθύνεs όλων pas είναιrepcioties. Το ΒιΒλίο - εγχειρίδιομεταμονοπάτιαανοίγειτπν αυλαία plas νias εποxiιs για τπν τόσο ελκυστικιι κι εντυπωσιακιι, τόσο όμωs παραμελπμένπ, γωνιά TIJS πστρίδαs pas. Τπ Μάνπ που έχουμε ατπν καρδιά jjos, κι εμείs το ΒροντοφωνάΖουμε και με τπν μόνιμπ εγκατάστσσι'ι pos εδώ. ΧαιρετίΖουμε αυτι'ιτι) νέαεπαχι'ι. Είμαστε περιιφανο/που τπνφέρναυν τα φτερά των επαγγελμστιών καιti)s ιδιωτικι'ιs ΠΡωτοΒουλίαs. Να σκολουθι'ισαυμε όλοι! Το Δ.Σ. του ΣυλλόΥου ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ιατρείο), ΠρόεδΡΟ5 Λ ΥΚΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (φαρμακείο), AvτιπpόεδP05 ΔHMAKOΓlANNHΣ ΓΕΩΡΓ/ΟΣ (ΒιΒλιοπωλείο), Γεν. rpapfiarios ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πλεκτρlκό είδπ),ταμίαs ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (είδπ απιτιού), Μέλοs ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣΓΕΩΡΓ/ΟΣ (πρακτορείο τύπου),μέλοs lι(])αρασ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (κρεοπωλείο), ΜέλΟ5 Μειδιαίτερπ χαράαλλά καισυναίσθπσπευθύνns πσραδίδουμεστπν καινιιιφίσπ τοέργα ταυαντώνπ ΚαλΟΥπρουπου σφορά τοντόπο pas. "Τα μoνoπάrιαtns Μέασ Mciνns" έρχεrαι για ταν γνωστό πεζοπόρο, φυσιολάτρπ, συγγραφέα - ααν φυσικπ συνέχειατπ$ aeιpcjs «Περπατώντα$ στπν Ελλόδα»που μέχρι τώραέχει κόνει arciaeis σε Πάρνπθα, Υμπττό, Μετέωρα, Ζαγοροχώριο Εγχειρίδια όλα καταξιωμένα, με κσλέs κυκλοφορίεs, χρπστικό σε όoous nepnarciνe σε παλιούs δρόμαυ5, καλντερίμιο και μονοπάτια. Κοι όχι μόναν. ΒιΒλίσ όπωs «Τα μονοπάτισ rns Μέσσ Mciνns» όμωs δεν αφορούν μόνον rous φυσιαλάτρεs πεζαnόρουs αλλά και CJaous αναζπτούν ενσλλακ1/κού5 τpcinous eiaans και oioenans τόπωνκαι μνπμείων. Βλέπει KaνEiS τελείωs άλλε5 EIKCJνES, και αποκομίζεl ΖωnρέsεντυπώaEIS, μσκριά από του5 δπμάσιου$ fjpcjpous των αυτακινι'ιτων. Τολμαύμε νσ πούμε ότι προσεγγίζει τπν ψυχπ του τόπου. ΑφουγκράΖεται το σφυγμό του, τπν κλπρσνομιό του, τα μνπμεία - TOUS πύργουs, ris παλαlέs εκκλπσίεs, τα σπίτισ,..., τπχλωρίδακαι τπν πανίδο,., τπν ίδιατπν Ζωππου στπ ΜέσαΜόνπ - σ' αυτό τα αυθεντικόkoμμόrι Tns Mciνns και ΤΠ5 EMofJos μαs- πουαποτελείμια μονσδικπκι ;νεπανάλππτπ lδιαιτερότπτα. Τα έργο τούτο αποτελείμια μεγάλπ προσφοράσ' έναν τόπο που10 πτούμενο, στπν εποχιι μαs, είναινα αυξιισειτοεισόδπμα των λίγων περιιφανωνκαroίκων του,κυρίωs επαγγελμαrιώνστοχώροτου τουρισμού.και μονόδραμοsn διεύρυνσηrns JlIKpiιs rouplarikiιs περιόδου, με επισκέπτεs ποιοrικούs, όχι μαζικό τουρισμό, ολλά iιπιo τουρισμό που ο aebaapcis ατο περιβάλλον και 1/S αξίεs του τόπου Θα είναι τσ χαρακτπριστικά στοιχεία του. 'rcixos να φέρουμε neptaacjrepous και καλύτερουs ανθρώπουs οτον τόπο pas, το «γιατί»αρκεί μάλλονένααπλόφυλλομέτρηματουβιβλίουγιαναanaνrneei.neptaacjrepous EIJIOKinrES κι όλεs ris Enoxis τουχρόνου,γιατίόλοτοχρόνα n Μόνηείνσιόμορφπ καιξεχωριατiι. ΣτόχοsEIJians είναι να καλύψουμε με νέεs εκδόσεls - γιατομανοπότιακαιris cimes μορφέs τουρισμού - όλπτπμάνπ, τπνανυπότακτπ χερσόνπσο του Ταϋγέτουκαιτου Ταινόρου. Κλείνοvrαs,επιγραμματικά νααναφέρουμε rιsμεγόλεs δυσκολίεs που αντιμετωπίσαμεγιο1'0 Kαταλiιξoυμεans 32 nporeiitcjpeνes διαδρομέs τουβιβλίου,πουείναιόλεsbaits ατονμέσοπεζοπόροκαι με σχετικάευκολοδιόβαταεμπόδια. ΔενσυμπεριλάΒαμεκιόλ/ε5 nomis δlαδρομέs παρ'ότι TIs καταγράψαμε γιατί κυρiωs n Βλάστπσπ και n εγκα1όλειψπt/s έχουν κατaστπσεl απροσπέλαστεs. Γ. Π. Δπμακόγιαvvπs Ντ. - Γ. Μσκφσίπλ

5 Γ εωγρaφlκό!> nροσδιορισμόsτπ!> Μάνns Η τοπογραφίατπ!>μάνns και ο χώροs που κατείχε είναι συνδεδεμένοsμε τπνioτopikn Tns πορεία. Η Μάνπ δεν unnpee ένα ιδιαίτερο κράτοs με nολιτικn οργάνωαπ όπου θα μπορούααν να οριστούν και τα όρια του. Τα όριο τπ!> Μάνπs προσδιορίστπκαν από τπν αντίστασπ των κατοίκων τπ!> nepioxrίs έναντι των Τούρκων μετά τπν OpIOTIKn κατάκτπσπ TnS Πελοποvvnσου από του!> τελευταίουs. Τα χωριά και οι οικισμοί τπ!> nepioxns που αντιστάθπκαν και παρέμειναν ελεύθερα επί TEoaεpIs εκατονταετίε!> σταδιακά προσδιόρισαν και τα όρια Tns nεpioxns που ονομάσθπκε Μάνπ. Τα όρια αυτό φαίνονται στο σχεδιάγραμμο των σελίδων κατελάμβαναντπμεσαία χερσόνπσο τπ!> Πελοποwnσουπ οποία ονομάζεταιταίναρο και Ταινάρια.Πέρα απότπ χερσόνπσο που οριοθετείταιστονάξονα ΑρεόπαλnsΓυθείου, ατπ Μάνπ avnke και τα υπόλοιπο τμnμα ταυ δυτικού Ταϋγέτου που φτάνει νότια τπ!> Καλαμάτα!> καλύπτονταs μια συνολικn έκτααπ 1000 τετ.χλμ. περίπου.η μεγάλπ αυτπ έκτοσπδιαχωρίσθπκε και με όρου!>που συναντώνταισυχνά στα βιβλίαπου ασχολούνται με τπν περlοχπ.ο πρώτοs δια.χωρισμό!> πταν σε Έξω, Μέσακαι ΚάτωΜάνπ. Έξω ονομάσθπκε π βόρεια Μάνπενώ Μέσανότιακαι ΚάτωΒόρεια π ΑνατολlκnΜάνπ. Πέρα από αυτότο διαχωρισμόοιδύοαυτέ!>περιοχέ!> απέκτπσανκαιrous όρουs Αποσκιερπ Μάνπ για τι!> nεpioχes τπ!> butikns Μάνπ!> που κοιτάνε npos τονμεσσπνιακόκόλποκαιπροσπλιακnμάνπ για τι!> ανατολlκέ!>nepioxes παυ καιταύν npos τολακωνικό κόλπο. Ιστορικά πnεpioxntns Μάνπs είχε σύνδεσπ κυρίωs με τπ Λακωνία γεγονόs που επιβεβαιώνεται και από το διαχωρισμό του Παυοανία που εντάσσει τπν περιοχπ στα ΒιΒλίο του Λακωνικά οριαθετώντα!> τα όρια Tns Μεσσπνίσ!> και Tns Λακωνίαs στο φαράγγι του Ρίντομου 25 χλμ.περίπου νότια Tns Καλαμάras. Τα νεότερα χρόνισ ο διαχωρισμόs τα 1938 τουελλπνικού κράτουsσεναμούs χώρισε τπνάτuπππεριοχπ τπ!> Μάνπ!> και σεέναεπιπλέον δlοlκπτικό διαχωρισμό σεmeoanviokn και Λακωνlκn Μάνπ. Οι οδικέs προσβάαειs τπ!> εποχπ!> ορlοθέτπσον και τπ ΜεσσπνlακΑ και Λακωνικn Μόνπ με αποτέλεσμα π βόρεια δυτικn Μάνπ νσ ενταχθεί στπν Μεσσπνία. Στο ΒιΒλίο αυτό και ατι!) ioτopikes ανοδρομέ!> με τπ λέξπ Μάνπ προσδιορίζεται π nεpioxn που αναφέραμε κοι α!> μπν είχε κανένα τοπικό προσδιορισμό πριν οπό το 1000 μ.χ ΗτοπογραφίαTns Μόνπ!> Η Έξω Μάνπ IΒόρεια) ξεκινά νότια Tns Καλαμάτα!> και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τι!> κορυφογραμμέs του Ταϋγέταυ που κινούνται στα 2000μ. με ψπλότερο σπμείο τον Πραφ. Ηλία Ι2407μ.) Νότια, π Έξω Μάνπ που Βρέχεται από το Μεσσπνιακό κόλπο φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγιου Νίκωνσ Βόρεια του Οιτύλου. Σε όλο το μπκο!> των 25χλμ.. που εκτείνεται π Έξω Μάνπ, επικρατεί ένα τοπίο που χαρακτπρίζεταl αφ' ενόs από τπν ορεινπ του διαμόρφωσπ λόγω του Ταϋγέτου και αφ' ετέρου από τι!> αλλεπάλλnλεs γραφικέ!> παραλίε!> που Βρίακονται κατά μnκοs των ακτών. Ο συνδυασμό!> του Βουνού κοι τπ!> θάλασσαs καθώs και των γραφικών οικισμών που Βρίσκονται στι!> πλαγιέs του ΤαϋΥέτου καθιστούν τπν Έξω Μάνπ ένα ιδανικό τόπο επί' σκεψπ!> καθώs ο EniOKEnTnS απολαμβάνει τπν πλούσιο opelvn φύσπ, σεσυνδυοσμόμεένακλασικόμεσογειακότοπίοόπου επικρατούνοιελαιώνε!>και π πλούσια μακiαβλάστπσπ. ΟιopEIVEs onoλneeis του Ταϋγέτου npos τονκάμποδπμιουργούν δύοεπιβλπτικέsχαράδρεsτπβορειότερπτουριντόμου και τπνοτιότερπτουβυρού πουkαταλrίγeiστπνκαρδαμύλπ. Η ΒορειότερπαπόλπξπτουΤαϋγέτου στπνέξω Μάνπείναι τοόροsκαλάθιοπουφτάνειτα1490μ.υψομ. και εξετάζεται σανξεχωριστόβουνό.τοελατοσκέπαστοκαλάθιαπροσφέρει πολλέsnezonopikes διαδρομέs με υπέροχπ θέα στο Μεσσπνιακό κόλπο. Ανάμεσα QTlS χαράδρεsκαιtis anoλneeis του ΤαϋΥέταυ π ομορφιά rns κατάφuτns ourns nεploxfιs συμπλπρώνεταl μεtous παραδοσιακούs οlκισμαύs που σκαρφαλώναυν μέχρι και τα 780μ. (Τσέρια) Σπουδαιότερπ πόλπ Tns Έξω Μάνπs nrav και παραμένει π Καρδαμύλπ με τοπλούσιοιστορικό Tns παρελθόν. Γύρω από τπν Καρδαμύλπ έχει δπμιουργπθεί ένα πολύ ωραίο δίκτυο σπματοδοτπμένων μονοπατιών που καλύπτει μια μεγάλπ έκτασπ τπs νότια!> Έξω Μάνπs.

6 Γ ενιι<έs nερlγραφέsτων διαδρομών Οι32 nεζοnορlκέsδιαδρομέs του βιβλίου καλύπτουνtis πιο αξιόλογεs και ενδlοφέρουσεs περlοχέs TnS Μέσα Μάνπs. Γραφικά χωριά, πετρόκ11στα μονοπάτια, κάστρα, αρχαιολογικοί χώροι και παραδοσιακά χωριά, συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον όπου το αυστπρό ορεινό τοπίο αγκαλιάζεται με το μπλε του Αιγαίου. Οι δlαδρομέs ακολουθούν τα παλιά μονοπάτια που ένωναν τous οlκισμούs και τα χωριά. Σε κάθε βγψα του ο πεζοπόροs φτάνονταs σε ένα πυργόσπιτο, πλnσιάζονταs ένα παλιό ππγάδι, ανnφορίζονταs ένα πετρόκτιστο καλντερίμι θα συναντιίαει τπν lσταρία rns Μάνns. Στπν επιλογn των μοναποτιών δόθπκε lδιαίτερπ προσοχιί ώστε να επισκέπτονται τα ωραιότερα χωριά rns neploxns αλλάκαι 1ασπμείαμεταμεγαλύτερα τουριστικό ενδιαφέρον. Εκτόs από δύο διαδρομέs που διαρκούν 5 και 4 ώρεsαντίστοιχα,οι υπόλοιπεsδιαρκούνμέχρι 3 ώρεsτο περισσόπρο,kotoλnyovτos σε κάποιο σπμείο όπουμπορείkgveis να σταματπσεl rί να επιστρέψει στον προορισμό του. Από τπν ικανότπτα και τπ διάθεσπ του πεζοπόρου εξαρτάται πόσεs ώρεs διαδρομns θα διαλέξει ανάλογα τπν αντοχπ και το κέφι του. Σε πολλέs διαδρομέs τα μονοπάτια έχουν κλεισιεί από πpόχειpεs καrασκευέs γιο να μπν περνούν το Ζώα. Αν δε.. υπάρχει πόρτα πρέπει κανείsναγτιν παρακάμψει iί ναξανακλείσει Γπν πόρτα. Βράχια, πέτρεs και αναιμιkέs ελιέs μία αυνπθιαμέvπ εικόνα σιπ MΆVπ. Το χορτάρι κατά ΓΠ διόρκεια του καλοκαιριού χάνεται τονίζοvrαs ακόμα ΠεΡισσότερσ Γπν αυσιπρότπτα του Γοπίου. ΟΙ τάφοι σια μανιάτικα νεκροταφείαακολουθούν μέχρι σfιμεpα τοπυργαειδέ5σxfιμσ τωνkατoικjών

7 ία ΈναρξηΕνδιάμεσος σταθμός ΛήξηΤύπος -riι1~oς διαδρομής σε "λ". -. Μηκος μονοπατιών σε vλu. Χρονος χωρίς στάσεις Υψομ. διαφορά ανάβασncu. Δυσ~oλία διαδρομής ομορφια ι διαδρομής 1 Γύρος της πόλης της Αρεόπολης Kυ~λlKή - - 1ωρ.00' Αρεόπολη Κριαλιάνικα- Κόλπος Αρεόπολη Κυκλική 9,1 8,2 3ωρ.12' Δυοού 3 Αοεόπολη Χωριό Σωτήρας Αρεόπολη Κυκλική 2, ωΟ.09' 110 '" 4 Χωριό Σωτήρας ΕκκλησάκιΠροφ. Διάσχιση 1,6 1,5 1ωρ.27' Ηλία 5 ΕκκλησάκιΚορυφή ΜακρυπλάγlΧωριό ΠύρριχοςΔιάσχιση 5,5 4,6 2ωρ.33' Προφ, Ηλίαι; 6 Αρεόπολη ΟlκισuόcΝ. Οίτυλο Διάσ~σπ 3,8 2,1 1wn.18' Ο 7 ΟικισμόςΝέο ΦρούριοΚελεφάς Χωριό Κελεφά Διάσχιση 3,5 2,2 1ωρ.21' Οίτυλο 8 ΟικισμόςΝέο ΜονήΝτεκούλου Χωριό Οίτυλο Διάσχιση 6,7 3,4 1ωρ.55' Οίτυλο Σωτήρα- Ραζελιώτισσας Δ'ΑΔΡΟΜΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ ΤΩΠΑΓΓΙΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 9 Χωριό Χωριό Άνω Μπουλαριοί Χωριό Άνω Διάσχιση 10 4,4 4ωρ.00' " Ζ Γερολιμένας- ΟικισμόςΔίπορο Μπουλαριοί (Τμήμα 10 ΧωριόΓεΡολιμένας ΧωΡιό Δρυ Χωριό Κηπούλα ΟικισμόςΠέπο-(Γερολιμένας)κυκλlκή ΟlκισuόcΛεoVΤάKη δlαδρoυ~\ ΧωριόΟχιάΧωριόΔρυ Διάσχιση 3,3 3 1ωΟ.35' Άνω Πούλα Χωριό Κηπούλα Διάσχιση' 10,6 9,5 5ωΟ.23' Χωριό Σταυρί - Αγία ΟικισμόςΑγία Διάσχιση 9 3,9 3ωρ.20' Κυριακή - Ακρωτ. Κυριακή (Τμήμα Τηγάνικυκλική δ,αδpoμ~) 13 ΟικισμόςΑγία Εκκλ. Επιοκοπή Χωριό Κάτω Διάσχιση 5,2 3,1 2ωρ.04' 170 Κυριακή Χωοιό Μέlαποc ΓαρδενΙτσα 14 Χωριό Κάτω Χωριό Νόμια Διάσχιση 1,8 1,5 Οωρ.42' 130 Γαρδενίτσα 15 ΧωΡιό Νόμια Χωριό ΓερολιμέναςΔιάσ\Clση 4,7 2,1 1ωΟ.53' Ο 16 Χωριό Νόμια " Χωριό Κοίτα Δlάσ\Clσn 1 0,3 ΟωΟ.22' Χωοιό Κοίτα Χωοιό Καλ/ονιοί Εκκλ. Ανία Πελανία Πήναινε/Ελ 3,4 1,7 1ωΩ:43' ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΕΙΑΣ 18 Χωριό ΒάθειαΟικισμός2,2 1,3 Οωρ.45' Αθανασιάνικα 19 Χωριό Κυπάρισσος Γύροςαρχαίας Καινήπολης Χωριό Κυπάρισσος 2 2 Οωρ.45'.... ~ Ι ~ ~.... w ~ ~.. Ο..... w 20 ΧωριόΚαινούργιαΟικισμόςΑχίλλειο2,3 1,4 Οωρ.53' Χώρα 21 Οlκισuόc Αχίλλειο Λιυανάκι Κάλαυοι; 0,5 0,5 ΟωΩ.12' ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΤΑΙΝΑΡΟΥ 22 ΧωριόΜαρμάρι ΠύργοςΓρηγορακάκη ΕκκλησάκιΑγ, Διάσχιση4,2 3,6 1ωρ.30' Οικισuόc Πόρτο Κάγιο Νικολάου 23 ΟικισμόςΦάρος Ταινάρου Οικισμός Κυκλική7,3 7,3 2ωρ.51' Κοκκινόγεια Οικισμός Αγριοκάμπl - Κοκκινόγεισ ΕκκλπσάκιΑν. Θεόδωροι 24 Οικισμός Κορυφή 106 Πήγαινε/EλC 1,3 1,3 Οωρ.27' Κοκκινόνεια ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΚΟΤΡΩΝΑΣ 25 Χωριό Σκουτάρι ΧωριόΚότρωνας ΔlάO\Clσn 26 Χωριό Κότρωνσς ΧωριόΦλομοχώρι ΔlάO\Clσn 27 Χωριό ΦλομοχώριΈρημοςοικισμός ΧωριόΑργιλιάς Διάσχιση MaKOvvaooc 28 Χωοιό Αρνιλιά ΧωριόΔρυμός (Δρuαλι) Διάπνισπ _ 29 Χωριό Δρυμός Έρημοςοικισμός Διάσχιση Παλιό\Cωσα - 30 ΧωσιόΔουμόι; ΧωριόΝύφι ΟικισμόςΒίγλα ΔιάσχlOn 31 Χωριό Νύφι Μονή Κουρνού Αρχ. Κορυφή Αινίλα'(Κιόνlα) Χσλόπυργος ~- 32 Κορυφή ΧωριόΚοκκάλα Χαλόπυργοι; Σύνολο 8,2 3,2 5 1,6 1,1 _ 4,3 Διάσχιση 3 5,2 1,6 4,9 0,850 0,9 2,6 3 3ωΟ.25' 1ωΟ.17' 1ωρ.49' Own.38' Οωρ.43' 1ωΟ.30' 1ωρ.28' Διάσχιση3,4 2 1ωρ.42' Ο ~ a ~ ~ Ο

8

9 ακόμα KOI τωνγυνοικώντous, ονέκοψαν το1826 τπναπόβα ΔΙΑΔΡΟΜΗ2 Αρεόπολπ - ΟJκlσμόs Κριαλιάνικα- Κόλποs Δυρού - Αρεόπολπ (Xρόvosχωρίs σrάσεls 1ώρα,n 3ώρεs - Ομορφιά διαδρομns... *1 Η κυκλικιί αυτπ διαδρομπ των 4 ωρών γνωρίζει στονεπισκέπτπτπνπεριοχπνότιο TΓISΑρεόπολπs μέχρι τονκόλπο Δυρού. Η διοδρομπ κινείται οεένααυθεντικόμανιότικο τοπίο όπου στο λίγοχώμα ανάμεσα OTIS πέτρεs μεγαλώνουν αναιμικέs ελιέs. Το μονοπάτι περνά από τον οικισμό Κριαλιάνlκα n OμαλΈS όπωs λέγεταισπμερα,έναπαραδοσιακό μικρό οικισμόέξω από τα τουριστικά ρεύματα. Από τα Κριαλιάνικα υπάρχουνδύο επιλoyέs: n ναεπιστρέψει κανείsκατ' ευθείαν στπναρεόπολπ n να κάνει τπμεγάλπ βόλτο μέσω τουκόλπου Δυρού, διαδρομπ πουπροτείνεται. CDτάνοvταsστπνπαραλίατου Δυρού,όπουαπένοντιδιακρίνεται n είοοδοs των οππλαίωνn διαδρομπ συναντάτοκεντρικό μονοπάτι ΠΟυουνέδεε τπνότια Μάνπ μετπναρεόπολπ. ΣΠΗΜΙΑ ΔΥΡΟΥ Βλυχάδο n Γλυφάδα και Αλεπότρυπαείνοι τσδύο σπμαντlκότερασππλαιαστπνπεριοχπτου Δυρού: Η Βλυχάδα είναι το επιοκέψιμολιμναίο σππλαιο στοοποίο π ξενάγπσπδιάρκειαsπερίπου 35 λεπτώνγίνεται κυρίωs με ειδ,κέs βάρκεsένααπόταομορφότερασπαλαιατου κόομουπου αξιοποιnθnκετουριστικάστπνδεκαετία του '60. Λίγοχρόνιαπριν το είχεεξερευνπσει συστπματικάτο Ζεύγοs Πετροχείλου,ενώ βέβοιο ιίτονγνωστόσε nολλούs ντόπιουs. Η Αλεπότρυπα,λίγα μέτρο απότπ Βλυχάδο, δενείναι επιοκέψιμοσππλαιο. Εδώγίνοντοι από τπνδεκαετία του ΊΟ αρχαιολογικέsονασκαφέs που έχουν φέρει οτο φωs ευρπματαrns νεολιθlκns περιόδου. Ελάχιστο δείγμα αυτών είναι τα εκθέματα στο Νεολιθικό Μουσείο Δυρού στπ είσοδο rns Αλεnότρυπαs που αποδεικνύουν ότι το σππλαιο είχε χρπσιμοποιπθει σαν κατοικία, νεκροταφείο κ.λπ.,ου νεολιθικού Μανιάτπ, μια χρπσπ που διοκόππκε βίαια λόγω σεισμού και κατολιαθπσεων. Τα σπήλαια Δυρού προσφέρουν οκόμπ OUYKIvnOEIs OTOUS ερευνnτέs - αρχαιολόγουs- σnnλαιολόγουsμεταανεξερεύνπταn άγνωστατμαματάtous. Στπν περιοχπ που περνά το μονοπάτι δόθγικε ΚΟΙ π μάχπ του Δυρού όnωs ονομάζεται, όγιου οι Μανιάτεs με τπ βοαθεια σπτων Τούρκων τουιμπραι'ψαναγκάζοντοsrous ν' αποσυρ θούν οριστικά από τπν περιοχπ rns Μέσα Μάνns. Τα ΠεΡισσότερσμoνoπάrισ /(Jνούvτaιανάμεσα από ςεpoλιθιέs πουορίζουν ταόριοτων ι<τnμάτων.αυτά ταμονοπάτια στο ΒιΒλίοονομάΖονται «στενlέs» λέξππουχρπαιμοποιείιaιστονπαίtns Άνδρου 1<01 προσδιορίζει σπόλυτα τπ μopφr'ι αυτού Γου μονοπατιού. Στπv επιστροφα στπν Αρεόπολπ n διοδρομασυναντάπολλά μνπμεία πουπεριγράφονται στπδιαδρομα1. Μία όμορφπ διαδρομή που φέρνει τον εγιισκέπτπ σε μιο πρώτπ επαφπ με τπ ογριότπτο ΚΟΙ συγχρόνωs τπ γοπτείο του μονιάτικου τοπίου.

10

11 Διαδρομή2 ΑΝΑΛΥΤιΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χωριό ΑΡΕΟΠΟΛΗ.. Χωριό ΚΡΙΑΛΙΑΝΙΚΑ(ΟΜΑΛΕΣ)Ο - ΚόλποςΔΥΡΟΥΘ ΑΡΕΟΠΟΛΗ. (Ταστοιχεία εντόςπαρένθεσηςομεγάλος γύρος τηςαρεόπολης) Κστηγορία Απλήπεζοπορία - Τύπος διαδρομήςκυκλική - Ομορφιά διαδρομήςμέχρι' Μήκος4.3 (9.1 )χλμ.. Χρόνος χωρίςστάσεις 1ωρ.33" (3ωρ.12') Υψομ.διαφοράανάβασης 70 (270)μ. - Υψομ. διαφοράκατάβασης100 (300)μ. Χαμηλότεροσημείο 140 (10)μ. - Ψηλότερα σημείο 250μ Βλάστηση' - Πόσιμο νερό στηδισδρσμι;όχι χρονο.σχλμ. γψομ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, οωρ.20 0, ο τσιμεντόδρομος τελειώνει και φτάνετε σε πλάτωμα με κτίσμα (Δημοτικό περίmερο) (Ν '53" - Ε '22") (περιοχή Σπήλιους) καιπροσοχη ακολουθείτετο μονοπάτι δεξιά δίπλα στην ξερολιθιά. (Ν360 39'53" - Ε '22" - κολονάκι υψομ. 226μ. ωραίο σημείομε γκρεμόκαι θέα στην θάλασσα) Τομονοπάτι συνεχίζεισεκαλντερίμι κλειστόσεπολλά σημεία από πυκνή βλάστηση,σεκάποια σημείααναγκαστικάπερνάτε αριστεράτης στενιάς καισε 510μ., ήσε 10', Οωρ.30'1, φτάνετε σεδιασταύρωση μονοπατιώνέχοντας δεξιά σας χωματόδρομο (Ν '53" - Ε '07") καιπροσοχη Κατάσταση εδάφους Μονοπάτι2 (8,2) χλμ. χωματόδρομος 860μ.,τσιμεντόδρομος81 Ο (970)μ.. άσφαλτος 151Ομ. Δυσκολία διαδρομής' - Σήμονση OX' ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝΑΡΧΗΤΗΣΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:Στην Αρεόποληφτάνετεμέσω Καλαμάταςήμέσω ΓυθείουαπότηνπλευράτηςΛακωνίας. Έναρξητηςδιαδρομής ηπάνωπλευράτηςκεντρικής πλατείας τηςαρεόποληςόπουτο εκκλησάκι τουαγ.θανασάκη ΣΥΝΤΟΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η πεζοπορική διαδρομή στην αρχή κινείται δυτικάδιασχίζοντοςτον παραδοσιακόοικισμότηςαρεόπολης Στησυνέχειαπραγματοποιώντας ένανκύκλο.φτάνειστο χωριό Ομαλές - Κριαλιάνικα. Από τιςομαλές υπάρχει η.δυνατότηταεπιστροφήςστην Αρεόποληή νακατηφορίσεικανείςτο πετρόκτιστο μονοπάτισενότιαπορεία μέχριναφτάσεικοντάστη θάλασσα την οποίααφήνεικαικινείται ανατολικάακολουθώνταςτοχωματόδρομοπουοδηγεί στον οικισμό Ξεπαπαδιόνlκα.Από ταξεπαπαδιάνικα φεύγειτομονοπάτιπου ανηφορίζονταςσεβόρεια πορεία οδηγείστην Αρεόπολη. ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οωρ.ΟΟ' Ο260 ΙΦεύγετε απότην πλατεία της Αρεόπολης8 (Ν36" 40'02" - Ε '56") ακολουθώνταςτηνάσφαλτο στις2500 που διασχίζει την πόλη της παλιάς Αρεόπολης Η άσφαλτος συνεχίζει σε καλντερίμι και σε 230μ. ή σε 4', Οωρ.04' 0, Ιπερνάτετηνεκκλησία των Τοξιαρχών (Ν36"'40'00" - Ε220 22'46") (αξίζεινσ κάνετετο γύροαπο αριστερά)καισυνεχίζετετο καλντερίμι (αφήνετεδεξιάσαςτονπύργο Καπετανάκου που έχει γίνει ξενοδοχείο). Σε 560μ.. ή σε 12', συνολικά Οωρ.16' Ι συνεχίζετε τον μικρό τσιμεντόδρομο εκτός οικισμού σε νότια πορεία (Ν 36039'56" Ε 22 22'28"). Σε200μ., ή σε4', r ακαλουθείτε αριστερά το μονοπάτι σε ΠΟΡΕία1500 η οποία είναι αρκετά καλά πατημένη (κλειστές πόρτες) (ωραίο τραχύ τοπίο). Σε 350μ., ή σε Τ, Οωρ.3Τ 1, αφήνετεέναμονοπάτι που πάει αριστερά (Ν360 39'43" - Ε 22022'12") και σε50μ., ήσε2', Οωρ.39' 1, φτάνετε σενέα διασταύρωσημονοπατιώνθ (Ν360 39'42" - Ε 22 Q 22'12") (δεξιά μετά τη διασταύρωσηπηγάδι μεμπετονένιο κάλυμμα) και ΠΡΟΣΟΧΗδΕν συνεχίζετε ευθεία αλλάπάτε αριστερά ανηφορίζοντας στις700 (βλάστηση.). Σε250μ"ήσΕ 5', Οωρ.44' 2, αφήνετεαριστερά σαςκαλντερίμι (Ν36039'38" - Ε220 22'20") καισυνεχίζονταςτομονοπάτιστις1600 σε 490μ, ή σε 11 " Οωρ.55' 2, φτάνετε σετσιμεντόδρομο όπου εκκλησάκι και τα πρώτα σπίτια τουοικισμού Ομαλές (Κριαλιάνικα) (Ν360 39'27" - Ε22 22'33") καιανηφορίζετεαριστερά τοντσιμεντόδρομο. Σε20μ.,ήσε1" Οωρ.56' 2, ΠΡΟΣΟΧΗ (Ν360 39'27" - Ε220 22'33") αφήνετεδεξιάσας μονοπάτι συνεχίζετεευθείακαι σε50μ.,ήσε1', Οωρ.5Τ 2, φτάνετε στη μικρήπλατεία τουοικισμού Ομαλές. (Κριαλιάνlκα) (Ν360 39'28" - Ε220 22'35") καισυνεχίζετεδεξιά τοντσιμεντόδρομο.σε70μ.,ήσε2'. Χωριό ΟΜΑΛΕΣ (Κριαλιάνlκα). - ΑΡΕΟΠΟΛΗ. ΟωΡ.59' 2, φτάνετε σεδιασταύρωσητσιμεντόδρομων (Ν '28" - Ε '38") και συνεχίζετεαριστερά ανηφορίζοντας.μετά απόλίγο βλέπετε μπροστά σαςτην Αρεόπολη (τοκαμπαναριό των Ταξιαρχών).Ο τσιμεντόδρομοςσυνεχίζεισεάσφαλτοκαισε 650μ.,ήσε15',

12 Η Μάνη στην νότια άκρη l'ns Πελοποννήσου συνοδεύεται από τη γοητεία και το μύθο του παρελθόντοs, όπου οι σκληροτράχηλοι Maν,άτεs επί αιώνεs απέκρουσαν την Οθωμovική αυτοκρατορία διατηρώνταs τα δικά TOUS ήθη και έθιμα που ακούγονται σήμερα σον παραμύθια. Ο ανuπότακτοs τούτοs τόποs, σηαρμένοs με γρaφι κούs οικισμούs και πυργόσπιτα, καθηλώνει τον επισκέπτη με το μοναδικό του τοπίο που περιβάλλεται από την καταγάλανη θάλασσα του Ταινάρου. Το ακρότατο σημείο Tns Μάνηs, η Μέσα Μάνη, κρατά μέχρι σήμερα τη μοναδική εικόνα ενόs τόπου σκλπρού και συνάμα γοητευ τικού που αξίζει ν' ανακαλύψει KaVEiS περπατώνταs την. Μέσα από περιγραφέs 13Οχλμ μονοπατιών το ΒιΒλίο "Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Μάνηs" θα aas γνωρίσουν τη Μάνη, την ιστορία Tns, TtS κρυφέs κσι 6γνωστεs γωνιέs Tns που μόνο έyas ταξιδευ Tfts αναζητά και ovακαλύπτει. Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό το ΒιΒλίο ''Τα Μονοπάτια Tns Μέσα Mάνns" θο aas προσφέρει τη χαρά Tns ανακάλuψηs μιοs "Μάνπs" που δεν αγγίζουν τ' αυτοκίνητα και η πολυκοσμία. Το ΒιΒλίο συνοδεύεται από χάρτη 1:25.000, λεπτομερείs περιγραφέs των μονοπατιών και πoλλέs χρήσιμεs nλnpoφopies.

13 Σπήλαιο Διρού Όρμ. Διρού Diros Bay

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 Οικισμός ΥΔΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΒΛΥΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,4 χλμ. 4 ώρ. 37 3 & 4 * Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της

Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΧΩΡΑ Μονή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Κορυφή ΕΡΟΣ (588 μ.) Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 4,4 χλμ. 2 ώρ. 16 4* Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της Ύδρας το βουνό Έρος σε υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή που διασχίζει το

Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή που διασχίζει το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 ΧΩΡΑ Μονή ΖΟΥΡΒΑΣ Φάρος ΖΟΥΡΒΑΣ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,5 χλμ. 4 ώρ. 41 ' (6 ώρ. 41 ) 3* & 4* (17,2 χλμ. με επιστροφή στον όρμο Λέδεζας) Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ Απόσταση: Από Μεγίστη Λαύρα 12,7 km, από Τιμίου Προδρόμου 10,4 km Διάρκεια: 5-6 ώρες The Friends

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02132F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) "Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα 10005334, Λέξεις:958 Συντάκτης:Γιούλτση Π. Επείγον:5 Κατηγορία:Εσωτερικό Είδος:Ειδικό θέμα-ανάλυση Θέματα:Περιβάλλον, Ταξίδια και διαδρομές Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 31/05/2011 10:12 (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Απόσταση: 9.7 Km Διάρκεια: 3 ½ 4 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1.1 Μεγάλο μέρος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ Απόσταση: 19.5 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2016. All rights reserved. Version 1.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2015 Οικισμός Αβδήρων Τα Άβδηρα βρίσκονται λίγο πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια)

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αφετηρία διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σοφοκλέους 40 Βούλα Αττικής Τ.Κ 16673 Email: akal1949@gmail.com - info@pezoporia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές.

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές. Ζάκυνθος Η Ζάκυνθος, το Φιόρε του Λεβάντε είναι ένα ακόμη νησί του Ιονίου προικισμένο από τη φύση με μοναδικές ομορφιές. Είναι το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος και το τρίτο σε έκταση και πληθυσμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ Η Κέρκυρα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, που με τη πολυσήμαντη ιστορία της, την καταπράσινη ύπαιθρο, τις δαντελένιες ακρογιαλιές και κυρίως με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ. PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ. PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ) Στις 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια της Λήμνου. Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Αύγουστος 2014

Μονοπάτια της Λήμνου. Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Αύγουστος 2014 Μονοπάτια της Λήμνου Πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Αύγουστος 2014 Τον Αύγουστο του 2014, επισκεφθήκαμε τη Λήμνο, μετά από πρόσκληση της οργάνωσης Λημνιοί Εν Δράσει. Σκοπός της επίσκεψής

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. Με την υποστήριξη

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. Με την υποστήριξη ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Με την υποστήριξη Απρίλιος 2016 Οικομουσείο Ζαγορίου / Paths of Greece Κείμενα: Πάρις Ζωγράφος, Γεωργία Κανελλοπούλου, Φοίβος Τσαραβόπουλος Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείου του χωριού Πήδημα είναι οι πηγές. Από εκεί ξεκινάει ο ποταμός Άρης και τα νερά των πηγών υδροδοτούν σχεδόν ολόκληρη

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείου του χωριού Πήδημα είναι οι πηγές. Από εκεί ξεκινάει ο ποταμός Άρης και τα νερά των πηγών υδροδοτούν σχεδόν ολόκληρη Ωραίο το Πήδημα! Το Πήδημα είναι ένα γραφικό χωριό της Μεσσηνίας λίγο έξω από Καλαμάτα! Είναι ένα χωριό διαφορετικό από τα Κλασσικά και τουριστικά σημεία της Μεσσηνίας. Ένα μέρος απέρνατης φυσικής ομορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Λακωνική Μάνη: Στα χρώματα της άνοιξης

Λακωνική Μάνη: Στα χρώματα της άνοιξης Λακωνική Μάνη: Στα χρώματα της άνοιξης Το σκληρό γκρίζο της πέτρας χάνεται μέσα στον πολύχρωμο καμβά που απλώνεται σε όλη τη Μάνη την άνοιξη, προσφέροντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Λίμνη Δόξα H ορεινή Κορινθία είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς, όχι μόνο για τους Πελλοπονήσιους αλλά και για τους Αθηναίους. Έχει μια σειρά από λίμνες, φυσικές ή τεχνιτές, οι οποίες αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών. Κεντρική Ελλάδα. Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης

4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών. Κεντρική Ελλάδα. Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης 4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών Κεντρική Ελλάδα Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης Αναχωρήσεις: 17/11 05/01 23/03 4 Ημέρες Μετέωρα: Σο πέτρινο δάσος Σα Μετέωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail Maίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail Maίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail 2014 11 Maίου 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ. και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσουν τον 1 ο Αγώνα City Trail στη πόλη της Λαμίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

o Αντώνης Καλογήρου απόνέος. παράλληλα

o Αντώνης Καλογήρου απόνέος. παράλληλα ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ o Αντώνης Καλογήρου απόνέος. παράλληλα με τις σπουδές του, αφιερώθηκεστο σπορ της πεζοπορία; - ορειβασίας. Τα τελευτοίαχρόνια, παράλληλαμε τοεπάγγελμά τουως σύμβαυλος mari

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Σχεδόν το 1/6 της έκτασης του Νομού Μεσσηνίας και περισσότερο από το 1/4 της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ανάβαση στις κορυφές Stok Kangri 6123μ, Mentok I 6282μ, Mentok II 6248μ και Mentok III 6153μ και προσέγγιση της ασκαρφάλωτης κορυφής Nya Kangri 6480μ μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ Πρεσβυτέρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ Αρχιερατικού Επιτρόπου Καναλίων ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ Γνωριμία με την ιστορική, θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου αυτού ΒΕΝΕΤΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος»

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 18-4-2007 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Rodokalakis George (+30) (+30)

Rodokalakis George (+30) (+30) Athos Sea Cruises George Rodokalakis Ammouliani, 63075 Halkidiki, Greece Rodokalaki Ioanna (+30) 2377071606 E-mail: contact@athos-cruises.gr Rodokalakis George (+30) 2377071071 (+30) 6986107451 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» Στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» Στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΝΗ Στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Απολογισμός επίσκεψης στη Μάνη των εκπαιδευτικών και μαθητών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Μη σωστή αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ο δήμος. Μη σωστή χρήση της προώθησης του τοπικού τουρισμού

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Μη σωστή αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ο δήμος. Μη σωστή χρήση της προώθησης του τοπικού τουρισμού ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Με μια πρώτη ματιά και συζήτηση καταλήγουμε σε κάποια πρώτα εμφανή συμπεράσματα τα οποία είναι πως πολλοί δεν γνωρίζουν τη γεωγραφική θέση ή και σε άλλες περιπτώσεις την ύπαρξη του Δήμου Αγιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας.

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας. Τύλισσος, 16 η Δεκεμβρίου, 2013 (Σχετικά: 55+4+1=60 άτομα) Πρός Πειραματικο Λυκειο Ηρακλειου Υπ οψιν Κου Κολυκακη Δημητριου Ηράκλειον Κρήτη Σχετικα ΕΚΔΡΟΜΗ 5ΗΜΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγαπητοι κυρίες και κυριοι

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου. Η αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Χ. Ξυπνητός Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης Βλαχιώτης

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας. Αποστολή εξετελέσθη!

2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας. Αποστολή εξετελέσθη! 2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας Αποστολή εξετελέσθη! Ο καιρός αυτή τη φορά ήταν σύμμαχος. Στην προηγούμενη εξόρμηση, στις 7/11/2015, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, η εκδρομή ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Η Λέσβ ος εκτός από ένα μαγικ ό ελλην ικό νησί είναι ένας ιδανι κός προορ ισμός για όλους μας. Από τον πιο μικρό μέχρι και τον πιο μεγάλο. Το νησί έχει υπέροχες παραλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Δ ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Μέλη της ομάδας: ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΖΕΠΕΤΖΙΟΥ ΙΛΝΤΑ ΤΥΡΤΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4 Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2 η Κατεύθυνση Σπουδών Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα