Φλώρινα ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>"

Transcript

1 Φλώρινα ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΙΑ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΙΚΟ ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΑ <<ΕΛΕΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Εγνατίας 9 Πληροφορίες : Α.ΤΩΤΟΥ Τηλέφωνο : (23853) Τ.Κ. : ΠΡΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΑΦΕΡΟΜΕΟΥ NO 2/205 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΑΑΘΕΗ ΥΠΗΡΕΙΩ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΗ για ένα () μήνα και με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του οσοκομείου να παρατείνει την σύμβαση για ένα ακόμη μήνα ή έως την ολοκλήρωση του ενιαίου διαγωνισμού που διενεργείται, από το οσοκομείο ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ προϋπολογισθείσας μηνιαίας δαπάνης #5473,40 # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ύντομο ιστορικό Το Γενικό οσοκομείο Φλώρινας έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Π.Δ.8/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2. Του. 2286/95 Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων. τον 3. Του.3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 8/ τ.α ) Εθνικό ύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) < Περί Δημόσιου Λογιστικού έλεγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις > 5. Του.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 207/Α/74) Περι λογιστικού.π.δ.δ. 6.Το /7 Εθνικό ύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις> 7.Τον 3867/0 άρθρο 2 παραγρ.. 8. Την υπ αρ 24/ απόφαση του Δ θέμα 4 < ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 9. Του Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25, παρ. α «περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξη διαγωνισμού», του.446/3 άρθρο 6

2 2 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 403/20» για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 0.Tην υπ αρ ΑΔΑ ΩΤΘΧ46907Ι-ΩΤΥ και ΑΠΟΦΑΗ ΑΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ αρ 93/ καλεί σε υποβολή κλειστών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας του ΓΦ.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο μηνιαίος προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας είναι #5473,40 # συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ %. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩ Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων /φάσεων ( αξιολόγησης δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ). Για τον λόγο αυτό θα συνταχτεί ένα πρακτικό προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος για την υλοποίηση του. ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩ ΠΡΟΦΟΡΩ Οι προσφορές ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΤΟ θα κατατεθούν έως την ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα στην έδρα του οσοκομείου Φλώρινας. ΗΜΕΡΟΜΗΙΑ ΔΙΕΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΙΜΟΥ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα.00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών. ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει την οικονομική προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζετε ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΙΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ

3 3 Η απόφαση για την κατακύρωση του Πρόχειρου διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οσοκομείου Φλώρινας.Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει το οσοκομείο Φλώρινας και τον διαγωνιζόμενο από την κοινοποίηση της στο διαγωνιζόμενο. ΑΜΟΙΒΗ. Το οσοκομείο Φλώρινας θα καταβάλει το πόσο που θα συμφωνηθεί. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ Το οσοκομείο Φλώρινας διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου προμηθευτή, να ματαίωση τον διαγωνισμό ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση χωρίς οποιοιδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψήφιων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή ΥΟΛΟ ΚΡΑΤΗΕΩ ΥΜΦΩΑ ΜΕ ΤΙ ΚΡΑΤΗΕΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΧΥΟΥΑ ΟΜΟΘΕΙΑ ΕΠΙ % ΤΟ ΔΙΑΓΩΙΜΟ ΔΕ ΓΙΟΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή.π.δ.δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Α.3. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ ΥΜΜΕΤΟΧΗ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. α αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. α δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή

4 4 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους(εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,κύριας και επικουρικής), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.892/990 (A 0),όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 2. Παραστατικό εκπροσώπησης μαζί με την προσφορά εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΩ ΠΡΟΦΟΡΩ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΙΜΟΥ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 8/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το.2672/998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα α. Οι Έλληνες πολίτες: () Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του

5 5 διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: () Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης () του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 8/07, άρθρο 6. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/07. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: () Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/07, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 892/990 (A 0), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης () του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.8/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α..ια και 7β.2 του κ.ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 892/990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

6 6 (5) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ως και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρμόδια αρχή (Γραμματεία Πρωτοδικείου ή ομαρχιακής έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι υνεταιρισμοί: () Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης () του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/07. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης(2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολό της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. ε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

7 7 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩ Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, τηλέφωνο & FAX ) Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. ε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή διαφορετικά από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. B. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρις (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα παραπάνω στοιχεία του κυρίως φακέλου.. Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ ΥΜΜΕΤΟΧΗ που να περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 2. Φάκελος ΤΕΧΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ που να περιέχει κατάσταση υλικών καθαριότητας 3. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει έντυπη οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη και αντίγραφο αυτής. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: Α... Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ( ) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. την τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την

8 8 παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το οσοκομείο. Α..2. Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο του / 200, (ΦΕΚ Α 5 / ), επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κύριο φάκελο και επίσης θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Α / Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές) ) με πλήρη απασχόληση ΑΡΙΘΜ Ο ΑΤΟΜΩ (*) ΜΗΙΑΙΑ ΔΑΠΑΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΗΙΑΙΑ ΔΑΠΑΗ ΥΟΛΙΚΗ 2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι απορριμμάτων, απορρυπαντικά, κλπ) 9. 0 Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (α αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου Εργολαβικό κέρδος όμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου ΥΟΛΙΚΟ ΜΗΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟ ΥΟΛΙΚΟ ΜΗΙΑΙΟ ΥΨΟ ΟΜΙΜΩ ΚΡΑΤΗΕΩ ΥΟΛΙΚΟ

9 9 ΜΗΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΟΚΟΜΕΙ Ο 9. ΥΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩ ΑΞΙΩ (άνευ Φ.Π.Α.) 0. ΥΟΛΑ ΑΞΙΩ (με Φ.Π.Α.) * ημείωση : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης Α.2.. Α.2.2. Α.2.3. Α.2.4. Α.2.5. Α.2.6. Α.2.7. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική ομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης ομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας ομοθεσίας Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε

10 0 καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το οσοκομείο. Ο υπολογισμός του κόστους προσωπικού θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα κλαδική σύμβαση εργασίας την οποία οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς Χρόνος, τρόπος πληρωμών Η πληρωμή του Αναδόχου από το οσοκομείο θα γίνεται με επιταγή τέλους του μήνα παροχής εργασιών με το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό, σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να υπάρχει: α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO. β) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου ή οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί. γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από το αρμόδιο όργανο του οσοκομείου το Γραφείο Επιστασίας και τον Ανάδοχο. δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις του. ε) Φορολογική ενημερότητα. ζ) βεβαίωση της Προέδρου της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμόξεων ότι κατά την περίοδο παροχής υπηρεσιών που θα αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο χρησιμοποιήθηκαν υλικά όμοια με τα δείγματα που κατατέθηκαν από τον Ανάδοχο στον διαγωνισμό. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Τον προμηθευτή τον επιβαρύνουν κρατήσεις και είναι ΤΟ ΥΟΛΟ ΚΡΑΤΗΕΩ ΥΜΦΩΑ ΜΕ ΤΙ ΚΡΑΤΗΕΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΧΥΟΥΑ ΟΜΟΘΕΙΑ ΕΠΙ % ΕΓΓΥΗΤΙΚΕ ΕΠΙΤΟΛΕ Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΗ ΙΗ ΜΕ ΤΟ 5% Της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΟΛΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ δεν απαιτείται Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το σύνολο των υλικών του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 0% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώοι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.8/2007. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.

11 ΤΕΧΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗ ΑΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩ ΚΤΙΡΙΑΚΩ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩ ΤΟΥ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΙΚΑ Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται: ) Μαζί με την προσφορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργασίας και καθαρισμού για το σωστό και επαρκή, καθημερινό καθαρισμό των χώρων του οσοκομείου αρμοδιότητάς: από 06.00πμ. έως 4.00μμ. και από 7.00μμ. έως 2.00μμ. (θερινό ωράριο από 8.00μμ. έως 22.00μμ.). όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων αββάτων-κυριακών και Αργιών. Το τελικό πρόγραμμα θα καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τo οσοκομείo και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 2) α καθαρίζει με επιμέλεια και προσοχή τους χώρους που καθορίζονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, διατηρούμενου του δικαιώματος του οσοκομείου να αλλάξει κάποιο χώρο με χώρο ιδίου εμβαδού περίπου, διαθέτοντας το συνεργείο του καθημερινά με ομοιόμορφη καθαρή ενδυμασία (οι εργαζόμενοι στην μεταφορά μολυσματικών και μη απορριμάτων θα φέρουν διαφορετική ενδυμασία από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην καθαριότητα, κατάλληλη για την ασφάλειά τους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι υπεύθυνος έναντι του οσοκομείου για την εξασφάλιση της καθαριότητας των παραπάνω χώρων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται σ' αυτές. 3) α τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ'αυτές. 4) α εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 5) α αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις του οσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 6) α χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο οσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του οσοκομείου. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του οσοκομείου και τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 7) α αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ'αυτόν από τα αρμόδια όργανα του οσοκομείου. 8) α τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 9) α χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό. Το οσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεούμενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το οσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 0) α επιβλέπει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του (ΕΠΟΠΤΗ) το έργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του οσοκομείου. Η παρουσία του Επόπτη αντί του Αναδόχου θα γνωστοποιείται στο οσοκομείο. ) α τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί από το οσοκομείο για την φύλαξη των πραγμάτων και των υλικών του. 2) α παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του οσοκομείου. 3) α τηρεί βιβλία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του οσοκομείου με σκοπό την αναγραφή σ' αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 4) α συμμορφώνεται με τις οδηγίες του υπεύθυνου της καθαριότητας καθώς και την επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του οσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση

12 2 με τις εκτελούμενες εργασίες, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. 5) α γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο απ'αυτόν στο οσοκομείο προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το οσοκομείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το οσοκομείο. Ο Υπεύθυνος έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις διαταγές-οδηγίες του. 6) α διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες) με σκοπό τον επαρκή καθαρισμό των χώρων. 7) Οι εργαζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένοι για Τέτανο και Ηπατίτιδα Β και να προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων των οσοκομείων αντίγραφο της κάρτας εμβολιασμών, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Επίσης το προσωπικό καθαριότητας που θα απασχολείται στους χώρους εστίασης (μαγειρεία) θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο οσοκομειακών Λοιμώξεων βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 38/92, 68/ ) Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα ή συγγενικά του τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους. 9) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του οσοκομείου. Οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του οσοκομείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. 20) Οι υπάλληλοι του Αναδόχου δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευμένη η συναναστροφή με τους ασθενείς, όπως και η προμήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π. 2) Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Τις στολές τις παρέχει ο Ανάδοχος. Το χρώμα τους καθορίζεται από το οσοκομείο. 22) Το προσωπικό που θα ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά των μολυσματικών τοξικών απορριμμάτων αποβλήτων πρέπει να διαθέτει τον εξής προστατευτικό εξοπλισμό: Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα Μάσκες προσώπου Γυαλιά Φόρμα προστασίας Βιομηχανικές ποδιές Ποδονάρια ή μπότες Χοντρά γάντια για εργάτες απορριμμάτων. 23) Η κατανομή των εργατοωρών ανά τμήμα στο οσοκομείο θα γίνεται σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Το οσοκομείο θα μπορεί να ζητήσει μέρος των εργατοωρών να χρησιμοποιηθούν για εργασίες μεταφοράς υλικών (εντός των χώρων των οσοκομείων), καθαρισμού καλωπισμού εξωτερικών χώρων κ.λ.π. Ο Επόπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση επίβλεψης του έργου και παρίσταται αντί του Αναδόχου. 24 καταθέσει μηναίο υπογεγραμμένο πρόγραμμα απασχολούμενου προσωπικού του. 25. α καταθέσει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχολήσεως.

13 3 26 ε περίπτωση αλλαγής προσωπικού ( λόγω ασθένειας κτλ. ) να δηλώνεται έγκαιρα από τον ανάδοχο και με πλήρη στοιχεία του αντικαταστάτη ο οποίος θα πληρη τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως. 27. Κατά την άσκηση καθήκοντος καθαριότητας οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό όσο αφορά την εγκατάσταση του κτιριακών υποδομών του ΓΦ ( υδραυλικά τοιχώματα ηλεκτρικά κ.τ.λ. ) να αναφέρεται στον αρμόδιο του οσοκομείου προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. ε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Γ..ΦΛΩΡΙΑ θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: I. Πρόστιμο 44 για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. II. Πρόστιµο 32 αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. III. Πρόστιµο 76 αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. IV. Πρόστιµο 440 αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. ε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος του Γ. ΦΛΩΡΙΑ η Διοίκηση του οσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. Το (οσοκομείο) έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους με τα αρμόδια όργανά του. Υγειονομικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι καθώς και έλεγχοι ποιότητας υλικών καθαρισμού και απολύμανσης διενεργούνται από την Επιτροπή ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Το κόστος ανάθεσης πιθανών ελέγχων σε υπηρεσίες εκτός του οσοκομείου θα βαρύνει το ίδιο το οσοκομείο εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσματα έχουν αποκλίσεις από τα καθορισμένα όρια, οπότε το κόστος επανελέγχου μετά την συμμόρφωση διόρθωση θα βαρύνει τον Ανάδοχο. ΓΕΙΚΑ Υλικά-Τεχνική καθαριότητας Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά, που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων (μη μολυσματικών), θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος μαζί με την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει, επί ποινή απόρριψης κατάσταση υλικών καθαρισμού, ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΑ ΖΗΤΗΘΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α ΚΑΤΑΤΕΘΟΥ Όλα τα παραπάνω θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών με καθαριστικές ιδιότητες πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. και η καταχώρηση από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει πίνακα του μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ή διαφοροποιούνται από το οσοκομείο. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα υλικά καθαριότητας θα ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα του οσοκομείου (Γραφείο οσοκομειακών Λοιμώξεων) και απαιτείται η έγκρισή του.

14 4 ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΦ ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ( τεχνικές,συχνότητα, προγραμματισμός ). ΠΟΟΤΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ: Καθαρισμοί θα γίνονται όταν οι ανάγκες το απαιτούν άσχετα με την συχνότητα και το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Οι διαδικασίες για την καθαριότητα που ακολουθούν ορίζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη φθορά των αντικειμένων όπως και η καθαριότητα και υγιεινή τους. 3. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΗ (σφουγγάρισμα δαπέδου) Τα δάπεδα σφουγγαρίζονται με ειδικό απολυμαντικό υγρό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται: α) Για κάθε δωμάτιο ασθενών πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό πανί, καθώς και καθαρό διάλυμα απολυμαντικού. β) Μετά από δύσκολους λεκέδες πρέπει να αντικαθίσταται το πανί. Τα πανιά πρέπει απαραιτήτως να πλένονται και να δίδονται στεγνά για επόμενη χρήση. γ) α χρησιμοποιείται τόση ποσότητα υγρού καθαριότητας και απολύμανσης ώστε να επιτυγχάνεται η σίγουρη καθαριότητα και απολύμανση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σκευάσματος. 4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΕΔΩ. Τα δάπεδα στους διαδρόμους και στις αίθουσες πρέπει να φροντίζονται ιδιαίτερα. Η επιλογή του υγρού καθαριότητας και απολύμανσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο επιτήρησης οσοκομειακών Λοιμώξεων που ορίζει το οσοκομεία. Για συχνή και σταθερή καθαριότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα καθαριότητας που δεν κάνει θόρυβο. Τα δάπεδα των διαδρόμων των κλινικών καθώς και των κεντρικών εισόδων, θα καθαρίζονται τρεις (3) φορές την ημέρα καθώς και εκτάκτως αν συμβεί να λερωθούν. Για το σκούπισμα των δαπέδων απαγορεύεται η χρήση χειροκίνητης σκούπας. Τα εξαρτήματα-μηχανήματα για τον καθαρισμό και συντήρηση του κτιρίου του οσοκομείου, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να είναι φλεγμένες έτσι ώστε ο αέρας που αποβάλλουν να φιλτράρεται. Ο εξοπλισμός (μάπες κουβάδες) μετά την χρήση θα πλένονται απολυμαίνονται και θα αποθηκεύεται στεγνός. Απαραίτητη η χρήση διπλών τροχήλατων κουβάδων. 5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩ W.C. Η καθαριότητα λουτρά-τουαλέτες θα γίνεται καθημερινά στο πρωϊνό και απογευματινό ωράριο και εκτάκτως οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας χρειαστεί με τα κατάλληλα καθαριστικά απολυμαντικά υγρά. τις κοινόχρηστες τουαλέτες ο καθαρισμός θα γίνεται ανά μία ώρα σε κάθε βάρδια. Οι λεκάνες, οι ντουζιέρες, μπανιέρες, νιπτήρες σαπουνίζονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να απομακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες στίγματα, άλατα κλπ. υδραυλικές εγκαταστάσεις προστατευτικά ελάσματα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών όπως επίσης πόρτες, χερούλια, καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό. Για να επιτευχθεί η καθαριότητα που πρέπει, χωρίζονται οι εργασίες για όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο δάπεδο σε τρεις κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Λεκάνες WC

15 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: εροχύτες και πλακάκια, ντουζιέρες και μπανιέρες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Λοιπά αντικείμενα εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορετικού χρώματος κουβάδες και πανιά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Επίσης τα δάπεδα των W.C. θα καθαρίζονται με πανιά μιας χρήσης. 6. ΚΑΔΟΙ ΑΧΡΗΤΩ, Οι κάδοι αχρήστων πρέπει να αδειάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμφανείς λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Μία φορά την εβδομάδα πλένονται οι κάδοι. Τα σταχτοδοχεία αδειάζονται και πλένονται. Τα σκουπίδια μαζεύονται ξεχωριστά. ε μαύρους σάκους τα κοινά απορρίμματα και σε κίτρινους τα μολυσματικά απορρίμματα (ως μολυσματικά θεωρούνται αυτά που προέρχονται από ασθενείς με ΑΙDS,ηπατίτιδα η καλλιέργειες παθογόνων μικροβίων κλπ. και γενικά όλα τα άχρηστα αντικείμενα που έχουν έλθει σε επαφή με αίμα π.χ. επίδεσμοι, γάζες και λοιπά θεωρούμενα μολυσματικά. Οι βελόνες και τα λοιπά αιχμηρά αντικείμενα αφού τοποθετηθούν από το προσωπικό του αναδόχου σε κίτρινους σάκους και αφού δένονται, θα μεταφέρονται από το προσωπικό του αναδόχου στο ψυκτικό θάλαμο. Οι σάκοι απορριμάτων θα δένονται με σφιγκτήρες και θα μεταφέρονται καθημερινά με τους ειδικούς κάδους που διαθέτει το οσοκομείο από το προσωπικό του αναδόχου στους χώρους που έχει προβλεφθεί. Τις σακούλες τις διαθέτει ο ανάδοχος και χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Οι κάδοι μεταφοράς απορριμάτων καθημερινά θα πλένονται και θα αποθηκεύονται στεγνοί. 7. ΕΠΙΠΛΑ Όλα τα έπιπλα στους θαλάμους ασθενών θα καθαρίζονται εξωτερικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά-καθαριστικά υλικά. Πρέπει να χρησιμοποιείται προϊόν που στεγνώνει χωρίς να αφήνει γραμμές και χνούδια. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερινά. Τα έπιπλα στα γραφεία των ιατρών, Διοικητικών Υπηρεσιών, βιβλιοθήκη θα γίνονται καθημερινά στα γραφεία όλων των υπηρεσιών αλλά και στους θαλάμους των ασθενών μία φορά το μήνα θα γίνεται γενικός καθαρισμός δηλ. καθαρισμός τοίχων ταβανιών λαμπτήρων εικόνων, νιπτήρων, ντουλαπιών περβαζιών σωμάτων θέρμανσης κλιματιστικών, καθρεπτών, πόρτες με απολυμαντικά καθαριστικά προϊόντα. Τα πανιά που θα καθαρίζονται τα έπιπλα θα είναι διαφορετικού χρώματος απ αυτά που χρησιμοποιούνται για το καθαρισμό στις τουαλέτες και τα γραφεία. τα έπιπλα και τοίχους που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται καθαρισμός κάθε 5 ημέρες καθώς και εκτάκτως αν χρειαστεί. 8. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΤΙ ΕΩΤΕΡΙΚΕ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕ ΠΟΡΤΕ Πλύσιμο τις πόρτες και από τις δύο πλευρές (στα ασανσέρ περιλαμβάνονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες) τα κουφώματα τα προστατευτικά ελάσματα με απολυμαντικό υγρό κάθε 5 ημέρες. Ορατές βρωμιές καθαρίζονται καθημερινά. 9. ΤΖΑΜΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ Ο καθαρισμός των τζαμιών θα γίνεται κάθε 5 ημέρες. Παντζούρια και στόρια μία φορά το μήνα..

16 6 0. ΓΥΑΛΙΕ ΕΠΙΦΑΕΙΕ ΕΩΤΕΡΙΚΩ ΧΩΡΩ Δαχτυλιές και λεκέδες καθαρίζονται γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων καθαρίζονται με υγρό απολυμαντικό συμπεριλαμβανομένων των κορνιζών, των στηριγμάτων ή και λοιπών εξαρτημάτων αυτών.. ΑΡΑΧΕ Οι αράχνες πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς. 2. ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕ ΚΑΛΕ Οι χώροι αυτοί καθαρίζονται καθημερινά με μηχανικά μέσα που διαθέτει ο ανάδοχος ή με σκούπισμα προσωπικού του αναδόχου σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του οσοκομείου λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά το σκούπισμα να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων από ξένα σώματα (όπως φύλλα, χαρτιά, πλαστικά κτλ.) 3. ΕΩΤΕΡΙΚΕ ΚΑΛΕ Οι εσωτερικές σκάλες θα καθαρίζονται καθημερινά. 4. ΤΕΧΙΚΑ ΕΡΓΑΤΗΡΙΑ Τα δάπεδα και έπιπλα αυτών των χώρων θα καθαρίζονται καθημερινά. Τα τζάμια θα καθαρίζονται κάθε 5 ημέρες. 5. ΠΛΥΤΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΑ Ο καθαρισμός στους χώρους αυτούς θα γίνεται 3 φορές την εβδομάδα και εκτάκτως αν προκύψει ανάγκη. 6. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩ & ΜΟΑΔΑ ΤΕΧΗΤΟΥ ΕΦΡΟΥ Ο καθαρισμός στα χειρουργεία και στη Μονάδα Τεχνητού εφρού αποτελείται από ενδιάμεση καθαριότητα και τελική καθαριότητα. Και τα δύο παραπάνω μέρη καθαρίζονται επακριβώς στο πρόγραμμα εργασίας. 7. ΕΔΙΑΜΕΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩ Πρέπει να διατίθεται το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στις επεμβάσεις καθώς και στις διαδοχικές αλλαγές στην βάρδια αιμοκάθαρσης. Οι κάδοι απορριμάτων αδειάζονται και πλένονται με απολυμαντικό υγρό. Οι σακούλες απορριμάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιματισμού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σακούλες και οι σάκοι σφραγίζονται με τρόπο που έχει προκαθορισθεί και είναι έτοιμα για απομάκρυνση. Το δάπεδο γύρω από το τραπέζι χειρουργείου καθαρίζεται και απολυμαίνεται εντατικά. Οι νιπτήρες καθαρισμού του προσωπικού του χειρουργείου απολυμαίνονται. Ανανεώνεται το υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύμανσης αυτών.

17 7 8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΕ ΕΡΓΑΙΕ ιπτήρες καθαρισμού του προσωπικού του χειρουργείου απολυμαίνονται, οι πάγκοι γύρω από τους νιπτήρες καθαρίζονται και ανανεώνονται το υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύμανσης. Οι κάδοι απορριμάτων αδειάζονται και πλένονται με απολυμαντικό υγρό. Οι σακούλες απορριμάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιματισμού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σακούλες και σάκοι σφραγίζονται με τρόπο που έχει προκαθορισθεί και είναι έτοιμα για απομάκρυνση. Το δάπεδο στο κέντρο του χειρουργείου σφουγγαρίζεται πρώτα και στη συνέχεια στο σημείο αυτό μεταφέρονται όλα τα είδη καθαρισμένα μηχανήματα και τροχήλατα. Ολες οι γυάλινες επιφάνειες και πόρτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται (συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική πλευρά όλων των υαλοπινάκων). Οι τοίχοι σε ύψος έως 2μ. καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Ολες οι χειρολαβές, διακόπτες φωτισμού, σωλήνες κονσόλες, σώματα θέρμανσης πρεβάζια παραθύρων, καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Τρίψιμο με μηχάνημα δαπέδου. Καθαρισμός δαπέδου με υγρή πανέτα και απολύμανση αυτού, μετακινούμενων των μηχανημάτων και τροχήλατων στις καθαρισμένες επιφάνειες και τρίψιμο με μηχανή και απολύμανση των υπόλοιπων δαπέδων. Τα υλικά που απαιτούνται για την απολύμανση των χωρών του χειρουργείου θα δίδονται από το ΓΦ σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και της προϊστάμενης του χειρουργείου 9. Όταν παραστεί ανάγκη το κατέβασμα και το κρέμασμα των κουρτινών θα γίνεται από εργαζόμενο του υνεργείου Καθαριότητας. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 38 και 82 της Διεθνούς ύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 5 ετών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩ ΠΡΟ ΑΑΘΕΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ. Θάλαμοι ασθενών. 2. Λουτρά Τουαλέτες. 3. Διάδρομοι. 4. Αίθουσες αναμονής. 5. Κοινόχρηστοι χώροι, βοηθητικοί, σκάλες, ανελκυστήρες. 6. Γραφεία Ιατρών, Διευθυντών, εξεταστήρια. 7. Εργαστήρια. 8. Χώροι Τεχνικής Υπηρεσίας. 9. Γραφεία Προϊσταμένων Υπευθύνων, Αδελφών οσοκόμων. 0. Γραφεία Οικονομικής & Διοικητικής Υπηρεσίας, Αίθουσα Δ.. κλπ.. Όλων των εφημερίων. 2. Καλλωπισμός καθαριότητα αυλίου χώρου. 3. Αποθηκευτικοί χώροι (μόνο περιοδικά και όταν ζητηθεί). 4. Καθαρισμός των χώρων της Μ.Τ.. 5. Γενικά όλων των χώρων του οσοκομείου 6. Καθαρισμός χώρων χειρουργείου.

18 8 7. Κουζίνα 8. ιδερωτήριο 9. Πλυντήρια ΕΜΒΑΔΑ ΧΩΡΩ Γ.. ΦΛΩΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΥΟΛ Ο ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (9) 7 267,000 7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (3) 4 50, ,0 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ () 2 25, ,0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΤΑΜΕΗ () 4 8, ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 62, ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 33,000 2 ΥΟΛΟ 555, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (6) 7 8,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (2) 4 53,000 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ () 2 3,500 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 8,000 ΑΠΟΘΗΚΕ () 2 3,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 8,500 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ ΔΩΜΑ (5) 2 05,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΩΜΑ 3 73,000 ΥΟΛΟ 628, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (6) 7 230,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (3) 4 83,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 26,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (2) 2 7,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 44,000 ΥΟΛΟ 500, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (4) 7 47,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (2) 4 46,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ (2) 4 53,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (4) 2 4,000 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2 7,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 75,000 ΤΑΗ ΔΕΛΦΗ 4 23,000 ΥΟΛΟ 475,000

19 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (5) 7 80,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ () 4 2,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ () 4 20,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (2) 2 48,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 25,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 0,000 ΥΟΛΟ 395, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (5) 7 64,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (2) 4 28,000 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ () 2 34,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ () 4 8,000 ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΒΡΕΦΩ 4 4,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 8,000 ΑΙΘΟΥΑ ΤΟΚΕΤΩ 6 43,000 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2 20,000 ΑΠΟΘΗΚΕ 2 4,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 74,000 ΥΟΛΟ 57, ΜΟΑΔΑ ΤΕΧΗΤΟΥ ΕΦΡΟΥ ΑΙΘΟΥΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (3) 5 82,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ (2) 4 2,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΟΡΟΦΟΥ (2) 2 23,000 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2 3,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ 3 86,000 ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ () 4 33,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΙΟΓΕΙΟΥ 2 66,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΟΓΕΙΟΥ 3 205,000 ΧΩΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΟΥ 2 25,000 ΥΟΛΟ 554, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (3) 7 32,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ () 4 20,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 45,000 ΥΟΛΟ 97, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΟΗΛΕΙΑ (3) 7 88,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (2) 4 35,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ () 4 2,000 ΑΠΟΘΗΚΕ () 2 20,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 33,000 ΥΟΛΟ 88,000 ΟΔΟΤΙΑΤΡΙΚΟ

20 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΟ 4 38,000 ΓΡΑΦΕΙΟ 4 9,000 ΥΟΛΟ 57, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ (7) 5 09,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ (2) 4 34,000 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ (2) 2 28,000 ΑΠΟΘΗΚΕ () 2 7,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 7,000 ΥΟΛΟ 295, ΑΚΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΗΜΑΤΑ (3) 5 22,000 ΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 5 6,000 ΓΡΑΦΕΙΑ (3) 4 30,000 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ () 2 3,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 8,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 60,000 ΥΠΕΡΗΧΟ 5 30,000 ΩΤΙΚΗ ΠΥΚΟΤΗΤΑ 5 30,000 ΥΟΛΟ 49, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ (5) 5 8,000 ΑΙΜΟΛΗΨΙΕ (2) 5 24,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩ () 4 3,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (2) 2 3,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 86,000 ΥΟΛΟ 27, ΚΕΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕ (2) 5 30,000 ΓΡΑΦΕΙΑ () 4 6,000 ΕΡΓΑΤΗΡΙΑ (2) 5 48,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 8,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (2) 2 2,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 65,000 ΥΟΛΟ 98, ΑΞΟΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΑΞΟΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 5 24,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 0,000 ΥΟΛΟ 34, ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΡΩΗ - ΚΛΙΒΑΟ ΚΛΙΒΑΟΙ 5 63,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 34,000

21 2 ΑΠΟΘΗΚΕ () 2 8,000 ΥΟΛΟ 5, ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (3) 4 08,000 ΑΠΟΘΗΚΗ 2 26,000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΑΚΕ ΠΑΛΙΟ 2 8,000 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΑΚΕ ΕΟ 2 0,000 ΛΕΒΗΤΟΤΑΙΟ ΠΑΛΙΟ 2 36,000 ΛΕΒΗΤΟΤΑΙΟ ΕΟ 2 70,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 7,000 ΜΕΤΑΧΗΜΑΤΙΤΗ 2 45,000 UPS 2 46,000 ΠΛΥΤΗΡΙΑ 2 47,000 ΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 2 45,000 ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩ ΑΕΡΙΩ 2 20,000 ΥΟΛΟ 742, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΩΡΟ ΦΑΡΜΑΚΩ 4 54,000 ΓΡΑΦΕΙΑ (2) 4 5,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΟΡΟΦΟΥ (4) 2 4,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ 3 8,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΙΟΓΕΙΟΥ (2) 2 66,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΟΓΕΙΟΥ 3 59,000 ΥΟΛΟ 353, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕ ΑΙΘΟΥΕ 6 38,000 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΤΑΜΕΗ 4 6,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 34,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (9) 2 80,000 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2 57,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 62,000 ΥΟΛΟ 487, ΑΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (2) 4 53,000 ΥΟΛΟ 53,000 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Β (3) 4 02,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Β (5) 4 02,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΤ Β 3 57,000 ΑΙΘΟΥΑ ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ () 6 37,000 ΑΙΘΟΥΑ ΤΕΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ () 6 38,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Γ ΙΟΓΕΙΟ () 4 38,000 ΤΑΗ ΑΔΕΛΦΗ 4 24,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Γ ΙΟΓΕΙΟ (9) 4 92,000

22 22 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΤ Γ ΙΟΓΕΙΟ 3 94,000 ΕΞΕΤΑΤΗΡΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Γ ΥΠΟΓΕΙΟ (5) 4 7,000 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Γ ΥΠΟΓΕΙΟ () 4 32,000 ΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ 6 40,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΠΤΕΡΥΓΑ Γ ΥΠΟΓΕΙΟ (3) 2 6,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΤ Γ ΥΠ 3 96,000 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2 40,000 ΥΟΛΟ.325, ΟΔΗΓΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩ 4 6,000 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΗΤΩ 4 0,000 ΥΟΛΟ 26, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 2 7,000 ΑΠΟΘΗΚΕ () 2,000 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 2 0,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 2 40,000 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩ 2 45,000 ΥΟΛΟ 223, ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 4 23,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩ 3 9,000 ΑΠΟΘΗΚΕ (ΑΡΧΕΙΑ) (4) 2 04,000 ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΑΛΩΙΜΩ (5) 2 93,000 ΚΟΙΟΧΡΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΑΛΩΙΜΩ 3 67,000 ΥΟΛΟ 568, ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2 62,000 ΥΟΛΟ 62,000 ΥΟΛ 9.83,00 Ο 0.389, , , , , ,50 2 0

23 ,00 0 ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΦ α απασχολεί τουλάχιστον 5. άτομα προσωπικό, για τις εργασίες του Γ..Φ. παραπάνω ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ α. Ο Καθαρισμός του Γ.. Φλώρινας θα γίνεται από 06.00πμ. έως 4.00μμ. και από 7.00μμ. έως 2.00μμ τα οποία θα εργάζονται συνολικά 365 ώρες εβδομαδιαίως ( Δευτέρα Παρασκευή) και από 24 ώρες τα άββατο-κύριακα και τις Αργίες. Ο Επόπτης δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο προσωπικό.. Ο Επόπτης δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο προσωπικό. Ελάχιστο εξοπλισμό που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος καθαριότητας: α) Περιστρεφόμενη μηχανή καθαριότητας. β) Μηχάνημα αναρρόφησης υγρών. γ) Μηχάνημα σκουπίσματος αυλής. δ) Μηχάνημα κοπής γκαζόν. ε) Ηλεκτρική σκούπα. στ) Μηχάνημα καθαρισμού μοκετών-χαλιών. ζ) Μηχάνημα καθαρισμού σκαλοπατιών (για τρίψιμο). η) Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων. Θ) Καρότσια σφουγγαρίσματος επαγγελματικά δίπλα τουλάχιστον 4 τεμ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με τη χαμηλότερη τιμή και αφορά την συνολική μηνιαία τιμή για το σύνολο του έργου. Το διάστημα της ανάθεσης θα είναι ένας () μήνας με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του οσοκομείου να παρατείνει την σύμβαση για ένα ακόμη μήνα ή έως την ολοκλήρωση του ενιαίου διαγωνισμού που διενεργείται από το ΠΠΥΥ 202, άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη σύμβασης. Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ενιαίο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ ή από την 3 η ΥΠΕ ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της ή με την ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ 202 και την σύναψη νέας σύμβασης. Η λύση της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή Ανάδοχο. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη Διαύγεια απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

24 24 ΚΕΤΕΤΖΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ

25 25

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 09

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 30-9 -2011 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 12414 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003127802 2015-10-06

15PROC003127802 2015-10-06 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισιά Αρ. Πρωτ.:5857/8-4-15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα