Χρθςιμοποιϊντασ αναφορζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρθςιμοποιϊντασ αναφορζσ"

Transcript

1 Χρθςιμοποιϊντασ αναφορζσ John A. Cagle Κάκε φορά που χρθςιμοποιοφμε ερευνθτικό υλικό Πρϊτον γράφουμε τθν πρόταςθ που εκφράηει τθ κζςθ μασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του κειμζνου. Δεφτερον, χρθςιμοποιοφμε και αναφζρουμε το ερευνθτικό υλικό. Τρίτον, ςχολιάηουμε τθν αναφορά αναλφοντασ πωσ υποςτθρίηει τθν κζςθ μασ. 1

2 Αντιγραφι - Plagiarism Λάκοσ θ παράλθψθ αναφοράσ δανειςμζνων ιδεϊν Λάκοσ θ χριςθ εκφράςεων αυτολεξεί χωρίσ ειςαγωγικά. Λάκοσ θ μθ χριςθ ςυμπεραςμάτων μζςα ςτισ φράςεισ μασ. Πρωτότυπθ πθγι Τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μείωςθ ςτθν παροχι των ποταμϊν ςτθ Θεςςαλία, γεγονόσ που παραπζμπει ςε κλιματικζσ μεταβολζσ. Δθμιτρθσ Λζκκασ, Υδρολογία, p

3 Αντιγραφι Σύμφωνα με το Δημήτρη Λέκκα τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μείωςθ ςτθν παροχι των ποταμϊν ςτθ Θεςςαλία, γεγονόσ που παραπζμπει ςε κλιματικζσ μεταβολζσ.(57). Δανειςμζνθ πρόταςθ Σύμφωνα με το Δημήτρη Λέκκα, Τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μείωςθ ςτθν παροχι των ποταμϊν ςτθ Θεςςαλία, γεγονόσ που παραπζμπει ςε κλιματικζσ μεταβολζσ. (57). 3

4 Σωςτι χριςθ ειςαγωγικϊν Εντάξτε τα ειςαγωγικά (ι παραφράηοντασ)ςτο κείμενό ςασ με μια ενδεικτική πρόταςη / φράςη. Ειςάγετε τα ειςαγωγικά ι τθν παράφραςθ. Βάλτε τισ αναφορά ςε παρενκζςεισ ςτο τζλοσ. ενδεικτικζσ προτάςεισ / φράςεισ αναφερόμενοσ ςτισ κουβζντεσ του Δθμιτρθ Λζκκα, Τα τελευταία χρόνια... Όπωσ ζγραψε το Δθμιτρθσ Λζκκασ, Τα τελευταία χρόνια... ζνασ ερευνθτισ, Δ. Λζκκασ, ιςχυρίηεται ότι Τα τελευταία χρόνια... ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μείωςθ ςτθν παροχι των ποταμϊν ςτθ Θεςςαλία, επιςθμαίνει ο Δ Λζκκασ, γεγονόσ που παραπζμπει ςε κλιματικζσ μεταβολζσ χρόνια... Ο Δ Λζκκασ παρουςιάηει το επιχείρθμα ότι Τα τελευταία χρόνια... 4

5 Αναφορζσ ςε επιςτθμονικό κείμενο 1, Κάθε πληποθοπία ειζάγεηαι / ενηάζζεηαι ζηο κείμενο για ηην ςποζηήπιξη ηηρ θέζηρ ζαρ. 2 γίνεηαι αναθοπά ζε κάθε πηγή για κάθε πληποθοπία πος σπηζιμοποιείηαι ζηο κείμενο. 3, Ολοκληπυμένη βιβλιογπαθική πληποθοπία παπαηίθεηαι για κάθε πηγή ζηη ζελίδα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ζηο ηέλορ ηος κειμένος. 4, ηο κείμενο ππέπει να παποςζιαζηεί ζε επιζηημονική μοπθή (format). Γενικι δομι μια παραγράφου Θεμαηική ππόηαζη xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Η θέζη ζαρ για ηην ανάπηςξη ηηρ θεμαηικήρ ππόηαζηρ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. ενδεικηική ππόηαζη / θπάζη., «Αναθοπά ή παπάθπαζη xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx" (Σςγγπαθέαρ). Σσόλιο ή ανάλςζη ηηρ αναθοπάρ ζσεηικά με ηο θέμα ζαρ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Η θέζη ζαρ για ένα δεύηεπο ζημείο, άποτη xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Σςμπέπαζμα, ζύνοτη ζςνδέονηαρ ηα βαζικά ζημεία. 5

6 Set off long quotations Desmond describes how Washoe tried signing to the other apes: One particularly memorable day, a snake spread terror through the castaways on the ape island, and all but one fled in panic. This male sat absorbs, staring intently at the serpent. Then Washoe was seen running over signing to him come, hurry up. (42) Author s name in Signal Phrase According to Eugene Linden, No animal has done more to renew interest in animal intelligence than a beguiling, bilingual bonobo named Kanzi, who has the grammatical abilities of a 2 1/2 year old child and a taste for movies about cavemen (57). 6

7 Author not in Signal Phrase According to one writer, No animal has done more to renew interest in animal intelligence than a beguiling, bilingual bonobo named Kanzi, who has the grammatical abilities of a 2 1/2 year old child and a taste for movies about cavemen (Linden 57). 7

8 Πολλαπλζσ αναφορζσ με παρενκζςεισ 2 ςυγγραφείσ και τα δφο ονόματα χρθςιμοποιϊτνασ & (Kosik & Martin, 1999, p. 127) 3-5 ςυγγραφείσ όλα τα ονόματα τθν πρϊτθ φορά; Μετά, χρθςιμοποιιςτε et al. (Wilson et al., 2000) 6 ι παραπάνω μόνο τον πρϊτο ςυγγραφζα και et al. (Perez et al., 1992) Πολλαπλζσ αναφορζσ με παρενκζςεισ Πολλαπλζσ πθγζσ από τον ίδιο ςυγγραφζα χρονολογικά (Burke, 1998, 1999, in press) Τον ίδιο χρόνο: (Burke, 1998a, 1998b, 1999, in press) 8

9 Πολλαπλζσ αναφορζσ με παρενκζςεισ Multiple sources separated by semicolon, alphabetical order (Burke, 1998; Perez, 1992; Wilhite, 2001) Personal communication (not included in references) (T.K. Lutes, personal communication, September 19, 2001) Book with one author. Note that there is also a translator in this one. If there is an editor (Ed.), it follows the same form as for the translator. Bunuel, L. (1983). The autobiography of Luis Bunuel. (A. Israel, Trans.). New York: Alfred A. Knopf. Book with three authors. Note that second and third authors have their names in normal order: Infante, D. A., Rancer, A. S., & Womack, D. F. (1990). Building communication theory. Prospect Heights, IL: Waveland Press. Book in edition other than first: Hacker, D. (1997). A pocket style manual (2nd ed.). Boston: Bedford Books. Personal Interview: Cagle, John A. Personal interview. 16 July

10 Article in a monthly magazine: Teachout, T. (1998, June/July). Old money, young love. Civilization, Article in a weekly magazine: Stodghill, R. (1998, June 15). Where'd you learn that? Time, Article in a journal paginated by volume: Fisher, W. R. (1984). Narration as a human communication paradigm. Communication Monographs, 51, Article in a newspaper: Robertson, P. (1998, June 16). Clothes for a cause. The Fresno Bee, p. E3. Internet citation form is simple, including the date you accessed the website: Note that the word processor did a word wrap after "Internet:" because there wasn't room on the line for the entire URL [internet address]. Cagle, J. A. Cagle's famous best movies ever made lists. 14 February 1998 <http://www.csufresno.edu/speechcomm/movie.htm> Online material from InfoTrac: Lee, M., & Barnett, G.A. A symbols-and-meaning approach to the organizational cultures of banks in the United States, Japan, and Taiwan [Electronic version]. Communication Research, 24 (1997):

11 Βιβλιογραφία Journal Article Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, Widmer, M., & Ellis, G. D. (1998). The Aristotelian good life model: Integration of values into therapeutic recreation services. Therapeutic Recreation Journal, 32(4), Jones, R. (in press). The new healthcare lexicon. Journal of Health. Βιβλιογραφία Book Noguchi, R. R. (1991). Grammar and the teaching of writing: Limits and possibilities. Urbana, IL: National Council of Teachers of English. Allison, M. T., & Schneider, I. E. (Eds.). (2000). Diversity and the recreation profession: Organizational perspectives. State College, PA: Venture. American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th ed.). Washington, DC: Author. 11

12 Βιβλιογραφία Book Chapter Adkins, L. (1998). Feminist theory and economic change. In S. Jackson & J. Jones (Eds.), Contemporary feminist theories (pp ). Washington Square, NY: New York University. Βιβλιογραφία Electronic Media Whitton, J. (1998, July). Videocounseling for rural teens with epilepsy. Telehealth News, 2(2). Retrieved February 2, 2005, from a.html.#1 United States Sentencing Commission. (n.d.) sourcebook of federal sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999, from annrpt/1997/sbtoc97.htm 12

13 Βιβλιογραφία Electronic Media Continued Mulroy, D. (2001). The war against grammar. Retrieved June 28, 2001, from ATEG/Mono/Mulroy/War.htm 13

14 Book with one author. Note that there is also a translator in this one. If there is an editor (Ed.), it follows the same form as for the translator. Bunuel, Luis. The Autobiography of Luis Bunuel. Trans. Abigail Israel. New York: Alfred A. Knopf, Book with three authors. Note that second and third authors have their names in normal order: Infante, Dominic A., Andrew S. Rancer, and Deanna F. Womack. Building Communication Theory. Prospect Heights, IL: Waveland Press, Book in edition other than first: Hacker, Diana. A Pocket Style Manual. 2nd ed. Boston: Bedford Books, Article in a monthly magazine: Teachout, Terry. "Old Money, Young Love." Civilization June/July 1998: Article in a weekly magazine: Stodghill, Ron. "Where'd You Learn That?" Time 15 June 1998: Article in a journal paginated by volume: Fisher, Walter R. "Narration as a Human Communication Paradigm." Communication Monographs 51 (1984): Article in a newspaper: Robertson, Peter. "Clothes for a Cause." The Fresno Bee 16 June 1998: E3. Personal Interview: Cagle, John A. Personal interview. 16 July

15 Internet citation form is simple, including the date you accessed the website: Note that the word processor did a word wrap after "Internet:" because there wasn't room on the line for the entire URL [internet address]. Cagle, John A. "Cagle's Famous Best Movies Ever Made Lists." (14 June 1998) <http://www.csufresno.edu/speechcomm/movie.htm>. Article from InfoTrac online: Lee, Meihua, and George A. Barnett. A symbols-andmeaning Approach to the Organizational Cultures of Banks in the United States, Japan, and Taiwan. Communication Research 24 (1997) p394(19) Expanded Academic Index. InfoTrac. 1 March 2005 <http://web7.infotrac.galegroup.com.hmlproxy.lib.csufresno. edu/itw/infomark/616/68/ w7/purl=rc1_eaim_0_a &dyn=38!xrn_118_0_A ?sw_aep=csufres _main> 15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ Λογοκλοπή είναι η χρήση του έργου η μέρος του έργου κάποιου και η παρουσίασή του ως δικό μας. Είτε γίνεται με πρόθεση είτε όχι, ακόμα και όταν αφορά προηγούμενη δική μας

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ. Στοιχεία Παραπομπής. EndNote και RefWorks (επιλογή reference type) Book

ΒΙΒΛΙΟ. Στοιχεία Παραπομπής. EndNote και RefWorks (επιλογή reference type) Book ΒΙΒΛΙΟ Συγγραφέας(είς) βιβλίου επώνυμο και αρχικά, χρησιμοποιείται & για περισσότερους συγγραφείς. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος βιβλίου πλάγια γραμματοσειρά. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Είδος Παραπομπής Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΔ 2008 Τεύχος 3 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Vizyenos Adapted: Georgios Vizyenos in Contemporary Greek Cinema, Literature and Theatre

Vizyenos Adapted: Georgios Vizyenos in Contemporary Greek Cinema, Literature and Theatre The 3rd HO PhD Symposium on Contemporary Greece Structures, Context and Challenges Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science June 14 & 15, 2007 Vizyenos Adapted: Georgios Vizyenos

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

When etwinning coincides with Computer-Based Language Learning

When etwinning coincides with Computer-Based Language Learning When etwinning coincides with Computer-Based Language Learning ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννα Πασταρματζή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Γυμνάσιο Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος ΣΠΑΡΤΗ,27/5/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής& εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 1 #1 Ì ØÙÔÓÒ Ì ÙØÝÔÓÒ ÁËËƽ½¼ ¹ ½ ¼ ë16 19 Οκτώβριος/October 2007 Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue iii ΕνTEXνα καὶ ἄtexνα iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Erik Meijer Citations,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011 Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα ΠΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ-EDUCATIONAL PRACTICES FOR INTEGRATION (ENGLISH) The use of art where is hard to talk-art network of social sculpture Kaleshi E., Refraction Association,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 5 (1) 2013 ISSN 1791-9622 με την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC The Harbinger August 2013 Dear Saints Constantine and Helen Family, A Message from Father Jason Greetings in Christ! I hope you are all

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

LITERARY CRITICISM AND POLITICS: THE CASE OF ARISTOS KAMBANIS (1883-1956)

LITERARY CRITICISM AND POLITICS: THE CASE OF ARISTOS KAMBANIS (1883-1956) LITERARY CRITICISM AND POLITICS: THE CASE OF ARISTOS KAMBANIS (1883-1956) by IOANNIS STAMOS A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of MASTER OF RESEARCH Department of Classics,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 INSIDE THIS ISSUE... JUNE 2015

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 INSIDE THIS ISSUE... JUNE 2015 Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 13, Number 6 JUNE 2015 ESTAMOS DE VUELTA

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (1) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

υ. υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ . µ υ υ, µ, υ « υ, υ µ υ µ µ υ υ «υ» υ µ υ υ υ, υ υ υ υ υ µ µ.

υ. υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ . µ υ υ, µ, υ « υ, υ µ υ µ µ υ υ «υ» υ µ υ υ υ, υ υ υ υ υ µ µ. !" ##$ " #%!!, µ, µ µ µ µ µ, µ µ µ υ µ µ υ. υ υ µ µ υ υ µ, µ υ υ υ µ υ. υ υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ, υ, µ. µ υ υ, µ, υ µ υ µ υ υ µ υ. µ µ., υ µµ, υ µ µ, υ µ µ µ

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

CLARK COUNTY BAR ASSOCIATION

CLARK COUNTY BAR ASSOCIATION ccbawashington.org OCTOBER 2012 OFFICIAL NEWSLETTER OF THE CLARK COUNTY BAR ASSOCIATION SENIORS WIN AGAIN! page 5 page 14 THIS MONTH S ISSUE President s Message...3 Senior Lawyers Victorious Again!!!...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα-Contents Ανακοίνωση... 1 Announcement... 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 3 GUIDE FOR AUTHORS... 6 Ανακοίνωση Μετά την επιτυχημένη έκδοση του επιστημονικού τόμου «Συμβολές στη Λογιστική Έρευνα, Τόμος

Διαβάστε περισσότερα