electronic electrónica. electrónica. elettronica. ηλεκτρονικό FORMA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download " electronic electrónica. electrónica. elettronica. ηλεκτρονικό FORMA"

Transcript

1 <ES> <EN> Instruction manual and guarantee for the electronic combination safe. <ES> Manual de instrucciones y garantía de la caja fuerte de combinación electrónica. <PT> Manual de instruções e garantia da caixa forte de combinação electrónica. <IT> Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte a combinazione elettronica. <GR> Εγχειρίδιο οδηγιών και εγγύηση για το χρηματοκιβώτιο με ηλεκτρονικό συνδυασμό. FORMA stick the serial no.

2 <EN> INSTRUCTIONS In order to open the safe for the first time, see point: 1. Opening for the first time. For subsequent openings of the safe, enter an opening code and then turn the knob. Initially the programmed code is To discover how to open and close the safe, see point: 2. Opening and closing the safe. For security reasons, it is important to change the initial code and introduce a personal number decided by you. The new code can have 1 to 12 digits. To discover how to change the code, see point: 3. Changing the opening code. If any anomaly occurs, if the batteries go flat for example, the safe has an emergency key and an external battery charger that will solve the problem. See point: 4. Emergency opening and 5. Use of the external battery charger. In any case, in order to avoid the batteries going flat, see point: 6. Condition of the battery indicator. Do not remove the identification sticker with the safe number that you will find on the front of the safe and at the beginning of these instructions, since you will need it in order to request emergency openings, spare parts etc WARNING: Each time a key is pressed, the safe emits a short beep, which means that it was pressed correctly. If more than 15 seconds pass between pressing two keys, the safe will close. In this event, repeat the process.

3 <EN> 1. OPENING FOR THE FIRST TIME: When opening the safe for the first time, proceed in the following manner: Remove the knob and insert the emergency key (which can be found inside the envelope) into the lock. Turn the key to the right (clockwise) Insert the lever (which can be found inside the envelope) into the knob shaft, lining up the flat part of the shaft with the lever. Turn the lever to the right (clockwise) and pull it to open the door. In order to function, the safe needs 4 x 1.5 V alkaline batteries that are placed in the battery holder located at the back of the door. In order to insert them, open the cover of the battery holder and place the batteries according to the diagram that is found on the inside. On completion of this process the electronic system will be activated. To close the safe, follow these steps: Turn the emergency key in a counter-clockwise direction and remove it. Remove the lever and place the knob, lining up the flat part of the shaft with the knob. Turn the knob in a counter-clockwise direction. 2. OPENING AND CLOSING THE SAFE: Press the key. A green light will begin to flash (if it is red, see point: 6. Condition of the battery indicator ). Enter your personal opening code ( if it is being opened for the first time). The light will continue to flash. Press the key and turn the knob to the right (clockwise). If the entered code is correct, the light will be illuminated continuously for 3 seconds and a long beep for acceptance will sound; you have this time to turn the knob and open the safe. If the entered code is incorrect, 4 short deep sounding beeps will sound and the light will go out. In this event, repeat the process. The safe will allow up to 5 incorrect code entries before becoming blocked for 15 minutes as a security measure, during which it will emit a beep every 5 seconds. During this time it is not possible to use the keypad. To close the safe, simply turn the knob to the left (anti-clockwise).

4 <EN> 3. CHANGING THE OPENING CODE: The initial opening code for the safe is To change it, proceed in the following manner: Open the safe and do not close it until the process has been concluded. Introduce a blunt object (e.g. a pen) into the circular hole that is on the back of the door, until it reaches its limit. The safe emits a long beep at the beginning of the changing process. Enter the new code that you have chosen. Remember that it must have a minimum of 1 and a maximum of 12 digits. Press the key. Enter your new code for a second time. This way the system checks that there was no involuntary error the first time it was entered. Press the key again. The safe will emit a continuous sound for acceptance, if the process is completed correctly. If there has been an error it will emit four short beeps. In this second case the opening code has not been changed and you will have to repeat the process. 4. EMERGENCY OPENING: Together with these instructions an envelope is provided which contains: 4.1. An emergency key and a lever: In case you do not remember your opening code, or the safe suffers some anomaly, such as the batteries going flat, etc., you can open the safe by means of an emergency key. To do this, proceed in the following manner: Remove the knob and insert the emergency key (which can be found inside the envelope) into the lock. Turn the key to the right (clockwise) Insert the lever (which can be found inside the envelope) into the knob shaft, lining up the flat part of the shaft with the lever. Turn the lever to the right (clockwise) and pull it to open the door. On completing the process the electronic system will reactivate An emergency code: In the event that you cannot remember your personal code, you can open the safe by pressing this emergency code instead of your usual one and following the steps indicated in part 2. For your security we recommend not changing this code. If you need to change it, follow these instructions: Open the safe and do not shut it until the process has been concluded. Press the key and then key 8. Introduce a blunt object (e.g. a pen) into the circular hole that is on the back of the door, until it reaches its limit. The safe emits a long beep for the beginning of the changing process.

5 <EN> Enter the valid emergency code (that which is in the envelope if it is the first change or that now programmed in if you have previously changed it). Press the key. Enter the new emergency code that you have decided on. Remember that it must have a minimum of 1 and a maximum of 12 digits. Press the key. For verification re-enter your new emergency code. Press the key again. The safe will emit a long beep for acceptance if the process has been completed correctly. If there has been an error it will emit four short beeps. In this second case the opening code has not been changed and you will have to repeat the process. REMEMBER: Never keep the envelope containing the emergency key, the lever and emergency code inside the safe, in case you need to use them. 5. USE OF THE EXTERNAL BATTERY CHARGER: In the event that the safe has flat batteries and you do not have the emergency key, you can open the safe by using 1 external 9V battery. Proceed in the following manner: Connect the 2 extremes of the battery to the 2 power points that are on the keypad (+ y -). Open the safe in the normal way ( - code - ). 6. CONDITION OF THE BATTERY INDICATOR: Each time that you use the safe, the electronic system verifies the condition of the batteries. If the condition is good, the safe uses the green light during the opening process. If the batteries are low the safe uses the red light. Once you see that the safe is using the red light, you should change the batteries that are found on the inside of the door. The safe is able to carry out several openings after the appearance of the red light. Even so, do not rely on this and change the batteries as soon as possible.

6 <EN> BEFORE CALLING THE TECHNICAL SERVICE, CHECK: << On pressing, the green light flashes; on keying in the code a beep sounds with each touch; but, on pressing 4 short beeps sound and the light goes off. << You are pressing the keys normally, but after a few seconds, the light goes off and the keys are not working. << You are carrying out the opening process normally and, when you press, the continuous green light comes on but after a few seconds it turns off and you cannot turn the key. << The safe is emitting a beep every 5 seconds and, when you try to press any key the safe will not work. << On pressing, the red light comes on flashing. << After changing the batteries the safe continues with the red light instead of the green. < The entered code is incorrect, try again. < Too much time has passed between pressing two keys. You have a maximum of 15 seconds between pressing two keys. After this time the safe closes. Repeat the process. < You have taken too long in turning the knob. After pressing you have 3 seconds to turn the knob. < The safe is blocked, because someone has keyed in an incorrect opening code 5 times in a row. Wait 15 minutes and the safe will unblock automatically. Then you can continue as normal. < The safe is warning you that the batteries are running out. The safe is able to carry out several openings after the appearance of the red light. Even so, you should not rely on this and should change the batteries as soon as possible. < It is usual that after opening the safe for the first two or three times after changing the batteries the safe continues using the red light. Check that it returns to using the green light by carrying out several consecutive openings. If the problem persists check that you have inserted the batteries correctly.

7 <EN> GUARANTEE CERTIFICATE Arregui guarantees this safe for a period of 24 months from the date of purchase. This guarantee covers repair (labour and materials) of any manufacturing defect that affects its working. Transport costs will be paid by the user. Breakdowns produced as a result of improper use or installation, excess humidity or salinity, water or cement spillage, violence, handling of the mechanisms by non-authorised persons, as well as natural disasters (fire, flood...), blows and falls are excluded. The replacement due to breakdown of any part does not imply an extension of the Guarantee. Identity details Name of the supplier... Date of sale... Name of purchaser... Address of purchaser... Identifying details of the safe Model... Series number... IMPORTANT: These details must be completed as clearly as possible and without delay by the supplier, who will stamp and sign on behalf of his company in the place indicated. The certificate remains in the possession of the purchaser. The purchaser must keep the RECEIPT for the purchase of the safe, together with the GUARANTEE CERTIFICATE to be able to accredit the date of purchase. Both documents are necessary to use the guarantee. SUPPLIER S STAMP

8 <ES> INSTRUCCIONES Para abrir la caja fuerte por primera vez, vea el punto: 1. Primera apertura. Para aperturas posteriores de la caja fuerte, teclee un código de apertura y gire después el pomo. Inicialmente, el código programado es Para saber cómo abrir y cerrar la caja, vea el punto: 2. Apertura y cierre de la caja fuerte. Por seguridad, es importante que cambie el código inicial y ponga el número personal que usted decida. El nuevo código puede tener de 1 a 12 dígitos. Para saber cómo cambiar el código, vea el punto: 3. Cambio del código de apertura. Si ocurre cualquier anomalía, como por ejemplo la descarga de las pilas, la caja dispone de una llave de emergencia y de un cargador externo de batería que solucionarán el problema. Vea los puntos: 4. Apertura de emergencia y 5. Utilización del cargador externo de batería. En cualquier caso, para evitar que las pilas se agoten, vea el punto: 6. Indicación del estado de la batería. No retire el adhesivo de identificación de su número de caja que encontrará en el frontal de la caja y en la portada de estas instrucciones, ya que lo necesitará para solicitar aperturas de emergencia, repuestos, etc ATENCIÓN: Cada vez que pulse una tecla, la caja emitirá un pitido corto, que significa que la pulsación ha sido correcta. Si transcurren más de 15 segundos entre dos pulsaciones de tecla, la caja se apagará. En ese caso, empiece de nuevo el proceso.

9 <ES> 1. PRIMERA APERTURA: Para la primera apertura de la caja fuerte proceda de la siguiente manera: Extraiga el pomo e introduzca la llave de emergencia, que encontrará dentro del sobre, en la cerradura. Gire la llave hacia la derecha (sentido agujas del reloj). Introduzca la maneta que encontrará dentro del sobre en el eje del pomo, haciendo coincidir la parte plana del eje con la de la maneta. Gire la maneta hacia la derecha (sentido agujas del reloj) y tire de ella para abrir la puerta. Para su funcionamiento, la caja fuerte necesita 4 pilas alcalinas de 1,5 V, que se colocan en el portapilas situado en la parte trasera de la puerta. Para colocarlas, abra la tapa del portapilas e introduzca las pilas según el dibujo que encontrará en su interior. Completado el proceso, el sistema electrónico se activará. Para cerrar la caja, siga estos pasos: Gire la llave de emergencia en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela. Saque la maneta y coloque el pomo haciendo coincidir la parte plana del eje con la del pomo. Gire el pomo en el sentido contrario a las agujas del reloj. 2. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA FUERTE: Pulse la tecla. Empezará a parpadear una luz verde (si es roja, vea el punto: 6. Indicación del estado de la batería ). Teclee su código personal de apertura. ( si se trata de la primera apertura). La luz seguirá parpadeando. Pulse la tecla y gire el pomo hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj). Si el código tecleado es correcto, durante 3 segundos la luz se iluminará fija y sonará un pitido largo de aceptación; dispone de ese tiempo para girar el pomo y abrir la caja. Si el código es incorrecto, sonarán 4 pitidos cortos con sonido grave y la luz se apagará. En ese caso, empiece de nuevo el proceso. La caja permite hasta 5 introducciones erróneas de código antes de bloquearse durante 15 minutos como medida de seguridad, durante los que emitirá un pitido cada 5 segundos. Durante ese período, no es posible utilizar el teclado. Para cerrar la caja, simplemente gire el pomo hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj).

10 <ES> 3. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA: El código inicial de apertura de la caja es Para cambiarlo proceda de la siguiente manera: Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso. Introduzca un objeto no punzante (ej. un bolígrafo) por el agujero circular que se encuentra en la parte trasera de la puerta, hasta hacer tope. La caja emitirá un pitido largo de comienzo del proceso de cambio. Introduzca el nuevo código que ha decidido. Recuerde que debe tener un máximo de 12 dígitos y un mínimo de 1. Pulse la tecla. Vuelva a introducir su nuevo código por segunda vez. De esta manera, el sistema comprueba que no se ha producido un error involuntario en la primera introducción. Vuelva a pulsar la tecla. La caja emitirá un pitido largo de aceptación, si se ha completado el proceso correctamente. Si se ha producido algún error, emitirá cuatro pitidos cortos. En este segundo caso, el código de apertura no habrá cambiado y tendría que volver a empezar el proceso. 4. APERTURA DE EMERGENCIA: Junto con estas instrucciones se suministra un sobre que contiene: 4.1. Una llave de emergencia y una maneta: En el caso de que no recuerde su código de apertura, o la caja sufra alguna anomalía, como la descarga de pilas, etc., puede abrir la caja mediante esta llave de emergencia. Para ello, proceda de la siguiente manera: Extraiga el pomo e introduzca la llave de emergencia, que encontrará dentro del sobre, en la cerradura. Gire la llave hacia la derecha (sentido agujas del reloj). Introduzca la maneta que encontrará dentro del sobre en el eje del pomo, haciendo coincidir la parte plana del eje con la de la maneta. Gire la maneta hacia la derecha (sentido agujas del reloj) y tire de ella para abrir la puerta. Completado el proceso, el sistema electrónico se activará de nuevo Un código de emergencia: En el caso de que no recuerde su código personal de apertura, puede abrir la caja tecleando este código de emergencia en lugar del suyo habitual y siguiendo los pasos indicados en el apartado 2. Por su seguridad, recomendamos no cambiar este código. Si necesita cambiarlo siga estas indicaciones: Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso. Pulse la tecla y a continuación, la tecla 8. Introduzca un objeto no punzante (ej. un bolígrafo) por el agujero circular que se encuentra en la parte trasera de la puerta, hasta hacer tope. La caja emitirá un pitido largo de comienzo del proceso de cambio.

11 <ES> Introduzca el código de emergencia vigente (el del interior del sobre si es el primer cambio y el programado previamente si ya lo había cambiado anteriormente). Pulse la tecla. Introduzca el nuevo código de emergencia que haya decidido. Recuerde que debe tener un máximo de 12 dígitos y un mínimo de 1. Pulse la tecla. Para verificar, vuelva a introducir su nuevo código de emergencia. Vuelva a pulsar la tecla. La caja emitirá un pitido largo de aceptación, si se ha completado el proceso correctamente. Si se ha producido algún error, emitirá cuatro pitidos cortos. En este segundo caso, el código de apertura no habrá cambiado y tendría que volver a empezar el proceso. RECUERDE: Nunca guarde el sobre con la llave de emergencia, la maneta y el código de emergencia dentro de la caja, para utilizarlos, si llega el momento. 5. UTILIZACIÓN DEL CARGADOR EXTERNO DE BATERÍA: En el caso de que la caja se haya quedado sin pilas y no disponga usted de la llave de emergencia, puede abrir la caja mediante el uso de 1 pila externa de 9 V. Proceda de la siguiente manera: Conecte los 2 extremos de la pila a las 2 tomas de corriente que hay en el teclado (+ y -). Abra la caja normalmente ( - código - ). 6. INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA: Cada vez que se utiliza la caja, el sistema electrónico verifica el estado de las pilas. Si su estado es bueno, la caja utiliza durante el proceso de apertura la luz verde. Si las pilas están bajas, utiliza la luz roja. Una vez que vea que la caja está utilizando la luz roja, debe cambiar las pilas que se encuentran en la parte de atrás de la puerta. La caja está preparada para poder realizar varias aperturas, después de la aparición de la luz roja. Aun así, no se confíe y cambie las pilas cuanto antes.

12 <ES> ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE: << Al pulsar, se enciende la luz verde intermitente; al teclear el código, se oye un pitido con cada pulsación; pero, al pulsar, suenan 4 pitidos cortos y se apaga la luz. << Está Ud. pulsando las teclas normalmente, pero transcurridos unos segundos, se apaga la luz y éstas no actúan. << Está Ud. realizando el proceso de apertura normalmente y, cuando pulsa, se enciende la luz verde fija, pero transcurridos unos segundos se apaga y no puede girar el pomo. << La caja está emitiendo un pitido cada 5 segundos y, cuando quiere pulsar cualquier tecla, la caja no funciona. << Al pulsar, se enciende la luz roja intermitente. << Después de cambiar las pilas, la caja sigue utilizando la luz roja en lugar de la verde. < El código introducido no es correcto; vuelva a intentarlo. < Ha transcurrido demasiado tiempo entre 2 pulsaciones. Dispone Ud. de un máximo de 15 segundos entre dos pulsaciones. Transcurrido este tiempo, la caja se apaga. Empiece el proceso de nuevo. < Ha tardado demasiado tiempo en girar el pomo. Después de pulsar dispone de 3 segundos para girar el pomo. < La caja se encuentra bloqueada, porque alguien ha tecleado más de 5 veces seguidas un código de apertura erróneo. Espere 15 minutos y la caja se desbloqueará automáticamente. Entonces, puede Ud. operar normalmente. < La caja está avisando de que las pilas se están agotando. La caja está preparada para poder realizar varias aperturas después de la aparición de la luz roja. Aun así, no se confíe y cambie las pilas cuanto antes. < Es normal que, al realizar las dos o tres primeras aperturas después de cambiar las pilas, la caja siga utilizando la luz roja. Verifique que vuelve a utilizar la luz verde, realizando varias aperturas consecutivas. Si el problema persiste, compruebe que ha colocado las pilas correctamente.

13 <ES> CERTIFICADO DE GARANTÍA Arregui garantiza esta caja fuerte por un período de 24 meses, desde la fecha de compra. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y materiales) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo del usuario. Quedan excluidas las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, así como las causas catastróficas (fuego, inundaciones...), golpes y caídas. La sustitución por avería de cualquier pieza no implica prórroga de la Garantía. Datos de identificación Nombre del distribuidor... Fecha de la venta... Nombre del comprador... Domicilio del comprador... Datos de identificación de la caja fuerte Modelo... Número de serie... IMPORTANTE: Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará el sello y firma de su empresa en el lugar indicado. El certificado quedará en poder del comprador. El comprador debe guardar la FACTURA de compra de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la Garantía. SELLO DEL DISTRIBUIDOR

14 <PT> INSTRUÇÕES Para abrir a caixa-forte pela primeira vez, consulte o ponto: 1. Primeira abertura. Para aberturas posteriores da caixa-forte, introduza o código de abertura e depois gire o pomo. O código programado de origem é Para saber como abrir e fechar a caixa, consulte o ponto: 2. Abertura e fecho da caixa-forte. Por razões de segurança, é importante que modifique o código inicial e seleccione um número pessoal escolhido por si. O novo código pode conter de 1 a 12 dígitos. Para saber como modificar ou alterar o código, ver o ponto: 3. Modificação do código de abertura. No caso de ocorrer qualquer anomalia, como, por exemplo, a descarga das pilhas, a caixa dispõe de uma chave de emergência e de um carregador externo de bateria, que solucionarão o problema. Ver os pontos: 4. Abertura de emergência e 5. Utilização do carregador externo de bateria. Em qualquer caso, para evitar que as pilhas se esgotem, consulte o ponto: 6. Indicação do estado da bateria. Não remova o autocolante de identificação com o seu número de caixaforte que encontrará na parte frontal da caixa e na primeira página destas instruções, uma vez que lhe será pedido para solicitar aberturas de emergência, reposições, etc ATENÇÃO: Cada vez que prima uma tecla, a caixa-forte emitirá um aviso sonoro curto, indicando uma pulsação correcta. Se transcorrerem 15 segundos entre duas pulsações de teclas, a caixa-forte apagar-se-á. Nesse caso, inicie novamente o processo.

15 <PT> 1. PRIMEIRA ABERTURA: Para abrir a caixa-forte pela primeira vez, proceda da seguinte maneira: Retire o pomo e introduza a chave de emergência que encontrará dentro do envelope, na fechadura. Gire a chave para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) Introduza a manete que encontrará dentro do envelope no eixo do pomo, fazendo coincidir a parte plana do eixo com a da manete. Gire a manete para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) e puxe-a para abrir a porta. Para o seu funcionamento, a caixa forte requer 4 pilhas alcalinas de 1,5 V, que se introduzem no compartimento para as pilhas situado na parte traseira da porta. Abra a tampa do compartimento das pilhas e introduza as pilhas seguindo a indicação do desenho que encontrará no seu interior. Completado o processo, o sistema electrónico ficará activado. Para fechar a caixa, siga os seguintes passos: Gire a chave de emergência no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a chave. Saque a manete e coloque o pomo fazendo coincidir a parte plana do eixo com a do pomo. Gire o pomo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 2. ABERTURA E FECHO DA CAIXA-FORTE: Prima a tecla. Acender-se-á intermitentemente uma luz verde (se for vermelha, consulte o ponto: 6. Indicação do estado da bateria ). Introduza o seu código pessoal de abertura ( se se trata da primeira abertura). O indicador luminoso continuará a piscar. Prima a tecla e gire o pomo para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio). Se o código introduzido for correcto, durante 3 segundos o indicador iluminar-se-á fixamente e ouvir-se-á um aviso sonoro longo de aceitação; dispõe desse tempo para girar o pomo e abrir a caixa. Se o código for incorrecto, ouvir-se-ão 4 avisos sonoros curtos e graves, e a luz apagar-se-á. Nesse caso, comece novamente o processo. A caixa-forte permite um máximo de 5 introduções erróneas de código antes de se bloquear durante 15 minutos como medida de segurança, emitindo um aviso sonoro cada 5 segundos. Durante o intervalo de bloqueio de segurança não é possível utilizar o teclado. Para fechar a caixa-forte, gire o pomo para a esquerda (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

16 <PT> 3. MODIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE ABERTURA: O código inicial de abertura da caixa-forte é Para modificar o código, proceda da seguinte maneira: Abra a caixa-forte e não a feche até concluir o procedimento. Introduza um objecto não perfurante (por ex., uma esferográfica) no orifício circular situado na parte traseira da porta, até ao fundo. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de início do procedimento de modificação do código. Introduza o novo código pretendido. Recorde que este deverá ter um máximo de 12 dígitos e um mínimo de 1. Prima de novo a tecla. Introduza novamente o código escolhido. Desta forma o sistema comprova que não se produziu um erro involuntário ao introduzir o código pela primeira vez. Prima de novo a tecla. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de aceitação, se o processo se completou correctamente. Se se produziu um erro, a caixa-forte emitirá quarto avisos sonoros curtos. Neste caso, o código de abertura não terá sido modificado, e deverá iniciar novamente o procedimento. 4. ABERTURA DE EMERGÊNCIA: Junto com estas instruções ser-lhe-á entregue um envelope que contém: 4.1. Uma chave de emergência e uma manete: No caso de se esquecer do seu código de abertura, ou no caso de a caixaforte sofrer qualquer anomalia, como a descarga das pilhas, etc., poderá abrir a caixa-forte utilizando esta chave de emergência. Para o fazer proceda da seguinte maneira: Retire o pomo e introduza a chave de emergência que encontrará dentro do envelope, na fechadura. Gire a chave para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) Introduza a manete que encontrará dentro do envelope no eixo do pomo, fazendo coincidir a parte plana do eixo com a da manete. Gire a manete para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) e puxe-a para abrir a porta. Completado o procedimento, o sistema electrónico activar-se-á novamente Um código de emergência: Se não recordar o seu código pessoal de abertura, pode abrir a caixa-forte introduzindo este código de emergência em lugar do seu código habitual e seguindo os passos indicados no apartado 1. Para sua segurança, recomendamos não modificar este código. Se necessitar modificar este código, proceda da seguinte maneira: Abra a caixa-forte e não a feche até concluir o procedimento. Prima a tecla, seguida da tecla 8.

17 <PT> Introduza um objecto não perfurante (por ex., uma esferográfica) no orifício circular situado na parte traseira da porta, até ao fundo. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de início do procedimento de modificação do código. Introduza o código de emergência que encontrará no interior do envelope. Prima a tecla. Introduza o código de emergência escolhido. Recorde que o código deve ter um máximo de 12 dígitos e um mínimo de 1. Prima a tecla. Para comprovar, introduza novamente o código de emergência escolhido. Prima novamente a tecla. A caixa-forte emitirá um aviso sonoro longo de aceitação, se o processo se completou correctamente. Em caso de erro, emitirá quatro avisos sonoros curtos. Neste caso, o código de abertura não se terá modificado e deverá repetir novamente o procedimento. RECUERDE: Nunca guarde o envelope com a chave de emergência, a manete e o código de emergência dentro da caixa-forte, para o poder utilizar se necessário. 5. UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR EXTERNO DA BATERIA: Se a bateria da caixa-forte estiver descarregada e não dispuser da chave de emergência, pode abrir a caixa-forte utilizando 1 pilha externa de 9 V, procedendo da seguinte maneira: Conecte as 2 extremidades da pilha às 2 entradas (+ y -) do teclado. Abra a caixa-forte normalmente ( - código - ). 6. INDICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA: Cada vez que se utiliza a caixa-forte, o sistema electrónico verifica o estado das pilhas. Se o seu estado for bom, durante o processo de abertura da caixa-forte acender-se-á apenas a luz verde. Se as pilhas estiverem fracas, acender-se-á a luz vermelha. Se ao abrir a caixa-forte se acender a luz vermelha, deverá substituir as pilas que se encontram na parte de trás da porta. A caixa está preparada para poder realizar várias aberturas depois de aparecer a luz vermelha. No entanto, recomendamos substituir as pilhas quanto antes.

18 <PT> ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO TÉCNICO, VERIFIQUE: << Ao premir a tecla acendese a luz verde intermitente; ao introduzir o código, a caixa emite um aviso sonoro ao premir cada tecla; no entanto ao premir, ouvem-se 4 avisos sonoros curtos e a luz apaga-se. << Ao premir as teclas normalmente, e depois de transcorridos alguns segundos a luz apaga-se e as teclas não funcionam. << Durante o procedimento de abertura normalmente, ao premir acende-se a luz verde fixa, mas transcorridos alguns segundos a luz apaga-se e não é possível girar a chave. << A caixa-forte emite um aviso sonoro cada 5 segundos e, ao premir qualquer tecla, a caixaforte não funciona. << Ao premir, a luz vermelha acende-se intermitentemente.e. << Depois de substituir as pilhas, continua a acender-se a luz vermelha em lugar da verde na caixa-forte. < O código introduzido não é correcto. Por favor, tente novamente. < Demasiado tempo transcorrido entre 2 pulsações. Dispõe de um máximo de 15 segundos entre duas pulsações. Transcorrido este tempo, a caixa-forte apagar-se-á. Por favor, tente novamente. < Tardou demasiado tempo a girar o pomo. Depois de premir dispõe de 3 segundos para girar o pomo. < A caixa-forte está bloqueada, porque alguém introduziu mais de 5 vezes seguidas um código de abertura errado. Aguarde 15 minutos e a caixa-forte desbloquear-se-á automaticamente. Depois poderá operar normalmente. < Aviso de pilhas fracas. A caixaforte está preparada para poder realizar várias aberturas depois de aparecer a luz vermelha. No entanto, recomendamos substituir as pilhas quanto antes. < É normal que, ao efectuar as duas ou três primeiras aberturas depois de substituir as pilhas, continue a acender-se a luz vermelha. Verifique que a luz verde se volta a acender realizando várias aberturas consecutivas. Se o problema persistir, comprove a posição correcta das pilhas.

19 <PT> CERTIFICADO DE GARANTIA Arregui garante esta caixa-forte por um período de 24 meses, a contar da data de compra. Esta garantia cobre a reparação (mão de obra e materiais) de qualquer defeito de fabrico que possa afectar o funcionamento correcto da caixa-forte. As despesas de deslocação ficarão a cargo do usuário. Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas como consequência de uma utilização ou instalação incorrectas, excesso de humidade ou salinidade, filtrações de água ou cimento, violência, manipulação dos mecanismos por pessoas não autorizadas, bem como causas catastróficas (incêndios, inundações...), golpes e quedas. A substituição de qualquer peça em caso de avaria não implica qualquer prorroga da Garantia. Dados de identificação Nome do distribuidor... Data de compra... Nome do comprador... Endereço do comprador... Dados de identificação da caixa-forte Modelo... Número de série... IMPORTANTE: Estes dados deverão ser preenchidos o mais rapidamente possível e sem demora pelo distribuidor, que deverá colocar o seu carimbo e a sua assinatura no lugar indicado para o efeito. O certificado ficará em poder do comprador. O comprador deve guardar a factura de compra da caixa-forte, junto com o CERTIFICADO DE GARANTIA, para poder acreditar a data de compra. Ambos os documentos são necessários para desfrutar da Garantia. CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

20 <IT> ISTRUZIONI Per aprire la cassaforte per la prima volta, v. il punto: 1. Prima apertura. Per aperture successive della cassaforte, digitare un codice di apertura e ruotare la maniglia. Inizialmente, il codice programmato è Per sapere come aprire e chiudere la cassa, v. il punto: 2. Apertura e chiusura della cassaforte. Per sicurezza, è importante cambiare il codice iniziale e inserire il proprio numero personale. Il nuovo codice può avere da 1 a 12 cifre. Per sapere come cambiare il codice, v. il punto: 3. Cambio del codice di apertura. In caso di qualsiasi anomalia, come ad esempio lo scaricamento delle pile, la cassa dispone di una chiave di emergenza e di un caricabatterie esterno che consentiranno di risolvere il problema. V. i punti: 4. Apertura di emergenza e 5. Utilizzo del caricabatterie esterno. In ogni caso, per evitare l esaurimento delle pile, v. il punto: 6. Indicazione dello stato del batteria. Non rimuovere l adesivo di identificazione del numero di cassa situato nella parte frontale della cassa e sulla copertina delle presenti istruzioni, poiché sarà necessario per richiedere aperture di emergenza, ricambi, ecc ATTENZIONE: Ogni volta in cui si preme un tasto, la cassa emetterà un breve suono, che indicherà che la digitazione è stata corretta. Se trascorrono più di 15 secondi tra due digitazioni, la cassa si spegnerà. In questo caso, iniziare nuovamente la procedura.

21 <IT> 1. PRIMA APERTURA: Per la prima apertura della cassaforte, procedere nel seguente modo: Estrarre la maniglia e introdurre la chiave di emergenza, che si troverà all interno della busta, nella serratura. Girare la chiave verso destra (senso orario) Introdurre la leva che si troverà all interno della busta nell asse della maniglia, facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della leva. Girare la leva verso destra (senso orario) e tirarla per aprire la porta. Per il suo funzionamento, la cassaforte ha bisogno di 4 pile alcaline da 1,5 V, che si collocano nel comparto batterie situato nella parte posteriore della porta. Per posizionarle, aprire il coperchio del comparto batterie e introdurre le pile in conformità al disegno situato all interno. Una volta ultimata tale procedura, il sistema elettronico si attiverà. Per chiudere la cassa, eseguire le seguenti operazioni: Girare la chiave di emergenza in senso antiorario ed estrarla. Estrarre la leva e collocare la maniglia facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della maniglia. Girare la maniglia in senso antiorario. 2. APERTURA E CHIUSURA DELLA CASSAFORTE: Premere il tasto. Inizierà a lampeggiare una luce verde (se è rossa, v. il punto: 6. Indicazione dello stato del batteria ). Digitare il proprio codice personale di apertura ( se si tratta della prima apertura). La luce continuerà a lampeggiare. Premere il tasto ed girare la maniglia verso destra (senso orario). Se il codice digitato è corretto, per 3 secondi la luce sarà accesa e fissa e si udirà un lungo suono di accettazione; durante tale tempo, sarà possibile girare la maniglia e aprire la cassa. Se il codice non è corretto, si udiranno 4 suoni brevi con suono grave e la luce si spegnerà. In questo caso, iniziare nuovamente la procedura. La cassa consente fino a 5 digitazioni erronee del codice prima di bloccarsi per 15 minuti come misura di sicurezza, durante i quali emetterà un suono ogni 5 secondi. Durante tale periodo, non è possibile utilizzare la tastiera. Per chiudere la cassa, dare semplicemente giri la maniglia verso sinistra (senso antiorario).

22 <IT> 3. CAMBIO DEL CODICE DI APERTURA: Il codice iniziale di apertura della cassa è Per cambiarlo, procedere nel seguente modo: Aprire la cassa e non chiuderla fino a quando non si è conclusa la procedura. Introdurre un oggetto non pungente (es. una penna) attraverso il foro circolare situato nella parte posteriore della porta, fino all arresto. La cassa emetterà un lungo suono di inizio della procedura di cambio. Introdurre il nuovo codice prescelto. Esso deve avere al massimo 12 cifre e almeno 1. Premere il tasto. Introdurre nuovamente il nuovo codice per la seconda volta. In questo modo, il sistema verifica che non sia avvenuto un errore involontario nella prima digitazione. Premere nuovamente il tasto. La cassa emetterà un lungo suono di accettazione, se la procedura è stata completata correttamente. In caso di errore, emetterà quattro suoni brevi. In questo secondo caso, il codice di apertura non sarà cambiato e sarà necessario ricominciare la procedura. 4. APERTURA DI EMERGENZA: Insieme a queste istruzioni, è fornita una busta che contiene: 4.1. Una chiave di emergenza e una leva: Nel caso in cui non si ricordi il proprio codice di apertura, o la cassa presenti qualche anomalia, come lo scaricamento pile, ecc., sarà possibile aprire la cassa mediante questa chiave di emergenza. A tal fine, procedere nel seguente modo: Estrarre la maniglia e introdurre la chiave di emergenza, che si troverà all interno della busta, nella serratura. Girare la chiave verso destra (senso orario) Introdurre la leva che si troverà all interno della busta nell asse della maniglia, facendo coincidere la parte piana dell asse con quella della leva. Girare la leva verso destra (senso orario) e tirarla per aprire la porta. Una volta ultimata la procedura, il sistema elettronico si attiverà nuovamente Un codice di emergenza: Nel caso in cui non si ricordi il proprio codice personale di apertura, è possibile aprire la cassa digitando questo codice di emergenza invece di quello abituale e seguendo le fasi indicate nel paragrafo 1. Per sicurezza, si consiglia di non cambiare questo codice. In caso di necessità di cambiarlo, seguire le seguenti indicazioni: Aprire la cassa e non chiuderla fino all avvenuta conclusione della procedura. Premere il tasto e, successivamente, il tasto 8.

23 <IT> Introdurre un oggetto non pungente (es. una penna) attraverso il buco circolare situato nella parte posteriore della porta, fino all arresto. La cassa emetterà un lungo suono di inizio della procedura di cambio. Inserire il codice di emergenza vigente (quello riportato all interno della busta se è il primo cambio, e quello programmato previamente se era già stato cambiato in precedenza). Premere il tasto. Introdurre il nuovo codice di emergenza. Esso deve avere al massimo 12 cifre e almeno 1. Premere il tasto. Per verificare, inserire nuovamente il nuovo codice di emergenza. Premere nuovamente il tasto. La cassa emetterà un lungo suono di accettazione, se la procedura è stata completata correttamente. In caso di errore, saranno emessi quattro suoni corti. In questo secondo caso, il codice di apertura non sarà cambiato e sarà necessario ricominciare la procedura. ATTENZIONE: Non riporre mai la busta contenente la chiave di emergenza, la leva e il codice di emergenza all interno della cassa, per utilizzarli se necessario. 5. UTILIZZO DEL CARICABATTERIE ESTERNO: Nel caso in cui la cassa sia rimasta senza pile e non si disponga della chiave di emergenza, è possibile aprire la cassa mediante l uso di 1 pila esterna da 9 V. Procedere nel seguente modo: Collegare le 2 estremità della pila alle 2 prese di corrente elettrica presenti nella tastiera (+ e -). Apra la cassa normalmente (, codice, ). 6. INDICAZIONE DELLO STATO DELLA BATTERIA: Ogni volta in cui si utilizza la cassa, il sistema elettronico verifica lo stato delle pile. Se lo stato è buono, la cassa utilizza durante la procedura di apertura la luce verde. Se le pile sono quasi scariche, utilizza la luce rossa. Quando si nota che la cassa sta utilizzando la luce rossa, è necessario cambiare le pile che si trovano nella parte posteriore della porta. La cassa è pronta per l esecuzione di diverse aperture, dopo la comparsa della luce rossa. Anche in questo caso, non fidarsi e cambiare le pile quanto prima.

24 <IT> PRIMA DI CHIAMARE L ASSISTENZA TECNICA, ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE: << Premendo, si accende la luce verde intermittente; digitando il codice, si ode un sono per ogni digitazione; invece, premendo, si odono 4 suoni brevi e si spegne la luce. << Si premono i tasti normalmente, ma trascorsi alcuni secondi, si spegne la luce e questi non funzionano. << Si sta eseguendo la procedura di apertura normalmente e, premendo, si accende la luce verde fissa, ma trascorsi alcuni secondi si spegne e non è possibile girare la chiave. << La cassa sta emettendo un suono ogni 5 secondi e, quando si vuole premere qualsiasi tasto, la cassa non funziona. << Premendo, si accende la luce rossa intermittente. << Dopo aver cambiato le pile, la cassa continua a utilizzare la luce rossa invece di quella verde. < Il codice inserito non è corretto; riprovare. < E trascorso troppo tempo tra 2 digitazioni. Si dispone di un massimo di 15 secondi in due digitazioni. Trascorso questo tempo, la cassa si spegne. Iniziare nuovamente la procedura. < E stato impiegato un tempo eccessivo nel girare la maniglia. Dopo aver premuto, si dispone di 3 secondi per girare la maniglia. < La cassa è bloccata, perché qualcuno ha digitato più di 5 volte di seguito un codice di apertura erroneo. Attendere 15 minuti e la cassa si sbloccherà automaticamente. Si potrà quindi agire normalmente. < Ciò indica che le pile si stanno scaricando. La cassa è pronta per l esecuzione di diverse aperture dopo la comparsa della luce rossa. Anche così, non fidarsi e cambiare le pile quanto prima. < È normale che, eseguendo due o tre prime aperture dopo la sostituzione delle pile, la cassa continui a utilizzare la luce rossa. Verificare che torni a utilizzare la luce verde, eseguendo diverse aperture consecutive. Se il problema persiste, verificare che le pile siano state posizionate correttamente.

25 <IT> CERTIFICATO DI GARANZIA Arregui garantisce questa cassaforte per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto. Questa garanzia copre la riparazione (manodopera e materiali) di qualsiasi difetto di fabbricazione relativo al funzionamento. Le spese di spostamento saranno a carico dell utente. Sono esclusi i guasti derivanti da uso o installazione impropri, eccesso di umidità o salinità, infiltrazioni di acqua o cemento, violenza, manipolazione dei meccanismi da parte di persone non autorizzate, così come le cause catastrofiche (incendio, inondazione...), urti e cadute. La sostituzione per avaria di qualsiasi pezzo non comporta alcuna proroga della garanzia. Dati di identificazione Nome del distributore... Data della vendita... Nome del compratore... Domicilio del compratore... Dati di identificazione della cassaforte Modello... Numero di serie... IMPORTANTE: Questi dati devono essere compilati con la massima chiarezza e senza ritardi da parte del distributore, il quale apporrà il timbro e la firma della propria azienda nello spazio indicato. Il certificato rimarrà in possesso del compratore. Il compratore deve conservare la FATTURA di acquisto della cassaforte, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA, per potere accreditare la data di acquisto. Entrambi i documenti sono necessari per beneficiare della garanzia. TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

26 <GR> ΟΔΗΓΙΕΣ Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά, δείτε το σημείο: 1. Πρώτο άνοιγμα. Για τα μεταγενέστερα ανοίγματα του χρηματοκιβωτίου, πληκτρολογήστε έναν κωδικό ανοίγματος και έπειτα γυρίστε το πόμολο. Αρχικά, ο προγραμματισμένος κωδικός είναι Για να μάθετε πώς να ανοίγετε και να κλείνετε το χρηματοκιβώτιο, δείτε το σημείο: 2. Άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου. Για λόγους ασφαλείας, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό και να ορίσετε τον προσωπικό αριθμό που θα αποφασίσετε εσείς. Ο νέος κωδικός μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 12 ψηφία. Για να μάθετε πώς να αλλάξετε τον κωδικό, δείτε το σημείο: 3. Αλλαγή του κωδικού ανοίγματος. Αν προκύψει οποιαδήποτε ανωμαλία, όπως για παράδειγμα η αποφόρτιση των μπαταριών, το κιβώτιο διαθέτει κλειδί έκτακτης ανάγκης και εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας που θα επιλύσουν το πρόβλημα. Δείτε τα σημεία: 4. Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης και 5. Χρήση του εξωτερικού φορτιστή μπαταρίας. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφύγετε την αποφόρτιση των μπαταριών, δείτε το σημείο: 6. Ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας. Μην αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο τεχνικών χαρακτηριστικών µε τον αριθµό του χρηµατοκιβωτίου σας που θα βρείτε στο εµπρόσθιο τµήµα του και στο εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, καθώς θα σας χρειαστεί για να ζητήσετε ανοίγµατα έκτακτης ανάγκης, ανταλλακτικά, κ.λπ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο κιβώτιο, θα ακούγεται ένας σύντομος βόμβος, που θα υποδηλώνει ότι η πληκτρολόγηση έγινε σωστά. Αν μεσολαβήσουν πάνω από 15 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε δύο πληκτρολογήσεις, το κιβώτιο κλείνει. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

27 <GR> 1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: Για το πρώτο άνοιγµα του χρηµατοκιβωτίου ενεργήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: Αφαιρέστε το πόµολο και βάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, που θα βρείτε µέσα στο φάκελο, στην κλειδαριά. Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά (φορά των δεικτών του ρολογιού) Βάλτε τη λαβή που θα βρείτε µέσα στο φάκελο στον άξονα του πόµολου, ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό της λαβής. Γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά (κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) και τραβήξτε τη για να ανοίξετε την πόρτα. Για τη λειτουργία του χρηµατοκιβωτίου χρειάζονται 4 αλκαλικές µπαταρίες του 1,5V, οι οποίες τοποθετούνται στη θήκη µπαταριών που βρίσκεται στο πίσω µέρος της πόρτας. Για να τις τοποθετήσετε, ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης µπαταριών και εισαγάγετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε το σχέδιο που θα βρείτε στο εσωτερικό αυτής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα ενεργοποιηθεί. Για να κλείσετε το χρηµατοκιβώτιο, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα: Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και βγάλτε το. Βγάλτε τη λαβή και βάλτε το πόµολο ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό του πόµολου. Γυρίστε το πόµολο αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ: Πατήστε το πλήκτρο. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει µία λυχνία πράσινη (αν είναι κόκκινη, δείτε το σηµείο: 6. Ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας ). Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος ( αν ανοίγετε το χρηµατοκιβώτιο για πρώτη φορά). Η λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο και γυρίστε το πόµολο προς τα δεξιά (στη φορά των δεικτών του ρολογιού). Αν ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε είναι σωστός, εντός 3 δευτερολέπτων η λυχνία θα παραµείνει σταθερά αναµµένη και θα ηχήσει ένας µακρόσυρτος βόµβος αποδοχής. Έχετε στη διάθεσή σας τον χρόνο αυτό για να γυρίσετε το πόμολο και να ανοίξετε. Αν ο κωδικός είναι εσφαλµένος, θα ηχήσουν 4 σύντοµοι βόµβοι µε βαρύ ήχο και η λυχνία θα σβήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή. Το χρηµατοκιβώτιο επιτρέπει έως και 5 εσφαλµένες καταχωρίσεις κωδικού προτού περάσει σε κατάσταση εµπλοκής για 15 λεπτά ως µέτρο ασφαλείας, κατά τα οποία θα ηχεί ένας βόµβος κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κατά το διάστηµα αυτό, δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση. Για να κλείσετε το χρηµατοκιβώτιο, απλά γυρίστε το πόµολο προς τα αριστερά (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού), και ελέγξτε ότι κλείδωσε.

28 <GR> 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: Ο αρχικός κωδικός ανοίγµατος του χρηµατοκιβωτίου είναι Για να τον αλλάξετε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Ανοίξτε το χρηµατοκιβώτιο και µην το κλείσετε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εισάγετε ένα αµβλύ αντικείµενο (π.χ. ένα στυλό) µέσα στην στρογγυλή οπή που βρίσκεται στο πίσω µέρος της πόρτας, µέχρι να φτάσει στο τέρµα. Το χρηµατοκιβώτιο θα εκπέµψει ένα µακρόσυρτο βόµβο για την έναρξη της διαδικασίας αλλαγής. Εισάγετε τον νέο κωδικό που έχετε αποφασίσει. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει έως 12 ψηφία και όχι λιγότερα από 1. Πατήστε το πλήκτρο. Εισάγετε ξανά τον νέο σας κωδικό για δεύτερη φορά. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστηµα επαληθεύει ότι δεν έχει προκύψει κάποιο ακούσιο σφάλµα στην πρώτη καταχώριση. Πατήστε ξανά το πλήκτρο. Το χρηµατοκιβώτιο θα εκπέµψει έναν µακρόσυρτο βόµβο αποδοχής, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί σωστά. Αν προκύψει κάποιο σφάλµα, θα ηχήσουν τέσσερις σύντοµοι βόµβοι. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κωδικός ανοίγµατος δε θα έχει µεταβληθεί και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Συνοδευτικά µε τις παρούσες οδηγίες παρέχεται φάκελος που περιέχει: 4.1. Ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης και µια λαβή: Στην περίπτωση που δε θυµάστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος, ή που το χρηµατοκιβώτιο παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία, όπως η αποφόρτιση των µπαταριών, κ.λπ., υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξετε το χρηµατοκιβώτιο µε το εν λόγω κλειδί έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: Αφαιρέστε το πόµολο και βάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, που θα βρείτε µέσα στο φάκελο, στην κλειδαριά. Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά (φορά των δεικτών του ρολογιού) Βάλτε τη λαβή που θα βρείτε µέσα στο φάκελο στον άξονα του πόµολου, ταιριάζοντας το επίπεδο µέρος του άξονα µε αυτό της λαβής. Γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά (κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού) και τραβήξτε τη για να ανοίξετε την πόρτα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου Έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης: Στην περίπτωση που δε θυµάστε τον προσωπικό σας κωδικό ανοίγµατος, µπορείτε να ανοίξετε το χρηµατοκιβώτιο πληκτρολογώντας τον εν λόγω κωδικό έκτακτης ανάγκης στη θέση του δικού σας κανονικού και ακολουθώντας τα βήµατα που υποδεικνύονται στην ενότητα 2. Για λόγους ασφαλείας, συνιστούµε να µην αλλάζεται αυτός ο κωδικός. Αν χρειαστεί να τον αλλάξετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: Ανοίξτε το χρηµατοκιβώτιο και µην το κλείσετε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

PLUS C ES INSTRUCCIONES EN INSTRUCTIONS IT ISTRUZIONI PT INSTRUÇÕES FR INSTRUCTIONS GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

PLUS C ES INSTRUCCIONES EN INSTRUCTIONS IT ISTRUZIONI PT INSTRUÇÕES FR INSTRUCTIONS GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ PLUS C Electrónica + llave / Electronic + key Elettronica + chiave / Electrónica + chave Électronique + clé / Ηλεκτρονικά + κλειδί ES INSTRUCCIONES EN INSTRUCTIONS IT ISTRUZIONI PT INSTRUÇÕES FR INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION

<ES> FORMA EVOLUTION <EN> FORMA EVOLUTION <IT> FORMA EVOLUTION <PT> FORMA EVOLUTION <FR> FORMA EVOLUTION <EL> FORMA EVOLUTION FORMA EVOLUTION Manual de instrucciones y garantía de la caja fuerte FORMA EVOLUTION. (Electrónica + llave) Instruction manual and guarantee for the FORMA EVOLUTION safe. (Electronic + key) Manuale di istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER

<ES> COVER <EN> COVER <IT> COVER <PT> COVER <FR> COVER <EL> COVER COVER Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte COVER. Instruction manual and guarantee for the COVER safe. Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte COVER. Manual de

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

SUPRA SUPRA SUPRA

<ES> SUPRA <EN> SUPRA <IT> SUPRA <PT> Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte SUPRA. Instruction manual and guarantee for the SUPRA safe. Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte SUPRA. Manual de

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 0η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Best Response Curves Used to solve for equilibria in games

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Second Order RLC Filters

Second Order RLC Filters ECEN 60 Circuits/Electronics Spring 007-0-07 P. Mathys Second Order RLC Filters RLC Lowpass Filter A passive RLC lowpass filter (LPF) circuit is shown in the following schematic. R L C v O (t) Using phasor

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

2. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν.

2. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν. Experiental Copetition: 14 July 011 Proble Page 1 of. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν. Ένα μικρό σωματίδιο μάζας (μπάλα) βρίσκεται σε σταθερή απόσταση z από το πάνω μέρος ενός

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Italiano................... 3 Español................... 11 Português................. 19 Ελληνικά................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα