ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλε ση του έργου: «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδια σμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤ ΚΑ λιμένα Ερμούπολης» Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλε ση του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοί χου και μικροεπισκευές στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης» Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργα σίας για το έτος 2015 προσωπικού της υπηρεσί ας Καθαριότητας του Δήμου Θάσου... 4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστασης Rehabilitation Sciences», των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοση λευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221.Τ6/15/15 (1) Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερ μούπολης». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), άρθρο δέκατο όγδοο, «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε νικής Πολιτικής». β. Του Π.δ. 1/2014 (Φ.Ε.Κ. 125 Α / ): «Αναδιάρ θρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών. γ. Του Π.δ. 103/2014 (Α 170), «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». δ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». ε. Της αριθ. Υ92/ (Β 25) απόφασης Πρω θυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Θεόδωρο Δρίτσα». 2. Το αριθ. Οικ. 1223/ έγγραφο του Δημοτι κού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με συνημμένες τις αριθ. 105/2015 (ΑΔΑ:ΩΤΑΕΟΡΝ0 ΛΨΟ) και 259/2014 (ΑΔΑ: Ω9Ε 0ΟΡΝ0 ΔΟΤ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. 3. Το αριθ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερμούπολης», προϋπολογισμού ,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). ως Προ ϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

2 15662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 221.Τ6/16/15 (2) Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοίχου και μι κροεπισκευές στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), άρθρο δέκατο όγδοο, «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε νικής Πολιτικής». β. Του Π.δ. 1/2014 (Φ.Ε.Κ. 125 Α / ): «Αναδιάρ θρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών. γ. Του Π.δ. 103/2014 (Α 170), «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». δ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». ε. Της αριθ. Υ92/ (Β 25) απόφασης Πρω θυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Θεόδωρο Δρίτσα». 2. Το αριθ. Οικ. 513/ έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με συνημμένες τις αρ. 52/2015 (ΑΔΑ:75ΒΝΟΡΝ0 Π3Ν) και 259/2014 (AΔA: Ω9Ε0ΟΡΝ0 ΔΟΤ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. 3. Το αριθ. Οικ 37755/ έγγραφο της Διεύθυν σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοίχου και μικροεπισκευές στο αλιευ τικό καταφύγιο Ερμούπολης», προϋπολογισμού 4.999,95 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%), ως Προϊστά μενη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λι μενικού Ταμείου Σύρου με Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ F Αριθμ. 2/36622/ΔΕΠ (3) Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 176/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α ). 2. Το Ν. 49/197 άρθρο 40 περί παροχής κινήτρων (ΦΕΚ 232/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 354/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων (ΦΕΚ 143/Α ), όπως ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες OTA. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 2/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 312/2009 (ΦΕΚ 234/Α ). 5. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α ) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 6. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αριθ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β ).. Την αριθ. 126/ πράξη του Δημοτικού Συμ βουλίου Νέας Ιωνίας. 9. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των δήμων. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής, ποσού ,00 για το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη πίστωση στον Κ.Α , σύμφωνα με την αρ. ΑΑΥΜΙΣ 50/ Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Ιωνίας, απο φασίζουμε: Καθορίζουμε τις αποδοχές των στελεχών της Δημο τικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας κατά τους θερινούς μήνες για το έτος 2015 ως εξής: Κοινοτάρχες: 250 Ομαδάρχες: 200 Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για κάθε κατασκη νωτική περίοδο, η διάρκεια των οποίων είναι δεκατρείς (13) ημέρες. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ F Αριθμ (4) Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασί ας για το έτος 2015 προσωπικού της υπηρεσίας Κα θαριότητας του Δήμου Θάσου. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 23 και 20 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 7/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του N. 354/2007 «περί κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» που ορίζεται ότι «Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από πρόταση οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτεδήποτε α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή εφόσον επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργα σίας και της παρ. 6 «Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς μπορεί δε κατ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από πρόταση οικείων Δημοτικών Συμβουλίων της παραγράφου 3, μπορεί επίσης να κα θιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις αργίες». 3. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών να καθορίζουν με απόφαση τους τις ώρες εργασίας των OTA. 6. Την αριθ. οικ.2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA. 7. Την υπ αριθ. οικ.2/7400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.. Την αριθ. 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Θάσου. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπ. του Δήμου Θάσου οικ. έτους Την αριθ. πράξη 4 της του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι κήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του Ν. 4257/2014, αποφασίζουμε: Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθημέρου εργα σίας για το έτος 2015 το κάτωθι προσωπικό της υπη ρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θάσου, ως κάτωθι: Μόνιμο Προσωπικό Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Δώδεκα (12) άτομα κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Επτά (7) άτομα κλάδου ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Είκοσι δύο (22) άτομα κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριό τητας. Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στον προϋ πολογισμό του Δήμου για το σκοπό αυτό. Αύξηση των σχετικών με την παραπάνω αιτία πιστώ σεων με μεταφορά κονδυλίων από πιστώσεις άλλων κατηγοριών δαπανών δεν επιτρέπεται. Καβάλα, 19 Μαΐου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ F Αριθμ (5) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστασης Rehabilitation Sciences», των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτι κής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 3 και 0 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 22), του άρθρου 5 παρ. του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24). 2. Του Ν. 365/200 (Α 14) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/200 (Α 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 34/2010 (Α 71). 3. Του Ν. 3374/2005 (Α 19) «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 9). 5. Την υπ αριθ. Φ5/9656/Β3/2007 (Β 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 6. Το Π.δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Α / ) «Συγχώνευ ση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κα τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας». 7. Το υπ αριθ. 93/ έγγραφο της Αρχής Δια σφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από τον Φεβρουάριο 2014 Έκθεση Εξωτε ρικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας από την Α.ΔΙ.Π.. Το υπ αριθ. 3393/ έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από τον Οκτώβριο 2013 Έκθεση Εξω τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας από την Α.ΔΙ.Π. 9. Το υπ αριθ. 1637/ έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.)

4 15664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τη συνημμένη από τον Φεβρουάριο 2014 Έκθεση Εξω τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας από την Α.ΔΙ.Π. 10. Την αριθ. 2/ απόφαση της Κοσμητείας της Σ.Ε.Υ.Π. 11. Τις αριθ. 3/ και / αποφάσεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Σπουδών των Τμημάτων Λογοθερα πείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστα σης Rehabilitation Sciences», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσι κοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σε επίπεδο Σχολής (ΣΕΥΠ) από το ακαδημαϊκό έτος με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστασης Rehabilitation Sciences», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 365/200 (Α 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η ανά πτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της Αποκατάστασης σε πτυχιούχους επιστημών υγείας. Οι θεματικές ενότη τες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατά σταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατευ θύνσεις: στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία. Σκοποί του προγράμματος είναι: 1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών, μέσω αναζήτησης και αξιολόγησης της πα ρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα υγείας. 2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγ μένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης. 3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προ ηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου καθώς και της ασφάλειας του κατά την υλοποίησή τους. 4. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύστη μα της χώρας επιστημόνων υγείας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων αποκατάστασης, που να είναι ικανοί να αναπτύξουν, σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν επιστη μονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες/ προγράμματα απο κατάστασης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας απο νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες Αποκατάστασης Rehabilitation Sciences» με τρεις κατευθύνσεις: α) Λογοθεραπεία, β) Νοσηλευτική και γ) Φυσικοθεραπεία. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι ούχοι Τμημάτων: Α. Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Λογοθεραπείας. Β. Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομο ταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Νοσηλευτικής. Γ. Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Φυσικοθεραπείας. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυ χιακής Διπλωματικής Εργασίας. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθη μάτων, κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκα τάστασης, επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και αγγλική. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές. Τα μαθήματα του κάθε εξα μήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: 1ο Εξάμηνο 1.1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική και Εφαρμογές Research Methods, Statistics & Applications 9

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προηγμένη διαχείριση δεδομένων 1.2α Matlab και Simulink για Ανάλυση, Επεξεργασία και Μοντελοποίηση ή 1.2β Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικών και Μικτών Ερευνών Advanced data processing 1.2α Matlab and Simulink for Analysis, Processing and Modeling or 1.2b Qualitative and Mixed Research Methods Data Analysis Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστα σης Introduction to Rehabilitation Sciences ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γλώσσα και Νόηση Language and Cognition Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση Ι Clinical Nursing Topics in Rehabilitation I 6 7 Κλινική Εμβιομηχανική Clinical Biomechanics ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Διαχείριση Χρόνιου Πόνου Chronic Pain Management Η θεραπευτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία Therapeutic Exercise in Physiotherapy Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας Neurogenic motor speech disorders Οργάνωση Διοίκηση Μονάδας Αποκατάστασης / Νομοθεσία Δεοντολογία Rehabilitation Unit Organization Administration / Legislation Deontology Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Χρόνιων Ασθενών Psychosocial Support of Chronic Patients Κλινική Αθλητική Φυσικοθεραπεία Clinical Sports Physiotherapy ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 3ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση Novel Technologies in Rehabilitation ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Αφασία και συναφείς γλωσσικές διαταραχές Aphasia and related language disorders Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙI Clinical Nursing Topics in Rehabilitation II Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία Manipulative Physiotherapy Διαταραχές κατάποσης Swallowing Disorders ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διαταραχές Φωνής Voice Disorders Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙIΙ Clinical Nursing Topics in Rehabilitation IIΙ Προηγμένες Τεχνικές Μαλακών Μορίων στη Φυσικοθεραπεία Advanced Soft Tissue Techniques in Physiotherapy Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας Cognitive Communication Disorders Νοσηλευτική Αποκατάσταση Ηλικιωμένων Ασθενών Nursing Rehabilitation of Elderly Patients Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Neuromusculoskeletal Physiotherapy

6 15666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεκμηριωμένη Κλινική πρακτική στη Λογοθεραπεία Evidence based Clinical practice in Speech and language Therapy Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση Evidence based Clinical Practice in Nursing Rehabilitation Τεκμηριωμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών Evidence based Clinical Physiotherapy in Musculoskeletal Dysfunction ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία MScThesis: 14 (ECSTS) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) με ταπτυχιακούς φοιτητές (15 ανά κατεύθυνση). Άρθρο Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη Ε.Π. των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι., ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 365/200 (ΦΕΚ Α 14). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Λογοθεραπεί ας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 0 παρ.11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με 30 τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 22), του άρθρου 5 παρ. του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Το διετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογί ζεται σε Ευρώ και κατανέμεται ως εξής: αα Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό 1 Κόστος Εκπαίδευσης ,2% 2 3 Διοικητική/ Τεχνική Υποστήριξη Μετακινήσεις Προσκεκλημένοι Καθηγητές ,5%.000 4,5% 4 Αναλώσιμα Εξοπλισμός Επιστημονικό Υλικό ,7% 5 Λοιπά ,6% 6 Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας % 7 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας % ΣΥΝΟΛΟ % 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 365/200 (Α 14), όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει. Ο καθορισμός των διδάκτρων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και τα αρμόδια όργανα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πάτρα, 17 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

7

8 1566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 0:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 427 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μήλου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Mηχανικών Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 747 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2802 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1493 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής Προϊσταμένης Αρχής Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα