Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197

2 198

3 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Α. Συνολική θεώρηση Το πλαίσιο των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και των αρµοδιοτήτων της ΕΚΤ τίθεται στη ΣΛΕΕ και το Καταστατικό, χωρίς, όµως, η αναφορά αυτή να έχει συστηµατικό χαρακτήρα. Η παρατήρηση αυτή γίνεται εν όψει του γεγονότος ότι σε ορισµένες διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού γίνεται αναφορά στα «βασικά καθήκοντα» του ΕΣΚΤ, σε αντιδιαστολή µε τα λοιπά καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του, ορισµένες µάλιστα από τις οποίες αναφέρονται ως αρµοδιότητες της ΕΚΤ και όχι του ΕΣΚΤ. Η διάκριση αυτή έχει, βέβαια, πρακτική σηµασία µόνο στην έκταση που οι εν λόγω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά σε αυτά τα βασικά καθήκοντα και όχι στα υπόλοιπα. Τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ βάσει των διατάξεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού νοµισµατικού δικαίου διακρίνονται, συνεπώς, σε δύο κατηγορίες: στα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ (βλέπε σχετικά κατωτέρω, υπό 2), και στα λοιπά καθήκοντα και αρµοδιότητες του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ (υπό 3) Τα επιµέρους βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ Τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ απαριθµούνται εξαντλητικά στην παρ. 2 του άρθρου 127 της ΣΛΕΕ (αντίστοιχη είναι και η διάταξη του άρθρου 3.1 του Καταστατικού) και είναι τα ακόλουθα: η χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης (βλέπε κατωτέρω, υπό Β), η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος, στο πλαίσιο της εφαρµογής της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 (υπό Γ), η κατοχή και διαχείριση των επισήµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κρατών µελών (υπό ), και η προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών (υπό Ε). 646 Για µια αναλυτική ανασκόπηση της διάκρισης µεταξύ βασικών και µη βασικών καθηκόντων του ΕΣΚΤ, βλέπε, αντί άλλων, Lastra (2006), σελ , και Smits (1997), σελ

4 3. Τα λοιπά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού, εκτός από τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ, στο ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ έχουν δοθεί, επιπλέον, τα ακόλουθα καθήκοντα και οι ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) Η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό προνόµιο να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων στην ευρωζώνη και την αρµοδιότητα να εγκρίνει την ποσότητα των κερµάτων που εκδίδουν τα κράτη µέλη των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ (βλέπε κατωτέρω, υπό ΣΤ). (β) Η συµβολή του ΕΣΚΤ σχετικά µε τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος οριοθετείται µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 127 της Συνθήκης, η οποία επαναλαµβάνεται αυτούσια στο άρθρο 25.1 του Καταστατικού).Με τη διάταξη, εξάλλου, της παρ. 6 του άρθρου 127, η οποία επαναλαµβάνεται αυτούσια στο άρθρο 25.2 του Καταστατικού, καθιερώνεται η δυνατότητα αναγωγής της ΕΚΤ στο µέλλον σε µια ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, σε αντιστοιχία µε τη λειτουργία της ως ενιαίας νοµισµατικής αρχής (βλέπε κατωτέρω, υπό Ζ). (γ) Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των βασικών καθηκόντων του ΕΣΚΤ, έχει δοθεί στην ΕΚΤ η αρµοδιότητα για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από εθνικές αρχές ή/και από οικονοµικούς φορείς, µε τη συνδροµή των εθνικών κεντρικών τραπεζών. 647 (δ) Η σύναψη σχέσεων µε άλλες κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισµούς και η διενέργεια χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών εντάσσονται, επίσης, στην αρµοδιότητα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών-µελών του ΕΣΚΤ. 648 (ε) Στο ΕΣΚΤ έχει ανατεθεί, επιπλέον, η άσκηση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος που πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου και για όσο διάστηµα υπάρχουν κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση. 649 Σχετικά έχει επιφορτιστεί το Γενικό Συµβούλιο της ΕΚΤ. 647 Καταστατικό, άρθρο 5. Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνονται τα ακόλουθα: (α) Σύµφωνα µε την παρ. 5.1, η ΕΚΤ οφείλει, µε τη συνδροµή των εθνικών κεντρικών τραπεζών να προβαίνει στη συλλογή των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονοµικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να συνεργάζεται µε τα θεσµικά και λοιπά όργανα ή οργανισµούς της Ένωσης και µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή τρίτων χωρών και µε διεθνείς οργανισµούς. (β) Με την παρ. 5.2 καθιερώνεται η ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων. (γ) Σύµφωνα µε την παρ. 3, η ΕΚΤ οφείλει να προωθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, την εναρµόνιση των κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία, και διανοµή των στατιστικών στοιχείων στους τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της. (δ) Τέλος, µε την παρ ορίζεται ότι το Συµβούλιο Ecofin οφείλει να ορίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41, τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών, το συναφές καθεστώς απορρήτου και τις κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων. Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Smits (1997), σελ Ibid, άρθρο 23. Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Smits (1997), σελ Ibid, άρθρο

5 (στ) Τέλος, στις αρµοδιότητες του ΕΣΚΤ εµπίπτει η παρακολούθηση της συµµόρφωσης των εθνικών κεντρικών τραπεζών προς τις απαγορεύσεις νοµισµατικής χρηµατοδότησης και προνοµιακής πρόσβασης που καθιερώθηκαν µε τα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην ενότητα V της παρούσας µελέτης. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι ο τρόπος εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας σχετικά µε τα προαναφερθέντα βασικά καθήκοντά του, αλλά και τα λοιπά καθήκοντά του, καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΚΤ, 650 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 138 της ΣΛΕΕ αναφορικά µε τη θέση και εκπροσώπηση της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο για όσα θέµατα αφορούν την οικονοµική και νοµισµατική ένωση. 651 Η παρ. 2 του άρθρου 141 της ΣΛΕΕ ορίζει, τέλος, ότι για όσο διάστηµα υπάρχουν κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, η ΕΚΤ έχει ως προς τα εν λόγω κράτη µέλη τις ακόλουθες αρµοδιότητες: ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ενισχύει το συντονισµό των νοµισµατικών πολιτικών των κρατών µελών, µε στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιµών, παρακολουθεί τη λειτουργία του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος, διεξάγει διαβουλεύσεις για θέµατα της αρµοδιότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµαταγορών, ασκεί τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Νοµισµατικής Συνεργασίας, τα οποία είχε αναλάβει προηγουµένως το ΕΝΙ. 650 Ibid, άρθρο 6.1. Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Smits (1997), σελ Ibid, άρθρο

6 1. Χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής Β. Νοµισµατική πολιτική Με την έναρξη του τρίτου σταδίου, το ΕΣΚΤ κατέστη αρµόδιο για τη χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης. Η στρατηγική της ΕΚΤ αναφορικά µε τη χάραξη της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής διαµορφώθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ήδη από τον Οκτώβριο του 1998 και εξειδικεύτηκε περαιτέρω (βάσει και των εµπειριών που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών της πλήρους λειτουργίας της ΕΚΤ) το Ειδικότερα, η αξιολόγηση από την ΕΚΤ των πληροφοριών που συλλέγονται αναφορικά µε την εξέλιξη του επιπέδου των τιµών στην Ένωση γίνεται βάσει δύο κατηγοριών αναλύσεων (που καλούνται «πυλώνες»): της οικονοµικής ανάλυσης, µέσω της οποίας επιδιώκεται η αξιολόγηση των βραχυχρόνιων παραγόντων που επηρεάζουν τις εξελίξεις του επιπέδου των τιµών, µε έµφαση τόσο στη δραστηριότητα του πραγµατικού τοµέα όσο και στις χρηµατοπιστωτικές συνθήκες της οικονοµίας, της νοµισµατικής ανάλυσης, µέσω της οποίας αξιολογούνται, σε µεσο- µακροπρόθεσµη προοπτική, οι ενδείξεις που απορρέουν από την οικονοµική ανάλυση Βλέπε αναλυτικά Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004), σελ

7 Excursus: Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νοµισµατική πολιτική 1. Ο πρώτος πυλώνας Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία άλλων κεντρικών τραπεζών η ΕΚΤ, επέλεξε να προσδώσει εξέχοντα ρόλο στο χρήµα ως τον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής της, επιλογή που αντανακλά το γεγονός ότι οι αιτίες του πληθωρισµού είναι νοµισµατικής φύσεως µεσοπρόθεσµα. Μια από τις πιο αξιοσηµείωτες κανονικότητες στα µακροοικονοµικά είναι η σταθερή µακροχρόνια σχέση µεταξύ των τιµών και της ποσότητας χρήµατος, ιδίως όταν για τη µέτρησή του χρησιµοποιούνται ευρεία νοµισµατικά µεγέθη. Τα διαθέσιµα στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής της σχέσης σε αντίθεση µε άλλες χώρες όπου οι νοµισµατικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες στερούνται κανονικότητας. Τα νοµισµατικά και πιστωτικά µεγέθη φαίνεται να διαθέτουν επαρκείς ιδιότητες προπορευόµενου δείκτη για τη µεσοπρόθεσµη εξέλιξη των τιµών και, όπως είδαµε, παίζουν σηµαντικό ρόλο στο µηχανισµό µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής προς το επίπεδο των τιµών. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει το χρήµα σε όρους ταχύτητας και ακρίβειας µέτρησης εξηγούν τον εξέχοντα ρόλο που του έχει αποδοθεί από την ΕΚΤ. Ο εξέχων ρόλος του χρήµατος σηµατοδοτείται µε την ανακοίνωση µιας τιµής αναφοράς για το νοµισµατικό µέγεθος Μ3, το ευρύτερο µεταξύ των τριών του Ευρωσυστήµατος. Το Μ3 περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του παθητικού των Νοµισµατικών Χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων που ως χρηµατοδοτικά µέσα έχουν το χαρακτήρα χρήµατος, δηλαδή το χρήµα, τις καταθέσεις και χρηµατοδοτικά µέσα της χρηµαταγοράς τα οποία θεωρούνται στενά υποκατάστατα των καταθέσεων λόγω της ρευστότητας και της βεβαιότητας τους. Η τιµή αναφοράς επανεξετάζεται ετησίως ενώ η εξαγωγή της βασίζεται στην τυποποιηµένη σχέση µεταξύ χρήµατος, τιµών, πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας και ταχύτητας κυκλοφορίας που περιγράφει η εξίσωση της ποσοτικής θεωρίας. Από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι η µεταβολή της ποσότητας του χρήµατος ( Μ) ισούται µε την µεταβολή των ονοµαστικών συναλλαγών, δηλαδή του αθροίσµατος της µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ ( Υ) και της µεταβολής του επιπέδου των τιµών ( Ρ), µείον τη µεταβολή της ταχύτητας κυκλοφορίας ( V). Συνεπώς, η τιµή αναφοράς δίνεται από τον τύπο: Μ = Υ + Ρ V. Το 1998, βάσει των εκτιµήσεων για τις µεταβολές του ΑΕΠ και της ταχύτητας, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ως τιµή αναφοράς για τη νοµισµατική επέκταση ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Μ3 κατά 4,5%. Το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις για τη µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ τόσο από τη ΕΚΤ όσο κι από άλλους οργανισµούς γίνονται σε µεσοπρόθεσµη βάση, επιβεβαιώνει το µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό της στρατηγικής για τη νοµισµατική πολιτική. 2. Ο δεύτερος πυλώνας Παρά τη γενική συναίνεση για τον εξέχοντα ρόλο του χρήµατος, οι νοµισµατικές εξελίξεις δεν µπορούν να είναι ο µόνος οδηγός για την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα των τιµών. Για να µπορεί το Σ να λαµβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις, πρέπει να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί και να γνωρίζει την ειδική φύση και το µέγεθος των οικονοµικών διαταραχώνπου απειλούν τη σταθερότητα των τιµών. 203

8 Για την αξιολόγηση των κινδύνων είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς αν οι κίνδυνοι προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης, αν είναι εγχώρια ή εξωτερικής προέλευσης, αν είναι παροδικοί ή µόνιµοι, πληροφορίες που δεν µπορεί να δώσει η ανάλυση στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ανάλυση που βασίζεται σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δεικτών, η οποία συνιστά το δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νοµισµατική πολιτική. Η εν λόγω ανάλυση επικεντρώνεται στον προσδιορισµό της επιρροής που ασκεί µια σειρά παραγόντων στην εξέλιξη των τιµών βραχυχρόνια αφού υπάρχει ο κίνδυνος να εδραιωθούν αυτές οι εξελίξεις και να απειλήσουν τη σταθερότητα µεσοπρόθεσµα. Εναρµονισµένη µε τα τυποποιηµένα υποδείγµατα του επιχειρηµατικού κύκλου, η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν για την τιµολογιακή πολιτική στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας η αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης ή/και οι πιέσεις από πλευράς κόστους. Από την άποψη αυτή παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις στις συνθήκες της παραγωγής, της ζήτησης και της αγοράς εργασίας, όπως απεικονίζονται σε ένα ευρύ φάσµα δεικτών τιµών και κόστους, στη συναλλαγµατική ισοτιµία και το ισοζύγιο πληρωµών για τη ζώνη του ευρώ. Εξίσου σηµαντική είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στους δείκτες της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων. Οι µεταβολές των τιµών των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των τιµών µέσω της επίδρασης που ασκούν στο εισόδηµα. Επιπλέον, οι τιµές και οι χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων εµπεριέχουν ενδείξεις των προσδοκιών για τη µελλοντική εξέλιξη των τιµών και των επιτοκίων. Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, το προσωπικό της ΕΚΤ κατασκευάζει µακροοικονοµικές προβολές για τις µελλοντικές εξελίξεις, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι τα επιτόκια και οι ισοτιµίες θα παραµείνουν αµετάβλητα. Συνδυάζοντας οικονοµετρικές προβολές που βασίζονται σε συµβατικά υποδείγµατα και αξιολογικές κρίσεις που δεν βασίζονται σε υποδείγµατα, οι τελικές προβολές επιδιώκουν να συνοψίσουν τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών κατά τρόπο συνεκτικό µε την προηγούµενη εµπειρία και την οικονοµική θεωρία. Οι προβολές αυτές δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα αναλυτικό εργαλείο προς διευκόλυνση του Σ στη χάραξη της πολιτικής και δεν πρέπει να επηρεάζουν τις προσδοκίες των οικονοµικών φορέων, µια και η δέσµευση του Σ για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών δεν αµφισβητείται σε καµία περίπτωση. Εξάλλου, οι προβολές δεν είναι πλήρως αξιόπιστες γιατί βασίζονται σε συγκεκριµένες υποθέσεις (π.χ. αναφορικά µε τις τιµές του πετρελαίου και την ισοτιµία), χρησιµοποιούν συγκεκριµένες τεχνικές και δεν αξιοποιούν το σύνολο των πληροφοριών. Σε τελική ανάλυση βασίζονται στην τεχνική ειδίκευση του προσωπικού, λόγος για τον οποίο το Σ αξιοποιεί παρόµοια στοιχεία οικονοµικών εµπειρογνωµόνων και εκτός του Ευρωσυστήµατος στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. 204

9 2. Η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής 2.1 Συνολική θεώρηση Στο πλαίσιο της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ έχουν στη διάθεσή τους όλα τα πρόσφορα µέσα για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV του Καταστατικού, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διαθέτουν τα ακόλουθα µέσα άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής: διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς, παροχή πάγιων διευκολύνσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα και την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στη διατραπεζική αγορά, επιβολή σε πιστωτικά ιδρύµατα (και άλλες κατηγορίες φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών) της υποχρέωσης για διακράτηση ελάχιστων αποθεµατικών. Επιπλέον, το.σ. της ΕΚΤ δικαιούται να αποφασίζει τη χρησιµοποίηση και άλλων λειτουργικών µεθόδων νοµισµατικού ελέγχου, εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετούν το στόχο της διατήρησης της νοµισµατικής σταθερότητας στην ευρωζώνη. 653 Σε περίπτωση που οι εν λόγω µέθοδοι συνεπάγονται την επιβολή υποχρεώσεων σε τρίτους, το Συµβούλιο καθορίζει την εµβέλειά τους µε τη διαδικασία του άρθρου 40 του Καταστατικού (απλοποιηµένη διαδικασία τροποποίησης). Σε εκπλήρωση της υποχρέωσης που καθιερώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 117 της ΣΕΚ, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα δηµοσίευσε τον Ιανουάριο του 1997 έκθεση µε θέµα The Single Monetary Policy in Stage Three: Specification of the operational framework. Το περιεχόµενο αυτής της έκθεσης συγκεκριµενοποιήθηκε περαιτέρω το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους µε την έκθεση The Single Monetary Policy in Stage Three: General Documentation on ESCB Monetary Policy Instruments and Procedures. Οι εκθέσεις αυτές έθεσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο η ΕΚΤ ασκεί από την 1 η Ιανουαρίου 1999 την ενιαία νοµισµατική πολιτική στην ευρωζώνη ορίζοντας τα ακόλουθα: (α) Κατ αρχήν, καθορίστηκε η διαδικασία χάραξης και εφαρµογής από την ΕΚΤ της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και, κυρίως, οι γενικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τόσο την επιλογή των µέσων άσκησης αυτής της πολιτικής όσο και τα ίδια τα µέσα πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τα µέσα, προβλέπεται ότι: (i) για τον κατάλληλο χειρισµό των επιτοκίων και τη διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά το ΕΣΚΤ δικαιούται να χρησιµοποιεί τέσσερις κατηγορίες πράξεων ανοικτής αγοράς, σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα κατωτέρω (υπό 2.2.1), (ii) επιπλέον, στη διάθεση του ΕΣΚΤ βρίσκονται δύο πάγιες διευκολύνσεις για τη χορήγηση σε πιστωτικά ιδρύµατα (και πιθανόν και σε άλλους αντισυµβαλλόµενους) και την απορρόφηση από αυτά ρευστότητας κατά τις µη εργάσιµες ώρες (υπό 2.2.2), (iii) τέλος, το ΕΣΚΤ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύµατα (και σε άλλους αντισυµβαλλόµενους) την υποχρέωση να δεσµεύουν ποσοστό των καταθέσεών τους σε λογαριασµούς της ΕΚΤ ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών µε στόχο τη σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηµαταγοράς (υπό 2.2.3). 653 Καταστατικό, άρθρο

10 (β) Τέθηκαν, επίσης, συγκεκριµένα κριτήρια για την επιλογή των φορέων µε τους οποίους θα συναλλάσσεται το ΕΣΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης της νοµισµατικής του πολιτικής, καθώς και για τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά από το ΕΣΚΤ ως ασφάλεια κατά τη διενέργεια πιστωτικών συναλλαγών (βλέπε κατωτέρω, υπό 2.2.4). (γ) Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης του ΕΝΙ παρουσιάζεται, τέλος, το συνοδευτικό πλαίσιο που έπρεπε να διαµορφωθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό τέθηκε σε πλήρη λειτουργία µε την έναρξη του τρίτου σταδίου και συντίθεται από διατάξεις που αφορούν σε τρεις (3) θεµατικές ενότητες: τη δηµιουργία του πανευρωπαϊκού συστήµατος διακανονισµού συναλλαγών µεγάλης αξίας σε πραγµατικό χρόνο TARGET, σύµφωνα µε όσα θα αναφερθούν κατωτέρω στην παρούσα ενότητα της µελέτης, υπό Ε, την επιβολή της υποχρέωσης στα πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς να παρέχουν στην ΕΚΤ επαρκή στατιστικά στοιχεία για την εκπλήρωση της αποστολής της στο πεδίο της νοµισµατικής διαχείρισης (στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ο Κανονισµός 2533/1998 και στη συνέχεια από την ΕΚΤ ο Κανονισµός 2819/1998), και τη διαµόρφωση συστηµάτων και τη καθιέρωση διαδικασιών κατάλληλων για το διακανονισµό και την εκκαθάριση συναλλαγών σε χρεόγραφα, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός διακανονισµός των πράξεων ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ και να υποστηρίζεται η εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής του ΕΣΚΤ. Το ισχύον λειτουργικό πλαίσιο διέπεται από τις διατάξεις των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της Κατευθυντήριας Γραµµής της ΕΚΤ της 31 ης Αυγούστου 2000 (ΕΚΤ/2000/7), όπως ισχύει (µετά τις πολλαπλές τροποποιήσεις του. 2.2 Τα µέσα εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής Πράξεις ανοικτής αγοράς Με τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς επιδιώκεται ο επηρεασµός των επιτοκίων, ο έλεγχος της ρευστότητας στην αγορά και η σηµατοδότηση ( signaling ) της κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται µε πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας και αποτελούν το βασικό µέσο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής στις σύγχρονες οικονοµίες. Νοµική βάση για τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς από την ΕΚΤ αποτελεί η διάταξη του άρθρου 18 (παρ. 1, πρώτο στοιχείο) του Καταστατικού, σύµφωνα µε την οποία η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν δικαίωµα να: «συναλλάσσονται στις χρηµαταγορές, αγοράζοντας και πωλώντας είτε µε οριστικές πράξεις (άµεσης και προθεσµιακής εκτέλεσης) είτε µε σύµφωνο επαναγοράς, είτε δανείζοντας είτε δανειζόµενες απαιτήσεις και διαπραγµατεύσιµους τίτλους, εκφρασµένους σε ευρώ ή άλλα νοµίσµατα, καθώς και πολύτιµα µέταλλα» Ibid, άρθρο 18, παρ

11 Ο καθορισµός των γενικών αρχών που διέπουν τη διενέργεια των πράξεων ανοικτής αγοράς από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ανακοίνωση των όρων συµµετοχής τους σε αυτές τις συναλλαγές γίνεται από την ίδια. Το λειτουργικό πλαίσιο που αφορά στη διενέργεια των πράξεων ανοικτής αγοράς από το ΕΣΚΤ είναι αναλυτικό. Καθιερώθηκαν τέσσερις (4) κατηγορίες πράξεων ανοικτής αγοράς, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το στόχο, τη συχνότητα διενέργειας, τη διαδικασία εκτέλεσης και τη διάρκειά τους: πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης, πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας, και διαρθρωτικές πράξεις. Για τη διενέργεια αυτών των πράξεων το ΕΣΚΤ έχει στη διάθεσή του πέντε είδη (κατηγορίες) συναλλαγών που χρησιµοποιούνται είτε εναλλακτικά ή αποκλειστικά για κάθε µια από αυτές: αντίστροφες συναλλαγές ( reverse transactions ), που είναι το κύριο εργαλείο που χρησιµοποιείται για όλες τις κατηγορίες πράξεων, άµεσες συναλλαγές ( outright transactions ), έκδοση χρεογράφων ( issuance of debt certificates ), πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων ( foreign exchange swaps ), και αποδοχή προθεσµιακών καταθέσεων ( collection of fixed-term deposits ). Ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης των πράξεων ανοικτής αγοράς προκρίθηκε εκείνη των τυποποιηµένων ή έκτακτων δηµοπρασιών ( standard or quick tenders ), ενώ κατ εξαίρεση επιτρέπεται και η εκτέλεση µέσω διµερών διαδικασιών ( bilateral procedures ). 207

12 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 20 Βασικά χαρακτηριστικά των πράξεων ανοικτής αγοράς στόχος είναι η χορήγηση ρευστότητας διενεργούνται κάθε εβδοµάδα µε τη διαδικασία της τυποποιηµένης δηµοπρασίας µέσω αντίστροφων συναλλαγών η διάρκεια είναι δύο εβδοµάδων στόχος είναι η χορήγηση ρευστότητας σε πιο µακροχρόνια βάση διενεργούνται κάθε µήνα µε τη διαδικασία της τυποποιηµένης δηµοπρασίας µέσω αντίστροφων συναλλαγών η διάρκεια είναι τριών µηνών στόχος είναι η εξοµάλυνση των επιπτώσεων στα επιτόκια από µη αναµενόµενες διακυµάνσεις στη ρευστότητα διενεργούνται κατά περίπτωση είτε µε τη διαδικασία των έκτακτων δηµοπρασιών είτε µε διµερείς συµφωνίες µέσω όλων των προαναφερθέντων εργαλείων εκτός από την έκδοση χρεογράφων (κυρίως µε αντίστροφες συναλλαγές) η διάρκεια δεν είναι ορισµένη ιαρθρωτικές πράξεις στόχος είναι ο επηρεασµός της θέσης της διαρθρωτικής ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος και η προσαρµογή της διαρθρωτικής θέσης του ΕΣΚΤ έναντι του χρηµατοπιστωτικού τοµέα διενεργούνται κατά περίπτωση είτε µε τη διαδικασία των τυποποιηµένων δηµοπρασιών µέσω της έκδοσης χρεογράφων ή αντίστροφων συναλλαγών είτε µε διµερείς διαδικασίες µέσω άµεσων συναλλαγών η διάρκεια δεν είναι ορισµένη 208

13 2.2.2 Πάγιες διευκολύνσεις Ένα δεύτερο βασικό µέσο που δικαιούται να χρησιµοποιεί το ΕΣΚΤ στο πλαίσιο εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής είναι η χορήγηση παγίων διευκολύνσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα για την παροχή ή την απορρόφηση ρευστότητας. Στόχος των πάγιων διευκολύνσεων είναι η σηµατοδότηση της γενικής κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής και η διαµόρφωση µιας ζώνης µέσα στην οποία επιτρέπεται να κινούνται τα επιτόκια overnight σε κανονικές συνθήκες. Με τη διενέργεια «πιστοδοτικών και πιστοληπτικών πράξεων µε πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς της αγοράς, µε επαρκή ασφάλεια προκειµένου για δάνεια», 655 επιδιώκεται, συνεπώς, ο άµεσος επηρεασµός της ρευστότητας των εν λόγω φορέων. Η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά αρµόδια για τον καθορισµό των κατευθυντηρίων που αφορούν τη διενέργεια αυτών των πιστωτικών εργασιών. 656 ύο είναι οι πάγιες διευκολύνσεις που είναι διαθέσιµες στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς αντισυµβαλλόµενους του ΕΣΚΤ που καθορίζονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα: η διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης για την άντληση ρευστότητας, και η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, η διευκόλυνση παρέχεται για τη διάρκεια των µη εργασίµων ωρών (overnight) από την εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένο το πιστωτικό ίδρυµα που την αιτείται. Τα επιτόκια που ισχύουν είναι ενιαία στην ευρωζώνη και µάλιστα: το επιτόκιο που καθορίζεται για τη διευκόλυνση οριακής αναχρηµατοδότησης αποτελεί την οροφή για το overnight διατραπεζικό επιτόκιο, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων προσδιορίζει το κατώτατο όριο µέσα στο οποίο κινείται σε κανονικές συνθήκες το overnight διατραπεζικό επιτόκιο. Κατά κανόνα, οι πάγιες διευκολύνσεις δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισµούς. Όταν, βέβαια, ένα πιστωτικό ίδρυµα προσφεύγει στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης, είναι απαραίτητη η χορήγηση επαρκούς εξασφάλισης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κατωτέρω (υπό ) Ελάχιστα αποθεµατικά Για την επίτευξη των στόχων της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής η ΕΚΤ έχει επιπλέον το δικαίωµα: «να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη την υποχρέωση της διατήρησης ελαχίστων αποθεµατικών σε λογαριασµούς τους στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες». 657 Με το εν λόγω µέσο επιδιώκεται η σταθεροποίηση των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος, η δηµιουργία (ή αύξηση) ενός διαρθρωτικού ελλείµµατος ρευστότητας και η συµβολή στον έλεγχο της νοµισµατικής επέκτασης. 655 Ibid, άρθρο 18, παρ. 1, δεύτερο στοιχείο. 656 Ibid, άρθρο 18, παρ Ibid, άρθρο 19, παρ

14 Ο καθορισµός των κανόνων για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών αποτελεί αρµοδιότητα του.σ. της ΕΚΤ. Ο καθορισµός, πάντως, της βάσης των εν λόγω αποθεµατικών, καθώς και των µέγιστων αναλογιών ανάµεσα στα αποθεµατικά και τη βάση τους πρέπει να βασίζεται σε Κανονισµό που εκδίδεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 129 της Συνθήκης αναφορικά µε την υιοθέτηση της συµπληρωµατικής νοµοθεσίας. 658 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2531/1998 του Συµβουλίου (που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 4, της ΣΕΚ και διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν µε τον Κανονισµό 134/2002), η ΕΚΤ δικαιούται να επιβάλλει τόσο στα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και σε άλλες κατηγορίες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών φορέων που λειτουργούν στα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ την υποχρέωση διακράτησης ελάχιστων αποθεµατικών. Στον ίδιο Κανονισµό: (i) προβλέφθηκε ότι για τον προσδιορισµό της βάσης υπολογισµού των υποχρεωτικών δεσµεύσεων λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία τόσο εντός όσο και εκτός ισολογισµού των πιστωτικών ιδρυµάτων, (ii) καθορίστηκαν το ανώτατο (10%) και κατώτατο (0%) όριο του συντελεστή υποχρεωτικών δεσµεύσεων, (iii) καθιερώθηκε το δικαίωµα της ΕΚΤ να συλλέγει και να επαληθεύει τις αναγκαίες πληροφορίες, και (iv) προσδιορίστηκαν οι κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει η ΕΚΤ σε περίπτωση παραβάσεων. Με τον Κανονισµό 1745/2003 της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2003/9), 659 επήλθε περαιτέρω εξειδίκευση των διατάξεων του Κανονισµού του Συµβουλίου, καθώς καθορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι: ο συντελεστής υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών ανέρχεται σε 2%, στην υποχρέωση υπόκεινται τόσο τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύµατα όσο και τα υποκαταστήµατα µη ευρωπαϊκών τραπεζών που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ Ειδικά θέµατα Κατηγορίες αντισυµβαλλοµένων της ΕΚΤ Με κριτήριο τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής προσώπων ως αντισυµβαλλοµένων της ΕΚΤ στις συναλλαγές µέσω των οποίων ασκείται η νοµισµατική πολιτική, καθιερώθηκε η ακόλουθη διάκριση: (α) Η πραγµατοποίηση πράξεων ανοικτής αγοράς µε το ΕΣΚΤ και η προσφυγή στις πάγιες διευκολύνσεις του ΕΣΚΤ επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών φορέων στις οποίες επιβάλλονται υποχρεωτικές δεσµεύσεις. 658 Ibid, άρθρο 19, παρ Με την εν λόγω νοµική πράξη καταργήθηκε ο αρχικός Κανονισµός της ΕΚΤ 2818/98 (ΕΚΤ/ 1998/15), ο οποίος είχε τροποποιηθεί το 2000 (ΕΚΤ/2000/8), και το 2002 (ΕΚΤ/2002/3). 210

15 (β) Αν η υποχρέωση διακράτησης δεσµεύσεων περιορίζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ, αντισυµβαλλόµενοι της ΕΚΤ είναι κατά κανόνα µόνον αυτά. Ειδικοί κανόνες έχουν καθιερωθεί για την επιλογή αντισυµβαλλοµένων, όταν ως διαδικασία εκτέλεσης των πράξεων ανοικτής αγοράς επιλέγονται είτε οι έκτακτες δηµοπρασίες είτε οι διµερείς συναλλαγές Περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά από το ΕΣΚΤ ως εξασφάλιση Σύµφωνα µε το άρθρο 18.1 του Καταστατικού, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επιτρέπεται να συναλλάσσονται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές αγοράζοντας και πουλώντας περιουσιακά στοιχεία, είτε µε οριστικές συναλλαγές είτε µε συµφωνίες επαναγοράς, εφόσον οι εν λόγω πιστοδοτικές πράξεις καλύπτονται από «επαρκή ασφάλεια». Ως εκ τούτου, σε όλες τις πράξεις χορήγησης ρευστότητας του ευρωσυστήµατος οι αντισυµβαλλόµενοι της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών είτε µεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία κατά κυριότητα (στην περίπτωση των οριστικών συναλλαγών και των συµφωνιών επαναγοράς) είτε προβαίνουν σε ενεχυρίαση, εκχώρηση ή σύσταση άλλου βάρους επί αυτών (στην περίπτωση των δανείων έναντι ασφάλειας). Προκειµένου να προστατεύεται το ευρωσύστηµα από ζηµίες κατά τη διενέργεια των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής του και να εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των αντισυµβαλλοµένων, και να ενισχύεται η αποτελεσµατική λειτουργία και η διαφάνεια, τα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια, ώστε να είναι αποδεκτά στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του ευρωσυστήµατος. Το ευρωσύστηµα διαµόρφωσε ένα ενιαίο πλαίσιο για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για όλες τις πιστοδοτικές πράξεις του. Αυτό το πλαίσιο, το οποίο καλείται και Ενιαίος Κατάλογος, τέθηκε σε ισχύ την και αντικατέστησε το σύστηµα δύο βαθµίδων, το οποίο ίσχυε από την έναρξη του τρίτου σταδίου Ειδικά: η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ µετά την πρόσφατη ( ) διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση και την τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της ανάγκης στήριξης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος µετά την πρόσφατη ( ) διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση και τη συνακόλουθη τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ έλαβε µια σειρά από έκτακτα µέτρα (γνωστά ως 'non-conventional' ή 'unconventional measures'). 661 Ειδικότερα: 660 Αρχικά, τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονταν σε δύο βαθµίδες: (α) Τα στοιχεία της πρώτης βαθµίδας καθορίζονταν από την ΕΚΤ µεταξύ διαπραγµατεύσιµων περιουσιακών στοιχείων που πληρούσαν ορισµένα κριτήρια που εφαρµόζονται οµοιόµορφα για όλη την ευρωζώνη. (β) Στη δεύτερη βαθµίδα εντάσσονταν περιουσιακά στοιχεία, διαπραγµατεύσιµα και µη, τα οποία ήταν ιδιαίτερης σηµασίας για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τα τραπεζικά συστήµατα των κρατών µελών της ευρωζώνης. Τα κριτήρια επιλογής των στοιχείων της δεύτερης βαθµίδας (τα οποία δεν επιτρεπόταν να χρησιµοποιούνται από το ΕΣΚΤ για την πραγµατοποίηση άµεσων συναλλαγών) προσδιορίζονταν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και εγκρίνονταν από την ΕΚΤ. 661 Βλέπε σχετικά από τη βιβλιογραφία Borio and Disyatat (2009). 211

16 (α) Αµέσως µετά την εκδήλωση της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και κυρίως από το 2008, η ΕΚΤ προέβη, ενδεικτικά, στα ακόλουθα ώστε να ενισχύσει τη ρευστότητα στην οικονοµία της ευρωζώνης: µείωσε σταδιακά το βασικό επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης από το 4,5% στο 1%, επεξέτεινε τη διάρκεια των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης από τους τρεις (3) µήνες στο ένα έτος, παρέσχε ρευστότητα σε νοµίσµατα τρίτων χωρών, ιδίων δε σε δολάρια Η.Π.Α. και σε γιέν, προέβη σε µαζική αγορά καλυµµένων οµολογιών ('covered bonds') σε ευρώ, και διεύρυνε αισθητά το φάσµα των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά από το ευρωσύστηµα ως εξασφάλιση για τις δανειοδοτικές του πράξεις στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. 662 (β) Αµέσως µετά την εκδήλωση της δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη, την άνοιξη του 2010 (µε επίκεντρο την Ελλάδα), πολλά από τα προαναφερθένα µέτρα ενισχύθηκαν περαιτέρω: το βασικό επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε περαιτέρω σε 0,5%, η διάρκεια των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης επεκτάθηκε σε τρία χρόνια, και το φάσµα των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά από το ευρωσύστηµα ως εξασφάλιση για τις δανειοδοτικές του πράξεις διευρύνθηκε περαιτέρω. Επίσης, η ΕΚΤ υιοθέτησε το "Πρόγραµµα Αγοράς Οµολόγων" ('Securities Markets Programme'), βάσει του άρθρου 18.1 του Καταστατικού, ως µέτρο αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής. Σύµφωνα µε το εν λόγω Πρόγραµµα, η ΕΚΤ µπορεί να αγοράζει στη δευτερογενή αγορά οµόλογα, περιλαµβανοµένων οµολόγων του ηµοσίου των κρατών µελών. 663 Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το.σ. Το εν λόγω Πρόγραµµα έχει αποτελέσει αντικείµενο έντονων διχογνωµιών. Επισηµαίνεται σχετικά ότι δύο µέλη του.σ. της ΕΚΤ έχουν παραιτηθεί, λόγω αντιρρήσεων, ο ιοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερµανίας δεν είναι φειδωλός στη δηµόσια διατύπωση της διαφωνίας του, ενώ εκκρεµεί σχετική υπόθεση στο γερµανικό συνταγµατικό δικαστήριο (οι προσφεύγοντες εκτιµούν ότι πρόκειται για µέτρο 'ultra vires'). 662 Αναφορικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν από τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς εκείνην την περίδο, βλέπε Committee on the Global Financial System (2008). 663 Η αγορά από την ΕΚΤ οµολόγων του ηµοσίου στην πρωτογενή αγορά (δηλαδή κατά την έκδοσή τους) απαγορεύεται ρητά βάσει του άρθρου 123, παρ. 1 της ΣΛΕΕ (βλέπε σχετικά ανωτέρω την ενότητα IV της παρούσας µελέτης, υπό Γ 1.2). 212

17 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Γ. Συναλλαγµατική πολιτική (α) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 της ΣΛΕΕ (άρθρο 111, παρ. 1 και 2 της ΣΕΚ) αναφέρονται στη ενιαία συναλλαγµατική πολιτική στην Ένωση, η οποία ρυθµίζεται σε σχέση µε δύο εναλλακτικά καθεστώτα: την περίπτωση που (όπως σήµερα) το ευρώ κυµαίνεται ελεύθερα στις αγορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός διεθνούς (µη) συστήµατος κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (βλέπε κατωτέρω, υπό 2), και την περίπτωση που το ευρώ ενδέχεται να συµµετάσχει στο µέλλον σε ένα διεθνές σύστηµα είτε σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών (όπως, π.χ., το σύστηµα του Bretton Woods που λειτούργησε από το 1945 µέχρι το 1971 στο πλαίσιο του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου), είτε ελεγχόµενα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (υπό 3). Επισηµαίνεται ότι τόσο η παρ. 1 όσο και η παρ. 2 του άρθρου 219 δεν εφαρµόζονται στις σχέσεις µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 142 της ΣΛΕΕ. 664 (β) Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου (άρθρο 111, παρ. 3 της ΣΕΚ) καθορίζεται η διαδικασία που εφαρµόζεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 218 της Συνθήκης, όταν η Ένωση διαπραγµατεύεται διµερείς ή πολυµερείς διεθνείς συµφωνίες για νοµισµατικά ή συναλλαγµατικά θέµατα µε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς. Τέλος, µε την παρ. 4 του άρθρου 219 (άρθρο 111, παρ. 5 της ΣΕΚ) οριοθετείται η εξουσία δυνατότητα των κρατών µελών για αυτοτελή διαπραγµάτευση σε διεθνείς φορείς και τη σύναψη διεθνών συµφωνιών (βλέπε κατωτέρω, υπό 4). Οι διατάξεις του άρθρου 219, οι οποίες ισχύουν από την έναρξη του τρίτου σταδίου, δεν εφαρµόζονται στα κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, ούτε στο Ηνωµένο Βασίλειο. 665 Επιπλέον, τα εν λόγω κράτη µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στο Συµβούλιο κατά τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο Η ενιαία συναλλαγµατική πολιτική στο πλαίσιο ενός διεθνούς συστήµατος ελεύθερα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών Στα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ εµπίπτουν, µεταξύ άλλων, η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος, δηλαδή η άσκηση της συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα σύστηµα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις (δηλαδή µε την επιφύλαξη) του άρθρου 219 και η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κρατών µελών. Η επιφύλαξη που διατυπώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 127 οφείλεται στο γεγονός ότι η χάραξη της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής του ευρώ δεν έχει ανατεθεί πλήρως στο ΕΣΚΤ: ούτε στην περίπτωση που το ενιαίο νόµισµα συµµετέχει σε ένα διεθνές σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ούτε στην εδώ εξεταζόµενη περίπτωση που η ισοτιµία του επιτρέπεται να κυµαίνεται ελεύθερα στις αγορές συναλλάγµατος. 664 Βλέπε σχετικά κατωτέρω την ενότητα Χ της παρούσας µελέτης, υπό Γ. 665 Πρωτόκολλο (αριθ. 15), παρ ΣΛΕΕ, άρθρο 139, παρ. 4, και Πρωτόκολλο (αριθ.) 15, παρ. 6, αντίστοιχα. 213

18 Το ζήτηµα του καθορισµού του φορέα που πρέπει να είναι αρµόδιος για τη χάραξη της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής της Ένωσης, εφόσον το ενιαίο νόµισµα δεν συµµετέχει σε ένα διεθνές σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, υπήρξε ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα κατά τη σύνταξη της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 667 (α) Σύµφωνα µε µια άποψη, η χάραξη της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής έχει οιονεί πολιτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου πρέπει να αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου. Η άποψη αυτή βασίστηκε και στην πρακτική των κρατών µελών, στα δεκατρία εκ των οποίων η κυβέρνηση ήταν (ή στην περίπτωση των κρατών µελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση και του Ηνωµένου Βασιλείου είναι), αυτοτελώς ή συντρεχόντως µε την κεντρική τράπεζα, αρµόδια για τη χάραξη της εθνικής συναλλαγµατικής πολιτικής. (β) Στον αντίποδα, υποστηρίχθηκε ότι η συναλλαγµατική πολιτική οφείλει να χαράσσεται από τον ίδιο φορέα που είναι επιφορτισµένος και µε τη χάραξη της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, δεδοµένου ότι η άσκηση της πρώτης έχει άµεση επίδραση στην αποτελεσµατικότητα της δεύτερης, εφόσον µε αυτήν επιδιώκεται ο στόχος της διατήρησης της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών. Κάτω από αυτήν την οπτική, τόσο η χάραξη όσο και η άσκηση της συναλλαγµατικής πολιτικής έπρεπε να ανατεθούν στο ΕΣΚΤ. Σύµφωνα µε τη συµβιβαστική ρύθµιση που υιοθετήθηκε τελικά, εφόσον το ευρώ δεν συµµετέχει σε διεθνές σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη διατύπωση «γενικών προσανατολισµών» σχετικά µε την ενιαία συναλλαγµατική πολιτική της Ένωσης έναντι των νοµισµάτων τρίτων χωρών. 668 Οι εν λόγω γενικοί προσανατολισµοί διατυπώνονται µε απόφαση του οργάνου, η οποία λαµβάνεται, είτε µετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την ΕΚΤ, είτε µετά από σύσταση της ΕΚΤ. 669 Η αρµοδιότητα αυτή του Συµβουλίου οριοθετείται, πάντως, από την ανάγκη τήρησης του πρωταρχικού στόχου του ΕΣΚΤ, δηλαδή της διατήρησης της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών. 670 Η εν λόγω οριοθέτηση απορρέει σαφώς και από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 219, σύµφωνα µε την οποία πρωταρχικός στόχος κατά τον καθορισµό και την άσκηση τόσο της ενιαίας νοµισµατικής όσο και της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής αποτελεί η διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών. Στο πλαίσιο αυτό, στο Ψήφισµα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το εκέµβριο του 1997 προβλέπεται ότι το Συµβούλιο πρέπει να προβαίνει σε διατύπωση των γενικών προσανατολισµών: µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις (όπως σε περίπτωση προφανών στρεβλώσεων), πάντοτε µε σεβασµό στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, και σε συνέπεια µε το στόχο της διατήρησης της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών Βλέπε σχετικά Smits (1997), σελ ΣΛΕΕ, άρθρο 219, παρ. 2, α εδάφιο. 669 Ibid. Αναφορικά µε την προβληµατική που έχει αναπτυχθεί ως προς τη δεσµευτικότητα των εν λόγω γενικών προσανατολισµών, βλέπε Hahn (2000), σελ ΣΛΕΕ, άρθρο 219, παρ. 2, β εδάφιο. 671 Ψήφισµα Εευρωπαϊκού Συµβουλίου, , παρ

19 3. Συµµετοχή του ευρώ σε διεθνές σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με την παρ. 1 του άρθρου 219 καθιερώθηκαν ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τη συµµετοχή του ευρώ σε ένα διεθνές σύστηµα είτε σταθερών είτε ελεγχόµενα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι των νοµισµάτων τρίτων κρατών. Ειδικότερα: το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στη σύναψη τυπικών συµφωνιών αναφορικά µε τη συµµετοχή του ευρώ σε ένα τέτοιο διεθνές σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών (κατωτέρω, υπό 3.2), τα δύο επόµενα εδάφια αναφέρονται στην έγκριση, προσαρµογή ή εγκατάλειψη των κεντρικών ισοτιµιών του ευρώ εντός του διεθνούς συστήµατος (υπό 3.3). 3.2 Σύναψη τυπικών συµφωνιών για τη συµµετοχή του ευρώ σε ένα διεθνές σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών Αρµόδιο όργανο για τη σύναψη τυπικών συµφωνιών αναφορικά µε τη συµµετοχή του ευρώ σε ένα σύστηµα σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι το Συµβούλιο. Με τη πρώην ήλωση για το άρθρο 111 που ήταν προασαρτηµένη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, διευκρινίστηκε ότι µε τον όρο «τυπικές συµφωνίες» δεν καθιερώνεται µια νέα κατηγορία διεθνών συµφωνιών στο κοινοτικό δίκαιο. Ο όρος χρησιµοποιείται πράγµατι σε αντιδιαστολή προς τις άτυπες συµφωνίες µεταξύ κυβερνήσεων ή/και κεντρικών τραπεζών για παρεµβάσεις στις αγορές συναλλάγµατος στο πλαίσιο της λειτουργίας διεθνών συστηµάτων κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τα οποία ρυθµίζονται, πλέον, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 219). 672 Η απόφαση για τη σύναψη αυτών των τυπικών συµφωνιών λαµβάνεται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: (α) Κατ αρχήν η µεθόδευση τόσο των διαπραγµατεύσεων όσο και της σύναψης των τυπικών συµφωνιών (που προηγείται της σύναψής τους) αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου, η οποία ασκείται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 219. Με τις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, οι οποίες εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που η Ένωση διαπραγµατεύεται συµφωνίες για νοµισµατικά ή συναλλαγµατικά θέµατα, καθορίζεται ότι, επίσης κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218: η διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης ενεργοποιείται από την Επιτροπή η οποία υποβάλλει σχετική Σύσταση, απαιτείται διαβούλευση µε την ΕΚΤ (όχι όµως στην περίπτωση αυτή και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), για τη λήψη της απόφασης του Συµβουλίου αρκεί ειδική πλειοψηφία, η µεθόδευση πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Ένωση εκφράζει µια ενιαία θέση, ανεξάρτητα από το σε ποιόν έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, και στις διαπραγµατεύσεις πρέπει να συµπράττει πλήρως η Επιτροπή. 672 Βλέπε σχετικά Smits (1997), σελ

20 (β) Η πρωτοβουλία για τη σύναψη των τυπικών συµφωνιών πρέπει να προέρχεται είτε από την Επιτροπή είτε από την ΕΚΤ µε την υποβολή σχετικής Σύστασης. (γ) Πριν λάβει την απόφασή του, το Συµβούλιο υποχρεούται να έχει διαβουλευτεί µε την ΕΚΤ, µε σκοπό να επιτευχθεί γενική συναίνεση σύµφωνα µε το στόχο της σταθερότητας των τιµών. ιαβούλευση πρέπει να έχει προηγηθεί και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (δ) Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του θέµατος, η απόφαση του Συµβουλίου πρέπει να λαµβάνεται µε οµοφωνία. 3.3 Έγκριση, προσαρµογή ή εγκατάλειψη των κεντρικών ισοτιµιών του ευρώ εντός του διεθνούς συστήµατος Το Συµβούλιο είναι, επίσης, αρµόδιο να λαµβάνει, µε ειδική πλειοψηφία, τις αποφάσεις που αφορούν την έγκριση, προσαρµογή ή εγκατάλειψη των κεντρικών ισοτιµιών του ευρώ εντός του διεθνούς συστήµατος σταθερών ή ελεγχόµενα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών στο οποίο συµµετέχει. 673 Ο ρόλος της ΕΚΤ περιορίζεται και στην περίπτωση αυτή αφενός µεν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας, µε την υποβολή Σύστασης (συντρεχόντως προς την Επιτροπή), και αφετέρου στη συµµετοχή σε διαβούλευση µε το Συµβούλιο µε σκοπό την επίτευξη γενικής συναίνεσης σύµφωνα µε το στόχο της διατήρησης της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται (απλώς) σχετικά µε την έγκριση, την προσαρµογή ή την εγκατάλειψη της κεντρικής ισοτιµίας του ευρώ ιαπραγµατευτική εξουσία των κρατών µελών Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 219 ορίζεται ότι τα κράτη µέλη διατηρούν την εξουσία τόσο αυτοτελούς διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο διεθνών φορέων όσο και σύναψης διεθνών συµφωνιών. Η δυνατότητα αυτή οριοθετείται, πάντως, από την αρµοδιότητα και τις συµφωνίες της Ένωσης για την ΟΝΕ. Η ελληνική µετάφραση της παρ. 4 του άρθρου 219 της ΣΛΕΕ κάνει λόγο για «διεθνείς οργανισµούς». εδοµένου ότι ο αντίστοιχος όρος στην αγγλική µετάφραση είναι international bodies και όχι international organisations, ενώ και στη γερµανική εχρησιµοποιείται ο όρος internationale Gremien και όχι internationale Organisationen, η χρήση του όρου διεθνείς οργανισµοί είναι εσφαλµένη ως περιοριστική, καθώς δεν καλύπτει εννοιολογικά, όπως οφείλει: ούτε τα διεθνή διακυβερνητικά fora (όπως το G-7, το G-10 και το G-20), ούτε τα διεθνή fora µε τη συµµετοχή κεντρικών τραπεζών ή/και εποπτικών αρχών (όπως π.χ. η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία). 673 ΣΛΕΕ, άρθρο 219, παρ. 1, γ εδάφιο, βλέπε αναλυτικά Smits (1997), σελ Ibid, άρθρο 219, παρ. 1, δ εδάφιο. 216

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 4)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 4) C 326/230 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 4) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.1999-31.12.2001 Στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετάσχουν από την αρχή στη Νομισματική Ένωση (παρακάτω "κράτη-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.3.2004 L 69/1 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης εκεµβρίου 2003 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(β)): ). ο Thomas Wieser.

(β)): ). ο Thomas Wieser. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Θεσµική θεµελίωση Α. Η Οικονοµική και ηµοσιονοµική Επιτροπή (α) Το άρθρο 114, παρ. 2-4, της ΣΕΚ, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονταν σε όλα τα κράτη µέλη (περιλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

112

112 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 111 112 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Α. Το γενικό πλαίσιο Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.5.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαїκής Ένωσης L 111/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

, , . 6, 7, 8, , . 3,

, , . 6, 7, 8, , . 3, ΕΝΟΤΗΤΑ Χ: ΟΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ A. Συνολική θεώρηση Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κράτη µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια νοµικής και οικονοµικής σύγκλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Μόνο η νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών Η νομισματική πολιτική στην περιοχή του ενιαίου νομίσματος

Διαβάστε περισσότερα

90/142/EOK , . 1 ) 124, /89 Smits (1997)

90/142/EOK , . 1 ) 124, /89 Smits (1997) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ 14 Ιουλίου 2003 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ Στις 24 Οκτωβρίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 121/20 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/774 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ 18 εκεµβρίου 2003 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 05.06.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνική Ένωση Τραπεζών Α. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 117. (πρώην άρθρο 4 της ΣΕΚ)

Άρθρο 117. (πρώην άρθρο 4 της ΣΕΚ) C 326/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 Αν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν στην εξάλειψη της εν λόγω στρεβλώσεως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα