Από το πρακτικό 32/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 540/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου Χερσονήσου, για το έτος 2012 Σήµερα την 13 η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου στην έδρα του ήµου (αίθουσα συνεδρίων του.ε.κ.κ.) ύστερα από την, µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι εφτά (27) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, τους τέσσερεις (4) Προέδρους /Εκπροσώπους των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν: Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Παρόντες 1 ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ 2 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 15 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ 3 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 16 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος Σ 4 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, 17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος Αντιδήµαρχος.Σ 5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος 1

2 .Σ 6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος.Σ 7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος 2 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος.Σ 0 Σ 8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας 21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος Σ Σ 9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος 2 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ 2 Σ 10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος.Σ 2 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος 3 Σ 11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος.Σ. 2 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος Σ 4 12 Πλευράκης Εµµανουήλ,, Μέλος.Σ. 2 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος 5 Σ 13 ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ 2 Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, 6 Μέλος Σ Απόντες 1. Σέγκος Ιωάννης, Μέλος.Σ. Ο οποίος δε προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Παρόντες 1.Τσαπάκης Αλέξανδρος Λ.Χερσονήσου 2. Αναγνωστάκης Εµµανουήλ Γουβών 3. Μαυροφοράκης Ιωάννης Κ.Βάθειας 4. Αργυράκης Κω/νος Κρασίου Απόντες Κανείς Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ Παρόντες Απόντες 1.Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 2.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων Κανείς 3.Κουνενός Αντώνης, Γουβών 4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής 2

3 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. Ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 26 µέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Θέµα 1ο: Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου Χερσονήσου, για το έτος 2012 Αριθµός Απόφασης 540/2011 Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη του Σώµατος τη σχετική εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β 24-9/ (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80. 3

4 Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες» Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόµων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΕΗ νοούνται οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α 2/2077/ και τη σχετική νοµολογία το ηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας. Η παραπάνω απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στην ΕΗ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόµενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του µηνός Ιανουαρίου του 4

5 εποµένου έτους για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη, οριζόµενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75) Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσµίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισµού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστηµα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, Τρ Πρ Πειρ 4047/91, υπ αριθµ. 605/ εγκύκλιος µας). Συνεπώς, νόµιµα επιβάλλεται ή αναπροσαρµόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΕΗ µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων λαµβανοµένων αποφάσεων, περί καθορισµού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισµού και του δικαιώµατος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχοµένη από της ενάρξεως του οικονοµικού έτους, καθ ό λαµβάνονται, εφ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωµα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους». Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και µέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες: - δύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές - και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως. 5

6 Η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθµού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95) Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθοριζόµενος συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισµού, κατά τετραγωνικό µέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες µονάδες δραχµών για τον υπολογισµό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας µονάδας το εµβαδόν προσδιορίζεται πλασµατικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δύναται να ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγµατι εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου. Για στεγασµένους χώρους άνω µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι χιλίων (1.000) τ.µ. Για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη στεγασµένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75) Σύµφωνα µε την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου 6

7 εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της.ε.η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά. Σύµφωνα µε τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισµού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από προηγούµενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήµο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, εισηγείται µε την υπ αριθ. 767 /2011 απόφασή της τα κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΑΠΑΝΗ 2012 (ΣΕ ) ΣΜΟΥ 2011 (ΣΕ ) ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (για , ,00 φωτισµό οδών, πλατειών κ.λ.π.).ε.η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 6.500,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 1.000, ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 7

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MALIA PARK ΚΑΙ ΣΤΑΛΙ Α ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΓΟΥΒΩΝ ,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ 1.500, ,00 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ , ,00 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΕΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟ Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ , , ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙΟΥ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , ,00 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΗ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Μ ΑΣΠΕΤΑΚΗ 3.800, ,00 ΦΟΠ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΡΗ ΑΣ 2.400, ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.700, ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΓΟΥΘΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜ 5.600,00 8

9 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 5.600, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Φ.Ο.Π. ΓΕΝΙΚΑ 0, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 6.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.000,00 0,00 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ 6.650,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 5.000,00 0, ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 4.000,00 0, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΑΝΗ 2012 (ΣΕ ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΥ 2011 (ΣΕ ) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0, ,00 9

10 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 0, ,00 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚ ΑΠΟΡΡ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ , ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.000, ,00 ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ , ,00 ΤΕΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ,00 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) 2.935, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟ..Σ.Α. ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , ,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΧΑ Α ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 6.900, ,00 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20% ,46 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Συνολικά οι δαπάνες για το φωτισµό και την καθαριότητα θα ανέλθουν σε : ,00= ,00 ευρώ. Τα έσοδα από το προηγούµενο έτος 2011 είναι: ,51 ευρώ. Ο ήµος Χερσονήσου έχει το µικρότερο συντελεστή και στην οικιακή και στη γενική κατηγορία, συγκριτικά µε πόλεις της Ελλάδας µε ανάλογο πληθυσµό, µε ανάλογη ποιότητα υπηρεσιών καθαριότητας, µε ανάλογο ανάγλυφο εδάφους και ίδια 10

11 διακύµανση φορτίων λόγω τουριστικού χαρακτήρα πόλεων (Ρόδος, Λίνδος, Χανιά, Καλλιθέα Ρόδου, Σιθωνία Χαλκιδικής κλπ). Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η αύξηση των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, η οποία πρέπει να γίνει µε σύστηµα κλιµακωτό, διατηρώντας το κριτήριο των τ.µ. αλλά λαµβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», διατηρώντας επίσης τα µερίδια επιβάρυνσης των χρήσεων, προκειµένου ο δήµος να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε όλη τη διοικητική περιφέρειά του, µε πολλούς διάσπαρτους οικισµούς και σε εκτός σχεδίου περιοχές, µε µεγάλη διακύµανση φορτίων, εντατικής συλλογής/αποκοµιδής λόγω τουριστικής δραστηριότητας και για περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση /τελική διάθεση των απορριµµάτων, σε σύγχρονο ΧΥΤΑ, µε ανάπτυξη εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων, ανακύκλωση, συλλογή ογκωδών, κλπ. Για τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβληµένη η αναπροσαρµογή των τελών, ως εξής: ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ I. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Α. Εφαρµογή δύο συντελεστών για κατοικίες. 1. Κατοικίες, φιλανθρωπικά - νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων (όπως και οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν 25/75), µέχρι τµ. 2. Κατοικίες, φιλανθρωπικά - νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµ/σµάτων (όπως και οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν 25/75), άνω των τµ. Β. Εφαρµογή τεσσάρων κατηγοριών για άλλη χρήση 3. Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 4. Γραφεία, εµπορικά καταστήµατα, εκθεσιακά κέντρα, κοµµωτήρια, κουρεία, λοιποί επαγγελµατικοί χώροι. 5. Βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την ΑΙβ 8577/83 (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, κέντρα διασκέδασης, παντοπωλεία, σούπερ µάρκετ, κρεοπωλεία, καταστήµατα χοντρικής πώλησης κτλ) ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία, camping, πιστωτικά 11

12 ιδρύµατα, ανεξαρτήτως τ.µ.. Επαγγελµατικοί στεγασµένοι χώροι ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων άλλης χρήσης µέχρι 400 τµ. 6. Επαγγελµατικοί χώροι ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων άλλης χρήσης πάνω από τα 400 τµ. II. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (σε αντιστοιχία µε τις κατηγορίες) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. 0,80 /τ.µ. το χρόνο. 2. 1,60 /τ.µ. το χρόνο 3. 1,00 /τ.µ. το χρόνο. 4. 1,60 /τ.µ. το χρόνο 5. 2,00 /τ.µ. το χρόνο. 6. 4,00 /τ.µ. το χρόνο ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. 0,80 /τ.µ. το χρόνο Εργοταξιακό: Τα µισά τ.µ. µε τον συντελεστή της γενικής χρήσης (2,00 /τ.µ. έτος) εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή χρήσης, πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζεται (εργοταξιακό). Αποθήκες-υπόγεια- κλιµακοστάσια: Η τιµολόγηση ακολουθεί τη χρήση του κυρίου κτίσµατος. Στεγασµένοι πάνω από 6000 τ.µ. άλλης χρήσης µε το 60% του συντελεστή της αντίστοιχης κατηγορίας. Μη στεγασµένοι χώροι πάνω από 6000 τ.µ. µε το 30% του συντελεστή στην κατηγορία µη στεγασµένων. Στη ΕΗ θα σταλούν δύο συντελεστές οι εξής: Της κατηγορίας 1 οικιακό 0,80 /τ.µ. έτος. Της κατηγορίας 5 γενική 2,00 /τ.µ. έτος. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α Στεγασµένοι χώροι Τ τ.µ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΙΚΙΕΣ ,00 0, ,80 12

13 ΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 1200 τ.µ ,00 0, ,00 ΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩ 1200 τ.µ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 Τ τ.µ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 2.000,00 1, ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ 30% ,95 1, ,12 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 70% ,55 2, ,10 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 400 τ.µ ,00 2, ,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩ 400 τ.µ ,62 4, ,48 ΣΥΝΟΛΟ , ,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ ,50 Φ ΟΙΚΙΕΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 13

14 ΓΕΝΙΚΗ τ.µ. ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Τ Φ Ο Φ ως φόρος µπορεί να διατεθεί ως ανειδίκευτο έσοδο, για την εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού του ήµου. Η τιµή 0,32 προκύπτει από την εισήγηση της αναπροσαρµογής του Φ λόγω εναρµόνισης των τιµών από τους πρώην ήµους Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων και Γουβών που αποτελούν το νέο Καλλικρατικό ήµο Χερσονήσου. Μη στεγασµένοι χώροι ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Τ γήπεδα, πισίνες, πάρκινγκ, χώροι τραπεζοκαθισµάτων ,20 0, ,56 Φ µη στεγασµένων ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ Φ ,54 Παράλληλα προβλέπονται έσοδα από τις εξής πηγές: Α) Από την επιβολή οίκοθεν τελών φωτισµού και καθαριότητας : ,00 (ΚΩ 0311 και 0511 ) Β) Από επιβολή τελών-προστίµων λόγω διαφορών τετραγωνικών µέτρων και επιβολή αναδροµικών τελών φωτισµού και καθαριότητας για τις διαφορές τετραγωνικών µέτρων: ,00 ( , , 2111, 3211) 14

15 Γ) Από την επιβολή τελών φωτισµού και καθαριότητας νέων ηλεκτροδοτήσεων: ) Από τις υποχρεώσεις του ήµου που απορρέουν από το «Σύµφωνο των ηµάρχων» για επίτευξη στόχου και συγκεκριµένα έλεγχος των ηλεκτρικών παροχών του ήµου, των αντίστοιχων καταναλώσεων, µείωση της κατανάλωσης του ρεύµατος µέσω της εφαρµογής σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίων, εξαερισµού, σκίασης χώρων κλπ και αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οικονοµίας λογαριασµών Σύνολο παραπάνω πηγών: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: ,55 Για την κάλυψη της ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού Ενίσχυση της υπηρεσίας φωτισµού και καθαριότητας από έσοδα τελών παρεπιδηµούντων και εκδιδοµένων λογαριασµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. Ν 25/1975 που αναφέρει τα εξής: «Προκειµένου περί δήµων και κοινοτήτων επιβαρυνόµενων δι' αυξηµένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, δι' αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου (δεν απαιτείται έγκριση του νοµάρχη - άρθρο µόνο Π.. 22/82), διατίθεται δια την αντιµετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν µέχρι του ηµίσεως των εκ των κατά τας κειµένας διατάξεις εισπραττόµενων τελών διαµονής παρεπιδηµούντων και επί των εκδιδοµένων λογαριασµών, περί ων το άρθρο 24 του Β.. της 24-9/ » ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2011 ΜΕΧΡΙ 30/11/2011 : ( 0451 ΚΑΙ 0452) ,02 ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ 2012, δηλ. ποσό ,45 ΝΑ ΙΑΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΟ Α Τ Φ : ,55 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ : ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 15

16 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ : ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ : ,00 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του.σ. κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 1) το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 2) το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011 4) το εγγ ΥΠΕΣ Α 2/2077/ ) τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β 24-9/ (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), 6) την υπ αριθ. 767/2001 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται την επιβολή των τελών προς το δηµοτικό συµβούλιο 7) τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του προέδρου Έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει την αναπροσαρµογή συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύουν από 1/1/2012 και καθορίζει ενιαίους συντελεστές για το ήµο Χερσονήσου (ο οποίος αποτελείται από τις ηµοτικές Ενότητες Γουβών, Επισκοπής Μαλίων και Χερσονήσου) κατά τετραγωνικό µέτρο ως εξής: I. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Α. Εφαρµογή δύο συντελεστών για κατοικίες. 1. Κατοικίες, φιλανθρωπικά - νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων (όπως και οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν 25/75), µέχρι τµ. (Χ0,80 /τ.µ.) 2. Κατοικίες, φιλανθρωπικά - νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµ/σµάτων (όπως και οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν 25/75), άνω των τµ. ( ηλ. µέχρι τ.µ.χ0,80 /τ.µ. και από τ.µ. και άνω Χ 1,60 /τ.µ. ) Β. Εφαρµογή τεσσάρων κατηγοριών για άλλη χρήση 3. Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι τ.µ (Χ1,00 /τ.µ.) 16

17 4. Γραφεία, εµπορικά καταστήµατα, εκθεσιακά κέντρα, κοµµωτήρια, κουρεία, λοιποί επαγγελµατικοί χώροι µέχρι τ.µ. (Χ1,60 /τ.µ.) 5. Βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την ΑΙβ 8577/83 (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, κέντρα διασκέδασης, παντοπωλεία, σούπερ µάρκετ, κρεοπωλεία, καταστήµατα χοντρικής πώλησης κτλ) ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία, camping, πιστωτικά ιδρύµατα, µέχρι τ.µ. (Χ2,00 /τ.µ.). Επαγγελµατικοί στεγασµένοι χώροι ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων άλλης χρήσης µέχρι 400 τµ. (Χ2,00 /τ.µ.) 6. Επαγγελµατικοί χώροι ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων άλλης χρήσης πάνω από τα 400 τµ. ( ηλ. µέχρι 400 τ.µ.χ2,00 /τ.µ. και από 401 τ.µ. και άνω και µέχρι τ.µ.χ 4,00 /τ.µ. ) II. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (σε αντιστοιχία µε τις ως άνω κατηγορίες) I. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. 0,80 /τ.µ. το χρόνο. 2. 1,60 /τ.µ. το χρόνο 3. 1,00 /τ.µ. το χρόνο. 4. 1,60 /τ.µ. το χρόνο 5. 2,00 /τ.µ. το χρόνο. 6. 4,00 /τ.µ. το χρόνο ΙΙ. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. 0,80 /τ.µ. το χρόνο Εργοταξιακό: Τα µισά τ.µ. µε τον συντελεστή της γενικής χρήσης (2,00 /τ.µ. έτος) εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή χρήσης, πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζεται (εργοταξιακό). Αποθήκες-υπόγεια- κλιµακοστάσια: Η τιµολόγηση ακολουθεί τη χρήση του κυρίου κτίσµατος. Στεγασµένοι πάνω από 6000 τ.µ. άλλης χρήσης µε το 60% του συντελεστή της αντίστοιχης κατηγορίας. Μη στεγασµένοι χώροι πάνω από 6000 τ.µ. µε το 30% του συντελεστή στην κατηγορία µη στεγασµένων. Στη ΕΗ θα σταλούν δύο συντελεστές οι εξής: 17

18 Της κατηγορίας 1 οικιακό 0,80 /τ.µ. έτος. Της κατηγορίας 5 γενική 2,00 /τ.µ. έτος. Β. Η παρούσα ισχύει από 1/1/2012 και µέχρι τροποποίησής της ή κατάργησής της. Κάθε προηγούµενη απόφαση καταργείται. Γ. Η απόφαση να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β 24/ Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης µειοψήφησαν : 1. οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπελιβάνης Νικόλαος, Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Λουλουδάκης Απόστολος, Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος επειδή οι δηµότες και οι επιχειρήσεις ήδη έχουν υποστεί δυσβάσταχτα οικονοµικά βάρη, η παρούσα αναπροσαρµογή θα επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονοµική τους κατάσταση. 2. Πλευράκης Εµµανουήλ ο οποίος καταψήφισε µόνο το στοιχείο (4) της παραγρ. Β που αναφέρεται στους επαγγελµατικούς χώρους ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων άλλης χρήσης πάνω από τα 400 τµ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 540/2011 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ανελάκης Γεώργιος Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος Κατσαµποξάκης Σπυρίδων Μαστοράκης Ιωάννης Χειρακάκης Γεώργιος Μακράκης Γεώργιος Ανυφαντάκης Εµµανουήλ Μεραµβαλιωτάκης Γεώργιος Ζερβάκη Ιωάννα Βασιλάκης Μιχαήλ 18

19 Πλευράκης Εµµανουήλ ιαµαντάκης Εµµανουήλ Σταυρουλάκης Νικόλαος Ζαχαριουδάκης Ιωάννης Βουράκης Ιωάννης Μπαγουράκης Γεώργιος Φανουράκης Ζαχαρίας Αργυράκης Νικόλαος Μπελιβάνης Νικόλαος Χατζάκης Ευάγγελος Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ Μουντράκης Ιωάννης Λουλουδάκης Απόστολος Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία Η Γραµµατέας Μανουσάκη Ελένη Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος Ακριβές απόσπασµα Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου ανελάκης Γεώργιος 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Περί εξέτασης του Α.Π. 2948/20-06-2012 εγγράφου του ΕΟΤ Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης για τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσυκλετών

Θέµα: Περί εξέτασης του Α.Π. 2948/20-06-2012 εγγράφου του ΕΟΤ Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης για τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσυκλετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 304/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/17-7-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 828 ======================= (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 23) =============================== Περίληψη: Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 5) Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.:5874 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 5 η τακτική συνεδρίαση έτους 2014 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 10/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου»

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 44 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα