ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./ (ΦΕΚ 477 Β )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./ (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Tου άρθρου 10 του Προεδρικού Διατάγματος 437/ «Περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/ /τ.Α ). β. Της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1571/19 Για τη ρύθμιση πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών (ΦΕΚ 1/14.11./τ. Α ) ως και τις διατάξεις του Ν. 1769/19 Κύρωση της από 9ης Δεκεμβρίου 19 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Εταιρειών Denison Mines Limited, κλπ., (ΦΕΚ 68/7.4./τ. Α ). γ. Του άρθρου 22 του Ν. 16/19 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής κλπ. (ΦΕΚ 14/ /τ. Α ). δ. Του Προεδρικού Διατάγματος 460/1976 (ΦΕΚ 170/ /τ. Α ). ε. Των αποφάσεων 174/1978 (ΦΕΚ 269/ /τ. Β ) και 174/2/1978 (ΦΕΚ 2/ /τ. Β ) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, ως και το Προεδρικό Διάταγμα 44 (ΦΕΚ 15/ /τ. Α ). στ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7755/160/19 (ΦΕΚ 241/22.4./τ. Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων υλών. ζ. Του Προεδρικού Διατάγματος 3/19 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας" (ΦΕΚ 168/ /τ. Α ). η. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με αριθ. Πρωτ. 7004/3/14/Υ. 11/ (ΦΕΚ B 728/ ), αποφασίζουμε: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2 Σελίδα 2 από Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας για όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και τις εγκαταστάσεις χρήσης αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 2. Οι Υπεύθυνοι των παραπάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας για έγκριση, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τεχνικό επιστήμονα που έχει τα προσόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για Βοηθητικές εγκαταστάσεις σε ανεξάρτητους χώρους που θεωρούνται αναπόσπαστα λειτουργικά μέρη του όλου συγκροτήματος δεν συντάσσεται ανεξάρτητη μελέτη πυροπροστασίας, αλλά αυτές περιλαμβάνονται στη μελέτη της κύριας εγκατάστασης. 3. Η παραπάνω Mελέτη πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας απόφασης: -Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας του συνόλου της εγκατάστασης. -Τα κατασταλτικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς. -Τη συγκρότηση ομάδας (ή ομάδων) πυροπροστασίας από το προσωπικό της εγκατάστασης. -Επίσης θα καθορίζει το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδας (ή των ομάδων) πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιστολής και καταστολής της πυρκαγιάς, καθώς και τον τρόπο δράσης της (ή δράσης τους). 4. Για τη χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης διακίνησης και διανομής υγραερί- ου και εγκαταστάσεων χρήσης αυτού σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές-επαγγελματικές μονάδες, απαιτείται πλήν των λοιπών δικαιολογητικών και η υποβολή της Mελέτης πυροπροστασίας θεωρημένης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 5. Η άδεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων θα εκδίδεται εφόσον προσκομισθεί, στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας Υπηρεσία, πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ισχύει για 5 χρόνια. 6. Τρεις μήνες προ της λήξεως του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, με αίτησή τους προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, να ζητήσουν την ανανέωση του πιστοποιητικού αυτού το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ανανέωση της

3 Σελίδα 3 από 101 άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ή την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας). 7. Η μελέτη Πυροπροστασίας και το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδίδονται για οποιαδήποτε περίπτωση ίδρυσης, επέκτασης διαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων για τις οποίες θα εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Επίσης, μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας απαιτούνται για την προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στις διατάξεις της παρούσας. 8. Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη Πυροπροστασίας κάθε εγκατάστασης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, απαιτείται να υποβληθούν εκτός των άλλων απαραίτητων εντύπων, μελετών και σχεδίων και τα παρακάτω στοιχεία: α. Λεπτομερής κατάσταση των πιθανών κινδύνων περιλαμβανομένων των τοποθεσιών εκδήλωσης, της διάταξης των επικίνδυνων περιοχών και των επικίνδυνων (ευφλέκτων ή εκρηκτικών) υλικών που διακινεί ή επεξεργάζεται η εγκατάσταση. β. Απαίτηση σε νερό (για την ταυτόχρονη λειτουργία των συστημάτων πυρόσβεσης, ψύξης κλπ.). γ. Διατιθέμενη συνολική ποσότητα νερού, χρόνος παροχής, πίεση χωρητικότητα δεξαμενής νερού, αναφορά μόνιμων ψυκτικών συστημάτων και συστημάτων καταιονισμού. δ. Σχέδιο με υδρολήψεις, κατανομή δικτύου νερού, μηχανισμός λειτουργίας, βάννες κλπ. ε. Συνολικά γραμμικά σχέδια των παραπάνω. στ. Λεπτομέρειες και επεξηγήσεις των ειδικών περιπτώσεων και χαρακτηριστικών. ζ. Συστήματα ανιχνευτών (αν υπάρχουν), μηχανισμών χειρισμού, θέσεις σημείων σύνδεσης πυροσβεστικών αυτοκινήτων (αν υπάρχουν), ή άλλων βοηθητικών πυροσβεστικών μηχανισμών. 9. Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας απαιτείται να υποβληθούν επιπλέον: α. Γενική κατάσταση όλου του υπόλοιπου φορητού, μόνιμου ή ημιμόνιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού (ποσότητα, τύπος, ικανότητα). β. Πιστοποιητικό ετοιμότητας και του προβλεπομένου περιοδικού ελέγχου για τους πυροσβεστήρες. Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται από εργαστήρια αναγνωρισμένα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4 Σελίδα 4 από 101 γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ του Μελετητή-Εγκαταστάτη Μηχανικού για την καλή κατασκευή και λειτουργία των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας της εγκατάστασης. 10. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ενεργεί αυτεπάγγελτα έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης του Κανονισμού έχει το δικαίωμα ανάκλησης του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Ο παρακάτω κανονισμός καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και παρέχει γενικές και ειδικές οδηγίες για τη διαμόρφωση, σχεδίαση, κατασκευή, πυροπροστασία και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμφιάλωσης διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και των εγκαταστάσεων για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότη- τες. Κατά τη σύνταξη του κανονισμού αυτού έχει καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν πιο εκτεταμένες οδηγίες και επεξηγήσεις, αντί να περιορισθεί το κείμενο σε απλή παράθεση προδιαγραφών και κανόνων και τούτο για να γίνει πιο κατανοητός ο κανονισμός και να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνίες. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LIQUEFEID PETROLEUM GAS: LPG) Το υγραέριο (LPG) είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν τα υγροποιημένα αέρια, που αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα (3 και 4). Αυτοί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν σαν αέρια σε συνήθειες θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά μπορούν να υγροποιούνται υπό μέσες πιέσεις. Εάν η πίεση στη συνέχεια μειωθεί οι υδρογονάνθρακες εκ νέου γίνονται αέριοι Οι παραπάνω υδρογονάνθρακες στην υγρή φάση καταλαμβάνουν μόνο το 1/250 του χώρου (όγκου) που χρειάζονται εάν αποθηκευθούν στην αέρια φάση. Από εμπορική άποψη είναι λοιπόν πρακτικό να αποθηκεύονται και να διακινούνται οι Yδρογονάνθρακες αυτοί σε υγρή φάση και όχι σε αέρια Σε γενική χρήση δύο είδη υγραερίου είναι γνωστά: Το Βουτάνιο και το εμπορικό Προπάνιο ή μίγματα αυτών. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών καθορίζονται στις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 4/Β/ ) Το υγραέριο μπορεί να αποθηκεύεται σε υγρή φάση είτε στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπό μέση πίεση ή υπό ψύξη σε χαμηλότερη πίεση. Εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι επαρκώς χαμηλή το υγραέριο μπορεί να αποθηκευθεί στην ατμοσφαιρική πίεση, (Βλέπε φυσικά

5 Σελίδα 5 από 101 χαρακτηριστικά του υγραερίου παρ. 1.3.) Σε θερμοκρασία 20 ο C το βουτάνιο του εμπορίου έχει τάση ατμών περίπου 2BAR (28PSIG) και το προπάνιο του εμπορίου 7BAR (100 PSIG) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Το υγραέριο σε υγρή φάση είναι άχρωμο, και το βάρος του είναι περίπου το μισό του βάρους, ίσου όγκου νερού Οι ατμοί (αέρια φάση) του υγραερίου είναι πυκνότεροι του αέρα. Το βουτάνιο του εμπορίου έχει περίπου διπλάσιο βάρος από ίσο όγκο αέρα και το προπάνιο του εμπορίου είναι περίπου μιάμιση φορά βαρύτερο από ίσο όγκο αέρα. Γι αυτό η αέρια φάση του υγραερίου «ρέει» στο έδαφος και στις αποχετεύσεις, συσσωρευόμενη στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Σε συνθήκες άπνοιας κάθε συγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για το διασκορπισμό της Όταν είναι αναμειγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες το υγραέριο σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. Η αναλογία κατ όγκον αέριας φάσης υγραερίου στον ατμοσφαιρικό αέρα όπου σχηματίζεται εκρηκτικό μίγμα είναι 2% έως 10% περίπου. Όταν το μίγμα υγραερίου-αέρα είναι εκτός της παραπάνω περιοχής είναι ή πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί υπό μορφή έκρηξης. Διαρροή μικρής σχετικά ποσότητας υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και συνεπώς μεγάλο όγκο εκρηκτικού μίγματος. Για τον έλεγχο ύπαρξης υγραερίου στον αέρα και μάλιστα σε μίγμα εκρηκτικό χρησιμοποιούνται κατάλληλα όργανα ανίχνευσης εκρηκτικού μίγματος Λόγω των χαρακτηριστικών που περιγράφονται στις παρ και οποιοδήποτε μίγμα αερίου υγραερίου-αέρα που δημιουργείται από διαρροή ή άλλη αιτία, μπορεί να ανάψει σε κάποια απόσταση από το σημείο διαφυγής και η φλόγα μπορεί να επιστρέψει προς τα πίσω δηλαδή προς την κατεύθυνση της αρχικής πηγής διαρροής Η αέρια φάση του υγραερίου δημιουργεί ελαφρά αναισθησία και μπορεί επίσης να προξενήσει ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, εάν υπάρχει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις Στο υγραέριο προσδίδεται οσμή πριν διατεθεί στην κατανάλωση με την προσθήκη οσμογόνου ουσίας όπως η αιθυλομερκαπτάνη ή το διμεθυλοσουλφίδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του αερίου, μέσω της όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες από το 1/5 του κάτω ορίου εκρηκτικότητας (δηλ. περίπου 0.4% κατ όγκο αέριο στον αέρα). Σε μερικές περιπτώσεις, όμως όπου η οσμογόνος ουσία είναι βλαπτική για ορισμένη παραγωγική διαδικασία ή δεν εξυπηρετεί σαν προειδοποίηση, δεν προσδίδεται στο υγραέριο οσμή Διαφυγή του υγραερίου μπορεί να ανιχνευθεί και με άλλο τρόπο πλήν της οσμής: Όταν το υγρό αεριοποιείται, η ψυκτική επίδραση στον περιβάλλοντα αέρα προκαλεί συμπύκνωση και ακόμα και ψύξη των υδρατμών στον αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει φανερό ως δρόσος στο σημείο διαφυγής και έτσι είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί

6 Σελίδα 6 από 101 η διαρροή Λόγω της ταχείας εξαερίωσης και της συνακόλουθης πτώσης της θερμοκρασίας, το υγραέριο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα αν έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. Οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά μέσα όπως γάντια και γυαλιά, εάν είναι ενδεχόμενο να εκτεθούν σε τέτοιες βλαπτικές επιδράσεις Εάν δοχείο που περιέχει υγραέριο εκκενωθεί μπορεί να περιέχει ακόμη υγραέριο σε αέρια μορφή που είναι δυνατό να είναι επικίνδυνο. Σ αυτή τη μορφή η εσωτερική πίεση είναι σχεδόν ίση με την ατμοσφαιρική, και εάν η βαλβίδα παρουσιάζει διαρροή, ή αφήνεται ανοικτή, ο αέρας μπορεί να διαχυθεί μέσα στο δοχείο, σχηματίζοντας εκρηκτικό μίγμα και δημιουργώντας κίνδυνο έκρηξης, ενώ το υγραέριο μπορεί να διαφεύγει προς την ατμόσφαιρα ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Προπάνιο n-βουτάνιο Χημικός Τύπος C 3 H 8 C 4 H 10 Μοριακό Βάρος 44,0 58,120 Σημείο πήξης υγρού σε 760 mm Hg: ( o C) -1,7-138,3 Σημείο βρασμού υγρού σε 760 mm Hg: ( ο C) -42,1-0,5 Ειδικό βάρος υγρού σε 15,5 o C: (kg/lt) 0,507 0,5 Σχετική πυκνότητα αερίου (αέρας=1) σε S.C Κρίσιμη θερμοκρασία: ( ο C) 96,8 152,0 Κρίσιμη πίεση-απόλυτη (bar) 42,6 38,0 Λόγος όγκου αερίου προς όγκο υγρού σε S.C 272,7 237,8 Λανθάνουσα θερμότητα στο σημείο βρασμού και 760 mm Hg: (Kcal/kg) 101,7,3 (Kcal/lt) 51,5 53,1 Ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε S.C. (Kcal/kg) (Kcal/m 3 ) Απαιτούμενος αέρας καύσης σε S.C. (m 3 αέρα/1m 3 αερίου) 23, 30,97 (Kg αέρα/1kg αερίου) 15,71 15,49

7 Σελίδα 7 από 101 Σημειώσεις: Ειδική θερμότητα αερίου σε S.C. C p (Kcal/kg o C) 0,3 0,397 C v (Kcal/kg o C) 0,343 0,361 Σημείο ανάφλεξης Flash Point ( o C): Σημείο αυτανάφλεξης Ignition Point: ( o C) Όρια εκρηκτικότητας μίγματος αερίου-αέρα (Vol-%) Κατώτερο 2,37 1, Ανώτερο 9,50 8,41 Αριθμός Οκτανίων (Oktane No) Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από τα βιβλία: «Handbοοk Butane-Propane Gases, 4 th edition, published by CHILTON COMPANY» και «Properties of Technical Gases. Review presented by Liquid Gas Equipment Ltd. LGE». Όπου οι αριθμοί των παραπάνω βιβλίων έχουν κάποια μικροδιαφορά, επελέγησαν οι του πρώτου. 2. Τα χαρακτηριστικά ισχύουν για το καθαρό προπάνιο (Pure Propane) και το καθαρό n-βουτάνιο (Pure n-butane). 3. Οι συνθήκες περιβάλλοντος 15,5 o C (60 ο F) και 760 mmhg είναι οι διεθνώς αναφερόμενες σαν Standard Conditions. Στον πίνακα χρησιμοποιείται η συντομογραφία: S.C. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2.1. ΣΚΟΠΟΣ Αυτό το κεφάλαιο των κανονισμών καλύπτει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεις για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, όπου το υγραέριο χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμος ύλη. Για την τελευταία κατηγορία (βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα), η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να είναι άνω των 600m 3, ή η χωρητικότητα της μεγαλύτερης δεξαμενής άνω των 200m 3 για να υπαχθεί σ αυτό το μέρος των κανονισμών άλλως υπάγεται στο Κεφάλαιο 3 των κανονισμών αυτών ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

8 Σελίδα 8 από ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου εγκαθίστανται πάνω από το έδαφος (υπέργειες), υπόγειες ή επιχωματωμένες και δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε στεγασμένους χώρους, ούτε σε ταράτσες κτιρίων. Εάν πρόκειται να εγκατασταθούν υπογείως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρ , έως , αλλά ποτέ δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε υπόγειους στεγασμένους χώρους. Για τις Επιχωματωμένες δεξαμενές πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρ έως και Οι αποστάσεις που δίνονται στον πίνακα 2.1. είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε κάτοψη μεταξύ των πλησιεστέρων σημείων της δεξαμενής και ενός χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης (π.χ. γειτονική δεξαμενή, κτίριο, όριο ιδιοκτησίας). Οι αποστάσεις αφορούν και σφαιρικές και κυλινδρικές δεξαμενές. Οι αποστάσεις του πίνακα 2.2. είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων της εγκατάστασης που αναφέρονται στον πίνακα Εάν μεταξύ δεξαμενής και χαρακτηριστικού στοιχείου εντός της εγκατάστασης άλλου πλην δεξαμενής, παρεμβάλλονται ειδικοί διαχωριστικοί τοίχοι από άκαυστα υλικά (π.χ. τούβλα, μπετόν κ.λ.π.) οι αναγραφόμενοι στον πίνακα 2.1. αποστάσεις ασφαλείας μπορούν να μειωθούν, εφ όσον η δεξαμενή υγραερίου έχει χωρητικότητα μέχρι και 300m 3. Ομοίως μπορούν να μειωθούν και οι αποστάσεις του πίνακα 2.2. μεταξύ των λοιπών χαρακτηριστικών στοιχείων της εγκατάστασης με την παρεμβολή διαχωριστικών ως ανωτέρω τοίχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι διαχωριστικοί τοίχοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο συντομότερος δρόμος (παρακαμπτήριος του τοίχου), από το τυχόν σημείο διαρροής υγραερίου μέχρι το υπ όψη χαρακτηριστικό στοιχείο της εγκατάστασης δεν είναι μικρότερος από τον αναφερόμενο στον πίνακα 2.1. ή 2.2. Η απόσταση από τον τοίχο εκάστου των διαχωριζομένων στοιχείων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2m. Οι αναγραφόμενες στον πίνακα 2.1. αποστάσεις μεταξύ των δεξαμενών δεν επιτρέπεται να μειωθούν έστω και αν παρεμβάλλεται διαχωριστικός τοίχος. Οι αποστάσεις των στοιχείων της εγκατάστασης από τα όρια της ιδιοκτησίας εμπίπτουν και στις διατάξεις του ΓΟΚ, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται για την εγκατάστασή τους οικοδομική άδεια. Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου, ανάλογα και με τη θέση του μεταξύ δεξαμενής και χαρακτηριστικού στοιχείου, καθορίζεται σύμφωνα με το Σχ Διαχωριστικοί τοίχοι επιτρέπονται μόνο δύο σε κάθε περίπτωση τοποθετούμενοι είτε απέναντι είτε συνεχόμενοι υπό γωνία μεταξύ τους.

9 Σελίδα 9 από 101 Σχ Το ύψος του τοίχου προσδιορίζεται ανάλογα με τη θέση του- τραβώντας μία γραμμή που ξεκινά 1 m υψηλότερα από την ανακουφιστική βαλβίδα της δεξαμενής ή το υψηλότερο σημείο του στοιχείου και καταλήγει επί του εδάφους σε οριζόντια απόσταση καθοριζόμενη από τους σχετικούς πίνακες αποστάσεων ασφαλείας για το έτερο διαχωριζόμενο στοιχείο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Δεν απαιτείται η κατασκευή συμβατικών λεκανών ασφαλείας (βλ. παρ ) γύρω από δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου υπό πίεση που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις παρ (βλέπε όμως παρ ) Το έδαφος κάτω από τις δεξαμενές πρέπει να επενδύεται με σκυρόδεμα ή να είναι συμπαγές και να είναι κεκλιμένο ώστε: α) Να παρεμποδίζεται η συγκέντρωση οποιουδήποτε υγρού ώστε από τις δεξαμενές και β) Να εξασφαλίζεται η διοχέτευση υγραερίου μακριά από τις δεξαμενές και κάθε επικίνδυνη περιοχή. Σημειώσεις: Ι) Όπου όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής ομαδοποιούνται σε μία άκρη, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται μόνο κάτω από τις συνδέσεις.

10 Σελίδα 10 από 101 ΙΙ) Πρέπει να προβλεφθεί ώστε το νερό ψήξης να απομακρύνεται από τις δεξαμενές και κάθε άλλη επικίνδυνη περιοχή σε περίπτωση πυρκαγιάς Τοιχία διαχωρισμού χαμηλά, για αποφυγή παγίδευσης αερίου, μέγιστου ύψους 600 mm είναι δυνατόν να απαιτηθούν για να κατευθύνουν τη διαρροή σε κατάλληλους χώρους μακριά από τις δεξαμενές και τις άλλες επικίνδυνες περιοχές Για την αποφυγή σχηματισμού θυλάκων αερίου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώςτην ασφάλεια των δεξαμενών, ο χώρος γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να είναι ελεύθερος από αύλακες, κοιλότητες ή ανοίγματα εκτός από εκείνα που κατ ανάγκη απαιτούνται για τη συγκέντρωση διαρροής Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να τοποθετούνται σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις από δεξαμενές αποθήκευσης υγρού οξυγόνου ή άλλες επιβλαβείς επικίνδυνες ουσίες, και πάντοτε κατόπιν σχετικής άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία, για τις απαιτούμενες (επιτρεπόμενες) αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, καμία δεξαμενή υγραερίου δεν πρέπει να τοποθετείται σε λεκάνη ή περίφραξη όπου υπάρχει διαρκής πηγή θερμότητας (π.χ. σωληνώσεις μεταφοράς ατμού) ή μέσα σε περίφραγμα ή περιοχή (λεκάνη): α) Δεξαμενής που περιέχει εύφλεκτο υγρό σε σημείο ανάφλεξης κάτω των 65 ο C. β) Δεξαμενής που περιέχει υγρό οξυγόνο ή άλλη επικίνδυνη ουσία. γ) Δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου από ψύξη και χαμηλή πίεση. δ) Κάθε θερμαινόμενης δεξαμενής αποθήκευσης (π.χ. δεξαμενή μαζούτ). ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ Από άλλη δεξαμενή υγραερίου υπό πίεση Από ψυχόμενη δεξαμενή υγραερίου υπό χαμηλή πίεση Από μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας, 0,75d,όπου d η διάμετρος της μεγαλύτερης δεξαμενής, αλλά τουλάχιστον 1,5 μ. d της μεγαλύτερης σε διάμετρο δεξαμενής, αλλά τουλάχιστο 30m. Επί πλέον: 15m από την κορυφή της λεκάνης ασφαλείας της ψυχομένης δεξαμενής. Χωρητικότης της Μεγίστη Υπέργειες Απόσταση

11 Σελίδα 11 από 101 Επιχωματωμένες εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, κτίρια γραφείων, εσωτερικούς δρόμους με πυκνή κυκλοφορίαμη ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίαςκαι σταθερές πηγές εναύσεως. Μεγαλύτερης δεξαμενής σε μία ομάδα. χωρητικότης δεξαμενές της ομάδας Υπόγειες δεξαμενές δεξαμενές (m 3) έως και 0,5 πάνω από 0,5 2,5 2, , (m 3) 1,5 3 7, ,5 30 (m) 1, (m) (m)

12 Σελίδα 12 από ,5 10 Από σημείο εμφιάλωσης υγραερίου Για δεξαμενές έως και 9m 3 πάνω από 9m 3 200m 3 : 7,5 m : 15 m πάνω από 200m 3 : 25 m Από σημεία μετάγγισης Για δεξαμενές πάνω από 70m 3 έως και 70m 3 :7,5m (φόρτωσης ή εκφόρτωσης) υγρών καυσίμων ή πάνω από 70m m 3 :10m υγραερίων σε ή από βυτιοφόρα οχήματα, πλοία πάνω από 1000m 3 : 15m και σιδηρ. βαγόνια. Αν δεν υπάρχει σημείο μετάγγισης, τότε η απόσταση νοείται από τις παρειές του μεταφορικού μέσου. Από φιάλες υγραερίου για δεξαμενές έως και 70m 3 : 5m αποθηκευμένες σε ομάδες, που είναι εκτός πάνω από 70m 3 : 10m εμφιαλωτηρίου και αποτελούν χωριστή αποθήκη φιαλών Από λεκάνη ασφαλείας αποθήκης 20m και όταν μία αποθήκη είναι υπόγεια 10m.Επί πλέον όταν η αποθήκη υγραερίου έχει ευφλέκτων υγρών στην ίδια εγκατάσταση συνολική χωρητικότητα πάνω από 4.000m 3 τότε η απόσταση μεταξύ δεξαμενής υγραερίου και δεξαμενής ευφλέ- κτου υγρού με σημείο

13 Σελίδα 13 από 101 Από σταθερές αντλίες πυρόσβεσης για δεξαμενές έως και 70m 3 ανάφλεξης μέχρι και 55 ο C:40m. με σημείο ανάφλεξης πάνω από 55 ο C:25m. :10m πάνω από 70m 3 :30m, εκτός εάν το αντλιοστάσιο προστατεύεται επαρκώς έναντι ακτινοβολίας από πυρκαγιά, οπότε η απόσταση μειώνεται στα 10 m. Μεταξύ παρειών υπέργειας και υπόγειας δεξαμενής υγραερίου. Μεταξύ παρειών υπόγειων δεξαμενών υγραερίου. Μεταξύ παρειάς υπέργειας και στομίου εξόδου βαλβίδας ασφαλείας υπόγειας δεξαμενής. 2m 1m 5m όταν η υπέργεια δεξαμενή είναι μέχρι 200m 3. 10m όταν η υπέργεια δεξαμενή είναι πάνω από 200m 3. Σημείωση: Οι ανωτέρω χωρητικότητες νοούνται για κάθε μία δεξαμενή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά η έννοια της ομάδας. Μέγιστος αριθμός δεξαμενών κάθε ομάδας έξι (6) (ιδε παράγρ ). ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συναρτήσει Της συνολικής αποθηκευμένης ποσότητας υγραερίου Q (3m 3 ) Μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας, εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, κτίρια γραφείων, εσωτερ. Σημεία εμφιάλωσης υγραερίου Σημεία μετάγγισης υγραερίου σε ή από βυτιοφόρα, οχήματα, πλοία, σιδηροδρομικά Φιάλες υγραερίου αποθηκευμένες σε ομάδες (2) Αντλίες και συμπιεστές διακίνησης υγραερίου

14 Σελίδα 14 από 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ δρόμοι με πυκνή κυκλοφορία μη ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίας σταθερές πηγές εναύσεως βαγόνια (1) Μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας, εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, κτίρια γραφείων, εσωτερ. δρόμοι με πυκνή κυκλοφορία μη ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίας σταθερές πηγές εναύσεως Q< 70 : 10m 70<Q<600 : 15m 600<Q : 20m Q< 70 :7,5m 70<Q<600 :10m 600<Q :15m Q< 70 :7,5m 70<Q :10m Q< 5 :3m 5<Q<70 :7,5m 70<Q<600 :10m 600<Q :15m Σημεία εμφιάλωσης υγραερίου 0 Q<70 :10m 70<Q<600 :15m 0 10m 10m 10m Σημεία μετάγγισης υγραερίου σε ή από βυτιοφόρα οχήματα, πλοία, σιδηροδρομικά βαγόνια (1). Φιάλες υγραερίου αποθηκευμένες σε ομάδες (2). 600<Q Q<70 :20 :7,5m 70<Q<600 :10m 10m 0 600<Q :15m Q<70 :7,5m 70<Q :10m 10 Q<70 :5m 70<Q<600 :7,5m 600<Q :10m Q<70 :5m 70<Q<600 :7,5m Q<70 :5m 70<Q<600 :7,5m 600<Q :10m Q<70 :5m 70<Q<600 :7,5m Αντλίες και συμπιεστές διακίνησης υγραερίου 600<Q :10m Q<5 :3m Q<70 :5m Q<70 :5m 600<Q :10m

15 Σελίδα 15 από 101 5<Q<70 :7,5m 10m 70<Q<600 :7,5m 70<Q<600 :7.5m 0 70<Q<600 :10m 600<Q :10m 600<Q :10m 600<Q :15m (1) Αν δεν υπάρχει σημείο μετάγγισης, τότε η απόσταση νοείται από τις παρειές του μεταφορικού μέσου. (2) Στην κατηγορία αυτή των φιαλών υπάγονται οι φιάλες που είναι αποθηκευμένες εκτός του χώρου του εμφιαλωτηρίου και αποτελούν χωριστή αποθήκη φιαλών ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η διάταξη και η ομαδοποίηση των δεξαμενών, εκτός από τις αποστάσεις ασφαλείας, πρέπει να λάβει υπόψη την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων και μέσων και την αποφυγήν διαρροών από τις δεξαμενές προς άλλες δεξαμενές και λοιπές επικίνδυνες περιοχές. Ο αριθμός των δεξαμενών αποθήκευσης ανά ομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) οι δε αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στον πίνακα 2.1. πρέπει να προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη χωρητικότητα της μεγαλύτερης δεξαμενής, όσο και της ομάδας. (Λαμβάνεται η μεγαλύτερη απόσταση). Κάθε δεξαμενή στην ομάδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 7,5m από κάθε δεξαμενή άλλης ομάδας εκτός εάν έχει ανεγερθεί τοίχος προστασίας από ακτινοβολία θερμότητας μεταξύ των ομάδων, οπότε η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί στο μισό ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Για να αποφευχθεί η είσοδος ασχέτων προσώπων ή παραβιάσεις, η περιοχή που περι- λαμβάνει Δεξαμενές και αντλητικό εξοπλισμό πρέπει να περιφράσσεται με συρματόπλεγμα βιομηχανικού τύπου ύψους τουλάχιστον 2m σε απόσταση 1,5m από τις δεξαμενές ή τις αντλίες, εκτός των περιπτώσεων όπου η περίφραξη συμπίπτει με όριο ιδιοκτησίας της όλης εγκατάστασης, οπότε πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις του πίνακα 2.1. Η περίφραξη αυτή πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εξόδους όχι γειτονικές μεταξύ τους. Οι πόρτες των εξόδων πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να παρέχουν εύκολη διέξοδο Η περίφραξη του ορίου ιδιοκτησίας της όλης εγκατάστασης πρέπει να αποτελείται από τοιχίο εκ μπετόν ύψους 0,50m περίπου και από κει και πάνω από συρματόπλεγμα βιομηχανικού τύπου. Το συνολικό ύψος της περίφραξης αυτής πρέπει να είναι: -2m για εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας μέχρι 600m 3.

16 Σελίδα 16 από 101-2,5m για εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας άνω των 600m ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΨΗΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Οι αποστάσεις του πίνακα 2.3. είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε κάτοψη ανάμεσα στο πλησιέστερο σημείο πάνω στη δεξαμενή και στο πλησιέστερο σημείο του αναφερόμενου στον πίνακα στοιχείου της εγκατάστασης (π.χ. γειτονική δεξαμενή αποθήκευσης κτίριο, όριο). Σημείωση: Αποθήκευση υπό ψύξη και χαμηλή πίεση νοείται: -όσον αφορά την πίεση η ατμοσφαιρική. -όσον αφορά τη θερμοκρασία για το προπάνιο περίπου 40 ο C και για το βουτάνιο 0 o C. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΗΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Από άλλη δεξαμενή υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση. Από δεξαμενή υγραερίου υπό πίεση. Από μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας, εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, κτίρια γραφείων, εσωτερικούς δρόμους με πυκνή κυκλοφορία μη ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίας και σταθερές πηγές εναύσεως. Από σημεία εμφιάλωσης υγραερίου. d της μεγαλύτερης σε διάμετρο δεξαμενής. d της μεγαλύτερης σε διάμετρο δεξαμενής, αλλά τουλάχιστον 30m. Επί πλέον: 15m από την κορυφή της λεκάνης ασφαλείας της ψυχόμενης δεξαμενής. 45m Από σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών σε ή από βυτιοφόρα

17 Σελίδα 17 από 101 οχήματα, πλοία και σιδηροδρ. βαγόνια. Από φιάλες υγραερίου αποθηκευμένες σε ομάδες (εκτός εμφιαλωτηρίου). Από δεξαμενή εύφλεκτου υγρού στην ίδια εγκατάσταση. 35m 25m 15m Από σταθερές αντλίες πυρόσβεσης. d της μεγαλύτερης σε διάμετρο δεξαμενής, αλλά τουλάχιστον 30m. 45m εκτός εάν το αντλιοστάσιο προστατεύεται επαρκώς έναντι ακτινοβολίας από πυρκαγιά, οπότε η απόσταση μειώνεται στα 20m ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γύρω από δεξαμενές που αποθηκεύουν υγραέριο υπό ψύξη και και χαμηλή πίεση πρέπει να κατασκευάζονται λεκάνες ασφαλείας. Οι δεξαμενές πρέπει να περικλείονται πλήρως από την λεκάνη, εκτός εάν η τοπογραφία της περιοχής είναι τέτοια που είτε λόγω φυσικής διαμόρφωσης είτε λόγω κατασκευής εξασφαλίζει την ασφαλή και ταχεία κατεύθυνση των διαρροών με τη βαρύτητα ή μέσω τοιχίων απόκλισης, εάν κριθεί αναγκαίο, προς μία υποκείμενη κοιλότητα ή λεκάνη μέσα στα όρια της εγκατάστασης. Οι λεκάνες πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε να έχουν επαρκή αντοχή στην πίεση που αναπτύσσεται όταν η λεκάνη πληρωθεί με νερό. Η περιοχή

18 Σελίδα 18 από 101 μέσα στη λεκάνη ή την κοιλότητα πρέπει να απομονώνεται από κάθε εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης ή αποστράγγισης με βαλβίδα που κανονικά είναι στη θέση κλειστή, εκός εάν η περιοχή αποστραγγίζεται από το νερό υπό ελεγχόμενες συνθήκες Όταν μία μόνο δεξαμενή περικλείεται από λεκάνη ασφαλείας η καθαρή χωρητικότητα της περικλειόμενης περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της χωρητικότητας κάθε κοιλότητας ή αυλάκωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 75% της χωρητικότητας της δεξαμενής. Οταν περισσότερες από μία δεξαμενές είναι μέσα στην κύρια λεκάνη ασφαλείας, πρέπει να προβλέπονται και ενδιάμεσες λεκάνες ώστε να παρέχεται μία λεκάνη ασφαλείας σε κάθε δεξαμενή χωρητικότητας τουλάχιστον 50% της χωρητικότητας της δεξαμενής και η ελάχιστη ενεργός χωρητικότητα της κύριας λεκάνης συμπεριλαμβανομένων τυχόν κοιλοτήτων ή αυλακώσεων πρέπει να είναι το 100% της χωρητικότητας της μεγαλύτερης δεξαμενής μετά την αφαίρεση του όγκου που καταλαμβάνουν τα τοιχία των ενδιάμεσων λεκανών ασφαλείας των υπολοίπων δεξαμενών Ο αριθμός των δεξαμενών αποθήκευσης μέσα στην κύρια λεκάνη ασφαλείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3). Η περιοχή μέσα στη λεκάνη πρέπει να διαβαθμίζεται σε στάθμες που να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε διαρροή θα ακολουθεί κατάλληλη διαδρομή εκροής από τη δεξαμενή. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στη λεκάνη ασφαλείας άλλες δεξαμενές πλην των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Η διάταξη και η ομαδοποίηση των δεξαμενών εκτός από τις αποστάσεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει προσεκτικά υπόψη την εξασφάλιση προσπέλασής τους σε περίπτωση πυρκαγιάς ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να υπολογίζονται να κατασκευάζονται και να δοκιμάζονται, σύμφωνα με αναγνωρισμένο κανονισμό δοχείων υπό πίεση. Αναγνωρισμένος Κανονισμός είναι ο σχετικός Εθνικός Κανονισμός (ή Προδιαγραφές) ή σχετικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ή σε έλλειψη τούτων σχετικός Κανονισμός ή σχετικό Πρότυπο μιας των χωρών της ΕΟΚ ή των ΗΠΑ Η πίεση υπολογισμού της δεξαμενής πρέπει να μην είναι μικρότερη από την τάση κεκορεσμένων ατμών του υγραερίου που θα αποθηκευθεί υπό τη μέγιστη θερμοκρασία που θα φθάσει το περιεχόμενο της δεξαμενής κατά τη λειτουργία, η οποία πρέπει να λαμβάνεται ίση με 50 ο C Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά κατασκευής, έχοντας υπόψη την ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα φθάσει το υλικό της δεξαμενής κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση μικρών δεξαμενών με ταχείς ρυθμούς εκκένωσης, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να είναι κατώτερη της ελάχιστης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

19 Σελίδα 19 από Οι δεξαμενές αποθήκευσης υπό ψύξη και υπό πίεση πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χαμηλής θερμοκρασίας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ Για αποθήκευση υπό ψύξη και υπό πίεση, η δυναμικότητα του συστήματος ψύξης ή των διατάξεων διάθεσης της αέριας φάσης του υγραερίου πρέπει να είναι επαρκής για να διατηρήσει το υγραέριο στη δεξαμενή σε θερμοκρασία τέτοια, ώστε η αντίστοιχη τάση ατμών του υγραερίου να είναι μικρότερη από την πίεση ρύθμισης των ανακουφιστικών βαλβίδων της δεξαμενής ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει τουλάχιστον από ένα από τα παρακάτω εξαρτήματα τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση του προς αποθήκευση υγραερίου σε μία πίεση όχι μικρότερη από την πίεση υπολογισμού της δεξαμενής στην οποία θα προσαρμοστούν και σε θερμοκρασίες κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά του υγραερίου και τις συνθήκες λειτουργίας: (α). Ανακουφιστική βαλβίδα πιέσεως (ασφαλιστικό) συνδεδεμένη άμεσα με το χώρο αέριας φάσης του υγραερίου. (β). Αποστράγγιση ή άλλα μέσα αφαίρεσης των ακαθαρσιών του υγρού υγραερίου. (γ). Όργανο ένδειξης ποσότητος περιεχομένου (ή στάθμης) ή και δείκτη μέγιστης στάθμης. (δ). Όργανο ένδειξης πίεσης (μανόμετρο) συνδεδεμένο Άμεσα με το χώρο αέριας φάσης του υγραερίου. (ε). Σε περίπτωση μη προσαρμογής δείκτη μέγιστης στάθμης υγρού, διατάξεις για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του περιεχομένου της δεξαμενής. Για δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 70m 3 συνίσταται η τοποθέτηση οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη δείκτη μέγιστης στάθμης. Παρατήρηση: Σε περίπτωση τοποθέτησης διάταξης δειγματοληψίας θα πρέπει να υπάρχουν 2 βάννες εν σειρά εκ των οποίων η δεύτερη πρέπει να είναι σφαιρική Δεδομένου ότι το υγραέριο δεν είναι διαβρωτικό δεν απαιτείται κανονικά η εσωτερική επιθεώρηση στις μικρές δεξαμενές και επομένως γι αυτές δεν απαιτούνται και ανθρωποθυρίδες ή χειροθυρίδες. Για δεξαμενές ολικής χωρητικότητας πάνω από 9m 3 πρέπει να υπάρχουν ανθρωποθυρίδες ή χειροθυρίδες για διευκόλυνση του περιοδικού ελέγχου ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

20 Σελίδα 20 από 101 Οι συνδέσεις των δεξαμενών πρέπει να υπολογίζονται και να εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της παρ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Οι απαιτήσεις του κανονισμού της παρ ακολουθούνται και εδώ. Οι ανακουφιστικές βαλβίδες (ασφαλιστικά) πρέπει να λειτουργούν με ελατήριο ή να διεγείρονται από βαλβίδα οδηγό (PILOT-OPERATED) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Η δυναμικότητα πλήρους παροχής των ανακουφιστικών βαλβίδων πρέπει να είναι επαρκής για την προστασία των δεξαμενών υπό συνθήκες έκθεσης σε πυρκαγιά (ιδε Παράρτημα Ι) ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Κάθε ανακουφιστική βαλβίδα πρέπει να φέρει μόνιμη σήμανση με τα παρακάτω στοιχεία: (α). Όνομα του κατασκευαστή, αριθμό και τύπο κατασκευής. (β). Πίεση έναρξης εκτόνωσης (λειτουργίας). (γ). Βεβαιωμένη δυναμικότητα σε παροχή αέρα στους 15,6 ο C και 1,01 ΒΑR απόλυτη πίεση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Σε περίπτωση ανακουφιστικών βαλβίδων πολλαπλής ασφάλειας εάν προβλέπεται η δυναμικότητα απομόνωσης μιας βαλβίδας για έλεγχο ή συντήρηση, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι υπόλοιπες ανακουφιστικές βαλβίδες που είναι συνδεδεμένες στη δεξαμενή παρέχουν την πλήρη δυναμικότητα που απαιτείται από την παρ Σε περίπτωση δεξαμενών που φέρουν ανακουφιστική βαλβίδα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι μπορεί να αφαιρεθεί αυτή για έλεγχο ή συντήρηση με τη χρήση αυτόματης βαλβίδας διακοπής, υπό τον όρο ότι η τελευταία αυτή βαλβίδα θα διατηρείται στη θέση τελείως «ανοικτή», όταν η ανακουφιστική βαλβίδα είναι εγκατεστημένη και θα είναι στη θέση «κλειστή», όταν η ανακουφιστική βαλβίδα έχει αφαιρεθεί. Όταν ακολουθείται αυτή η διαδικασία δεν πρέπει η δεξαμενή να αφήνεται απροστάτευτη, αλλά να συνδέεται αμέσως, σ αυτή μια άλλη ανακουφιστική βαλβίδα Σε δεξαμενές ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 9m 3, οι ανακουφιστικές βαλβίδες πρέπει να προσαρμόζονται μέσω σωλήνων εξαερισμού με κατάλληλη στήριξη και με στόμια εξόδου σε ύψος τουλάχιστον 1,8m πάνω από την κορυφή της δεξαμενής και 3m πάνω από την στάθμη του

21 Σελίδα 21 από 101 εδάφους. Οι σωλήνες εξαερισμού πρέπει να υπολογίζονται και να σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση του νερού και να εξασφαλίζουν, σε περίπτωση ανάφλεξης των εκτονουμένων προϊόντων, ότι θα αποφευχθεί η πρόσκρουση της φλόγας πάνω στη δεξαμενή ή οποιαδήποτε γειτονική δεξαμενή, σωλήνωση, ή εξοπλισμό. Οι σωλήνες εξαερισμού πρέπει να φέρουν χαλαρό κάλυμμα προστασίας από τη βροχή. Σε μικρότερες δεξαμενές που φέρουν προστατευτικά καλύμματα εξαρτημάτων πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός εξαεριστικών σωλήνων που να επιτρέπουν την ελεύθερη εκτόνωση του υγραερίου από την ανακουφιστική βαλβίδα ή από κάθε προστατευτικό κάλυμμα που είναι προσαρμοσμένο στις δεξαμενές.οι σωλήνες εξαερισμού πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε να μην απλώνεται το υγραέριο πάνω από το κέλυφος της δεξαμενής ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΒΑΝΝΕΣ) ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Όλες οι συνδέσεις των δεξαμενών στην υγρή και την αέρια φάση εκτός των συνδέσεων των ανακουφιστικών βαλβίδων (παρ ) των ταπωμένων ανοιγμάτων, και εκείνων όπου η σύνδεση προς το κέλυφος της δεξαμενής δεν είναι μεγαλύτερη από 1,4mm πρέπει νε φέρουν βαλβίδες διακοπής τοποθετημένες όσο το δυνατόν (πρακτικά) πλησιέστερα προς τη δεξαμενή. Οι συνδέσεις των μανομέτρων πρέπει να προσαρμόζονται μέσω εξαρτήματος μείωσης της διατομής σε διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1,4 mm ή με μία κατάλληλη βαλβίδα διακοπής υπερβολικής ροής (EXCESS FLOW VALVE) Στις συνδέσεις των των δεξαμενών στην υγρή φάση του υγραερίου πρέπει να υπάρχουν βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης (π.χ. βαλβίδα διακοπής υπερβολικής ροής, αυτόματη βαλβίδα ή αυτόματη τηλεχειριζόμενη βαλβίδα), εκτός από τις θέσεις αποστράγγισης και δειγματοληψίας μικρής διαμέτρου Οι συνδέσεις αποστράγγισης πρέπει να φέρουν βαλβίδα διακοπής σύμφωνα με την παρ και κατά προτίμηση να μην υπερβαίνουν σε ονομαστική διάμετρο τα 50mm (2in). Αυτή η βαλβίδα διακοπής πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σωλήνα επαρκούς μήκους που να καταλήγει σε μία δεύτερη βαλβίδα διακοπής, κατά προτίμηση ονομαστικής διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 25mm (1in). Η πρώτη βαλβίδα είναι τύπου ταχείας διακοπής (π.χ. σφαιρική) και η δεύτερη πρέπει να είναι στραγγαλιστική βαλβίδα Το μήκος της σωλήνωσης μεταξύ των δύο παραπάνω βαλβίδων αποστράγγισης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο κίνδυνος ταυτόχρονης έμφραξής τους από ψύξη νερού που τυχόν υπάρχει στο υγραέριο να είναι ελάχιστος. Πρέπει να υπάρχει ικανό μήκος σωλήνωσης προς τα κατάντι της ροής της δεύτερης βαβλίδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εκτόνωση του υγραερίου κ.λ.π., δεν γίνεται κάτω από τη δεξαμενή. Η δεύτερη βαλβίδα και η σωλήνωση πρέπει να στηρίζονται σταθερά και να ασφαλίζονται ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές ζημίες ή η θραύση από δυνάμεις εκτόνωσης (JET FORCES). Και οι δύο βαλβίδες στο σύστημα αποστράγγισης πρέπει να φέρουν μηχανισμό χειρισμού που να μην μπορεί να αφαιρεθεί ή να μετατοπισθεί από την θέση «κλειστό» παρά μόνο μετά από σκόπιμο χειρισμό Η πρόσθετη σωλήνωση και η χειροκίνητη βαλβίδα των παρ και μπορούν να προσαρμοστούν κατά το χρόνο της αποστράγγισης υπό την προϋπόθεση ότι η βαλβίδα αποστράγγισης της παρ είναι προστατευμένη κατά τα ανάντι της ροής με μία βαλβίδα διακοπής, έκτακτης ανάγκης, (π.χ. βαλβίδα διακοπής υπερβολικής ροής, αυτόματη ή τηλεχειριζόμενη βαλβίδα).

22 Σελίδα 22 από ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου που μπορεί να εισαχθεί στη δεξαμενή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η δεξαμενή να μην πληρωθεί πέραν του 97% με υγρό υγραέριο μετά τη διαστολή του περιεχομένου με την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία των 50 ο C στην οποία επιτρέπεται να φτάσει το περιεχόμενο κατά τη λειτουργία (ιδε ΠαράρτημαΙΙ). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα μπορεί πρακτικά να θεωρηθεί ως μέγιστος όγκος πλήρωσης το % του ολικού όγκου της δεξαμενής για περιεχόμενο προπάνιο και το % για περιεχόμενο μίγμα ή βουτάνιο. Σημείωση: Ο όγκος του προϊόντος εξαρτάται από την μέση θερμοκρασία του περιεχομένου ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Η μόνωση των βαλβίδων σε ψυχόμενες δεξαμενές πρέπει: α) Να αντέχει, μαζί με την επένδυση σε άμεση πρόσκρουση του προϊόντος που εκτονώνεται σε ελαστικά ακροφύσια. β) Να είναι στεγανή έναντι του υδρατμού, μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης (κυψελλική κατασκευή, φράγματα υδρατμών). γ) Να είναι ανθεκτική σε ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. δ) Να είναι άκαυστη Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνωση, θέρμανση με ατμό ή αλλά μέσα για την αποφυ- γή σχηματισμού, πάγου στις βαλβίδες ή τα λοιπά εξαρτήματα, εάν το είδος του προϊόντος, οι συνθήκες λειτουργίας και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ευνοούν το σχηματισμό πάγου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. Οι δεξαμενές και τα στηρίγματά τους πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη διάβρωση, με βαφή ή άλλα μέσα. σημείωση: Οι δεξαμενές πρέπει να βάφονται με ανοικτό χρώμα για να αυξάνεται η ανάκληση της ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιείται η άνοδος της θερμοκρασίας του περιεχομένου τους. Συνιστάται η βαφή με λευκό χρώμα. Να αποφεύγεται η χρήση αλουμινοχρώματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

23 Σελίδα 23 από 101 Όλες οι δεξαμενές πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Κατασκευής και η ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου πρέπει να σημειώνεται (χαράσσεται) πάνω στη δεξαμενή. Για τον επανέλεγχο των δεξαμενών ιδέ παρ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κάθε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου υπό πίεση πρέπει να αναγράφει σε ορατή αναλλοίωτη πινακίδα τα ακόλουθα: α) Τον κανονισμό κατασκευής, δοχείων υπό πίεση βάσει του οποίου έχει υπολογιστεί. β) Το όνομα του κατασκευαστή και τον αριθμό κατασκευής. γ) Τη χωρητικότητα σε λίτρα (lt) ή κυβικά μέτρα (m 3 ) δ) Τη μέγιστη ασφαλή πίεση λειτουργίας (πίεση υπολογισμού) ε) Στις ψυχόμενες δεξαμενές υπό πίεση, την ελάχιστη θερμοκρασία υπολογισμού. στ) Το έτος κατασκευής ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Οι παράγραφοι αυτού του μέρους του Κανονισμού (2.4.) αναφέρονται σε συγκολλητές δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση. Για τις ψυχόμενες δεξαμενές υπό πίεση ισχύουν οι παράγραφοι του προηγούμενου μέρους ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι δεξαμενές για την αποθήκευση του υγραερίου υπό ψύξη και όλα τους τα εξαρτήματα πρέπει να υπολογίζονται, να κατασκευάζονται και να δοκιμάζονται σύμφωνα με αναγνωρισμένο Κανονισμό για μεγάλες συγκολλητές δεξαμενές χαμηλής πίεσης για ψυχόμενα προϊόντα Το σύστημα ψύξης πρέπει να υπολογίζεται για να διατηρείται το υγραέριο σε μία θερμοκρασία τέτοια ώστε η τάση κεκορεσμένων ατμών να μην υπερβαίνει την πίεση υπολογισμού της δεξαμενής Η επιλογή των υλικών κατασκευής τους πρέπει να γίνει με βάση την μηχανική αντοχή τους στις οριακές θερμοκρασίες υπολογισμού.

24 Σελίδα 24 από ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ Η στάθμη πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η δεξαμενή να μην πληρωθεί με υγρό στη θερμοκρασία ισορροπίας του προϊόντος για την πίεση στην οποία οι ανακουφιστικές βαλβίδες τίθενται σε λειτουργία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η στάθμη πλήρωσης θα είναι αρκετά κάτω από τη γωνία συγκράτησης (CURB ANGLE) για να επιτρέπεται η διαστολή του υγρού π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αστοχίας του συστήματος ψύξης ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ. Το σύστημα πρέπει να είναι ικανής δυναμικότητας ώστε να αντιμετωπίζει την κανονική υπερχείλιση λόγω βρασμού (BOIL-OFF) και το μέγιστο αριθμό πλήρωσης της δεξαμενής ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει σύστημα ανακούφισης της πίεσης και του κενού και όργανα μέτρησης του περιεχομένου ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ-ΚΕΝΟΥ Οι ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης, και κενού πρέπει να υπάρχουν για να προστατεύουν τη δεξαμενή σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Πρέπει να υπάρχει και εξαερισμός έκτακτης ανάγκης, ώστε να προστατεύεται η δεξαμενή σε περίπτωση έκθεσης σε πυρκαγιά Όπου οι ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης εκτονώνονται προς το σύστημα συγκέντρωσης αερίων ενός πυρσού, πρέπει να εγκαθίστανται εκεί πρόσθετες διατάξεις ανακούφισης, της πίεσης, που θα λειτουργούν σε λίγο υψηλότερη πίεση, θα είναι ικανές να υποδέχονται όλη την ποσότητα του εξερχόμενου υγραερίου και εκφορτίζονται (εκτονώνονται) απ ευθείας στην ατμόσφαιρα Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να απαλειφθούν όλες οι παγίδες υγρού στις γραμμές εξαερισμού Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να να μην παγώσουν οι ανακουφιστικές βαλβίδες Οι ανακουφιστικές βαλβίδες που εκτονώνονται απ ευθείας στην ατμόσφαιρα πρέπει να υπολογίζονται και να εγκαθίστανται έτσι ώστε να εμποδίζεται η πρόσκρουση της φλόγας πάνω στη δεξαμενή ή τον εξοπλισμό της, σε περίπτωση έναυσης του εκτονούμενου αερίου υγραερίου ΜΟΝΩΣΗ. Η μόνωση πρέπει:

25 Σελίδα 25 από 101 α) Να αντέχει μαζί με την επένδυσή της στην πρόσκρουση ρευμάτων αερίων που εκτονώνονται απ ευθείας από ελαστικούς σωλήνες. β) Να είναι στεγανή εκ κατασκευής στην είσοδο υδρατμών (κυψελωτή κατασκευή, πρόβλεψη φραγμάτων υδρατμών). γ) Να είναι ανθεκτική έναντι ελαφρών μηχανικών καταπονήσεων. δ) Να είναι άκαυστη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. Οι δεξαμενές και τα εξαρτήματά τους πρέπει να προστατεύονται έναντι διαβρώσεων ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Σε κάθε ψυχόμενη δεξαμενή πρέπει να υπάρχει μόνιμη αναλλοίωτη πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το όνομα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθμό κατασκευής β) Τη μέγιστη στάθμη πλήρωσής της με υγραέριο. γ) Τον όγκο του υγρού υγραερίου στη δεξαμενή όταν έχει πληρωθεί στη μέγιστη επιτρεπτή στάθμη. δ) Τη μέγιστη πίεση υπολογισμού. ε) Την ελάχιστη θερμοκρασία υπολογισμού της δεξαμενής. στ) Τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής με νερό για εκτέλεση δομικών (ελέγχων). ζ) Το έτος κατασκευής και δοκιμασίας της δεξαμενής ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Τα συστήματα των σωληνώσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με αναγνωρισμένο Κανονισμό σωληνώσεων (ιδέ παρ ).

26 Σελίδα 26 από ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά συμπεριλαμβανομένων και των μη μεταλλικών μερών των βαλβίδων, των στυπιοθλιπτών των παρεμβυσμάτων και των διαφραγμάτων, πρέπει να είναι ανθεκτικά στη δράση του υγραερίου στις συνθήκες λειτουργίας Όλες οι σωληνώσεις άνω των 13mm (1/2in) πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα Ο χυτοσίδηρος ή άλλα ακατάλληλα υλικά σωληνώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται Οι χάλκινες ή οι ορειχάλκινες σωληνώσεις πρέπει να είναι χωρίς ραφή και πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαμέτρους μόνο 13mm (1/2in) Τα υλικά για χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ανα- γνωρισμένο Κανονισμό (παρ ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Οι σύνδεσμοι για σωληνώσεις πάνω από 50mm (2in) ονομαστική διάμετρο πρέπει να είναι συγκολλητοί ή φλαντζωτοί. Οι σύνδεσμοι μέχρι 50mm μπορεί να είναι συγκολλητοί, φλαντζωτοί, ή κοχλιωτοί. Οι κοχλιωτοί σύνδεσμοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σωληνώσεις χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας, εκτός από τις γραμμές μικρής διαμέτρου, όπως οι γραμμές οργάνων και οι συνδέσεις μανομέτρων ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΒΑΝΝΕΣ) Οι κύριες βαλβίδες (βάννες διακοπής για δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 9m 3 πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή από οζώδη χυτοσίδηρο (NODULAR IRON) σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο π.χ. BS27 ή άλλο ισοδύναμο Οι λοιπές βαλβίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα, ή ορείχαλκο σφυρηλατημένο εν θερμώ (FORGET BRASS), εκτός από τις βαλβίδες από οζώδη χυτοσίδηρο Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χυτοσιδηρές βαλβίδες, εκτός από εκείνες από οζώδη χυτοσίδηρο ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ.

27 Σελίδα 27 από 101 Οι σωληνώσεις στις οποίες είναι ενδεχόμενο να παγιδευτεί υγραέριο, σε υγρά μορφή π.χ. ανάμεσα στις βαλβίδες διακοπής, πρέπει να προστατεύονται με ανακουφιστικές βαλβίδες έναντι υπερπιέσεως που δημιουργείται από θερμική διαστολή του περιεχομένου. εάν οι ανακουφιστικές βαλβίδες εκτονώνονται στην ατμόσφαιρα, η εκτόνωση πρέπει να γίνεται σε ανοικτό χώρο και να κατευθύνεται έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι στο προσωπικό ή τον εξοπλισμό ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Οι σωληνώσεις για την υγρή και την αέρια φάση πρέπει να στηρίζονται σταθερά και να εγκαθίστανται έτσι ώστε να έχουν επαρκή ελαστικότητα για να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε μετατόπιση (βύθιση, καθίζηση), των δεξαμενών και του λοιπού εξοπλισμού, σε θερμική διαστολή ή συστολή ή άλλες τάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στο σύστημα των σωληνώσεων. Η ελαστικότητα δεν πρέπει να εξασφαλίζεται με την παρεμβολή ελαστικών σωλήνων στο σύστημα των σωληνώσεων Όλα τα συστήματα σωληνώσεων πρέπει να δοκιμάζονται μετά την εγκατάσταση και να ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον 50% πάνω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται έναντι ζημιών από άλλα εξωτερικά αίτια ΜΟΝΩΣΗ. Η μόνωση των σωληνώσεων που απαιτείται για ψυχόμενα συστήματα ή που μπορεί να απαιτείται για γραμμές αερίου φάσης ή αποστραγγίσεως μη ψυχομένων συστημάτων, πρέπει να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένο πρότυπο ή Κανονισμό (παρ ) ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των ελαστικών σωλήνων πρέπει να είναι κατάλληλα για το είδος του υγραερίου που θα διακινηθεί. Πρέπει να υπολογίζονται, έτσι να αντέχουν τουλάχιστον σε πίεση διαρρήξεως που λαμβάνεται τετραπλάσια της μέγιστης πίεσης, που θα υποστούν κατά τη λειτουργία Οι ελαστικοί σωλήνες για ψυχόμενο υγραέριο πρέπει να είναι κατάλληλοι για την χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας που θα υποστούν Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά (μικροσκοπικά) καθημερινά εάν χρησιμοποιούνται συνεχώς και πριν από κάθε χρήση, εάν χρησιμοποιούνται περιοδικά. Πρέπει να αντικαθίστανται εάν παρουσιάζουν ορατά σημεία φθοράς και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια. Ελαστικοί σωλήνες που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να προστατεύονται έναντι φθοράς Σε σωληνώσεις όπου έχουν συνδεθεί ελαστικοί σωλήνες πρέπει να εγκαθίστανται βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του υγραερίου στην ατμόσφαιρα σε περίπτωση αστοχίας του ελαστικού σωλήνα.

28 Σελίδα 28 από Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ηλεκτρική συνέχεια, βάσει αναγνωρισμένου Κανονισμού ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή αρθρωτών συνδέσεων σωληνώσεων πρέπει να είναι κατάλληλα για το είδος του υγραερίου που θα διακινηθεί. Πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πίεση δοκιμασίας διπλάσια της μέγιστης πίεσης που θα υποστούν κατά τη λειτουργία ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι δεξαμενές πρέπει να στηρίζονται (εδράζονται) σε στηρίγματα από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή δομικό χάλυβα. Αυτά τα στηρίγματα (εκτός από τα πόδια υποστήριξης μέχρι ύψους 460mm, τα σάγματα των δεξαμενών ή τα περιζώνια των κατακόρυφων δεξαμενών) πρέπει να κατασκευάζονται ή να προστατεύονται έτσι ώστε να έχουν τυπική αντοχή στη φωτιά διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών Ο υπολογισμός των στηριγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνος με το σχετικό αναγνωρισμένο Κανονισμό Κατασκευής δεξαμενών Τα στηρίγματα πρέπει να επιτρέπουν μετακίνηση (μετατόπιση) της δεξαμενής λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας Τα στηρίγματα των δεξαμενών πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εμποδίζουν ή να αποχετεύουν κάθε συγκέντρωση νερού Όταν χρησιμοποιούνται ποδαρικά Ενωμένα με τη δεξαμενή για μέρος της υποστήριξης οριζόντιων δεξαμενών χωρητικότητας πάνω από 5m 3 πρέπει να προβλεφθεί στο ένα άκρο η δεξαμενή να είναι πακτωμένη και στο άλλο ελεύθερη ώστε να μπορεί να μετακινείται (παρ ). Το σταθερό άκρο πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο θα προσαρμοστούν οι κύριες γραμμές υγρής και αέριας φάσης του υγραερίου. Εάν τα σάγματα δεν συγκολλούνται στη δεξαμενή, το στήριγμά τους πρέπει να έχει το ίδιο σχήμα με το κέλυφος της δεξαμενής. Τα στηρίγματα για οριζόντιες δεξαμενές, κανονικά δύο, πρέπει να τοποθετούνται ώστε να δίνουν τις ελάχιστες ροπές και κάμψεις στο κέλυφος της δεξαμενής Η δεξαμενή πρέπει να αγκυρώνεται ασφαλώς ή να ερματίζεται ή να παρέχεται ικανό ύψος στηριγμάτων (ποδαρικών) ώστε να αποφεύγεται η επίπλευση της δεξαμενής λόγω πλημμύρας Τα περιζώνια των κατακορύφων δεξαμενών πρέπει να φέρουν σωλήνες εξαερισμού για να αποφευχθεί η συγκέντρωση αερίου υγραερίου καθώς και ανοίγματα επιθεώρησης ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ ΥΑ Δ3///1993 / Β-477 +Τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων κλπ υγραερίου Μέγεθος Γραμμάτων Αριθ. Δ3/14858/8.6.1993.Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής:

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μέσα στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει μεγάλος αριθμός φιαλών με αέρια υπό πίεση, από τους πυροσβεστήρες που είναι κατανεμημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ELENI LOGI 2016.09.16 12:11:18 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=ELENI LOGI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=logi@2dype.gr Public key: RSA/2048 bits ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τομέας ΙΙ Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών Δ/ντης: Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τομέας ΙΙ Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών Δ/ντης: Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο Δεξαμενή αμμωνίας (ΝΗ 3 ) περιβάλλεται από ανάχωμα ακτίνας 30m και ύψους 5m. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλείται ρήγμα στη δεξαμενή με αποτέλεσμα τη διαρροή της αποθηκευμένης αμμωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ Μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση τους

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ Μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση τους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ Μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση τους Σπύρος οντάς, ρ. Χηµικός, Κέντρο Υγείας -Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1254 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 165/26.01.2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. 9 1.1. Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 10 2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 11 2.1. Γενικοί ορισμοί. 11 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter EBARA Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter Ανοξείδωτα ίδυµα Πιεστικά Συγκροτήµατα ΡΟΗ PUMPS, µε αντλίες της σειράς 3Μ κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Κατάλληλα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας CIP Eco-innovation Pilot and market replication projects Call Identifier: CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 Project MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και ανάδειξη οικολογικών διεργασιών για την επεξεργασία πετρελαιοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 07 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Εμπορική Ονομασία: Κατασκευαστής: Τοποθεσία παραγωγής: Μεταλλικές καπνοδόχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου είναι η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείραμα, η γενίκευση και η πρόβλεψη νέων φαινομένων. Για να μελετήσουμε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα