electronic electrónica. electrónica. elettronica. ηλεκτρονικό FORMA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download " electronic electrónica. electrónica. elettronica. ηλεκτρονικό FORMA"

Transcript

1 <ES> <EN> Instruction manual and guarantee for the electronic combination safe. <ES> Manual de instrucciones y garantía de la caja fuerte de combinación electrónica. <PT> Manual de instruções e garantia da caixa forte de combinação electrónica. <IT> Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte a combinazione elettronica. <GR> Εγχειρίδιο οδηγιών και εγγύηση για το χρηματοκιβώτιο με ηλεκτρονικό συνδυασμό. FORMA stick the serial no.

2 <EN> INSTRUCTIONS In order to open the safe for the first time, see point: 1. Opening for the first time. For subsequent openings of the safe, enter an opening code and then turn the knob. Initially the programmed code is To discover how to open and close the safe, see point: 2. Opening and closing the safe. For security reasons, it is important to change the initial code and introduce a personal number decided by you. The new code can have 1 to 12 digits. To discover how to change the code, see point: 3. Changing the opening code. If any anomaly occurs, if the batteries go flat for example, the safe has an emergency key and an external battery charger that will solve the problem. See point: 4. Emergency opening and 5. Use of the external battery charger. In any case, in order to avoid the batteries going flat, see point: 6. Condition of the battery indicator. Do not remove the identification sticker with the safe number that you will find on the front of the safe and at the beginning of these instructions, since you will need it in order to request emergency openings, spare parts etc WARNING: Each time a key is pressed, the safe emits a short beep, which means that it was pressed correctly. If more than 15 seconds pass between pressing two keys, the safe will close. In this event, repeat the process.

3 <EN> 1. OPENING FOR THE FIRST TIME: When opening the safe for the first time, proceed in the following manner: Remove the knob and insert the emergency key (which can be found inside the envelope) into the lock. Turn the key to the right (clockwise) Insert the lever (which can be found inside the envelope) into the knob shaft, lining up the flat part of the shaft with the lever. Turn the lever to the right (clockwise) and pull it to open the door. In order to function, the safe needs 4 x 1.5 V alkaline batteries that are placed in the battery holder located at the back of the door. In order to insert them, open the cover of the battery holder and place the batteries according to the diagram that is found on the inside. On completion of this process the electronic system will be activated. To close the safe, follow these steps: Turn the emergency key in a counter-clockwise direction and remove it. Remove the lever and place the knob, lining up the flat part of the shaft with the knob. Turn the knob in a counter-clockwise direction. 2. OPENING AND CLOSING THE SAFE: Press the key. A green light will begin to flash (if it is red, see point: 6. Condition of the battery indicator ). Enter your personal opening code ( if it is being opened for the first time). The light will continue to flash. Press the key and turn the knob to the right (clockwise). If the entered code is correct, the light will be illuminated continuously for 3 seconds and a long beep for acceptance will sound; you have this time to turn the knob and open the safe. If the entered code is incorrect, 4 short deep sounding beeps will sound and the light will go out. In this event, repeat the process. The safe will allow up to 5 incorrect code entries before becoming blocked for 15 minutes as a security measure, during which it will emit a beep every 5 seconds. During this time it is not possible to use the keypad. To close the safe, simply turn the knob to the left (anti-clockwise).

4 <EN> 3. CHANGING THE OPENING CODE: The initial opening code for the safe is To change it, proceed in the following manner: Open the safe and do not close it until the process has been concluded. Introduce a blunt object (e.g. a pen) into the circular hole that is on the back of the door, until it reaches its limit. The safe emits a long beep at the beginning of the changing process. Enter the new code that you have chosen. Remember that it must have a minimum of 1 and a maximum of 12 digits. Press the key. Enter your new code for a second time. This way the system checks that there was no involuntary error the first time it was entered. Press the key again. The safe will emit a continuous sound for acceptance, if the process is completed correctly. If there has been an error it will emit four short beeps. In this second case the opening code has not been changed and you will have to repeat the process. 4. EMERGENCY OPENING: Together with these instructions an envelope is provided which contains: 4.1. An emergency key and a lever: In case you do not remember your opening code, or the safe suffers some anomaly, such as the batteries going flat, etc., you can open the safe by means of an emergency key. To do this, proceed in the following manner: Remove the knob and insert the emergency key (which can be found inside the envelope) into the lock. Turn the key to the right (clockwise) Insert the lever (which can be found inside the envelope) into the knob shaft, lining up the flat part of the shaft with the lever. Turn the lever to the right (clockwise) and pull it to open the door. On completing the process the electronic system will reactivate An emergency code: In the event that you cannot remember your personal code, you can open the safe by pressing this emergency code instead of your usual one and following the steps indicated in part 2. For your security we recommend not changing this code. If you need to change it, follow these instructions: Open the safe and do not shut it until the process has been concluded. Press the key and then key 8. Introduce a blunt object (e.g. a pen) into the circular hole that is on the back of the door, until it reaches its limit. The safe emits a long beep for the beginning of the changing process.

5 <EN> Enter the valid emergency code (that which is in the envelope if it is the first change or that now programmed in if you have previously changed it). Press the key. Enter the new emergency code that you have decided on. Remember that it must have a minimum of 1 and a maximum of 12 digits. Press the key. For verification re-enter your new emergency code. Press the key again. The safe will emit a long beep for acceptance if the process has been completed correctly. If there has been an error it will emit four short beeps. In this second case the opening code has not been changed and you will have to repeat the process. REMEMBER: Never keep the envelope containing the emergency key, the lever and emergency code inside the safe, in case you need to use them. 5. USE OF THE EXTERNAL BATTERY CHARGER: In the event that the safe has flat batteries and you do not have the emergency key, you can open the safe by using 1 external 9V battery. Proceed in the following manner: Connect the 2 extremes of the battery to the 2 power points that are on the keypad (+ y -). Open the safe in the normal way ( - code - ). 6. CONDITION OF THE BATTERY INDICATOR: Each time that you use the safe, the electronic system verifies the condition of the batteries. If the condition is good, the safe uses the green light during the opening process. If the batteries are low the safe uses the red light. Once you see that the safe is using the red light, you should change the batteries that are found on the inside of the door. The safe is able to carry out several openings after the appearance of the red light. Even so, do not rely on this and change the batteries as soon as possible.

6 <EN> BEFORE CALLING THE TECHNICAL SERVICE, CHECK: << On pressing, the green light flashes; on keying in the code a beep sounds with each touch; but, on pressing 4 short beeps sound and the light goes off. << You are pressing the keys normally, but after a few seconds, the light goes off and the keys are not working. << You are carrying out the opening process normally and, when you press, the continuous green light comes on but after a few seconds it turns off and you cannot turn the key. << The safe is emitting a beep every 5 seconds and, when you try to press any key the safe will not work. << On pressing, the red light comes on flashing. << After changing the batteries the safe continues with the red light instead of the green. < The entered code is incorrect, try again. < Too much time has passed between pressing two keys. You have a maximum of 15 seconds between pressing two keys. After this time the safe closes. Repeat the process. < You have taken too long in turning the knob. After pressing you have 3 seconds to turn the knob. < The safe is blocked, because someone has keyed in an incorrect opening code 5 times in a row. Wait 15 minutes and the safe will unblock automatically. Then you can continue as normal. < The safe is warning you that the batteries are running out. The safe is able to carry out several openings after the appearance of the red light. Even so, you should not rely on this and should change the batteries as soon as possible. < It is usual that after opening the safe for the first two or three times after changing the batteries the safe continues using the red light. Check that it returns to using the green light by carrying out several consecutive openings. If the problem persists check that you have inserted the batteries correctly.

7 <EN> GUARANTEE CERTIFICATE Arregui guarantees this safe for a period of 24 months from the date of purchase. This guarantee covers repair (labour and materials) of any manufacturing defect that affects its working. Transport costs will be paid by the user. Breakdowns produced as a result of improper use or installation, excess humidity or salinity, water or cement spillage, violence, handling of the mechanisms by non-authorised persons, as well as natural disasters (fire, flood...), blows and falls are excluded. The replacement due to breakdown of any part does not imply an extension of the Guarantee. Identity details Name of the supplier... Date of sale... Name of purchaser... Address of purchaser... Identifying details of the safe Model... Series number... IMPORTANT: These details must be completed as clearly as possible and without delay by the supplier, who will stamp and sign on behalf of his company in the place indicated. The certificate remains in the possession of the purchaser. The purchaser must keep the RECEIPT for the purchase of the safe, together with the GUARANTEE CERTIFICATE to be able to accredit the date of purchase. Both documents are necessary to use the guarantee. SUPPLIER S STAMP

8 <ES> INSTRUCCIONES Para abrir la caja fuerte por primera vez, vea el punto: 1. Primera apertura. Para aperturas posteriores de la caja fuerte, teclee un código de apertura y gire después el pomo. Inicialmente, el código programado es Para saber cómo abrir y cerrar la caja, vea el punto: 2. Apertura y cierre de la caja fuerte. Por seguridad, es importante que cambie el código inicial y ponga el número personal que usted decida. El nuevo código puede tener de 1 a 12 dígitos. Para saber cómo cambiar el código, vea el punto: 3. Cambio del código de apertura. Si ocurre cualquier anomalía, como por ejemplo la descarga de las pilas, la caja dispone de una llave de emergencia y de un cargador externo de batería que solucionarán el problema. Vea los puntos: 4. Apertura de emergencia y 5. Utilización del cargador externo de batería. En cualquier caso, para evitar que las pilas se agoten, vea el punto: 6. Indicación del estado de la batería. No retire el adhesivo de identificación de su número de caja que encontrará en el frontal de la caja y en la portada de estas instrucciones, ya que lo necesitará para solicitar aperturas de emergencia, repuestos, etc ATENCIÓN: Cada vez que pulse una tecla, la caja emitirá un pitido corto, que significa que la pulsación ha sido correcta. Si transcurren más de 15 segundos entre dos pulsaciones de tecla, la caja se apagará. En ese caso, empiece de nuevo el proceso.

9 <ES> 1. PRIMERA APERTURA: Para la primera apertura de la caja fuerte proceda de la siguiente manera: Extraiga el pomo e introduzca la llave de emergencia, que encontrará dentro del sobre, en la cerradura. Gire la llave hacia la derecha (sentido agujas del reloj). Introduzca la maneta que encontrará dentro del sobre en el eje del pomo, haciendo coincidir la parte plana del eje con la de la maneta. Gire la maneta hacia la derecha (sentido agujas del reloj) y tire de ella para abrir la puerta. Para su funcionamiento, la caja fuerte necesita 4 pilas alcalinas de 1,5 V, que se colocan en el portapilas situado en la parte trasera de la puerta. Para colocarlas, abra la tapa del portapilas e introduzca las pilas según el dibujo que encontrará en su interior. Completado el proceso, el sistema electrónico se activará. Para cerrar la caja, siga estos pasos: Gire la llave de emergencia en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela. Saque la maneta y coloque el pomo haciendo coincidir la parte plana del eje con la del pomo. Gire el pomo en el sentido contrario a las agujas del reloj. 2. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA FUERTE: Pulse la tecla. Empezará a parpadear una luz verde (si es roja, vea el punto: 6. Indicación del estado de la batería ). Teclee su código personal de apertura. ( si se trata de la primera apertura). La luz seguirá parpadeando. Pulse la tecla y gire el pomo hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj). Si el código tecleado es correcto, durante 3 segundos la luz se iluminará fija y sonará un pitido largo de aceptación; dispone de ese tiempo para girar el pomo y abrir la caja. Si el código es incorrecto, sonarán 4 pitidos cortos con sonido grave y la luz se apagará. En ese caso, empiece de nuevo el proceso. La caja permite hasta 5 introducciones erróneas de código antes de bloquearse durante 15 minutos como medida de seguridad, durante los que emitirá un pitido cada 5 segundos. Durante ese período, no es posible utilizar el teclado. Para cerrar la caja, simplemente gire el pomo hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj).

10 <ES> 3. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA: El código inicial de apertura de la caja es Para cambiarlo proceda de la siguiente manera: Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso. Introduzca un objeto no punzante (ej. un bolígrafo) por el agujero circular que se encuentra en la parte trasera de la puerta, hasta hacer tope. La caja emitirá un pitido largo de comienzo del proceso de cambio. Introduzca el nuevo código que ha decidido. Recuerde que debe tener un máximo de 12 dígitos y un mínimo de 1. Pulse la tecla. Vuelva a introducir su nuevo código por segunda vez. De esta manera, el sistema comprueba que no se ha producido un error involuntario en la primera introducción. Vuelva a pulsar la tecla. La caja emitirá un pitido largo de aceptación, si se ha completado el proceso correctamente. Si se ha producido algún error, emitirá cuatro pitidos cortos. En este segundo caso, el código de apertura no habrá cambiado y tendría que volver a empezar el proceso. 4. APERTURA DE EMERGENCIA: Junto con estas instrucciones se suministra un sobre que contiene: 4.1. Una llave de emergencia y una maneta: En el caso de que no recuerde su código de apertura, o la caja sufra alguna anomalía, como la descarga de pilas, etc., puede abrir la caja mediante esta llave de emergencia. Para ello, proceda de la siguiente manera: Extraiga el pomo e introduzca la llave de emergencia, que encontrará dentro del sobre, en la cerradura. Gire la llave hacia la derecha (sentido agujas del reloj). Introduzca la maneta que encontrará dentro del sobre en el eje del pomo, haciendo coincidir la parte plana del eje con la de la maneta. Gire la maneta hacia la derecha (sentido agujas del reloj) y tire de ella para abrir la puerta. Completado el proceso, el sistema electrónico se activará de nuevo Un código de emergencia: En el caso de que no recuerde su código personal de apertura, puede abrir la caja tecleando este código de emergencia en lugar del suyo habitual y siguiendo los pasos indicados en el apartado 2. Por su seguridad, recomendamos no cambiar este código. Si necesita cambiarlo siga estas indicaciones: Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso. Pulse la tecla y a continuación, la tecla 8. Introduzca un objeto no punzante (ej. un bolígrafo) por el agujero circular que se encuentra en la parte trasera de la puerta, hasta hacer tope. La caja emitirá un pitido largo de comienzo del proceso de cambio.

11 <ES> Introduzca el código de emergencia vigente (el del interior del sobre si es el primer cambio y el programado previamente si ya lo había cambiado anteriormente). Pulse la tecla. Introduzca el nuevo código de emergencia que haya decidido. Recuerde que debe tener un máximo de 12 dígitos y un mínimo de 1. Pulse la tecla. Para verificar, vuelva a introducir su nuevo código de emergencia. Vuelva a pulsar la tecla. La caja emitirá un pitido largo de aceptación, si se ha completado el proceso correctamente. Si se ha producido algún error, emitirá cuatro pitidos cortos. En este segundo caso, el código de apertura no habrá cambiado y tendría que volver a empezar el proceso. RECUERDE: Nunca guarde el sobre con la llave de emergencia, la maneta y el código de emergencia dentro de la caja, para utilizarlos, si llega el momento. 5. UTILIZACIÓN DEL CARGADOR EXTERNO DE BATERÍA: En el caso de que la caja se haya quedado sin pilas y no disponga usted de la llave de emergencia, puede abrir la caja mediante el uso de 1 pila externa de 9 V. Proceda de la siguiente manera: Conecte los 2 extremos de la pila a las 2 tomas de corriente que hay en el teclado (+ y -). Abra la caja normalmente ( - código - ). 6. INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA: Cada vez que se utiliza la caja, el sistema electrónico verifica el estado de las pilas. Si su estado es bueno, la caja utiliza durante el proceso de apertura la luz verde. Si las pilas están bajas, utiliza la luz roja. Una vez que vea que la caja está utilizando la luz roja, debe cambiar las pilas que se encuentran en la parte de atrás de la puerta. La caja está preparada para poder realizar varias aperturas, después de la aparición de la luz roja. Aun así, no se confíe y cambie las pilas cuanto antes.

12 <ES> ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE: << Al pulsar, se enciende la luz verde intermitente; al teclear el código, se oye un pitido con cada pulsación; pero, al pulsar, suenan 4 pitidos cortos y se apaga la luz. << Está Ud. pulsando las teclas normalmente, pero transcurridos unos segundos, se apaga la luz y éstas no actúan. << Está Ud. realizando el proceso de apertura normalmente y, cuando pulsa, se enciende la luz verde fija, pero transcurridos unos segundos se apaga y no puede girar el pomo. << La caja está emitiendo un pitido cada 5 segundos y, cuando quiere pulsar cualquier tecla, la caja no funciona. << Al pulsar, se enciende la luz roja intermitente. << Después de cambiar las pilas, la caja sigue utilizando la luz roja en lugar de la verde. < El código introducido no es correcto; vuelva a intentarlo. < Ha transcurrido demasiado tiempo entre 2 pulsaciones. Dispone Ud. de un máximo de 15 segundos entre dos pulsaciones. Transcurrido este tiempo, la caja se apaga. Empiece el proceso de nuevo. < Ha tardado demasiado tiempo en girar el pomo. Después de pulsar dispone de 3 segundos para girar el pomo. < La caja se encuentra bloqueada, porque alguien ha tecleado más de 5 veces seguidas un código de apertura erróneo. Espere 15 minutos y la caja se desbloqueará automáticamente. Entonces, puede Ud. operar normalmente. < La caja está avisando de que las pilas se están agotando. La caja está preparada para poder realizar varias aperturas después de la aparición de la luz roja. Aun así, no se confíe y cambie las pilas cuanto antes. < Es normal que, al realizar las dos o tres primeras aperturas después de cambiar las pilas, la caja siga utilizando la luz roja. Verifique que vuelve a utilizar la luz verde, realizando varias aperturas consecutivas. Si el problema persiste, compruebe que ha colocado las pilas correctamente.

13 <ES> CERTIFICADO DE GARANTÍA Arregui garantiza esta caja fuerte por un período de 24 meses, desde la fecha de compra. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y materiales) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo del usuario. Quedan excluidas las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, así como las causas catastróficas (fuego, inundaciones...), golpes y caídas. La sustitución por avería de cualquier pieza no implica prórroga de la Garantía. Datos de identificación Nombre del distribuidor... Fecha de la venta... Nombre del comprador... Domicilio del comprador... Datos de identificación de la caja fuerte Modelo... Número de serie... IMPORTANTE: Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará el sello y firma de su empresa en el lugar indicado. El certificado quedará en poder del comprador. El comprador debe guardar la FACTURA de compra de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la Garantía. SELLO DEL DISTRIBUIDOR

14 <PT> INSTRUÇÕES Para abrir a caixa-forte pela primeira vez, consulte o ponto: 1. Primeira abertura. Para aberturas posteriores da caixa-forte, introduza o código de abertura e depois gire o pomo. O código programado de origem é Para saber como abrir e fechar a caixa, consulte o ponto: 2. Abertura e fecho da caixa-forte. Por razões de segurança, é importante que modifique o código inicial e seleccione um número pessoal escolhido por si. O novo código pode conter de 1 a 12 dígitos. Para saber como modificar ou alterar o código, ver o ponto: 3. Modificação do código de abertura. No caso de ocorrer qualquer anomalia, como, por exemplo, a descarga das pilhas, a caixa dispõe de uma chave de emergência e de um carregador externo de bateria, que solucionarão o problema. Ver os pontos: 4. Abertura de emergência e 5. Utilização do carregador externo de bateria. Em qualquer caso, para evitar que as pilhas se esgotem, consulte o ponto: 6. Indicação do estado da bateria. Não remova o autocolante de identificação com o seu número de caixaforte que encontrará na parte frontal da caixa e na primeira página destas instruções, uma vez que lhe será pedido para solicitar aberturas de emergência, reposições, etc ATENÇÃO: Cada vez que prima uma tecla, a caixa-forte emitirá um aviso sonoro curto, indicando uma pulsação correcta. Se transcorrerem 15 segundos entre duas pulsações de teclas, a caixa-forte apagar-se-á. Nesse caso, inicie novamente o processo.

15 <PT> 1. PRIMEIRA ABERTURA: Para abrir a caixa-forte pela primeira vez, proceda da seguinte maneira: Retire o pomo e introduza a chave de emergência que encontrará dentro do envelope, na fechadura. Gire a chave para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) Introduza a manete que encontrará dentro do envelope no eixo do pomo, fazendo coincidir a parte plana do eixo com a da manete. Gire a manete para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) e puxe-a para abrir a porta. Para o seu funcionamento, a caixa forte requer 4 pilhas alcalinas de 1,5 V, que se introduzem no compartimento para as pilhas situado na parte traseira da porta. Abra a tampa do compartimento das pilhas e introduza as pilhas seguindo a indicação do desenho que encontrará no seu interior. Completado o processo, o sistema electrónico ficará activado. Para fechar a caixa, siga os seguintes passos: Gire a chave de emergência no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a chave. Saque a manete e coloque o pomo fazendo coincidir a parte plana do eixo com a do pomo. Gire o pomo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 2. ABERTURA E FECHO DA CAIXA-FORTE: Prima a tecla. Acender-se-á intermitentemente uma luz verde (se for vermelha, consulte o ponto: 6. Indicação do estado da bateria ). Introduza o seu código pessoal de abertura ( se se trata da primeira abertura). O indicador luminoso continuará a piscar. Prima a tecla e gire o pomo para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio). Se o código introduzido for correcto, durante 3 segundos o indicador iluminar-se-á fixamente e ouvir-se-á um aviso sonoro longo de aceitação; dispõe desse tempo para girar o pomo e abrir a caixa. Se o código for incorrecto, ouvir-se-ão 4 avisos sonoros curtos e graves, e a luz apagar-se-á. Nesse caso, comece novamente o processo. A caixa-forte permite um máximo de 5 introduções erróneas de código antes de se bloquear durante 15 minutos como medida de segurança, emitindo um aviso sonoro cada 5 segundos. Durante o intervalo de bloqueio de segurança não é possível utilizar o teclado. Para fechar a caixa-forte, gire o pomo para a esquerda (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

16 <PT> 3. MODIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE ABERTURA: O código inicial de abertura da caixa-forte é Para modificar o código, proceda da seguinte maneira: Abra a caixa-forte e não a feche até concluir o procedimento. Introduza um objecto não perfurante (por ex., uma esferográfica) no orifício circular situado na parte traseira da porta, até ao fundo. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de início do procedimento de modificação do código. Introduza o novo código pretendido. Recorde que este deverá ter um máximo de 12 dígitos e um mínimo de 1. Prima de novo a tecla. Introduza novamente o código escolhido. Desta forma o sistema comprova que não se produziu um erro involuntário ao introduzir o código pela primeira vez. Prima de novo a tecla. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de aceitação, se o processo se completou correctamente. Se se produziu um erro, a caixa-forte emitirá quarto avisos sonoros curtos. Neste caso, o código de abertura não terá sido modificado, e deverá iniciar novamente o procedimento. 4. ABERTURA DE EMERGÊNCIA: Junto com estas instruções ser-lhe-á entregue um envelope que contém: 4.1. Uma chave de emergência e uma manete: No caso de se esquecer do seu código de abertura, ou no caso de a caixaforte sofrer qualquer anomalia, como a descarga das pilhas, etc., poderá abrir a caixa-forte utilizando esta chave de emergência. Para o fazer proceda da seguinte maneira: Retire o pomo e introduza a chave de emergência que encontrará dentro do envelope, na fechadura. Gire a chave para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) Introduza a manete que encontrará dentro do envelope no eixo do pomo, fazendo coincidir a parte plana do eixo com a da manete. Gire a manete para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) e puxe-a para abrir a porta. Completado o procedimento, o sistema electrónico activar-se-á novamente Um código de emergência: Se não recordar o seu código pessoal de abertura, pode abrir a caixa-forte introduzindo este código de emergência em lugar do seu código habitual e seguindo os passos indicados no apartado 1. Para sua segurança, recomendamos não modificar este código. Se necessitar modificar este código, proceda da seguinte maneira: Abra a caixa-forte e não a feche até concluir o procedimento. Prima a tecla, seguida da tecla 8.

17 <PT> Introduza um objecto não perfurante (por ex., uma esferográfica) no orifício circular situado na parte traseira da porta, até ao fundo. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de início do procedimento de modificação do código. Introduza o código de emergência que encontrará no interior do envelope. Prima a tecla. Introduza o código de emergência escolhido. Recorde que o código deve ter um máximo de 12 dígitos e um mínimo de 1. Prima a tecla. Para comprovar, introduza novamente o código de emergência escolhido. Prima novamente a tecla. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de aceitação, se o processo se completou correctamente. Em caso de erro, emitirá quatro avisos sonoros curtos. Neste caso, o código de abertura não se terá modificado e deverá repetir novamente o procedimento. RECUERDE: Nunca guarde o envelope com a chave de emergência, a manete e o código de emergência dentro da caixa-forte, para o poder utilizar se necessário. 5. UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR EXTERNO DA BATERIA: Se a bateria da caixa-forte estiver descarregada e não dispuser da chave de emergência, pode abrir a caixa-forte utilizando 1 pilha externa de 9 V, procedendo da seguinte maneira: Conecte as 2 extremidades da pilha às 2 entradas (+ y -) do teclado. Abra a caixa-forte normalmente ( - código - ). 6. INDICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA: Cada vez que se utiliza a caixa-forte, o sistema electrónico verifica o estado das pilhas. Se o seu estado for bom, durante o processo de abertura da caixa-forte acender-se-á apenas a luz verde. Se as pilhas estiverem fracas, acender-se-á a luz vermelha. Se ao abrir a caixa-forte se acender a luz vermelha, deverá substituir as pilas que se encontram na parte de trás da porta. A caixa está preparada para poder realizar várias aberturas depois de aparecer a luz vermelha. No entanto, recomendamos substituir as pilhas quanto antes.

18 <PT> ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO TÉCNICO, VERIFIQUE: << Ao premir a tecla acendese a luz verde intermitente; ao introduzir o código, a caixa emite um aviso sonoro ao premir cada tecla; no entanto ao premir, ouvem-se 4 avisos sonoros curtos e a luz apaga-se. << Ao premir as teclas normalmente, e depois de transcorridos alguns segundos a luz apaga-se e as teclas não funcionam. << Durante o procedimento de abertura normalmente, ao premir acende-se a luz verde fixa, mas transcorridos alguns segundos a luz apaga-se e não é possível girar a chave. << A caixa-forte emite um aviso sonoro cada 5 segundos e, ao premir qualquer tecla, a caixaforte não funciona. << Ao premir, a luz vermelha acende-se intermitentemente.e. << Depois de substituir as pilhas, continua a acender-se a luz vermelha em lugar da verde na caixa-forte. < O código introduzido não é correcto. Por favor, tente novamente. < Demasiado tempo transcorrido entre 2 pulsações. Dispõe de um máximo de 15 segundos entre duas pulsações. Transcorrido este tempo, a caixa-forte apagar-se-á. Por favor, tente novamente. < Tardou demasiado tempo a girar o pomo. Depois de premir dispõe de 3 segundos para girar o pomo. < A caixa-forte está bloqueada, porque alguém introduziu mais de 5 vezes seguidas um código de abertura errado. Aguarde 15 minutos e a caixa-forte desbloquear-se-á automaticamente. Depois poderá operar normalmente. < Aviso de pilhas fracas. A caixaforte está preparada para poder realizar várias aberturas depois de aparecer a luz vermelha. No entanto, recomendamos substituir as pilhas quanto antes. < É normal que, ao efectuar as duas ou três primeiras aberturas depois de substituir as pilhas, continue a acender-se a luz vermelha. Verifique que a luz verde se volta a acender realizando várias aberturas consecutivas. Se o problema persistir, comprove a posição correcta das pilhas.

19 <PT> CERTIFICADO DE GARANTIA Arregui garante esta caixa-forte por um período de 24 meses, a contar da data de compra. Esta garantia cobre a reparação (mão de obra e materiais) de qualquer defeito de fabrico que possa afectar o funcionamento correcto da caixa-forte. As despesas de deslocação ficarão a cargo do usuário. Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas como consequência de uma utilização ou instalação incorrectas, excesso de humidade ou salinidade, filtrações de água ou cimento, violência, manipulação dos mecanismos por pessoas não autorizadas, bem como causas catastróficas (incêndios, inundações...), golpes e quedas. A substituição de qualquer peça em caso de avaria não implica qualquer prorroga da Garantia. Dados de identificação Nome do distribuidor... Data de compra... Nome do comprador... Endereço do comprador... Dados de identificação da caixa-forte Modelo... Número de série... IMPORTANTE: Estes dados deverão ser preenchidos o mais rapidamente possível e sem demora pelo distribuidor, que deverá colocar o seu carimbo e a sua assinatura no lugar indicado para o efeito. O certificado ficará em poder do comprador. O comprador deve guardar a factura de compra da caixa-forte, junto com o CERTIFICADO DE GARANTIA, para poder acreditar a data de compra. Ambos os documentos são necessários para desfrutar da Garantia. CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

20 <IT> ISTRUZIONI Per aprire la cassaforte per la prima volta, v. il punto: 1. Prima apertura. Per aperture successive della cassaforte, digitare un codice di apertura e ruotare la maniglia. Inizialmente, il codice programmato è Per sapere come aprire e chiudere la cassa, v. il punto: 2. Apertura e chiusura della cassaforte. Per sicurezza, è importante cambiare il codice iniziale e inserire il proprio numero personale. Il nuovo codice può avere da 1 a 12 cifre. Per sapere come cambiare il codice, v. il punto: 3. Cambio del codice di apertura. In caso di qualsiasi anomalia, come ad esempio lo scaricamento delle pile, la cassa dispone di una chiave di emergenza e di un caricabatterie esterno che consentiranno di risolvere il problema. V. i punti: 4. Apertura di emergenza e 5. Utilizzo del caricabatterie esterno. In ogni caso, per evitare l esaurimento delle pile, v. il punto: 6. Indicazione dello stato del batteria. Non rimuovere l adesivo di identificazione del numero di cassa situato nella parte frontale della cassa e sulla copertina delle presenti istruzioni, poiché sarà necessario per richiedere aperture di emergenza, ricambi, ecc ATTENZIONE: Ogni volta in cui si preme un tasto, la cassa emetterà un breve suono, che indicherà che la digitazione è stata corretta. Se trascorrono più di 15 secondi tra due digitazioni, la cassa si spegnerà. In questo caso, iniziare nuovamente la procedura.

21 <IT> 1. PRIMA APERTURA: Per la prima apertura della cassaforte, procedere nel seguente modo: Estrarre la maniglia e introdurre la chiave di emergenza, che si troverà all interno della busta, nella serratura. Girare la chiave verso destra (senso orario) Introdurre la leva che si troverà all interno della busta nell asse della maniglia, facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della leva. Girare la leva verso destra (senso orario) e tirarla per aprire la porta. Per il suo funzionamento, la cassaforte ha bisogno di 4 pile alcaline da 1,5 V, che si collocano nel comparto batterie situato nella parte posteriore della porta. Per posizionarle, aprire il coperchio del comparto batterie e introdurre le pile in conformità al disegno situato all interno. Una volta ultimata tale procedura, il sistema elettronico si attiverà. Per chiudere la cassa, eseguire le seguenti operazioni: Girare la chiave di emergenza in senso antiorario ed estrarla. Estrarre la leva e collocare la maniglia facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della maniglia. Girare la maniglia in senso antiorario. 2. APERTURA E CHIUSURA DELLA CASSAFORTE: Premere il tasto. Inizierà a lampeggiare una luce verde (se è rossa, v. il punto: 6. Indicazione dello stato del batteria ). Digitare il proprio codice personale di apertura ( se si tratta della prima apertura). La luce continuerà a lampeggiare. Premere il tasto ed girare la maniglia verso destra (senso orario). Se il codice digitato è corretto, per 3 secondi la luce sarà accesa e fissa e si udirà un lungo suono di accettazione; durante tale tempo, sarà possibile girare la maniglia e aprire la cassa. Se il codice non è corretto, si udiranno 4 suoni brevi con suono grave e la luce si spegnerà. In questo caso, iniziare nuovamente la procedura. La cassa consente fino a 5 digitazioni erronee del codice prima di bloccarsi per 15 minuti come misura di sicurezza, durante i quali emetterà un suono ogni 5 secondi. Durante tale periodo, non è possibile utilizzare la tastiera. Per chiudere la cassa, dare semplicemente giri la maniglia verso sinistra (senso antiorario).

22 <IT> 3. CAMBIO DEL CODICE DI APERTURA: Il codice iniziale di apertura della cassa è Per cambiarlo, procedere nel seguente modo: Aprire la cassa e non chiuderla fino a quando non si è conclusa la procedura. Introdurre un oggetto non pungente (es. una penna) attraverso il foro circolare situato nella parte posteriore della porta, fino all arresto. La cassa emetterà un lungo suono di inizio della procedura di cambio. Introdurre il nuovo codice prescelto. Esso deve avere al massimo 12 cifre e almeno 1. Premere il tasto. Introdurre nuovamente il nuovo codice per la seconda volta. In questo modo, il sistema verifica che non sia avvenuto un errore involontario nella prima digitazione. Premere nuovamente il tasto. La cassa emetterà un lungo suono di accettazione, se la procedura è stata completata correttamente. In caso di errore, emetterà quattro suoni brevi. In questo secondo caso, il codice di apertura non sarà cambiato e sarà necessario ricominciare la procedura. 4. APERTURA DI EMERGENZA: Insieme a queste istruzioni, è fornita una busta che contiene: 4.1. Una chiave di emergenza e una leva: Nel caso in cui non si ricordi il proprio codice di apertura, o la cassa presenti qualche anomalia, come lo scaricamento pile, ecc., sarà possibile aprire la cassa mediante questa chiave di emergenza. A tal fine, procedere nel seguente modo: Estrarre la maniglia e introdurre la chiave di emergenza, che si troverà all interno della busta, nella serratura. Girare la chiave verso destra (senso orario) Introdurre la leva che si troverà all interno della busta nell asse della maniglia, facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della leva. Girare la leva verso destra (senso orario) e tirarla per aprire la porta. Una volta ultimata la procedura, il sistema elettronico si attiverà nuovamente Un codice di emergenza: Nel caso in cui non si ricordi il proprio codice personale di apertura, è possibile aprire la cassa digitando questo codice di emergenza invece di quello abituale e seguendo le fasi indicate nel paragrafo 1. Per sicurezza, si consiglia di non cambiare questo codice. In caso di necessità di cambiarlo, seguire le seguenti indicazioni: Aprire la cassa e non chiuderla fino all avvenuta conclusione della procedura. Premere il tasto e, successivamente, il tasto 8.

23 <IT> Introdurre un oggetto non pungente (es. una penna) attraverso il buco circolare situato nella parte posteriore della porta, fino all arresto. La cassa emetterà un lungo suono di inizio della procedura di cambio. Inserire il codice di emergenza vigente (quello riportato all interno della busta se è il primo cambio, e quello programmato previamente se era già stato cambiato in precedenza). Premere il tasto. Introdurre il nuovo codice di emergenza. Esso deve avere al massimo 12 cifre e almeno 1. Premere il tasto. Per verificare, inserire nuovamente il nuovo codice di emergenza. Premere nuovamente il tasto. La cassa emetterà un lungo suono di accettazione, se la procedura è stata completata correttamente. In caso di errore, saranno emessi quattro suoni corti. In questo secondo caso, il codice di apertura non sarà cambiato e sarà necessario ricominciare la procedura. ATTENZIONE: Non riporre mai la busta contenente la chiave di emergenza, la leva e il codice di emergenza all interno della cassa, per utilizzarli se necessario. 5. UTILIZZO DEL CARICABATTERIE ESTERNO: Nel caso in cui la cassa sia rimasta senza pile e non si disponga della chiave di emergenza, è possibile aprire la cassa mediante l uso di 1 pila esterna da 9 V. Procedere nel seguente modo: Collegare le 2 estremità della pila alle 2 prese di corrente elettrica presenti nella tastiera (+ e -). Apra la cassa normalmente (, codice, ). 6. INDICAZIONE DELLO STATO DELLA BATTERIA: Ogni volta in cui si utilizza la cassa, il sistema elettronico verifica lo stato delle pile. Se lo stato è buono, la cassa utilizza durante la procedura di apertura la luce verde. Se le pile sono quasi scariche, utilizza la luce rossa. Quando si nota che la cassa sta utilizzando la luce rossa, è necessario cambiare le pile che si trovano nella parte posteriore della porta. La cassa è pronta per l esecuzione di diverse aperture, dopo la comparsa della luce rossa. Anche in questo caso, non fidarsi e cambiare le pile quanto prima.

24 <IT> PRIMA DI CHIAMARE L ASSISTENZA TECNICA, ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE: << Premendo, si accende la luce verde intermittente; digitando il codice, si ode un sono per ogni digitazione; invece, premendo, si odono 4 suoni brevi e si spegne la luce. << Si premono i tasti normalmente, ma trascorsi alcuni secondi, si spegne la luce e questi non funzionano. << Si sta eseguendo la procedura di apertura normalmente e, premendo, si accende la luce verde fissa, ma trascorsi alcuni secondi si spegne e non è possibile girare la chiave. << La cassa sta emettendo un suono ogni 5 secondi e, quando si vuole premere qualsiasi tasto, la cassa non funziona. << Premendo, si accende la luce rossa intermittente. << Dopo aver cambiato le pile, la cassa continua a utilizzare la luce rossa invece di quella verde. < Il codice inserito non è corretto; riprovare. < E trascorso troppo tempo tra 2 digitazioni. Si dispone di un massimo di 15 secondi in due digitazioni. Trascorso questo tempo, la cassa si spegne. Iniziare nuovamente la procedura. < E stato impiegato un tempo eccessivo nel girare la maniglia. Dopo aver premuto, si dispone di 3 secondi per girare la maniglia. < La cassa è bloccata, perché qualcuno ha digitato più di 5 volte di seguito un codice di apertura erroneo. Attendere 15 minuti e la cassa si sbloccherà automaticamente. Si potrà quindi agire normalmente. < Ciò indica che le pile si stanno scaricando. La cassa è pronta per l esecuzione di diverse aperture dopo la comparsa della luce rossa. Anche così, non fidarsi e cambiare le pile quanto prima. < È normale che, eseguendo due o tre prime aperture dopo la sostituzione delle pile, la cassa continui a utilizzare la luce rossa. Verificare che torni a utilizzare la luce verde, eseguendo diverse aperture consecutive. Se il problema persiste, verificare che le pile siano state posizionate correttamente.

25 <IT> CERTIFICATO DI GARANZIA Arregui garantisce questa cassaforte per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto. Questa garanzia copre la riparazione (manodopera e materiali) di qualsiasi difetto di fabbricazione relativo al funzionamento. Le spese di spostamento saranno a carico dell utente. Sono esclusi i guasti derivanti da uso o installazione impropri, eccesso di umidità o salinità, infiltrazioni di acqua o cemento, violenza, manipolazione dei meccanismi da parte di persone non autorizzate, così come le cause catastrofiche (incendio, inondazione...), urti e cadute. La sostituzione per avaria di qualsiasi pezzo non comporta alcuna proroga della garanzia. Dati di identificazione Nome del distributore... Data della vendita... Nome del compratore... Domicilio del compratore... Dati di identificazione della cassaforte Modello... Numero di serie... IMPORTANTE: Questi dati devono essere compilati con la massima chiarezza e senza ritardi da parte del distributore, il quale apporrà il timbro e la firma della propria azienda nello spazio indicato. Il certificato rimarrà in possesso del compratore. Il compratore deve conservare la FATTURA di acquisto della cassaforte, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA, per potere accreditare la data di acquisto. Entrambi i documenti sono necessari per beneficiare della garanzia. TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

26 <GR> ΟΔΗΓΙΕΣ Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά, δείτε το σημείο: 1. Πρώτο άνοιγμα. Για τα μεταγενέστερα ανοίγματα του χρηματοκιβωτίου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό ανοίγματος και έπειτα γυρίστε το πόμολο. Αρχικά, ο προγραμματισμένος κωδικός είναι Για να μάθετε πώς να ανοίγετε και να κλείνετε το χρηματοκιβώτιο, δείτε το σημείο: 2. Άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου. Για λόγους ασφαλείας, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό και να ορίσετε τον προσωπικό αριθμό που θα αποφασίσετε εσείς. Ο νέος κωδικός μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 12 ψηφία. Για να μάθετε πώς να αλλάξετε τον κωδικό, δείτε το σημείο: 3. Αλλαγή του κωδικού ανοίγματος. Αν προκύψει οποιαδήποτε ανωμαλία, όπως για παράδειγμα η αποφόρτιση των μπαταριών, το κιβώτιο διαθέτει κλειδί έκτακτης ανάγκης και εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας που θα επιλύσουν το πρόβλημα. Δείτε τα σημεία: 4. Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης και 5. Χρήση του εξωτερικού φορτιστή μπαταρίας. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφύγετε την αποφόρτιση των μπαταριών, δείτε το σημείο: 6. Ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας. Μην αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο τεχνικών χαρακτηριστικών µε τον αριθµό του χρηµατοκιβωτίου σας που θα βρείτε στο εµπρόσθιο τµήµα του και στο εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, καθώς θα σας χρειαστεί για να ζητήσετε ανοίγµατα έκτακτης ανάγκης, ανταλλακτικά, κ.λπ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο κιβώτιο, θα ακούγεται ένας σύντομος βόμβος, που θα υποδηλώνει ότι η πληκτρολόγηση έγινε σωστά. Αν μεσολαβήσουν πάνω από 15 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε δύο πληκτρολογήσεις, το κιβώτιο κλείνει. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

27 <GR> 1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: Για το πρώτο άνοιγµα του χρηµατοκιβωτίου ενεργήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: Αφαιρέστε το πόµολο και βάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, που θα βρείτε µέσα στο φάκελο, στην κλειδαριά. Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά (φορά των δεικτών του ρολογιού) Βάλτε τη λαβή που θα βρείτε µέσα στο φάκελο στον άξονα του πόµολου, ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό της λαβής. Γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά (κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) και τραβήξτε τη για να ανοίξετε την πόρτα. Για τη λειτουργία του χρηµατοκιβωτίου χρειάζονται 4 αλκαλικές µπαταρίες του 1,5V, οι οποίες τοποθετούνται στη θήκη µπαταριών που βρίσκεται στο πίσω µέρος της πόρτας. Για να τις τοποθετήσετε, ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης µπαταριών και εισαγάγετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε το σχέδιο που θα βρείτε στο εσωτερικό αυτής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα ενεργοποιηθεί. Για να κλείσετε το χρηµατοκιβώτιο, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα: Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και βγάλτε το. Βγάλτε τη λαβή και βάλτε το πόµολο ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό του πόµολου. Γυρίστε το πόµολο αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ: Πατήστε το πλήκτρο. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει µία λυχνία πράσινη (αν είναι κόκκινη, δείτε το σηµείο: 6. Ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας ). Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος ( αν ανοίγετε το χρηµατοκιβώτιο για πρώτη φορά). Η λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο και γυρίστε το πόµολο προς τα δεξιά (στη φορά των δεικτών του ρολογιού). Αν ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε είναι σωστός, εντός 3 δευτερολέπτων η λυχνία θα παραµείνει σταθερά αναµµένη και θα ηχήσει ένας µακρόσυρτος βόµβος αποδοχής. Έχετε στη διάθεσή σας τον χρόνο αυτό για να γυρίσετε το πόμολο και να ανοίξετε. Αν ο κωδικός είναι εσφαλµένος, θα ηχήσουν 4 σύντοµοι βόµβοι µε βαρύ ήχο και η λυχνία θα σβήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή. Το χρηµατοκιβώτιο επιτρέπει έως και 5 εσφαλµένες καταχωρίσεις κωδικού προτού περάσει σε κατάσταση εµπλοκής για 15 λεπτά ως µέτρο ασφαλείας, κατά τα οποία θα ηχεί ένας βόµβος κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κατά το διάστηµα αυτό, δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση. Για να κλείσετε το χρηµατοκιβώτιο, απλά γυρίστε το πόµολο προς τα αριστερά (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού), και ελέγξτε ότι κλείδωσε.

28 <GR> 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: Ο αρχικός κωδικός ανοίγµατος του χρηµατοκιβωτίου είναι Για να τον αλλάξετε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Ανοίξτε το χρηµατοκιβώτιο και µην το κλείσετε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εισάγετε ένα αµβλύ αντικείµενο (π.χ. ένα στυλό) µέσα στην στρογγυλή οπή που βρίσκεται στο πίσω µέρος της πόρτας, µέχρι να φτάσει στο τέρµα. Το χρηµατοκιβώτιο θα εκπέµψει ένα µακρόσυρτο βόµβο για την έναρξη της διαδικασίας αλλαγής. Εισάγετε τον νέο κωδικό που έχετε αποφασίσει. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει έως 12 ψηφία και όχι λιγότερα από 1. Πατήστε το πλήκτρο. Εισάγετε ξανά τον νέο σας κωδικό για δεύτερη φορά. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστηµα επαληθεύει ότι δεν έχει προκύψει κάποιο ακούσιο σφάλµα στην πρώτη καταχώριση. Πατήστε ξανά το πλήκτρο. Το χρηµατοκιβώτιο θα εκπέµψει έναν µακρόσυρτο βόµβο αποδοχής, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί σωστά. Αν προκύψει κάποιο σφάλµα, θα ηχήσουν τέσσερις σύντοµοι βόµβοι. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κωδικός ανοίγµατος δε θα έχει µεταβληθεί και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Συνοδευτικά µε τις παρούσες οδηγίες παρέχεται φάκελος που περιέχει: 4.1. Ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης και µια λαβή: Στην περίπτωση που δε θυµάστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος, ή που το χρηµατοκιβώτιο παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία, όπως η αποφόρτιση των µπαταριών, κ.λπ., υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξετε το χρηµατοκιβώτιο µε το εν λόγω κλειδί έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: Αφαιρέστε το πόµολο και βάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, που θα βρείτε µέσα στο φάκελο, στην κλειδαριά. Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά (φορά των δεικτών του ρολογιού) Βάλτε τη λαβή που θα βρείτε µέσα στο φάκελο στον άξονα του πόµολου, ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό της λαβής. Γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά (κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) και τραβήξτε τη για να ανοίξετε την πόρτα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου Έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης: Στην περίπτωση που δε θυµάστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος, µπορείτε να ανοίξετε το χρηµατοκιβώτιο πληκτρολογώντας τον εν λόγω κωδικό έκτακτης ανάγκης στη θέση του δικού σας κανονικού και ακολουθώντας τα βήµατα που υποδεικνύονται στην ενότητα 2. Για λόγους ασφαλείας, συνιστούµε να µην αλλάζεται αυτός ο κωδικός. Αν χρειαστεί να τον αλλάξετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: Ανοίξτε το χρηµατοκιβώτιο και µην το κλείσετε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης

Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης Thermosunis Indoor Wirefree RTS Sunis Indoor Wirefree RTS EN ES PT EL Installation instructions Guía de instalación Guia de instalação Οδηγός εγκατάστασης Ref: 5055118A EN Contents Safety instructions...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 What's new on lufthansa.com Πρωτοποριακές υπηρεσίες της Lufthansa: Κάρτα Επιβίβασης στο Κινητό σας τηλέφωνο Κάντε Check-in μέσω του κινητού σας και κερδίστε χρόνο! Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 IXENGO S EN Installation manual ES Manual de instalación PT Manual de instalação EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 8 027908 403551 contents GENERAL 2 SAFETY INSTRUCTIONS 2 Warning 2 Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

BEFORE YOU PROCEED WITH FILLING OUT THE NECESSARY INFO PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BELOW FOR BETTER USE OF THE SYSTEM

BEFORE YOU PROCEED WITH FILLING OUT THE NECESSARY INFO PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BELOW FOR BETTER USE OF THE SYSTEM Brief instructions for filling out the Application Form for admission to Higher Education in Greece for foreigner graduates of non-greek origin of non-e.u. lyceums and of lyceums or equivalent schools

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H

Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H Couv1.fm Page 1 Mercredi, 15. avril 2009 6:04 18 DECT TELEPHONE ILYOS ILYOS A ILYOS H pt hr gr es bg LU D32_PT.book Page 1 Jeudi, 30. avril 2009 10:33 10 Esquema dos Menus AGENDA - Opções - CONSULTAR -

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 14 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663 SR 1900 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001675 EMEA-Nordic.indd 1 18.2.2009 13:04:52 620-001675 EMEA-Nordic.indd 2 18.2.2009 13:04:52 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

CR 1100, CR 1200, CR 1400

CR 1100, CR 1200, CR 1400 CR 1100, CR 1200, CR 1400 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. GR Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Διάρθρωση Εικόνα Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Μπαταρία γεμάτη [ ] Μπαταρία άδεια Πλήκτρα λειτουργίας Με το πλήκτρο "M", εισαγωγή στο μενού για προγραμματισμό. Με

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Logitech Keyboard Case for ipad 2

Getting started with Logitech Keyboard Case for ipad 2 Getting started with Logitech Keyboard Case for ipad 2 Contents English.................... 4 Italiano.................... 7 Logitech Keyboard Case Português.................. 13 Ελληνικά....................16

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα