GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny"

Transcript

1 GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny

2 GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ our partners Οι συνεργατεσ μασ GLiC projects Εργα τήσ GLIC evia ΕυβΟια eco home designs project specifications ΠρΟδιαγραφΕσ ΕργΟυ FinAnCiAL proposal ΟικΟνΟμική ΟρΟι / μελετή phasing of ConstruCtion σταδια κατασκευήσ / αποπερατωσήσ maintenance & LettinGs proposal ΠρΟτασή συντήρήσήσ & μισθωσήσ summary συνοψή ContACt ΕΠικΟινωνια expression of interest Form αιτήσή ΕκδήΛωσήσ ΕνδιαφΕρΟντΟσ

3 Foreword Eισαγωγή GLIC Ltd is an experienced management team in the field of residential development that has come together with major international partners in order to make a proposal to the owners of the Karystos development on Evia. Working with the Owners Association of the Karystos village, GLIC will make a proposal to each of the owners for the design, finance, construction and ongoing maintenance of their new home. GLIC has had a number of discussions with the Public Power Corporation S.A. (PPC) and Piraeus Bank regarding an attractive financing package which will be available to the individual plot owners. The basis of the finance package will be the construction of a thermally efficient home and the generation of electricity by means of Photovoltaic (PV) solar cells. The income from the photovoltaic cells generates a monthly income and helps secure a green mortgage which GLIC will help organise through its finance partner, Piraeus Bank. The total construction programme for the village ( homes) is anticipated to take 3-4 years. The construction will be carried out in phases which will be determined by the responses from owners to our proposals and the level of cooperation and final acceptance of the financial and engineering proposals and plans to be presented. To take advantage of this offer the actions required by each of the owners are set out in this document and summarized as follows: PHASE A (30-45 days) Completion and sending of the Letter of Interest by February15 (for the first 40 homes which shall be delivered within 2011 and with the current PPC pricing structure). Decision by the homeowner of his requirement, and signature of the Loan Application. (1st meeting at the company offices) Receipt of the initial plans based on owner requirements and site topography, selection by the owner of the type of construction, ICF, SIPS, or combination. (2nd meeting) Receipt, review and completion (if the owner is approved for financing) of the required forms and application for PPC and the draft contract. Final determination and acceptance of building plans with technical and architectural details as have been agreed in the draft contract and signature of the construction contract for the Green Home; payment of the 5,000 Euro deposit. Η GLIC Ltd απαρτίζεται από μία έμπειρη ομάδα ειδικών σε θέματα διαχείρισης και κατασκευής οικιστικών μονάδων και εγκαταστάσεων. To ενεργό δυναμικό της εταιρείας, σε συνδυασμό με τους διεθνείς συνεργάτες της, παρουσιάζουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο απευθυνόμενο στους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην ευρύτερη περιοχή Καρύστου Ευβοίας. Διατηρώντας μία στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Καρύστου, η GLIC Ltd θα είναι σε θέση να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη προτάσεις που θα αφορούν τη σχεδίαση, το κόστος, την κατασκευή, καθώς και τη συντήρηση των νέων αυτών κατοικιών. Η εταιρεία μας έχει ήδη προβεί σε συζητήσεις με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να εξασφαλίσει συμφέροντα πακέτα χρηματοδότησης προς όφελος του κάθε ιδιοκτήτη / οικοπεδούχου. Κύριος σκοπός αυτών των πακέτων χρηματοδότησης θα είναι η κατασκευή ενεργειακά ανταποδοτικών κατοικιών που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ηλιακών πάνελ). Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα εξασφαλίζουν ένα μηνιαίο εισόδημα, που με τη βοήθεια της GLIC Ltd, θα χρησιμοποιηθεί ως μορφή εγγύησης για τη χρηματοδότηση που θα προσφέρει η συμβαλλόμενη Τράπεζα Πειραιώς. Ο χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ( κατοικίες) υπολογίζεται στα 3-4 έτη. Η κατασκευή θα γίνεται σε φάσεις οι οποίες θα καθορίζονται και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την ανταπόκριση του κάθε οικοπεδούχου και τον χρόνο τελικής αποδοχής των οικονομοτεχνικών προτάσεων και των αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα του παρουσιάζονται. Σε περίπτωση που θέλει να εκμεταλλευτεί αυτήν την πρόταση κάποιος από τους ιδιοκτήτες / οικοπεδούχους, οι κινήσεις που απαιτούνται εν συντομία είναι οι ακόλουθες: ΦΑΣΗ Α (30-45 ημέρες) Συμπλήρωση & αποστολή του εντύπου Νο.1 εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου (για τις πρώτες 40 κατοικίες που θα παραδοθούν εντός του 2011 με το ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ). Προσδιορισμός από τον ιδιοκτήτη της οικιστικής του απαίτησης (1η συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας) και υπογραφή των δικαιολογητικών δανειοδότησης. Παραλαβή των αρχικών σχεδίων βάσει της προσδιορισθείσας οικιστικής απαίτησης και της ιδιομορφίας του οικοπέδου, μελέτη και επιλογή από τον ιδιοκτήτη τεχνοτροπίας κατασκευής ICF ή SIPS ή μικτή, (2η συνάντηση). Παραλαβή προς μελέτη και συμπλήρωση (εφόσον η τράπεζα ενέκρινε την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη) των απαραίτητων τεχνικών εντύπων & αιτήσεων για τη ΔΕΗ και του σχεδίου σύμβασης. Τελικός καθορισμός αποδοχή των κατασκευαστικών σχεδίων αρχιτεκτονικών, τεχνικών κλπ. λεπτομερειών όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης (3η συνάντηση) και υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου κατασκευής της ενεργειακής κατοικίας. Καταβολή του ποσού των

4 ForEword (Cont.) Eισαγωγή (συν.) PHASE B (60 days) Initiation of process for issuance of building permit, energy efficiency study and PV installation study for 10 kwp output on the home to be constructed. Issuance of building permit and submission of all require documents to Piraeus Bank. Payment by bank of first loan payment. Start of excavation. PHASE C (60 days) Completion of foundation. Application for installation of worksite power (1500 Euro cost to the owner). Completion of construction and installation of PV system. Inspection for energy efficiency and issuance of certificate. Connection to the PPC network. Delivery of home beginning of loan payment. For any further information or clarification an owner may contact us or visit our offices at the address listed in this brochure. A construction and procurement schedule will be drawn up and the order in which the homes are built will be determined by the timing of the completed contracts between GLIC and the individual owners. It is anticipated that construction will commence in Spring 2011 and the completion date of the home will be known in advance. The construction time and the quality of each home will be guaranteed by GLIC. The GLIC team has international experience and has worked in Europe, the USA, the Caribbean and the Middle East on similar projects to Karystos. In addition to our in-house expertise, GLIC has brought together some of the world s leading companies in their respective fields to form a professional team specifically assembled to successfully deliver on every project undertaken. This document is intended to give an overview of our expertise and partners of our team, the professional associated companies and everything that is required to ensure that the Karystos project is completed to the very highest standard within the timeframe set. Lee Harrison - Managing Director ΦΑΣΗ Β (2 μήνες) Έναρξη εργασιών έκδοσης οικοδομικής άδειας, εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και μελέτης εγκατάστασης Φ/Β συστήματος 10kWp επί της στέγης της υπό ανέγερση κατοικίας. Έκδοση οικοδομικής αδείας, υποβολή στην Τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών. Καταβολή πρώτης δόσης δανείου. Έναρξη εργασιών εκσκαφής. ΦΑΣΗ Γ (2 μήνες) Θεμελίωση Αίτηση εγκατάσταση εργοταξιακού ρεύματος (1500 από τον ιδιοκτήτη). Ολοκλήρωση κατασκευής & εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης της κατασκευασθείσας κατοικίας έκδοση πιστοποιητικού. Διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Παράδοση κατοικίας έναρξη πληρωμής δανείου. σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί περαιτέρω πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας ή να επισκεφθεί τα γραφεία μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στον φάκελο αποστολής. Θα συνταχθεί ένα χρονοδιάγραμμα κατασκευής και σχεδίασης των οικημάτων, η ροή του οποίου θα καθορίζεται βάση του χρόνου ολοκλήρωσης υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ της GLIC και του κάθε οικοπεδούχου. Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει την Άνοιξη του 2011 και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε οικίας θα γίνεται γνωστή εκ των προτέρων. Ο χρόνος κατασκευής και η ποιότητα του κάθε σπιτιού θα είναι εγγυημένη από την GLIC. Η ομάδα της GLIC διαθέτει διεθνή εμπειρία καθώς έχει εργασθεί στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Καραϊβική και τη Μέση Ανατολή, κατασκευάζοντας παρόμοια έργα σαν και αυτό που προτείνεται για την έκταση Καρύστου. Εκτός της εμπειρίας που διαθέτει η GLIC, έχουν διασφαλιστεί συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσμο προκειμένου να δημιουργηθεί μία εξαιρετικά αποδοτική ομάδα που είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε όποιο έργο και αν της ανατεθεί. Η συγκεκριμένη παρουσίαση παρέχει μία γενική επισκόπηση της εμπειρίας μας, καθώς και εκείνη των εταίρων μας και των συνεργατών μας, που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο της Καρύστου με τα υψηλότερα πρότυπα και προδιαγραφές εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Λι Χάρισον Διευθύνων Σύμβουλος 6 7

5 About us H EtAIρEIA MAσ Lee Harrison, Managing director: After qualifying as a quantity surveyor 22 years ago, Lee began his career as a QS and Contracts Manager for a medium-sized construction company. It was with this company that he gained experience of working on residential schemes for companies such as Wimpey, Taylor Woodrow and Try Homes, as well as commercial and retail projects for clients including Tesco, Sainsbury s, Marriott Hotels, Defence Estates and the NHS. Lee has been involved in developing large leisure developments, office and retail parks, prime residential properties and 6 star resort developments in Europe and the Caribbean. K.E. Gus Polites, operations director: Gus brings 33 years of international business background to the team and was recruited to guide the GLIC expansion into the eastern Mediterranean. He is the former Regional Director and Partner of AAI Global Equities for the Balkans and Middle East responsible for seeking out opportunities for IPOs, PIPES and MBOs in the region. Previous to that he served as the Director of International Operations for the Midway Group of Companies, which was active in energy exploration, production, and marketing. His primary responsibilities included international contract negotiations related to acquisitions, joint ventures, banking and operations. Prior to that, he served as the Senior Vice President and Director of International Operations for the Banking Corporation of America, based in Washington D.C., and Petrolux of Liechtenstein. His activities included consulting on mergers and acquisitions, financing international projects, commodity transactions, and negotiations related to general trade and energy. Λι χάρισον, διευθύνων σύμβουλος: Έπειτα από την απόκτηση της ιδιότητάς του ως Επιθεωρητής Εργολάβος (quantity surveyor) πριν από 22 χρόνια, ο Λι ξεκίνησε την καριέρα του ως (QS) Επιθεωρητής Εργολάβος και Υπεύθυνος Συμβάσεων (Contracts Manager ) για μια μεσαίου μεγέθους κατασκευαστική εταιρεία. Ήταν με αυτή την εταιρεία που απέκτησε εμπειρία στην οικιστική κατασκευή, κατασκευάζοντας έργα για εταιρείες όπως την Wimpey, Taylor Woodrow και Try Homes, καθώς και εμπορικά έργα για πελάτες όπως Tesco, Sainsbury s, Marriott Hotels, Defence Estates και το NHS. Ο Λι έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη μεγάλων μονάδων αναψυχής, γραφείων και εμπορικών πάρκων, στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών, καθώς και στην αποπεράτωση 6 τουριστικών θέρετρων (resorts) στην Ευρώπη και την Καραϊβική. κωνσταντίνος E. Gus Πολίτης, διευθυντής Εργασιών: Έπειτα από 33 χρόνια πείρας στα διεθνή επιχειρηματικά δρώμενα, ο Gus επιλέχθηκε από την ομάδα της εταιρείας μας ως ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί την επέκταση της GLIC στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πρώην Περιφερειακός Διευθυντής και συνεταίρος της AAI Global Equities για τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, υπεύθυνος επενδύσεων και αναζήτησης ευκαιριών σε IPO S, PIPES και MBO S στην περιοχή. Διετέλεσε Διευθυντής Διεθνών Λειτουργιών της Midway Group of Companies, η οποία δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, εξόρυξη, παραγωγή και την εμπορία ενέργειας. Κύρια αρμοδιότητά του ήταν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις συμβάσεων που αφορούσαν εξαγορές, κοινοπραξίες, τραπεζικές και λοιπές δραστηριότητες. Επίσης υπήρξε Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων για την Banking Corporation of America, με έδρα την Washington DC, καθώς και για την εταιρεία Petrolux με έδρα το Λιχτενστάιν. Οι αρμοδιότητές του αφορούσαν διαβουλεύσεις σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, χρηματοδότηση διεθνών έργων, συναλλαγές βασικών υλών και διαπραγματεύσεις που σχετίζονταν με γενικό εμπόριο με εξειδίκευση στην ενέργεια. 8 9

6 About us (Cont.) H EtAIρEIA MAσ (συν.) tony Frend, developments director: Tony s career began in 1980 after serving six years in the British armed forces. Over the past thirty years Tony has worked for, and held senior positions in, national and international contracting and development companies operating in the UK, Europe, the Bahamas and the Eastern Caribbean. Tony has managed a variety of projects in the private and public sectors including large scale MOD projects and PFI schemes, hotels and resort developments, hospital, educational, marine, civil and airport construction. Notable large scale residential schemes include projects such as the first UK NHS PFI of some 270 units for nursing staff and 470 affordable homes scheme in Belize. τόνι φρέντ, διευθυντής ανάπτυξης: Η καριέρα του Τόνι ξεκίνησε το 1980 έπειτα από την εξαετή θητεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις της Βρετανίας. Τα τελευταία 30 χρόνια ο Τόνι έχει εργασθεί ως υψηλά ιστάμενο στέλεχος σε εθνικές και διεθνείς εταιρείες στο χώρο της κατασκευής και ανάπτυξης έργων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τις Μπαχάμες και την Ανατολική Καραϊβική. Έχει ηγηθεί την κατασκευή πολλαπλών έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως σε αμυντικά έργα μεγάλης κλίμακας για τις Ε.Δ. και σχήματα PFI, ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, αεροδρόμια, λιμάνια, και εμπορικά κέντρα. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του στην κατασκευή μεγάλης μονάδας Εθνικού Κέντρου Υγείας, μια πρωτοβουλία σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (PFI), περίπου 270 κατοικιών στην Βρετανία, σχεδιασμένου να φιλοξενήσει το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στην ανάπτυξη μίας μονάδας 470 προσιτών κατοικιών στο Μπελίζ. Alex Labridis, Construction director: Alex is a Chartered Civil Engineer and a member of the Royal Institute of Chartered Surveyors. He has worked as a civil engineer and project manager for Atkins in the UK and in the Middle East. During his employment at Atkins he furthered his education by completing a postgraduate degree in Real Estate Economics, Finance & Development. His experience in the Middle East was on large commercial, leisure and residential developments including the World in Dubai and the Bahrain World Trade Centre. He was a key management member of an international multi-disciplinary team tasked to deliver a big scale residential and leisure project in Bahrain. Upon his return to the UK he worked on the development of the London 2012 Olympic Park, before joining RLAM as a Development Manager. He managed commercial, industrial and retail development projects across the country ranging from 100k to 25million. Άλεξ Λαμπρίδης, διευθυντής κατασκευής: Ο Άλεξ είναι ορκωτός πολιτικός μηχανικός και μέλος του Royal Institute of Chartered Surveyors. Έχει εργασθεί ως πολιτικός μηχανικός και διευθυντής έργων (project manager) για την Atkins στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στη Μέση Ανατολή. Κατά τη θητεία του στην Atkins συνέχισε τις σπουδές με ένα μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και συγκεκριμένα στην Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη Ακινήτων. Η εμπειρία του στη Μέση Ανατολή ήταν κυρίως σε μεγάλες εμπορικές, ψυχαγωγικές και οικιστικές μονάδες, όπως το World στο Ντουμπάι και το World Trade Center του Μπαχρέιν. Κατείχε διευθυντική θέση σε μία διεθνή πολυτομεακή ομάδα, στην οποία είχε ανατεθεί η κατασκευή ενός μεγάλου έργου με οικιστικές και ψυχαγωγικές μονάδες στο Μπαχρέιν. Με την επιστροφή του στο Λονδίνο εργάσθηκε στην κατασκευή του Ολυμπιακού Πάρκου του Λονδίνου για τους αγώνες του 2012, αμέσως μετά ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθυντή ανάπτυξης στην RLAM. Εκεί ήταν υπεύθυνος κυρίως εμπορικών και βιομηχανικών έργων ανά την χώρα, αξίας 100 χιλιάδων έως και 25 εκατομμυρίων

7 our partners Οι συνεργατεσ μασ We at GLIC will employ local Architects and Engineers to assist our team to complete the design development. The local consultants will ensure all our proposals comply with the local building code and are passed through the building control process. Η ομάδα της GLIC συνεργάζεται με το ΕΜΠ και Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή ροή και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις ελληνικές πολεοδομικές αρχές για την αποπεράτωση του έργου. London Fairfax I.S. PLC 46 Berkeley Square Mayfair London, W1J 5AT dubai Fairfax Middle East Limited The Gate, Floor 12, Office 25, DIFC, Dubai, UAE Fairfax I.S. PLC is a Member of the London Stock Exchange (LSE), an AIM Nominated Advisor and Broker, an Approved Sponsor of the UK Listing Authority (UKLA), authorized and regulated by the Financial Services Authority (FSA) and a Listing Sponsor of the NASDAQ Dubai. Fairfax is an innovative international investment bank providing a full investment banking service to a wide range of clients. With offices in London and Dubai, Fairfax operates as an independent bank and its team has expertise across the investment spectrum, active in all major financial jurisdictions. London Fairfax I.S. PLC 46 Berkeley Square Mayfair London, W1J 5AT dubai Fairfax Middle East Limited The Gate, Floor 12, Office 25, DIFC, Dubai, UAE H Fairfax I.S. PLC, είναι μέλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE), επιλεγμένη χρηματοοικονομική σύμβουλος του οργανισμού AIM και εγγεγραμμένη στα μητρώα του UKLA της Μεγάλης Βρετανίας, ένας οργανισμός που ελέγχετε από την ανώτατη χρηματοοικονομική υπηρεσία FSA. Η Fairfax I.S. PLC είναι επίσης επίσημο μέλος του Χρηματιστηρίου NASDAQ στο Ντουμπάι. H Fairfax, είναι μία πρωτοποριακή, διεθνής, επενδυτική τράπεζα που είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες στο ευρύ φάσμα πελατών που διαθέτει. Με γραφεία στο Λονδίνο και στο Ντουμπάι η Fairfax δρα ως ανεξάρτητη επενδυτική τράπεζα, στελεχωμένη από μία ομάδα έμπειρη, σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και ενεργή σε όλους τους μεγάλους οικονομικούς τομείς

8 GLiC projects Εργα τήσ GLIC GLiC projects Εργα τήσ GLIC resorts & hotels resorts & ΞΕνΟδΟχΕια resorts & hotels resorts & ΞΕνΟδΟχΕια The Hilton hotel and conference centre, Barbados, is situated on Needham s Point, St Michael, Barbados. Built on 300,000 square feet of land, the hotel has 355 rooms, a ballroom, six meeting rooms that can be converted into two for conferences, two restaurants, three swimming pools and a variety of recreation facilities. The new Alexandra Hotel and Spa Resort was constructed on the island of Providenciales Turks and Caicos Islands. The project consisted of the construction of 10 fourstorey buildings over a ten acre site on the world s famous Grace Bay beach. The project includes office and reception areas, pool, bars, leisure facilities and restaurants. Το Alexandra Hotel είναι μία νέα υπερπολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα και spa κτισμένη στο Providenciales στις νήσους Τέρκς και Κάικος. Το έ ργο α υτό α ποτ ε λ ε ί τα ι α πό 10 τετραώροφα κτίρια που εκτείνονται σε 40 στρέμματα πάνω στην πασίγνωστη παραλία Grace Bay Beach. Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει επίσης, γραφεία, χώ ρ ο ρ εσ ε ψ ι όν, π ι σ ί να, μ πα ρ, εστιατόρια και διάφορους χώρους αναψυχής. Το Χίλτον (ξενοδοχείο - συνεδριακός χώρος) βρίσκεται στο Needham s Point, St. Michael στα νησιά Μπαρμπάντος. Κτισμένο σε μία έκταση τ.μ., η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει 355 δωμάτια, αίθουσα εκδηλώσεων, 6 αίθουσες συνεδριάσεων με δυνατότητα μετατροπής των σε δύο μεγαλύτερες για την υποστήριξη συνεδρίων, δύο εστιατόρια, τρεις πισίνες, και διάφορους χώρους αναψυχής. The Lantana Resort, Turks & Caicos Islands Project Value / Αξία: US $ 65,000,000 Το Lantana Resort στις νήσους Τέρκς & Κάικος Project Value / Αξία: US $ 40,000,

9 GLiC projects Εργα τήσ GLIC GLiC projects Εργα τήσ GLIC housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα The Los Lagos Affordable Housing Project, Belize, comprised of the construction of 470 low cost housing units. The scheme formed part of the government s initiative to increase the availability of modern housing for the local population. Το πρόγραμμα προσιτών κατοικιών, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των σύγχρονων κατοικιών για τον τοπικό πληθυσμό, περιλαμβάνει οικισμό στο Λος Λάγκος του Μπελίζ, αποτελούμενο από 470 μονάδες χαμηλού κόστους. Project Value / Αξία: US $ 10,000,000 Single dwelling in Lakithra, Kefalonia, Greece Μονοκατοικία στην Λακύθρα Κεφαλλονιάς Project Value / Αξία: 475,

10 GLiC projects Εργα τήσ GLIC GLiC projects Εργα τήσ GLIC housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα 24 apartments with underground parking, Jersey, Channel Islands ( 5m) 24 διαμερίσματα με υπόγειο πάρκινγκ στο Jersey των Νήσων Τσάνελ ( 5m) Low cost housing, terrace of 9 2- and 3-bed houses, Surrey, UK Οικίες χαμηλού κόστους, αποτελούμενες από 2 έως 3 υπνοδωμάτια, και ταράτσα 9 τ.μ. στο Surrey, Η.Β. 12,100sq.ft single residence, TCI Μονοκατοικία τ.μ. στις νήσους Τέρκς & Κάικος 14,100sq.ft single residence, UK ( 3.2m) Μονοκατοικία τ.μ. στο Η.Β. ( 3.2m) 90 apartments and 15 townhouses with underground car parking in Jersey, Channel Islands ( 18m) 90 διαμερίσματα και 15 μονοκατοικίες με υπόγειο πάρκινγκ στο Jersey των Νήσων Τσάνελ ( 18m) The Angel, Islington, London, UK ( 2.6m) Το Angel στο Islington του Λονδίνου Η.Β. ( 2.6m) System built ECO homes in the UK using structural insulated panels (SIPs). 30 apartments over 4 floors in Colchester, Essex. Single four bedroom split level home, Banstead, Surrey. Δομικό σύστημα κτιρίων οικολογικής κατοικίας με χρήση δομικά μονωμένων πάνελ (SIP s). 30 διαμερίσματα σε 4-όροφο κτίριο στο Colchester του Essex. Μονοκατοικία 4 υπνοδωματίων σε τρία επίπεδα στο Banstead του Surrey

11 GLiC projects Εργα τήσ GLIC GLiC projects Εργα τήσ GLIC housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα housing & ApArtment projects κατοικιεσ & διαμερισματα Other Caribbean Private Residential Homes Λοιπές Ιδιωτικές Κατοικίες στην Καραϊβική A 12,800 sq. ft single residence in Surrey, UK Μονοκατοικία τ.μ. στο Surrey του Η.Β. Project Value / Αξία: 2,900,

12 GLiC projects Εργα τήσ GLIC GLiC projects Εργα τήσ GLIC CiviL & marine engineering δήμοσια Εργα & μαρινεσ CiviL & marine engineering δήμοσια Εργα & μαρινεσ Cooper Jack Marina, Providenciales, Turks and Caicos Islands. The project scope included the excavation of a 12 acre marina basin to a general depth of 12 feet below mean sea level in order to form the basin. The project required the excavation of 250,000 cubic yards of limestone rock and the installation of 2200 linear feet of pre-cast concrete dock wall and bulkhead. The 600 linear foot marine approach channel was cut using a cutter suction barge. Μαρίνα Cooper Jack στο Providenciales των νήσων Τέρκς και Κάικος Για την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου απαιτήθηκε η εκσκαφή και η δημιουργία κόλπου 48 στρεμμάτων, με βάθος 4 μέτρων κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μαρίνας. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η εκσκαφή κυβικών μέτρων ασβεστολιθικών πετρωμάτων και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν 700 μέτρα από PRO-KAT υλικό τσιμέντου και σκυροδέματος θαλάσσης διαμορφώνοντας έτσι το διαφραγματικό τοίχο. Τα 200 μέτρα του δίαυλου προσέγγισης προς την μαρίνα δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας φορτηγίδα κοπής και αναρρόφησης. Project Value / Αξία: US $ 3,000,000 New air traffic control tower and administration block. New security system and runway lighting, Beef Island, British Virgin Islands ( 5m). Νέος πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Νέο σύστημα ασφάλειας και φωτισμού του διαδρόμου στο Beef Island των Βρετανικών Παρθένων Νήσων ( 5m)

13 GLiC projects military & CommerCiAL Εργα τήσ GLIC στρατιωτικα & ΕμΠΟρικα Εργα Ministry of Defence HQ with extensive testing facilities and vehicle workshops, Bordon, UK ( 15m) Γενικό Επιτελείο Υπουργείου Αμύνης με εγκαταστάσεις εργαστηρίων και εκτεταμένων ελέγχων οχημάτων στο Bordon του Η.Β. ( 15m) Military accommodation, Windsor Barracks ( 2.6m) Καταλύματα Στρατού, στον Στρατώνα Windsor ( 2.6m) Conversion of grade 2 listed building to a supermarket, offices and residential accommodation, Perivale, UK ( 2.1m) Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε σούπερ μάρκετ, γραφεία και κατοικίες στο Perivale του Η.Β. ( 2.1m) New head office for Skandia Life, Hampshire, 11 storey office building with 3 storey underground car parking ( 18m) Η νέα έδρα της Skandia Life, Hampshire, κτίριο 11 ορόφων με γραφεία και τριώροφο υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ( 18m) 24 25

14 GLiC projects other projects Εργα τήσ GLIC ΛΟιΠα Εργα Hotel and Leisure: New luxury hotel and conference centre - Devonport House at the World Heritage Site in Greenwich, London ( 12m). Chewton Glen Hotel, Hampshire. Hotel, conference and leisure complex ( 4.5m). Southampton Park Hotel, Southampton - New leisure centre with restaurant ( 4m). Educational: New Art College for Dorset County Council for art and design ( 4m). Pokesdown Primary School - construction of new award winning school ( 3m). New Roman Catholic primary School, Ferndown, Dorset ( 2.5m). Health Care: Landsdowne Private Hospital, Bournemouth - new bedroom wing, hydrotherapy pool, operating theatres and intensive care unit ( 5m). St Mary s Hospital, Portsmouth New maternity wing ( 3m). Odstock Hospital, Salisbury - New mortuary ( 3m). social: Poole General Hospital 270 apartments, nurses accommodation, first NHS PFI ( 6m). Sheltered Accommodation, Poole - three blocks of warden-assisted flats ( 3m). Commercial: The Crescent, Basingstoke - total rebuilding of three fire-damaged office blocks ( 11m). Arundel Street, Portsmouth - new fast-track (10 week) entertainment and leisure facilities for Top Rank plc ( 3m). Military and Industrial: UK Atomic Energy Authority (UKAEA), Winfrith, Dorset - Defense Research Agency - new nuclear testing facilities and offices, part of a 500 million project. restoration / refurbishment: Sutton Place, Surrey - restoration of Paul Getty s former home for the Getty Foundation ( 8m). Ξενοδοχειακές μονάδες & μονάδες αναψυχής: Νέο πολυτελές ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο στο Devonport House του World Heritage Site στο Greenwich του Λονδίνου ( 12m). Το Chewton Glen Hotel, στο Hampshire, ξενοδοχειακό συγκρότημα με συνεδριακό χώρο και μονάδες αναψυχής ( 4.5m). Το Southampton Park Hotel, στο Southampton, νέο κέντρο αναψυχής με χώρο εστιατορίου ( 4m). Εκπαιδευτήρια: Νέο Κολέγιο Τέχνης και Σχεδίου για το κομητειακό συμβούλιο του Dorset ( 4m). Δημοτικό Σχολείο Pokesdown - κατασκευή νέου βραβευμένου σχολείου ( 3m). Νέο-Ρωμαιοκαθολικό δημοτικό σχολείο, Ferndown, στο Dorset ( 2.5m). Έργα υγειονομικής Περίθαλψης: Ιδιωτικό Νοσοκομείο Landsdowne, στο Bournemouth. Κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα κλινών, πισίνα υδροθεραπείας, χειρουργικές μονάδες καθώς και μονάδα εντατικής θεραπείας ( 5m). Νοσοκομείο St. Mar y, στο Πόρτσμουθ. Κατασκευάστηκε νέα μαιευτική πτέρυγα ( 3m). Νοσοκομείο Odstock, στο Salisbury. Κατασκευάστηκε νέο νεκροτομείο ( 3m). κοινοτικές μονάδες: Στο νοσοκομείο Poole General Hospital κατασκευάστηκαν 270 διαμερίσματα νοσηλευτών, το πρώτο Εθνικό Κέντρο Υγείας, PFI ( 6m). Στο Sheltered Accommodation, Poole, κατασκευάστηκαν διαμερίσματα αρχιφυλάκων σε έκταση τριών οικοδομικών τετραγώνων ( 3m). Εμπορικές Εγκαταστάσεις: Στο Crescent, του Basingstoke, επιτεύχθηκε συνολική ανακατασκευή τριών συγκροτημάτων επαγγελματικών χώρων έπειτα από πυρκαγιά που είχαν υποστεί τα συγκροτήματα αυτά ( 11m). Arundel Street, Portsmouth - fast-track (10 εβδομάδες) εγκαταστάσεις διασκέδασης και αναψυχής για την Top Rank plc ( 3m). Έργα στρατού και βιομηχανικές μονάδες: Τομέας Αμύνης και Έρευνας / Βρετανική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στο Winfrith, Dorset: Κατασκευή πυρηνικών εργαστηρίων και γραφείων που αποτελούν, μέρος έργου 500 εκατομμυρίων. αναπαλαίωση και αποκατάσταση κτιρίων: Αναπαλαίωση της οικίας του Paul Getty για το Ιδρύμα Getty στο Sutton Place, του Surrey ( 8m)

15 evia ΕυβΟια evia ΕυβΟια karystos ikaros καρυστοσ ικαροσ 28 29

16 evia karystos ΕυβΟια καρυστοσ Project Headlines: We will build you a thermally efficient holiday home of a modern design and super insulated. The home could cost as low as 5,000 to the owner dependent on home choice. The home will be of a modular design enabling future additions at the owner s request. Using our building process you will be able to get a Green Mortgage and GLIC has been able to source a competitive interest rate with its funding partner Piraeus Bank. Your home will generate electricity using photovoltaic cells and/or a residential wind turbine. Each home will have c.75 sq. metres of PV panels on the roof which should generate 10kWp and connected to the PPC network with a 25 year guaranteed power purchase agreement. The PV generate a tax-free income of 0.55 per kw. The PV income is used to pay the mortgage. The abilities, experience, technical knowledge and flexibility of GLIC ensure the home will be built to the highest standard possible, it will have an A+ energy rating and will be built within the time periods agreed. We will guarantee the quality of your home. Want to know more? Read the following pages. Want to take advantage of this incredible offer? Complete and return the Expressions of interest page at the end of this document to GLIC at the address indicated by 15th February 2011 (for the first 40 homes we are planning to deliver within the current year). Βασικά Στοιχεία Έργου: Πρόκειται να κατασκευάσουμε για εσάς ενεργειακά αποδοτικές εξοχικές κατοικίες με μοντέρνα σχεδίαση και άρτια μόνωση. Η κάθε κατοικία μπορεί να στοιχίσει από σε κάθε ιδιοκτήτη ανάλογα πάντα με το μέγεθος και τις προδιαγραφές που θα επιλέξει. Η κάθε κατοικία θα έχει αρθρωτή και ευέλικτη σχεδίαση για να επιτρέπει μελλοντικές προσθήκες, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη. Ακολουθώντας την προτεινόμενη διαδικασία ανοικοδόμησης, ο κάθε οικοπεδούχος θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις «Πράσινες Χρηματοδοτήσεις» και τα συμφέροντα πακέτα χαμηλότοκων χρηματοδοτήσεων που έχει εξασφαλίσει η GLIC με τη συμβαλλόμενη Τράπεζα Πειραιώς. Η κάθε κατοικία θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών συστημάτων ή και ανεμογεννήτριας οικιακής χρήσης). Το κάθε οίκημα θα είναι εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκό σύστημα μέγιστης ισχύος 10 kwp περίπου, τοποθετημένο στη στέγη (επιφάνειας τουλάχιστον 75 τ.μ.) συνδεόμενο με το δίκτυο της ΔΕΗ με 25ετή σύμβαση εγγυημένου από τη ΔΕΣΜΗΕ εισοδήματος. Το εισόδημα που θα προκύπτει από τα φωτοβολταϊκα συστήματα είναι αφορολόγητο και ανέρχεται για το 2011 στα 0,55 ανά kw. Αυτό το εισόδημα που θα προκύπτει από τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα χρησιμοποιείται για να πληρώνεται η δόση του δανείου. Με την τεχνογνωσία, εμπειρία, και ευελιξία που προσφέρει η GLIC διασφαλίζει στον κάθε ιδιοκτήτη ότι η κατοικία του θα κατασκευαστεί με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές, θα ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α+ και θα παραδοθεί εντός των προθεσμιών που θα έχουν συμφωνηθεί. Εγγυόμαστε για την ποιότητα της κατοικίας σας. Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Διαβάστε τις σελίδες που ακολουθούν. Θέλετε να επωφεληθείτε από αυτήν τη μοναδική ευκαιρία; συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (έντυπο νο. 1) που βρίσκεται στο τέλος της παρουσίασης στη διεύθυνση που αναγράφεται έως και τις 15 φεβρουαρίου 2011 (για τα πρώτα 40 σπίτια που σχεδιάζουμε να παραδοθούν εντός του τρέχοντος έτους)

17 evia LoCAtion ΕυβΟια τοποθεσια The island of Evia, located off the eastern coast of Central Greece, is one of the most popular and unique of all the Greek Islands. Second in size only to the island of Crete, Evia is a popular holiday and vacation destination. Evia is located within the Aegean Sea and the Evoikos Gulf and is circa 55Km from Central Athens by car. Η νήσος Ευβοίας βρίσκεται στην ακτή ανατολικά της Κεντρικής Ελλάδος και είναι από τα πιο δημοφιλή και ιδιαίτερα νησιά της χώρας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί που διαθέτει η χώρα μετά την Κρήτη και αποτελεί αγαπημένο τουριστικό και παραθεριστικό θέρετρο. Η Εύβοια πλαισιώνεται από το Αιγαίο και τον Ευβοϊκό Kόλπο και είναι μόλις 55χλμ. από το κέντρο της Αθήνας οδικώς. Evia is an island with three main parts - the north, central and south. There are 2 areas we are prepared to develop: The first is located in the southern part of the island, belongs to personnel of the Hellenic Air Force and is situated on the coast approximately 1km north of Bouros. The site s topography demonstrates a 1 in 6 gradient from the top of the site to the seafront. The site is westerly and sea-facing. The second is 2 km NW of Karystos, belongs to personnel of the Hellenic Army. The sites topography is similar to the first site. Το νησί χαρακτηρίζεται από τρία κύρια σημεία: Βόρεια, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Οι περιοχές που προτείνονται για υλοποίηση της πρότασης είναι δύο: Η πρώτη βρίσκεται στο νότιο σημείο του νησιού, ανήκει στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και είναι παραθαλάσσια περίπου 1 χλμ. βόρεια του Μπούρου. Η τοπογραφία της έκτασης καταδεικνύει μία κλίση 1 προς 6 από την κορυφή της έως και την ακτή. Η έκταση είναι δυτική με θέα την θάλασσα. Η δεύτερη βρίσκεται ΝΔ της Καρύστου σε απόσταση 2χλμ, ανήκει στα στελέχη του Ελληνικού Στρατού και είναι παραθαλάσσια με αντίστοιχη κλίση

18 eco home designs ConCepts ιδεεσ και ΠρΟτασΕισ The concepts that follow have been designed to give a contemporary look, modern conveniences whilst offering excellent energy efficiency (thermal insulation) and an energy rating of A+ according to existing Greek Legislation. The high insulation values will give better cooling in the summer months and more efficient heating during the winter months. The use of Renewable energy Sources (Photovoltaic Solar Energy cells and optional wind turbine) make a ver y significant contribution to the true cost of constructing these homes. If an owner chooses any of the house types shown, based on each owners needs, the topography of the site, and the technology chosen (ICFs, or SIPs, or mixed depending on financial ability), the majority of the finance for the house will come from the green mortgage and the owner s only financial requirement towards the cost of their new home may be as little as 5,000 (for 75 sq. meters ground floor ad 35 sq. meters basement, using SIPs) depending on the technology chosen and the home size. The opportunity that this allows the owner to own a holiday home for such a small financial commitment is truly unique. Various house types will be offered with 2 and 3 bedroom variants. The floor plans are shown within this document. The house types have also been named for reference and we have used local villages and town names to do this. The house types and layout will var y depending on plot orientation, size, and topography. As the final interest level is determined, additional designs may be available to owners. Οι ιδέες και οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να επιτρέψουν μία σύγχρονη όψη και αντίληψη σε κάθε κατοικία, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, (υψηλή θερμομόνωση) και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κατηγορίας Α+ σύμφωνα με την πρόσφατη Ελληνική Νομοθεσία. Οι υψηλές τιμές θερμομόνωσης θα εξασφαλίζουν καλύτερη ψύξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και πιο αποτελεσματική θέρμανση κατά του χειμερινούς. Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστημάτων με μορφή ηλιακών πάνελ και προαιρετικά μικρών ανεμογεννητριών), συμβάλλει σημαντικά (ανταποδοτικά) στο κόστος κατασκευής αυτών των κατοικιών. Επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα σχέδια και προσαρμόζοντάς το, αφενός στην οικιστική ανάγκη του κάθε ιδιοκτήτη και αφετέρου στις ιδιαιτερότητες του οικοπέδου και την επιθυμητή τεχνολογία κατασκευής, (ICFs ή SIPs, ή μικτή ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα), το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής καλύπτεται με την πράσινη χρηματοδότηση. Τοιουτοτρόπως απομένει ένα μικρό ποσό επιβάρυνσης του ιδιοκτήτη που ξεκινά από (για 75 τ.μ. ισόγειο και 35 τ.μ. υπόγειο με SIPs), ανάλογα με την επιλεγόμενη τεχνολογία και το μέγεθος της κατοικίας. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται σε κάθε οικοπεδούχο να κατασκευάσει εξοχική κατοικία με τόσο χαμηλό κόστος είναι πραγματικά μοναδική. Προσφέρονται διάφορες παραλλαγές σπιτιών με 2 ή 3 υπνοδωμάτια, οι κατόψεις των οποίων περιέχονται στο φυλλάδιο αυτό. Η κάθε σχεδιαστική πρόταση έχει ονομαστεί προς διευκόλυνσή σας με την ονομασία τοπικών χωριών και περιοχών. Η τελική διάταξη και διαρρύθμιση της κάθε κατοικίας θα ποικίλλει, ανάλογα με τον προσανατολισμό, τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου, την κλίση του εδάφους και τις επιθυμητές διαστάσεις δόμησης. Ανάλογα με το ενδιαφέρον των οικοπεδούχων, πιθανότατα να υπάρξουν πρόσθετες παραλλαγές και επιπλέον διαθέσιμα σχέδια

19 eco home designs eco home designs house type 1 bouros elevations σχεδιο κατοικιασ 1 μπουροσ ΠρΟσΟψΕισ house type 1 bouros FLoor plan σχεδιο κατοικιασ 1 μπουροσ κατοψή 75 sq. MEtErs PLus basement 75 τ.μ. συν υπογειο 75 sq. MEtErs PLus basement 75 τ.μ. συν υπογειο 36 37

20 eco home designs eco home designs house type 2 AGhii elevations σχεδιο κατοικιασ 2 αγιοι ΠρΟσΟψΕισ house type 2 AGhii FLoor plan σχεδιο κατοικιασ 2 αγιοι κατοψή 75 sq. MEtErs PLus basement 75 τ.μ. συν υπογειο 75 sq. MEtErs PLus basement 75 τ.μ. συν υπογειο 38 39

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Πράσινα επαγγέλματα ή πράσινες ενασχολήσεις? ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εξοικονόμιση ενέργειας / Χρήση ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

GERI INDUSTRIAL ESTATE. T: F: E:

GERI INDUSTRIAL ESTATE. T: F: E: NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd GERI INDUSTRIAL ESTATE P.O.Box: 12665, 2251 Nicosia Cyprus T: +357 22 482 000 F: +357 22 485 380 E: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Effective Support for

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» Tο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μετά από εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

CONFERENCE & BANQUETING

CONFERENCE & BANQUETING CONFERENCE & BANQUETING Το ξενοδοχείο Athens Ledra βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης, κοντά στην καρδιά της Αθήνας. Η ιδανική θέση του προσφέρει πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Bioclimatic composition

Bioclimatic composition AT T I C A - G R E E C E Bioclimatic composition design BY PALY Architects, Nikos Likoudis, Ismini Papaspiliopoulou associated architect Katerina Argiropoulou text PALY Architects photos Panagiotis Voumvakis

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα