ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής"

Transcript

1 Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Η διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ αξιολογείται στο σύνολό της ενεργειακά (συμπεριλαμβανομένων Ενεργειακή μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού Διαχείριση περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής διαδικασίας παραγωγής Γ.Γελεγένης Ανανεώσιμες τους κ.λπ.). Εξετάζονται θεωρητικά καθοριστικοί βιοντίζελ παράγοντες (π.χ. περίσσεια μεθανόλης, ενεργειακή Ενέργειας αξιοποίηση γλυκερίνης κ.λπ.). Ακολουθεί μελέτη περίπτωσης στη μονάδα βιοντίζελ του εργαστηρίου ΑΠΕ, όπου επιχειρείται βελτίωση της απόδοσής της. Κτιριακοί αυτοματισμοί για βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης στα κτίρια. Η περίπτωση των συστημάτων ΚΝΧ. Γ.Γελεγένης Βασικές καταναλώσεις κτιρίων, συμβολή των αυτοματισμών στον έλεγχο και στην διαχείριση της ενέργειας. Τα συστήματα ΚΝΧ, τα χαρακτηριστικά τους και οι δυνατότητες συμβολής τους στην ενεργειακή διαχείριση στα κτίρια. Σύγκρισή τους με πλήρη συστήματα BEMS. Ανάλυση τυπικών εφαρμογών και μελέτη ειδικότερης εφαρμογής (case study) σε τυπική κατοικία. ενέργειας, Πηγές Διαχείριση ενέργειας, Χρήση ενέργειας στα κτίρια, Αυτόματος έλεγχος Αριθμός σπουδαστών - 3 Η συμβολή των προτύπων στη Διαχείριση ενέργειας στη Βιομηχανία. Η ελληνική πραγματικότητα. Γ.Γελεγένης Ενεργειακές καταναλώσεις στη Βιομηχανία. Ποιοτική ανάλυση και στατιστικά στοιχεία. Ο ρόλος των προτύπων στη Διαχείριση Ενέργειας (Δ.Ε.). Ιστορική εξέλιξη των προτύπων Δ.Ε. Ανάλυση του νεώτερου προτύπου. Υιοθέτηση των προτύπων από την Ελληνική βιομηχανία. Προοπτικές. Διαχείριση ενέργειας -

2 4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Διαφορετικής ισχύος φ/β πλαίσια θα προσομοιωθούν ενώ παράλληλα θα γίνουν πειραματικές μετρήσεις σ αυτά σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος θα συγκριθούν τα θεωρητικά με τα πειραματικά αποτελέσματα. Γνώση υπολογιστή, excel, ευχέρεια διαχείρισης δεδομένων, καλές γνώσεις θεωρίας φ/β. 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ Με τη χρήση κάμερας υπερύθρου θα μελετηθούν οι θερμικές απώλειες από οικοδομικά στοιχεία μιας κατοικίας που θα επιλεγεί για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια με κατάλληλη συσκευή και λογισμικό θα γίνει αναλυτικός υπολογισμός των απωλειών. Γνώση υπολογιστή, excel, ευχέρεια διαχείρισης δεδομένων, καλή γνώση θεωρίας μεταφοράς θερμότητας 6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Με την υπάρχουσα συσκευή κυψέλης καυσίμου που υπάρχει στο εργαστήριο, θα γίνουν πειραματικές μετρήσεις και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Ευχέρεια πειραματικών μετρήσεων, επεξεργασία δεδομένων με excel, καλές γνώσεις θεωρίας κυψέλης καυσίμου 7 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ Ολοκληρωμένη ενεργειακή- οικονομική μελέτη για κατοικία στη βόρειο Ελλάδα με χρήση ΑΠΕ. Διαστασιολόγηση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης χώρου και ζεστού νερού χρήσης. Υπολογισμός θερμικών απωλειών κατοικίας, οικονομικοτεχνική μελέτη ενεργειακών συστημάτων.

3 8 Αντίστροφος κύκλος Brayton: έρευνα, τεχνολογική εξέλιξη, εφαρμογές 9 Ο οργανικός κύκλος Rankine και εφαρμογές του 0 Eγχυτήρας ατμού: αρχή λειτουργίας, εφαρμογές, μοντελοποίηση λειτουργίας Σχεδιασμός εναλλακτών θερμότητας αυλών-κελύφους με μεθόδους βελτιστοποίησης εξελικτικών αλγορίθμων Ενσωματωμένη ενέργεια υλικών δικτύων κεντρικής θέρμανσης - Διερεύνηση στον Ελληνικό χώρο: λέβητες, καυστήρες 3 Ενσωματωμένη ενέργεια υλικών δικτύων κεντρικής θέρμανσης - Διερεύνηση στον Ελληνικό χώρο: σώματα και σωλήνες θέρμανσης Δ. Κουμπογιάννης Ζητείται η μελέτη, κατανοήση και περιγραφή του αντίστροφου κύκλου Brayton που υλοποιείται με στροβιλομηχανές (συμπιεστή και στρόβιλο), η επίλυση του ιδεατού κύκλου, η εκτίμηση των επιδόσεων για πραγματικό κύκλο με απώλειες, η βιβλιογραφική ανασκόπηση της τρέχουσας έρευνας και οι πιθανές εφαρμογές (λ.χ. ως ψυκτική μηχανή). Δ. Κουμπογιάννης Ζητείται η μελέτη, κατανοήση και περιγραφή του οργανικού κύκλου Rankine, το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας για την υλοποίησή του στην πράξη, ο απαιτούμενος εξοπλισμός η επίλυση του ιδεατού κύκλου, η εκτίμηση των επιδόσεων για πραγματικό κύκλο με απώλειες, η βιβλιογραφική ανασκόπηση της τρέχουσας έρευνας και η εστίαση στις δυνατές του εφαρμογές (π.χ. σε μικρές διατάξεις συμπαραγωγής). Δ. Κουμπογιάννης Ζητείται η κατανόηση και περιγραφή της βασικής διάταξης εγχυτήρα ατμού, της αρχής λειτουργίας του, των ειδών εγχυτήρων που υπάρχουν, των ήδη υπαρχόντων εφαρμογών καθώς και νέων, η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βασικά θερμοδυναμικά μοντέλα για την πρόλεξη των επιδόσεων ενός εγχυτήρα ατμού, η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου για την εκπόνηση παραμετρικών μελετών με σκοπό την κατάδειξη της σημαντικότητας διαφόρων παραμέτρων στη λειτουργία του ώστε να δοθούν κάποιες βασικές αρχές σχεδιασμού μιας τέτοιας διάταξης. Δ. Κουμπογιάννης Προγραμματισμός των σχέσεων που διέπουν τη ροή των ρευστών και τη μεταξύ τους συναλλαγή θερμότητας σε εναλλάκτες αυλών-κελύφους, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε προηγούμενη πτυχιακή και από τις οποίες μπορεί να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του εναλλάκτη. Εκπόνηση παραμετρικών μελετών και της κατανόησης της σημασίας τους προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού. Κατάστρωση προβλήματος σχεδιασμού τυπικού εναλλάκτη, με δεδομένα από πραγματικό εναλλάκτη. Βέλτιστος γεωμετρικός σχεδιασμός του εναλλάκτη με σκοπό λ.χ. τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του και την ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης με χρήση λογισμικού βελτιστοποίησης που βασίζεται σε εξελικτικούς αλγορίθμους. Δ. Κουμπογιάννης Ζητούμενο είναι, με βάση αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών εργασιών (με τον ίδιο επιβλέποντα), να αναγνωριστούν τα υλικά που κυρίως συμμετέχουν κατά μάζα ή/και κατά ποσοστό ενσωματωμένης ενέργειας στα δίκτυα των συστημάτων θέρμανσης τυπικών αστικών Θερμικές Στροβιλομηχανές Ι και ΙΙ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Θερμικές Στροβιλομηχανές ΙΙ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Ατμολέβητες, Θερμικές Στροβιλομηχανές Ι και ΙΙ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και άνεση στο χειρισμό λογισμικού. Μηχανική Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, άνεση στο χειρισμό λογισμικού. Γνώση Αγγλικής γλώσσας. ΘΨΚ Ι, ΘΨΚ ΙΙ Δ. Κουμπογιάννης κτιρίων του Ελληνικού χώρου (ειδικότερα λέβητα, καυστήρα, σώματα και σωλήνες). Με στόχο την εκτίμηση της ενσωματωμένης ενέργειας αυτών των βασικών υλικών ζητείται η καταγραφή και χαρτογράφηση των κατασκευαστών (είτε Ελλήνων είτε εισαγωγέων), η επικοινωνία με κάποιους από αυτούς για αναζήτηση πληροφοριών περί του τρόπου ΘΨΚ Ι, ΘΨΚ ΙΙ

4 προμήθειας και μεταφοράς της πρώτης ύλης, ώστε να εκτιμηθεί η ζητούμενη τιμή ενσωματωμένης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό πιθανό να απαιτηθεί επίσκεψη σε χώρο παραγωγής κάποιων υλικών και προσπάθεια εκτίμησης της ζητούμενης τιμής από την κατανάλωση ενέργειας στη γραμμή παραγωγής. Θα ακολουθήσει σύγκριση και σχολιασμός των τιμών που θα προκύψουν με αντίστοιχες τιμές της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. 4 Πειραματική/υπολογιστική διαδικασία ηλεκτρομαγνητικής ροής Kolmogorov Η ροή Kolmogorov είναι μια βασική ροή στην οποία το ρευστό περιστρέφεται λόγω μιας εξωτερικής ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Στην περίπτωση της πειραματικής διάταξης που προτείνεται, το ρευστό περιστρέφει η δύναμη Lorentz που προκαλείται από διαφορά δυναμικού και εξωτερικό μόνιμο μαγνήτη. Η εργασία μπορεί να συμπεριλάβει τον υπολογισμό της ροής με μεθόδους υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Μηχανική ρευστών, ηλεκτρισμός 5 Προσομοίωση μεταφοράς θερμότητας σε ηλιακούς θερμοσίφωνες. Προσομοίωση μεταφοράς θερμότητας σε δίκτυα σωληνώσεων ηλιακών πάνελ θερμοσιφώνων με μεθόδους της υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Προσδιορισμός των βέλτιστων διαστάσεων λειτουργίας και των συντελεστών μεταφοράς ανά μονάδα τρέχοντος μήκους του πάνελ. Μηχανική ρευστών, μετάδοσης θερμότητας, Η/Υ. 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Χρησιμοποιώντας σχέδια ενός πραγματικού κτιρίου, θα υπολογίσουμε τις απώλειες που έχει (άρα και τις ανάγκες για θέρμανση) και τις λοιπές καταναλώσεις σε ρεύμα, πετρέλαιο κ.λπ. και θα προτείνουμε τρόπους παρεμβάσεων ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Τέλος θα δοθεί το κόστος των παρεμβάσεων με την αναμενόμενη διάρκεια απόσβεσης. Μετάδοση θερμότητας, Θ.Ψ.Κ., Διαχείριση ενέργειας, Οικονομική Ανάλυση και Επιχειρηματικότητα. 7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ Η ηλεκτρομηχανική ροή είναι μια βασική ροή στην οποία το ρευστό κινείται λόγω μιας διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού. Στην περίπτωση Μηχανική ρευστών,

5 ΑΕΡΟΣΥΡΑΓΓΑ της πειραματικής διάταξης που προτείνεται, θα γίνει η θεωρητική μελέτη της κατάλληλης διάταξης, η κατασκευή της και η δοκιμή της στην αεροσήραγγα του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών. ηλεκτρισμός 8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΡΑΓΓΑ Η ηλεκτρομηχανική ροή είναι μια βασική ροή στην οποία το ρευστό κινείται λόγω μιας διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού. Στην περίπτωση της πειραματικής διάταξης που προτείνεται, θα γίνει η θεωρητική μελέτη της κατάλληλης διάταξης, η κατασκευή της και η δοκιμή της στην αεροσήραγγα του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών. Μηχανική ρευστών, ηλεκτρισμός 9 0 Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την προσομοίωση και ανάλυση ευαισθησίας προβλημάτων μετάδοσης θερμότητας. Προσδιορισμός παραμέτρων και εκτίμηση αβεβαιότητας σε μοντέλα μετάδοσης θερμότητας. Δημήτριος Παπαδημητρίου Δημήτριος Παπαδημητρίου Ανάπτυξη λογισμικού για την επίλυση των εξισώσεων μετάδοσης θερμότητας για μονοδιάστατα προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή και της ύπαρξης πηγών θερμότητας. Μαθηματική ανάπτυξη των εξισώσεων για τον υπολογισμό της ευαισθησίας επιλεγμένων ποσοτήτων ως προς τις παραμέτρους του προβλήματος όπως π.χ. το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, την κλίση θερμοροής ή τη θερμοκρασία στο σύνορο. Επέκταση σε μη μόνιμη μετάδοση θερμότητας και αντιμετώπιση των δυσκολιών (αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης και υπολογιστικής ισχύος) των αντίστοιχων μεθόδων ανάλυσης ευαισθησίας. Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου και λογισμικού για την επίλυση της μετάδοσης θερμότητας σε διδιάστατα προβλήματα. Υπολογισμός πρώτων και δευτέρων παραγώγων ευαισθησίας επιλεγμένων συναρτησιακών που εκφράζουν την απόκλιση υπολογισθέντων ποσοτήτων από αντίστοιχες μετρήσεις ως προς παραμέτρους του προβλήματος και προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης και αντίστροφου σχεδιασμού. Υπολογισμός των αβεβαιοτήτων των παραμέτρων με τη χρήση ασυμπτωτικών μεθόδων. Ανώτερα Μαθηματικά, Προγραμματισμός σε Η/Υ, Μετάδοση Θερμότητας Ανώτερα Μαθηματικά, Προγραμματισμός σε Η/Υ, Μετάδοση Θερμότητας Εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής Δημήτριος Χρήση ανοικτού λογισμικού OpenFOAM για τον Μετάδοση Θερμότητας,

6 ρευστοδυναμικής για τη μοντελοποίηση κλιματιζόμενων χώρων. Παπαδημητρίου υπολογισμό των πεδίων ταχυτήτων και θερμοκρασίας σε επαγγελματικούς χώρους με χρήση συστήματος κλιματισμού με αεραγωγούς. Κατασκευή υπολογιστικού πλέγματος, επιβολή οριακών συνθηκών, επιλογή μοντέλου ροής, επίλυση του πεδίου ροής και υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών ροής. Υπολογιστική Ρευστοδυναμική. Επεμβάσεις και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια της ΣΤΕΦ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΕΤΡΑ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί.

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί. ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr) Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ιστορικό Τμήματος Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας είναι ένα από τα επτά Τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 127 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α&Β Θεωρία συνολική διάρκεια 88 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 39 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων είναι ένα από τα τρία καινούργια τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα