The Humpback Whale Glossary. (p. 40) (p. 42)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Humpback Whale Glossary. (p. 40) (p. 42)"

Transcript

1 (p. 40) aquatic (adj) = growing, living, or found in water / υδρόβιος (που ζει στο νερό) mammal (n) = an animal that gives birth to live young and feeds them milk / θηλαστικό breathe (v) = to inhale and exhale air / αναπνέω opening (n) = a hole / τρύπα, άνοιγμα blowhole (n) = an opening found in the top of the head of a whale / φυσητήρας (το αναπνευστικό όργανο της φάλαινας) adapt (v) = to adjust; to become familiar with / προσαρμόζομαι warm-blooded (adj) = (of animals) having a high body temperature that does not change when the temperature of the environment changes / (για ζώα) θερμόαιμα (που έχουν σταθερή θερμοκρασία σώματος, ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές μεταβολές) four-chambered (adj) = divided into four different parts /(για καρδιά) που έχει τέσσερις κοιλότητες species (n) = a group of animals or plants with similar characteristics / είδος ζώου/φυτού echolocation (n) = a method of detecting an object by emitting a high-pitched sound and measuring the time taken for an echo to return from it / ηχοεντοπισμός (μέθοδος εντοπισμού αντικειμένων με τον ήχο) peg-like (adj) = similar to a small pin used for hanging clothes on a clothes line / γαμψός squid (n) = καλαμάρι marine (adj) = of, found in, or relating to the sea / θαλάσσιος swallow whole (phr) = to consume without chewing / καταπίνω κάτι ολόκληρο, χωρίς να το μασήσω predator (n) = an animal that hunts, kills, and eats other animals / αρπακτικό ζώο tusk (n) = a long pointed tooth that animals such as elephants have / χαυλιόδοντας plate (n) = a thin, flat, and hard structure / (για φάλαινα) λεπτό επίπεδο οστό στο στόμα baleen (n) = a hard substance in the upper jaw of baleen whales, that filters food from water / κεράτινο οστό στο στόμα φάλαινας krill (n) = a small, shrimp-like, marine crustacean / πολύ μικρή γαρίδα comb-like (adj) = similar to a flat object with thin teeth used to groom your hair / που μοιάζει με χτένα structure (n) = the way in which sth is made / δομή, κατασκευή filter (v) = to separate food from sea water / φιλτράρω, διαχωρίζω με φίλτρο (p. 42) inhabit (v) = to live in / κατοικώ σε depths (n) = the very deep parts of the ocean, sea, etc. / τα βάθη του ωκεανού/της θάλασσας power (v) = to move with great force / κινούμαι με μεγάλη δύναμη fluke (n) = each of the two flat parts of the tail of a whale/ καθένα απ τα δύο τμήματα της ουράς της φάλαινας tail fin (n) = (of a sea creature) the thin body part at the back of the body which it uses to swim / (για ζώο της θάλασσας) πτερύγιο στην ουρά slap (v) = to hit a surface with sth making a lot of noise / χτυπώ κάτι πάνω σε επιφάνεια με δύναμη tail (n) = the part sticking out at the back of an animal s body / ουρά leap (v) = to jump / πηδώ splash (n) = the liquid spread around an area of water when sth else hits it / παφλασμός φάλαινα) πετάγεται έξω απ το νερό parasite (n) = an animal/plant that lives in or on another animal/plant and gets its food from it / παράσιτο spyhop (v) = (of a whale) to lift the head out of the water to see above the surface / (για φάλαινα) βγάζει το κεφάλι έξω απ το νερό lobtail (v) = (of a whale) to slap the tail against the surface of the water / (για φάλαινα) χτυπά την ουρά δυνατά στην επιφάνεια της θάλασσας stick out of (phr v) = to push sth forward / βγάζω κάτι έξω από swing around (phr v) = to make sth turn around / περιστρέφω warn (v) = to tell sb that they are in danger / προειδοποιώ rough (adj) = (of the sea) having large waves (caused by wind) / (για θάλασσα) φουρτουνιασμένη stormy (adj) = (of the sea) having large waves / (για θάλασσα) με μεγάλη τρικυμία stocky (adj) = thick and strong-looking / ογκώδης, δυνατός hump (n) = a large, round, raised area on the back of an animal / εξόγκωμα, καμπούρα curve (v) = to form the shape of a bent line / σχηματίζω καμπύλη underside (n) = the lower part of sth / το κάτω μέρος wavy (adj) = not straight; having curves / κυματιστός dorsal fin (n) = (of a sea creature) the fin on its back / πτερύγιο στη ράχη ενός ψαριού pectoral fin (n) = (of a sea creature) the fin on each side of the body / πτερύγιο στο πλευρό ενός ψαριού rough (adj) = uneven or bumpy / άγριος, όχι λείος fingerprint (n) = the unique mark made by sb s finger which shows the pattern of lines on the skin / δακτυλικό αποτύπωμα hold my breath underwater (phr) = to keep air in the lungs when under the water s surface / κρατάω την αναπνοή μου κάτω απ το νερό blow (v) = (of a whale) to push out air and water from the blowhole / (για φάλαινα) εκτοξεύει αέρα και νερό απ το φυσητήρα jet (n) = a powerful stream of liquid or gas / υγρό/αέριο που πετάγεται με ορμή προς τα πάνω bite (v) = to use the teeth to cut into sth / δαγκώνω chew (v) = to grind food with the teeth in order to make it easier to swallow / μασάω jaw (n) = the part of the mouth that holds the teeth / σαγόνι omnivore (n) = an animal that eats both meat and plants / παμφάγο ζώο plankton (n) = tiny plants and animals that live near the surface of the sea / πλαγκτόν (σύνολο από θαλάσσιους μικροοργανισμούς που επιπλέουν παρασυρόμενοι απ τα ρεύματα του νερού) knobbly (adj) = having small lumps / με προεξοχές, με εξογκώματα serve a purpose (phr) = to have a particular use / χρησιμεύω σε κάτι hair follicle (n) = a hole in the skin where a hair grows / μικρή θήκη του δέρματος απ όπου βγαίνει η τρίχα chin (n) = the part of the face between the mouth and the neck / πιγούνι 1

2 2 lip (n) = each of the two soft parts that surround the mouth / χείλος του στόματος acrobatic (adj) = able to perform difficult movements such as jumping / ακροβατικός, που μπορεί να κάνει επιδέξιους ελιγμούς whale watcher (n) = sb who watches whales in their natural environment / άτομο που παρατηρεί τις φάλαινες στο φυσικό τους περιβάλλον be hunted to extinction (phr) = (of a species) to be killed until this species dies out completely / (για είδος) το κυνηγάνε μέχρι να εξαφανισθεί protected species (n) = an animal that is forbidden by law to hunt or kill / προστατευόμενο είδος (p. 44) migrate (v) = to move from one place to another at a particular time of the year / μεταναστεύω, μετακινούμαι ομαδικά cool (adj) = low in temperature / δροσερός pole (n) = the farthest north or south region of the Earth / πόλος (καθένα από τα δύο άκρα του νοητού άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η Γη) mate (n) = a partner to have babies with / ταίρι ζώου give birth to (a baby) (phr) = to have (a baby) / γεννάω calf (n) = the baby of large mammals such as whales / το μικρό διαφόρων ζώων (αγελάδας, ελέφαντα, φάλαινας κ.λπ.) tropical (adj) = hot and humid / τροπικός (με ψηλές θερμοκρασίες και υγρασία) the Equator (n) = an imaginary line around the middle of the Earth halfway between the North and South Poles/ ο Ισημερινός (ο νοητός κύκλος γύρω από τη Γη, που απέχει εξίσου απ τους πόλους) shallow waters (phr) = areas of water that are not very deep / ρηχά νερά coastline (n) = the outline of the coast, especially when seen from the sea or the air / ακτογραμμή record (v) = to write sth down or store information on a computer / καταγράφω, σημειώνω migration (n) = the movement from one place to another at a particular time of the year / μετανάστευση, ομαδική μετακίνηση identify (v) = to recognize / αναγνωρίζω epic journey (phr) = a very long and difficult trip / μεγάλο και δύσκολο ταξίδι prevent (v) = to stop from happening / εμποδίζω (p. 46) pod (n) = a group of sea animals such as whales, dolphins, etc. / μικρή ομάδα φαλαινών close relationship (phr) = a strong connection / ισχυρός δεσμός, στενή σχέση sociable (adj) = friendly and enjoying being with others / κοινωνικός alone (adj) = by oneself / μόνος work as a team (phr) = to achieve sth with the help of sb else / εργαζόμαστε ομαδικά look (for) (v) = to search (for) / ψάχνω να βρω catch (v) = to capture / πιάνω, αρπάζω prey (n) = an animal hunted by a predator / λεία, θήραμα rare (adj) = uncommon / σπάνιος, ασυνήθιστος long-term relationship (phr) = a connection between people or animals that lasts for a long time / σχέση που έχει μεγάλη διάρκεια live off (phr v) = to survive on / ζω από κάτι diet (n) =the food/drink that a person or an animal regularly eats / το είδος των τροφών που παίρνει κάποιος για να συντηρείται herring (n) = ρέγγα salmon (n) = σολομός haddock (n) = μικρός μπακαλιάρος develop (v) = to create / αναπτύσσω, δημιουργώ technique (n) = a method / μέθοδος, τεχνική directly (adv) = without interference / απευθείας, κατευθείαν stun (v) = to make sb become unconscious / αιφνιδιάζω, προκαλώ σάστισμα pectoral fin (n) = πτερύγιο στο πλευρό ενός ψαριού tail fluke (n) = καθένα απ τα δύο τμήματα της ουράς της φάλαινας bubble (n) = a small ball of air or gas in a liquid / φυσαλίδα, φουσκάλα net (n) = a material made of threads woven together with small equal spaces between them used for catching fish / δίχτυ circle (n) = a round shape / κύκλος blow bubbles (phr) = to push air out of the lungs to make small, round pockets of air in the water / φυσάω σχηματίζοντας μπουρμπουλήθρες στο νερό cylindrical (adj) = having the shape of a cylinder, with flat circular ends and long straight sides / κυλινδρικός dive (v) = to swim down through water / καταδύομαι, βουτάω deep (adv) = a long way down from the surface of sth / βαθιά tight (adj) = narrow / στενός, σφιχτός eventually (adv) = finally; in the end / τελικά trap (v) = to catch / παγιδεύω swallow (v) = to cause food/drink to pass from the mouth into the stomach / καταπίνω groove (n) = a long narrow cut into a surface / αυλάκι, μακρόστενη εσοχή throat (n) = the rear part of the mouth that goes down towards the lungs and the stomach / λαιμός run (v) = to form a line along / εκτείνομαι κατά μήκος stomach (n) = the organ in the body where food is digested / στομάχι expand (v) = to grow larger / διογκώνομαι drain (away) (v) = to let a liquid slowly flow out of sth / αδειάζω υγρό process (n) = a procedure; a series of actions to complete sth / διαδικασία (p. 48) feeding ground (n) = an area where animals go to find food and eat / περιοχή όπου πηγαίνουν τα ζώα για να βρουν τροφή breed (v) = to reproduce; to have babies / αναπαράγομαι, πολλαπλασιάζομαι courtship (n) = (of animals) behavior before mating / (για ζώα) φλερτάρισμα, συμπεριφορά με ερωτική διάθεση ritual (n) = a habit or custom / τελετουργικό, τυπική διαδικασία gather (v) = to group together / συγκεντρώνομαι compete (v) = to try to get sth and prevent others from having it / ανταγωνίζομαι display (v) = to show / εκδηλώνω, δείχνω behavior (n) = what a person or an animal does / συμπεριφορά

3 last (v) = to continue to happen for a particular length of time / διαρκώ φάλαινα) πετάγεται απ το νερό spyhop (v) = (of a whale) to lift the head out of the water to see above the surface / (για φάλαινα) βγάζει το κεφάλι έξω απ το νερό lobtail (v) = (of a whale) to slap the tail against the surface of the water / (για φάλαινα) χτυπά την ουρά δυνατά στην επιφάνεια της θάλασσας slap (v) = to hit sth with sth flat using force / χτυπάω δυνατά charge (v) = to move forward in order to attack / επιτίθεμαι, ορμάω pretend (v) = to act as if / προσποιούμαι, παριστάνω fight (v) = to engage in physical combat / παλεύω join in (phr v) = to participate / συμμετέχω, παίρνω μέρος impressive (adj) = outstanding; excellent / εξαιρετικός, εντυπωσιακός competition (n) = a contest / ανταγωνισμός, αγώνας give birth (to a baby) (phr) = to have a baby / γεννώ μωρό newborn (adj) = born recently / νεογέννητο length (n) = the measurement of sth from one end to the other / μήκος contain (v) = to have within / περιέχω grow (v) = to get larger / μεγαλώνω affection (n) = a feeling of love for, and caring about, sb or sth / στοργή (p. 50) magical (adj) = wonderful; amazing / υπέροχος, μαγευτικός be made up of (phr v) = to be composed of / αποτελούμαι από a series of (phr) = a number of (things coming one after the other) / μια σειρά από, ένα σύνολο από moan (n) = a low, sad sound / βογγητό, στεναγμός howl (n) = a long, loud sound that expresses sadness / ουρλιαχτό cry (n) = a loud sound that expresses an emotion such as pain, fear, etc. / κραυγή, ξεφωνητό throughout (adv) = everywhere; all over / παντού, απ άκρη σ άκρη musical (adj) = harmonious or pleasing to hear / μελωδικός complex (adj) = complicated / πολύπλοκος, σύνθετος tone (n) = how high or low a sound is / ο τόνος ενός ήχου volume (n) = the level of a sound / η ένταση ενός ήχου record (v) = to store sounds using an electronic device so that they can be heard later / μαγνητοφωνώ US Navy (n) = a branch of the United States military that fights at sea / το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ identify (v) = to recognize / αναγνωρίζω vocal cords (pl n) = the thin pieces of tissue in the throat that produce sound / φωνητικές χορδές population (n) = all of the members of a species in an area / πληθυσμός, το σύνολο των ατόμων σε μια περιοχή sailor (n) = sb who works on a ship / ναύτης, ναυτικός version (n) = a form of sth that has been slightly changed / απόδοση τραγουδιού, ερμηνεία copy (v) = to imitate; to repeat / αντιγράφω, μιμούμαι expert (n) = a specialist / ο ειδικός communicate (with) (v) = to contact sb; to exchange information with sb / επικοινωνώ attract (v) = to catch sb s attention / προσελκύω, τραβώ την προσοχή this may not be the case (phr) = this may not be true / αυτό ίσως να μην είναι αλήθεια approach (v) = to move toward sb or sth / πλησιάζω result in (phr v) = to cause sth to happen / προκαλώ, καταλήγω σε fight (n) = a physical conflict / μάχη, συμπλοκή observer (n) = sb who sees sth / παρατηρητής report (v) = to officially give people information about sth / αναφέρω challenge (v) = to invite sb to take part in a fight/ competition / προκαλώ σε αγώνα echolocation (n) = a method of detecting an object by emitting a high-pitched sound and measuring the time taken for an echo to return from it / ηχοεντοπισμός (μέθοδος εντοπισμού αντικειμένων με τη βοήθεια του ήχου) likely (adj) = very possible / πιθανός explanation (n) = a reason or justification / εξήγηση keep in touch (phr) = to stay in contact / διατηρώ επαφή relaxation (n) = the state of being calm and enjoying yourself / χαλάρωση, ξεκούραση meditation (n) = the act of remaining in a silent and calm state for a period of time / περισυλλογή, σκέψη purpose (n) = a reason / αιτία, σκοπός grunt (n) = a short, low, rough noise / γρύλισμα (ήχος σαν τη φωνή γουρουνιού) groan (n) = a long, low sound because of being in pain or upset about sth / βογγητό, στεναγμός snort (n) = a noise made by forcing air out of the nostrils / ξεφύσημα απ τη μύτη με ήχο bark (n) = a short, loud sound, usually made by a dog / γάβγισμα herd (v) = to make animals go somewhere in a group / μαζεύω σε κοπάδι feeding call (phr) = a sound meant to draw animals toward a source of food / το κάλεσμα για τροφή mystery (n) = sth strange or inexplicable / μυστήριο haunting (adj) = not easily forgotten because of being beautiful or sad / που δεν ξεχνάς εύκολα incredible (adj) = amazing or unbelievable / απίστευτος, καταπληκτικός phenomenon (n) = sth that happens and is studied because it is unusual or difficult to explain / φαινόμενο, κάτι ασυνήθιστο που παρατηρείται στη φύση calming (adj) = making sb feel less worried, upset, or excited / καταπραϋντικός, που σε ηρεμεί (p. 52) the brink of extinction (phr) = the point at which an animal species has almost died out / το σημείο που ένα είδος κοντεύει να εξαφανισθεί wipe out (phr v) = to destroy completely / καταστρέφω εντελώς, εξαφανίζω action (n) = sth that you do in order to achieve sth in particular / δράση, ενέργεια illegal (adj) = against the law / παράνομος commercial (adj) = money-making / σχετικός με το εμπόριο rebound (v) = to improve; to increase / επανέρχομαι σε καλά επίπεδα, βελτιώνομαι to some extent (phr) = partly / εν μέρει, όχι εντελώς threat (n) = a danger / απειλή, κίνδυνος face (v) = to deal with / αντιμετωπίζω 3

4 collision (n) = a crash / σύγκρουση, δυνατό χτύπημα injure (v) = to hurt or harm / τραυματίζω, πληγώνω fish stocks (phr) = the amount of fish available in a particular area / το σύνολο των ψαριών σε μια περιοχή pollutant (n) = a substance which is dangerous for the environment / ουσία που ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον noise pollution (phr) = very loud, unpleasant sounds which are harmful to those that can hear them / ηχορρύπανση, σύνολο ενοχλητικών θορύβων underwater blasting (phr) = the act of setting off bombs on the seabed / υποβρύχια ανατίναξη drilling (n) = the act of making holes in the Earth using a special tool / γεώτρηση offshore (adj) = located at sea / στη θάλασσα, μακριά απ την ακτή explosion (n) = what happens when sth blows up / έκρηξη fractured (adj) = broken / σπασμένο, που έχει πάθει κάταγμα traumatic (adj) = extremely shocking / που προκαλεί ψυχικό τραύμα, σοκαριστικός conservationist (n) = sb whose job is to protect the environment / οικολόγος, άτομο που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος do my best (phr) = to try as hard as I can (to achieve sth) / βάζω τα δυνατά μου sanctuary (n) = a place where animals are protected / καταφύγιο ζώων (p. 54) myth (n) = a cultural story that explains something in nature, and usually includes supernatural events and/or characters / μύθος legend (n) = a cultural story passed down through generations / θρύλος, μυθική ιστορία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά culture (n) = a particular society / κουλτούρα, πολιτισμός connection (n) = a link / σχέση, σύνδεση mysteriousness (n) = the quality of being unusual or difficult to explain / το στοιχείο του μυστηρίου key figure (phr) = an important character / σημαντική μορφή bond (n) = a connection / δεσμός, σχέση explain (v) = to describe / εξηγώ, ερμηνεύω chief (n) = a leader / αρχηγός gift (n) = a present / δώρο declare (v) = to officially announce sth / δηλώνω, ανακοινώνω επίσημα jealous (adj) = feeling sad and angry because sb has sth that you want to have / ζηλιάρης get rid of (phr) = to make sb that you do not like go away / ξεφορτώνομαι, απαλλάσσομαι από κάποιον drown (v) = to die because of being underwater and not able to breathe / πνίγομαι discover (v) = to find out / ανακαλύπτω hole (n) = an opening in sth / τρύπα canoe (n) = a small wooden boat / κανό (μακρόστενη ξύλινη βάρκα) attack (v) = to try and hurt sb using violence / επιτίθεμαι remove (v) = to take sth away / απομακρύνω, βγάζω immediately (adv) = without delay; right away / αμέσως sink (v) = to go down under water / βυθίζομαι relieved (adj) = happy because sth bad has not happened or has finished / ανακουφισμένος escape (v) = to get away from sb or sth that is trying to hurt you / γλυτώνω, ξεφεύγω από κάποιον float (v) = to remain on the surface of water and not sink / επιπλέω cling (v) = to hold onto sb or sth tightly / κρατιέμαι γερά, πιάνομαι σφιχτά await (v) = to wait for / περιμένω appear (v) = to arrive somewhere; to show up / εμφανίζομαι prosperous (adj) = rich and successful / πλούσιος κι επιτυχημένος descendant (n) = sb related to a person who lived in the past (e.g., sb s child) / απόγονος honor (v) = to show respect to sb / τιμώ ancestor (n) = sb related to you who lived a long time ago / πρόγονος (p. 56) connection (n) = relationship / σχέση, σύνδεση in particular (phr) = especially; specifically / συγκεκριμένα, ειδικά recording (n) = a sound stored on an electronic device so that it can be heard later / μαγνητοφώνηση relax (v) = to be calm and enjoy yourself / χαλαρώνω, ηρεμώ meditate (v) = to remain in a silent and calm state for a period of time / διαλογίζομαι, στοχάζομαι acrobatic (adj) = able to perform difficult movements such as jumping / που μπορεί να κάνει ακροβατικά nature (n) = the way a person or an animal behaves / φύση, χαρακτήρας popular (adj) = liked by many people / δημοφιλής whale watcher (n) = sb who watches whales in their natural environment / άτομο που παρατηρεί τις φάλαινες στο φυσικό τους περιβάλλον tangle (v) = to cause a sea creature to become twisted together and get caught in a fishing net / παγιδεύω στα δίχτυα fishing net (n) = a material made of threads woven together with small equal spaces between them used for catching fish / δίχτυ ψαρέματος coast (n) = the place where the sea meets the land / ακτή float (v) = to remain on the surface of water and not sink / επιπλέω surface (n) = the top level of sth / επιφάνεια dead (adj) = not alive; deceased / νεκρός breath (n) = the air taken into the body when breathing / αναπνοή shocked (adj) = very surprised / ταραγμένος, κατάπληκτος fishing line (n) = the strong, tight threads that make up or connect fishing nets / πετονιά remain (v) = to stay / παραμένω φάλαινα) πετάγεται έξω απ το νερό dive (v) = to go down into, or deeper under, water / βουτάω, καταδύομαι rescuer (n) = sb who saves you from a dangerous or harmful situation / διασώστης from time to time (phr) = occasionally / περιστασιακά, πότε-πότε unusual (adj) = different from others; special / διαφορετικός, ασυνήθιστος entire (adj) = whole / ολόκληρος 4

5 indigenous (adj) = relating to the original inhabitants of an area / ντόπιος migration (n) = the movement from one place to another at a particular time of year / μετανάστευση, ομαδική μετακίνηση approach (v) = to move towards sth / πλησιάζω σε on board (phr) = on a boat / πάνω σε βάρκα/πλοίο photograph (v) = to take a picture of sb or sth / φωτογραφίζω record (v) = to store sth on an electronic device so as to be seen later / μαγνητοσκοπώ blow (v) = (of a whale) to push a stream of air and water from the blowhole / (για φάλαινα) εκτοξεύει νερό και αέρα απ το φυσητήρα famous (adj) = well-known / γνωστός, διάσημος touch (v) = to affect / συγκινώ, επηρεάζω haunting (adj) = not easily forgotten because of being beautiful or sad / που δεν ξεχνάς εύκολα performance (n) = an action done to please or entertain others / παράσταση capture (v) = to attract (sb s attention) / τραβάω (την προσοχή) admiration (n) = a high opinion of sb/sth / θαυμασμός respect (n) = honor / σεβασμός misadventure (n) = an event or action which has an unfortunate outcome / ατύχημα, κακοτυχία (p. 62) witness (v) = to see sth happen / βλέπω κάτι με τα μάτια μου, είμαι μάρτυρας ενός γεγονότος scene (n) = an incident or situation / σκηνή, τόπος εξέλιξης ενός γεγονότος prevent (v) = to stop sth from happening / εμποδίζω a stroke of luck (phr) = sth lucky that happened unexpectedly / εύνοια της τύχης separate (v) = to remove sb/sth from a group / χωρίζω, απομακρύνω harm (v) = to hurt or injure sb or sth / βλάπτω, προκαλώ κακό trumpeting (adj) = sounding like a brass musical instrument / (για ήχο) που ακούγεται σαν τρομπέτα alarmed (adj) = feeling afraid that sth unpleasant or dangerous might happen / τρομαγμένος, ανήσυχος marine biologist (n) = sb who studies ocean plants and animals / θαλάσσιος βιολόγος slash (v) = to move quickly in a cutting motion / χτυπώ με κοφτές κινήσεις curious (adj) = unusual / ασυνήθιστος approach (n) = a way of reacting to sth / τρόπος αντίδρασης distressed (adj) = very troubled or upset / ανήσυχος, ταραγμένος 5

The Killer Whale Glossary. (p. 40) (p. 42)

The Killer Whale Glossary. (p. 40) (p. 42) The Killer Whale Glossary (p. 40) prehistoric times (phr) = millions of years ago / προϊστορικά χρόνια mammal (n) = warm-blooded animal that gives birth to live young / θηλαστικό breathe (v) = to take

Διαβάστε περισσότερα

Carnivorous Plants Glossary. (pp. 4-5) (pp. 6-7)

Carnivorous Plants Glossary. (pp. 4-5) (pp. 6-7) (pp. 4-5) kingdom (n) = the classification of a type of living thing, e.g.: plant, animal / βασίλειο (το σύνολο των ζώων/φυτών που ανήκουν σε μια κατηγορία) massive (adj) = huge / τεράστιος organism (n)

Διαβάστε περισσότερα

The 7 Wonders of the Ancient World Glossary. (p. 36) (p. 40) (p. 38)

The 7 Wonders of the Ancient World Glossary. (p. 36) (p. 40) (p. 38) (p. 36) wonder (n) = sth amazing / θαύμα represent (v) = to be an example of / αντιπροσωπεύω, αποτελώ δείγμα wondrous (adj) = wonderful, fantastic / θαυμαστός human achievement (phr) = a great thing that

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή)

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή) Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή)

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή) Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή)

Γλωσσάριο (Εκτυπώσιμη Μορφή) Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1

Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1 absolutely *** ad απόλυτα /ˈæbsəluːtli/ academic ακαδημαϊκός /ˌækəˈdemɪk/

Διαβάστε περισσότερα

Practice Test 1 CLOZE PASSAGE 1 PASSAGE 2. Michigan Proficiency Final Countdown Practice Tests

Practice Test 1 CLOZE PASSAGE 1 PASSAGE 2. Michigan Proficiency Final Countdown Practice Tests Practice Test 1 portray (v) - (used passively in the text) describe, show, or represent in a particular way (e.g., with words or in a work of art) The novel ~s village life in the early twentieth century.

Διαβάστε περισσότερα

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

Practice Tests for the BCCE

Practice Tests for the BCCE TM Practice Tests for the BCCE W O R D L I S T Exam Test 1 library (n) βιβλιοθήκη occasion (n) περίσταση (be) wrong with (sb) (phr) έχω πρόβλημα, έχω πάθει κάτι gym (n) γυμναστήριο advise (v) συμβουλεύω

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου 1 Αγλαΐα Τυπάλδου Αθηνά Τζιτζιμπάση Αλέξανδρος Μαδούρος Ανδρέας Τυπάλδος Αντωνία Σιάγκα Βάσια Κεφαλάκη Βασίλης Παπαϊωάννου Γεωργία Κονδύλη Γιάννης Παναγιώτου Γιώργος Λύκος Γιώργος Τσιβακούδης Γιώργος Χασάπας

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαβασιλείου. Αγγλικά. Β' Γυμνασίου. Advanced level Προχωρημένοι. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Μαρία Παπαβασιλείου. Αγγλικά. Β' Γυμνασίου. Advanced level Προχωρημένοι. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Μαρία Παπαβασιλείου Αγγλικά Β' Γυμνασίου Advanced level Προχωρημένοι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Περιεχόμενα Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή Unit

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο μάθημα Short lesson

Σύντομο μάθημα Short lesson Σύντομο μάθημα Short lesson Οργάνωση του χρόνου 1-30 31-45 46-60 Πείραμα 1 Επιλογή Μορφής Επιλογή στρατηγικής Η κατάταξη Κλάσεις Μαλακίων Μορφές Οστράκων Ονοματολογία Τα πιο περίεργα και τα ομορφότερα

Διαβάστε περισσότερα

English-Temenia Lexicon

English-Temenia Lexicon English-Temenia Lexicon See last page for list of suffixes (complementive particle) χα (interrogative particle) θα (relative particle) κε able (be able) φαυχιυ verb about ψερι above ζερυαψο (also: over)

Διαβάστε περισσότερα

Temenia-English Lexicon

Temenia-English Lexicon Temenia-English Lexicon See last page for list of suffixes ζαε damage ζαεθα glad ζαεωο expect ζαζε pocket ζαθεωε expel ζαθο invest ζαθοθυ material ζαθολεοωοαηεα age ζαι bleed ζαιζεα astronaut ζαιφιχοωιζιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research Η δημιουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου θαλάσσιου Eνυδρείου στην Κρήτη ήταν μια πρόκληση και ένα όραμα της τοπικής ερευνητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας της Κρήτης. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Daphne & Larry the Lamb. Impossible?

Daphne & Larry the Lamb. Impossible? Impossible? by Rebecca We knew it would be difficult but it was said to be impossible to close an existing animal shelter It had never been accomplished before, so chances for success were low. But never

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ The gastronomy of the Cyclades By Elias Mamalakis* A peculiar group of islands. The centre of the world of ancient times. A group of small and large islands that encircle the sacred

Διαβάστε περισσότερα

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki.

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki. 2 Tο Φεστιβάλ είναι της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ είναι η Θεσσαλονίκη. Η πόλη και η γιορτή είναι αξεδιάλυτες. Εδώ και πενήντα χρόνια το ένα δεν νοείται δίχως το άλλο. Φέτος, με αφορμή την 50η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ The gastronomy of the Cyclades By Elias Mamalakis* A peculiar group of islands. The centre of the world of ancient times. A group of small and large islands that encircle the sacred island of Delos, where

Διαβάστε περισσότερα

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο CN 151120 CN 151120 X Refrigerator Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality

Διαβάστε περισσότερα

PASCAL Platinum 7th Edition 2

PASCAL Platinum 7th Edition 2 PASCAL Platinum 7th Edition Index Page Index and Art 2 Messages from Headmistresses 3 Messages from Senior Mistress and Head of Years Clubs 5-6 Houses 7 4 School Council, Prefects and Class Photos 8-13

Διαβάστε περισσότερα

the e-magazine issue 17 / 2006

the e-magazine issue 17 / 2006 the e-magazine issue 17 / 2006 Life undercover - Contents / E-ditorial Posts & comments-links / An anonymous comment - Posted by Anonymous / A voice from those with a voice! - Posted by Asa Butcher / Comic

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα