ΚΕΦ.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦ.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..."

Transcript

1 GLB0047

2 GR σελ. 221 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΦ.2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΑΤΜΩΝ SUNDŠSTE TO DIAKÒPTH L»XHJ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ BOILER) ELEGCOJ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦ.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ.4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (µοντ. δυο ταχυτητων) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦ.5 SUNTHRHSH ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΕΦ.6 ΙΑΛΥΣΗ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3 σελ. 222 GR

4 GR σελ. 223 ΚΕΦ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι υποδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρουν σηµαντικές ενδείξεις που αφορούν την ασφάλεια στις διάφορες φάσεις εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Ο χειριστής πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση από το παρόν εγχειρίδιο πριν εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια σχετική µε την µετακίνηση, την εγκατάσταση, τη χρήση, τη συντήρηση και τη θέση εκτός λειτουργίας της συγκεκριµένης συσκευής. Κατά συνέπεια το παρόν πρέπει να φυλάσσεται ακέραιο σε ασφαλές µέρος µε τη δυνατότητα να υπάρχουν αντίγραφα για τη συχνή συµβούλευσή του. 1.1 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ProsdiorismÒj twn epik ndunwn periocèn, tròpoj (βλέπε σχέδιο επόµενη σελίδα) emf nishj autèn kai genik» perigraf» twn mštrwn prostas aj pou šcoun lhfqe. MHCANES SE KINHSH ZESTA SHMEIA K ndunoj pias matoj kai trab»gmatoj - p nw sth rumoúlka K ndunoj qermik»j fúshj - sthn epif neia twn qurèn thj suskeu»j proj thn perioc» thj κύριας plúshj, xebg lmatoj kai sto to cwma tou stegnèmatoj. AutÒj o k ndunoj den up rcei sto montšlo me monèseij. - sto mpòiler kat th di rkeia thj egkat stashj kai sunt»rhshj thj suskeu»j. Epik ndunh hlekrik» t sh - genikòj hlektrikòj p nakaj EPIKINDUNH HLEKRIKH TASH - hlektrikšj antl ej - exaerist»raj - hlektrikšj antist seij K ndunoj koy matoj EXAERISMOS SE KINHSH - sto shme o exaerismoú tou

5 σελ. 224 GR H suskeu» e nai exoplismšnh me carter pou perior zei thn prosšggish sto eswterikò mšroj kai sta kinoúmena shme a: aut šcoun staqerwpoieiqe me b dej. ΚΕΦ.2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η µετακίνηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε απόλυτη φροντίδα χρησιµοποιώντας ανυψωτήρα. Εξακριβώστε την ακεραιότητα της συσκευής και σε περίπτωση που υπάρχουν εµφανείς ζηµιές πληροφορείστε αµέσως τον πωλητή και τον µεταφορέα που εκτέλεσε την µεταφορά Μεταφέρετε τη συσκευή στον προβλεπόµενο για την εγκατάσταση χώρο απελευθερώνοντάς την από τη συσκευασία της. Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυουθεράνη, καρφιά κλπ.) µακριά από τα παιδιά γιατί θεωρούνται επικίνδυνα γι αυτά. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη µόνο για µόνιµη εγκατάσταση. Φροντίστε ιδιαίτερα την τέλεια ισοστάθµιση της συσκευής ρυθµίζοντας τα πόδια.

6 GR σελ. 225 Η φύση του δαπέδου πρέπει να είναι κατάλληλη για το συνολικό βάρος της συσκευής. Ακολουθώντας τις υποδείξεις που αναγράφονται στο σχήµα εγκατάστασης της συσκευής προδιαθέστε, στο χώρο εγκατάστασής της, τα δίκτυα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, παροχής νερού και αποχέτευσης. 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ α) Πριν συνδέσετε τους εξοπλισµούς βεβαιωθείται αν η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού δυκτίου αντιστοιχούν µε τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής που βρίσκεται στην παλινή επιφάνεια. b) E nai apara thto na sundeqe h suskeu» me to hlektrikò d ktuo dia mšsou enòj diakòpth Òlwn twn polikot»twn, súmfwna me touj iscúontej kanònej asf leiaj, autòmatou túpou me asf leia pou qa šcei el cisto noigma, metaxú twn epafèn 3 ciliostèn. AutÒj o diakòpthj, pou den perilamb netai sth suskeuas a, pršpei na topoqethqe ston to co se prositò shme o, kai se Úyoj metaxú 0,6 m. kai 1,70 m. g) Prin g nei h súndesh me to hlektrikò d ktuo bebaiwqe te Òti den up rcei t sh sth gramm» trofodos aj. d) Sundšste ton agwgò trofofos aj energèntaj me ton ex»j tròpo: d1) Bg lte ton p naka epšndushj pou br sketai sto mprostinò mšroj kai to tamplè programm twn, xebidènontaj tij b dej. d2) Xebidèste ton p naka tou hlektrikoú tamplè kai ano xte ton. d3) αφαιρεστε το προστατευτικο p.v.c απο τις ραβδους τροφοδοσιας και περαστε το καλωδιο απο την υποδοχη του. συνδεστε το καλωδιο στις ραβδους µε τα σηµαδια l1, l2, l3, και τον αγωγο γειωσης µε τον κιτρινο-πρασινο ακροδεκτη.( n στον µπλε ακροδεκτη).

7 σελ. 226 GR d4) Xanab lte to tamplè asfale aj P.V.C. kai asfal ste th q»kh presar smatoj. d5) Xanakle ste ton hlektrikò p naka. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ (N) ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ! d6) Elšgxete to b dwma twn agwgèn stouj thlediakòptej, stij qermikšj proful xeij ktl. giat kat th di rkeia thj metafor j oi b dej mpore na šcoun xebidwqe. d7) Bidèste ton p naka epšndushj topoqethmšno mprost kai to tamplè programm twn me tij dikšj tou b dej. Prosoc»: h rúqmish tou diakòpth kai tou agwgoú trofodos aj pršpei na g nei sumbouleuòmenoi thn esèkleisth tecnik» kartšla. N H 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 1. Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας έναν γενικό διακόπτη (H) Πρέπει να είναι µε επαφές παντός τύπου, ούτως ώστε να διακόπτει όλες τις επαφές, συµπεριλαµβάνοντας και την ουδέτερη, να έχει ελάχιστη απόσταση µεταξύ των επαφών 3mm., µε θερµοµαγνητικό µηχανισµό ασφαλείας ή να είναι συνδεµένος µε εύτηκτα ικανά να αντέξουν το µέγιστο ρεύµα που αναγράφεται στην πινακίδα. 2. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν µε εκείνες που αναγράφονται στην πινακίδα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που βρίσκεται τοποθετηµένη στη δεξιά πλευρά της συσκευής. 3. Ένα ικανό δίκτυο γείωσης, που ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης, αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια του χειριστή και της συσκευής. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φίς προσαρµογής, πολλαπλής πρίζας και µπαλαντέζας. 5. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη και µε ένα σύστηµα µε ίδι α ισχύ, του οποίου η σύνδεση γνεται µε βίδες ενδεδειγµένο µε το σ ύµβολο. Ο αγωγός της ίδιας ισχύος πρέπει να έχει µια τοµή 10 χ ιλιοστών.

8 GR σελ. 227 Το χορηγούµενο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθιστάται µόνο µε ένα άλλο καλώδιο που να έχει την ίδια τοµή τύπου H07RN-F. Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστούµε να συµβουλευθείτε το συνηµµένο ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα. 2.4 Υδραυλική σύνδεση E Προδιαθέστε τον χώρο εγκατάστασης σύµφωνα µε το συνηµµένο υδραυλικό σχεδιάγραµµα. Προτού συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι µεταξύ του δικτύου τροφοδοσίας νερού και της συσκευής έχει τοποθετηθεί µια συρταρωτή βαλβίδα ασφαλείας που επιτρέπει τη διακοπή τροφοδότησης σε περίπτωση ανάγκης ή σε περίπτωση επισκευής. Χρησιµοποιώντας έναν εύκαµπτο σωλήνα (σπιράλ) συνδέστε την ηλεκτροβαλβίδα παροχής (Ε) στη βαλβίδα ασφαλείας (V), κατόπιν βεβαιωθείτε ότι η παροχή τροφοδοσίας δεν είναι λιγότερη από τα 20 λ/µιν. V Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία και η πίεση του νερού τροφοδοσίας αντιστοιχούν µε εκείνες που αναγράφονται στην πινακίδα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που η σκληρότητα του νερού προκύπτει να είναι µεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε έναν αποσκληρυντητή πριν από την ηλεκτροβαλβίδα τροφοδότησης της συσκευής. ιζηµάτων στο νερό, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µια εγκατάσταση αφαίρεσης των µεταλλικών ιζηµάτων κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σκληρότητα που αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα. Ιδιότητες Από Μέχρι Σκληρότητα Γαλλικοί βαθµοί f 5 10 Γερµανικοί βαθµοί dh 4 7,5 Αγγλικοί βαθµοί e 5 9,5 Μέρη στο εκατοµµ ppm Μεταλλικά Ιζήµατα Μέγιστο mg/l 300/400

9 σελ. 228 GR 2.5 ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ H suskeu» me surtò kal qi e nai sunecoúj leitourg aj kai gi autò šcei an gkh apò eidikšj apoceteuseij ikanšj kai leitourgikšj gia th ptèsh. Gia th qšsh twn apoceteúsewn sumbouleute tai th genik» epipedometr a thj egkat stashj pou cwrhge tai xecwrist.. Sundšste touj agwgoúj thj suskeu»j me to d ktuo crhsimopoièntaj geroúj agwgoúj sth staqer» qermokras a 70 C. Η αποχέτευση στο δάπεδο του χώρου εγκατάστασης πρέπει να έχει µια στήλη µε σιφόνι. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή, χρησιµοποιώντας το επίσης προµηθευόµενο ρακόρ. 2.6 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΑΤΜΩΝ Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να συνδέσετε το σωλήνα εκκένωσης συµπυκνωµάτων. - Βιδώστε το ρακόρ αποχέτευσης A στη στήλη αποχέτευσης της συσκευής. (το ρακόρ υπάρχει στα παρελκόµενα). - Συνδέστε το µαύρο σωλήνα B που προεξέχει από το πίσω τοίχωµα της συσκευής, στο ρακόρ του λάστιχου C - Συσφίξτε καλά τον κολιέ που συνοδεύει τη συσκευή. - Τοποθετήστε τέλος το σωλήνα αποχέτευσης, φροντίζοντας να συσφίξετε καλά τον κολιέ που συνοδεύει τη συσκευή. B C A - Τέλος για τη σύνδεση της κατάθλιψης νερού, πρέπει να αφαιρέσετε το εµπρόσθιο τοίχωµα και: D E

10 GR σελ. 229 Συνδέστε την κατάθλιψη του κρύου νερού στην ηλεκτροβάνα D Συνδέστε την κατάθλιψη του ζεστού νερού στην ηλεκτροβάνα E Ξαναβάλετε στη θέση του το εµπρόσθιο τοίχωµα και κάντε τη δοκιµαστική λειτουργία της συσκευής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις πρώτη θέση σε λειτουργία Κεφ SUNDŠSTE TO DIAKÒPTH L»XHJ Τοποθετήστε στο επίπεδο εξόδου το διακόπτη τέλους διαδροµής, (που βρίσκεται στο πλευρικό τοίχωµα της συσκευής). 2.8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ BOILER) Κατά τη φάση εγκατάστασης πρέπει να εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία: 1. ώστε τάση στη συσκευή ανεβάζοντας τον επίτοιχο γενικό διακόπτη. 2. Στην οθόνη απεικονίζετα 3. Πατήστε το πλήκτρο της γραµµής οπότε θα αρχίσει να γεµίζει µε νερό η συσκευή 4. Περιµένετε να τρέξει νερό από τα ακροφύσια των βραχιόνων ξεβγάλµατος (ολοκληρώθηκε η πλήρωση του boiler) 5. Αποσυνδέστε την ηλεκτροδότηση της συσκευής διαµέσου του επίτοιχου γενικού διακόπτη 6. Γυρίστε το µικρο-διακόπτη N 4 στη θέση "ON" 7. Στη συνέχεια αποκαταστήστε την ηλεκτροδότηση της συσκευής που είναι έτοιµη για τη χρήση. ι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούντα υποχρεωτικά κάθε φορά που αδειάζετε το boiler

11 σελ. 230 GR 2.9 ELEGCOJ a)ελέξτε αν το επίπεδο του νερού στην δεξαµενή πλύσης, όταν πραγµατοποιειθεί το γέµισµα, είναι ½ εκ. κάτω από το επίπεδο του εκχυλιστήρα. b) Elšgxte h qermokras a, thj dexamen»j thj kúriaj plúshj sto qermost th pou e nai topoqethmšnoj ston p naka programm twn, na e nai C. Elšgxte h qermokras a tou mpòiler sto qermost th topoqethmšnoj ston p naka programm twn na e nai C. d) Elšgxte th leitourg a thj autòmathj upodoc»j tasienergoú, pou se k qe per ptwsh, qa šcei etoimasqe gia thn ekk nhsh apò ton tecnikò pou škane thn egkat stash. e) lšgxte th leitourg a thj suskeu»j apotam eushj neroú xebg lmatoj. Aut» pršpei na arc sei Òtan to kal qi fq nei k tw apò th ro» neroú kai na stamat ei Òtan to kal qi apomakrúnetai. Gi autòn ton šlegco mpore te na bg lete to parapštasma sthn šxodo. SumbouleÚoume na energ»sete Òtan to nerò sto mpòiler e nai krúo. στ) Ελέγξτε την λειτουργία του διακόπτη τελειώµατος πορείας της συσκευής, που πρέπει να µπλοκάρει την λειτουργία της συσκευής προώθησης και της αντλίας, όταν ένα καλάθι φθάσει στο τέλος. Η λειτουργία πρέπει να ξαναρχίσει βγάζοντας το καλάθι. η) Elšgxte th for thj peristrof»j twn antlièn kai twn kinht»rwn: an peristršfontai se ant qeth for antistršyte tij dúo f seij tou agwgoú trofodos aj. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Ο ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΙΑ (ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ), ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ, ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ON Συσκευή µε έξοδο καλαθιών αριστερά. OFF Συσκευή µε έξοδο καλαθιών δεξιά.

12 GR σελ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ON Συσκευή µε εκκίνηση κατά την τοποθέτηση του καλαθιού OFF Συσκευή µε χειροκίνητη εκκίνηση. 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ON Συσκευή µε ταυτόχρονη λειτουργία των αντιστάσεων της λεκάνης και του boiler. OFF Συσκευή µε εναλλασσόµενη λειτουργία των αντιστάσεων της λεκάνης και του boiler. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BOILER ON Συσκευή µε ταχεία θέρµανση των αντιστάσεων του boiler. OFF Συσκευή µε βραδεία θέρµανση των αντιστάσεων του boiler. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε ποτέ κατά την πρώτη εγκατάσταση και αν δεν είστε σίγουροι πως είναι γεµάτο το boiler. (Βλέπε κεφ. 2.7) ΚΕΦ.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μην ανοίγετε ποτέ απότοµα την πόρτα της συσκευής, αν δεν έχει τελειώσει ο κύκλος πλυσίµατος. Mhn buq zetai potš gumn ta cšria saj sto nerò plúshj. Μην αποσυναρµολογείτε τα πάνελς της συσκευής αν δεν διακόψετε προηγουµένως την παροχή ρεύµατος. Το τεχνικό προσωπικό που θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση, πρέπει να εκπαιδεύσει τον χειριστή σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής και τα πιθανά µέτρα ασϕάλειαϕ που π ρέπει να τηρηθούν. Το τεχνικό προσωπικό που θα κάνει την εγκατάσταση πρέπει να δέξει στο χειριστή της συσκευής µε πρατ ικό τρόπο πώϕ χρησιµοποιείται η συσκευή και θα πρέπει να του αϕίσει και γραπτές οδηγές που θα δωθού ν µαζί µε την συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι προορισµένη µόνο για τη χρήση για την οποέα κατασκευάσθηκε. Οποιαδήποτε άλ λη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και γι αυτό επικίνδυνη. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από ανειδίκευτο προσωπικό. Μην χρησιµοποιείται ΠΟΤΕ την συσκευή χωρις προστασίες (µικροεπαϕές, ταµπλώ κτλ.) προκατασκευα σµένεϕ από τον κατασκευαστή, αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την παρουσί α ενόϕς ειδικευµένου τεχνικο ύπου θα πάρει τιϕ απαραίτητες προφυλάξεις. Μην χρησιµοποιείται ΠΟΤΕ την συσκευή για να πλύνεται αντικείµενα τύπου, µεγέθουϕ ή υλικού που δεν ανταποκρείνονται στιϕ οδηγίες του κατασκευαστή. Η τυχών επιδιόρθωση του προίόντος πρέπει να γίνει µόνο από την εταιρεία κατασκευής ή από ένα εξουσ ιοδωτηµένο κέντρο χρησιµοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Η ελλειπής εφαρµογή των υπεράνω θίτει σε κίνδυνο την ασφ ά λεια της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να µένει µε τάση όταν δεν χρησιµοποιεέται. για τα µοντελα µε στεγνωµα: µην ακουµπατε αντικειµενα πανω στην περσιδα αναρροφησης ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η καρτα ειναι σε θεση να αναγνωριζει διαφ ορες καταστασεις βλαβης. 5 5

13 σελ. 232 GR Οι δυσλειτουργιες προβαλονται ευκολα,απο τα µηνυµατα της οθονης (5 και 6) και απο την διακοπη των διαφορων εν ενεργεια λειτουργιων,µονο στις περιπτωσεις (1 και 3) που προβαλλονται παρακατω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κλεισιµο και η εν συνεχεια εκκινηση,του µηχανηµατος,"σβηνει"την ειδοποιηση, η οποια ακολουθως θα επαναπαρουσιαστει εαν δεν εχει λυθει το προβληµα ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΩΜΑΛΕΙΑΕ : Εικονιζοµενο µηνυµα στην οθονη: 1. ΑΠΟΤΥΧΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ Boiler (6) εαν εχει περασει χρονος µεγαλυτερος απο 10,δεν εχει κ αλυφθει η σωστη σταθµη στη λεκανη οχείου (5) Boiler (6) 2. ΒΛΑΒΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑΣ οχείου (5) εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενοςη εαν ειναι κ ατεστραµενος Boiler (6) εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κατεστ ραµενος οχείου (5) 3. ΥΠΕΡθΕΡΜΑΝΣΕΙΣ Boiler (6) Υπερβολικη θερµοκρασια λεβητα η λεκανης οχείου (5) Boiler (6) οχείου (5) Επέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας δοχείου και boiler και µικρο-διακόπτη ασφαλείας συστήµατος µετάδοσης κίνησης.

14 GR σελ ΒΛΑΒΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗ Boiler (6) εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος οχείου (5) Boiler (6) εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεσ τραµενος οχείου (5) Boiler (6) οχείου (5) 5. ΞΕΒΓΑΛΜΑ (ΜΟΝΤ. B.T.) Ανεπαρκής πιεση νερου τροφοδοσιασ. Το πλυντηριο πιατων αναβει αυτοµατα µολισ αποκατασταθει η πιεση.

15 σελ. 234 GR ΚΕΦ.4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ D E 1 1 F G C H 2 2 B I A 3 3 Λειτουργίες 1. Κουµπί θέσης σε λειτουργία και στάσης 2. Κουµπί αυτόµατης εκκίνησης 3. Κουµπί που ανάβει τη συσκευή Φωτεινές ενδείξεις A. Συσκευη Αναµµενη / Σβηστη B. Θερµοκρασια Λεκανης C. Θερµοκρασια Boiler D. Θερµοκρασια Λειτουργιας E. Αναβοσβηνουσα Ενδειξη: Αναµονη Τοποθετησης Καλαθιου, Σταθερα Αναµµενη Ενδειξη: Πλυσιµο Υπο Εξελιξη F. Φορτωση Νερου Στη Συσκευη G. Συσκευη Σε Χειροκινητο Πλυσιµο H. Συσκευη Σε Πλυσιµο Με Χρονοδιακοπτη I. Καλαθι Στο Τερµα ιαδροµης

16 GR σελ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Για να ανάψετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο της γραµµής. Θα αρχίσει η πλήρωση µε νερό και θα ανάψει το αντίστοιχο ενδεικτικό λαµπάκι. A 2 B 2. α) Όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση µε νερό, θα ανάψει το ενδεικτικό λαµπάκι που φαίνεται στην εικόνα και η συσκευή προετοιµάζεται για την αυτόµατη λειτουργία "AUTOTIMER" (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ). 3 β) Όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαµπάκι, η συσκευή περιµένει την ενεργοποίηση του καλαθιού. 3. Πριν προχωρήσετε στο πλύσιµο, περιµένετε την επίτευξη των βέλτιστων θερµοκρασιών που απεικονίζονται στην οθόνη και επισηµαίνονται από το άναµµα του ενδεικτικού λαµπτήρα που φαίνεται στην εικόνα ιαµέσου του πλήκτρου που φαίνεται στην εικόνα δίπλα, µπορείτε να επιλέξετε το πλύσιµο µε «συνεχή» τρόπο (θα ανάψει το αντίστοιχο ενδεικτικό λαµπάκι). Χειροκίνητη εκκίνηση και στάση διαµέσου του πλήκτρου

17 σελ. 236 GR 5 5. Έχοντας αποκλείσει την αυτόµατη λειτουργία, το πλύσιµο εκτελείται µε χειροκίνητο ξεκίνηµα και στάση, πατώντας το κουµπί που φαίνεται στην εικόνα 4.3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (µοντ. δυο ταχυτητων) E F G H I D L B M N B O A A: Κουµπί γραµµησ on / off B: Ενδεικτικό λαµπακι γραµµησ on / off C: Απεικόνιση θερµοκρασιασ στη λεκανη σε C. D: Απεικόνιση θερµοκρασιασ στο boiler σε C. E: Ενδεικτικό λαµπακι σωστων θερµοκρασιων. F: Ενδεικτικό λαµπακι πλυσιµατοσ υπο εξελιξη. F αναβοσβηνει: αναµονη καλαθιων στην εισοδο, αυτοµατη εκκινηση. G: Κουµπί εναρξησ / στασησ πλυσιµατοσ. H: Ενδεικτικό λαµπακι φορτωσησ νερου στη συσκευη. I: Ενδεικτικό λαµπακι συσκευη µε χρονοδιακοπτη και αυτοµατο ξεκινηµα. L: Κουµπί τρόπου ταχύτητας ή/και αuοτο-χρονόµετρο µορφής σε/από το swicht M: Φως δεικτών ταχύτητας: αργός N: Φως δεικτών ταχύτητας: γρήγορα O: Ελαφρύ καλάθι δεικτών εκτεταµένο πλήρως.

18 GR σελ. 237 H 4.4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ B A Πατώντας το κουµπί γραµµής A, θα ανάψει το ενδεικτικό λαµπάκι B και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαµπάκι H, που σηµαίνει πως η συσκευή ξεκινάει το γέµισµα νερού στη λεκάνη E A. Όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαµπάκι E, σηµαίνει πως η συσκευή τελείωσε το γέµισµα και έχει τις σωστές θερµοκρασίες, οπότε είναι έτοιµη για τη χρήση L I Πατώντας επανειληµµενα το κουµπι L επιλογη ταχυτητασ, µπορειτε να επιλεξετε την ταχυτητα κινησησ του καλαθιου και τον τροπο εργασιασ (χρονοδιακοπτησ on / off) M Εικ. 1: Αναµµένο ενδεικτικο λαµπακι I και M σηµαινει χαµηλη ταχυτητα µε αυτοµατη εκκινηση µεσω χρονοδιακοπτη. Η συσκευη αρχιζει το πλυσιµο, περνωντασ µερικα το καλαθι στην εισοδο. Ύστερα σταµαταει για 2 περιπου, αν δεν τοποθετηθουν καλαθια Πατώντας το L µπορειτε να περασετε σε: Εικ. 2: Αναµµένο ενδεικτικο λαµπακι I και N σηµαινει υψηλη ταχυτητα µε αυτοµατη εκκινηση µεσω χρονοδιακοπτη Η συσκευη αρχιζει το πλυσιµο, περνωντασ µερικα το καλαθι στην εισοδο. Ύστερα σταµαταει για 2 περιπου, αν δεν τοποθετηθουν καλαθια

19 σελ. 238 GR Πατώντας ξανα το L: F G L M Εικ. 3: Αναµµένο ενδεικτικο λαµπακι M σηµαινει χαµηλη ταχυτητα και χειροκινητη επιλογη λειτουργιασ L N F G Εικ. 4: Αναµµένο ενδεικτικο λαµπακι N σηµαινει υψηλη ταχυτητα και χειροκινητη επιλογη λειτουργιασ. Η συσκευη ξεκινα το πλυσιµο, πατωντασ το κουµπι G (εικ. 5) αναβει το ενδεικτικο λαµπακι F. Η λειτουργία είναι συνεχής. Για να σταµατήσετε το πλύσιµο πρέπει να πατήσετε ξανά το κουµπί G Το ενδεικτικο λαµπακι O δειχνει την παρουσια ενός καλαθιου στο τελοσ διαδροµησ, οποτε η συσκευη σταµαταει αυτοµατα το πλυσιµο. αφαιρεστε το καλαθι και η συσκευη θα ξεκινησει αυτοµατα το πλυσιµο. O Στο τελοσ εργασιασ, πριν βγαλετε τα σκευη από τη λεκανη, σβηστε τη συσκευη, πατωντασ το κουµπι A. Κατεβάστε το γενικο διακοπτη, όταν δεν χρησιµοποιειτε τη συσκευη 4.5 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ακολουθώνταςί τις οδηγίες του κατασκευαστή, βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη δεξαµενή πλύσης. Το απορρυπαντικό πρπει να είναι βιοµηχανικού τύπου για δηµιουργία λίγης σαπουνάδας.

20 GR σελ. 239 Μην βάζετε γυµνά χέρια στην αλισίβα τηϕ πλύ σηϕ, τοποθετήστε τα φ λυτζάνια και τα ποτήρια αναποδογυρισµένα στα καλάθια. Τοποθετή σ τε τα πιάτα στο ειδικό καλάθι µε την εσωτερική επιφάνεια γυρισµ νη προς τα πάνω. Τοποθετήστε τα µαχαιροπήρουνα και τα κουταλάκια του καφ προϕ τα κάτω. Μην τοποθετή τε στο ίδιο καλάθι, ασηµένια και ανοξοίδωτα µαχαιρο πήρουνα. Σαν αποτέλεσµα θα έχετε να σκουρίνει το ασήµι και µια πιθ ανή διάβρωση του ανοξοίδωτου ατσαλιού. Προσέξτε να µην ρίξετε υπολοίµατα τροφών που βρίσκονται στον πάτ ο του φίλτρου της αντλίας αδειάσµατος, στο εσωτερικό της δεξαµενή ς. Καθαρείστε την δεξαµενή µε νερό περιορισµένης πίεσης. Πλύνετε τ ις εξωτερικές επιφάνειες, όταν είναι κρύες µε προίόντα που δεν είναι όξυνα και είναι κατάλληλα για τη συντήρηση του ατσαλιού. Για να περιωρί σετε, όσο το δυνατό ν περισσό τερο, την συντήρηση Σ ΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ των σκευων. Η αποµ άκρυνση υπολοιµάτων τροφ ων, λεµονόφ λουδων, οδοντογλιφ ύδων, κο υκουτσιων από ελιές κλπ. που θα µπορο σαν να βουλώσουν εν µέρει τ ο φίλτρο της ηλεκτροβαλβίδας, µειωνονταςύ την ικανότητα πλύσης, κ αλυτερεύει ουσιαστικά την ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος. OK! Συµβουλεύ ουµε να πλίνετε τα σκεύ η πριν τα υπολοί µατα τροφών κο λλήσουν πάνω στην επιφάνεια τουϕ. Σε περίπτωση που πάνω στα σκε ύη υπάρχουν υπολοί µατα ξεραµέ νων τροφων είναι καλό να µείνουν για λίγο διάστηµα µέσα στο νερό για µού λιασµα πριν τοποθετηθο ν σ τη συσκευή. 4.6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφαιρέστε την τάση από τη συσκευή, κατεβάζοντας το γενικό διακόπτη Ανοίξτε την πόρτα Αδειάστε το νερό από τη δεξαµενή συκώνοντας τον εκχυλνστή ρα. Κλείστε την βαλβίδα ρολό τηϕ συσκευής.

21 σελ. 240 GR Βγάλτε τα φίλτρα, πλύντε τα κάτω από τρεχούµενο νερό µε µια βούρτ σα από νάυλον. Προσέξτε να µην ρίξετε υπολοίµατα τροφών που βρίσκονται στον πάτ ο του φίλτρου της αντλίας αδειάσµατος, στο εσωτερικό της δεξαµενή ς. Καθαρείστε την δεξαµενή µε νερό περιορισµένης πίεσης. Πλύνετε τ ις εξωτερικές επιφάνειες, όταν είναι κρύες µε προίόντα που δεν είναι όξυνα και είναι κατάλληλα για τη συντήρηση του ατσαλιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε την συσκευή µε νερό υψηλής πί εσης γιατι ε ίναι δυνατό ν να γίνουν εισχωρήσεις στα ηλεκτρικά στοιχεία και να π ροδικάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής και του κάθε συσ τήµατος ασφαλείας µε συνέπεια την πτώση της εγγύησης. ΚΕΦ.5 SUNTHRHSH 5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Οι συσκευές µε σύστηµα έλξης είναι σχεδιασµένες για να περιορ ίζου ν στο ελάχιστο τις ανάγκες συντήρησης. Οι κανόνες που ακολουθούν πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσειϕ για µια µακροπόθεσµη εγγ ύηση της λειτουργίας της συσκευής χωρίς απρόοπτα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται µερικοί γενικοί κανό νες για ν α διατηρηθεί η συσκευή σε τέλεια κατάσταση κίνησης : διατηρή τε την συσκευή καθαρή και σε τάξη αποφεύγεται να γίνονται συστηµατικές οι προσωρινές επιδιορθώσεις ή οι επιδιορθώσεις ανάγκης. Η αυστηρή τή ρηση των κανόνων περιοδικής συντήρησης είναι πολύ σ ηµαντικές : όλα τα όργανα της συσκευής πρέπει να ελέγχονται τακτικ ά για την αποψυγή πιθανών ανοµαλιών, προβλέποντας µ αυτόν τον τρ όπο τον απαραίτητο χρόνο και τα µέσα για τυχών επεµβάσεις συντήρη σης. Πριν αποφασισεται να καθαρισετε την συσκευη διακοψτε την ηλεκτρι κη τροφοδοσια στη συσκευη.

22 GR σελ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποσυναρµολογήστε τους πάνω και κάτω βραχίονες ξεβγάλµατος Καθαρίστε όλους τους εκτοξευτήρες από τις τυχόν ακαθαρσίες και ξαναβάλτε τους στη θέση τους. Αποσυναρµολογήστε τα κουρτινάκια και καθαρίστε από κάτω µε µια νάιλον βούρτσα και νερό υπό πίεση. Αποσυναρµολογήστε τους πάνω και κάτω βραχίονες πλυσίµατος, καθαρίστε τους και ξεβγάλτε τους. Βγάλτε το φίλτρο αντλίας πλύσης καθαρίστε το και ξεπλύνετε το. Σ αυτό το σηµείο πλύνετε µε µεγάλη προσοχή την δεξαµενή πλύσης Εξ αιτίας της παρουσίας αλλάτων στο νερό, µετά από ένα χρονικ ό δυάστηµα χρήσης, που αλλάζει ανάλογα µε τη σκληρό τητα του νερού, δηµιουργείτε πάνω στις εσωτερικές επιφάνειες τις δεξαµενή ς τοι µπό ιλερ και των αγωγών µια ασβεστώδεις επένδυση που µπο ρεί να προδικάσει την καλή λειτουργία της συσκευής. Γι αυτό το λόγο πρέπει να φροντίζετε να γίνεται µια περιοδική απ οµάκρυνση της ασβεστώδης επένδυσης, που συµβουλεύουµε να ε κτελείται από έµπειρο τεχνικό προσωπικό. Αν η συσκευή πρέπει να µείνει αχρεισιµοποίητη για µεγάλο χρονι κό διάστηµα, λαδώστε τις ανοξοίδωτες επιφάνειες µε λάδι βαζελί νας. Καλέστε έµπειρο τεχνικό προσωπικό για να αδειάσει το νερό από το µπό ιλερ και από την αντλία πλ ύσης. Αν υπάρχει πιθανό τητα δηµιουργείας πάγου, καλέστε έµπειρο τεχ νικό προσωπικό για να αδειάσει το νερό από το µπό ιλερ και από την αντλία πλύσης. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή ζηµιών, απευθυνθείτε αποκλει στικά σε ένα τεχνικό κέντρο εξουσιοδοτηµένο από τον Αντιπρόσ ωπο αυτού.ύ. 5.3 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΕΓΝΩΜΑ Ξεσκονίζετε εβδοµαδιαία την περσίδα αναρρόφησης του στεγνώµατος. (βρισκεται στην οροφη του συστηµατος στεγνωµατος).

23 σελ. 242 GR ΚΕΦ.6 ΙΑΛΥΣΗ 6.1 ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Στις δικές µας συσκευές δευ υπάρχουν υλικά που να απαιτούν ιδιαίτε ρες διαδικασίες χώνευοης.

05/2012. Mod: D115-EK(230_3) Production code: GL80(230V/3)

05/2012. Mod: D115-EK(230_3) Production code: GL80(230V/3) 05/2012 Mod: D115-EK(230_3) Production code: GL80(230V/3) GR σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 1.1 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ... 3 ΚΕΦ.2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ... 4 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 4 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 126 ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ...

σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 126 ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ... GLB0042 GR σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 123 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ... 124 2.3 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ... 124 2.4 ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GLB0049 GLB0050 GLB0051

GLB0049 GLB0050 GLB0051 GLB0049 GLB0050 GLB0051 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΝΡΥΡΙΩΝ Σελ. 321 PERIECOMENA KEF.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 323 KEF.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 323 2.1 METAFORA KAI SUSKEUASIA... 323 2.2 METAKINHSH... 324

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 11 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 15 6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 27 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 31 Σας

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα μας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή των οργάνων ελέγχου 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 29 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 14 5. Καθαρισμός και συντήρηση 24 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 28 Σας

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT Bedienungsanleitung COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER Instructions MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO Istruzioni per l uso KOFFIE- EN

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU

ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3-26 TÜRKÇE 27-50 Περιεχόµενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 4 2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 7 3. Οδηγίες χρήσης 11 4. Καθαρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες. el-gr M.-Nr. 09 879

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα